miejsca

[ Kniażpol

KNIAŻPOL – Kniespole k. Dobromila, klucz dobromilski

(obecnie Kniazpil, Ukraina, lvivska oblast)

Augustyn Bogdan: Na zachód od Dobromila. W: Bieszczad 10, s.176-202.

„W okolicach Dobromila założyli Herburtowie z czasem nowe osady, m. in. Kniaźpol, Michową, Paportno, Polanę, Tarnawę. Wsie te w różnych okresach należały do poszczególnych członków rodu, którzy często przeprowadzali kolejne podziały dóbr. W połowie XVII wieku, kiedy to ród Herburtów na Rusi wymarł, dobra ich znacznie rozdrobnione przeszły w ręce spadkobierców w linii żeńskiej oraz wierzycieli (…)

Wieś Kniaźpol należy bez wątpienia do najstarszych w tej okolicy i istniała na pewno od drugiej połowy XV wieku. Istnienie jej potwierdzają dokumenty związane z procesem sądowym, jaki Mikołaj i Zebrzyd Herburtowie toczyli w latach 1472-1475 z kniaziami Michałem i Iwanem Przedzielnickimi o rozgraniczenie obszarów dóbr Dobromil, Kniaźpol i Paportna. W 1589 roku zagospodarowanych tu było 9 ¼ łanów chłopskich. Istniały karczma i młyn wodny jednokołowy. Ponadto żyło tu 3 zagrodników i 16 komorników.(…)

Ok. 1785 roku  żyło tu 425 grekokatolików, 4 łacinników i 10 Żydów. Pod koniec XIX wieku funkcjonowała we wsi szkoła jednoklasowa. W okresie międzywojennym Kniaźpol był dużą wsią. W 1938 r. we wsi żyło 1207 grekokatolików, a w całej parafii ( łącznie z Kropiwnikiem) – 1603, ponadto 37 łacinników i 30 Żydów. Najstarsza wzmianka o cerkwi pochodzi z 1507 r. Kolejną, p.w. Zaśnięcia Przeczystej Bogurodzicy, pochodzącą z XVII w., rozebrano w 1857 r. i na jej miejscu wybudowano w 1864 r. obecnie istniejącą”.

[ w latach 1784 -1836 proboszczem był Michał Korosteński, podpisywał się paroch kniażypolski, tu też po 1842 roku zmarł ksiądz Mikołaj Korosteński, przypuszczalnie jego brat, emerytowany proboszcz z Paprotna, w domu nobiles Antoniego Korosteńskiego].

Emigranci do USA, 1892-1924:

Capiak, Chadaj, Hladio, Hawranko, Jarosz, Kos, Kręta/Krenta, Lazor, Matuszczak, Milnik, Mociak, Popik, Turko.

Inni mieszkańcy XIX w.: BileckiCapiak, Car, Hołuba, Jurysta, Korosteński, Krwawicz, Mocio, Mociak, Roman, Sałajdiak/Saładiak, Szafran, Wołoszyn.