pther

Polskie Towarzystwo Heraldyczne

historia powołania ]

Pierwszą poważną inicjatywą powołania organizacji genealogiczno-heraldycznej w powojennej Polsce były działania zmierzające do powołania Polskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gens Poloniae”. Starania te podjęli Tomasz Steifer ze śp. Leszkiem Dolata-Jessa, Leszkiem Powichrowskim i Leszkiem Pudłowskim. Przed dwudziestoma laty nie był to czas sprzyjający takim inicjatywom. Choć nie doszło do powołania PTG to zostało powołane Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Powołanie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (reaktywacja) odbyło się na spotkaniu założycielskim w 1987 roku. W czerwcu 1988 roku na czele PTHer. stanął dr Stefan Krzysztof Kuczyński z Instytutu Historii PAN w Warszawie, sekretarzem Leszek Pudłowski, a członkami honorowymi towarzystwa zostali wybitni historycy, profesorowie: Włodzimierz Dworzaczek, Aleksander Gieysztor, Karol Górski i Marian Haisig. Autorytet naukowy członków honorowych przyniósł chlubę Towarzystwu, a zarazem określił jego profil i charakter.

sprawy organizacyjne

 • Przed zebraniami naukowymi jest pełniony dyżur kasowy skarbnika. Apelujemy o terminowe uiszczanie składek. Przypominamy numer konta bankowego: Powszechny Bank Kredytowy IX Oddział w Warszawie nr 90 1060 0076 0000 4010 4000 9510
 • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w dniu 10 stycznia 2005 roku podjął uchwałę o wprowadzeniu dodatkowej składki w wysokości 5 zł rocznie w całości przeznaczonej na fundusz Nagrody im. Adama Heymowskiego, przyznawanej co roku przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne za najlepsze prace z zakresu heraldyki, genealogii i nauk pokrewnych. Tym samym wysokość składki wynosi 65 zł (odpowiednio 35 zł dla studentów i emerytów).
 • Zmianie uległ numer rachunku bankowego PTHer, szczegóły na stronie kontaktu.
 • Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 2002-2003 przyznane!
 • Zapraszamy do zapoznania się ze składem Komisji Heraldycznej, powołanej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20 stycznia 2000.
 • Przemysław Mrozowski; dr hab. Krzysztof Skupieński – wiceprezesi; Sławomir Górzyński – Sekretarz Generalny; dr hab. Andrzej Sikorski – zastępca sekretarza generalnego; doc. Dr hab. Krzysztof Chłapowski – skarbnik; Andrzej Bebłowski – zastępca skarbnika; ks. Paweł Dudziński, Stanisław Ledóchowski, Piotr Mysłakowski, prof. dr hab. Andrzej Rachuba, dr hab. Alicja Szymczakowa, Leszek Dołęga-Zakrzewski – członkowie.
 • 11 listopada 2002 r. Informujemy, że Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 XII 2000 r. ukonstytuował się w następującym składzie: prof. dr Stefan K. Kuczyński – prezes;
 • 11 listopada 2002 r. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów zostało opublikowane w nr 21 „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”.

członkostwo

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Towarzystwa proszone są o wypełnienie i przesłanie deklaracji członkowskiej pocztą na adres Towarzystwa. Szczególnie zapraszamy pracowników naukowych! Osoby zainteresowane nie będące pracownikami naukowymi powinny nawiązać kontakty z członkami Towarzystwa np. podczas uczestnictwa w zebraniach naukowych.

publikacje Towarzystwa

Ukazały się:

Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy, Kazimierz Pułaski, tom I – reprint wydania z 1911 r., Warszawa 2004, ss.262; tom II – wydanie II poprawione, Warszawa 2004, ss.296.

Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII w., Marek Adamczewski
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 56,00; ISBN 83-7181-144-6
Całościowe opracowanie dotyczące przyjmowania, funkcji, symboliki oraz zmian zachodzących w herbach miast Wielkopolski. Praca uhonorowana Nagrodą im. Adama Heymowskiego w 1999 r.

Syberia w życiu i pamięci rodu Gieysztorów, Wiktoria Śliwowska
Warszawa 2000, wyd. I, format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-105-5
Publikacja poświęcona pamięci prof. A. Gieysztora, traktująca o losach rodziny Gieysztorów w okresie powstania styczniowego. Książka zawiera notatnik i memoriał Jakuba Gieysztora, biogramy Gieysztorów-Sybiraków i ich rodzin, a także innych osób, w sumie ponadto 1000 biogramów zesłańców po Powstaniu Styczniowym.

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867), Elżbieta Sęczys
Warszawa 2000, wyd. I, ss. 918, il., format B5, cena 55,00; ISBN 83-7181-145-4
Cenne uzupełnienie opublikowanych herbarzy i innych źródeł do genealogii szlachty Królestwa Polskiego na podstawie zachowanych protokołów posiedzeń Rady Stanu Królestwa Polskiego. Publikacja wydana wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Oprac. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński
Warszawa 1992, wyd. I, ss. 156, format A4, cena 30,00; ISBN 83-85490-06-X.
Spis sporządzony na podstawie opublikowanych na przełomie XIX i XX w. urzędowych spisów szlachty tych guberni; wykorzystano materiały z archiwów rosyjskich, białoruskich i litewskich. Praca wydana z inicjatywy Fundacji im. Ciechanowieckich.

gdzie kupić

Publikacje Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dostępne są za pośrednictwem Wydawnictwa DiG oraz w sieci dystrybucji Wydawnictwa DiG. Pełna oferta dostępna jest na stronie www.dig.pl . Zapraszamy!

Pełną aktualną ofertę publikacji Towarzystwa również oferuje:

Humanistyczna Księgarnia Naukowa
(w Gmachu Biblioteki Narodowej)
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel./fax (0-22) 608-28-52
ksiegarnia@dig.pl

Deklaracja Członkowska


Do
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Rynek Starego Miasta 29/31
00–272 Warszawa

DEKLARACJA

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości postanowienia statutu Towarzystwa, zwłaszcza dotyczące celów i zadań Towarzystwa oraz praw i obowiązków jego członków.

………………………………………………..             ………………………………………………..
(miejsce i data)                                                  (podpis)

1. Imię (imiona) i nazwisko (majuskułą)

……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Dokładny adres (z kodem i telefonem, ewent. fax i e–mail)

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Data i miejsce urodzenia

……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Wykształcenie, zawód

……………………………………………………………………………………………………………………..

5. Tytuł naukowy

……………………………………………………………………………………………………………………..

6. Miejsce pracy (dokładny adres, telefon i zajmowane stanowisko)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

7. Zainteresowania specjalne (dział heraldyki lub genealogii)

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

8. Ewentualne uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Deklarację należy zaopatrzyć w podpisy dwóch członków wprowadzających (nie dotyczy samodzielnych pracowników naukowych).

Członkowie wprowadzający:
Imię i nazwisko (majuskułą)                                   Podpis:

1. ……………………………………………..                 …………………………………………….

2. ……………………………………………..                 …………………………………………….

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Decyzją Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przyjęty na członka dnia …………………….

………………………………………………..                  …………………………………………….
(prezes)                                                      (sekretarz generalny)

Kontakt – Zarząd Główny w Warszawie

Kontakt

Siedziba Towarzystwa:

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
Polska

tel. 022 831-02-61
fax 022 831-36-42

Konto (aktualny numer rachunku bankowego od stycznia 2005 r):
Powszechny  Bank  Kredytowy
IX  Oddział  w  Warszawie
Nr  90 1060 0076 0000 4010 4000 9510

Zarząd Główny Towarzystwa

Nowy Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wybrany na Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 XII 2000 r. ukonstytuował się w następującym składzie:

prof. dr Stefan K. Kuczyński

prezes

dr Przemysław Mrozowski

wiceprezes

dr hab. Krzysztof Skupieński

wiceprezes

Sławomir Górzyński

sekretarz generalny

dr Iwona M. Dacka

zastępca sekretarza generalnego

doc. dr hab. Krzysztof Chłapowski

skarbnik

Andrzej Bebłowski

zastępca skarbnika

Piotr Dmochowski

członek zarządu

Stanisław Ledóchowski

członek zarządu

Piotr Mysłakowski

członek zarządu

prof. dr hab. Andrzej Rachuba

członek zarządu

dr hab. Alicja Szymczakowa

członek zarządu

dr hab. Andrzej Sikorski

członek zarządu

 

Kontakt – Oddział w Toruniu

Kontakt

Strona www Oddziału w Toruniu: http://www.his.uni.torun.pl/~wn/gen/gen.htm

Zarząd Oddziału w Toruniu Towarzystwa

Dnia 6.03.2003 Walne Zgromadzenie członków Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego przedłużyło kadencję dotychczasowego Zarządu z niewielkimi zmianami. Skład obecny:

Jan Wroniszewski

prezes

Sobiesław Szybkowski

wiceprezes

Wiesław Nowosad

sekretarz

Piotr Oliński

skarbnik

Andrzej Bogucki

członek zarządu

Bronisław Nowak

członek zarządu

Członkowie

Bentkowski MariuszBroniewek
Bogucki AndrzejBydgoszczalbogucki@poczta.wp.pl
Bokota PiotrWłocławek
Brodecki MichałNowy Dwór Gdański
Bruski KlemensGdańsk
Chojnacka MonikaGdańskmonik.choj@wp.pl
Dąbrowski DariuszToruń
Długokęcki WiesławMalbork
Dorcz KrzysztofWłocławek
Gałkowski Piotr
Gąsiorowski Paweł BogdanBydgoszcz
Ginter KarolMiastko
Głuszek PawełPoznań
Hewner KatarzynaInowrocław
Hlebionek MarcinTrzciankahleb@his.uni.torun.pl
Jabłońska ElżbietaToruń
Kabaciński RyszardBydgoszcz
Karczewska JoannaJaksicejk@his.uni.torun.pl
Karczewski DariuszJaksice
Knopik DariuszToruńdk@his.uni.torun.pl
Kostecki RobertPasłękrkostecki@poczta.fm
Kromer AdamGdańskakromer@trojmiasto.pl
Mikołajczak EdmundInowrocław
Mikulski KrzysztofToruńkm@his.uni.torun.pl
Możejko BeataSopothisbm@univ.gda.pl
Myśliński Adam
Nowak BronisławSłupskpoawieo@poczta.onet.pl
Nowosad WiesławToruńwn@his.uni.torun.pl
Oliński PiotrToruńolinskip@his.uni.torun.pl
Pakulski JanToruń
Piechowski Tomasz Antoni vonGrudziądzpiech@cc.uni.torun.pl
Polejowski KarolGdańskprasa1@gdansk.gda.pl
Pragert PrzemysławGdyniappragert@wp.pl
Radzimiński AndrzejToruńar@his.uni.torun.pl
Rembalski TomaszGdyniahistr@univ.gda.pl
Rusakiewicz AgnieszkaGdańsk
Rybak PawełRyki
Simiński Rafał
Skowroński AndrzejToruń
Smoliński MarekGdańskms@multicon.pl
Supruniuk AnnaToruńA.Supruniuk@bu.uni.torun.pl
Szweda AdamToruńas@his.uni.torun.pl
Szybkowski SobiesławGdańsklaszczuk@biotech.univ.gda.pl
Śliwiński BłażejGdańskblazejsliwinski@wp.pl
Tetrycz-Puzio AgnieszkaGdańsk
Tęgowski JanToruń
Trupinda JanuszGdańskj.trupinda@zamek.malbork.pl
Tylicki JacekToruńjaca@art.uni.torun.pl
Wenta JarosławToruń
Wiszowaty MarcinGdańskmarwisz@gnu.univ.gda.pl
Wroniszewski JanToruńjwr@his.uni.torun.pl

Kontakt – Oddział w Lublinie

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddział w Lublinie
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt – Oddział w Krakowie

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddział w Krakowie
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

Zebrania naukowe Oddziału odbywają się w Czytelni Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3.

Kontakt – Oddział w Gdańsku

Kontakt

Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Oddział w Gdańsku
Gdańsk

Zebrania Oddziału PTHer w Gdańsku odbywają się w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, sala 57, godz. 17.00

 

statut

Udział w realizacji celów statutowych Towarzystwa jest możliwy na wiele sposobów. Najprostszym sposobem jest bieżące śledzenie działalności Towarzystwa, udział w zebraniach naukowych i propagowanie heraldyki. Osoby pragnące wnieść wkład naukowy do heraldyki mogą dodatkowo wystąpić z propozycjami swoich referatów prezentujących ich osiągnięcia. Osoby identyfikujące się z Towarzytwem mogą zostać jego członkami. Zakresy członkostwa są opisane w Statucie Towarzystwa, prosimy o zapoznanie się ze Statutem.


Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo może powoływać oddziały, podlegajšce legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej oraz sekcje i koła.

§ 4.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa.

§ 5.

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem „Polskie Towarzystwo Heraldyczne – Zarząd Główny”; „Polskie Towarzystwo Heraldyczne – Oddział w…”.

2. Towarzystwo może posiadać godło i odznakę organizacyjną ustanowione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6.

Celem Towarzystwa jest rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie badań z dziedziny heraldyki jako nauki historycznej, jak również z zakresu wszystkich innych nauk pozostających w związku z heraldyką, troska o rozwój sztuki heraldycznej, oraz reprezentowanie i zrzszanie ogółu polskich badaczy z zakresu wymienionych dziedzin i miłośników tych badań.

§ 7.

Dążąc do realizacji wymienionych celów Towarzystwo:
1. pobudza i organizuje naukowe badania nad heraldyką oraz doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość heraldyki i warsztatu badawczego heraldyka,
2. rejestruje, dokumentuje i otacza opieką zabytki heraldyczne jako świadectwo kultury narodowej,
3. współpracuje z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, archiwami, muzeami, a także innymi instytucjami w sprawie badań naukowych w zakresie heraldyki oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa,
4. organizuje zjazdy, konferencje, odczyty i zebrania naukowe, oraz wystawy i pokazy poświęcone problematyce heraldycznej,
5. dba o poprawność heraldyczną i stylistyczną używanych współcześnie godeł i herbów oraz konsultuje ich tworzenie,
6. wydaje i popiera publikacje naukowe i popularnonaukowe poświęcone heraldyce,
7. upowszechnia wśród Polonii znajomiść herbów polskich jako elementu więzi z krajem,
8. współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIˇZKI

§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda pełnoletnia osoba pragnąca uczestniczyć w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje uchwałą Zarząd Oddziału i zatwierdza Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 10.

1. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów osobom, które położyły wybitne zasługi w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych Towarzystwa, natomiast są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc dla Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli.

§ 12.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. uczestniczenia w zjazdach, posiedzeniach, konferencjach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo,
3. korzystania ze zbiorów i biblioteki Towarzystwa,
4. otrzymywanie wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.

§ 13.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa,
3. terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 14.

1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
2. Członkowie wspierający mają prawo korzystać z pomocy Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający będący osobami prawnymi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem swoich przedstawicieli.
4. Obowiązkiem członków wspierających jest okazywanie pomocy w realizacji celów Towarzystwa – zgodnie z dobrowolnie przyjętymi przez tych członków zasadami.

§ 15.

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zadządowi Oddziału,
b. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający jeden rok – pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
2. Członkiem wspierającym przestaje być ten, kto występuje z Towarzystwa na własne żądanie lub zostaje skreślony przez Zarząd Główny.
3. Członkostwa honorowego pozbawia przez uchwałę Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział IV

§ 16.

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata.
3. Władze Towarzystwa mają prawo kooptacji nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu wybranego przez Walny Zjazd na miejsce wygasłych mandatów.

§ 17.

1. Uchwały władz Towarzystwa, poza wyjątkami przewidzianymi w statucie, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względów na liczbę obecnych.
2. W wypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek 1/2 obecnych uprawnionych do głosowania.

WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§ 18.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 19.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym, na podstawie uzyskanego mandatu, delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów według klucza każdorazowo ustalonego przez Zarząd Główny.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów uczestniczą z głosem doradczym, jeśli nie są zarazem delegatami:
a. członkowie Zarządu Głównego,
b. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. prezesi Oddziałów,
d. członkowie honorowi,
e. członkowie wspierający, za pośrednictwem swoich przedstawicieli,
f. osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 20.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – niezależnie od liczby obecnych, z wyjątkiem spraw wymienionych w §§ 50 i 51.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co co trzy lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co namniej 1/3 Zarządów Oddziałów,
d. na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów nie później niż 30 dni przed terminem.
2. Zarządy Oddziałów oraz członkowie Towarzystwa, w liczbie co najmniej 3, mają prawo zgłosić wnioski do porządku dziennego Walnego Zgromadzenia Delegatów najpóźniej na 10 dni przed jego terminem na ręce sekretarza generalnego.
3. O uzupełnieniu porządku dziennego decyduje Walne Zgromadzenie Delegatów. To samo dotyczy wniosków nagłych zgłoszonych w ciągu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Przedmiotem nagłego wniosku nie mogą być sprawy rozporządzania majątkiem nieruchomym Towarzystwa oraz wymienione w §§ 50 i 51.

§ 23.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a. wytyczanie ogólnego kierunku działalności Towarzystwa,
b. wybór w tajnych głosowaniach Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
e. podejmowanie uchwał o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego,
f. ustalanie wysokości wpisowanego i składek członkowskich,
g. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów,
h. podejmowaniu uchwał o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu nieruchomości należących do Towarzystwa,
i. uchwalanie zmian statutu Towarzystwa,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
2. Uchwała przewidziana w punkcie 5, 8, 9, 10 wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

ZARZˇD GŁÓWNY

§ 24.

W skład Zarządu Głównego obok Prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu wchodzi 12 członków, w tym:
1. dwóch wiceprezesów,
2. sekretarz generalny i jego zastępca,
3. skarbnik i jego zastępca, wszyscy wybrani spośród członków Zarządu Głównego na jego pierwszym posiedzeniu oraz Prezesi Oddziałów.

§ 25.

W przypadku zwolnienia stanowiska Prezesa funkcje jego przejmuje jeden z wiceprezesów, wybrany przez Zarząd Główny.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Delegatów,
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiwem i fundoszami Towarzystwa,
4. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
5. opracowywanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie preliminarzy budżetowych przedstawionych przez Oddziały,
6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających,
7. skreślanie z listy członków,
8. stawianie wniosków o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
9. powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie działalności komisji stałych i problemowych przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
10. Tworzenie i rozwiązywanie Oddziałów, nadzorowanie ich działalności a także zatwierdzanie decyzji o powoływaniu i rozwiązywaniu sekcji, komisji oraz opiniowanie ich regulaminów,
11. uchwalanie regulaminu Zarządu Głównego,
12. decydowanie w innych sprawach nie zatrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
13. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Oddziałów, uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa,
14. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia statutowych celów Towarzystwa.

§ 27.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego mają prawo brać udział z głosem doradczym przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

§ 28.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.

§ 29.

W skład Prezydium wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz generalny i jego zastępca oraz skarbnik i jego zastępca – wybrani spośród członków Zarządu Głównego na jego pierwszym posiedzeniu.

§ 30.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głownego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 32.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowazanie, przynajmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
3. składanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
4. nadzorowanie i kontrolowanie działalności komisji rewizyjnej Oddziałów,
5. kontrolowanie opłacania składek,
6. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do Zarządu Głównego z żądaniem zwołania nadzwyczajego Walnego Zgromadzenia Delegatów,
7. uchwalenie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie regulaminów i instrukcji dla komisji rewizyjnych Oddziałów.

§ 33.

1. Przewodniczący Głównej komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego.
2. Główna Komisja Rewizyjna może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Towarzystwa.

SˇD KOLEŻEŃSKI

§ 34.

1. Sąd koleżeński rozpoznaje wszelkie spory wynikłe między członkmi Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową.
2. Sąd Koleżeński działa w dwóch instancjach:
a. pierwszą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 3 członków,
b. drugą instancję Sądu Koleżeńskiego stanowi 5 członków.
3. Obie instancje Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona przewodnicących i sekretarzy.
4. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. upomnienie,
b. nagana,
c. zawierzenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
d. wykluczenie z Towarzystwa
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
6. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
7. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Rozdział V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 35.

Oddziały Towarzystwa powołuje uchwałą Zarząd Główny. Do utworzenia Oddziału wymagany jest wniosek co najmniej 25 osób.

§ 36.

Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 37.

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. W walnym Zebraniu Członków Oddziałów biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału, a członkowie wspierający poprzez swoich przedstawicieli i osoby zaproszone z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
a. zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co 3 lata zawiadamiając członków o dacie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, b. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a1. z własnej inicjatywy,
b1. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c1. na wniosek Zarządu Głównego,
d1. na wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno zostać zwołane w przeciągu 30 dni od daty złożenia żądania lub wniosku.

§ 38.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. uchwalanie ogólnego kierunku działalności Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i wytycznymi naczelnych władz Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji rewizyjnej Oddziału,
3. podejmowanie na wniosek Komisji rewizyjnej Oddziału uchwały o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. wybór w tajnych głosowaniach członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
6. uchwalenie, w ramach statutu, regulaminu Oddziału.

§ 39.

Postanowienia 17 i 20 statutu stosuje się analogicznie do Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§40.

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 5 o 9 osób, w tym: prezes, jeden lub dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i ewentualnie ich zastępcy, wszyscy wybrani spośród członków Zarządu Oddziału na jego pierwszym posidzeniu.
2. W zebraniach Zarządu Oddziału uczestniczą z głosem doradczym przewodniczący sekcji i komisji powołanych przez Oddział.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. powoływanie i rozwiązywanie za zgodą Zarządu Głównego sekcji i komisji, uchwalanie w ramach statutu, ich regulaminów oraz nadzorowanie działalności,
4. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedstawianie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
5. zarządzanie przydzielonym Oddziałowi majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny,
6. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi głównemu z merytorycznej i finansowej działalności Oddziału,
7. tworzenie, za uprzednią zgodą Zarządu Głównego, zbiorów i pracowni naukowych oraz organizowanie wydawnictw regionalnych,
8. podejmowanie wszelkich innych prac i przedsięwzięć zmierzających do urzeczywistnienia statutowych celów Towarzystwa.

§ 42.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż kwartał.

§ 43.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza,
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 44.

Do kompetencji komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu działalności Oddziału,
2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,
3. składnie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swej działalności oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
4. kontrolowanie opłacania składek.
5. w przypadkach szczególnej wagi występowanie do zarządu Oddziału z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 45.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować czynności kontrolne we wszystkich agendach Oddziału.

Rozdział VI

MAJˇTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 46.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 47.

Na fundusze składają się:
1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2. subwencje, dotacje i darowizny,
3. dochody z majątku Towarzystwa,
4. dochody z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 48.

Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia trwałego majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 49.

Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub jego zastępcy.

Rozdział VII

ZMIANY STATUTU I ROZWIˇZANIE SIĘ TOWARZYSTWA

§ 50.

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 51.

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania,
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać przeznaczenie majątku Towarzystwa i podlega w tym zakresie zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

stan

Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego został zmieniony na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTHer. 21.06.1991 r., ostateczną wersję zatwierdził, podczas rozprawy, Sąd Wojewódzki w Warszawie (VII Wydział Cywilny i Rejestrowy) dnia 12 Marca 1993 r.

Zamieszczona tu wersje Statut Polskiego Towarzystwa Heraldycznego jest zgodna z wydrukowaną w Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego nowej serii t. I (XII) ISSN 1230-803X.

 

[ Polskie Towarzystwo Heraldyczne

zebrania naukowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w interesujących spotkaniach – zebraniach naukowych. Spotkania mają charakter otwarty – są bezpłatne, wstęp wolny dla każdego.

Osoby pragnące podzielić się swoimi osiągnięciami prosimy o składanie propozycji tematów spotkań.

Przed zebraniem sprzedaż wydawnictw i dyżur kasowy skarbnika. Apelujemy o terminowe uiszczanie składek członkowskich.

tematy zebrań

18 grudnia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarzad Krakowskiego Oddzialu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego zaprasza w dn. 18 grudnia 2006 r. (poniedzialek) o godz. 17.00 na 138 zebranie naukowe Oddzialu, ktore odbedzie sie w Czytelni Zakladu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3.
Referat dr Przemyslaw Stanko Gotycka plyta nagrobna Mikolaja Myszkowskiego (po 1482 r.). Wystapienie poswiecone bedzie gotyckiej plycie nagrobnej Mikolaja Myszkowskiego, notariusza oswiecimskiego i zatorskiego, dziedzica Przeciszowa, Polanki Wielkiej i Podolsza, dobrodzieja dominikanów i najmozniejszego szlachcica ziemi oswiecimskiej i zatorskiej. Umieszczona na zamku oswiecimskim plyta jest najstarszym zabytkiem epigraficznym z terenu ksiestwa oswiecimskiego. Autor przedstawi biografie Myszkowskiego, stan badan oraz losy plyty do konca XX wieku.

19 maja 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Prezentacja wydawnictwa źródłowego Regestr diecezjów Franciszka Czajkowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784 (red. Sławomir Górzyński, doc dr hab. Krzysztof Chłapowski), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006 (www.dig.eu)
Referat dr Bogusława Czechowicza (MN Worcław) – W jak Wrocław. Geneza ideowa motywu w herbie Wrocławia w aspekcie kryzysu władzy w Królestwie Czeskim w XV wieku.

23 czerwca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Referat mgr Dariusz Piwowarczyka Książę Antiochii Renald de Chatillon (1124-1187) – słoń Chrystusa, przodek królów Polski.

31 marca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
1. Wręczenie dorocznej Nagrody im. Adama Heymowskiego z najlepsze prace z zakresu heraldyki i genealogii za lata 2004-2005
2. Referat laureata Nagrody
3. Spotkanie towarzyskie

27 marca 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie. Sala 56 Collegium Novum przy ul. Golebiej 24, godz. 17:00:
mgr Wojciech Mischke (Krakow) Odnaleziona korona Boleslawa Chrobrego.
Losy wywiezionych przez Rycheze insygniow krolewskich Boleslawa Chrobrego wydawaly się nieodgadnione. Ale nawet z drobnych wzmianek zrodłowych mozna zlozyc mozaike, ktora odtwarza zwarty obraz dalszych dziejow korony piastowskiej. Autor przedstawi w referacie przeslanki, prowadzace do rewizji narodowych dziejow oraz pokaże wizerunek z przelomu XI/XII w. z domniemana korona pierwszych Piastow.

24 lutego 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr Sławomir Jakubczak Tajemniczy Wołowski u Mickiewiczów w Paryżu. Wstęp do badań nad genealogią frankistów warszawskich.

20 lutego 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie. Czytelnia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
dr Ewa Zielinska (Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie) – Dominus custodiat introitum et exitum tuum. Inskrypcje na portalach XVI i pierwszej polowy XVII wieku w Polsce. Referat podejmuje zagadnienie funkcjonowania napisów monumentalnych w przestrzeni wejscia. Czyniac tlem rozwazan zwiazki portalu i inskrypcji w epoce romanskiej i w okresie gotyku, Autorka omawia przykłady epigrafow wystepujacych na portalach w polskiej architekturze sakralnej i swieckiej okresu renesansu i wczesnego baroku, stawiajac sobie za cel systematyzacje ich form. Szczegolna uwage zwraca na zwiazek miedzy inskrypcja a przedmiotem, bedacym polem jej ekspozycji, a zatem na napisy, nawiazujace trescia do symboliki portalu.

27 stycznia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr Iwona M. Dacka – „Armamentaria” Gabriela Rzączyńskiego, SJ – aparat pomocniczy piśmiennictwa okazjonalnego w XVIII wieku.

16 stycznia 2006 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie. Czytelnia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
Piotr Wecowski (Uniwersytet Warszawski) – Odnaleziona pieczęć majestatowa Kazimierza Jagiellonczyka.

16 grudnia 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr Piotr Rabiej (Kraków) – Zabytki epigraficzne i herby w Kamieńcu Podolskim.

28 listopada 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Oddział w Krakowie. Czytelnia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ przy ul. Studenckiej 3, godz. 17:00:
dr Witalij Michałowski (Kijów) – Nadania dla szlachty na Podolu w XV w.

25 listopada 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
Promocja książki Piotra Mysłakowskiego i Andrzeja Sikorskiego, Chopinowie. Krąg rodzinno-towarzyski, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2005, ss. 380, tab. 12.
Komunikat heraldyczny.

28 października 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:Prof. dr hab. Aleksander Świeżawski – Liber conversorum – mało znany typ źródła metrykalnego.
Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński – Sprawozdanie z międzynarodowych kolokwiów heraldycznych w Sankt Petersburgu i Lille.

24 czerwca 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
mgr Dariusz Piwowarczyk – Chorąży sandomierski Mikołaj Słąka z Łaszowa. Przykład kariery rycerskiej z I połowy XV wieku.
komunikat heraldyczny

20 maja 2005 r.
Zebranie naukowe. Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31), godz. 17:00:
dr hab. Andrzej Sikorski – Z mniej znanych dziejów rodziny Działyńskich.
mgr Sławomir Górzyński – Heraldyczna przechadzka z obiektywem po Rymie.
komunikat heraldyczny.

28 stycznia 2005 (piątek)
godz. 17.00:
Dr Ewa Letkiewicz (Lublin), Wirtualna rekonstrukcja regaliów polskich (referat).

25 lutego 2005
godz. 17.00:
Mgr Michał Witwicki, Panorama plastyczna dawnego Lwowa (referat)

7 stycznia 2005
Zebranie organizowane przez Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Heraldycznego  w Gdańsku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55,  sala 53, godz. 17.00. W programie zebrania przewidziane są:
1. referat: mgr E. Bojaruniec, Herb gdanskiej rodziny von der Beke. Przyczynek do dziejów epitafium obrazowego kościoła NMP w Gdańsku.
2. referat: dr Sobiesław Szybkowski, Pochodzenie i krąg rodzinny wielkorządcy krakowskiego Marcina Borzymowskiego.
3. dyskusja nad referatami
4. sprawy organizacyjne.

w ubiegłych latach

Zarząd Główny
Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Sala Lelewelowska Instytutu Historii PAN w Warszawie (Rynek Starego Miasta 29/31) o godzinie 17.00:

14-15.10.2004 r
Sesja naukowa pt. Heraldyka polska w latach II wojny światowej (1939-1945). Organizator – Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wspólnie z Włocławskim Towarzystwem Naukowym. Siedziba WTN, pl. Wolności 20, Włocławek. Plan sesji:

 • Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński (Warszawa), Znaki walki i zwycięstwa. Polska symbolika państwowa i patriotyczna w latach II wojny światowej.
 • Prof. dr hab. Marian Kallas (Toruń), Podziały terytorialno-administracyjne na obszarze Polski w latach okupacji niemieckiej 1939-1945.
 • Prof. dr hab. Błażej Śliwiński, dr hab. Beata Możejko, Działalność heraldyczna okupanta niemieckiego na obszarze byłego województwa pomorskiego w latach 1939-1945.
 • Dr Agnieszka Gut (Szczecin), Wpływ ideologii narodowo-socjalistycznej na niemiecką heraldykę samorządową na przykładzie Pomorza Zachodniego.
 • Dr Małgorzata Kaganiec (Katowice), Heraldyka miejscowości województwa śląskiego w latach II wojny światowej.
 • Red. Alfred Znamierowski (Warszawa), Herby byłych prowincji i krajów niemieckich obecnie należących do Polski.
 • Dr Piotr Bokota (Włocławek), Herby miast powiatowych rejencji kwidzyńskiej w latach 1939-1945.
 • Mgr Krzysztof Dorcz (Włocławek), Sfragistyka urzędowa na terenie powiatu koneckiego w latach 1939-1945.
 • Dr Marek Adamczewski (Łódź), Herb Łodzi w okresie II wojny światowej.
 • Dr Marceli Antoniewicz (Częstochowa), Problem zachowania historycznego herbu Częstochowy w latach okupacji hitlerowskiej.
 • Prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński (Warszawa), Z dziejów herbu Warszawy w latach
  II wojny światowej
  .
 • Mgr Tadeusz Jeziorowski (Poznań), Symbolika państwowa w Wojsku Polski na obczyźnie.
 • Dr hab. Marek Ney Krwawicz (Warszawa), Historyczne uwarunkowania symboliki sztandarów Polskich Sił Zbrojnych w latach II wojny światowej.
 • Płk mgr Wojciech Zawadzki (Bydgoszcz), Symbolika Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945.
 • Mgr Wojciech Tutak (Warszawa), Herby miast i innych jednostek terytorialnych na sztandarach i odznakach Wojaka Polskiego w latach II wojny światowej.
 • Płk mgr Jacek Macyszyn (Warszawa), Honorowe odznaki wojskowe Sił Zbrojnych w latach 1939-1945.
 • Mgr Bartłomiej Błaszkowski (Wrocław), Odznaki pułków dragonów Polskich Sił Zbrojnych.
 • Mgr Romuald Morawski (Warszawa), Symbolika winiet warszawskiej prasy konspiracyjnej i powstańczej w latach 1939-1945.
 • Dr Piotr Gołdyn (Końskie), Post factum, czyli II wojna światowa w heraldyce

22.10.2004 r.
Dr Wacław Gojniczek (Cieszyn) Spóścizny genealogów i heraldyków za zbiorów czeskich i śląskich jako źródło do genealogii i dziejów szlachty Górnego Śląska (referat)
Komunikat heraldyczny

19.11.2004 r.
Dr Hanka Żerek-Kleszcz (Łódź) Potomkowie bezpotomnych. O kilku uzurpacjach szlachectwa w XIX wieku (referat)
Komunikat heraldyczny

18.12.2004 r.
Dr Janusz Grabowski (Warszawa) Stanisław Grad z Kowalewa herbu Dołęga i pierwsze przywileje książąt mazowieckich dla Szreńska (referat)
Komunikat Heraldyczny

21 lutego 2003 r. (piątek)
mgr Sławomir Górzyński, komunikat nt. Polska bibliografia heraldyki za okres 1980-2001 (autorka Anna Celej)
dr Marek J. Minakowski, prezentacja Herbarz Polski Adama Bonieckiego, wydanie drugie – wersja elektroniczna

13 stycznia 2003 r.
Sekretarz Generalny PTHer Sławomir Górzyński (Warszawa), Między Orłem Białym a czerwonym. Genealogia Jagiellonów i Hohenzollernów i jej przejawy na nagrobkach w Ansbach i Heilsbronn

21 lutego 2003 r. mgr Sławomir Górzyński, komunikat nt. Polska bibliografia heraldyki za okres 1980-2001 (autorka Anna Celej)
dr Marek J. Minakowski, prezentacja Herbarz Polski Adama Bonieckiego, wydanie drugie – wersja elektroniczna

17 stycznia 2003 r. mgr Sławomir Górzyński, komunikat pt. Grobowiec księcia śląskiego w Pizie
prof. Stefan K. Kuczyński, referat pt. Dawne sztambuchy jako źródło heraldyczne

6 grudnia 2002 r. Prezentacja książki Dezyderego Chłapowskiego pt. Potworowscy. Kronika rodzinna (doc. dr hab. Krzysztof Chłapowski); dr. Bogdan W. Brzustowicz, referat pt. Udział rycerstwa polskiego w turniejach na obcych dworach

Oddział w Krakowie
Organizator – Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego w Krakowie. Czytelnia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii UJ, ul. Studencka 3, parter, godz. 17.00:

13 stycznia 2003 r. Sekretarz Generalny PTHer Sławomir Górzyński (Warszawa), Między Orłem Białym a czerwonym. Genealogia Jagiellonów i Hohenzollernów i jej przejawy na nagrobkach w Ansbach i Heilsbronn

9 grudnia 2002 r. dyskusja nad książką dra Jerzego Sperki (UŚ Katowice) pt. Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu w późnośredniowiecznej Polsce. Wprowadzenie do dyskusji dr Jacek Laberschek i mgr Andrzej Marzec

18 listopada 2002 r. dr Paweł Stróżyk (UAM Poznań)), Lubińska kolekcja sfragistyczna – problemy badawcze i edytorskie

Oddział w Toruniu
Organizator – Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Toruniu. Zebrania w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, Pl. Teatralny 2a, s. 201a, godz. 16.00.

25 listopada 2004
W programie: wykład dra Martina Fabera (Freiburg) Ideologia sarmacka w Rzeczypospolitej szlacheckiej (wykład w j. polskim)

2004.02.13
Waldemar Bukowski (IH PAN Kraków) Edycja korespondencji do Mikołaja Serafina żupnika krakowskiego z lat 1438-1459
dr hab. Jana Wroniszewski Lew z pieczęci miasta Przeworska

2003.10.30
– referat dr. Dariusza Dąbrowskiego „Kronika halicko-wołyńska jako źródło do badań genealogicznych”
– komunikat dr Joanny Karczewskiej „Nieznane wywody szlachectwa z ksiąg wielkopolskich”

2003.03.06
Walne Zebranie członków Oddziału Toruńskiego PTHer, w którym dokonano wyboru władz Oddziału oraz wygłoszono referaty:
– komunikat Stanisława Górzyńskiego: „Nagrobek ks. cieszyńskiego Władysława zmarłego w Pizie w 1355 r.”
– referat M. Targowskiego „Herby miejskie z fryzu na dawnym Dworze Artusa w Toruniu”

2002.11.07
1. Referat dra Sobiesława Szybkowskiego: „Małżeństwa kasztelana przemyskiego Dobiesława z Żurawicy”
2. komunikat dra hab. Jana Wroniszewskiego: „Paweł Konwa – sługa szlachecki”

2002.05.23
referat dr Karola Polejowskiego nt.: „Związki genealogiczne donatorów zakonu krzyżackiego we Francji”

2002.04.11
– komunikat dra Dariusza Karczewskiego: „XIII-wieczny rycerski tłok pieczętny”
– komunikat dra Jana Wroniszewskiego: „Pieczęć Przeworska z początku XV w.”
– komunikat dr Anny Supruniuk: „Nowy Kodeks Dyplomatyczny Mazowsza cz. III”

2002.02.21
– referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: „Uwagi do genealogii Kościeleckich”

2002.01.19
– referat prof. dr hab. Janusza Bieniaka nt.: „Słońscy h. Doliwa”

2001.11.22
– referat dr Beaty Możejko nt.: „Gotard Bystram z Radlina – działalność w Prusach Królewskich”

2001.10.24
– referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: „Ścibor Ściborowic – Kujawianin czy Pomorzanin? Z badań nad związkami rycerstwa pomorskiego z Kujawami i ziemią dobrzyńską w czasach panowania księcia Kazimierza Bogusławica (Kaźka)”

2001.06.18
– referat dra Sobiesława Szybkowskiego nt.: „Dwaj Janowie Kościeleccy. Z badań nad genealogią Ogończyków z Kościelca”

2001.04.23
– referat dra Klemensa Bruskiego nt.: „Herby rycerstwa pomorskiego”

2001.03.19
– referat prof. dra hab. Jana Pakulskiego nt.: „Pieczęcie herbowe arcybiskupów gnieźnieńskich”

2001.02.22
– referat dra Dariusza Karczewskiego nt.: „Herb Bydgoszczy. Studium sfragistyczno-heraldyczne”

2001.01.25
– referat dra Dariusza Dąbrowskiego nt.: „Synowie Mścisława Rościsławowicza Chrobrego. Przyczynek do genealogii smoleńskiej linii Rurykowiczów”
– komunikat dr hab. K. Mikulskiego i dra J. Wroniszewskiego: „Herb miasta Golubia”

2000.11.28
Zdzisław Noga „Krakowska rada miejska w XVI w. Problemy badawcze”

2000.06.16
mgr Piotr Bokota „Uwagi o pieczęciach średniowiecznych miast kujawskich i dobrzyńskich”

2000.05.18 dr Henryk Seroka „Geneza i funkcje herbu miejskiego w Małopolsce”

2000.04.13 mgr Bronisław Nowak „O genealogiczności rodu Porajów”

9.12.1999 r. dr Krzysztof Mikulski „Imiona dzieci w toruńskich księgach chrztów w XVII i I połowie XVIII wieku”

11.06. 1999 r. dr Jan Wroniszewski „Elity lokalne w średniowiecznej Małopolsce”

14.05.1999 r. dr Jan Tęgowski „Małżeństwa wielkiego księcia litewskiego Olgierda Giedyminowicza”

16.04.1999 r. mgr Paweł Gąsiorowski „Kształtowanie się nazwisk chłopskich w XVIII-I połowie XIX w. na przykładzie parafii rościszewskiej”

19.03.1999 dr Zenon Piech „Treści i funkcje herbów w przedstawieniach Jagiellonów (XIV-XVI w.)

12.02.1999 r. prof. dr Błażej Śliwiński „Herbarz samorządowy miast i gmin województwa pomorskiego”

2.12.1998 r. prof. dr hab. Stefan K. Kuczyński „Herby i herbarze polskie w rękopisach bibliotek i archiwów europejskich”

9.06.1998 r. mgr Piotr Bokota „Projekty herbów miast Królestwa Polskiego z lat 1868-1876 w aktach Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu w Sankt Petersburg”

19.05.1998 r. mgr Tomasz v. Piechowski „Uwagi na temat początków rodziny Cegenbergów w Prusach”

24.03.1998 r. mgr Dariusz Knopik „Pochodzenie Zwinisławy, żony Mściwoja I”

24.03.1998 r. dwa referaty dr Beata Możejko „Iwaszko Dowojnowicz, starosta bielski w kontaktach z Gdańskiem”

3.03.1998 r. mgr Adam Szweda „Arcybiskup gnieźnieński Janusz Suchywilk i jego krewni”

10.02.1998 r. mgr Dariusz Dąbrowski „Czy istniało dwóch synów Daniela Romanowicza halicko-wołyńskiego o imieniu Mścisław?”

27.11.1997 r. mgr Wiesław Nowosad „Wąglikowscy w Prusach Królewskich w XVII i I poł. XVIII w.”

7.10.1997 r. mgr Jerzy Michta „Barwy herbów rodzin nobilitowanych w XV i XVI w.”

16.06.1997 r. wówczas mgr Jarosław Dumanowski „Domus Dambsciana – uwagi o solidarności rodowej szlachty w XVI-XVIII w.”

12.05.1997 r. wówczas mgr Sobiesław Szybkowski „Starsza linia Pomianów z Kłobi”.

10.03.1997 r. prof. dr hab. Janusz Bieniak „Krąg rodzinny Jadwigi z Żerkowa”.

17.02.1997 r. wówczas mgr Beata Możejko „Nieznane materiały do dziejów herbu Torunia”.

13.01.1997 r. dr Krzysztof Mikulski „Toruńscy przodkowie Mikołaja Kopernika”.

Oddział w Gdańsku
Zebranie Oddziału PTHer w Gdańsku w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 55, sala 57, godz. 17.00::

2004.03.26
Mgr Marcin Grulkowski, Kariera Piotra Guisa. Przyczynek do badań prozopograficznych patrycjatu krakowskiego
dr Sobiesław Szybkowski Oporowscy i Służewscy herbu Sulima. Uzupełnienia genealogiczne i prozopograficzne

2004.01.29
dr Marek Smoliński Hennenbergowie-joannici w XIII w.
dr Sobiesław Szybkowski Pochodzenie i krąg rodzinny kasztelana kaliskiego Janusza z Tuliszkowa herbu Dryja

2003.11.13
B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński – Zawisza Czarny w świetle najnowszych badań.

2003.06.09
– referat mgra Adama Kromera – Wystrój heraldyczny zespołu pocysterskiego w Oliwie.
– referat dra Sobiesława Szybkowskiego – Kościeleccy – linia Wincentego Kościeleckiego ze Skępego.

2003.05.09
– referat pana Piotra Mysłakowskiego – Środowisko rodzinne Fryderyka Chopina.

2003.04.04
– referat mgr Agnieszki Rusakiewicz – Najdawniejsze godła książąt wschodniopomorskich – lilia i gryf.
– referat dr Beaty Możejko – Testamenty mieszczan gdańskich z końca XV w..
– komunikat mgra Tomasza Rembalskiego – O wydaniu kodeksu dyplomatycznego miasta Gdyni 1253-1772.

2003.01.31
– referat dra Sobiesława Szybkowskiego – Badania genealogiczne w ośrdku gdańskim w końcu XX i pocz. XXI wieku.
– komunikat dr Beaty Możejko – Sebastian Legendorf.