konkurs

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Zapraszamy do składania ofert w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”. Do rozdysponowania wśród wnioskodawców jest 900 tys. zł

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wyznaniowe, stowarzyszenia JST, spółdzielnie socjalne oraz spółki o charakterze non-profit, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego(podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie).

W ramach konkursu każdy wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 1 ofertę indywidualną oraz 1 ofertę we współpracy z partnerem/partnerami. Minimalna kwota dotacji to 3 tys. zł, maksymalna 100 tys. zł. Każdy oferent musi zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu. Oferty są oceniane w pierwszej kolejności formalnie, a następnie, po przyznaniu pozytywnej oceny, następuje etap oceny merytorycznej.

Szczegółowy wykaz działań, na które przyznawana jest dotacja, lista niezbędnych do złożenia załączników oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej wraz z punktacją, a także wszystkie pozostałe zasady przeprowadzenia naboru ofert, znajdują się w Regulaminie konkursu na stronie https://www.archiwa.gov.pl/pl/aktualnosci/4921-ogłoszenie-konkursu-„wspieranie-działań-archiwalnych-2019”.

Ofertę należy przesłać lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa), z adnotacją „Konkurs WDA 2019” do 28 marca br. do godz. 16.00. O zakwalifikowaniu oferty do oceny komisji konkursowej decyduje data jej wpływu do NDAP.

Fotografia przedstawia konserwację archiwaliów sądowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II”, fot. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie.