nazwiska

stan obecny

W 1992 roku w Polsce było 919 osób noszących nazwisko Skąpski (kobiety i mężczyźni).

wzmianki

Mikołaj Chomantski h. Drogosław, zaświadcza 1411 r. w Pyzdrach szlachectwo Skąpskiego (Pis. Dz. Pol. IX. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Stanisław Slap h. Drogosławicze, zaświadczył szlachectwo Skąpskiego w Pyzdrach 1411 r. (Pis. Dz. Pols. IX. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Mikołaj [Cielecki], syn Kaspra z Zadorskiej, wspólnie z żoną, Konstancyą ze Skąpskich, córką Stanisława i Barbary z Milewskich, kwitował w 1693 r. Aleksandra Skąpskiego, z dóbr jej ojczystych i macierzystych (Ins. Pozn. VI. f. 62 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Ze szlachectwa w Królestwie z herbem Jastrzębiec legitymowali się w 1843 r.: Jan, syn Jana i Małgorzaty Starczewskiej i Franciszek, Józef, Łukasz, Antoni i Piotr, synowie Aleksandra, właściciela Grąbkowa i Nepomuceny z Skąpskich, potomkowie Macieja, dziedzica Czarnominka w 1724 roku (A. b. Her. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Michał, pułkownik wojsk koronnych, syn Tomasza, stolnika dobrzyńskiego i Jadwigi ze Skąpskich, posiadał 1762 r. dobra Rośle, w województwie łęczyckiem (Herb. Kr. – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Z pierwszej żony pozostawił Marcin [Dembiński] córki: Justynę, żonę Jana Lipskiego, zmarłą w 1785 roku i Aleksandrę, żonę Krzysztofa Skąpskiego 1745 r. i synów: Mikołaja, ożenionego z Justyną z Przybysławic Oraczowską, skarbnikówną nowogrodzką, 2-o v. Józefową Rabsztyńską 1761 r., zmarłego bezdzietnie 1760 r. (Gr. Krak. 374 f. 2257; 375 f. 686 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Franciszek Remigian [Izbiński], syn Adryjana, odkupił 1652 r. Ostrowce, które ojciec jego sprzedał był Skąpskiemu. (za A. Boniecki „Herbarz Polski).

Józef Jastrzębski, syn Nikodema, procesuje się z Odolińskim 1586 r. Regina za Zieleniewskim 1626 roku. Mateusz, żonaty z Katarzyną ze Skąpskich, 1741 roku (Gr. Przed. 34 f. 587; 69 f. 353 i 87 f. 491 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Agnieszka, córka Wawrzyńca [Kamińskiego] i Elżbiety Magnuskiej, wdowa po Marcinie Skąpskim 1640 r. (M. 187 f. 113 – za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Z pierwszej żony Jacentego [Kęszyckiego] synowie: Jan Wojciech i Andrzej, młodo zmarły, oraz córki: Anna za Wojciechem Wieszczyckim i Konstancya, zakonnica. Z drugiej żony córki: Zofia, 1-o v. za Wojciechem Kierskim, 2-o v. za Wojciechem Molskim i Teresa, 1-o v. za Wojciechem Cieleckim 1688 roku, 2-o v. za Aleksandrem Skąpskim. (za A. Boniecki „Herbarz Polski”).

Stanisław, kasztelanic mścisławski, dworzanin królewski, starosta gulbiński, elektor Jana Kazimierza, jako rotmistrz, walczył dzielnie z kozakami. Umarł 1682 r. Właściciel licznych włości w Królestwie i na Litwie, za pierwszą swoją żoną, Maryą Zawiszanką, otrzymał jeszcze Szyły, Marciniszki, Montrymiszki, Janów i inne. Z tej żony syn, Jan Mikołaj. Drugą jego żoną była Domicella Podbereska, z której miał czterech synów: Andrzeja, Michała, Walentego i Macieja, oraz córkę Maryę, za Wojciechem Czapskim. Z nich: Maciej, najmłodszy syn Stanisława, z Domicelli Podbereskiej, z Konstancyi Skąpskiej, miał dwóch synów: Adama i Piotra. (za A. Boniecki „Herbarz Polski”).


Filip Sulimierski w „Słowniku geograficznym ziem polskich” wzmiankuje Skąpskich: Tom I. str. 481, Tom III. str. 397, tom IV. str. 477, tom VI. str. 617, tom X. str. 436, 665, tom XIII. str. 250, tom XVa. str. 288 oraz Połuda-Skąpskich tom VI. str. 677.


herb. Doliwa
Piotr w 1788 r. był komornikiem granicznym Włodzimierskim (Ns – 376)

W r. 1778. Matyasz Skąpski łowczy Halicki

Mikołaj zmarł w 1709 r w zakonie (zakonnik?) w Kamieńcu. (Ns – 375)

Nieznany z imienia Skąpski towarzysz, brał udział w szturmie pod Pleszkowem (Ns – 375) patrz również Paprocki. f. 405

Jan wda kaliski w latach 1523 – 1525 † (Ns – 375)

herb. Jelita
Nieznany z imienia Skąpski ze Skąpy, woj. Sieradzkie powiat radomski (Ns -376)

Nie określeni:

Dębiński Marcin z pierwszej żony pozostawił córki: Justynę, żonę Jana Lipskiego zm. 1785 r. i Aleksandrę żonę Krzysztofa Skąpskiego 1745 r. (Bon, Dębińscy h. Nieczuja, t. 4, s. 194)

Nieznany Skąpski, nieślubny syn szlachcica. Kupił dom i ziemię w Skąpej, wsi w posiadaniu Radomskiego oraz Pajęczna i nazwał się Skąpski. Ożenił się z chłopką z którą do 1630 r. miał kilkoro dzieci. (Trepka, cz. I, 1963, s. 485)

W 1552 i 1553 w/g regestrów poborowych powiatu radomskiego Aleksy Skąpski miał 1/4 łanu (SGKP, t.10, 1889, s. 664), patrz również Pawiński, Wielkp., II, 284

Wawrzyniec Skąpski, syn chłopa Sztuczki ze Skąpej wsi między Sieradzem a Piotrkowem. Zwano go również Wawrzek Sztuczka. Najpierw pracował u Andrzeja Zamojskiego, starosty jędrzejowskiego, opata jędrzejowskiego Koniecpolskiego. Około 1626 pracował u tegoż opata w charakterze urzędnika. Od tego czasu podaje się za szlachcica. Z pierwszą żoną miał ośmioro dzieci. Najstarszy syn urodził się w 1611. Około 1626 r. ożenił się po raz drugi z wdową Gruszczyńską, z domu Ostrowska. (Trepka, cz. I, 1963, s. 485)

W 1629 u opata jędrzejowskiego służył też Skąpski ze Skąpej, któremu Wawrzyniec (deferował -opowiadał?), że Sztuczka był poddanym jego ojca Trepka, cz. I, 1963, s. 486

W 1578 r. w majątku Skąpe (dane jak niżej) Skąpscy Marusza posiadali 1 kwartę roli i 1 zagrodnika (SGKP, t. 10, 1889, s. 665)

Skąpe, urzęd. Skompe majętność w pow. Wrzesińskim, o 5 km. Na wschód-południe od Mielżyn. Wzmianka o obecności  Jana i Wojciecha Skapskich w latach 1393-6. Być może właścicieli majątku. (SGKP, t.10, 1889, s. 665)

Mateusz Jastrzębski, żonaty z Katarzyną ze Skąpskich (Bon, Jastrzębscy, h. Jastrzębiec, t.8, s. 314.)

[ teki Dworzaczka

Materiał źródłowy z Tek Dworzaczka do dziejów rodziny Skąpskich i rodów z nimi związanych.

Aberderowiczowie – Bieganowscy
Bardzcy h. Szaszor 1.
Piotr miał z dwóch żon 19 dzieci. Z kleczkowskiej byli synowie: Maciej, Andrzej, Tomasz, Antoni, o którym niżej, oraz córki: Marcjanna Marta, ochrzczona 1 VIII 1654 r. (LB Poznań, Fara), niezamężna jeszcze 1696 r. (P.1112 IX k.60; 1124 XI k.43; Py.155 s.49), Teresa, niezamężna w r. 1686 (P.1112 IX k.60), żona 1-o v. 1691 r. Jana Bieganowskiego, 2-o v. zaślubiła około 15 VII 1695 r. Stanisława Gowarzewskiego. Była 3-o v. żona Stanisława Białoskórskiego i jako wdowa po nim umarła między 1723 i 1725 r. Anna była zapewne już w r. 1662 żoną Stanisława z Kiszew Lisieckiego. Joanna Katarzyna, ochrzczona 25 XII 1649 r. (LB Poznań, Fara), wyszła 1671 r. za Aleksandra Skąpskiego. Były jeszcze z Kleczkowskiej córki, które znam tylko z metryk chrztu, więc może pomarłe w niemowlęctwie: Elżbieta Deodata, ochrzczona 14 VII 1655 r. (LB Poznań, Fara), Barbara, ochrzczona 23 IV 1656 r. w Chojnicy i znów ochrzczona (zapewne z ceremonii) w Poznaniu 26 XII t. r. (LB Chojnica i Poznań, Fara) i Marianna Antonina, ochrzczona 1 XI 1657 r. (LB Poznań, Fara). Z małżeństwa z Młodziejowską byli synowie Egidiusz i Michał, oraz córki: Jadwiga, Barbara, Bogumiła, Magdalena, występujące w latach 1676-83, wszystkie wymienione w zapisie z r. 1774 jako bezpotomne (G.100 k.590), a zapewne i niezamężne, oraz Marianna w r. 1699 1-o v. żona mieszczanina Eliasza Bergera zwącego się Birszyńskim lub Bierczyńskim, zamordowanego 1701 r. (P.1136 IV k.12v; Rel.Bidg. z r. 1701 k.61; z r. 1702 k.31). Powtórnie zaślubiła na krótko przed 2 VIII 1702 Jakuba z Kozarzewa Borzęckiego. Wspomniany już zapis z r. 1774 wymienia wśród bezdzietnych córek Piotra i Młodziejowskiej także Rozalię, o której jednak milczą zapisy współczesne. W r. 1699 zeznawał też jako syn Piotra, a brat pułkownika Antoniego, Chryzostom, dając Kazimierzowi Przyłuskiemu skrypt z tytułu Grzybowa Robaszkowego (G.90 k.230v). W nader licznych zapisanych i z tej daty, i z późniejszych, wymienionych kolejno synów Piotra, innej wzmianki o Chryzostomie nie znalazłem.

(5) Wojciech Marek, piąty syn Jana i Miłaczewskiej, ochrzczony 28 IV 1699 r. (LB Sokolniki), zaślubił w Poznaniu 11 II 1733 r. Teresę Koźmińską (LC Poznań, Fara), córkę Jana i Heleny Biernackiej (P.1259 k.5) i w r. 1736 oprawił jej posag 5. 000 zł (I.Kal.171/73 s.384). Był w r. 1739 tenutariuszem Wrześni. Od Michała Skąpskiego nabył wraz z żoną 1769 r. części w Gorazdowie zw. Skąpszczyzną (Py.158 k.82v). Wraz z żoną skwitowani 1769 r. z 15. 000 zł posagu przez córkę Suchodolską (I.Kal.209/13 k.35v). Od r. 1767 był Wojciech posesorem zastawnym Borucina i Dobiesławic, w r. 1770 skwitował Wolskich, podstoliców żytomierskich, dziedziców tych dóbr, z sumy zastawnej 21. 000 zł (ib.k.39v). Gulczewo Boboleckie czyli Dominikowe wziął w r. 1771 w zastaw za 15. 000 zł od Bartłomieja Stępczyńskiego i na tej sumie zapisał dług 5. 000 zł swej żonie (G.100 k.422v;Py.158 k.167). Teresa z Koźmińskich umarła mając lat 86, pochowana u reformatów w Szamotułach 28 II 1792 r. Synowie Wojciecha i Koźmińskiej: Augustyn, o którym niżej, Rafał Tadeusz Jan, ochrzczony 17 XI 1739 r. (LB Września), pochowany u Reformatów w Poznaniu 20 IV 1758 r. Córki Wojciecha Brygida i Barbara. Brygida żona Owidiusza Wierusz Walkowskiego, z którym spisała dożywocie 1761 r., poszła 2-o v. za Jakuba Kiedrzyńskiego burgrabiego kościańskiego, dziedzica Białęzyc. Barbara w r. 1769 żona Walentego Suchodolskiego.

Bartochowscy h. Rola 1.
Jan z p. sier. zobowiązał się 1574 r. oprawić 2. 100 zł posagu przyszłej żonie Annie Czackiej, córce Piotra z Rogowa (I.Kal.42 s.328). Oboje żyli 1601 r. (ib.67 s.410). Piotr z p. sier. cedował 1592 r. oprawę na Skarzynku M., zastawioną sobie przez zmarłego Wojciecha Piotruszkę Skąpskiego, Jakubowi Skarżyńskiemu cz. Chwalikowskiemu (I.Kon.25 k.132). Oni obaj, Jan i Piotr, mogli być identycznymi z wymienionymi wyżej synami Piotra, imiona te jednak nazbyt częste w tej rodzinie, by można mieć co do tego pewność.

Będlewscy h. Łodzia
2) Marcin z Będlewa, B., Łódzki, Nowomiejski, syn Benedykta, w czasie między 21 IV 1472 a 8 X 1482 r. sędzia ziemski poznański (G.). Zapisał 1449 r. dług 10 grz. braciom z Budziejewa (G.7 k.41). W latach 1453-1465 pisany bywał z Tulec, M. Srocka, z Górki (P.18 k.207v);Kośc.19 k.219, 20 s.14). Tenutariusz w Nowym Mieścisku w r. 1459, kwitował 1461 r. z 30 grz. Jana niegdy Góreckiego (G.20 k.6v). Pisany w latach 1464-1466 z Łodzi, z Czerwonego Kościoła (P.18 k.58v, 133v; Kośc.19 k.352). Od Sędziwoja i Andrzeja, swoich stryjecznych bratanków, w r. 1478, wspólnie z Janem Baranowskim, kasztelanem krzywińskim kupił wyderkafem połowę Będlewa (P.1386 k.100v). Prawa na Starych Brodach, nabyte od Jana niegdy Sierakowskiego, sprzedał w r. 1479 Annie Niegolewskiej, wdowie po Pawle Kąkolewskim (ib.k.108). Pierwszą jego żoną była Katarzyna, wdowa 1-o v. po dziedzicu Sławska, już nie żyjąca w 1465 r., kiedy to z jej dziećmi, Mikołajem i Agnieszką, ze Sławska, które pozywały go po śmierci matki o 900 grz, jej posagu oprawinego przez Marcina na Nowem Mieścisku, Wieli i Czerwonym Kościele (P.18 k.155v). Niewątpliwie z tej żony rodzili się syn Stanisław i córka Małgorzata, którzy w r. 1469 pozywali Mikołaja z Osieczny (Kośc.20 s.299). O Małgorzacie niżej, zaś Stanisław umarł widocznie krótko potem, skoro najmłodszy syn z drugiej żony otrzymał to samo imię. Tej drugiej żonie, Jadwidze Marcin w r. 1474 na swych sumach na dobrach królewskich Nowe Mieścisko i Wiela oprawił posag 400 zł (P.1386 k.17). Z przeprowadzonych t. r. działów z bratem Janem, wziął połowę Nowego Mieściska i całą wieś Czerwony Kościół (ib.k.11v, 12). Prawo wyderkafowe do Czerwonego Kościoła, nabyte od Mikołaja, Piotra i Macieja, braci z Osieczny, sprzedał w 1475 r. za 1. 120 grz. Janowi, synowi Wincentego Sierakowskiego z Krzonu (P.1386 k.32v), a jednocześnie od tegoż Jana uzyskał zapis długu 80 grz. na Starych Brodach w p. pozn., dany kiedyś zmarłemu Wincentemu Sierakowskiemu przez Andrzeja, Benedykta i Dobrogosta, braci z Brodów. Od ks. Piotra Pniewskiego kantora katedr. poznańskiego, i od jego bratanka Wincentego Pniewskiego t. r. nabył wyderkafem za 900 grz. połowę miasta Pniewy z połową młyna wodnego, wiatraka, wójtostwa, wsi lokowanej na przedmieściu, miasta Nowe koło Pniew, wreszcie z całą wsią Zamorze w p. pozn. (ib.k.34). Tenutariusz nowomieściski, ustawił w r. 1480 opiekunów dla dzieci swych zrodzonych z drugiej żony, a między nimi Jana Rąbińskiego seniora (P.1386 k.199v). Skwitowany t. r. przez córkę Małgorzatę z ojcowizny i sum macierzystych wniesionych przez jej matkę Katarzynę, ze Sławska na dobrach Marcina (P.855 k.101v). Sędzia Marcin umarł w Adwencie (więc XI lub XII) 1492 r. )P.22 k.214). Owdowiała Jadwiga procesowała się ze szwagrem Janem z Nowego Mieściska i w 1484 r. założono między stronami vadium 300 grz. (P.855 k.145v), ale sprawa ciągnęła się jeszcze w r. 1487 r. (G.22 k.108v). Wspólnie z synami Janem i Stanisławem zapisała 1493 r. dług 100 zł Małgorzacie, wdowie po Jakubie Prusieckim i synom jej (ib.k.225v). T. r. wraz z trzema synami, Janem, Marcinem i Stanisławem, kupiła za 600 zł cztery części w Skokach od Mikołaja Smoguleckiego i jego bratanków Jana i Jakuba, synów Jakuba Prusieckiego, dziedziców w Pruścu (P.1387 k.129v). Wraz z synami Janem i Marcinem na częściach dziedzicznych w mieście Skoki i wsi Nowawieś p. gnieźn. 1493 r. zapisała wyderkafem kapitule katedr. poznańskiej dwie kopy gr. rocznego czynszu od sumy 30 grz. (P.1388 k.8). Była 1499 r. pozywana przez Bogusława Kozielnickiego (G.24 k.28v). Swoją część miasta Skoki 1502 r. rezygnowała wieczyście Januszowi Latalskiemu, kasztelanowi lędzkiemu (P.1389 k.196). Miala w r. 1509 płacić winę Piotrowi Nowomiejskiemu (bratankowi męża), bo mu nie zrezygnowała za 18 grz. dwóch łanów we wsi Wiela (G.26 k.4, 11). Synowie jej: Jan, Marcin i Stanislaw, bracia niedzielni, dziedzice (!) w Pniewach, nie stanęli 1485 r. z pozwu Jana Borzysławskiego (P.21 k.36v) i 1487 r. winni mu byli przysięgać, że zmarły ojciec ich nie dopłacił mu 60 grz. posagu za córką Małgorzatą, siostrą ich (ib.k.104). Temu szwagrowi zapisali t. r. dług 35 grz. Działali z opiekunami, byli więc jeszcze nieletni (ib.k.117v). Tenutariusze(!) w Pniewach, dziedzice(!) w Nowem Mieścisku, nie stanęli 1490 r. z pozwu stryja Jana (ib.k.383v). Dziedzice w Będlewie, tenutariusze w Nowem Mieścisku, sprzedali w r. 1494 sposobem wyderkafu Zomorze p. pozn. za 170 zł w . Marcinowi Strzępińskiemu Czewlejowi (G.23 k.71, 71v; P.1388 k.67). Połowę Pniew i całe Zamorze, dobra trzymane przez nich zastawem w 900 grz. od Wincentego z Pniew, ten 1495 r. za takąż sumę sprzedał wyderkafem Dobrogostowi z Ostroroga, kasztelanowi międzyrzeckiemu (P.1383 k.81). Bracia 1496 r. od Mikołaja ze Skąpego, kasztelana kruszwickiego, Wincentego i Stanisława, jego braci rodzonych, nabyli za 200 zł w. wieś Rudna, cztery łany osiadłe w W. Wysoce i jez. Smiardowo (N.146 s.128, 130). Spośród nich, Jan Nowomiejski, tenutariusz Pniew 1489 r. (P.21 k.164), jako „sędzic” wspomniany 1493 r. (P.22 k.5v, 84). Stanisław z bratem niedzielnym Marcinem, jako tenutariusze w Nowem Mieścisku i dziedzice w Skokach, kwitowali 1495 r. Wincentego Pniewskiego (P.856 k.160v). Stanislaw 1497 r. zastawił swą piątą część młyna wodnego w

Bęklewscy, Beklewscy
Nie wiem, czy z tej rodziny, czy spośród mieszczan pochodził Kasper Beklewski, dr filozofii i medycyny w Koninie, pochodzący chyba z wojew. płockiego, pisany „szlachetnym”. W r. 1602 kwitował z 100 zł Wojciecha Smarzewskiego (I.Kon.30 k.287). Mając sobie zastawione przez Andrzeja Grodzieckiego wsie Szczepidło i Głodno p. kon., wydzierżawił mu je w r. 1605 (ib.32 k.266v). W r. 1606 żona Kaspra, Anna, nazwana wtedy Mroczkowską, występowała jako spadkobierczyni szl. Zofii, żony sław. Wojciecha Chockiego, kowala i obywatela kaliskiego, i mianowała plenipotentów (ib.k.438v). Kasper nie żył 1610 r. i wtedy wdowa nazwana „uczciwą” Anną Niedbalanką, dostała zapis długu 800 zł od Andrzeja Przyjemskiego, kasztelana gnieźnieńskiego (ib.35 s.189). W r. 1614 wdowa, szl. Anna Mroczkowska, siostra i spadkobierczyni bezpotomnego Stanisława Mroczkowskiego, mianowała plenipotentów (ib.38 k.54). Uczec. Anna Niedbalanka, jako opiekunka synów Adama i Wojciecha, części wsi Bielawy, zastawione zmarłemu mężowi przez Andrzeja Wolskiego za 864 zł, wydzierżawiła 1615 r. Janowi Wolskiemu (ib.k.493). W r. 1635 dostała od syna Wojciecha cesję sumy 1. 000 zł, zapisanej doktorowi sposobem długu przez Jarosława Sokołowskiego, starostę radziejowskiego (ib.48 k.82v). Przed śmiercią część zwaną Bęklewizna na przedmieściu Konina Borzętowie sprzedała Stanisławowi Przyjemskiemu, marszałkowi nadw. kor. (ib.58 k.106v). Synowie doktora Kaspra i Anny Niedbalskiej cz. Mroczkowskiej, Adam i Wojciech, w r. 1614 w asyście matki procesowali Jana Wolskiego, syna Andrzeja, który od ich ojca przez jakiś czas dzierżawił Bielawy p. kon. i nie zdal tej wsi w czasie określonym umową (ib.38 k.315v). Adam był 1625 r. podpiskiem grodzkim kaliskim (P.153 k.246). Nie żył w r. 1630, kiedy to jego brat i spadkobierca, Wojciech, cedował matce sumę należną im obu (I.Kal.96 s.202). Ów Wojciech pisany czasem szlachetnym, czasem sławetnym, obywatel koniński, dał matce 1630 r. dożywocie na sumach ojcowskich (R.Kal.11 k.191). Był bezdzietny i nie żył już 1638 r. (I.Kon.48 k.616, 643), a w r. 1639 spadkobiercy jego, mieszczanie: uczc. Walenty Dzielik z Lipna, brat stryjeczny, Zofia, wdowa po Wojciechu Rokickim i jej syn Wojciech, Barbara Cywińska, żona sław. Szymona kowala, Małgorzata Cywińska, żona sław. Szymona Pieczychowicza, obywatela z Lipna, Jan Józwowicz alias Dzielik, obywatel z Lipna, Jan Dzielik alias Wzgardzony, obywatel ze Skąpego, w imieniu swoim i innych krewnych zmarłego, sumę 2. 000 zł zapisaną przez Adama Grodzieckiego zmarłym braciom Beklewskim scedowali kościołowi paraf. w Koninie (ib.48 k.643).

Białoskórscy h. Abdank 2.
2. Jakub, syn Kazimierza i Kotarbskiej, kwitował 1723 r. swego wuja Wojciecha Kotarbskiego z 500 zł spadku po ciotce Annie Cieleckiej (P.1191 k.122). Zaślubił 13 IX 1728 r. Barbarę Łaszczyńską, córkę Krzysztofa i Zofii Sczanieckiej (LC Mórka; P.1257 k.99). Kupił 1730 r. za 4. 150 zł od Michala Ponikiewskiego wieś Michalczę p. gnieźn. (P.1224 k.108). Był 1735 r. dzierżawcą Nowej Wsi koło Wągrówca (LB Wągrowiec). Wraz z żoną miał 1745 r. posesję wsi Daleszyna (Kośc.323 k.64v), a 1746 r. razem z nią wziął w zastaw wieś Skąpe od Stanisława Malczewskiego, którą to wieś trzymał jeszcze 1758 r. (P.1326 k.66v). Barbara nie żyła już1774 r., a Jakub żył jeszcze 1775 r. Synowie jego Tadeusz i Adam.

Biedrzychowscy
Biedrzychowscy. Kasper wraz z żoną Magdaleną Gorską dostali 1659 r. od Franciszka i Daniela braci Broniszów zobowiązanie zastawu części wsi Skąpe w p. pyzdr. za sumę 400 zł )Py.152 s.120). Tę sumę zastawną cedowali 1667 r. Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.153 s.63).

Bieganowscy
V. Wawrzyniec, piąty syn Piotra, burgrabiego pyzdrskiego. Występował 1586 r. jako „brat” Zofii z Gorzuchowskich Golemowskiej (P.946 k.408). Mąż Anny Zamysłowskiej, wdowy 1-o v. po Sędziwoju Sadowskim, opiekę zrodzonego z niej syna Sędziwoja powierzył 1591 r. żonie oraz braciom swym, Jerzemu i Bartłomiejowi (P.956 k.876v). oprawił żonie w r. 1599 posag 800 zł (G.66 k.262v). Żył jeszcze w r. 1617, kiedy został skwitowany przez pasierba Jana Sadowskiego z 300 zł, należnych mu po matce (P.998 k.267v), a zapewne żył i w r. 1620. Nie żył już 1624 r. (G.77 k.208). Synami Wawrzyńca byli: Sędziwój, Swiętosław i Krzysztof. Córką jego była zapewne Regina, która w r. 1602, krótko po 20 X, wyszła za Marcina Skąpskiego (G.75 k.547v).

Bieganowscy – Bnińscy
Bieganowscy
Bieganowscy różni. Jadwiga, żona Jakuba z Bieganowa, miała 1463 r. sprawę z Tomisławem z Grzybowa (G. 26 k. 28v). Maciej występował 1522 r. jako wuj Heleny, żony Klemensa Drogoszewskiego (Kośc. 233 k. 87), a 1523 r. jako wuj Elżbiety i Barbary, córek Wawrzyńca Lipowskiego (Kośc. 345 k. 101v). Zofia Skaławska, w l. 1532-1535 wdowa po Marcinie B. (P. 874 k. 165v; 875 k. 68v). Anna, córka Mikołaja, w r. 1551 żona Pawła kaliskiego (P. 1395 k. 643). Maciej otrzymał w r. 1574 od Sebastiana Bardzkiego zobowiązanie wyderkowej rezygnacji wsi Bardo i części wsi Mysłki w p. pyzdr. za 4000 zł (G. 52 k. 239v). Maciej kwitował w r. 1585 z 30 zł braci Otuskich (P. 944 k. 90). Andrzej, mąż Magdaleny Wyszławskiej, która w r. 1581 kwitowała ze 100 zł Gowarzewskich (P. 937 k. 131). W r. 1590 występowała jako wdowa już i po drugim mężu Mikołaju Morawskim (P. 953 k. 647v). Mikołaj mieszkał w 1610 r. w Prusinowie (P. 144 k. 95). Tomasz oprawił w r. 1624 żonie swej Izabeli Kokowskiej, córce Walentego, posag 300 zł (Py. 47 k. 311v). Helena, żona Macieja Popowskiego. Oboje nie żyli 1625 r. Katarzyna, żona Jakuba Rogalińskiego, nie żyła 1626 r. Anna, w r. 1626 wdowa po zamordowanym Macieju Szczuckim. Jan Hiacynt, syn Stanisława, otrzymał 1626 r. zapis długu 300 zł od Anny z Kuchar, wdowy po Andrzeju Przyborowskim (P. 1017 k. 182v). Wojciech, administrator („starosta”) dóbr żerkowskich wojewodzica poznańskiego Mikołaja Ostroroga, płacił 1629 r. podymne z Bieździadowa, Dembian, Ostrówka, Krząnu, Lgowa, Smiełowa, Szczedrzejewa i Gąsiorowa (Py. 143 s. 4, 9, 11, 24). Regina, żona Marcina Skąpskiego 1635 r. (Py. 146 s. 362). Dorota spisała w r. 1641 dożywocie z mężem Stanisławem Malińskim. Przeciwko Zofii Miedzianowskiej wdowie po Wojciechu B., i Stanisławowi B., rodzonemu bratu jej męża występował 1642 r. Mikołaj Węgorzewski (P. 167 k. 654). Elżbieta, zakonnica w Owińskach 1665 r. (P. 1067 k. 138v). Krzysztof Maciej, nie żyjący już w r. 1671, ożeniony był z Zofią Goczałkowską, córką Wojciecha i Ewy Kromolickiej, wtedy już wdową (Py. 154 k. 48). W r. 1672 była ona 2-ov. żoną Jana Zygmunta Wilkowskiego, który oprawił jej posag 7000 zł (Ws. 208 k. 350). Żyli oboje 1664 r. (P. 1426 k. 621). Wdowa po N. Bieganowskim zaślubiła 2-ov. 20 II 1678 r. Bonawenturę Gronowskiego (LC Wilkowo Pol.). Andrzej zaślubił 10 I 1684 r. Mariannę Żakowską (LC Poniec). Ich syn Ludwik Franciszek ochrzcz. 14 X 1684 r. (LB Poniec). Krystyna, w r. 1690 żona Wawrzyńca Otorowskiego. Jan z żony Reginy miał syna Jakuba, ur. we wsi Kozubiec, ochrzcz. 1 V 1693 r. (LB Miłosław). Marcin, ożeniony z Dorotą Leśnikowską, wdową 1-ov. po Stanisławie Siedleckim, która w r. 1694 już jako wdowa i po nim, sumę 360 zł prowizji zapisaną sobie przez zmarłego Macieja B., syna zmarłego Stanisława (zob. B-cy h. Dryja) jej ojcu Maciejowi Leśnikowskiemu, cedowała swej córce Ewie z Siedleckich Michalskiej (P. 1128 X k. 102v). Siostra Kunegunda, franciszkanka śremska, umarła wedle jednego zapisu tamtejszego nekrologu 6 III 1695 r., wedle drugiego 15 II 1696 r. Stefan, po którym wdowa, Katarzyna Górecka, córka Wojciecha, wyszła w r. 1700 2-ov. za Franciszka Musakowskiego (I. Kal. 154 s. 92, 128). Ignacy, dziedzic wsi Lubodzież, w l. 1700-1 mąż Justyny Ostrowickiej (Ostrowskiej?), wdowy 1-ov. po Piotrze Jabłonowskim (I. Bydg. z r. 1700 k. 69; Jud. Bydg. z r. 1701 k. 371). Łukasz, franciszkanin, zmarł w Piotrkowie 10 V 1710 r. (Nekr. Franciszkanek śrem.). Wojciech, posesor Gemarzewa, zawierał 1713 r. kompromis z Tyszewiczem, plenipotentem Czeluścińskich (ib. k. 1604). Jan skwitowany został 1721 r. przez Mariannę z Bornów Mierzejewską i jej syna ze skryptu datowanego w r. 1719 w Przysiece, opiewającego na 500 zł, wystawionego dla już zmarłego Bartłomieja Mierzejewskiego (G. 94 k. 175). Marianna, żona Grzegorza Leszczyńskiego, i Rozalia niezamężna, córki zmarłego Jana a siostry rodzono stryjeczne zmarłego Tomasza, siostrzenice z siostry rodzonej i spadkobierczynie Marianny z Wolskich Rutkowskiej 1723 r. (G. 94 k. 899). Marianna, z Kunowa, umarła 16 III 1726 r. (LM Kunowo). Andrzej dostał w r. 1725 konsens królewski na scedowanie dożywocia wsi Kalinowiec i Gawronki w woj. brzeskim Stanisławowi B. i żonie jego Annie z Nieborskich (Kc. 135 k. 99v). Stanisław zmarł nagle w Gralewie, pochowany 26 IX 1727 r. (LM Kamionna). Jakub z żoną i córką Anną pielgrzymował do cudownego obrazu w kościele w Pieraniach 23 XI 1727 r. Andrzej wpisany został w tamtejszą księgę bracką 3 XII 1727 r. (LB Pieranie). Dorota, w r. 1728 żona Tomasza Chlebowskiego. Wojciech, po którym wdowa Ewa Żarlińska, wychodząc w r. 1731 2-ov. za Kazimierza Ryszewskiego, zapisała mu przed ślubem dług 3000 zł (G. 96 k. 304v). Synowie Wojciecha i Marianny urodzeni w Pobiedziskach: Wawrzyniec Roch, ochrzcz. 15 VIII 1740 r., Jakub, ochrzcz. 23 VII 1743 r. (LB Pobiedziska). Andrzej, chrzestny 25 VII 1741 r. (LB Sw. Michał, Gniezno). Marianna, córka Jakuba, już zmarłego, w r. 1746 żona Teofila Popowskiego, komornika ziemskiego inowłodzkiego (ZTP 51 k. 651). Antoni zmarł 19 VIII 1647 r. (LM Pobiedzska). Maciej w imieniu własnym i braci Kazimierza i Andrzeja, kwitował 1756 r. Golemowskich (G. 98 k. 791). Anna wyszła przed r. 1794 za Jana Wiśniewskiego, plenipotenta przygodzickiego, żyła jeszcze 10 V 1811 r. Panna Franciszka, dziedziczka dóbr Kawcze, chrzestna 17 IV 1828 r. (LB Granowo). Marianna wyszła przed r. 1823 za Leona Janickiego ze Starężyna. Nepomucen umarł w Starężynie 4 VI 1831 r. w wieku lat 14 (LM Juncewo).

Bierzglińscy
Jan B., w r. 1502 stryj Doroty, żony Stanisława Ciświckiego, burgrabiego ziemskiego pyzdrskiego (Py.169 k.239v). Dorota B., żona 1-o v. Jana Drachowskiego, wdowa po nim w l. 1510-14, 2-o v. w r. 1529 żona Feliksa Skąpskiego. Jadwiga B., w r. 1633 żona Wojciecha Prądzyńskiego. Małgorzata, w r. 1639 żona Adama Racłakowskiego.

Biskupscy h. Niesobia
Stanisław Wierzbięta, syn Mikołaja i Szdokierskiej, występował w r. 1725 obok innych spadkobierców Aleksandra B. przeciwko małżonkom Rosnowskim (ZTP 43 k.624). jako jedyny spadkobierca ojca, swoją część z sum z dóbr Świniec scedował w r. 1727 Janowi i Wojciechowi Tacznowskiemu (i.Kon.76 k.174). Żeniąc się z Katarzyną Okoniówną, spisał kontrakt małżeński z Janem Okoniem i jego żoną w Królikowie 24 IV 1732 r. pod zakładem 500 zł (ib. k.431). Spadkobierca całych dóbr Biskupice, Bystrzyca i Kurówko (Kurówek) po ojcu i po bezpotomnych dzieciach stryja Wojciecha, zobowiązał się w r. 1749 sprzedać te dobra za 35.600 zł Franciszkowi Dobrzyckiemu, sędziemu surrogatorowi grodzkiemu kaliskiemu (I.Kal.190/95 k.13). Jedyny spadkobierca Aleksandra B., brata swego dziada, 1750 r. (I.Kon.78 s.3760, spadkobierca Marianny z B-ch Pągowskiej, stryjecznej siostry swego ojca (ib. s.690). Po wspomnianym Aleksandrze dziedzic Kurówka i po ciotce Pągowskiej pan sum na Grodźcu, zastawił częśc Kurówka w r. 1756 Franciszce z Wardęskich Cieszkowskiej, odebrawszy od Stefana Zielonackiego sumę 1000 zł jej posagu (ib.79 k.15v). Ignacemu Gałeckiemu zobowiązał się w r. 1759 sprzedać swą część Kurówka za 4300 zł (ib. k.136v). Nie żył w r. 1764, kiedy wdowa Katarzyna Okoniówna, zrzekła się na rzecz dzieci swych dożywotnich praw (ib. k.383). Z nich Tomasz na sumie 3000 zł, pozostałej po śmierci ojca na Biskupicach, zapisał w r. 1764 2000 zł Stanisławowi Skąpskiemu (ib.). Stanisław Wierzbięta cedował w r. 1786 Józefowi Taczanowskiemu, chorążemu wieluńskiemu (ib.83 k.263). W imieniu Stanisława B., jako swego syna adopcynego, Franciszek Libicki kwitował w r. 1787 kancelarię grodzką gnieźnieńską (i.Kon.83 k.382). Był to niewątpliwie teść Stanisława. Córki: Franciszka, niezamężna 1784 r. (I.Kal.224 k.130), kwitowała w r. 1790 chorążego Taczanowskiego z prowizji od sumy 1000 zł, Zofia, w r. 1790 żona Walentego Staszewskiego, Teresa, nie żyjąca w r. 1790, żona 1784 r. Fabiana Suskiego, Brygida, niezamężna w l. 1784-90 (I.Kon.84 k.277).

Bnińscy – Borowscy
Bogusławscy (Rzytki) 10.
3. Marcin, syn Jana, w r. 1615 mąż Zofii Skąpskiej, wdowy 1-o v. po Piotrze Dzierzbińskim (ib. 81 k. 500v). Sumę 20 zł zastawną na domu z placem i ogrodem w Bogusławicach Górnych, którą jemu i jego żonie zapisała Zofia Dzierzbińska, wdowa po Łukaszu B. Chodubie, cedował w r. 1630 Stanisławowi Osuchowskiemu (ib. 96 s. 155). Nie żył już w r. 1631 (I. Kon. 46 k. 379). Syn jego Łukasz.

Bogusławscy 12.
Anna, w r. 1667 żona Tomasza Wardęskiego. Łukasz, ojciec Macieja poranionego w r. 1671 przez Władysława Pabianowskiego (I. Kon. 60 k. 244). Jan, nie żyjący w r. 1677, ojciec Stanisława, męża w r. 1672 Katarzyny Skąpskiej, córki Stanisława i Agnieszki Zdzychowskiej, wdowy 1-o v. po Franciszku Wardęskim (ib. k. 416; Py. 154 s. 193). Dożywocie z żoną spisał ów Stanisław w r. 1680 (Rel. i I. Z. Kal. 1c k. 308), a żył jeszcze wr. 1685 (Py. 155 s. 71). W r. 1694 wdowa po nim, Katarzyna Skąpska, pozywała o najazd Adama B. i jego wspólników (I. Kon. 72 k. 32v).

Bogusławscy 13.
Franciszek od ks. Jana Kobierzyckiego, kanonika kaliskiego, wziął w zastaw w r. 1713 Modlibogowice i Wardężyno Małe (I. Kon. 73 k. 204). Franciszek w r. 1714 mąż Barbary Stawskiej, córki Pawła i Anny Błaszkowskiej (ib. k. 263v). Jan, nie żyjący już w r. 1717, mąż Barbary Malczewskiej, córki Jana i Jadwigi Skąpskiej, występującej wtedy już jako wdowa (ib. k. 420). Franciszek wziął w zastaw w r. 1720 od Michała Bronisza za 1.150 zł część Szyszyna (ib. 75 k. 222). Franciszek od braci Jakuba i Jana Gąsiorowskich wydzierżawił w r. 1720 na trzy lata Sarnowo (ib. k. 185). Franciszek, syn zmarłego Walentego, były posesor Słaboszewa 1720 r. (ib. k. 232). Być może, że w powyższych zapisach chodzi o jednego i tego samego Franciszka. Panna Zofia, chrzestna 25 I 1735 r. (LB Sw. Michał, Gniezno).

Borowscy – Bronowscy
Borzęccy h. Półkozic
2) Antoni Michał, syn Macieja i Olszewskiej, ochrzcz. 18 VI 1725 r. (LB Krobia). Pierwszą jego żoną była Marianna Skąpska, córka Andrzeja, z której była córka jedynaczka Helena (I.Kon.79 k.121). Ożenił się powtórnie 23 XI 1754 r. z Joanną Malczewską, córką Franciszka pisarza grodzkiego kościańskiego i Katarzyny Jerzykowskiej, wdową 1-o v. po Kazimierzu Szołdrskim, podczaszym wschowskim (LC Chwałkowo). Dostał od niej krótko przed ślubem, 15 XI, zapis 5.000 zł (Ws.92 k.54). Podwojewodzi kaliski 1757 r. (Kośc.327 k.157). Od Katarzyny Grudzielskiej, wdowy po Hieronimie Piaseckim i po Józefie Grudzieckim podstolim podlaskim, kupił w r. 1760 za 40.000 zł Włostowo Małe (Ws.92 k.254). Żył jeszcze w r. 1767 (I.Kal.206/8 k.133v). Tytułowany stolnikiem mozyrskim(!), nie żył już w r. 1769 (Kośc.331 k.30-32). Malczewska żyła jeszcze w r. 1782 (Py.163 k.100). Wspomniana wyżej córka Helena, zostająca w r. 1758 pod opieką dziada Andrzeja Skąpskiego (I.Kon.79 k.121), w r. 1767 wyszła za Rafała Chlebowskiego, była dziedziczką Włostowa (P.1348 k.44). Z Chlebowskim rozwiedziona 1771 r., była 2-o v. 1773 r. za Rochem Rożnowskim. Antoni miał mieć jeszcze syna Antoniego Edwarda, chyba z drugiej żony, urzędnika celnego, wylegitymowanego ze szlachectwa w Królestwie Polskim w r. 1838 (Uruski). Zob. tablicę 1.

Borzętwa, Borzątwa
Borzętwa, Borzątwa Wojciech kupił w r. 1474 za 30 grz. od Piotra, Mikołaja i Jana, braci ze Skąpego, części w Czeluścinie w p. gnieźn. (P.1386 k.6v). Mikołaj B., już nie żyjący w r. 1530, ojciec Anny „Borzutwiny” Czeluścińskiej, która t. r. dostała zobowiązanie od Jana i Stanisława Juckich sprzedaży wyderkafowej części w Czeluścinie za 15 grz. (G.29 k.88), a sama jednocześnie zobowiązała się wyderkować część w tejże wsi za 15 grz. Marcinowi Czeluścińskiemu (Ib. k.88v). Zob. Czeluścińscy.

Broniszowie h. Wieniawa
Daniel, syn Marcina i Mchowskiej, występował w r. 1621 (P.1006 k.457v0, pisarz grodzki inowrocławski 1627 r. W r. 1629 oprawił 3.000 zł posagu zaślubionej 21 XI 1627 r. we dworze w Ruchocinie (LC Witkowo), żonie swej Katarzynie z Wygrozewa Łubiance, córce Jakuba (P.166 k.290v; 1416 k.635v; I.Kon.51 k.288v). Katarzyna wraz ze swą siostrą panną Elżbietą Łubianką została w r. 1639 intromitowana do Kociałkowej Górki w p. gnieźn., wsi odziedziczonej po bracie Aleksandrze Łubie (P.164 k.37). Katarzyna owe części w Kociałkowej Górce i pustce Kępiste sprzedała w r. 1643 za 7.000 zł Janowi Pruszakowi Bieniewskiemu (P.1421 k.403). Daniel wraz z żoną kupili t. r. od Jana i Szczęsnego Rudnickich za 6.266 zł części Sierakowa i Słonczyc w p. pyzdr. (P.1421 k.43v; Py.150 k.93v). Anna z Gorazdowskich Janowa Rudnicka scedowała im obojgu w r. 1644 swe dożywocie i oprawę na tych częściach (G.337 k.652). Od Marcina Rudnickiego kupił w 1644 r. wraz z żoną za 2.500 zł jego części wsi Skąpe w p. pyzdr. (Py.63 k.60). Częsci Sierakowa, Słonczyc i Ciosny oboje sprzedali w r. 1649 za 9.000 zł Andrzejowi Słoneckiemu (P.1424 k.506v). W r. 1651 płacił ze Skąpego z dwóch dymów 4 zł podymnego (Py.151 s.212-13). Chyba żyli jeszcze oboje z żoną w r. 1652 (ib. s.13). Daniel już nie żył w r. 1657 (Py.152 s.166). Był dziedzicem części w Żołczu w p. gnieźn. (G.84 k.119). Jego synowie wymienieni w r. 1657: ks. Marcin, pleban w Kucharach Cerkiewnych, Franciszek, Aleksander bezdzietny, już wtedy nie żyjący, Daniel, jeszcze małoletni (Py.152 s.166).

1. Marcin, syn Daniela i Łubianki, dziekan brzeski w r. 1663 (G.84 k.119), pleban we wsi Kościół, w r. 1670 wraz z bratem Danielem sprzedali obaj wieś Skąpe w p. pyzdr. za 2.000 zł Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.154 s.109).

2. Franciszek, syn Daniela i Łubianki, w imieniu własnym i brata Daniela zobowiązał się 1659 r. zastawić części w Skąpem za 400 zł małżonkom biedrzychowskim (Py.152 s.120). Żeniąc się w r. 1665 z Marianną Radecką, córką Jana, dostał wtedy przed ślubem od jej ojca zapis 2.500 zł długu jako posag za nią (G.84 k.318v). Część w Skąpem swoją i brata Daniela scedował Maciejowi Trąmpczyńskiemu (Py.153 s.63, z r. 1667).

c. Józef, syn Wojciecha i Brezianki, pisał się „z Paradyża”. W księdze chrztów kościoła w Niepruszewie znajduje się zapis chrztu Wojciecha Stefana, syna tychże rodziców, ur. w Cieślach, ochrzcz. 11 IV 1714 r. Na dodanej w tym miejscu luźnej kartce, zapisanej tą samą ręką co i zapisy z tego roku, imiona dziecka brzmią: Wojciech Józef. Czy więc to nie był ten Józef? Działu z braćmi swymi dokonał 27 VI 1740 r. (P.1260 k.39). W r. 1741 spisał wzajemne dożywocie z żoną swą Jadwigą Starską, wdową po dwóch mężach: Walentym Niedzielskim i Krzysztofie Napruszewskim (P.1263 k.123; 1270 k.49v; G.98 k.672v). W r. 1753 był z nią już rozwiedziony (P.1310 k.194v). Jadwiga spisała testament w r. 1768, a już nie żyła w r. 1781 (G.108 k.47v). Drugą żoną Józefa była w r. 1753 Anna Chociszewska, córka Wojciecha i Joanny Skąpskiej (P.1309 k.164). T. r. i potem aż do śmierci był komisarzem dóbr księstwa Jabłonowskich. Bratanicy swej Agnieszce, córce Franciszka B., zobowiązał się 1756 r. dać swe części w Izdebnie, Przytukach i Szyszłowie (Kośc.327 k.93). T. r. spisał dożywocie z drugą żoną (Kośc.360 k.13). W r. 1763 był stolnikiem owruckim. Anna Chociszewska kwitowała wtedy swych braci z 13.000 zł swego posagu (Kośc.329 k.118). Stolnik umarł 3 XI (X?) 1781 r. i został pochowany w Kościanie u Bernardynów (Arch. Bern. W.49). Wdowa po nim zmarła w Kurowie w r. 1786 i została pochowana u Bernardynów kościańskich 23 II (ib.). Synowie, Antoni Adam Bruno, ur. w Kurowie 6 X 1753 r., i Ksawey, o którym niżej. Córka Nepomucena Marianna, ochrzcz. 9 V 1755 r. (LB Kościan), zaślubiła przed 23 X 1781 r. Walentego Skrzetuskiego, potem komornika ziemskiego wschowskiego, z którym żyła jeszcze w r. 1793. Os padek po rodzicach procesowała się z bratem. Wyrokiem z r. 1787 spadek ów oszacowany został w dobrach za 62.827 zł, w sumach na 41.400 zł. Dostała z dóbr 15.706 zł, z sum 20.700 zł (P.1117 k.280). Jej drugim mężem, zaślubionym w Mieszkowie 20 VIII 1810 r. był Franciszek Głowczewski. W domu Ksawerego, w Gogolewie, umarła 29 VIII 1789 r. Wiktoria Broniszówna zamężna Zdanowiczowa (LM Gogolewo). Może to też córka stolnika Józefa? Melchiora Zdanowicza zaślubiła 14 II 1773 r. (LC Rogoźno).

Bronowscy – Bzowscy
Brudzewscy h. Nałęcz
Mikołaj Kiełcz z Brudzewa miał w r. 1444 termin z Jarosławem z Ruchocina i Stanisławem z Mielżyna (G.5 k.35v). T. r. mieli też terminy ze Stanisławem z Mielżyna i z Anną, wdową po Janie z Mielżyna, bracia jego rodzeni i niedzielni, Kiełcz i Mirosław z Brudzewa (Py.10 k.136v). Kiełcz na częściach należnych mu z działów we wsiach Brudzewo, Grabianki Wielkie, Wyrzutowo, Białężyce oprawił w r. 1444 posag swej żony 300 grz. (P.1379 k.25). Może identyczny z Kiełczem seniorem lub Kiełczem iuniorem, synami zmarłego Kiełcza, występującymi w r. 1449 jako niedzielni dziedzice w Brudzewie (G.7 k.48v). Mógł zresztą równie dobrze być identyczny z ojcem tych dwóch braci. Przy identyczności imion tych ostatnich nie łatwo zorientować się, do którego z nich odnosić poszczególne transakcje i zapisy. Kiełcz kupił w r. 1450 od Przecława ze Skąpego za 70 zł. w. trzecią część w Moszczenicy w p. pyzdr. (P.1381 k.119v). Kiełcz miał w r. 1462 sprawę z braćmi z Gorynina (G.20 k.4). Elżbieta żona Kiełcza, kupiła w r. 1462 za 50 grz. części w Szyszłowie w p. gnieźn. od Anny, żony Wojciecha z Kwilina (P.1384 k.127v). Kiełcz t. r. kupił za 35 grz. części wsi Staw p. pyzdr. od Strzałka z Strzałkowa (ib. k.212v), a w r. 1467 miał termin z Maciejem i Piotrem, dziedzicami ze Stawu (Py.14 k.113). Kiełcz z Brudzewa występował w 1468 r. jako stryj Elżbiety, żony Jerzego, dziedzica we Wrześni (Py.14 k.223v). Kiełcz, dziedzic w Brudzewie, sprzedał w r. 1470 sposobem wyderkafu za 100 grz. wieś Przecław w p. gnieźn. Annie, żonie Jana Małachowskiego (P.1385 k.68v). Kiełcz wieś Białężyce wedle zobowiązania z r. 1469 wymienił na części w Brudzewie z Andrzejem, Piotrem i Stanisławem, braćmi niedzielnymi niegdy z Brudzewa obecnie z Białężyc, dopłacając im 150 grz. (ib. k.100; Py.14 k.175v). Kiełcz, mąż Elżbiety, 1-o v. wdowy po Janie z Janowego Młyna (G.9 k.104), pasierbicy swej Elżbiecie w r. 1470 złożył 4 grz. (G.8 k.87, 87v). Córce Kiełcza, Katarzynie, oprawił w r. 1473 posag jej mąż Wincenty, dziedzic w Golinie (P.1383 k.214). Kiełcz zapisał 1476 r. Andrzejowi Dziatkowskiemu 100 grz. jako resztę posagu za swą córką a jego żoną Elżbietą (G.21 k.21). W r. 1479 Kiełcz senior i Kiełcz iunior zwany Stanisławem, bracia rodzeni, niedzielni z Brudzewa, zeznali 60 grz. długu na rzecz Aleksandra z Gaju, dzierżawcy obornickiego, jako posag za jego żoną Elżbietą, zapisany jej przez zmarłego ich ojca Kiełcza (Py.18 k.175v, 186). Aleksander z Gaju wzywał ich 1480 r. do uiszczenia tego długu w kwocie 65 grz. (Py.16 k.37) i podniósł od nich 25 grz. (G.10 k.163). W r. 1479 Kiełcz, dziedzic Rud i Wyrzutowa w p. pyzdr., występował jako mąż Elżbiety, wdowy 1-o v. po Janie z Janow Młyna (G.9 k.104). Stanisław Kiełcz iunior występował w r. 1481 (G.21 k.84v). W r. 1482 Kiełcz Senior, to jest Jan z Brudzewa, tenutę wsi Unia i Chwalibogowo w p. pyzdr. odpuścił w sumie 40 grz. bratu rodzonemu Stanisławowi z Brudzewa zw. Kiełcz (G.11 k.111). T. r. ci bracia Kiełcz i Stanisław dokonali między sobą podziału fortuny, biorąc każdy z nich po połowie we wsiach: Brudzewo, Wyrzutowo, Rud, Nieborzyno, Unia, Moszczenica, Grabionki, Chwalibogowo i Staw (P.1386 k.157v). Jan z Brudzewa Kiełcz miał w r. 1485 termin z Katarzyną, wdową po Boguszu Turskim (Py.19 k.27), a ostatni raz spotykamy go w r. 1486 (Py.168 k.17). Potem o nim głucho, zapewne wkrótce zmarł. Stanisław, zięć Piotra Witkowskiego, nabył od niego 1485 r. sposobem wyderkafu za 80 grz. część wsi Dromlice w p. gnieźn. Żonie swej Dorocie na połowie swych części w Brudzewie, Wyrzutowie, Rudach i Stawie oprawił wtedy posag 200 grz. (P.1386 k.157v). T. r. skwitował go Maciej Pląskowski z 12 grz. za głowę jego brata Wojciecha Pląskowskiego (G.12 k.105). Stanisław Kiełcz iunior nazwany w r. 1486 bratem rodzonym zmarłego Andrzeja (G.22 k.23). W. r. 1487 Stanisław B. zw. Kiełczem kupił od Wojciecha i Jerzego, braci Moszczenickich, trzecią część w Moszczenicy (Py.20 k.23v). T. r. skwitowany przez Jana Dziatkowskiego z Posługowa z posagu zmarłej Elżbiety, siostry tego Dziatkowskiego (G.13 k.59, 79). Stanisław Kiełcz B., dziedzic Nieborzyna 1491 r. (G.22 k.167). Dorota, żona Stanisława Kiełcza B. z synem swym Maciejem z Brudzewa, a również w imieniu innych dzieci, kwitowała 1494 r. Wojciecha Gostomskiego z sumy danej przez Stanisława B. na wyderkaf dwóch łanów osiadłych we wsi Gostom (G.16 k.80). Stanisław Kiełcz winien był w r. 1501 wydzielić części w Stawie ks. Stanisławowi, plebanowi w Łagiewnikach, i Janowi, braciom rodzonym w Stawie (G.24 k.128). W r. 1503 lub wcześniej kupił od tych braci za 50 grz. części w Stawie (Py.169 k.264). Żył jeszcze w r. 1507 (Z. Kon.6 k.1v), nie żył już w r. 1512, kiedy to jego syn Andrzej zostawał pod opieką swego szwagra Mikołaja Mielżyńskiego, męża Róży, córki Stanisława Kiełcza (P.867 k.70v; I. Kon.1 k.398). Był pod tą opieką i w r. 1513, kiedy Mielżyński oprawiał posag żonie swej Róży B. (ib. k.408v; P.786 k.399v)

Andrzej Kiełcz B., syn Stanisława Kiełcza cz. Kiliana (P.1392 k.271v), na połowie Nieborzyna w p. gnieźn., Brudzewa, Wyrzutowa, Rud w p. pyzdr. oprawił w r. 1522 posag 400 zł. żonie swej Małgorzacie, córce Stanisława Lubstowskiego (ib. k.434v). T. r. dostał zapis długu 100 zł. od Macieja Wysockiego i tej sumie zastaw części wsi Wielkiej Ochli oraz części wsi Wielany z wyjatkiem młyna (I. Kon.2 k.28v). Od Anny, wdowy po Janie Stawskim, i od córki jej Małgorzaty, żony Błażeja Przyborowskiego, kupił w r. 1534 części wsi Staw w p. pyzdr. (P.1393 k.690). Od Marcina Skąpskiego kupił w r. 1542 za 100 grz. trzy i pół łana roli pustej w pustej wsi Moszczenicy w p. pyzdr. (P.1394 k.500). Żonie swej dożywotnio sprzedał sposobem wyderkafu w r. 1544 całkowite wsie oraz części we wsiach: Brudzewo, Wyrzutowo, Rudy, Moszczenica, Staw, Grabionki w p. pyzdr., Nieborzyno w p. gnieźn. (G.225a k.301). Nie żył już w r. 1547, a wobec jego bezdzietności spadkobiercami byli siostrzeńcy Mielżyńscy (Py.172 k.355), dziedziczący w Brudzewie, Wyrzutowie, Rudach i Stawie oraz w pustkach Grabionkach i Moszczenicy (P.1396 k.149). Małgorzata Lubstowska, która przeżyła swego męża (Py.172 k.273), nie żyła już w r. 1554 (P.895 k.87). Mielżyńscy odziedziczywszy Brudzewo, poczęli się pisać z tej wsi.

Brudzyńscy, Brudzińscy, Brodzińscy
Andrzej, syn Stanisława i Wałdowskiej, ochrzcz. w ostatnich dniach grudnia 1680 r. (LB Sw. Michał, Gniezno) wspomniany w r. 1711 (Kc.134 k.74), kupił w r. 1718 od Stanisława Puchalskiego za 12.000 zł. połowę Obiecanowa w p. kcyń. (P.1160 k.84v). T. r. 12/X zaślubił Mariannę Mazowską, córkę Felicjana i Jadwigi Ossowskiej, wdowę 1-o v. po Adamie Skąpskim i 2-o v. po Franciszku Zarembie (LC Sw. Michał, Gniezno), która przed ślubem z Andrzejem B. zapisała mu dług 10.000 zł. (Kc.134 k.307v). T. r. oboje spisali wzajemne dożywocie (ib.). Andrzej kupił w r. 1720 od Andrzeja Dembickiego za 14.000 tynfów wsie Wieniec i Wociechowo w p. gnieźn. (Kc.134 k.403v). Od „brata stryjecznego” Jana B., syna Sebastiana, dostał w r. 1721 cesję sumy (G.94 k.129). Jako regent grodzki kcyński, przejął w r. 1724 księgi od poprzedniego regenta Zbigniewa Rozbickiego (Kc.135 k.17). Obok tego był w r. 1726 komisarzem burgrabskim ziemi wschowskiej (ZTP 48 k.40). W r. 1728 nazwany „bratem stryjecznym” Teresy B. córki Sebastiana, zamężnej Grzybowskiej (Kc.135 k.219v). Żył jeszcze w r. 1730 (G.96 k.287v), a w r. 1742 Marianna była już po raz trzeci wdową (Kc.139 k.317). Nie żyła i ona w r. 1751 (Kc.141 k.189). Ich córka Marta Anna występowała w l. 1736-62 (ZTP 47 k.492; Kc.141 k.189; 145 k.33), w r. 1762 zobowiązała się swe części w połowie Szczepowic, Sepna i Łagiewnik sprzedać za 500 zł Józefowi Zarembie, swemu bratu przyrodniemu (Kc.145 k.4v). Był i syn Marcjan, wspomniany w r. 1735 (P.1310 k.169). Zob. tablicę

Brzescy, Brzyscy
Krzysztof, ojciec Zofii, która w l. 1642-67 była żoną Jana Kłosowskiego (W.38 k.414v). Krzysztof i żona jego Gertruda Jabłecka oboje nie żyjący w r. 1625, rodzice Marianny, żony Mikołaja Rożyńskiego (1064 k.218). Oboje Rożyńscy już nie żyli w r. 1686. Katarzyna, żona w r. 1652 Stefana Niewiadowskiego. Piotr Samuel z Brzozy, w r. 1658 mąż Anny Zbijewskiej (ZTP 30 s.1631), córki Piotra, wojskiego krakowskiego, i Agnieszki Rożnówny, dziedzic wsi Bujnice, Żerniki i Szczepankowice w p. piotrkowskim, dał w r. 1675 owe wsie swej żonie, a po jej bezpotomnej śmierci dostały się one jej siostrze Konstancji zamężnej Gomolińskiej (P.1187 k.156; ZTP 43 k.662). Jan z wojew. płockiego, nie żyjącego już w r. 1660, syn Władysław, był wówczas sługą Wojciecha Zbijewskiego (N.227 k.486). Jan, syn zmarłego Krzysztofa, w r. 1661 mąż Doroty Wolińskiej, córki Mikołaja i Elżbiety Skąpskiej (I. Kal.125 s.181, 182). Jan był w r. 1667 mężem Doroty (Barbary?) Jąnowskiejj (Kc.131 k.64v). Wraz z nią wydzierżawił w r. 1675 Swiątkowo od Prądzyńskich (ib. k.543). Rafał, posesor Jaszkowa 1670 r. (N.185 k.92v). Barbara Bogusławska, córka Łukasza zw. Markowicz i Zofii Wardęskiej, wdowa po Tomaszu B., występowała w r. 1672 (I. Kon.60 k.449, 898v). W r. 1680, krótko po 14/IV, wyszła 2-o v. za Jana Suchorskiego (ib.63 k.68v; 70; 68 k.14v). Umarła w r. 1694 (ib.69 k.45, 454v).

Budziejewscy
1) Jan, syn Andrzeja i Chłapowskiej, wspomniany w r. 1584 (G.274 k.368), od brata Wawrzyńca kupił w r. 1595 za 2.000 zł. część w Budziejewie (P.1401 k.391). T. r., krótko po 12/VI, ożenił się z Anną Młodziejewską, córką Wilibrorda, oprawiając jej na połowie swych części w Budziejewie posag 1.200 zł. (Py.47 k.48v). Od Małgorzaty Młodziejewskiej, wdowy po Bartłomieju Czyżewskim, wydzierżawił w r. 1609 za 600 zł. części Podstolic, Zasułtowa i Chociczy Mniejszej (G.70 k.18). Żył jeszcze w r. 1614 (P.992 k.829v). W r. 1617 Anna z Młodziejewic, już bądąc wdową, występowała wraz z swymi synami: Mikołajem, Stanisławem, Wojciechem, Wacławem i Maciejem (P.998 k.877). W r. 1626 dała zobowiązanie Janowi Gogolewskiemu, iż w ciągu trzech lat stawi swego syna Mikołaja, dojrzałego, oraz Wacława i Macieja, nieletnich, kiedy dojdą lat, aby mu sprzedali za 3.000 zł. całe swe części w Budziejewie (P.1017 k.705). Od Mikołaja Nieświastowskiego kupiła w r. 1626 za 5.000 zł. części w Nieświastowskich (P.1415 k.290v). W r. 1630 w imieniu własnym i synów: Mikołaja, Stanisława, Wojciecha, Wacława i Macieja, mianował plenipotentów (P.1023 k.45v). Żyła jeszcze w r. 1635 (P.1418 k.493v), nie żyła już w r. 1638 (G.337 k.586v). Córki: Anna, 1-o v. w l. 1618-39 żona Adama Turzyńskiego, 2-o v. w l. 1643-62 żona Adama Skąpskiego, Marianna, 1-o v. w r. 1630, krótko po 22/IV, wydana za Marcina Jeziorkowskiego, była 2-o v. w l. 1645-64 żoną Wojciecha Ulatowskiego, Katarzyna, w l. 1633-55 żona Łukasza Rękawieckiego, Małgorzata Zofia, 1-o v. w l. 1635-50 za Adamem Stawskim, 2-o v. wyszła w r. 1654, krótko po 7/II, za Jana Karpińskiego. Marianna, Małgorzata i Katarzyna, jako panny, otrzymały 1626 r. od Jana Gogolewskiego zapisy po 1.000 zł. każda (P.1017 k.707v). Zapewne też córką Jana była Dorota, w l. 1624-49 żona Wojciecha Ulatowskiego.

(3) Wojciech, syn Jana i Młodziejewskiej, wspomniany w r. 1617 (P.998 k.877), żenią się w r. 1625 z Dorotą Kołudzką, córką Piotra i Zofii Turzyńskiej, dostał od jej ojca zapis 500 zł. długu jako jej posag (Py.143 k.116; P.172 k.481). Z żoną swą spisał wzajemne dożywocie i oprawił jej posag 1.500 zł. w r. 1634 (P.1418 k.162, 165). Od braci swych Wacława i Macieja kupił w r. 1638 za 3.000 zł. części Nieświastowic, odziedziczone przez nich po ojcu (P.1419 k.1009). Żonie swej na połowie części w Nieświastowicach oprawił w r. 1638 posag 1.200 zł. (P.1419 k.1015v). Części w Nieświastowicach spadłe po ojcu i kupione od braci sprzedał w r. 1643 za 3.300 zł. Stanisławowi Czaplickiemu i żonie jego Barbarze Kołudzkiej (P.1421 k.408). Dorota Kołudzka Złotniki w p. gnieźn., wieś odziedziczoną przez nią i przez jej siostry po śmierci siostry Jadwigi zamężnej Owieczkowskiej, cedowała w r. 1646 Pawłowi Morawskiemu (W.82 k.15v). Żyła jeszcze w r. 1651 (P.1063 k.21v). Wojciech w r. 1666 był już wdowcem (G.84 k.349v, 353). Nie żył już w r. 1672 (N.185 k.167v). Syn jego Jerzy wspomniany w r. 1666 (G.84 k.353v). T. r. Jerzy, syn Macieja(?!), żeniąc się z Jadwigą Trzebińską, córką Tomasza, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej posag 3.000 zł. (Py.153 s.29). Chyba tu pomyłka w zapisie i chodzi o Jerzego syna Wojciecha? Ów Jerzy nie żył już w r. 1674, kiedy to Jadwiga spisywała wzajemne dożywocie z drugim swym mężem Jerzym Gorzyńskim (Kośc.305 k.687). W r. 1694, już jako wdowa po Gorzyńskim, roborowała swój testament (P.1127 I k.36). Córka Jerzego i Trzebińskiej, Joanna, ochrzcz. 1669.28/II r. (LB Gościeszyn), w r. 1694 żona Wojciecha Kierskiego. Ta Joanna w r. 1707 była spadkobierczynią zmarłego „stryja” Władysława Skąpskiego (P.1144 k.161).

Bujanowscy h. Ślepowron
Wojciech, w r. 1611 sługa Macieja Wyrzyskiego (N.60 k.603v). Jan z ziemi sieradzkiej, syn zmarłego Macieja, w r. 1614 mąż Marianny Niepruszewskiej, córki Jana (I. Kon.38 k.192). Jan, nie żyjący w r. 1622, ojciec Łukasza, który t. r. zapisał 500 zł Andrzejowi Górskiemu (I. Kal.88a s.41). Anna, w r. 1624 żona Andrzeja Górskiego. Urszula, w r. 1671 żona Jana Głuszkowskiego. Stanisław, z Mielęcina, i Anna, rodzice Franciszka, ochrzcz. 1674.6/X r. (LB Baranów). Zofia, w l. 1676-81 żona Wojciecha Trzebińskiego. Marianna, żona 1-o v. Andrzeja Górskiego, wyszła 2-o v. w r. 1681 za Walentego Borzysławskiego, 3-o v. w r. 1700 żona Wawrzyńca Gałęskiego. Stanisław i żona jego Katarzyna z Potoka wzięli w zastaw w r. 1690 za 11.000 na trzy lata od Sebastiana Starzyńskiego Chorzeszów w p. szadk. (I. Kal.146 s.310). Stanisław z Bujanowa B. mieszkał w r. 1690 w Rudniczysku wraz z żoną Anną z Mielęckich, córką Stanisława. Oboje t. r. wzięli w zastaw za 3.500 zł. od Jana Pacynowskiego części wsi Mroczki (ib.146 s.161). W r. 1713 Anna była już 2-o v. żoną Bartłomieja Płońskiego (I. Kal.159 s.39). Występujące w l. 1713-14 dzieci Stanisława i Mielęckiej: Antoni Stanisław, ur. 1690.9/V r. (LB Mikorzyn) i Teresa, wtedy wdowa po Kazimierzu Leśniewskim (I. Kal.159 s.45, 95). Teresa, w r. 1697 żona Krzysztofa Komornickiego. Marianna, w r. 1705 żona Stanisława Kwiatkowskiego, 2-o v. w r. 1709 Łukasza Topolskiego. Zofia, nie żyjaca już w r. 1715, żona Stanisława Domagalskiego. Tomasz, po którym wdowa Justyna Skąpska, w r. 1715 2-o v. żona Jana Sokołowskiego, 3-o v. żona Andrzeja Wężyka, podstolego nowodrodzkiego. Ten Tomasz był ojcem Krystyny i Konstancji (?), wspomnianych w r. 1715 (ZTP 40 k.109), nieletniej Petronelli, wspomnianej w r. 1719 (ib. k.590). Jadwiga, żona Franciszka Morawskiego, nie żyjącego już w r. 1716. Wojciech, z dworu szlachcińskiego, zmarł 1767.18/IV r. (LM Nietrzanowo). Ur. Aleksander, wachmistrz w regimencie huzarów von Schultza, i Szarlota Joanna Horch, rodzice Adolfa, ur. w Rychtalu 1801.12/XII r. (LB Rychtal). Jakub, ojciec Wawrzyńca dzierżawcy Pełczyna 1817 r. (LB Targowa Górka) i Tomasza. Ten ostatni zaślubił 1811.4/VII r. Helenę Korzeniewską. Córka ich Antonina, ur. w Sroczynie 1813.13/I r. (LC i LB Sławno). Tekla była w r. 1813 żoną Macieja Lipińskiego.

Bunińscy
Kazimierz, syn Andrzeja i Siekierzeckiej, w l. 1708-14 mieszkał w Czekanowie i wtedy był mężem Heleny Borzysławskiej, córki Zygmunta i Katarzyny z Biernackich (ib. s.161). Z ran zadanych sobie przez Konstantego Malczewskiego umarł 1720.4/VI r. we wsi Ciechel i został pochowany u Reformatów w Kaliszu (LM Kucharki; I. Kal.161 s.404). Helena przeżyła męża swego niedługo, bo już nie żyła w r. 1730 (ib.167 s.122). Synowie Kazimierza: Józef, ochrzcz. 1708 r., Antoni, ochrzcz. 1711.13/I (17/VI?) r. (Lewków), i Jan Chryzostom, o którym niżej. Córki: Marianna, w l. 1730-66 żona Kazimierza Klimuntowicza Magnuskiego, Ewa, ochrzcz. 1712.2/II r., Zofia, ochrzcz. 1713.13/IV r. (ib.), żona 1-o v. Pawła Chmielińskiego, 2-o v. w r. 1736 zaśłubiła Stanisława Skąpskiego, 3-o v. w r. 1753 żona Józefa z Wybranowa Chlebowskiego, Katarzyna Justyna, ochrzcz. 1714.5/IV r. (ib.), zmarła 1720.24/III r. (LM Kucharki).

Bystry ze wsi Bystre
Bystry ze wsi Bystre w ziemi ciechanowskiej. Konstanty (Stanisław?), syn Andrzeja już nie żyjącego w r. 1652, był w r. 1643 mężem Zofii Stawskiej, córki Marcina i Katarzyny Budziejowskiej (P.1048 k.498v; 1421 k.210v). Był t. r. administratorem (gubernatorem) Gozdowa. W r. 1652 dał zobowiązanie penitencjarzom katedralnym gnieźnieńskim, iż dopełni skryptu wydanego w sprawie uczestniczenia ze wsi Goczałkowo w teraźniejej wyprawie wojennej (G.82 k.510v). Żona jego skwitowała w r. 1654 małżonków Skąpskich, dziedziców części Stawu, z 200 zł. swego posagu (ib. k.988). Konstanty jeździł z powiatem gnieźnieńskim na elekcję króla w r. 1669 (P.196 k.434). Może ten sam Konstanty był w r. 1673 mężem Doroty Kaczorowskiej (G.85 k.11). Oboje ci małżonkowie 18.V t. r. występowali w Gnieźnie jako chrzestni. Mieszkali wtedy w Grzybowie (LB Św. Michał, Gniezno). Byłaby to w takim wypadku jego druga żona. Dzieci zrodzone z Zofii: Wojciech, ochrzcz, 1643.9/IV r., Jan, ochrzcz. 1647.29/I r. (LB Gozdowo).

Laborscy – Lisieccy
Leśniewscy h. Grzymała 2
której to wsi połowę Andrzej L. t. r. wziął w zastaw od Adama Borka Gistyńskiego (P. 1149 IV k. 43), umarła 8 XI 1715 r., przewieziona do siostry Grabskiej w Nowym Mieście (LM Nowe Miasto). Kasper Andrzej wydzierżawił 1716 r. od Macieja Nieżychowskiego na trzy lata pod zakładem 12.000 zł części Ciołkowa i Gostkowa w p. kośc. (Ws. 158 k. 80v). Jego drygą żoną już w r. 1717 była Marianna Kębłowska, córka Stanisława i Franciszki Skąpskiej, wdowa po Antonim Siemońskim. Dziedzic Goniębic w p. kośc., zapisał tej żonie w r. 1722 sumę 3.000 zł, jako połowę sumy 6.000 zł (Ws. 80 k. 69), z której oboje skwitowali wtedy ks. Teofilę Wiśniowiecką, wojewodzinę krakowską, z tytułu trzyletniej dziarżawy miasta Gostynia z przyległościami (ib. k. 50). T. r. Kasper Andrzej zobowiązał się wobec Karola Marcina Jaraczewskiego sprzedać mu Goniębice, czego jednak nie dopełnił i w r. 1726 Jaraczewski kwitował jego spadkobierców z 6.000 zł sobie zapisanych przy okazji owego zobowiązania (Ws. 81 k. 74v). Wkrótce potem umarł i 8 IV 1723 r. już po jego śmierci spisany został w Goniębicach inwentarz pozostałości po nim, który wdowa oblatowała (Kośc. 158 k. 250, 254). Goniębice, swoje dożywocie, wydzirżawiła 17126 r. Krzysztofowi Zygmuntowi Wojerzowi (Kośc. 315 s. 78). W r. 1736 zawarła układ pod zakładem 24.000 zł ze swymi dziećmi z drugiego męża, Bogusławem i panną Heleną (Ws. 85 k. 116), jednak mimo to w 1737 r. wespół z synem z pierwszego małżeństwa, Sebastianem Siemońskim, manifestowała się przeciwko synowi Bogusławowi L-mu (Ws. 175 k. 143). Żyła jeszcze w 1743 r. (Kośc. 322 k. 19v). Helena Magdalena, ochrzczona 14 III 1720 r. (LB Gostyń), była w l. 1739-1744 żoną Ludwika Nagłowskiego, regensa grodzkiego kośicańskiego. Nie żyła już w r. 1745.

Lezińscy
Lezińscy, nie wiem skąd wyszli. Jerzy, nie dyjący już 1603 r. (N. 131 k. 159v)., mąż Anny Żelisławskiej, którą w r. 1608 kwitował Tomasz Skąpski (Py. 134 k. 122v). Kwitował ją znów z 150 zł w 1610 r. (P. 984 k. 44). Synem tego Jerzego był Jerzy, córki jego Anna i Katarzyna. Anna w l. 1602-1603 żona Aleksandra Stawskiego. Katarzyna w l. 1607-1608 za Łukaszem Raczkowskim. Zapewne córką tych samych rodziców była i Jadwiga, w r. 1611 żona Jana Węgorzewskiego. Jerzy asystował 1603 r. przy transakcji swej siostry Stawskiej (Py. 131 k. 152), a 1610 r. zapis długu 100 zł od małżonków Rossowskich (LB Ludziska). Elżbieta i jej mąż Stanisław z Gozdzikowa Gozdzikowski, oboje już nie żyjący 1690 r.

Lipscy h. Grabie
Marcin, Jakub, Wojciech i Florian, synowie zmarłego Mikołaja z Lipego, pozwali 1463 r. Szymona, Piotra i Marcina, braci z Królikowa (ib. k. 180v). Dekret w tej sprawie zapadł 1465 r. (ib. k. 319v). Siostrą ich była Dorota, żona Adama ze Skąpego. Oboje oni nie żyli już w r. 1487, a stryjeczny brat Adama, Jan ze Skąpego zapisał Marcinowi L-mu dług 6 grz., jako zwrot jej posagu (Py. 20 k. 25). Marcin w 1490 r. kwitował Jana, Wojciecha i Macieja, braci ze Skąpego zwanych Naczkami, z całego jej posagu (PY. 19 k. 113). Może inną z sióstr tych braci z Lipego była Małgorzata (Marta?), żona Otty z Słomowa i Lipego, która w 1478 r. skwitowała z 20 grz. swego posagu Marcina z Lipego (I. Kal. 2 k. 497v). Zeznała ona 1483 r., iż Otta wniósł na Lipe 30 grz. zapisane niegdy przez zmarłego Mikołaja z Lipego (ib. 3 k. 149v). Ów Otta z Lipego występował 1484 r. jako wuj Marty, córki Macieja Starczewskiego (P. 1387 k. 1). Marcin, dziedzic wsi Lipe, kupił 1470 r. od Stanisława i Filipa, dziedziców w Małej Sobótce za 150 grz. półtora łana osiadłego w Lipem (P. 1385 k. 86v). cztery łany w owej wsi sprzedał w 1471 r. sposobem wyderkafu za 40 grz. Dorocie, żonie Mikołaja Rayskiego (ib. k. 115v; I. Kal. 2 k. 172). Dorota, żona Marcina L-go, wraz ze swą siostrą Beatą zamężną Radolińską, dziedziczki w Gutowie, ugodziły się w 1487 r. z Zofią, córką Mikołaja Gorzkowskiego, w ten sposób, iż dały jej połowę Gutowa birąc w zamian cały Janków w p. kal. (I. Kal. 3 k. 419v). t. r. nabyły Janków od tej Zofii sposobem wyderkafu za 364 grz. (P. 1387 k. 88). Marcin żonie swej Dorocie oprawił 1494 r. na połowie swych dóbr w Lipem posag 100 grz. (P. 1383 k. 9). Od Andrzeja z Recędowa brał 1495 r. zastawem w 10 grz. jeden łan w Jarnoltowie (I. Kal. 4 k. 301v), wsi zwanej też Jaruntowem 9dziś Jarantów), graniczącej z Lipem. Od Łukasza Kiełbasy z Tymieńca brał 1497 r. zastawem za 20 grz. dwa łny osiadłe tym Jarnoltowie (ib. k. 502). W 1498 r. od Agnieszki (!), żony Otta Słomowskiego, pani wiennej w Lipem, wziął w trzyletni zastaw poddanego z tej wsi wraz z jego domostwem (Ib. 5 k. 19). Od Andrzeja Podrzeckiego z Jaroltowa i Recędowa brał 1499 r. zastawem na trzy lata łan pusty w Jarnołtowie (ib. k. 103). Cztery łany w tej wsi nabył wyderkafem t. r. za 40 grz. od Łukasza Kiełbasy z Tymieńca (ib. k. 108). Kwitował 1500 r. Annę z Tymieńca, siostrę tego Łukasza a żonę Andrzeja Kuklinowskiego, z 40 grz., za które trzymał zastawem owe cztery łany (ib. k. 214). część w Jarnołtowie kupił w 1511 r. za 200 grz. od Jana Kobylińskiego, kasztelana rozpirskiego (P. 786 s. 325). Żył jeszcze w 1518 r., kiedy to na połowie Lipego zapisał oprawę posagu synowej Mikołajowej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 52v). Wtedy też dzieląc swe dobra między synów, swoją część w Jarnołtowie dał synowi Janowi (ib. k. 53v), cała zaś Lipe oraz część w Godziątkowie Mikołajowi (ib. k. 54)

Lipscy
Lipscy różni. Stanisław L. zapisał 1550 r. Annie, Elżbiecie, Zofii i Polonii, siostrom rodzonym Jana i Wojciecha, po 30 grz. każdej jako ich wyposażenie z dóbr rodzicielskich (I. Kal. 12 II s. 95). Dorota, żona Stanisława Gozdkowskiego w 1572 r. Stanisław, podstarości („starosta”) w Osiecznej, otrzymał 1584 r. zapis długu 44 grz. od Baltazara Gorczyńskiego (Kośc. 264 k. 8). Anna z Lipia, żona Macieja Wrząckiego 1589 r. Ks. Jan, pleban w Mokronosie 1590 r. (Kośc. 270 k. 229v, 230v). Zofia, żona Jana Skąpskiego 1592 r. Barbara z Lipego (raz nazwana Barbarą z Lipia), w l. 1623-1628 wdowa po Stanisławie Konarzewskim. Stanisław, zamieszkały w Górnych Bogusławicach, mąż Anny Szadkowskiej (Sadkowskiej?), wspólnie z tą żoną pozwany 1631 r. o rany przez Jadwigę Bogusławską, żonę Stanisława Osuchowskiego (I. kon. 46 k. 335). oboje w 1635 r. skwitowani przez Stanisława Bogusławskiego Piotrowicza (ib. 48 k. 110v). Panna Barbara z Brucina, chrzestna córki Droszewskiego z Miedzianowa 1632 r. (LB Droszew). Katarzyna, wdowa po Macieju Pruszkowskim 1638 r. Rafał, syn zmarłego Stanisława, spisywał

Lisieccy – Luzińscy
Lisowscy, Lissowscy
Andrzej i jego żona Zofia Przyborowska, oboje już nie żyli w r. 1636, kiedy to ich syn Jan w imieniu własnym i braci swych, Jerzego i Łukasza kwitował Stanisława Przyborowskiego, kasztelana biechowskiego (P. 1033 k. 128). Wojciech i jego żona Elżbieta Dzierznicka nie żyli oboje już w 1640 r., kiedy jej bratanice i spadkobierczynie, Dzierznickie występowały przeciwko radzie miejskiej Pobiedzisk. W pozwie zmarła Elżbieta nazwana 2-o v. nielegalną żoną Łępickiego (P. 165 k. 748v). Wdowa Anna L. trzymała 31 I 1641 r. do chrztu syna Tomasza Miecznikowskiego (LB Nowe Miasto). Elżbieta, w l. 1652-1674 żona Stanisława Jeleniewskiego. Oboje już nie żyli 1684 r. Katarzyna, chrzestna 1655 r. (LB Ptaszkowo). Maciej (Mateusz?) Stanisław wraz ze swoją żoną Zofią z Gosławskich sumę 1.200, zapisaną im obojgu sposobem zastawnym na częściach Gutowa przez Wojciecha Bielskiego i żonę jego Katarzynę Wilczkowską, cedowali 1680 r. Maksymilianowi Stanisławowi Skąpskiemu i żonie jego Agnieszce Ostrowskiej (I. Kal. 140 k. 55). Ta Gosławska była córką Piotra i Anny Rokickiej. W 1697 r. cedowała mężowi dwie sumy, jedną 2.000 zł, drugą 1.000 zł (I. Kon. 70 k. 173).

Lubowieccy 5
Mikołaj, nazwany bratem rodzono-stryjecznym wymienionego wyżej Tomasza, syna Jana, dostał od niego 1641 r. zapis długu 500 zł (P. 1043 k. 255). Mogę więc przyjąć, iż jego ojciec był rodzonym bratem Jana ożenionego z Pozowską. Spisywał ów Mikołaj t. r. wzajemne dożywocie z żoną, Ewą Gorecką (P. 1420 k. 518v)., zaślubiwszy ją 26 XI 1640 r. (LC Czerlejno). Była ta Ewa córką i jedyną spadkobierczynią Jana, dziedzica w Węgierskiem (P. 1043 k. 546v). Mikołaj L. z Węgierskiego w p. pyzdr. płacił 1651 r. podwójnego podymnego z 14 dymów 28 zł (Py. 151 s. 215). Ewa w 1657 r., już jako wdowa, kwitowała się z Michałem Objezierskim dzierżawiącym od r. 1654 Węgierskie (Py. 152 s. 136). Wraz ze swymi nieletnimi dziećmi: Stanisławem, Janem, Franciszkiem, Katarzyną, Dorotą, Urszulą, Jadwigą i Zofią pozywał 1658 r. Andrzeja Przyjemskiego, stolnika koronnego (P. 1829 k. 244). Jako współspakobierczyni zmarłej ciotki Marianny Goreckiej, żony Marcina Paruszewskiego, swoje części we wsi Skąpe i w pustce Sarnowa w p. pyzdr. sprzedała 1673 r. za 250 zł Maciejowi Otto Trąmpczyńskiemu (P. 1426 k. 302). Wieś Węgierskie sprzedała 1677 r. za 16.700 zł Mikołajowi Malczewskiemu (P. 1428 k. 4). Z córek Mikołaja i Goreckiej, Katarzyna wyszła 25 XI 1663 r. w Czerlejnie za Stanisława Gądkowskiego, żył on jeszcze 1672 r., występowała jako wdowa 1701 r., Dorota była w l. 1672-1688 wdową po Janie Czarneckim, a jej drugim mężem był w 1691 r. Stanisław Mosiński. Już nie żyła 1718 r., Jadwiga, w r. 1672 żona Stefana Bobrownickiego, Zofia wreszcie, niezamężna jeszcze w 1672 r. (P. 199 k. 202), potem w l. 1679-1684 żona Tomasza Bardskiego, już nie żyła 1720 r.

Łabęccy – Łobescy
Łahodyński
Łahodyński Jerzy, dawniej porucznik wojsk koronnych, wspólnie ze swą żoną, Anną Skąpską, zawierał w Kruszwicy w r. 1671 kontrakt z Janem Kołudzkim, podczaszycem brzeskim-kuj., dziedzicem Łubowa w p. gnieźn. Ta jego żona już nie żyla w r. 1677 (Py 154 s. 16). Jerzy w r. 1682 zawarł kontrakt z małżonkami Kaczkowskimi (Py. 155 s. 89). Był posesorem sołectwa we wsi królewskiej Borzykowo koło Pyzdr (ib. s. 18). Testament spisał w Borzykowie 15 III 1689 r. Umarł t.r. i został pochowany w Farze w Pyzdrach. Dzieci nie pozostawił. Stanisław Trąmpczyński nazwany bratem rodzonym jego zmarłej żony, a więc prócz Skąpskiej miał jeszcze i inną, Trąmpczyńską (Py. 155 s. 17).

Łobescy – Łyszkowscy
Łosiowie h. Dąbrowa
Łosiowie h. Dąbrowa z p. przasnyskiego, ziemi ciechanowskiej. Andrzej, syn zmarłego Stanisława, kasztelana dobrzyńskiego, odbierał od Stanisława Mikołajewskiego zobowiązanie dania oprawy żonie Zofii Jasieńskiej, dopełnione w r. 1592 (R. Kal. 6 k. 640). Pankracy, ojciec Anny, w r. 1597 żony Samuela Grabowieckiego (P. 1402 k. 507). Anna żona 1-o v. Walentego Łanskowskiego(?), była już w r. 1624 2-o v. żoną Stanisława Świeykowskiego (Kośc. 292 k. 287v). Będąc już wdową i po tym drugim mężu umarła bezpotomnie między r. 1651 a 1659, kiedy jej siostra i spadkobierczyni Katarzyna kwitowała Andrzeja Stefana Drozdowskiego z prowizji od sumy 650 zł. (Py. 151 s. 236; Kośc. 304 k. 988). Owa Katarzyna, niezmężna, mając lat 70 roborowała w r. 1667 swój testament (Kośc. 305 k. 363). Kasper Ł. (Los?), mąż Anny Molskiej, która w r. 1630 kwitowała Grabskich (Z. T. P. 28b s. 2400). Aleksander, podstoli chełmiński, nie żył już w r. 1677, kiedy wdowa Justyna Teofila z Przytyka Podlodowska kwitowała Adama Molskiego, pisarza ziemskiego kaliskiego, z 5.000 zł. i t. r. kwitowała się nawzajem z małżonkami Skąpskimi z kontraktu o wieś Głozowo(?) (I. Kal. 138 s. 321, 447). T. r. od Macieja Konstanrego Waliszewskiego wzięła w zastaw za 6.000 zł. wieś Tymieniec p. kal. (ib. s. 709). W r. 1682 była już 2-o v. żoną Marcina z Budzisławia Wysockiego (I. Kon. 63 k. 636v).

Łubieńscy h. Pomian
Marcin (Lubiński) z ziemi sieradzkiej z żoną Jadwigą Wardęską Kantorówną kwitowali w r. 1619 z 10 grz. Macieja Wardęskiego Gocza (I. Kon. 40 s. 243). Paweł nie żył już w r. 1629, kiedy to jego córka Zofia była żoną Adama Krzęcieskiego (P. 1426 k. 554v). Jan nie żył już w r. 1641, kiedy wdowa po nim, Zofia Kłunowska, dziedziczka Cieni, mająca od męża oprawę na Łubnej, zawierała ze Stanisławem Przetockim kontrakt o dzierżawę Bliżyc w p. gnieźn., wsi dziedzicznej Waleriana Wyleżyńskiego (I. Kal. 107a s. 802). Wojciech, w r. 1676 mąż Zuzanny Wierzchaczewskiej, córki Władysława (Z. T. P. 32 s. 478). Kazimierz, mąż Katarzyny Szczawińskiej, córki Adama i Marianny Bonińskiej, której to Katarzynie Wojciech Antoni Wierzbięta Biskupski w r. 1681 zapisał sumę 1.000 zł. (I. Kal. 140 k. 346). Żyli jeszcze ci małżonkowie w r. 1685 (ib. 143 s. 198). Anna, zamężna Magnuska, chrzestna 1759.26/IV. r. Czy to aby nie pomyłka w imieniu i czy w istocie nie chodzi tu o Kunegundę z Ł-ch Magnuską, córkę wojewody Floriana? Helena, 1-o v. żona Tomasza Milewskiego, 2-o v. w r. 1757 za Marcinem Borzęckim, nie żyła już w r. 1791. Elżbieta wyszła przed r. 1765 za Jakuba Rytelskiego. Katarzyna, z Żydowa, zmarła dzieckiem, pochowana 1770.31/VIII. r. (Sep. Reform. Szmot.). Wojciech, liczący ok. 60 lat, zmarł 1777.31/VI. r. (LM Św. Mikołaj, Pozn.). Konstancja wyszła przed r. 1782 za Marcina Głoszczewskiego. Elżbieta, żona Jana Stokowskiego, nie żyjącego już w r. 1785. Anastazy, mąż Marianny Gałczyńskiej, córki Wawrzyńca i Katarzyny z Koszutskich, której to Mariannie wuj jej, ks. Roch Koszutski, kanonik łęczycki, cedował w r. 1788 swoją część ze spadku po swym stryju, Władysławie Koszutskim (P. 1365 k. 580). Urszula, rozwiedziona z Madalińskim, poszła 2-o v. przed r. 1806 za Leona Dzierzbińskiego i umarła w Poznaniu 1814.25/VIII. r., mając 38 lat. Florentyna wyszła przed 1821.17/XI. r. za Franciszka Skąpskiego, posesora Osieka. Panna Melania, gość we dworze w Krzekotowicach, chrzestna 1822.14/II.

Łuszczewscy
Marcjan, syn Stefana, już nie żyjący w r. 1723 (I. Kon. 75 k. 408), mąż Anny Pigłowskiej, w imieniu własnym i żony w r. 1714 kwitował z 2.000 złp. Teresę z Kęszyckich Skąpską (I. Kon. 73 k. 296). Od Antoniego Walknowskiego, dziedzica Stawisk, dostał w latach 1714 i 1722 zapisy na 2.000 zł. i na 80 zł. (G. 100 k. 480). Synowie jego i Teresy, Marcin Antoni, ur. w Pacanowicach, ochrzcz. 1714.11/XI. r., i Antoni, ur. tamże, ochrzcz. 1718.29/V. r. (LB Grodzisko n. Prosną). Z córek, Franciszka była w r. 1730 żoną Tomasza Żórawskiego, a 2-o v. w latach 1741-1743 Antoniego Gawrońskiego, wdowa w latach 1773-1786. Marianna, w r. 1763 żona Aleksandra Pilgera, oboje nie żyli już w r. 1772. Zofia, żona Wojciecha Świątkowskiego, wdowa w r. 1777.

Łykowscy h. Ślepowron 1
kała w r. 1843 w Skąpem w pow. wrzesińskim, umarła w Gostoni w domu swej siostry Rożnowskiej. Z synów, Jakub, ur. w Łasku ok. r. 1807, u schyłku życia mieszkał wraz z żoną w Gostoni u ciotki Rożnowskiej i tutaj zmarł 1853.3/X. r. Inny z synów, Józef, o którym niżej. Córka Ludwika, ur. w Lgocie ok. r. 1813, zaślubiła 1843.14/II w Gostoni Marcelego Aleksandrowicza, strażnika celno-granicznego, mieszkającego w Olędrach Kossewskich.

Machalascy – Małachowscy
Malczewscy h. Abdank
VI) Jan, syn Macieja i Bogwiedziej, nieletni w l. 1648-1652 (P. 173 k. 525, 1064 k. 400v; I. Kon. 53 k. 211v; Py. 151 s. 197). Od Andrzeja Gorzeńskiego kupił 1676 r. za 13.000 złp. Wyszki cz. Wyszkowo p. kal. (P. 1427 k. 1048). Wyszki sprzedał 1690 r. za 14.000 złp. Maciejowi Twardowskiemu, pisarzowi grodzkiemu kaliskiemu (P. 1431 k. 67v). Żył jeszcze 1701 r. (I. Kon. 72 k. 32v), nie żył zaś 1711 r., (Z. T. P. 39 k. 295). Żeniąc się z Jadwigą Skąpską, córką Stanisława i Agnieszki Zdzychowskiej, zobowiązał się 1667 r., jeszcze przed ślubem, oprawić jej na połowie swych dóbr sumę 3.000 zł., skoro tylko ją podniesie (Py. 153 s. 130). T. r., już po ślubie skwitował teścia z owej sumy (Py. 154 s. 236), a oprawę żonie zapisał 1675 r. (P. 1427 k. 173). Skasował ją 1690 r. z racji sprzedaży Wyszek, przenosząc na połowę swych dóbr (P. 1431 k. 99). Pani Jadwiga od swej siostry Katarzyny zamężnej 1-o v. Wardęskiej, 2-o v. Bogusławskiej otrzymała 1701 r. cesję pewnych sum (I. Kon. 72 k. 32v). Nie żyła już 1711 r. (Z. T. P. 39 k. 295). Synowie: Stanisław, Adam i Sebastian, córka Barbara, która 1717 r. była wdową po Janie Bogusławskim. O Adamie wiem tylko to, że się urodził w Wyszkach, ochrzcz. 1677.27/XII. r. (LB Magnuszewice; LB Dębno), żył jeszcze zaś jeszcze 1693 r. (I. Kon. 69 k. 247).

1. Stanisław, syn Jana i Skąpskiej, asystował przy transakcji ciotki Konstancji ze Skąpskich Cieleckiej 1693 r. (ib.). Pozywany był 1711 r. przez Konstancję z Sobockich Łęską z Kurówka (Z. T. P. 39 k. 295). Był 1717 r. plenipotentem swej siostry Bogusławskiej (I. Kon. 73 k. 420). Swój udział w sukcesji po ciotce Jadwidze ze Skąpskich 1-o v. Wardęskiej 2-o v. Bogusławskiej cedował 1734 r. Katarzynie z Potockich Mierzewskiej (ib. 76 k. 507). Swoją część w Goreczkach, ze spadku po bracie stryjecznym Wojciechu M-im, cedował 1736 r. innemu bratu stryjecznemu, Konstantemu, synowi Dadźboga (I. Kal. 171/173 s. 624).

2. Sebastian, syn Jana i Skąpskiej, plenipotent ojca 1697 r. (I. Kon. 70 k. 266v), nie żył już 1718 r. Z małżeństwa z Ludwiką Jerzykowską, córka Jana Franciszka, pisarza grodzkiego kościańskiego, również już nie żyjąca 1718 r., miał córkę Mariannę, pozostającą wtedy pod opieką stryja Wojciecha M-go, sędziego ziemskiego poznańskiego, o którą to opiekę, jak się zdaje, prawował się jej wuj z tym sędzią (Kośc. 311 s. 802). Marianna wyszła w Poniecu 1724.7/II. r. za Józefa Goczałkowskiego, z czasem komornika poznańskiego. Stryja Wojciecha skwitowała 1727 r. z opieki i z dysponowania prowizjami od jej sumy posagowej zabezpieczonej na Oborzyskach (Kośc. 357 k. 97v). Umarła przed r. 1748, podczas gdy mąż ją przeżył.

7. Andrzej, syn Dadźboga i Golińskiej, wedle metryki zgonu miałby urodzić się około 1701, ale 1713 r. w imieniu własnym i matki kwitował się z Heleną Dąbrowską z trzyletniej dzierżawy Graboszewka (P. 1147 II k. 10), co świadczy, iż miał wtedy co najmniej lata sprawne. Od Adama Szczytnickiego kupił 1720 r. za 22.500 złp. połowę Młodziejewic p. pyzdr. (P. 1175 k. 193v), zaś 1722 r. sprzedał tę połowę Młodziejewic za 26.250 złp. Aleksandrowi Bajerskiemu (I. Kal. 163 s. 204). Mieszkał 1725 r. w Stanisławowie w par. szemborowskiej (LB Graboszewo). Od swego brata Władysława kupił 1727 r. za 24.000 złp. wieś Skąpe i pustkę Sarnówka p. pyzdr. (P. 1210 II k. 21). Od Jakuba Działyńskiego kupił 1741.18/VIII. r. za 14.000 złp. dobra Nowawieś p. gnieźn. (G. 97 k. 511; P. 1263 k. 76), ale ją już 1748 r. odprzedał Działyńskiemu za taką samą sumę Stanisław, syn Andrzeja (G. 98 k. 204). Skąpe i Sarnówkę Andrzej sprzedał 1746 r. za 27.000 złp. temu swemu synowi Stanisławowi (P. 1285 k. 184v), nazwany jednak dziedzicem Skąpego 1752 r. (I. Kon. 78 s. 606). Był 1749 r. posesorem części Gutowa Starego (LB Września). Skąpe i Sarnówkę, wsie, które wróciły doń niewątpliwie na skutek bezpotomnej śmierci syna Stanisława, sprzedał 1760 r. za 27.000 złp. Ludwikowi Chmielewskiemu, regensowi ziemskiemu wschowskiemu (P. 1330 k. 101). Umarł 1766.8/VII. r., mając lat 65, pochowany w Grzybowie (LM Grzybowo). Jego pierwszą żoną była Teresa Karwosiecka, córka Jana i Zofii z Daleszyńskich, której 1722 r. oprawił 9.000 złp. posagu (P. 1185 k. 311v), a powtórzył tę oprawę na takąż sumę 1727 r. (P. 1210 II k. 51). Drugiej swej żonie, Annie Żychlińskiej, córce Antoniego i Apolonii Schenkendorf, jeszcze przed ślubem, 1731.5/XII. r., zapisał sumę 2.000 zł. (I. Kon. 76 k. 392v). Ta Anna i jej siostry odziedziczone po ojcu części Myśliborza sprzedały 1736.9/VIII. r. za 21.000 zł., Stefanowi Stockiemu, przy czym jej dostało się z tej sumy 3.867 zł., które mąż zabezpieczył jej na swych dobrach (ib. 77 k. 21, 22v). Umarła między r. 1747 a 1761 (P. 1291 k. 144, 1332 k. 98v). Z pierwszej żony syn Stanisław i córka Zofia Dorota, ur. w Szamocinie, ochrzcz. 1724.6/II. r. (LB Margonin), o której brak mi dalszych wiadomości. Z drugiego małżeństwa synowie: Tomasz, Józef i Franciszek, oraz córki: Elżbieta, Wiktoria, Bibianna, benedyktynka poznańska, i Katarzyna. W ich imieniu ojciec kwitował 1761 r. Ludwika Chmielewskiego, wtedy już dziedzica wsi Skąpe, z 3.867 złp. posagu ich matki (P. 1332 k. 98v). Kiedy Andrzej w imieniu swych dzieci kwitował 1765 r. Michała Kalksteina, wtedy dziedzica części Myśliborza, z 337 zł. należnych zmarłej swej żonie z tych dóbr, córka Katarzyna już nie wymieniona, a więc nie żyła (I. Kon. 80 k. 17). Bibianna była potem przeoryszą benedyktynek i umarła mając lat 80, 1816.28/I. r. (Nekr. Benedyktynek Pozn.).

1) Stanisław (Stanisław Filip), syn Andrzeja i Karwosielskiej, ochrzcz. 1725.2/VII. r. (LB Graboszewo; P. 256 k. między 91v i 92, podaje wpis z metryk Graboszewa z błędną datą chrztu: 1724.28/VI. r.). Jako jedyny po śmierci swj matki spadkobierca dziada Jana Karwosieckiego skwitował 1739 r. z 9.000 złp. Swinarskich (P. 1256 k. 90v). Od ojca, jak widzieliśmy, nabył 1746 r. za 27.000 złp. wieś Skąpe i pustkę Sarnówka. Nabył zapewne i Nowąwieś, kupioną 1741 r., przez ojca od Jakuba Działyńskiego, skoro ją temuż Działyńksiemu odprzedawał 1748 r. Zapisał mu wtedy Działyński sumę 2.000 zł. (G. 98 k. 204). Bezpotomny a chyba i bezżenny, nie żył już niewątpliwie w 1760 r.

8. Władysław, syn Dadźboga i Golińskiej, nieletni 1709 r. (I. Kon. 73 k. 14v), a chyba i 1718 r. (G. 93 k. 403v, 407). Posesor części Graboszewa Kościelnego zwanej Marszewszczyzną, sumy na niej cedował 1723 r. Józefowi Łukomskiemu (P. 1191 k. 223v). Od Stanisława Otto Trąmpczyńskiego kupił 1726 r. za 20.000 złp. wieś Skąpe z pustką Sarnówka (P. 1208 II k. 9v), ale już 1727 r. odprzedał owe dobra za 24.000 złp. swemu bratu Andrzejowi (P. 1210 II k. 21). Swoją część spadkową we wsi Góreczki, po bracie stryjecznym Wojciechu M-im, synu Piotra, scedował 1729 r. swemu starszemu bratu Konstantemu (I. Kal. 167 k. 17). Był w l. 1731-1734 posesor części Wargowa. Umarł 1734.28/XI. r., pochowany w Koźminie (LM Koźmin). Jego żoną była Anna Gostkowska, córka Jana i Julianny Kierskiej, która 1738 r. występowała jako matka trzech niezamężnych córek: Julianny, Joanny i Zuzanny (P. 1254 k. 18). Swoją część spadku po Emeryku Kierskim sprzedała 1741 r. za 15.750 złp. matce tego Emeryka (P. 1265 k. 80). Trzymała zastawem 1742 r. od Zygmunta Drzewieckiego część Miłostowa (P. 1268 k. 44). Chyba jeszcze żyła 1753 r. (P. 1309 k 178), nie żyła już 1764 r. (P. 1338 k. 216v). Ze wspomnianych trzech córek, Julianna (Julianna Katarzyna Klementyna), ur. w Wargowie, ochrzcz. 1731.9/XI. r., Joanna (Joanna Barbara), ur. tamże, ochrzcz. 1732.19/VII. r., Zuzanna (Zuzanna Teresa), ur. tamże, ochrzcz. w czerwcu 1735 r., więc pogrobowa (LB Objezierze). Tylko o Juliannie wiem, że przeżyła matkę. Niezamężna 1787.13/VII. r., sprzedała Adamowi M-mu, kasztelanowi rogozińskiemu, za 60.000 złp. połowę Szurkowa p. kośc., pochodzącą ze spadku po Ludwice z Gostkowskich Zakrzewskiej (P. 1364 k. 152), 1375 k. 70). Ona też zapewne trzymała 1777 r. do chrztu syna Targowskich, administratorów komandorii maltańskiej (LB Św. Jan, Pozn.). Chyba ta sama panna Julianna chrzestna w Poznaniu 1802.5/VI. r. (LB Św. Marcin, Pozn.).

Malechowscy h. Abdank
I. Józef, syn Andrzeja i Golińskiej, dziedzic Malechowa i Gaju, zrazu wespół z bratem Janem, potem 1721 r. odkupił odeń jego połowę za 65.000 złp. (P. 1184 II k. 11). Sprzedał Malechowo i Gaj 1722.5/X. r. za 77.000 złp. Kazimierzowi Szołdrskiemu, podczaszemu wschowskiemu (P. 1188 k. 52v), kupując od niego jednocześnie za 33.000 złp. Górzno p. kal. (ib. k. 72). Umarł między r. 1723 a 1730 (P. 1123 k. 135; I Kal. 167 s. 163). Z pierwszą swą żoną Rozalią (Różą) Cielecką, córką Wojciecha i Teresy z Kęszyckich, wdową 1-o v. po Antonim Skąpskim, spisywał wzajemne dożywocie 1714 r. (P. 1148 IV k. 2v, 1149 I k. 246). Zapisał jej 1715 r. sumę 5.000 zł. (P. 1149 IV k. 12v). Nie żyła już 1718 r. (Kośc. 311 s. 899). Drugą żoną Józefa była 1719 r. Ludwika Skórzewska, córka Gabriela i Marianny z Koszutskich, wdowa 1-o v. po Jerzym Ostromęckim (Kośc. 312 s. 52; P. 1193 k. 135v). Dożywocie z nią spisywał 1721 r. (P. 1184 II k. 12v). Po sprzedaży Malechowa i Gaju a kupnie Górzna wszystkie prawa tej swej żony przeniósł 1722 r. na Górzno (Z. T. P. 50 k. 1431). Była ona 3-o v. żoną Fabiana z Bnina Moszczyńskiego, wraz z którym 1730 r. kwitowała się wzajemnie (I. Kal. 167 s. 163). Nie żyła już 1746 r. (ib. 185/189 k. 131). Ze Skórzewskiej córka jedynaczka Anna, nieletnia jeszcze 1732 r. (P. 1235 k. 30v), w latach 1739-1748 żona Michała Niwskiego, żyła jako wdowa 1763 r.

Małachowscy h. Gryf
I) Andrzej _Kozieł_, _Koziełek_, syn Jakuba, wespół z bratem Marcinem kupił od Andrzeja M-go 1539r. za 20 grz. część w Małachowie Szemborowic (G. 335a k. 223v). Wraz z braćmi, Marcinem, Janem i Zygmuntem, od Zygmunta M-go Koziełka kupił 1543e r. trzy płosy w tej wsi (ib.). Jak widzieliśmy, 1544 r. skwitowany przez macochę, otrzymał około r. 1547 zobowiązanie od Katarzyny M-ej, wdowy po Janie Bodzaporowskim, obecnie zaś żony op. Ambrożego Marchewki, mieszczanina gnieźnieńskiego, iż uwolni trzy płosy roli w Małachowie Złych Mięsic, które mu sprzedała wyderkafem za 15 grz. (G. 260 k. 87). Protestował 1551 r. przeciwko Baltazarowi Wydzierzewskiemu o poranienie (Py. 173 k. 15v). Od Wincentego Judzkiego uzyskał 1560 r. zapis długu 4 grz. pod zastaw pewnych ról jego w Żołczu Starym (G. 39 k. 50). Od Macieja M-go Czeszka kupił 1565 r. część w Małachowie Wierzbięcic, do której intromitowany 1566 r. (G. 46 k. 199). Od Macieja M-go kupił 1566 r. za 60 złp. część w Małachowie Wierzbięcic (P. 1397 k. 481). Małgorzacie M-ej, córce Andrzeja M-go Kościana, zapisał t. r. dług 20 złp. (G. 46 k. 123v). Swoje części w Małachowie Szemborowic sprzedał 1569 r. za 1.800 (800?) złp. Łukaszowi M-mu Hałasowi (P. 1398 k. 33). Sebastianowi M-mu Czeszkowi zapisał 1571.13/IX. r. dług 117 zł. w posagu za swą córką a jego przyszła żoną Dorotą (G. 51 k. 589v). Wojciechowi Dąbrowskiemu, przyszłemu mężowi innej swej córki, Katarzyny, zapisał 1577.24/VI. r. w posagu i wyprawie za nią sumę 30 grz. (G. 55 k. 226). Miał 1580 r. w Małachowie Wierzbięcic jeden łan roli (Paw.). Żył jeszcze 1581.26/II. r., kiedy po bezpotomnej śmierci córki Katarzyny skwitował z 30 grz. jej posagu zięcia Dąbrowskiego (G. 59 k. 84v). Już nie żył 1582.31/III. r. (G. 60 k. 55v). Swojej pierwszej żonie Magdalenie Skąpskiej, córce Feliksa, oprawił 1544 r. na połowie Małachowa Szemborowic posag 35 grz. (G. 335a k. 301). Żyła ona jeszcze 1549 r. (Py. 172 k. 545). Drugą żoną była Anna Małachowska, córka Wojciecha M-go Hałasa, której 1557 r. na części Małachowa Szemborowic, wolnej od oprawy pierwszej żony, oprawił 100 grz. posagu (G. 261 k. 143). Jego trzecia żona to Zofia Cielmowska, córka Marcina zw. Leńczek, której 1573.25/VI. r. zapisywał po swej śmierci 30 grz. (G. 52 k. 192v). Czawartą była Dorota Chwalikowska Wroczkówna, której krótko przed ślubem, 1578.6/XII. r. oprawił 10 grz. (G. 56 k. 437). Będąc już wdową, 1582 r. sumę 10 grz., zapisaną jej przez męża, cedowała pasierbowi Wojciechowi M-mu (G. 60 k. 55v). Kiedy potem powtórnie wyszła zamąż za uczc. Wojciecha Szuflę, mieszczanina kłeckiego, skwitowała 1583.23/IV. r. tego pasierba z 15 grz. (G. 61 k. 88). Już nie żyła 1604.7/III. r. (P. 1351 k. 131v). Synowie Andrzeja z pierwszej żony to: Wojciech, Jan i Maciej. Z córek, porodzonych zapewnie też z pierwszego małżeństwa, Dorota, wydana 1571 r. za Sebastiana M-go Czeszka, Katarzyna, wyszła 1577 r. za Wojciecha Dąbrowskiego, umarła przed 1581.26/II. r., Agnieszka, 1585.21/I. r. żona Jana, krawca w Gnieźnie (G. 126 k. 297v), Magdalena, która 1583 r., krótko po 5/II. wyszła za Adama, szewca w Gnieźnie (G. 61 k. 39v). Z trzeciego małżeństwa syn Jakub. O Janie wiem tylko tyle, że występował 1584 r. (G. 274 k. 143v) i żył jeszcze 1590.17/VII. r., kiedy to jego i jego braci pozywał o dług 11 złp. stryj Jan (G. 127 1448). Milczy już o nim pokwitowanie tego stryja z 1593.23/XII. r., wyliczajace tylko Wojciecha, Macieja i Jakuba (G. 65 k. 180, 297v), zapewne więc już wtedy nie żył.

(I) Wojciech _Koziełek_, syn Andrzeja i Skąpskiej, siostrze swej Magdalenie idącej za sław. Adama, szewca z Gniezna, zapisał za nią w posagu i wyprawie 1583 r. 10 grz. (G. 61 k. 39v). Wespół ze swymi braćmi niedzielnymi i w części jeszcze nieletnimi pozywał 1584 r. Reginę Skąpską, wdowę po Macieju M-im Knapie, o zagarniecie ich części w Małachowie Wierzbięcic (G. 274 k. 143v). Wraz z braćmi Maciejem i Jakubem skwitowany 1589 r. z dóbr rodzicielskich przez ich siostry Agnieszkę i Magdalenę (G. 63 k. 372). Sebastianowi M-mu Czeszkowi wydzierżawił 1590 r. pewne dobra w Małachowie Wierzbięcic (G. 64 k. 110v). Wespół z braćmi Maciejem i Jakubem pozywał 1595 r. Wojciecha Dąbrowskiego, nieosiadłego, o zwrot 30 grz. posagu, który wziął był za ich zamrłą już siostrą Katarzyną (P. 1511 k. 981v). Od brata Macieja kupił 1596 r. za 200 złp. jego część w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 134v), a od brata Jakuba kupił 1602 r. za 200 złp. jego części tamże (ib. k. 213). Rezygnowała mu 1602 r. Emerencja Chłędowska, żona Marcina Piotrowskiego, oprawę swgo wiana na Częstkowie p. gnieźn. (ib. k. 230). Od tego Piotrowskiego kupił 1603 r. za 2.100 złp. jego części w tejże wsi, z wyjątkiem pokoju we dworze, komory, „górki na sołku” i kurników, ogrodu „na trawnik” oraz trzech poddanych (P. 1404 k. 840v). Łukaszowi Piotrowskiemu, synowi tego Marcina, wtedy już zmarłego, dał 1604 r. zobowiazanie do sprzedaży za 1.000 złp. części w Małachowie Górnym (G. 68 k. 26v). Bratu Jakubowi zobowiązał się 1604 r. sprzedać zaa 600. złp. część w Małachowie Wierzbięcic (G. 68 k. 114v). Połowę Częstkowa, kupioną od Piotrowskiego, sprzedał 1606 r. za 2.500 złp. Maciejowi M-mu, synowi Jakuba (P. 1405 k. 591). Swoją część w Małachowie Wierzbięcic sprzedał 1608 r. bratu Jakubowi za 600 złp. (P. 1406 k. 323v). Wydając córkę Dorotę za Macieja Wstowskiego z powiatu przedeckiego, zapisał 1614 r. swemu przyszłemu zięciowi 800 zł. w posagu i wyprawie za nią (I. Kon. 38 k. 19). Umarł między r. 1630 a 1637 (G. 79 k. 248v, 80 k. 314v). Ożenił się 1587 r. z Anną Małachowską, córką Krzysztofa M-go Gosława, której 23/VI. na krótko przed ślubem, po połowie swych części w Małachowie Wierzbięcic zobowiazał się oprawić 130 zł. posagu (G. 62 k. 572v), czego dopełnił 1589 r. (P. 1400 k. 298v). Anna, 1589 r. zrzekła się majątku po rodzicach (P. 851 k. 371). Wespół z synem Piotrem wygnała 1601 r. Piotra Zabierzowskiego z dzierzawionej przezeń od jej męża części w Małachowie Wierznięcic (G. 129 k. 271). Pozywała tego Zabierzowskiego też i 1602 r. (P. 1528 k. 300v). Skasowała 1608 r. oprawę swą na Małachowie Wierzbięcic i na Częstkowie (G. 337 k. 285v). Drugą żoną Wojciecha była Anna Mrowińska i zapewne to ona była małżonką Anną, wraz z którą Wojciech 1630 r. kwitował z 1.000 złp. Piotra Mielżyńskiego (G. 79 k. 284v). Anna Mrowińska już nie żyła 1649 r. (G. 82 k. 50). Niewątpliwie z pierwszego małżeństwa pochodzili, syn Piotr i córka Dorota, wydana 1614 r., krótko po 3/II., za Macieja Wstowskiego, wdowa po nim w latach 1642-1649. Natomiast z drugiej żony rodziła się Regina, 1637 r. klaryska gnieźnieńska (G. 80 k. 314v), która 1649 r. kwitowała Piotra Mielżyńskiego z 300 zł. (G. 82 k. 5). Syn Piotr wspomniany 1614 r. (I. Kon. 38 k. 68v).

(II) Maciej _Koziełek_, syn Andrzeja i Skąpskiej, niedzielny z braćmi 1584 r.(G. 274 k. 143v), może identyczny z Maciejem, który 1585 r. był pozywany przez Agnieszkę M-ą, żonę Jana, krawca gnieźnieńskiego, i Magdalenę M-ą, żonę Adama, szewca gnieźnieńskiego, o zajęcie siłą połowy części w Małachowie Szemborowic, gdzie miała oprawę zmarła już matka tych sióstr (G. 126 k. 297v). Maciej, syn Andrzeja, swoją część ojczystą w Małachowie Wierzbięcic, należną mu w dziale z braćmi, sprzedał 1596 r. za 200 zł. bratu Wojciechowi (G. 337 k. 134v). Protestował 1599 r. przeciwko Maciejowi M-mu Gosławowi o dokonany 5.V. najezd na dór w Małachowie Górnym, który rezygnował był bratu Wojciechowi. Okazał wtedy zadane sobie przy tej okazji rany, a została też poraniona i jego żona Anna Sarnowska (G. 128 k. 549v, 650). Skwitowany 1599 r. przez brata Wojciecha z 15 grz. (G. 66 k. 3), od teścia Krzysztofa Sarnowskiego, kupił t. r. za 200 grz. część roli w pustce Łęgi, przy granicy ze wsią Witkowo (P. 1403 k. 396v). T. r. zapisał 600 złp. żonie Annie Sarnowskiej (G. 66 k. 214), ona zaś t. r. skwitowała swego brata Krzysztofa (G. 337 k. 171v), zaś 1600 r. kwitowała Macieja M-go Gosława ze swej oprawy i z toczonego procesu. Tego Macieja Gosława oraz jego ojca, Krzysztofa, kwitował wtedy z procesów także i Maciej Koziełek (G. 66 k. 353). Nie żył już 1601.5/V. r., kiedy owdowiała Anna z Sarnowskich występowała przeciwko Reginie M-ej, córce i spadkobierczyni męża, pozostającej pod opieką stryjów, Wojciecha i Jakuba (P. 1522 k. 223v, 527). Możnaby stąd wnosić, iż Sarnowska nie była pierwszą żoną Macieja, ale tej jej ewentualnej poprzedniczki nie znam. Anna z Sarnowskich żyła jeszcze 1602.19/VIII. r. (P. 1525 k. 353v).

Małachowscy z Małachowa Wierzbięcic
2) Sebastian _Czeszek_, syn Tomasza i Żydowskiej, występował 1566 r. r charakterze wuja Apolonii z Mikołajewic Cielmowskiej (P. 1397 k. 535). Miał 1580 r. w Małachowi Wierzbięcic jeden łan roli i jednego zagrodnika (Paw.). Kwitował 1590 r. siostrzeńca Jakuba Skąpskiego Bodzętę z 50 złp. (G. 64 k. 29v). Od Wojciecha M-go Koziełka t. r. wydzierżawił pewne dobra w Małachowie Wierzbięcic (ib. k. 110v). Umarł między r. 1600 a 1604 (G. 66 k. 373v, 68 k. 131v). Jego pierwszą żoną była Dorota Drachowska, w imieniu której kwitował 1569 r. Macieja Drachowskiego z zapisanych jej 20 grz. (P. 915 k. 417). Żeniąc się po raz drugi z Dorotą Małachowską, córką Andrzeja M-go Kozła, jeszcze przed ślubem, 1571.13/IX. r. otrzymał od jej ojca zapis długu 117 złp. jako jej posag (G. 51 k. 589v). Trzecią żoną była 1599 r. Anna Witakowska (G. 66 k. 3), wraz z którą t. r. kwitował małżonków Goślinowskich z 70 złp. (ib. k. 266v). Tej żonie zamiast oprawy dał 1600 r. ruchomości we wsi Sławno, którą dzierżawił (ib. k. 373v). Żyła ona jeszcze 1610 r. (G. 70 k. 386v). Synowie Sebastian, nie wiem z której z żon pierwszej czy drugiej: Jan, Wojciech i Marcin, z trzeciej, Stanisław i Maciej. Córki z pierwszej względnie drugiej żony: Regina, 1605 r. żona Jana Bogusławskiego Piotrowicza, Katarzyna, 1613 r. żona uczc. Macieja (Matiasza), mieszczanina wrzesińskiego, skwitowała wtedy swych braci oraz Piotra Moszczyńskiego, nabywcę praw do części Małachowa Wierzbięcic, z 80 grz. swego posagu (G. 72 k. 123), Anna, t. r. żona Marcina Wolskiego, Zofia, niezamężna, już nie żyła 1617 r. (G. 74 k. 12v).

Małachowscy („Gosławy”)
I. Baltazar, syn Jana i Goczałkowskiej, kwitował 1564 r. z długu 250 złp. Michała Skąpskiego (G. 43 k. 167v). Pozywał 1569 r. Annę i Zofię, siostry Lossockie, o niedopuszczenie do intromisji w zyskach i przezyskach do ich dóbr w Gurówku p. gnieźn. (P. 915 k. 324). Żył jeszcze 1574 r. (G. 52 k. 165v).

II. Maciej _Knap_, syn Jana i Goczałkowskiej, otrzymał, jak widzieliśmy, 1564 r. od ojca jego część Małachowa Wierzbięcic. Od Stanisława Wysockiego, kasztelanica lędzkiego, 1576 r. wziął zastawem w sumie 150 złp. długu część tego Stanisława oraz jego braci, Jana i Krzysztofa, we wsi Skorzęcino p. gnieźn., która to część zwana była Wolną (G. 54 k. 191). Miał w Małachowie Wierzbięcic 1580 r. jeden łan roli i jednego zagrodnika (Paw.). Umarł między r. 1580 a 1584 (G. 58 k. 247v, 174 k. 405). Żoną jego była Regina Skąpska, którą 1584 r., już wdowę, nieletni synowie Macieja w asyście opiekunów pozywali o zabór ich części w Małachowie Wierzbięcic (G. 274 k. 143v). Nie żyła już 1621 r. (G. 337 k. 470v). Synowie: Sebastian, Stanisław, Piotr, Baltazar i Wojciech. Był jeszcze, jak się zdaje, syn Jan, bowiem Stanisław 1612 r. dawał zapis swym bratanicom zrodzonym z brata Jana (G. 71 k. 534v).

I) Sebastian _Knap_, syn Macieja i Skąpskiej, obok braci współdziedzic w Małachowie 1584 r. (G. 274 k. 405) Pozywany 1586 r. przez Macieja M-go Skowrona w wypasienie bydłem rogatym jego dwóch folwarków w Małachowie (ib. k. 665v). Będąc już dojrzałym występował 1588 i 1589 r. w imieniu własnym i nieletnich braci (P. 949 k. 621, 951 k. 679v). Bratu Baltazarowi 1623 r. wydzierżawił części w Małachowie Górnym (G. 76 k. 444v). Od Wojciecha Mierczyńskiego 1626 r. lub przed tą datą nabył wyderkafem za 4.500 zł. części wsi Mochel p. bydg. (P. 1017 k. 608). Nie żył już 1626 r., był bezdzietny (ib.).

II) Stanisław _Knap_, syn Macieja i Skąpskiej, nieletni w latach 1584-1689 (G. 274 k. 405; P. 951 k. 679v), a zapewne i jeszcze długo potem, bowiem dopiero 1598 r. kwitował z opieki starszego brata Sebastiana (Kc. 123 k. 30). Był współspadkobiercą tego brata 1626 r. (P. 1017 k. 608, 610v). Od brata Piotra 1604 r. brał zastawem za 500 zł. część „Gosławską” w Małachowie Wierzbięcic (G. 68 k. 74). Części w tej wsi po rodzicach, przypadające mu z działów braterskich, sprzedał 1621 r. za 600 zł. bratu Baltazarowi (G. 337 k. 470v). Ustanowił 1626 r. opiekunów dla swych dzieci (I. Kon. 44 k. 516v). Dziedzic części w Małachowie Górnym cz. Wierzbięcic, dał t. r. zapis Jadwidze M-ej Gosławównie, żonie Wojciecha Drachowskiego (G. 78 k. 124), a kupił wtedy od niej za 735 zł. część w Małachowie (jakim?) (P. 1415 k. 747v). Już nie żył 1637 r. (G. 80 k. 223). Ożenił się 1609.3/III. r. z Ewą Małachowską (LC Witkowo), córką Macieja M-go Gosława i Elżbiety Ochapskiej, której jeszcze przed ślubem, 26/II., zobowiazał się zapisać dług 800 złp. (G. 70 k. 19v). Skasowała ona 16221 r. oprawę (G. 337 k. 472), a żyła jeszcze, jak się zdaje, 1626 r. (I. Kon. 44 k. 516v). Synowie: Wojciech, ochrzcz. 1614.26/I. r., Jan, Krzysztof, Mikołaj, ochrzcz. 1622.20/IX. r., i Stanisław, ochrzcz. 1626.30/VIII. r. (LB Witkowo).

III) Piotr, syn Macieja i Skąpskiej, obok braci dziedzic części w Małachowie 1584 r. (G. 274 k. 405), jeszcze nieletni 1589 r. (P. 951 k. 679v), kwitował 1598 r. z opieki straszego brata Sebastiana (Kc. 123 k. 30). Od Jana M-go Gosława kupił 1602 r. za 750 złp. jego część w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 212). Ową część, zwaną Gosławowską, zastawił 1604 r. za 600 zł. bratu Stanisławowi (G. 68 k. 74). Jako brat i spadkobierca Sebastiana skwitował 1626 r. Andrzeja Ostrowskiego z 500 zł. zapisanych zmarłemu, zaś sumę 2.250 zł., z sumy większej 4.500 zł. (drugie 2.250 zł. dziedziczył brat Stanisław) zapisanej zmarłemu sposobem wyderkafu na części wsi Mochel p. bydg., cedował temuż Ostrowskiemu (P. 1017 k. 608). Skwitowany 1640 r. przez Krzysztofa Bieganowskiego, swego zięcia, z posagu 1.000 zł. i z wyprawy 200 zł. za córką Marianna (G. 80 k. 765). Już nie żył 1650 r. (G. 82 k. 277v). Jego pierwszą żoną była Dorota Żernicka, córka Piotra, której 1608 r. na tej części Małachowa Wierzbięcic, którą kupił był od Jana M-go Gosława, oprawił 500 złp. posagu (G. 337 k. 274). Już 1610 r. żenił się powtórnie. Na krótko przed ślubem, 4/II. t. r. Jadwidze Strzałkowskiej, córce Wojciecha, zobowiązał się dać oprawę 800 zł. posagu na połowie części w Małachowie Wierzbięcic (G. 70 k. 375). Skwitował teścia z tego jej posagu 1611 r. (G. 71 k. 194), oprawił jednak tę sumę dopiero 1618 r. (G. 337 k. 428). Dla dzieci z niej zrodzonych ustanowił 1629 r. opiekunów, Adama Mielżyńskiego i Aleskandra Strzałkowskiego (G. 79 k. 82v). Jadwiga nie żyła już 1639 r. (G. 80 k. 526v). Nie wiem z której żony pochodzili synowi Piotra, Władysław i Ludwik. Córki urodzone ze Strzałkowskiej to: Katarzyna, ochrzcz. 1615.19/XI. r. (LB Witkowo), Marianna, wydana 1639.6/III. r. w Witkowie za Krzysztofa Bieganowskiego, zmarła między r. 1657 a 1665, Ludmiła, ochrzcz. 1623.25/VI. r. (ib.), o której nic więcej nie wiem, zapewne zmarła młodo, Barbara, która przed 1646.11/II. r. w Witkowie wyszła za wdowca Waleriana Skrzetuskiego. Ta Barbara wydana po Mariannie, zapewne więc od niej młodsza, była też chyba córką Strzałkowskiej.

Małachowscy („Knapy”)
IV) Baltazar, syn Macieja i Skąpskiej, współdziedzic części w Małachowie Wierzbięcic 1584 r. (G. 274 k. 405), jeszcze nieletni 1589 r. (P. 951 k. 679v), trzymał do chrztu 1615 r. córkę Piotra, Katarzynę (LB Witkowo), zawierał 1618 r. kontrakt z bratem Stanisławem pod zakładem 600 złp. (G. 74 k. 450v), od którego kupił 1621 r. za 600 złp. części jego w Małachowie Wierzbięcic (G. 337 k. 470v). Od brata Sebastiana wydzierżawił 1623 r. jego część w tejże wsi, nazwanej tu Małachowem Górnym (G. 76 k. 444v). Był bezdzietny a spadkiem po nim w Małachowie Górnym dzielili się synowie brata Piotra (G. 82 k. 427).

V) Wojciech, syn Macieja i Skąpskiej, współdziedzic części Małachowa Wierzbięcic 1584 r. (G. 274 k. 405, 533v), chyba już nie żył 1586 r. bo nie wymieniony wtedy wśród sukcesorów ojca (G. 62 k. 425v). Zob. tablicę.

Małachowscy („Myślibory”, „Myśliborki”)
2) Zygmunt Rykała, syn Wojciecha, od brata Krzysztofa 1564 r. otrzymał 1564 r. zobowiązanie sprzedaży za 20 grz. całej części po ojcu w Małachowie Złych Mięsic (G. 43 k. 284). T. r. zapisał dług 250 zł. swej żonie Dorocie (ib. k. 250v). Maciejowi Siedleckiemu, dziedzicowi w tym Małachowie, zobowiązał się 1569 r. sprzedać za 600 złp. całą swoją tamtejszą część (G. 94 k. 224). Otrzymał 1571 r. zapis długu 15 grz. od Jakuba M-go, syna Zygmunta (G. 51 k. 298). Od Katarzyny M-ej, wdowy po Piotrze Skąpskim Bożętce, dostał 1578 r. zapis długu 50 złp. (G. 56 k. 186v). Kwitował ją z tej sumy 1580 r. (G. 58 k. 39).

Małachowscy
Anna z Małachowa i jej rodzona siostra Barbara, żona Mikołaja Gacka z Cielmowa, otrzymały 1479 r. od Jana Saczały z Grzybowa zapis 4 grz. długu (ib. k. 90v). Żoną Bartłomieja była 1481 r. Elżbieta, wdowa po Szymownie M-im (G. 11 k. 36v). T. r. uzyskała intromisję do dóbr pierwszego męża w Małachowie Szemborowic (ib. k. 47), a 1482 r. zawierała ugodę z pasierbami (ib. k. 82). Piotr M. kwitował 1484 r. Andrzeja Jelitowskiego z posagu za Katarzyną(?), żoną zmarłego Mikołaja, brata tego Andrzeja (G. 12 k. 67v). Bracia rodzeni: Jan, Paweł i Jakub, z Małachowa, z których Paweł i Jakub, niedzielni, winni byli 1486 r. płacic winę Andrzejowi z Drachowa (G. 22 k. 88v). Ów Andrzej (Jędrzych) wzywał 1487 r. do uiszczenia jednej grzywny wszystkich tych trzech braci niedzielnych z Małachowa (G. 13 k. 43). Może identyczny z Jakubem, jedynym z tych braci, Jakub M., którego żona Elżbieta, matka panny Doroty, miała 1489 r. sprawę z Janem Skąpskim (Py. 168 k. 63). Elżbieta, żona Jakuba, skwitowała 1499 r. przez Małgorzatę Moszczenicką(!), żonę szl. Wojciecha Kłoczka, mieszczanina pyzdrskiego, z inwentarza w Moszczenicy (Py. 169 k. 85v). Jakubowi M-mu (nie wiem, czy temu?) Andrzej Piotrowski, dziedzic we wsi Babino, zastawił 1495 r. za 6 grz. kmiecia z tej wsi siedzącego na połowie łana (Py. 15 k. 368v). Elżbieta cz. Fryszka z Małachowa miała 1487 r. termin ze Stanisławem i Janem, braćmi niedzielnymi z Małachowa, o bliższość w tej wsi, a owi bracia wzywali ją do przedłożenia dokumentów dowodzących tej bliższości (G. 13 k. 41, 45v). Marcinowi, synowi zmarłego M-go, Elżbieta, żona Jana Gałczyńskiego, zobowiązała się 1487 r., iż w ciągu dziesięciu lat przekaże mu wieczyście dobra rodzicielskie (ib. k. 73v). Jan M. 1488 r. stryj Urszuli Kołaczkowskiej, żony opatrz. Jana, krawca gnieźnieńskiego (P. 1387 k. 92). Anna M-a, córka Wojciecha Wierzchowskiego, 1490 r. (G. 15 k. 24v). Michał M., 1495 r. mąż Jadwigi Nadarzyckiej, siostry rodzonej(!) Jakuba i Jadwigi Woldanów, która otrzymała wtedy od tego swego rodzeństwa zobowiązanie sprzedaży za 11 grz. półtorej łana roli w Nadarzycach (Py. 15 k. 366). Beata, żona Wojciecha M-go, kwitowała1496 r. Jana Noskowskiego z 10 grz. za swe dobra macierzyste Owiczki i Dziećmierowice (G. 16 k. 162). Ów Wojciech ok. 1513 r. nazwany obywatelem gnieźnieńskim. Beata pozywała wtedy o 8 grz. Jana M-go Hałasa (G. 259 k. 133). Dorota Kiszewska, żona Jana M-go, trzy łany we wsi Klunia Wielka p. nakiel. sprzedała wyderkafem 1496 r. za 17 grz. mężowi (N. 146 s. 137). Niewątpliwie ten sam Jan M. był 1498 r. sędzią nakielskim (ib. s. 221). i on też był zapewne identyczny z Janem M-im, dziedzicem 1506 r. w Mościskach p. nakiel. (ib. s. 409). Jan Mościcki 1520 r. nabył wyderkafem za 40 zł. od swego przyrodniego brata Marcina Mościckiego części w Mościskach i Kostrzynku, spadłego na tego Marcina po matce Annie Małachowskiej (N. 213 k. 51v). Tego Jana Mościckiego brat stryjeczno-rodzony Walenty Pomorzeński, syn zmarłego Jana Małachowskiego, darował mu 1532 r. sumę 300 zł., którą Jan był mu winien (N. 213 k. 11v).

Machalascy – Małachowscy
Małachowscy
Stanisław, M., 1499 r. wuj Urszuli, córki Marka Mikołajewskiego (G. 24 k. 42v). Andrzej Skarpski stawiał 1500 r. pod zakładem 120 grz. poręczycieli, iż będzie żyć w pokoju z Mikołajem M-im (N. 146 s. 243). Jan M. na połowie swej części Małachowa oprawił 30 grz. posagu żonie swej Dorocie (P. 1389 k. 95v). Małgorzata M-a skwitowała 1502 r. z 30 grz. długu Andrzeja z Małego Ruchocina (G. 25 k. 212). Mikołaj M., brat cioteczny Barbary, żony Mikołaja Szczukockiego, 1508 r. (P. 786 s. 65). Stanisław M. ręczył 1510 r. za Wojciecha Karszowskiego Flaka (P. 863 k. 309v). Wawrzyniec M. w latach 1511-1512 pozywany przez Mikołaja, wójta w Czerniewie, o wygnanie z części wsi Piaski p. pyzdr. (P. 865 k. 112v, 194). Zapewne ten sam Wawrzyniec był 1512 r. jednym z arbitrów godzących Jadwigę Wygrozowską z Janem Wygrozowskim (G. 25 k. 326). Jan, mąż Anny, córki Przecha Skąpskiego, wdowy 1-o v. po Janie Piotrowskim, otrzymał od niej 1512 r. darowiznę połowy 10 grz. jej posagu oprawionego przez pierwszego męża na Piotrkowicach p. pyzdr. (P. 786 k. 346). Żył jeszcze 1525 r., kiedy ich córka Zofia wespół ze swym bratem przyrodnim, Mikołajem Piotrkowskim, część macierzystą we wsi Skąpe p. pyzdr., odziedziczoną po Barbarze Skąpskiej, sprzedała za 80 grz. Maciejowi, Janowi, Marcinowi, Stanisławowi i Andrzejowi, braciom rodzonym, dziedzicom w Skąpem (G. 335a k. 95).

Stanisław M., stryj Katarzyny, Zofii i Małgorzaty, dziedziczek w Chwalikowicach, 1517 r. (P. 1392 k. 184). Mikołaj M., wuj Jakuba Pląskowskiego, 1518 r. (ib. k. 203v). Piotr M., wuj Jadwigi Cielmowskiej, wdowy po Tomaszu Żołeckim, 1518 r. (G. 335a k. 47). Marcin M. zwany Grzybowskim nabył 1519r. wyderkafem za 40 grz. od Małgorzaty Gołutowskiej, wdowy po Macieju Gurowskim, obecnie żony Marcina Szydłowskiego, jej oprawę na częściach Goczałkowa daną jej przez pierwszego męża (P. 1392 k. 304v). Ową część 1530 r. za 40 grz. sprzedała wyderkafem Małgorzacie Nadarzyckiej (P. 1393 k. 329). Jan M., mąż Barbary Chwalikowskiej, która 1520 r. pozywała o rany Jana Stawskiego (Py. 24 k. 327). Może ten sam Jan M. kupił część w Chwalikowicach od Pawła Chwalikowskiego Jarmuża, 1542 r. pozywał Feliksa i Małgorzatę małżonków Chwalikowskich, którzy go stamtąd wygnali (P. 881 k. 85v). Od Jana M-go otrzymał zapis 600 grz. na częściach Chwalikowic jego syn Wojciech, który 11568 r. uzyskał do owych części intromisję (Py. 107 k. 51). Mikołaj M. kupił 1520 r. od Jana Przepałkowskiego za 40 grz. 19 łanów pustych w Przepałkowie p. nakiel (G. 335a k. 51v). Jan M., wuj rodzeństwa z Grzybowa Starszego, 1520 r. (Py. 107 k. 54v). Jan M., 1525 r. stryj Barbary Wypęczyńskiej, żony sław. Sytanisława Piersistego, mieszczanina gnieźnieńskiego (G. 335a k. 96). Andrzej M., 1527 r. mąż Jadwigi Poklękowskiej (I. i D. Z. Kal. 2 k. 118v), nie żył już 1546 r., kiedy owdowiała Jadwiga swoją macierzystą część w Poklękowie p. kal. sprzedała za 30 grz. braciom Błażejowi i Marcinowi Dzirżkom Poklękowskim (ib. 6 k. 409v). Maciej M., 1528 r. wuj Jadwigi i Synochny sióstr Goreckich (P. 1393 k. 233v). Jakub M., 1530 r. stryj Heleny Żołeckiej (ib. k. 333v). Anna M-a, 1531 r. żona Wincentego Przechirowskiego(!) Grzymka. Piotr, już nie żyjący 1534 r. mąż Anny Boguckiej, która wtedy połowę swej macierzystej części w Bogucicach p. kal. dała swemu zięciowi Maciejowi Rzekieckiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 226). Tomasz M., wuj rodzeństwa Golemowskich, 1539 r. (G. 335a k. 225v). Jan M., 1539 r. stryj Małgorzaty Dziewczopolskiej, żony 1-o v. Sędziwoja Szyszłowskiego, obecnie 2-o v. Jana Mikołajewskiego (ib. k. 246v). Jan M. od swej stryjecznej siostry Małgorzaty Jedleckiej, córki zmarłej Sądochny Jedleckiej, otrzymał 1544 r. w darze części w Jedlcu, należące się jej z działu z bratem Wojciechem zwanym Miksty (P. 1395 k. 104). Ta Małgorzata, córka Jakuba Jedleckiego Miksty, już będąc żoną Jana M-go, ojczyste i macierzyste części w Jedlcu dała wieczyście 1544 r. Rafałowi Leszczyńskiemu, staroście radziejowskiemu (P. 1395 k. 120v). Tomasz M., ojciec Katarzyny, która 1550 r. od swego męża Piotra Skąpskiego Borzęty (Borzętki) otrzymała oprawę 32 i pół grzywien posagu (G. 335a k. 361v). Wdowa 1578 r., umarła między r. 1592 a 1600. Wojciech M., mąż Anny Dźwierszczyńskiej, wdowy 1-o v. po Jakubie Soszyńskim, która 1550 r. całe swe części oprawne w Sosznie i Obodowie sprzedała wyderkafem za 300 zł., wraz ze swą oprawą, Janowi Siedleckiemu (ib. k. 373v). Wojciech t. r. oprawił jej 150 zł. posagu na połowie części w Przepałkowie (ib.). Marcin M., mąż Petronelli Linowskiej, córki Mikołaja, która 1557 r. pozywała Jana Mierzewskiego (G. 36 k. 209). Oboje ich, mieszkających w Linowcu, pozywał 1562 r. o dług 50 grz. Kleofas Mirosławski (G. 41 k. 73v). Żył chyba jeszcze Marcin 1571 r. (Kc. 117 k. 532), ale już t. r. Petronella występowała jako wdowa (G. 51 k. 550). Jej drugi mąż, Krzysztof Lubieński zapisał jej 1582 r. dług 1.000 zł. (Py. 119 k. 250v). Może ten sam Marcin M. intromitowany był 1558 r. do wsi Dzierżysław z tytułu długu 648 zł. zapisanych mu przez Ambrożego Wąsowskiego (G. 37 k. 68v).

Maciejowi zapisał 1618 r. dług 15 zł. Piotr Stawski (P. 1000 k. 67). Wojciech występował 1618 r. w imieniu Wojciecha Węgierskiego (I. Kal. 84 s. 1449). Jan, brat i spadkobierca Agnieszki, żony Jana Morzyckiego, kwitował 1619 r. Macieja z Oporowa Grocholskiego z 40 grz. (Kc. 127 k. 110). Maciej, syn zmarłego Jakuba, kwitował 1619 r. ze 150 zł. Macieja Lubomyskiego z Izdebna (I. Kon. 40 s. 225). Jan żeniąc się 1621 r. z Dorotą Pląskowską, córką Łukasza, oprawił jej przed ślubem 900 złp. posagu (P. 1412 k. 703). Katarzyna, chrzestna 1621.14/XI. r. (LB Kościan) Jan, syn Wojciecha, nabył w Kostrzyniu dwór przy ulicy Garncarskiej od Reginy, córki Wawrzyńca Budkowicza, mieszczanina bydgoskiego, a żony szl. Wojciecha Trzeckiego, podstarościego kolskiego. Sprzedał potem ów dwór za 400 złp. synowi Janowi (P. 1416 k. 277). Nie żył już 1623 r., kiedy ów syn Jan dwór w Kostrzyniu sprzedał za 130 złp. Janowi Kurnatowskiemu (P. 1417 k. 568v). Marcin zapis uzyskany od Wojciecha Kaczkowskiego, dziedzica Gembarzewa, cedował 1622 r. wdowie po nim, Jadwidze z Noskowskich (G. 76 k. 115). Bezpotomny, nie żył już 1626 r. (G. 78 k. 241v). Maciej, brat stryjeczny szl. Zofii Ruchockiej, żony sław. Piotra Gostkowskiego, 1623 r. (Py. 47 k. 306). Anna 1623 lub 1624 r. poszła za Andrzeja Wilkowskiego. Stanisław wspólnie z żoną swą Reginą z Bojenic 1626 r. wydzierżawili na trzy lata od Stanisława Skąpskiego oraz jego braci, Macieja i Piotra, ich dobra ojczyste w Skąpem (G. 78 k. 56v). Teofila, 1626 r. ksieni klarysek w Gnieźnie, nie żyła już 1629 r. (G. 79 k. 34). Marcin zaślubił 1627.14/II. r. Zofię Kurcewską (Starczewską?), a świadkował im przy ślubie Wojciech M. Koziełek (LC Witkowo).

Małachowscy – Miaskowscy
Mazowscy h. Grabie
Felicjan (Feliks), 1680 r. mąż Jadwigi Ossowskiej, córki Zygmunta i Zofii z Młodziejewskich (Py. 155 s. 102; P. 1140 V k. 50), umarł między r. 1703 a 1705 (P. 1143 I k. 36; Kośc. 309 s. 230). Wdowa 1705 r. sumę 2.000 zł zapisaną im obojgu 1699 r. przez małżonków Cieleckich na wsiach Łążek i Zawory cedowała 1705 r. córce Zarembinie i jej mężowi (ib.). Żyła chyba jeszcze 1715 r. (Py. 156 s. 21), nie żyła 1717 r. (Kośc. 311 s. 670). Syn Jan Antoni, ochrzcz. 3 VI 1688 r. (LB Witkowo), chyba zmarł młodo. Z córek, Anna była 1701 r. żoną Krzysztofa Gronowskiego. Marianna, żona 1-o v. 1701 r. Adama Skąpskiego, 2-o v. 1702 lub 1703 r. wyszła za Franciszka Zarembę, z Zarembów Wielkich, zmarłego między r. 1715 a 1717, poszła 3-o v. w Gniexnie u Św. Michała 21 X 1718 r. za Andrzeja Brudzyńskiego, nie żyła już 1742 r.

Miaskowscy – Mierzewscy
Mielżyńscy h. Nowina
Jan, syn Stanisława i Anny, burgrabia gnieźnieński w r. 1468 (G. 8 k. 20v). Miał w r. 1449 termin ze strony Wojciecha Gembarzewskiego i nazwany wtedy omyłkowo stolnikiem kaliskim (G. 7 k. 29), którym nie był. T. r. pozwany przez braci z Brudzewa o pożyczkę zaciągniętą u ich zmarłego ojca, Kiełcza, tytułowanego podstolim kaliskim (ib. k. 48v), którym również nigdy, jak się zdaje, nie był. Obaj z bratem Piotrem dziedzielni, mieli 1459 r. termin ze strony braci ze Szczytnik (ib. k. 301v). Wespół z bratem uzyskał w r. 1462 od Mikołaja Roszeńskiego zobowiąznie sprzedania za 400 grz. czwartej części w Mielżynie oraz szóstej w Wiekowie i Lipiu, dóbr odziedziczonych po śmierci Katarzyny (G. 20 k. 8). Czyżby to była Katarzyna, córka Jana, o której było wyżej? T. r. wspomniany jako właściciel placu koło Gniezna, sąsiadującego z placem Krzesława z Wilczyna (P. 1384 k. 145v). Od Jana z Ćwierdzina nabył w r. 1466 czwartą część w Małym Ruchocinie p. gnieźn. (P. 1383 k. 239a). Swoje częci w Skąpem wraz z dopłatą 600 grz. dał w r. 1470 Dobrochnie, wdowie po Piotrze Nidomskiem, biorąc od niej w zamian jej trzecią część we wsiach Nidom i Czaple w p. gnieźn. (P. 1385 k. 65v). Od Tomasza z Małachowa Krzystkowic zwanego Krzystkiem kupił w r. 1472 za 200 grz. całą tę wieś (ib. k. 139). Trzecią część wsi Nidom i Czaple w r. 1472 sprzedał za 400 grz. Mikołajowi Bnińskiemu, kasztelanowi kamieńskiemu, dwie inne zaś czzęści tamże sprzedał temuż za 60 grz. (ib. k. 138v). Sumę 400 grz., którą kasztelan zobowiązał mu się uiścić, scedował wraz ze swymi prawami na dobrach Nidom i Czaple w r. 1473 ks. Andrzejowi z Bnina, biskupowi poznańskiemu (P. 1383 k. 209v). Od Anny, córki zmarłego Dzietrzycha z Małego Ruchocina, nabył w r. 1475 za 200 grz. jej części po rodzicach w Ruchocinie (P. 1386 k. 28v). Żył jeszcze 1480.7/III. r. (G. 21 k. 68), nie żył już w r. 1482, kiedy bracia ze Strzyżewa skwitowali z 2 grz. jego dzieci (ib. k. 100v). Żona Jana, Katarzyna, córka Mikołaja Brudzewskiego, podkomorzego kaliskiego, wespół ze swymi siostrami była w r. 1462 intromitowana do wsi Pruszkowo, Dojutrowo i Podlesie w p. kal. (I. Kal. 1 k. 123). Tej żonie na należnej sobie z działów części Mielżyna oprawił t. r. 150 kop gr. posagu (P. 1384 k. 161v). Katarzyna czwartą część ze swej odziedziczonej po ojcu części w mieście Nowemiasto i przyległych wsiach, Dąbrowa, Klęka, Laskówka p. pyzdr., Boguszyno i Chromiec p. kośc., wraz z częścią zamku w Góry w r. 1467 sprzedała za 300 grz. Jakubowi Kotowi z Dębna (P. 1383 k. 287). Będąc już wdową, Katarzyna wraz ze swy, niedzielnym synem Stanisławem zapisała w r. 1482 dług 18 zł. Mikołajowi i Janowi, dziedzicom w Strzyżewie (G. 21 k. 113). W imieniu własnym oraz synów, Stanisława, Piotra, Feliksa, Krzysztofa i Achcego, oraz w imieniu córek swych wr. 1483 sprzedała 80 brózd (sulcos) roli w Wielkim Ruchocinie za 6 grz. Michałowi Ruchockiemu, burgrabiemiu gnieźnieńskiemu (G. 12 k. 21v) i t. r. wespół z synami, Stanisławem, Mikołajem, Piotrem i Feliksem, zastawiła Wiekowo w p. gnieźn. za 200 grz. zięciowi Mikołajowi Noteskiemu, w posagu za córką swą Barbarą (G. 12 k. 25v). Ta Barbara i jej mąż, Piotr Notecki cz. Piotrowski, żyli jeszcze oboje w r. 1503, mowa o niej jako o zmarłej 1521 r., podczas gdy on nie żył już w r. 1508. Pod r. 1483 była mowa o „córkach” Katarzyny M-ej, ale prócz tej innych nie znam. Może pomarły młodo? Z synów, o Stanisławie i Mikołaju mowa będzie niżej. Inni, wspomniani, jak widzieliśmy, w r. 1483, to Piotr, chyba jeszcze żyjący w r. 1491 (G. 15 k. 89v), Feliks i Krzysztof, o których ok. r. 1492 mówi się jako o już zmarłych. Achcy, niedzielny z braćmi w r. 1489 (Py. 168 k. 71), żyjący jeszcze w r. 1495, wreszcie Sędziwój, wspomniany ok. r. 1492 jako już nieżyjący.

Jerzy (Jerzy Antoni), syn Feliksa i Stanisławu Sianożęckiej, ur. w Rennowie 1900.22/IV. r., adoptowany przez hr. Ignacego Mieżyńskiego z Iwna, właściciel Drzązgowa w p. średz. Ożenił się w Poznaniu 1926.15/VI. r. z Marią Anielą Zielińską, ur. w Skąpem 1906.5/X. r., rozwiedziony, mieszka w Anglii.

Mierzewscy – Mliccy
Mierzewscy, Mirzewscy h. Pawęza
(B) Eustachy, syn Fryderyka i Mielżyńskiej, jeszcze nieletni w r. 1538 (P. 1394 k. 174), pozostawał ok. r. 1547 pod opieką Wojciecha Kuklinowskiego (G. 260 k. 81), a z braćmi w r. 1552 był jeszcze „niedzielny” (Py. 174 k. 52v). Pełnoletni w r. 1554 (P. 895 k. 205). Odebrał w r. 1558 430 zł., to jest swoją część z sumy 1.300 zł., należnej od Wojciecha i Łukasza Mielżyńskich jemu i braciom jego, Janowi i Jakubowi, ze spadku po Andrzeju Brudzewskim Kiełczu (G. 37 k. 79v). Swej siostrze ciotecznej, Zofii, córce Jana Miedźwiedzkiego Bala, w r. 1562 sprzedał wyderkafem za 240 zł. część Linowca w p. gnieźn. (P. 1397 k. 128v). Wraz z bratem Jakubem oraz z bratankami, Bartłomiejem, Marcjanem, Aleksandrem i Sebastianem, jako współdziedziczącymi obok niego w Mierzewie, pozywał między r. 1562 a 1565 Wojciecha Mielżyńskiego i Krzysztofa Sokołowskiego, dziedziców Jaworowa, o granice między Jaworowem i Mierzewem (G. 262 k. 512). Skwitowany w r. 1564 z długu 30 grz. z tytułu dzierżawy dóbr we wsiach Żołcze Młode i Czeluścino oraz w pustce Michałkowice przez Katarzynę Skubarczewską (G. 45 k. 227). Swój dział w Mierzewie sprzedał w r. 1595 za 4.500 złp. bratu stryjecznemu Marcjanowi M-mu (P. 1401 k. 574v). Córce swej Dorocie, zamężnej Budziejewskiej, zapisał w r. 1599 dług 100 złp. (G. 66 k. 301). Umarł między r. 1605 a 1612 (P. 976 k. 405, 988 k. 497v). Jego pierwszą żoną była Jadwiga Konarzewska cz. Chomiącka, córka Jana, dziedzica Chomęcic, od której brata Macieja w r. 1562, jeszcze przed ślubem, otrzymał zobowiązanie wypłacenia w posagu za nią 500 zł. gotowizną i 160 zł. w wyprawie (P. 904 k. 683). T. r., 7/X., wciąż jeszcze przed ślubem, na połowie Mierzewa i Linowca oprawił jej 600 zł. posagu (P. 1397 k. 177v). Żyła jeszcze w r. 1567 (Ws. 7 k. 6). Drugą żoną Eustachego była w r. 1605 Małgorzata Przetocka, wdowa 1-o v. po Tomaszu Unikowskim i 2-o v. po Hieronimie Borzysławskim (P. 976 k. 212, 405). Będąc już wdową i po tym trzecim mężu, w r. 1612 kwitowała się z kontraktu z Melchiorem Gorzeńskim (P. 988 k. 497v). Żyła jeszcze w r. 1614 (P. 992 k. 76). Z pierwszego małżeństwa pozostały trzy córki: Barbara, Dorota i Małgorzata. Barbara w r. 1598, krótko po 11/III., wyszła za Walentego Zabierzowskiego, żyła jeszcze w r. 1609. Dorota była 1-o v. w r. 1599 żoną Krzysztofa Budziejewskiego, a 2-o v. przed r. 1602 poszła za Wojciecha Grzybowskiego. Małgorzata w r. 1599, krótko po 9/II., poślubiła Jana Skąpskiego, a będąc już wdową żyła w r. 1643.

Mierzewscy, Mirzewscy
Mikołaj M., mąż Barbary, 1-o v. żony Marcina Tomickiego, kupił od niej wyderkafem w r. 1513 za 20 grz. łan osiadły we wsi Lubień Większy (Py. 23 k. 15). Tej Barbarze łan osiadły w tejże wsi w r. 1514 sprzedała za 10 grz. Helena, żona Stanisława Skoraczewskiego (ib. k. 19). Mikołaj Mirzewski, nie wiem czy ten sam, mąż Małgorzaty Raszewskiej, córki Mikołaja, która w r. 1530 wespół z siostrą Katarzyną zamężną Gostkowską sprzedała za 100 grz. części po rodzicach w Raszewach p. pyzdr. Mikołajowi Włostowskiemu (P. 1393 k. 381v). Mikołaj Mierzewski w r. 1539 nabył wyderkafem za 60 grz. od Stanisława Włodyckiego trzy łany puste w Pijanowicach p. kośc. (P. 1394 k. 277v). Apolonia Mirzewska, w r. 1545 wdowa po Macieju Kopaszewskim. Jan pozywany był w r. 1557 przez Petronellę Linowską, żonę Marcina Małachowskiego (G. 36 k. 209). Mikołaj M. z żoną Zofią otrzymali w r. 1558 zobowiązanie od Jana Przybysławskiego zastawienia za 11 grz. części w Małych Przybysławicach (I. Kal. 23 s. 30). Łukasz Mierzewski cz. Wroniawski zobowiązał się Maciejowi Czyżewskiemu sprzedać za 300 zł. części wsi Bienna, Modła i Zastruże, czego nie dotrzymał i już po śmierci tego Macieja, w r. 1569 pozywali go o to jego bratankowie i spadkobiercy (Ws. 7 k. 329, 329v). Wojciech M. nie żył już w r. 1584, kiedy wdowa po nim, Barbara z Bzowa, zanosiła pilność przeciwko Jerzemu Wojnowskiemu (P. 943 k. 459v). Stanisław, podstarości wałecki w r. 1591 (W. 30 k. 17). Adam, pisarz kancelarii królewskiej, dostał 1598.7/V. prawem kaduka dobra po Janie Tymińskim, dawniej mieszczaninie gnieźnieńskim (M. K. 142 k. 69). Jadwiga, w latach 1601-1605 żona Andrzeja Ilińskiego, wdowa w r. 1608, 2-o v. w latach 1609-1616 za Jakubem Ponińskim, wdowa znów w r. 1618, 3-o v. w latach 1623-1626 za Stanisławem Czackim z Rogowa. Katarzyna, w r. 1605 za Piotrem Nowowiejskim. Janowi M-mu w r. 1608 scedował Jan Dzięczyński ugodę działową, jaką spisał był z matką i bratem, a oblatował w r. 1603 (Ws. 25 k. 55v). Katarzyna, w r. 1612 żona Jerzego Objezierskiego. Jan w r. 1623 kwitował ze 100 zł. wdowę Mariannę Kawiecką (Ws. 33 k. 282v). Zofia wyszła przed 1629.2/X. r. za Stanisława Rudzkiego z Żelęcina. Jakub, syn zmarlego Cherubina, w r. 1633 wydzierżawił od małżonków Kępińskich, pod zakładem 30 zł., część Korzeniewa (I. Kal. 99b s. 1611). Anna była chrzestną 1635.9/XI. r. (LB Sulmierzyce). Andrzej, w r. 1643 mąż Zofii Goreckiej, córki Ambrożego (P. 1421 k. 445, 788). Oboje już nie żyli w r. 1663, kiedy ich syn Andrzej sumę 1.000 zł., stanowiącą resztę posagu matki, scedował swemu wujowi Janowi Goreckiemu (Py. 153 k. 146). Wojciech, w r. 1644 skwitowany z 250 złp. przez Stanisława Małuskiego (I. Kal. 110a s. 1065). Panna Anna, chrzestna 1647.7/IV. r. (LB Niepart). Pani Marianna, chrzestna 1648.17/IX. r. (ib.). Panna Marianna, chrzestna 1649.26/X. r. (ib.). Zofia, w latach 1653-1663 żona Piotra Korycińskiego. Katarzyna, chrzestna 1664.3/VIII. r. (LB Sw. Maria Magdal., Pozn.). Michał i Barbara, rodzice Teresy, ochrzcz. 1671.1/II. r. (ib.). Stanisław, w r. 1682 mąż Jadwigi Mąkowskiej, córki Grzegorza i Teresy z Karchowskich (P. 1105 IX k. 81v). Wojciech Zygmunt i jego żona Regina z Czekanowskich, córka Jana i Zofii Krajewskiej, w r. 1662 wydzierżawili wspólnie od Franciszka Mycielskiego Szczepice (Kc. 130 k. 305v; P. 1106 II k. 15), oboje już nie żyli w r. 1687 (P. 1113 II k. 32). Wojciech świdkował przy ślubie 1687.7/VIII. r. (LC Św. Marcin, Pozn.). Piotr, w r. 1664 mąż Zofii Wolińskiej, córki Aleksandra (Py. 153 s. 49). Stanisław świadek przy ślubie Skąpskich 1695.6/II. r. (LC Stary Gostyń). Panna Jadwiga umarła 1704.5/I. r. (LM Poniec). Anna, wdowa 1-o v. po Wawrzyńcu Olszewskim, 2-o v. w r. 1704 żona Tomasza Maniewskiego. Anna, żona 1-o v. Stanisława Domańskiego, 2-o v. Jana manieckiego, nie żyła już w r. 1713. Panna Wiktoria, chrzestna 1717.11/IV. r. (LB Stary Gostyń). Adam i Marianna z Kuleszów, rodzice Katarzyny, ochrzcz. 1721.7/V. r. (LB Pogorzela). Józef w r. 1725 otrzymał plenipotencję od Marcina Górskiego (I. Kal. 161 s. 74).

Mikołajewscy „Paczuchle”
Mikołaj, drugi syn Dobiesława, w r. 1469 otrzymał od ojca, jak już widzieliśmy, część w Mikołajewicach (P. 1385 k. 13). Zeznał w r. 1471 cztery i pół grzywien długu Katarzynie z Żołcza, żonie Wojciecha Czeluścińskiego (G. 8 k. 50). Winien był w r. 1478 płacić winę swej siostrze Małgorzacie, żonie Mikołaja z Malczewa (G. 21 k. 53v). Całą swą część w Mikołajewicach Pośrednich sprzedał wyderkafem w r. 1480 za 10 grz. Helenie M-ej, żonie Jana Skąpskiego Szeligi (P. 1386 k. 199). Żył jeszcze w r. 1481 (G. 21 k. 95). Zob. tablicę.

Mikołajewscy „Wężyki”
Do części w Mikołajewicach Mikołaja M-go i jego żony Anny wr. 1481 intronmitowana Helena M-a, żona Jana Skąpskiego Szeligi, mocą zapisu wyderkafowego (G. 21 k. 95). Już w r. 1479 wzywała Mikołaja do uiszczenia się z 11 grz. (G. 10 k. 66) W r. 1486 ten Mikołaj zapisał 3 grz. długu Helenie, wtedy już wdowie (G. 22 k. 29v). Jan z Mikołajewic trzy bruzdy „alias włócze”, będące jego ojcowizną w Mikołajewicach, położone koło ogrodu brata jego Mikołaja, w r. 1482 sprzedał wyderkafem za 3 grz. temuż bratu (G. 11 k. 80), zaś w r. 1483 sprzedał mu swe dobra po rodzicach tam położone, biorąc za nie 4 grz. (G. 12 k. 26v). Piotr z Mikołajewic ze swą żoną Jadwigą z Wypęczyna mieli w r. 1483 sprawę z Janem Kuczem z Dobrej, jak również z jego żoną a siostrą Jadwigi, Elżbietą z Wypęczyna. Szło o podział ojcowizny tych sióstr w Małym Malczewie cz. Wypęczynie. Przyznano tym małżonkom posiadanie połowy młyna w Małym Malczewie (G. 12 k. 38v, 39). Wedle dekretu z r. 1484, zapadłego już po śmierci Jadwigi, Piotr winien był zwrócić jej siostrze wszystkie pozostałe po niej szaty (G. 12 k. 63).

Mikołaj M. kwitował w r. 1510 Macieja Korzkiewskiego z 6 grz. z bliższości po Annie Drachowskiej (G. 19 k. 177). Ów Mikołaj, będąc już księdzem, około r. 1514 całą część po tej ciotce w Drachowie Romiejewie sprzedał za 30 grz. Marcinowi Korzkiewskiemu (G. 335a k. 21). Wawrzyniec z Mikołajewic nie żył już około r. 1510, kiedy wdowa po nim Małgorzata skwitowała ze swych dóbr rodzicielskich swego brata Stanisława Małachowskiego z Małachowa Wierzbięcic (G. 261 k. 104v). Bartłomiej M. na połowie swych dóbr w Małachowicach p. pyzdr.(!) w r. 1517 oprawił posag 20 grz. żonie Katarzynie Pigłowskiej, córce Jana (Py. 23 k. 25). Urszula M-a, wdowa po Macieju Gałczyńskim Korczaku, swoją część w Górnych Małachowicach sprzedała w r. 1518 za 15 grz. Andrzejowi Małachowsmkiemu Koziełowi, zachowując sobie jedną trzecią owej części (G. 335a k. 47v). Marcin M., już nie żyjący około r. 1518, wziął był 10 grz. posagu za żoną Klarą Skąpską, córką Jana Skąpskiego Szeligi. Odziedziczył to po matce Jakub M., ale około r. 1518 i on już nie żył a był bezpotomny (G. 259 k. 97v).

Milewscy, Milescy
Stanisław otrzymał w r. 1618 zapis długu 1.800 zł. od swego stryjecznego brata Jana (P. 1000 k. 1227v). Nie wiem, czy mowa tu o Janie, synu Feliksa, czy raczej o Janie, bracie Feliksa. Nie wiem również, czy to brat stryjeczno-rodzony, czy krewny w dalszym stopniu? Stanisław żeniąc się z Katarzyną Pigłowską, córką Andrzeja i Jadwigi z Jeziorek, któtko przed ślubem, 1618.30/XI. r., dał zobowiązanie, iż jej oprawi posag 2.000 zł. (P. 1000 k. 1229), czego dopełnił w r. 1621 (P. 1412 k. 749). Umarła niedługo potem i już w r. 1623 Stanisław oprawił identyczny posag swej drugiej żonie, Elżbiecie Arcemberskiej, córce Piotra (P. 1414 k. 542). Od Baltazara Strzeleckiego jako stryja i opiekuna Mikołaja i Zofii, dzieci zmarłego Jana Strzeleckiego, kupił w r. 1629 wyderkafem za 9.500 złp. dobra jego i ich, Strzelce i Grąblewo w p. kośc. (P. 1416 k. 449v). Umarł między r. 1636 (P. 1033 k. 476), a 1639, kiedy to owdowiała Elżbieta występowała wraz z córkami zmarłego męża, Teresą i Barbarą (P. 164 k. 359). Elżbiecie i jej córce, pannie Teresie, Jakub Rozdrażewski w r. 1642 sprzedał wyderkafem za 7.000 złp. Bułakowo w p. pyzdr. (P. 1420 k. 918). Wyszła potem Elżbieta 2-o v. za Piotra Rozdrażewskiego, a jako wdowa już i po tym drugim mężu, w r. 1650 swej córce pannie Teresie zapisał 5.000 zł. posagu gotówką i 1.000 zł. wyprawą (Py. 151 k. 305). Skwitowana w r. 1652 przez tę córkę z 6.000 zł. posagu, była już wtedy Teresa żoną Franciszka Zaleskiego (Py. 151 s. 108). Elżbieta w r. 1663 miała w swej posesji dobra Słupy i Cieszkowo i wtedy to zapis na sumę 3.000 zł., dany przez Pigłowskich, wujów i opiekunów jej pasierbicy Barbary, teraz zamężnej Skąpskiej, jako posag owej Barbary, a wyprocesowany na spadkobiercach tych Pigłowskich, scedowała Stanisławowi Skąpskiemu, mężowi Barbary (Kc. 130 k. 460). Jej córka, Teresa, żona Franciszka Zaleskiego, żyła jeszcze w r. 1653. Wymieniona wyżej inna córka Stanisława, Barbara, rodziła się z jego pierwszej żony Pigłowskiej. Król w r. 1640 dał jej za opiekunów wujów, Jana i Macieja, burgrabiego ziemskiego poznańskiego, Pigłowskich (P. 165 k. 88). Była później, w r. 1663 żoną Stanisława Skąpskiego, nie żyła już w r. 1680. Zob. tablicę.

Miniszewscy, Mieniszewscy h. Topór
Sebastian, syn Jana, nieletni w r. 1597, pozostawał wtedy pod opieką stryjów, Piotra i Macieja M-ch (Py. 112 k. 112). W r. 1614 spadkobierca stryja Macieja (P. 992 k. 780v), żył jeszcze w r. 1620 (P. 1004 k. 1512). W r. 1622 wdowa w imieniu synów toczyła sprawę z Samuelem Zorzewskim o zabójstwo Sebastiana (I. i D. Z. Kal. 28 k. 395v). Tą wdową była Elżbieta Skąpska, córka Jana, już żona Sebastiana w r. 1619 (Py. 140 k. 84). W r. 1624, krótko po 8/VII., miała iść 2-o v. za Łukasza Gosławskiego, który dał już zobowiązanie oprawienia jej posagu (I. Kal. 90b s. 1885), ale to małżeństwo nie doszło do skutku i drugim jej mężem był w r. 1631 Mikołaj Woliński (I. Kal. 98a s. 954). Wdowa i po tym drugim mężu, żyła jeszcze w r. 1652 (ib. 118 s. 544). Synowie Sebastiana i Elżbiety, Andrzej i Jan. W imieniu Andrzeja w latach 1622-1636 działała matka (ib. 90b s. 2849, 102 s. 1685).

Jan, syn Sebastiana i Skąpskiej, jak i brat w latach 1622-1624 zastępowany w działaniach prawnych przez matkę. Żył jeszcze w r. 1652 i zapisywał wtedy dług 110 złp. Ludwikowi Wolińskiemu, synowi zmarłego Mikołaja (ib. 118 s. 589), więc zapewne swemu przyrodniemu bratu. Jak się zdaje, był z nim identyczny Jan, który w r. 1639 miał za żonę Barbarę Żabińską, córkę Stanisława i Elżbiety z Pomorzańskich (P. 164 k. 503v). Oboje żyli jeszcze w r. 1644 (P. 186 k. 62v).

Miniszewscy h. Topór 4
Jakub M. w r. 1529 występował jako stryj Katarzyny Cucharskiej, żony Macieja Skąpskiego (Py. 25 k. 447). Piotr, nie żyjący już w r. 1560, ojciec Anny, wtedy żony Mikołaja Prusinowskiego (Py. 31 k. 83). „Szl.” Jan Niniszewski(!) zaślubił w r. 1583 „uczc.” Esterę Zudryszkównę, wdowę po Thibiczu (LC Św. Maria Magdal., Pozn.). Nie wiem czy można w nim widzieć szlachcica M-go? Jan M., w r. 1585 posesor części w Jaroszewicach Wielkich, będących własniością Marcina Jaroszewskiego Świdra (I. R. Kon. 21 k. 311). Jan M. w r. 1594 trzymał zastawem wieś Robaków i pustkę Siekierzyno w p. kal., dziedziczne Jakuba Robakowskiego (R. Kal. 6 k. 884). Andrzej Miniszewski(!), nie żyjący już w r. 1594, mąż Anny Rzeczkowskiej, żyjącej jeszcze w r. 1600. W imieniu ich córek, Barbary i Elżbiety, stryjowie i opiekunowie, Stanisław i Jan M-cy w r. 1594 kwitowali Andrzeja Czarnkowskiego, kasztelana nakielskiego, z długu 100 złp. (P. 962 k. 553, 964 k. 1510v, 970 k. 366v). Barbara, w r. 1596 żona Walentego Prusińskiego. Katarzyna, w latach 1596-1612 żona Stanisława Łukomskiego, wdowa w r. 1627, nie żyła już w r. 1647. Anna, nie żyjąca już w r. 1605, żona Wincentego(?) Judzkiego. Piotr w r. 1608 zapisywał dług 80 zł. Barbarze z Trąmpczyńskich Jaroszewskiej (Py. 134 k. 246). Agnieszka, w r. 1612 żona Jana Psarskiego. Adam z żoną Anną z Książa uzyskał od Adama i Wojciecha braci Mierzewskich napis wyderkafowy części w Mierzewie, co w r. 1623 aprobowała żona Adama Mierzewskiego, Urszula z Jabłkowa (G. 76 k. 243v). Łukasz już nie żył w r. 1631, kiedy wdowa Dorota Stawska mianowała plenipotentów (I. Kal. 97a s. 684).

Mliccy – Morawscy
Młodawscy
Kazimierz, z dworu w Mchach, i Katarzyna, rodzice Michała, ochrzcz. 25 IX 1733 r. (LB Mchy). Wiktor od swej przyszłej żony, Konstancji Żychlińskiej, wdowy 1-o v. po Antonim Zarembie Tymienieckim, otrzymał w r. 1740 cesję prowizji od sumy 4.000 zł na dobrach Skąpe u Andrzeja Malczewskiego, jak również cesję jej części spadkowej na wsi Sielec po babce Jadwidze z Malczewskich 1-o v. Psarskiej, 2-o v. Grodzickiej (G. 97 k. 419).

Młodziejewscy, Młodziejowscy h. Korab
1) Wilibrord, Blizbor, syn Łukasza i Modlibowskiej, w imieniu własnym i braci w r. 1626 wydzierżawił części Młodziejewic małżonkom Bielawskim pod zakładem 1.200 złp (Py. 143 k. 95). Ze swych 21 dymów w Młodziejewicach, wedle rejestru podymnego z r. 1629 winien był płacić 10 zł i 15 gr. (Py. 143 s. 17). Umarł między r. 1631 a 1634 (P. 1417 k. 350; Py. 146 s. 688). Jego żoną była w r. 1629 Dorota Przespolewska, córka Piotra, wdowa 1-o v. po Piotrze Pląskowskim (Py. 143 k. 81v; Rel. i I. Z. Kal. 1c k. 444v). Dorota wespół ze swą siostrą Anną, owdowiałą Przybińską, jak również w imieniu panny Marianny Korytowskiej, sprzedały w r. 1631 części Objezierza w p. pozn., odziedziczone po bracie Mikołaju Przespolewskim, za 22.000 złp Piotrowi Siedleckiemu i żonie jego Elżbiecie Sierskiej (P. 1417 k. 350). Jej trzecim mężem był w r. 1638 Jan Maciej Kamiński (Py. 148 s. 325). Od Wojciecha Skąpskiego w r. 1643 kupiła za 875 złp części w Skąpem i w pustce Sarnowa w p. pyzdrskim (Py. 1421 k. 412). Nie żyła już w r. 1661 (Py. 153 s. 161). Syn Melchior, córka Marianna, jeszcze niezamężna w r. 1646 (P. 1422 k. 701v), w latach 1648-1657 żona Jakuba Gablińskiego, wdowa w r. 1677, zmarła przed r. 1695.

Młodziejewscy h. Korab 3
Jadwiga (z Młodziejewa!), wdowa po Janie Dąbrowskim 1622 r. Dorota, w r. 1627 wdowa po Łukaszu Boguckim. Anna (z Młodziejewa!), w r. 1636 żona Sebastiana Ruszkowskiego. Wojciech, chrzestny 3 XI 1646 r. (LB Witkowo). Małżonkowie Jan i Zofia z Ruchockich w r. 1652 otrzymali od Stanisława Skąpskiego zapis długu 2.000 zł (P. 151 s. 216). Barbara, wdowa po Wojciechu Arciechowskim, w r. 1658 2-o v. żona Piotra Krasnodębskiego. Jan, w r. 1672 lub przed tą datą puścił części Wojnowa w posesję Elżbiecie Skrzetuskiej, wdowie po Mikołaju Złyńskim (P. 199 k. 587v). Zofia, chrzestna 23 I 1678 r. (LB Kamieniec). Panna Anna, chrzestna 4 IV 1679 r. (LB Kotlin). Pani M-a pochowana w r. 1688 (Sep. Reform. Pozn.). Siostra Ludgarda, dominikanka, zmarła w Poznaniu 9 I 1712 r. (Nekr. Dominikanów Pozn.). Ewa, w r. 1713 żona Antoniego Politańskiego. Bogusław, ochrzcz. VI 1732 r. (LB Św. Wawrzyniec, Gniezno). Anna, żona Władysława Miedźwiedzkiego, oboje już nie żyli w r. 1738. Agnieszka, zamężna Kurcewska, nie żyła juz w r. 1738. Katarzyna, żona Jana Rembowskiego, oboje już zmarli w r. 1747, a córka ich nazwana wtedy siostrą cioteczną Jana M-go (G. 98 k. 99). N., mąz Ludwiki Czaplickiej, 2-o v. zamężnej za Miłońskim, 3-o v. za Jerzym Chrzanowskim, cześnikiem bełskim, pisarzem grodzkim radziejowskim, juz nie żyjącej w r. 1756 (G. 98 k. 820). Panna Justyna z Grochowisk Książęcych, chrzestna 12 X 1780 r. (Lb Izdebno). Piotr, wdowiec, mający lat 56, ożenił się 22 XI 1807 r. z panną Katarzyną Choińską, 35-l3tnią (LC Branno). Nie mam całkowitej pewności, czy wszyscy tu podani, genealogicznie niepowiązani M-cy, należeli do Korabitów. Wątpliwości te dotyczą w pierwszym rzędzie tych pisanych „z Młodziejewa”.

Mniewscy h. Ogończyk
(2) Andrzej, syn Franciszka i Łagoszewskiej, skarbnik radziejowski w r. 1783 (I. Kon. 82 k. 428). Od Mateusza i Stanisława braci Skąpskich 28 VII 1774 r. kupił za 40.000 zł dobra Pąchów w p. kon. (I. Kal. 214/216 k. 164), ale dziedzicem Pąchowa nazwany był juz w r. 1773 (ib. 209/213 k. 133). Nazwany w r. 1774 „kasztelanicem brzezińskim”, podczas kiedy był tylko synem kasztelanica, skwitowany przez Antoniego Czyżewskiego w związku z traksacja kupna Pąchowa (I. Kon. 80 k. 291v). Skwitowany w r. 1783 przez swą córkę zamężną Szeliską z 2.000 złp na poczet posagu (ib. 82 k. 428). Pąchowo oraz pustki Rysiny i Rozny w p. kon. 27 VI 1788 r. sprzedał Antoniemu Mąkowskiemu, komornikowi ziemskiemu wschowskiemu (ib. 84 k. 31). Żoną jego była po r. 1749 Krystyna Borucka, wdowa 1-o v. po Chryzostomie Chrzanowskim, nie żyjąca już w r. 1760 (ib. 79 k. 164). Andrzej sumę 1.000 złp z jej posagu 6.000, oprawionego na Wilczej Górze, cedował w r. 1788 tej córce Szeliskiej (ib. 84 k. 9v). Drugą żoną Andrzeja była Anna Mierzyńska, która żyła jeszcze w r. 1793 (ib. k. 126). Z niej synowie, Teodor i Rafał. Z córek, Marcjanna (urodzona z pierwszej żony), w latach 1783-1785 żona Józefa Szeliskiego, chorążyca dobrzyńskiego, wdowa w r. 1788. Urszula (może z drugiej żony?) zaślubiła w Chlewiskach 1 X 1791 r. Józefa Rembielińskieg

Mliccy – Morawscy
Moraczewscy 3
Małgorzata, chrzestna 12 VII 1681 r. (LB Ceradz). Panna Konstancja, z Przysieki, chrzestna 5 X 1687 r. (LB Łęgowo). Franciszek, mąż Jadwigi Łukowskiej, córki Stanisława, w r. 1687 (I. Kon. 69 k. 219v). Dorota, chrzestna 19 VI 1698 r. (LB Trzemeszno). Wojciech, już nie żyjący w r. 1700, ożeniony z Dorotą Gałczyńską, ojciec: Stefana, Jana, Andrzeja i Jadwigi, żony Marcina Gumińskiego, która wówczas kwitowała braci i matkę z 500 zł swego posagu (I. Kal. 154 s. 325). Anna, chrzestna 19 I 1702 r. (LB Dolsk). Zofia i mąż jej, Rafał Rębieski, nie żyli już w r. 1714. Paweł, mąż Zofii Grodzyńskiej, nie żyjący w r. 1741. Wdowa żyła jeszcze w r. 1742. Jedynymi ich spadkobiercami były córki, Franciszka i teresa (Kośc. 321 s. 100; P. 1267 k. 106, 107). Z nich, Franciszka, ur. w Mikoszkach, ochrzcz. 9 III 1706 r. (LB Głuchowo), niezamężna, umarła w Lubaszu 23 XI 1793 r. (LM Lubasz). Teresa zaślubiła w Poznaniu u Św. Marcina 21 V 1744 r. Pawła Kaszyńskiego, oboje żyli jeszcze w r. 1756. W zapisie z t.r. występują obok siebie te dwie siostry i jednocześnie Jadwiga M-a, żona Franciszka Kołaczkowskiego, a córka Stefana i Barbary z Bużeńskich (P. 1318 k. 36v). O tej Franciszce, córce Stefana, już pisałem. Może łączyło ją z córkami Pawła i Grodzyńskiej jakieś bliższe pokrewieństwo? Helena, córka Jana, ur. w Otuszu, ochrzcz. w sierpniu 1711 r. (LB Niepart). W tymże Otuszu urodził się Wawrzyniec, syn Stanisława i Marianny, ochrzcz. 10 VIII 1714 r. (ib.). Michał, chrzestny 29 III 1711 r. (LB Popowo Kośc.). Walenty i Anna, rodzice Ignacego, ur. w Śremie, ochrzcz. 1 II 1713 r. (LB Śrem). N. Moraczewski i Zofia, rodzice Teresy Jadwigi, ochrzcz. 21 IX 1717 r. (LB Włościejewski). Panna Apolinara umarła w r. 1724 (A. B. Pozn. W. 58). Krystyna, żona Jana Kozierowskiego, oboje nie żyli już w r. 1729. Marianna, już nie żyła 24 IX 1735 r., a była żoną Krzysztofa Rożnieckiego. Kazimierz, chrzestny 20 III 1736 r. (LB Targowa Górka). Teresa wyszła w Poznaniu u Św. Marcina 25 IV 1793 r. za Aleksandra Bronikowskiego, wdowa w r. 1775, umarła w Kucharkach 4 IV 1782 r., mając 76 lat. Paweł, w r. 1740 plenipotent Józefa Przyjemskiego, podkomorzego kaliskiego (I. Kon. 77 k. 183). Franciszek, chrzestny 28 VI 1743 r. (LB Szamotuły). Jan z żoną Barbarą, chrzestni 16 II 1744 r. (LB Ruchocice). Michał, syn Wojciecha i Anny Bogumiły Czarneckiej (Czarnowskiej?), nie żyjących już w r. 1738, mąż Wiktorii Raciborskiej, córki Franciszka i Katarzyny z Łętkowskich, t.r. spisywał z nią wzajemne dożywocie (I. Kal. 174/176 s. 221). Wiktoria w r. 1744 występowała przeciwko swemu bratu Michałowi Raciborskiemu o sumę posagową ich babki na wsi Gać Powęzowa (Rel. Kal. 125 s. 598, 131 s. 357). Michał z żoną w r. 1766 kupili od Stanisława Skąpskiego za 18.000 złp we wsi Skrzypna część zwaną Bielawszczyzną (I. Kal. 206/208 k. 70). Żyli jeszcze oboje w r. 1771 (I. Kal. 209/213 k. 18). Córce ich, pannie Mariannie M-ej, ciotki jej rodzone Raciborskie, Zofia zamęzna Sieroszewska i Barbara zamężna Chyczewska, w r. 1754 scedowały swoje części z sukcesji po zmarłym bezpotomnie dziadzie Marcinie Tarchalskim w Gaci Pawęzowej (I. Kal. 196/198 k. 247). Może to ten sam Michał, dożywotni dzierżawca części Skrzypny zwanej Korzkiewszczyzną, umarł tam 18 III 1775 r., mają około 90 lat (LM Czermin).

Morawscy h. Nałęcz
Rzeczywistość przedstawiała się zgoła odmiennie. M-cy, o których tu mowa, nie mieli nic wspólnego ani z Czarnkowskimi, ani wogóle z Nałęczami. Byli w sposób jak najbardziej oczywisty odgałęzieniem Drogosławów z Chomęcic, wsi w pow. poznańskim, położonej właśnie w kręgu osadnictwa tego rodu. Po stopniowym, częściami, skupieniu przez nich w ciągu XV wieku Morawska pisano ich, obok stałej formy „z Chomęcic”, niekiedy także i „z Morawska”. Potem, od początków XVI wieku już konsekwentnie „M-imi z Chomęcic”. Mikołaj z Chomęcic, stanowiący ich pierwsze, zupełnie pewne pokolenie, w r. 1411 świadczył z herbu Drogosław przy wywodzie szlachectwa Dziersława ze Skąpego. Stanowiący pokolenie czwarte, Andrzej M., instalując się w r. 1513 na kanonię poznańską, herb swój ojczysty nazwał Drogosławem i opisał go dokładnie.

Bartłomiej z Chomęcic występował na sądach w Poznaniu w latach 1387-1399. Mikołaj z Chomęcic, może jego syn, układał się w latach 1399-1400 ze swą macochą, Hanką z Chomęcic, przy czym każde z nich wzięło po połowie Chomęcic (KDW III, nr 3045; Leksz. I 3045). Mikołaj ów świadczył z herbu Drogosławicz Dziersławowi ze Skąpego herbu szeliga, wywodzącemu w r. 1411 swe szlachectwo. Umarł między r. 1428, a r. 1430, kiedy to, jak również i w r. 1434 wdowa po nim Sadocha, Sądochna występowała wspólnie ze swymi synami, Bartłomiejem, Sędziwojem i Mikołajem (S. Kozierowski, Ród Drogosławów). Mikołaj, Bartosz i Sędziwój, bracia rodzeni niedzielni, „niegdy z Chomęcic”, w r. 1442 mieli termin z Łukaszem z Górki, wojewoda poznańskim (P. 14 k. 145v). Mikołaj w r. 1479 był jednym z opiekunów synów brata Bartłomieja (P. 855 k. 910v). Ale spośród synów Mikołaja interesuje nas tutaj przede wszystkim Bartosz.

Morawscy – Myśniewscy
Moszczyńscy, Moszczeńscy, Moszczeniccy
Drogosław z Moszczenicy i jego żona Dzierżka występowali w latach 1415 i 1416 (Py. 3 k. 57v, 135v, 147). Jan i Piotr, bracia z Moszczenicy, mieli w r. 1443 termin z Przecławem piszącym się z tejże wsi (ib. 10 k. 73). Arbitrzy w r. 1447 godzili owych braci z Przecławia ze Skąpego (ib. 12 k. 67v), czyżby identyczny z powyższym Przecławem z Moszczenicy? Piotr z Moszczenicy, zapewne ten sam, uzyskał w r. 1468 zapis jednej grzywny długu od Wawrzyńca z Michałkowic (G. 8 k. 15). Zeznawał w r. 1470 zastaw Bodzęcie ze Skąpego (Py. 15 k. 68v). Na połowie dóbr swych w Moszczenicy w r. 1471 oprawił 10 grz. posagu żonie swej Brygidzie (P. 1385 k. 127). Mikołaj z Moszczenicy na połowie swej części w tej wsi w r. 1445 oprawił 30 grz. posagu żonie Katarzynie (P. 1379 k. 97). Ponowił jej oprawę w r. 1462, ale już na 40 grz. posagu (P. 1384 k. 211v). Mikołaj Moszczeński z Moszczenicy w r. 1463 wzywał Andrzeja z Łomowa i Łukomia, by się uiścił (Kon. 2 k. 61). Temu Mikołajowi z Moszczenicy Andrzej z Łukomia i Łomowa w r. 1466 winien był uiścić 60 grz. za głowę Adama, syna tego Mikołaja (ib. k. 86v). „Szl.” Maciej z Moszczenicy, syn sołtysa, miał w r. 1447 termin z Przecławem ze Skąpego (Py. 12 k. 72v). Wit z Moszczenicy, mąż Elżbiety, która w r. 1479 wzywała Wojciecha Goczałkowskiego do uiszczenia jej dwóch grzywien (G. 10 k. 65v). Była ona 1-o v. żoną Jana Goczałkowskiego, brata tego Wojciecha, którego w r. 1481 skwitowała z czterech grzywien swego posagu, wniesionego niegdyś Janowi (G. 11 k. 28). Wojciech Moszczeński w r. 1487 uzyskał zobowiązanie od Zygmunta i Macieja, dziedziców w Witkowie, iż mu zrezygnują dwie części w Grzybowie Machowicz i w Grzybowie Ołownym w zamian za części w Moszczenicy (G. 12 k. 32). Bracia rodzeni, Wojciech i Jerzy Moszczeńscy, zeznali w r. 1487 sprzedaż trzeciej części dóbr rodzicielskich w Moszczenicy za 150 grz. Stanisławowi Brudzewskiemu Kiełczowi (Py. 20 k. 23v). Ponieważ zobowiązania tego nie dotrzymali, Brudzewski pozywał ich o to w r. 1491 (Py. 168 k. 122) i mieli płacić mu winę. Żoną Wojciecha była wówczas Małgorzata (ib. k. 127). Maciej i Jerzy Moszczeńscy, z Kleparza i Skąpego w p. pyzdr. 1498 r. (Arch. Kon. Histor. X, s. 299). Małgorzata Moszczeńska, w r. 1499 żona Wojciecha Kłoczka, mieszczanina pyzdrskiego, kwitowała z inwentarza z Moszczenicy Elżbietę, żonę Jakuba Małachowskiego (Py. 169 k. 85v). Bartłomieja, Jana i Stanisława Moszczeńskich, dziedziców w Chwalibogowie, w r. 1521 pozywał Jan Sokolnicki o wygnanie go z jego części ojczystych w tej wsi (P. 867 k. 517v).

2) Marcin Moszczyński cz. Małachowski, syn Jakuba i Drachowskiej wspomniany w r. 1594 (P. 962 k. 202). Od brata Łukasza, jak już widzieliśmy, otrzymał w r. 1600 zobowiązanie sprzedaży części w Małachowie Złych Mięsicach. Inne części tej wsi nabył w r. 1614 za 400 zł. od Wojciecha Siedleckiego, wedle zobowiązania danego ongiś swemu ojcu Jakubowi (P. 1409 k. 295), jeszcze zaś inne w r. 1616 kupił za 830 złp. od swego stryjecznego brata Jana (P. 1410 k. 56). Od brata swego Piotra w r. 1621 kupił za 700 złp. część w Małachowie Złych Mięsicach oraz pewne role w Małachowie Szemborowicach, odziedziczone obok innych braci po ojcu (P. 1412 k. 1133v). Umarł miedzy 1627.21/XI. r. a r. 1644 (LC Witkowo; P. 1421 k. 904). Jego pierwszą żoną, zaślubioną krótko po 1600.22/IV. r., była Małgorzata Małachowska Myśliborkówna, córka Wojciecha, której bracia zapisali mu wtedy na poczet jej posagu sumę 200 zł. (G. 66 k. 369v, 370). Mąż w r. 1602 na połowie części swych w Małachowie Złych Mięsicach oprawił jej 350 złp. posagu (G. 337 k. 200). Drugą żoną, zaślubioną przed r. 1623, była Katarzyna Spławska, córka Jana, która w r. 1626 kwitowała swą ciotkę, Helenę Sławińską, wdowę po dwóch mężach, Sobiesierskim i Skąpskim (G. 78 k. 93). Z tej drugiej żony córki: Helena, ur. w Małachowie 1623.2/I. r. (LB Witkowo), jeszcze niezamężna w r. 1644 (P. 1421 k. 902), Katarzyna, ochrzcz. 1626.19/II. r. (LB Witkowo), i Marianna, która w r. 1644 była żoną Macieja Kębłowskiego, mogła rodzić się z drugiej żony. Drugim mężem tej Marianny był w r. 1661 Marcin Gałęski, trzecim w r. 1665 Izaak Rakowski. Nie żyła już w r. 1673.

Mycielscy h. Dołęga
Maciej, syn Antoniego i Rydzyńskiej, oberstlejtenant wojsk koronnych, za patentem z 1758.7/X. r. generał major wojsk koronnych (K. P. nr 41). Dziedzic Brudzewa z przyległościami w p. kon., w r. 1753 skryptem datowanym w Leszczach zapisał sumę 19.000 zł. wdowie Domicelli z Grabskich Sokołowskiej (I. Kon. 78 s. 703). Swe dziedziczne dobra, Nowąwieś i część Plewnika w p. łęczyc. w r. 1755 zastawił na sześć lat za 12.000 złp. Grzegorzowi Czarneckiemu (ib. s. 861). Od Wojciecha Kobierzyckiego w r. 1756 uzyskał zobowiazanie sprzedaży za 85.000 złp. dóbr Ruszkowo, Police Mostowe i Łęka w p. kon. (ib. 79 k. 16v). T. r. Łękę zastawił za 20.000 złp. wdowie Mariannie z Radońskich Stamirowskiej, podczaszynie bracławskiej (ib. k. 30v). Od Marcelego Tomickiego, syna zmarłego Rafała i Marianny z M-ch, kupił w r. 1758 za 70.000 złp. Kuchary Borowe, część Wardężyna i pustkę Pieczyska (ib. k. 76). Dziedzic misata Brudzewa, był kwitowany w r. 1758 przez Andrzeja Skąpskiego, byłego dzierżawcę tych dóbr (ib. k. 99). Tomaszowi Wróblewskiemu, pisarzowi grodzkiemu kaliskiemu w r. 1758 dał zobowiazanie sprzedania części wsi Słupy i połowy Cieszkowa w p. kcyń. (P. 1325 k. 27v), co w r. 1759 było już dokonane (N. 211 k. 315v). Dziedzic Niepartu w r. 1759 (LB Niepart). Umarł między 1761.31/VII. r. a 1763.6/IX. r. (LB, LC Niepart). Zaślubił w Gołuchowie 1751.21/II. r. Weronikę Krzycką, córkę Macieja, kasztelanica nakielskiego, i Anny Swinarskiej (LC Gołuchów; K. P. nr 746). Z kompromisu, zawartego z jej rodziną w Poznaniu 1753.7/IX. r., dostały się jej mężowi dobra Niepart i Gostkowo, posagu zaś bracia zobowiązali się jej wypłacić 220.000 zł. (K. P. nr 9). Trzy części Gostkowa małżonkowie M-cy kupili za 120.000 złp. od Wojciecha i Romana braci Gostkowskich (P. 1330 k. 103v). Wzajemne dożywocie spisali w r. 1754 (I. Kal. 196/198 k. 39). Wyszła Weronika 2-o v. w Nieparcie 1763.6/IX. r. za Stefana Garczyńskiego, wojewodzica poznańskiego, generała majora wojsk koronnych (LC Niepart). Jako wdowa i po tym drugim mężu a po pierwszym dożywotniczka Imiełkowa w p. sier., zastawiła te dobra 1776.27/V. r. Aleksemu, Stanisławowi i Ludwikowi braciom Gałczyńskim (I. Kon. 82 k. 101). Weronika odziedziczywszy po swej matce, Annie z Swinarskich 1-o v. Krzyckiej, 2-o v. Chlebowskiej, kasztelanowej kaliskiej, dobra Wszołowo, Jankowo, Ordzino w p. kal., sprzedała je 1784.15/V. r. za 137.000 złp. Marcinowi i Mariannie z Kiedrzyńskich Bogdańskim (I. Kal. 224 k. 12, 308), zaś t. r. Sławoszewo i Paszewo (Parzewo?) w p. kal. za 150.000 zł. swemu zięciowi Feliksowi Wierzchlejskiemu (P. 1361 k. 135v). Gostkowo w r. 1789 zastawiła na trzy lata swemu synowi Franciszkowi Garczyńskiemu (Kośc. 335 k. 225), a w r. 1790 sprzedała mu te dobra za 220.000 złp. (P. 1365 k. 353v). Gogolewo, Niepart oraz folwarki Dębinę i Dąbrowę 1792.18/IV. r. sprzedała za 805.000 złp. bankierowi Janowi Klugowi (P. 1369 k. 535, 864v). Synowie: Jan, ur. w Gołuchowie, ochrzcz. 1755.26/VII. r., zmarły 1758.7/IV. r. (LB, LM Gołuchów), Mikołaj (Rufin Andrzej Mikołaj), ur. w Gołaszynie, ochrzcz. 1756.28/X. r., zmarły 1758.6/IV. r. (LB, LM Gołaszyn), Ignacy Stanisław Kostka, ur. w Nieparcie, ochrzcz. 1761.31/VII. r. (LB Niepart), zmarły dzieckiem. Z córek, Katarzyna Anna Albertyna, ur. w Gołuchowie, ochrzcz. 1752.18/XII. r. (LB Gołuchów), też wcześnie zmarła. Wychowała się tylko Marcjanna (Marcjanna Magdalena Małgorzata Rozyna), ur. tamże, ochrzcz. 1753.26/VII. r. (ib.). Babka jej, Anna z Swinarskich Chlebowska, kasztelanowa kaliska, w r. 1770 zapisała jej po swej śmierci sumę 300.000 złp. (I. Kal. 209/22213 k. 19). Zaślubiła w Zbąszyniu 1771.12/II. r. Antoniego Szołdrskiego, wojewodzica inowrocławskiego. Uzyskali unieważnienie małżeństwa w r. 1781, a Szołdrski umarł w Pępowie 1782.1/III. r. Marcjanna już w r. 1781 była 2-o v. żoną Felicjana Wierzchlejskiego, podsędka potem sędziego ziemskiego kaliskiego, zmarłego w r. 1790, pochowanego 25/XI. r. Ona żyła jeszcze w r. 1786.

Nabielscy – Nieniewscy
Nadarzyccy z Nadarzyc
3. Bartłomiej „Lewek”, syn Mikołaja i Węgierskiej, jako niedzielny z braćmi wspomniany od r. 1491 (Py. 168 k. 138v). Swej pierwszej żonie, Warszce, córce Jana Ostrowąskiego, wespół z matką swą w r. 1494 oprawił na połowie części Nadarzyc (koło Gozdowa) posag 10 grz. (P. 1383 k. 31). Jednocześnie Warszka część ojcowską w Nadarzycach, nabytą wyderkafem przez jej ojca od ks. Mikołaja Ostrowąskiego, plebana w Gozdowie, sprzedała za 30 grz. Marcinowi Bieganowskiemu (P. 1388 k. 48). Drugiej swej żonie, Annie Żydowskiej, córce Jakuba, Bartosz w r. 1509 oprawił 30 grz. posagu na połowie swych części we wsiach: Nadarzyce, Nadarzyce-Paduchy, Węgry i Golemowo (P. 786 s. 96). Jednocześnie od teściowej swej Aleksandry, żony Jakuba Żydowskiego, nabył wyderkafem w r. 1509 za 30 grz. trzy łany osiadłe w Żydowie (ib.). Wspólnie z bratem Mikołajem kwitował w r. 1510 Jana Golemowskiego z ich dóbr macierzystych w Golemowie, na której to wsi matka ich miała oprawę 40 grz. (G. 19 k. 160). Tego Golemowskiego bracia widocznie nadal niepokoili o tę oprawę, bowiem w r. 1512 stawiali poręczycieli, że tego nadal robić już nie będą (G. 25 k. 241v). Bartłomiej w r. 1514 miał płacić winę, bo nie stanął z pozwu syna i córki zmarłego Andrzeja z Golczewa, oraz córki zmarłego Jakuba z Golczewa o wygnanie ich z Golczewa w p. gnieźn. (P. 866 k. 100v). T. r. stawiał im poręczycieli na to, że po trzech latach zwróci im te dobra (wraz z czterema końmi), dzierżawione od Bodzęty Skąpskiego, ich stryja (G. 25 k. 531v). Od Wojciecha Grzybowskiego t. r. kupił za 9 grz. część „Wychowską” w Nadarzycach (Py. 23 k. 16). Od Jana, Marcina, Tomasza i Wojciecha, synów Pawła Golemowskiego, kupił w r. 1523 za 60 grz. części Wodnik w p. pyzdr. (P. 1392 k. 497v). Wspólnie z bratem Mikołajem intromitowani w r. 1528 do części w Grzybowie Wódkach, należących do syna, córek i wdowy zmarłego Wawrzyńca „Strzeszka” Grzybowskiego, a to z tytułu 7 grz. rocznego czynszu (P. 871 k. 43v). Zamienił się w r. 1530 ze Stanisławem N-im „Gosławem” dając mu siedlisko (area) z sadem w Nadarzycach w zamian za dwa łany w tejże wsi, koło Gozdowa (Py. 23 k. 87). Część swą po obojgu rodzicach w Węgierkach w r. 1531 sprzedał za 150 grz. Feliksowi Skąpskiemu (Py. 23 k. 94v). Pozywał w r. 1532 Dorotę, wdowę 1-o v. po Macieju N-im, 2-o v. żonę Jana Przyborowskiego (Py. 171 k. 46v, 218v). Synowi Stanisławowi dał „z miłości” swe części w Nadarzycach: Pośrednich, Paduchach i Koniecznych (P. 1394 k. 240v), zaś Anna Żydowska jednocześnie skwitowała tego syna z 30 grz. swojej oprawy na tych dobrach (P. 878 k. 11). Bartłomiej w r. 1551 był pozywany przez Annę N-ą, córkę Błażeja, żonę Wojciecha Czeluścińskiego „Wąglika”, o wyrąb drzew w jej części Nadarzyc (Py. 173 k. 107v). Synowi Stanisławowi w r. 1554 zobowiązał się sprzedać za 300 zł. całą część dziedziczną w Nadarzycach Koniecznych (Py. 174 k. 789v). Opiekun w r. 1564 wnuków po zmarłym synu Stanisławie (Py. 179 k. 686v). Zapisał w r. 1567 dług 12 grz. „sław.” Wojciechowi Grodzieńskiemu (Grudzyńskiemu), krawcowi w Kaczanowie (Py. 106 k. 161v). Syn Stanisław. Z córek, Anna, w latach 1535-1555 żona Jana Czeluścińskiego zwanego też czasem N-im. Regina, w latach 1548-1554 żona Wacława Wojuckiego z pow. sieradzkiego, wdowa w latach 1566-1589. Małgorzata, w r. 1552 żona Marcina Goślińskiego (Goźlińskiego?).

Nadarzyccy
3. Stanisław N. „Kopeć” na połowie Nadarzyc Koniecznych w r. 1536 oprawił posag 30 grz. żonie Helenie Skąpskiej, córce Mikołaja „Bożęty” (P. 1394 k. 12). Stanisław N. „Kopeć”, niewątpliwie ten sam, wraz z synem Stanisławem i żoną tego syna Dorotą Grzybowską zobowiazali się w r. 1570, iż cząstkę w Nadarzycach sprzedadzą za 30 grz. Gałczyńskim, synom zmarłego Macieja (Py. 108 k. 298v). Miał ów Stanisław też córkę Barbarę, w latach 1553-1555 żonę Jana Chwałkowskiego (Chwalikowskiego). Wspomniany już Stanisław syn żenił się w r. 1563 z Dorotą Grzybowską, córką Stanisława „Robaszka”, a jej przyszły teść zobowiązał się oprawić 40 grz. posagu (Py. 179 k. 71v), a czego w r. 1565 oprawił 25 grz. (Py. 31 k. 96v). Być może, iż ze Stanisławem N-im ojcem identyczny był Stanisław N., który wraz z bratem niedzielnym Maciejem części w Małachowie Złych Mięsic w r. 1525 sprzedali za 20 grz. Felisowi i Maciejowi braciom rodzonym Małachowskim, a towarzyszyła im przy tej transakcji ciotka rodzona Agnieszka Małachowska (G. 335a k. 93). Zob. tablicę.

Nadarzyccy „Kopcie”
Maciej N. _Czostan_ (??) od Bożety Skąpskiego w r. 1509 kupił jego części w Nadarzycach koło Gozdowa za 10 grz. (Py. 23 k. 3).

Marcin, w r. 1514 nazwany wujem Jadwigi, córki Piotra Skąpskiego, żony „opatrzn.” Wojciecha z Osiec (Osieka, Ossowca?) (Py. 23 k. 16). Maciej N. zabił Jana Drachowskiego, którego wdowa skwitowała w r. 1514 poręczycieli zabójcy z 18 grz. główszczyzny, wedle zwartej ugody (G. 25 k. 14). Mikołaj N., mąż Jadwigi Jelitowskiej, która w r. 1516 swą część Jalitowa sprzedała za 8 grz. Wojciechowi Jelitowskiemu (P. 1392 k. 82). Michał N., po którym wdowa Jadwiga w r. 1520 (lub przed tą datą?) części Ossowca w p. gnieźn. sprzedała ks. Janowi z Iwanowic, kanonikowi katedralnemu gnieźnieńskiemu (G. 28 k. 93v). Katarzyna N-a, w r. 1523 żona Stanisława Jadskiego(!), dziedzica w Mniejszym Żołczu. Wojciech N., dziedzic w Nadarzycach, na połowie części w tej wsi w r. 1524 oprawił posag żonie Małgorzacie Przyborowskiej, córce Jana (Py. 23 k. 55). Mikołaj N., w r. 1525 występujący jako wuj Doroty Gostyńskiej, córki Dobrogosta, żony Jana Krzęczewskiego (Krzęciewskiego?) (Py. 23 k. 58).

Mikołaj _Jeleń_ niegdy z Nadarzyc, obecnie sołtys w Krąpkowie, skwitowany w r. 1483 przez Macieja ze Skąpego z 3 grz. (Py. 16 k. 125v), a jednocześnie zeznał 6 grz. Pawłowi, dawniej sołtysowi w Krąpkowie, obecnie dziedzicowi w Nadarzycach (ib. k. 126). Mikołaj N. (czy ten sam?) miał sprawę z Hinczą(?) ze Zdzychowic i żoną jego Barbarą, a w r. 1485 założone zostało między stronami vadium (Py. 15 k. 261).

Maciej N. „Gosław”, brat Jakuba „Gosława” Małachowskiego i Elżbiety, w r. 1508 wdowy po Janie Żołeckim „Słonince”, mąż Anny Kruchowskiej, która w r. 1499 od brata Jana dostała zapis 15 grz. posagu (G. 18 s. 45). Skwitował w r. 1503 tego Jana Kruchowskiego z 7 grz. pochodzących z tego posagu (G. 25 k. 206v). Żonie na połowie części Nadarzyc, przypadającej mu z działów z bratem Jakubem, oprawił w r. 1503 posag 30 grz. (P. 1389 k. 245v). Nie żyła już ona w r. 1508, a mąż skwitował wtedy jej brata Jana Kruchowskiego z 8 grz. na poczet jej posagu (G. 19 k. 42v). Jednocześnie zobowiązał się, iż swe dzieci zrodzone z Kruchowskiej, kiedy dojdą lat, stawi, aby wujów Bogusza i Jana skwitowały z majątku macierzystego (ib. k. 42v). Maciej jako plenipotent siostry Elżbiety kwitował w r. 1508 spadkobierców jej męża, a wśród owych spadkobierców, Dorotę i Katarzynę, córki zmarłego Marcina Żołeckiego „Słoniny”. Te siostry odziedziczoną po bracie Janie część w Nadarzycach koło Gozdowa, którą ów brat kupił był od Bożęty Skąpskiego, zobowiązały się w r. 1511 zrezygnować wieczyście Maciejowi N-mu „Gosławowi” (G. 19 k. 15). Maciej wraz z bratem Jakubem pozywany był w r. 1510 przez Jadwigę, żonę Michała N-go (Py. 24 k. 17). Dorota Czeluścińska, córka Mikołaja, druga jego żona, wspólnie z siostrami, Anną, wdową po Andrzeju Pląskowskim, i panną Agnieszką, całą wieś Popowo Brlokowe(!) w p. gnieźn. sprzedała w r. 1518 za 300 grz. ciotce swej Agnieszce, żonie Stanisława Przesieckiego (P. 1392 k. 206v). Maciej, dziedzic w Nadarzycach Paduchach, w r. 1511 płacić miał winę bowiem nie stanął z pozwu Doroty, wdowy po Janie Drachowskim, o najście na Mikołajewice (Py. 170 k. 16v). Na połowie części Nadarzyc, wolnych od oprawy pierwszej żony Kruchowskiej, oprawił w r. 1518 drugiej żonie Dorocie posag 15 grz. (P. 1392 k. 207). Od brata Jakuba Małachowskiego „Gosława” w r. 1419 kupił za 40 grz. części Nadarzyc w p. pyzdr. (P. 1392 k. 263). Godzili go w r. 1523 arbitrzy z braćmi Bartłomiejem i Mikołajem N-mi „Lewkami” (Py. 25 k. 49). Nie doszła ta zgoda do skutku i w r. 1525 miał płacić winę, bo nie stanął z pozwu tych braci „Lewków” o części w Nadarzycach (Py. 15 k. 146). Nie żył już w r. 1527 (Py. 25 k. 306v). Wdowa była 2-o v. żoną Jana Przyborowskiego, kiedy w r. 1532 pozywał ją Bartłomiej N. (Py. 171 k. 46v), zaś w r. 1534 Bartłomiej N. „Lewek” (ib. k. 218v). Synowie: Stanisław, Wojciech i Michał. Z córek, Zofia (urodzona z Anny), żona „opatrz.” Jana Pluty, karczmarza ze wsi Miroszka, kwitowała w r. 1534 swych braci, Stanisława, Wojciecha i Michała, z dóbr rodzicielskich w obu Nadarzycach, jednych koło Wrześni, drugich koło Gozdowa (G. 30 k. 84v). Małgorzata, w r. 1537 żona Macieja Przyborowskiego „Koniecznego”, wdowa w latach 1545-1549. Wojciech żył jeszcze w r. 1538 i wraz z bratem Michałem byli wtedy opiekunami nieletnich bratanków po Stanisławie (P. 1394 k. 202). Michał „Gosław” w r. 1567 wraz z bratankiem Franciszkiem kwitował ze 100 złp. Tomasza Radomickiego (Kośc. 246 k. 117v).

(3) Maciej „Gosław”, syn Michała i zapewne Karsowskiej, wspomniany obok braci w r. 1571, chyba jeszcze wtedy nieletni (G. 51 k. 151, 250v), w r. 1574 „nieobecny”, więc zapewne przebywający za granicą, może na naukach? (P. 1398 k. 513v), po powrocie przyłączył się do transakcji braci, którzy w jego nieobecności sprzedali części Nadarzyc Paduchów Jakubowi Gałczyńskiemu i sprzedał mu w r. 1576 swoją część tych dóbr za 600 zł. (P. 1398 k. 642v). Jego żoną była w r. 1583 Dorota Skąpska, córka Marcina (P. 940 k. 443). Oboje małżonkowie w r. 1585 zapisywali dług 15 grz. Elżbiecie Marzelewskiej, wdowie po Leonardzie Goreckim (G. 62 k. 1). Część swą w Przyborowie zwaną „Mazurkowska” Dorota w r. 1586 zastawiła za 30 grz. długu Stanisławowi Nawidowskiemu (G. 62 k. 265). Odziedziczyła była ową część po rodzonym wuju Marcinie Przyborowskim, a w r. 1592 sprzedała za 100 grz. swemu pasierbowi Wojciechowi N-mu (P. 1400 k. 816). Stąd wniosek, że Maciej miał przed nią jeszcze inną żonę. Umarł Maciej między r. 1592 a 1599 (P. 1400 k. 816, 1403 k. 307v). Wspomniany syn Wojciech w r. 1599 ową część w Przyborowie sprzedał za 500 złp. Janowi Leskiemu (P. 1403 k. 307v). Zob. tablicę.

Nadarzyccy „Gosławy”
Marcin N., mąż Anny Zdzychowskiej, która w r. 1491 kwitowała z 4 grz., pochodzących z sumy 4 1/2 grz., Jana Zdzychowskiego (Py. 15 k. 284). Anna wraz ze swym synem Bartłomiejem w r. 1491 kupili od Macieja i Barbary ze Skąpego, oraz od Pawła z Nadarzyc, ich brata rodzono-stryjecznego, za 10 grz. sześć łanów Nadarzycach (P. 1385 k. 160). Małżonkowie Marcin i Anna t. r. uzyskali zapis 5 grz. od Jana Zdzychowskiego (Py. 168 k. 112). Anna t. r. swoją część w Zdzychowicach sprzedała Katarzynie ze Zdzychowic oraz synom jej Janowi i Michałowi (ib. k. 140v). Anna ta „niegdy Zdzychowska, obecnie N-a”, skwitowała w r. 1492 Jana Zdzychowskiego z majątku rodzicielskiego w Zdzychowicach (Py. 15 k. 311).

Nawidowski
Nawidowski Stanisław w r. 1586 uzyskał zapis 30 grz. długu od Doroty ze Skąpskich Nadarzyckiej i w tej sumie zatawił części Pogrzybowa w p. gnieźn. (G. 62 k. 265).

Nidomscy
Nidomscy, ze wsi Nidom w p. gnieźn. Ks. Bodzęta, plaban we Wrześni kanonik łęcycki, i Piotr, bracia rodzeni, dziedzice Nidomia 1433 r. (P. 11 k. 90) i 1434 (P. 1378 k. 10v). Ten Piotr N. z Posadowa nie stanął z pozwu Jana Sobockiego i w r. 1438 miał płacić winę (Py. 14 k. 53). Mąż Dobrosławy (Dobrochny, Dobroszki), córki Mroczka z Łopuchowa, 1442 r. (P. 14 k. 164, 190v), która w r. 1443 uzyskała termin przeciwko braciom z Objezierza (ib. k. 233). Sprawa z tymi braćmi dotyczyła sumy 50 grz. wniesionej z Łopuchowa na Kowalewo przez jej babkę Małgorzatę (P. 15 k. 16). Piotr wraz z żoną, Posadowo p. pozn., jej ojczyste, w r. 1446 sprzedał za 80 grz. Dobiesławowi, Dobrogostowi, Wojciechowi i Bieniakowi, braciom z Sierakowa (P. 1379 k. 147v) i zaraz od tych braci wieś tę nabył wyderkafem za 350 grz. (ib. k. 149v). Jednocześnie w rekompensatę tych sprzedanych dóbr na wsiach Nidom i Czaple oprawił żonie 400 grz. posagu (ib. k. 150). Piotr, jako mąż Dobroszki, i Piotr Bniński, podstoli kaliski, jako mąż Barbary, siostry jej, w r. 1447 unieważnili sprawę toczoną o posagi tych sióstr z braćmi z Objezierza (P. 17 k. 79v). Piotr i Dobrochna na wsi Nidom, jak również na jej tamtejszej oprawie, sprzedali w r. 1449 ks. Przedwojowi z Grądów, proboszczowi katedralnemu gnieźnieńskiemu i altaryście fundowanego tam ołtarza, 10 grz. czynszu wuderkafowego za sumę 120 grz. (P. 1380 k. 102). Dobroszka swe części w połowie miasta Pleszewa oraz we wsiach: Baranowo, Piekarzewo, Suchorzewo, Orpiszewo, Strzezewo, Lasewo(?) p. kal. w r. 1450 (wedle zobowiązania z r. 1448) sprzedała za 500 grz. Mikołajowi z Pleszewa, chorążemu kaliskiemu (P. 1381 k. 99v). Nie żył już Piotr w r. 1459 (P. 18 k. 194v). Owdowiała Dobrochna, dziedziczka w Nidomiu, trzecią część wsi Nidom i Czaple w p. gnieźn. w r. 1470 sprzedała Janowi Mielżyńskiemu, burgrabiemu gnieźnieńskiemu, w zamian za jego części we wsi Skąpe i dopłatę 600 grz. (P. 1385 k. 65v). Żyła chyba jeszcze w r. 1472 (ib. k. 138v). Wawrzyniec Gębarzewski ze swą żoną Dobrochną, dziedzice Nidomia, w r. 1467 na obu Gębarzewach, Nidomiu i Czaplach sprzedali wyderkafem nowozałożonej altarii w kościele parafialnym w Pawłowie za 48 grz. czynsz roczny wyderkafowy 4 grz. (P. 1383 k. 248v). Czy to Dobrochna wdowa po Piotrze a Gębarzewski to jej drugi mąż, czy córka Piotra nosząca imię matki, nie wiem. Jeśli to drugie, to zmarła z pewnością przez transakcją matki z r. 1470.

Niegoszewscy h. Jastrzębiec
Władysław, nie żyjący już w r. 1622, kiedy wdowa po nim Anna Parczewska (z Kamionka) brała zastawem za 4.000 złp. od wdowy Katarzyny Tomisławskiej, podsędkowej sieradzkiej, wieś Mikołajewice w p. sier. (ib. 88a s. 1089). Kwitowała się w r. 1629 z panną Anną Dąbrowską, dziedziczką części w Gorzuchach i Dąbrowie (I. i D. Z. Kal. 28 k. 520v). Elżbieta, w r. 1657 żona Łukasza Trojana Piotrowskiego. Zofia, żona 1-o v. Jana Strzeleckiego, 2-o v. w r. 1665 była małżonką Bronisława Skąpskiego.

Nieniewscy – Nurscy
Nieszczewscy ze wsi Nieszczewy
Wojciech i Joanna z Prusinowskich, nieżyjąca już w r. 1693, rodzice: Jana, Ludwika, Kzimierza i Maksymiliana. Jan t. r. działał w imieniu tych swych nieletnich braci (Z. T. P. 35 s. 1493). Ten sam chyba Jan (Jan Władysław), komornik graniczny inowrocławski, burgrabia bydgoski i pisarz grodzki brzeski-kuj., pozywany był w r. 1701 przez Zygmunta Dąmbskiego, wojewodę brzesko-kuj., spadkobiercę brata Stanisława, biskupa krakowskiego, w zwązku z najazdem dokonanym na dobra spadkowe po zmarłym biskupie przez Jana Kadzidłowskiego, męża Konstancji Dąmbskiej, bratanicy wojewody, i syna ich Józefa Kadzidłowskiego (Z. T. P. 38 k. 89). Żoną Jana Władysława, wtedy komornika granicznego wschowskiego, była w r. 1711 Marcjanna Jemiałkowska (Imiałkowska), córka Hieronima i Anny Trzebińskiej (ib. 39 k. 656). Ją, jej matkę i siostrę Jadwigę, zamężną Ostaszewską, powywali w r. 1712 Michał Bobrowski, podstoli smoleński, wraz ze swą żoną Katarzyną Jemiałkowską, siostrami rodzonymi, dziedziczkami Brzostowa, o bezprawne posiadanie przez 27 lat, wraz ze zmarłym ojcem, Hieronimem Jemiałkowskim, tego Brzostowa (P. 284 k. 50). Jan Władysław, komornik graniczny wschowski, był w r. 1713 plenipotentem Anny z Paruszewskich Kraśnickiej (I. Kon. 73 k. 172). Marcjanna z Jemiałkowskich umarła w r. 1714 i pochowama była wraz z dzieckiem 12/VI. (A. B. Koźmin. W. 50). Owo dziecko to Wojciech Antoni, ochrzcz. 10/IV. t. r. Jan Władysław mieszkał wtedy w Brzostowni (LB Góra k. Borku). Na wsi Nieszczewy w r. 1716 zapisał 3.000 t. córkom swego stryjecznego brata Michała, pannom Annie i Mariannie N-im, urodzonym z Trąmpczyńskiej (I. Kon. 73 k. 373). Michał, syn Władysława, nieżyjącego już w r. 1729 (I. Kal. 167 s. 83), regens grodzki koniński w latach 1719-1729 (I. Kon. 75 k. 129; I. Kal. 167 s. 83), podwojewodzi koniński w r. 1724 (Z. T. P. 42 k. 917), podpisek grodzki koniński 1726 r. (I. Kon. 76 k. 104), komornik graniczny brzeski-kuj. 1747 r. (In. 113 k. 90v). Mąż Franciszki Trąmpczyńskiej, córki Jana i Anny Szkudlskiej, 1712 r. (I. Kon. 73 k. 132; I. Kal. 161 s. 80, 83), wspólnie z nią w r. 1714 wydzierżawił od wdowy Teresy z Kęszyckich 1-o v. Cieleckiej, 2-o v. Skąpskiej, dobra Rzgów, Modła, Babia, Grądy, Dąbrowice i Zazdrość w p. kon. (I. Kon. 73 k. 282). Wspólnie z ojcem swej żony, Janem Otto Trąmpczyńskim, dziedzice Kucharek, kwitowali w r. 1714 Teodora Zielonackiego, prepozyta benedyktynów kościelnickich, z sumy 3.000 zł., posagowej tej Franciszki (I. Kal. 159 s. 192), a z wdową Teresą Skąpską zawierali w r. 1717 komplanację (I. Kon. 73 k. 457v). Oboje małżonkowie, posesorzy połowy Rzgowa z przyl. w p. kon., kwitowali się w r. 1719 z małżonkami Kościeleckimi, tradycyjnymi posesorami tej wsi, ze sprawy sądowej o sumę 6.600 złp. (ib. 75 k. 129v). Michał od Stanisława Grabińskiego, zastawnego posesora części Korzeniewa w p. kal., uzyskał w r. 1722 cesję sumy 5.000 złp. z tego zastawu (ib. k. 346). Dziedzic części w Miedzianowie p. kal. w r. 1724 (Z. T. P. 42 k. 917; I. Kal. 161 s. 96). Kwitował w r. 1729 Józefa Nowowiejskiego, dziedzica Śliwnik w p. kal., z 4.000 złp. (ib. 167 s. 83). Żył jeszcze w r. 1747, kiedy Franciszka już nie żyła (In. 113 k. 90v). Syn Walenty Kazimierz, ur. w Miedzianowie, ochrzcz. 1726.10/III. r. (LB Droszew), zapewne młodo zmarły. Z córek, Annie i Mariannie, jak już wiemy, dostał się w r. 1716 zapis 3.000 t. od Jana Władysława N-go. Anna była w r. 1747 żona Chryzostoma Morzyckiego. Marianna, ur. w Krzywosędowie, ochrzcz. 1713.28/III. r. (LB Kuczków), jeszcze niezamężna w r. 1726 (LB Droszew), w latach 1736-1748 żona Kazimierza Bogusławskiego, wdowa w latach 1762-1772, już nie żyła w r. 1792. Wiktoria, w r. 1747 żona Hiacynta Nagórskiego, żyła jeszcze 1774.8/IX. r. Katarzyna (Katarzyna Zofia), ur. w Krzywosędowie ochrzcz. 1714.19/V. r. (LB Kuczków), niezamężna w r. 1747 (In. 113 l. 91v). Franciszka Marcjanna, pod imieniem Hieronimy norbertanka w Strzelnie (ib.). Barbara, pod imieniem Kunegundy t. r. franciszkanka w Gnieźnie. Wszystkie te siostry w r. 1747 sprzedały Świniarzewo w p. brzeskim-kuj. za 36.359 złp. Franciszkowi Mierosławskiemu, łowczemu dobrzyńskiemu (ib.). Była jeszcze córka Helena, ur. w r. 1728, która wtedy od swej chrzestnej matki, Marianny z Parczewskich Trąmpczyńskiej dostała zapis 500 zł. (I. Kon. 76 k. 271) Było też dziecko nienazwane z imienia ur. w Miedzianowie, ochrzcz. 1724.12/XI. r. (LB Droszew).

Nitkowscy
Nitkowscy (czy szlachta?). „Ur.” Michał zmarł w Krężołach 1777.8/XI. r., licząc 48 lat (LM Tuczno). „Ur.” Ludwik (Edward Ludwik), syn Karola i Anny (Marianny) z Miłkowskich, ur. ok. r. 1803, zaślubił 1829.2/III. r. Marię Bieńkowską, ur. ok. r. 1793, wdowę 1-o v. po Ignacym Stanowskim, kapitanie wojsk polskich, dziedziczkę Ruchocinka w p. gnieźn. (LC Powidz). Był ów Ludwik w r. 1838 dziedzicem Skąpego w p. wrzesińskim (LB Powidz), a drugą jego żoną, zaślubioną w Gnieźnie 1843.22/II. r. była Rozalia Szczepkowska, 22-letnia, córka Kajetana ze Skrzynek i Stanisławy Ostenówny (LC Św. Michał, Gniezno). Żył jeszcze Ludwik 1845.(13/III?). r. (LB Powidz.).

Obałkowscy – Orzelscy
Orzechowscy
Orzechowscy, różni. Jan O. w r. 1467 nabył wyderkafem od Jana Żerkowskiego łan roli w Żerkowie w p. pyzdr. (P. 1383 k. 286). Wawrzyniec O. w r. 1472 od Jana, Piotra i Mikołaja, braci z Żerkowa, nabył wyderkafem za 20 grz. łan „Więckowski” w Żerkowie (P. 1385 k. 157). Jan O (?). połowę wsi Dankowo p. gnieźn. w r. 1503 sprzedał wyderkafem za 60 zł węg. Janowi Napruszewskiemu (P. 1389 k. 242v). Wawrzyniec, w r. 1570 sługa Anny, wdowy po Wawrzyńcu Chwalikowskim (Py. 108 k. 226v). Mikołajowi O-mu Małgorzata Spławska, wdowa po Wojciechu Drzewieckim, w r. 1582 zapisała dług 100 zł (P. 939 k. 150). Stanisław w r. 1588 uzyskał zapis 140 złp długu od Peregryna Kurskiego (P. 950 k. 49). Jan, burgrabia grodzki poznański, dostał w r. 1594 od Wojciecha Skąpskiego zapis 80 zł długu (P. 962 k. 137). Procesowany w r. 1597 przez Macieja Kurzemskiego (?) z pow. rawskiego (Py. 128 k. 346). Czy nie omyłkowo co do imienia zapisany Mikołaj, burgrabia poznański, ojciec Adama, ochrzcz. 11 I 1598 r. (LB Św. Maria Magdal. Pozn,). Piotr, mąż Anny Rogaskiej, córki Piotra, ze Słupcy, spadkobierczyni braci Krzysztofa i Stanisława, która w r. 1595 kwitowała Stanisława Wydzierzewskiego (P. 964 k. 1275). W związku ze spadkiem po braciach dawała w r. 1598 zobowiązanie Przyjemskim (P. 968 k. 1161).

Orzelscy – Ożegowscy
Osieccy ze wsi Osieczy
3) Ambroży, syn Stanisława i Królikowskiej, wspomniany w latach 1509-1512 obok niedzielnych braci jako współdziedzic w Osieczy (I. R. Kon. 1 k. 364, 451v). Niedzielny z bratem Stanisławem, wraz z nim ich część w Osieczy w r. 1529 sprzedał za 200 zł. bratu Maciejowi (ib. k. 186). Kwitował w r. 1539 tego Macieja z części bliższości w Osieczy (ib. 3 k. 138v). Od Andrzeja i Jerzego Trąmpczyńskich, braci, w r. 1541 kupił za 500 części we wsiach: Trąmpczyno, Nowawieś, Osiny z częścią młyna wodnego w Drzazgach w p. kon. (ib. 3 k. 258v; I. R. Z. Kon. 6 k. 114v). Łan pusty i pół łana osiadłego w Trąmpczynie, trzy części pasieki w borach Osin, ogród pusty w Nowejwsi i wolny przemiał w młynie Drzazgi w r. 1542 sprzedał wyderkafem za 80 złp. Andrzejowi Trąmpczyńskiemu (I. R. Z. Kon. 6 k. 115). Jego żoną była Agnieszka Sarnowska, córka Jana, wdowa 1-o v. po Piotrze Łukomskim zw. Szeliga, która w r. 1542 zastawiła w sumie długu 40 grz. Ambrorżemu Kurowskiemu oprawę na Łomowie w p. kon., uzyskaną od pierwszego męża (I. R. Kon. 3 k. 318v). Całą wieś Osiny (z wyjątkiem lasów, gajów, jałowych pastwisk oraz wolnego połowu ryb w rzece Biała) dał w r. 1547 Janowi Trąmpczyńskiemu „Puczkowi” w zamian za jego część w Trąmpczynie, ćwierć roli, dwa ogrody, sołectwo z siedliskiem i ogród kmiecy w Nowejwsi (Py. 31 k. 5). Zapisał w r. 1549 Feliksowi Łukomskiemu „Szelidze” 30 grz. długu, odebranych od Mikołaja Rossoskiego za głowę Wawrzyńca Łukomskiego, brata Feliksa (I. R. Kon. 5 k. 160v). Żonie swej Agnieszce Sarnowskiej w r. 1552 oprawił 80 grz. posagu na połowie swych dóbr w Trąmpczynie i Nowejwsi (I. R. Z. Kon. 6 k. 174). Ustanowiony przez króla 15 III 1553 r. opiekunem Anny Łukomskiej, córki zmarłego Piotra (I. R. Kon. 6 j. 207v). Dał żonie w r. 1558 dożywocie (I. R. Z. Kon. 6 k. 210v). Zobowiązał się w r. 1568, iż da synowi Marcinowi połowę łana „Puczkowskiego” w Nowejwsi (I. Kal. 34 s. 1297). Zapisał w r. 1572 Janowi Niniewskiemu 20 zł. długu (I. R. Kon. 16 k. 153). Nie żył już w r. 1581 (R. Kal. 5 k. 204). Synowie: Jan, Marcin i Andrzej. Z córek, Marta w r. 1572 wyszła za Jana Skąpskiego cz. Chwalikowskiego „Bożętę”, który t. r., krótko przed ślubem dał jej ojcu zobowiązanie oprawienia 200 zł. posagu na połowie Chwalikowic w p. pyzdr. (Py. 110 k. 82v). Żył jeszcze w r. 1574. Wdowa była 2-o v. w latach 1593-1594 żoną Wawrzyńca Kosmowskiego. Barbara, w latach 1581-1584 żona Wojciecha Dorota, w latach 1584-1585 żona Jakuba Kruszyńskiego.

(2) Andrzej, syn Ambrożego i Sarnowskiej, w r. 1572 skwitowany przez siostrę Martę zamężną Skąpską ze 100 grz. długu (Py. 110 k. 161). Części w Trąmpczynie i Nowejwsi sprzedał Mikołajowi Otto Trąmpczyńskiemu (I. R. Kon. 23 k. 176v). Zabity w r. 1584 przez Piotra Radeckiego i wspólników. Wizji ciała dokonano 2 XII t. r., a pochowany w kościele parafialnym w Starymmieście (I. R. Kon. 28 k. 19v). Z nieznanej mi żony Łukasz i córka Anna, która w r. 1606 dostała od brata zapis 100 zł. długu (I. R. Kon. 32 k. 400).

Jerzy, syn Wojciecha i Jaraczewskiej, jak już wiemy, w 1561 dał rodzicom dożywotnie użytkowanie swej połowy w Osieczy, oni zaś t. r. dali mu całą swą część w tej wsi. Mąż Jadwigi Młodziejowskiej, w r. 1568 dla zrodzonych z niej dzieci ustanowił opiekuna Jakuba Modlibowskiego (I. Kal. 34 s. 212), Część w Osieczy przed r. 1575 sprzedał Gabrielowi Złotkowskiemu, kasztelanowi krzywińskiemu (I. R. Kon. 16 k. 828; R. Kal. 4 k. 199v). Od „szl.” Kaspra Kreczeviusa (!) w r. 1576 wydzierżawił folwark Nogajewski koło miasta Słupca (Py. 113 k. 42v). Zapisał w r. 1578 dług 120 zł. Maciejowi O-mu, bratu stryjeczno-stryjecznemu (I. R. Kon. 18 k. 69v), sam zaś uzyskał w r. 1579 zapis 400 zł. długu od Łucji, wdowy po Baltazarze Jaraczewskim (P. 933 k. 116). Od Sabiny Gołuńskiej, wdowy po Andrzeju Morawskim, w r. 1582 wydzierżawił w r. 1582 części wsi Goluń w p. gnieźn. (G. 60 k. 44). T. r. pozywał tę Sabinę o vadium 100 grz. z tytułu tej dzierżawy (P. 119 k. 118v). Skwitowany w r. 1582 przez Sabinę z 30 zł. na poczet 60 zł. z tytułu owej dzierżawy (P. 938 k. 566), a po śmierci jej, jeszcze t. r. skwitowany z 30 zł. raty dzierżawnej przez jej synów (P. 939 k. 672). Kwitowł w r. 1583 owych braci Morawskich z tego kontraktu (P. 940 k. 175). Pozwany w r. 1584 przez siostrę Zofię, owdowiałą Jeżewską, o zwrot 150 grz. oprawy jej matki (I. R. Kon. 21 k. 110v). Pozwany w r. 1585 przez Katarzynę Gliniecką, zamężną 1-o v. Goniębicką, 2-o v. Chwałkowską o vadium 200 zł. (Py. 122 k. 72v). Ustanawiał w r. 1587 opiekunów dla swych dzieci (P. 948 k. 18v). Żona Jadwiga w r. 1588 zapisała Rochowi Żychlińskiemu 400 zł. długu (P. 949 k. 64). Pozwany był Jerzy w r. 1589 przez siostrę stryjeczno-stryjeczną, Martę O-ą, wdowę po Janie Skąpskim, o nieuiszczenie 200 zł. długu (I. R. Kon. 23 k. 381). Małżonkowie, Jan Łubieński i Urszula Ostrowska w r. 1592 oświadczyli gotowość odebrania 700 zł. od Jadwigi Młodziejewskiej (I. R. Kon. 25 k. 63v). Jerzy pozywał w r. 1597 Jana O-o, syna Piotra, o którym było wyżej (Py. 128 k. 80v). Jako wyznaczony przez króla opiekun „uczciwych” Macieja, Łukasza, Stefana i Anny „Psiarzownów” (!), dzieci zmarłych Macieja O-go i „uczc.” Anny Psiarzówny, kwitował w r. 1597 małżonków Krzysztofa Podbielskiego i Zofię O-ą z 15 zł. rocznej pensji od sumy 75 zł. zapisanej owym dzieciom przez tych małżonków (I. R. Kon. 28 k. 112). Kim był dla Jerzego ów zmarły Maciej O., mąż Anny Psiarówny, nie wiem. Małżonków Podbielskich z tegoż tytułu Jerzy kwitował ze 160 zł. w r. 1602 (ib. 30 k. 113, 430). Umarł w r. 1608 lub 1609 (P. 980 k. 728, 1406 k. 565v). Syn Piotr. Córka Anna, w latach 1595-1598 żona Jana Sławińskiego.

Osieccy „Wardowie”
Małgorzata, żona Arkembolda, i Anna, wdowa z Osieka, miały w r. 1431 sprawę z Bartłomiejem cz. Bartlem z Chotyni (Py. 11 k. 7). Małgorzacie Arkemboldowej z Osieka w r. 1444 okazała list wienny Jadwiga, wdowa po Mikołaju ze Sławina (I. Kal. 3 k. 73v). „Uczc.” Anna, wdowa po Janie z Osieka wraz z synem niedzielnym Andrzejem mianowała w r. 1432 plenipotentem syna Wojciecha ze Sławina (Gr. Kal. 1 k. 34v). „Uczc.” Anna, wdowa po Janie z Osieka („Rosusth”), była w r. 1433 pozwana przez Michała z Gostyczyna (G. r. Kal. 1 k. 77v). Małgorzata z Osieka w r. 1437 zobowiązała się swoją część w tej wsi sprzedać Jurkowi ze Śmiłowa (Gr. Kal. 2 k. 16). Maciejowi z Osieka Jarosław z Głowczyna, działający w imieniu Anny, wdowy po Kunacie z Droszewa, w r. 1441 gotów był uiścić 8 skojców celem uwolnienia z kaucji poręczycielskiej Ubysława „Kota” z Godziątkowa (ib. 3 s. 6). Andrzej z Osieka, syn Pietrasza, w r. 1446 uzyskał zapis 5 grz. od Anny Kunatowej z Droszewa (I. Kal. 3 k. 251). Piitr i Marcin, bracia rodzeni, w imieniu też innych braci na części Osieka odziedziczonej po stryju Berwoldzie zapisali w r. 1448 tytułem zastawu dług 40 grz.Annie z Droszewa i jej dzieciom (I. Kal. 4 k. 185v). Andrzej z Osieka w r. 1456 należał do świadczących pod przysięgą, że Mikołaj z Poniatowa uczestniczył w wyprawie pruskiej (Py. 11 k. 154). Arkembolda z Osieka w r. 1462 wzywała do uiszczenia 20 grz. Anna, wdowa po Kunacie z Droszewa (I. Kal. 1 k. 126v). Arkemboldowi zapisał jednocześnie 20 grz. długu Mikolaj z Osieka (ib.) Mikołaj O. ze swą żoną Anną na 11 łanach w Osieku i na połowie młyna wodnego na rzece Przośnie w r. 1462 zapisali 4 zł. węg. rocznego czynszu wyderkafowego od sumy 40 zł. i 8 zł. węg. ks. Jakubowi, altaryście Św. Mikołaja w Kaliszu (P. 1384 k. 103v). „Szl.” Hieronim, dziedzic w Osieku, syn „opatrz.” Mikołaja Króla, mieszczanina kaliskiego, w r. 1474 podniósł od Macieja, dziedzica w Osieku, 20 grz. z sumy 100 grz., należnej za dziedzictwo macierzyste w tej wsi (I. Kal. 2 k. 307). „Opatrzny” Jan, syn „opatrzn.” Swola (?), mieszczanina kaliskiego, dziedzica Osieka w p. kal., swoją część macierzystą w tej wsi w r. 1475 sprzedał za 100 grz. Mikołajowi z Osieka (P. 1386 k. 26). Mikołaj z Dębów i Jakub z Osieka, dziedzice w Osieku, „alias Drogomirowie”, bracia rodzeni, byli w r. 1486 godzeni przez arbitrów przy podziale ojcowizny (I. R. Kon. 1 k. 165v). Jakubowi „Drogomirowi” z Osieka Mniejszego w r. 1487 Katarzyna, żona Stanisława Luczywieńskiego (Luczydleńskiego) zastawiła łan roli osiadłej (ib. k. 173). Katarzyna Luczyleńska (!), żona Jana Kiełczowskiego, łan roli w Luczydlnie zastawiła w r. 1492 temuż Jakubowi (ib. k. 220). Mikołaj O. w r. 1487 asystował jako stryj Annie Poniatowskiej, żonie Stanisława Przetockiego (P. 1387 k. 72v; I. Kal. 3 k. 381). Mikołaj O. ręczył w r. 1487 za swoją bratanicę, córkę Grzymisława z Kotojecka (I. Kal. 3 k. 419). Mikołaj, dziedzic Osieka, w r. 1489 zapisał dług 17 grz. Michałowi Gniazdowskiemu w posagu za córką swą a jego żoną Anną (ib. k. 533). Nie żył już w r. 1497 (P. 1387 k. 153), a Gniazdowski w r. 1497 kwiował z posagu Macieja O-go, może brata żony? (ib. 4 k. 498). Maciej O. pozywany był w 1495 przez Piotra z Liścia, z ziemi kujawskiej, domownika ks. Stanisława Gruszczyńskiego, proboszcza kolegiaty kaliskiej (ib. k. 374). Arbitrzy t. r. godzili Macieja z Osieka z tym ks. Gruszczyńskim, dziedzicem Stobna w p. kal. (ib. k. 374v). Maciej O. w r. 1495 zobowiązał się dać sumę posagową rodzonej swej siostrez Jadwidze, żonie „opatrzn.” Świętosława Komorka, mieszczanina kaliskiego (ib. k. 389v). Uzyskał Maciej w r. 1505 od ks. Marcina, plebana w Rzeszotarzewie, i Macieja, braci Droszewskich, zobowiązanie uiszczenia 30 grz., z zabezpieczeniem na Woli Niechanowskiej (Kal. 6 k. 95). Maciej O. asystował jako stryj przy transakcji zawieranej przez Jadwigę Lezieńską, żonę Mikołaja Potworowskiego (P. 1390 k. 137v). Od Andrzeja, Melchiora, Mikołaja braci „Korossów” z Kotlina (z zastrzeżeniem zgody ich brata Jana) w r. 1522 nabył wyderkafem za 100 grz. całą wieś Chrostowo oraz części wsi Leziona w p. kal. (P. 1392 k. 431) i t. r. części w Lezionej sprzedał wyderkafem za 20 grz. temu Potworowskiemu (I. i D. Z. Kal. 2 k. 75). Części w Lezionej i Chrostowie, nabyte od Jana Korosa, sprzedał w r. 1530 za 50 grz. małżonkom Potworowskim (ib. k. 167). Jadwiga, córka zmarłego Stanisława (O-go, w r. 1531 żona Jana z Grzybowa Rabieżyc zw. Patuła (G. 335a k. 146). Wojciech O. w r. 1533 występujący jako wuj Agnieszki, żony Jana Lisieckiego (I. R. Z. Kon. 6 k. 79). Jan O., syn Jana, był w r. 1536 pozywany przez Zofię Zorzewską, córkę Agnieszki Zorzewskiej o najazd jej domu w Zorzewie (P. 874 k. 352v). Benedykt O., mąż w r. 1539 Małgorzaty Modliborzanki, córki Stanisława (P. 878 k. 263v). Mikołaj O., asystował w r. 1540 jako „przyjaciel” Krystynie Kosmowskiej przy jej transakcji (P. 1394 k. 369). Zofia O-a w r. 1541 skwitowana przez rodzoną siostrę Annę, wdowę po Mikołaju Zimlińskim (Kośc. 234 k. 480v). Wojciech O. w r. 1552 od Benedykta Naczesławskiego „Ruska” i żony jego Katarzyny kupił za 200 grz. części w Naczesławicach p. kal. (I. i D. Z. Kal. 6 k. 447v; I. Kal. 15 k. 86). O zabicie Jana O-go pozywany był w r. 1558 Andrzej Poświątny z Borucina (I. Kal. 23 s. 1191). Wojciech O. kwitował w r. 1562 z 20 grz. małżonków Wojciecha Naczesławskiego Raczka” i Katarzynę Oszczeklińską (ib. 27 s. 683). Tomasz O., mąż Anny Gulczewskiej, córki Jana i Doroty Sierpowskiej, która w r. 1584 kwitowała z dóbr ojczystych w Wielkim Gulczewie brata Andrzeja Gulczewskiego i Mikołaja Morawskiego (P. 942 k. 423). Marcin O., w r. 1585 mąż Reginy Turzyńskiej (P. 1399 k. 487v). Zofia O-a, w r. 1585 sługa Heleny Roszkowskiej, wdowy po Wojciechu Rozdrażewskim (I. R. Kon. 21 k. 346v). Anna O-a, w r. 1598 żona Jana Sławińskiego. Piotr O., mąż Anny z Bylina Rusieckiej, wdowy 1-o v. po Dobrogoście Bzowskim, łowczym poznańskim, nie żyjącym już w r. 1611 (P. 986 k. 315). Anna, żona 1-o v. w latach 1622-1628 Walentego Falęckiego, 2-o v. w r. 1630 Jana Zapędowskiego. Wojciech dostał 20 I 1626 r. prawem kaduka majątek po Stanisławie, krawcu kaliskim, i po Jakubie Prusinowskim (M. K. 173 k. 222, 222v). Agnieszka, żona Macieja Ułanowskiego, nie żyła już w r. 1626. Jan z Osieka (czy Osiecki?), po którym wdowa, Barbara Łubowska szła w r. 1630 2-o v. za Andrzeja Ossowskiego (Ws. 206 k. 349v). Piotr, chrzestny 8 VIII 1632 r. (LB Szamotuły). Jan był ojcem: Marcina, Piotra i Pawła. z nich Piotr nie żył już w r. 1638, kiedy Jan z synem Marcinem a także w imieniu syna i brata cedowali sumę Krzysztofowi Rutkowskiemu (Kośc. 299 k. 62v). Aleksander zaślubił w r. 1654 Zofię Jezierską, córkę Oswalda, wdowę 1-o v. po Krzysztofie Wierzejskim i krótko przed ślubem, 3 II, uzyskał od niej zapis 1.000 złp. (G. 82 k. 901v). Testament spisywał w Łubowicach 24 X 1668 r. Śmiertelnie chory, zapisał 1.000 zł. pasierbowi Jakubowi Wierzejskiemu. Nie żył już w r. 1669 (P. 196 k. 142). Marianna z Osieka, w r. 1661 wdowa po Stefanie Jaraczewskim. Jan nie żył już w r. 1662, a był ojcem Franciszka Stanisława, który wtedy zapis na sumę 200 złp, uzyskaną od Adama Skąpskiego przy sprzedaży części wsi Skąpe małżonkom Szadokierskim, cedował Maciejowi Otta Trąmpczyńskiemu (I. Kon. 58 k. 113).

Osińscy h. Pomian
Gabriel, syn Mikołaja i Anny, od Wojciecha Załuskowskiego w r. 1612 wydzierżawił część Komorowa p. gnieźn. (I. Kal. 78 s. 362). Wraz z żoną Ewą ze Skąpego (Skąpską?) w r. 1614 skwitowany przez tego Załuskowskiego z dzierżawy części Dobrosołowa (I. Kon. 38 k. 203). Prawa do spadku po bracie Stanisławie w r. 1625 (lub przed tą datą) scedował bratu Kasprowi (ib. 44 k. 57). Nie żył już w r. 1652, kiedy synowie jego, Adam i Jan kwitowali się wzajemnie z kontraktu (I. Kon. 118 s. 1571).

Otuscy h. Samson 2
Stanisław, zmarły przed r. 1627 (P. 1415 k. 1059), ojciec Stefana i Jana, wspomnianego w r. 1631 (I. Kal. 98a s. 1029). Stefan był mężem Anny Strzałkowskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Ułanowskim (P. 143 k. 194v, 150 k. 95; G. 79 k. 74v). Oboje małżonkowie w r. 1627 spisywali wzajemne dożywocie (P. 1415 k. 1059). Anna kwitowała w r. 1629 Wojciecha Ułanowskiego, brata i spadkobiercę swego pierwszego męża (Py. 143 k. 168), zaś w r. 1630 scedowała mu oprawę i dożywocie uzyskane od tego męża (G. 79 k.278). Stefan bratu Janowi w r. 1631 cedował sumę 300 zł pochodzącą z zapisu Stanisława Konarskiego, łowczego kaliskiego, a cedowaną sobie przez Jana Potulickiego (I. Kal. 98a s. 1029). Oboje małżonkowie w r. 1631 brali w zastaw od Jana Skąpskiego i jego żony Małgorzaty Mierzewskiej części w Skąpem p. pyzdr. (Py. 146 s. 223; I Kal. 104b s. 1758). Zastawne części w Skąpem małżonkowie w r. 1634 cedowali Piotrowi Skąpskiemu, synowi zmarłego Jana, i Helenie z Czyżewskich (Py. 146 s. 223, 228). Stefan w r. 1636 kwitował ze sprawy Piotra Żernickiego (P. 1033 k. 851v). W r. 1643 mowa o Annie Strzałkowskiej, żonie Stefana O-go cywilnie zmarłego (Py. 150 k. 66, 95). Pozywała t. r. Stefana Helena Zbierska, żona Antoniego Czyżewskiego (Py. 146 s. 112). Oboje małżonkowie nie żyli w r. 1676 (Py. 154 s. 30), z ich córek, Marianna, w latach 1651-1681 żona Marcina Biskupskiego, nie żyli już oboje w r. 1685. Jadwiga, w r. 1676 żona Andrzeja Jagniątkowskiego. Elżbieta, niezamężna, już nie żyjąca 5 VIII 1676 (Py. 154 s. 64). Teresa, w r. 1676 żona Stanisława Faściszewskiego. Zob. tablicę 3.

Pabianowscy – Pawłowscy
Pakszyńscy h. Własnego
Szl. Marcin Pakszyński, sołtys sienieński(?), chrzestny 30 IV 1684 r. (LB Łekno). Szl. Marianna Pakczyńska(!) i szl. Jan Głuchowski, małżeństwo nielegalne, w r. 1697 chrzcili syna urodzonego w Pacanowicach (LB Grodzisk k. Plesz.). Marianna Pakczyńska zaślubiła Adama(!) Głuchowskiego 10 IX 1702 r. u Św. Marcina w Poznaniu. Antoni Zaremba Cielecki, syn zmarłych Mikołaja i Konstancji Skąpskiej, spadkobierca w r. 1713 po ciotce rodzonej Pakczyńskiej sum na Tarnowie i Golinczewie w pow. pyzdr. (I. Kon. 73 k. 208). N. Paxiński, juz nie żyjący w r. 1722, kiedy występowała jako wdowa po nim Anna Gądecka, urodzona z Anny Bornianki (Kc. 134 k. 503v). Szl. Jan Paxczyński zaślubił 23 I 1730 r. pannę Annę Petrykowską z dworu stęszewskiego (LC Stęszew). Córka ich, Katarzyna Elzbieta, ur. w Stęszewie 5 IX 1730 r. (LB Stęszew). Ich też dzieckiem była niewatpliwie Petronella (Paxyńska), zmarła 14 VII 1736 r., pochowana w grobie Broniszów (LM Stęszew). Urszula Pakczyńska, żona Bernarda Gałkowskiego, oboje nie żyli już w r. 1739. Konstancja Pakczyńska, żona Michała Buszewskiego, oboje nie żyli w r. 1747. Teofila, licząca lat 25, zmarła w r. 1750 na Gąskach w domu Jezuitów, pochowana 13 IX (LM Św. Marcin, Pozn.). Ur. Józef Paxeński, rybak, i Teresa, rodzice Józefa Bernarda, ur. w Czeszewie, ochrzcz. 16 III 1774 r. (LB Czeszewo). Marianna (Paszkrzyńska), z Dębłowa, chrzestna 3 VIII 1783 r. (LB Św. Michał, Gniezno). Ur. Antoni Pakszyński i Ludwika, rodzice Teresy, zmarłej 9 I 1783 r., w wieku lat dwóch, pochowanej w Poznaniu u Dominikanów (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

Palędzcy, Palęccy h. Drogosław
Jakub, Jakusz „Słap” z Palędzi, z Małych Palędzi, występował w latach 1389-1404 (Leksz. I; Ks. Z. P.). Z dwóch żon pozostawił synów: Stanisława, Wojsława i Piotra, jak również córki, Dorotę i Machnę, wspomniane w r. 1412. Może ta sama Dorota była w r. 1399 żoną Piotra złotnika? (Leksz. I). Stanisław, Steszel „Słap” P-i, Dąbrowski, pisał się z M. Palędzi, Dąbrowy, Konarzewa, Rosnowa, Sędzin, występował w latach 1390-1432 (Leksz I; Ks. Z. P.). Okazywał w r. 1409 list rezygnacyjny, który miał na połowę Palędzi (P. 3 k. 120). Stanisław w r. 1411 świadczył z herbu Drogosław przy wywodzie Dziersława ze Skąpego, Szeligi (Ulan., Mat. 19). Obaj bracia „przyrodni” (z róxnych matek?), Piotr i Stanisław przeprowadzili w r. 1412 działy. Piotr wziął części Dąbrówki, zaś Stanisław części Palędzi i Konarzewa (P. 3 k. 174). Dziedziczył w r. 1413 w Konarzewie, w r. 1420 w Rosnowie, potem pisał się najczęściej (M. inn. w r. 1428) z Palędzi. Kupił w r. 1416 Rynołtowice. Stanisław „Słap” z Palędzi w r. 1421 zobowiązał się uiścić 10 grz. bratu Piotrowi „Słapowi” (P. 6 k. 140v). Obaj ci bracia, dziedzice w W. Palędziach, w r. 1422 pozywali 0 100 grz. Dobrogosta z Kolna (P. 7 k. 49v). Stanisław „Słap” z Palędzi okazywał w r. 1423 list rezygnacyjny na części Sędzin uzyskany od panny Dzierżki z Sędzin (P. 7 k. 65). Pozwany t.r. przez Przybysława z Gryzyny, stolnika poznańskiego (ib. k. 98v), zaś w r. 1424 przez Janusza z Tuliszkowa, kasztelana kaliskiego (ib. k. 153). Stanisław z Palędzi i M. Rosnowa był t.r. pozywany znowu przez Przybysława z Gryżyny, stolnika poznańskiego (ib. k. 195v), zas Wierzbięta i Maciej, bracia ze Strzeszyna i Smogulca t.r. zeznali mu 3 grz. za sołectwo w Strzeszynie (ib. k. 208). Rodzeni bracia, Stanisław z W. Palędzi i Piotr z Dąbrówki w r. 1425 dali prawo patronatu kościoła w Skorzewie Andrzejowi ze Skorzewa (P. 8 k. 27). Żoną Stanisława „Słapa” była Dorota, córka Mścigniewa z Sędzinka, wraz z którą w r. 1418 dostał części Sędzin (Kozierowski, Ród Drogosławów). W imienie własnym i tej żony Stanisław „Słap” z Palędzi przedkładał w r. 1426 list rezygnacyjny czwartej części Sędzin za sumę 150 grz. Mikołajowi z Radwankowa, do czego ona pozyskała sobie prawo bliższości (P. 8 k. 106v). Żądał t.r. od Swachny, żony Stanisława z Gowarzewa, przedłożenia listu rezygnacyjnego na Gowarzewo (ib. k. 115). Był w r. 1427 jednym z arbitrów godzących Katarzynę z M. Sędzina, wdowe po Mikołaju, z bracmi jego, Pawłem i Wojciechem (P. 9 k. 45v). W r. 1428 jeden z wierzycieli Bogusza Koszutskiego (P. 10 k. 68). Dorota „Obieczkowa” (może identyczna ze wspomniana wyżej Dorotą, żoną Stanisława?) zeznała w r. 1440 sumę 7 i pół grz. pannom, Małgorzacie i Agnieszce, córkom Grzymka (P. 14 k. 88v). Była Dorota wdową już w r. 1432. Przeciwko Dorocie P-ej występowała w r. 1442 Katarzyna, żona Wyskoty (P. 14 k. 105). Ta Katarzyna „Wyskocina” w sprawie dziedzictwa w W. Palędziach przedkładała w r. 1443 dokumenty wraz z Małgorzatą, Agnieszką i Hanką (P. 14 k. 247v). Z Dorotą z W. Palędzi miała w r. 1442 termin Małgorzata, wdowa po Wojciechu z Konina (P. 14 k. 160). Dorota „Obieczkowa”, pani z W. Palędzi w r. 1442 (ib. k. 164), zeznała w r. 1443 jedną grz. rocznego czynszu Agnieszce, żonie Piotra z Mieczewa (ib. k. 190v). Córki wspomniane w r. 1436 to: Agnieszka, Małgorzata, w latach 1435-1436 żona Wojciecha Jarogniewskiego, i Dorota.

Parczewscy
Jan, syn Mikołaja i Karwickiej, pozostawał jeszcze pod opieka stryja Mikołaja, kiedy w r. 1633 od Piotra i Pawła, braci Miniszewskich, podług kontraktu zawartego z ich matką przez zmarłego Mikołaja P-go, nabył za 500 zł połowę pustego łanu w Lubieni pow. kal. (R. Kal. 11 k. 490). Zapisał w r. 1644 dług 800 zł Augustynowi Bobuckiemu (I. Kal. 110a s. 437). Był t. r. pozwany przez Jakuba Grochowickiego, spadkobiercę Zofii Grochowskiej, żony Dobrogosa Brzechffy, skarbnika kaliskiego, o najazd zbrojny na Lubienię M., jej oprawną, i zagarnięcie posagu i jej ruchomości (P. 169 k. 648v). Pozywał w r. 1657 Jana, Piotra, Władysława i Stefana Rożów o najechanie wsi Wola Grzybkowa (Z. T. P. 30 s. 1425). Wraz ze swą żoną Reginą z Bużenina Bużeńską (Burzyńską) wieś Kostrzewie w ziemi sieradzkiej oraz Zalesie z pastwiskiem Czaple, należące z dawna do Kwaskowa, oboje w r. 1678 zrezygnowali Stanisławowi Balickiemu (Z. T. P. 32 s. 1231). Chyba ten sam Andrzej, brat Jana, nabywca Kwaskowa, może jeszcze żył w r. 1631 (Z. T. P. 28b s. 2505), nie żył już w r. 1636 (I. Kal. 102 k. 1696). Byłojcem Mikołaja, który w r. 1614 zawierał kontrakt z Wojciechem Kowalewskim i Anną z Wielżyna (P. 992 k. 818), zapewne o rękę córki ich a swej żony, Teofili Kowalewskiej. Dla zrodzonych z tej Teofili dzieci ustanowił w r. 1616 opiekunów (P. 996 k. 220). Od owdowiałej teściowej uzyskał w r. 1618 cesję jej oprawy 3.000 zł na połowie Kowalewa oraz sumy 1.430 zł podniesionej od Jana Dobrzyckiego (I. Kal. 84 k. 974). Opiekun w latach 1631-1633 bratanka Jana, syna brata stryjeczno-rodzonego Mikołaja (Z. T. P. 28b s. 2505; I. Kal. 99b s. 1681). Skwitowany w r. 1633 przez zięcia Dobrogosta „Skarba” Waliszewskiego z 3.500 zł stanowiących resztę z 5.000 zł posagu i wyprawy za córką Małgorzatą (ib. s. 1821). Drugą żoną Mikołaja była w r. 1641 Marianna Pągowska, córka Jana (I. Kal. 107a s. 574). Spełniając ostatnią wolę swej pierwszej żony, zapisał w r. 1643 na uświetnienie nabożeństwa w kościele parafialnym w Kowalewie temu kościołowi roczny czynsz wyderkafowy 80 zł od sumy 1.000 zł (R. Kal. 13 k. 38). Części Kowalewa sprzedał w r. 1643 za 23.500 zł Sebastianowi Grzębskiemu (R. Kal. 13 k. 36). Drugiej żonie, po skasowaniu jej tamtejszej oprawy, na połowie dóbr oprawił posag 1.600 zł (ib. k. 75). Od Marcina Lisieckiego uzyskał w r. 1644 zapis 3.000 zł na wyderkafowym czynszu na wsi Kiszewo i połowie wsi Zdzar (P. 1421 k. 777). Od tegoż Lisieckiego w R. 1645 kupił za 6.000 zł części we wsi Lisiec M. (I. R. D. Z. Kon. 30 k. 54). Umarł między r. 1645 a 1651, kiedy to Marcin Cielmowski zobowiązał się w zastępstwie owdowiałej Marianny do wystawienia jednego konnego na wyprawę przeciwko kozakom (Z. T. P. 29 k. 2110; I. Kon. 53 k. 367). Wdowa wyszła 2-o v. za Stanisława Skąpskiego, zaś w r. 1654 była już 3-o v. żoną Dobrogosta Komorowskiego (ib. 56 k. 46). Małżonkowie Komorowscy byli w r. 1660 dziedzicami części w Lutoni M. (I. R. D. Z. Kon. 28 k. 34), a żyli jeszcze w r. 1666 (I. Kal. 58 k. 589). Córka Mikołaja i Teofili, Małgorzata była w latach 1633-1642 żoną Bobrogosta „Skarba” Waliszewskiego, któremu wniosła swoje ojcowskie dobra w Liściu, Kiszewach i Zdzarach (I. Kal. 133 s. 43). Nie żyła już wr. 1673. Zob. tablicę.

Paruszewscy h. Rogala
1. Marcin, syn Stanisława i Pierzchlińskiej, wraz z braćmi części w Paruszewie w r. 1620 sprzedał za 5.500 zł Bartłomiejowi Bieganowskiemu (P. 1412 k. 195v). Bratu Janowi t.r. zapisał dług 100 zł (P. 1004 k. 664v). Skwitowany wraz z braćmi w r. 1621 przez siostrę Dorotę zamęzną Bieganowską (P. 1007 k. 335v). Miał w r. 1629 płacić podymnego ze swej części w Skąpem, gdzie był jeden kmieć i 1 zagrodnik – 1 zł (Py. 143 s. 52). Wraz z bratem Janem kwitował się w r. 1637 z ran z Aleksandrem Lubomyskim (G. 80 k. 339v). Mąż Małgorzaty Goreckiej, ojciec zrodzonych z niej córek: Doroty, Katarzyny i Anny, kwitował w r. 1649 ks. Zygmunta Cieleckiego, proboszcza poznańskiego, z 72 zł prowizji rocznej od sumy 900 zł legowanych testamentem przez ks. Stanisława Strzałkowskiego, archidiakona poznańskiego (G. 82 k. 33v). Nie żyła już Dorota i Anna w r. 1673, bowiem wtedy jako współspadkobierczyni bezpotomnie zmarłej ciotki Marianny(!) Goreckiej, żony Marcina P-go, dziedziczki części dóbr Skąpe i pustki Sarnowa w pow. pyzdr. występowała rodzona jej bratanica, Ewa z Goreckich Lubowiecka (P. 1426 k. 302). Współdziedzicem części w Skąpem spadłych po swych zmarłych stryjecznych siostrach, Annie i Dorowie P-ch, był także w r. 1676 Maciej P. (R. Kal. 15 k. 559v).

Stanisław, syn Stanisława i Popowskiej, ochrzcz. 15 V 1622 r. (LB Środa), burgrabia grodzki inowrocławski (R. kal. 15 k. 533), chrzestny w r. 1661 (LB Tuczno), nie żył juz w r. 1676 (G. 85 k. 263v; R. Kal. 15 k. 533v). Mąż Marianny Knutówny, córki Macieja i Zofii Charszewskiej, nie żyjącej już w r. 1692 (P. 1124 IX k. 19). Córka ich Teresa, niezamężna, chrzestna 24 III 1674 r. (LB Tuczno), w latach 1676-1692 żona Andrzeja Domaradzkiego, która w r. 1676 części w Skąpem, spadłe po siostrach stryjecznych, Dorocie i Annie, sprzedała za 125 zł Maciejowi Trąmpczyńskiemu (G. 85 k. 269v). Domaradzki został z czasem sędzią grodzkim kaliskim. Teresa, będąc już wdowa po nim, żyła jeszcze w r. 1719.

3. Mikołaj, syn Stanisława i Pierzchlińskiej, wspomniany obok braci w r. 1620 (P. 1004 k. 1371v), wtedy niedzielny z nimi (Py. 140 k. 216v), zaślubił 12 IV 1626 r. „panią” Jadwigę Nagórską (LC Krotoszyn), zapewne identyczną z jego żoną Jadwigą Trlęską, wraz z która w r. 1636 wydzierżawił Pawłowo W. od Sebastiana Grzębskiego (I. Kal. 102 s. 739). Oboje żyli jeszcze w r. 1639 (Kośc. 299 k. 245v). Była więc Jadwiga zapewne wdową 1-o v. po Nagórskim. Znamy jednak Jadwigę Parzynczewską w r. 1615 żonę Macieja Nagórskiego (I. Kal. 82 s. 858). Możliwa więc i taka sytuacja, że Mikołaj miał pierwszą żonę Jadwigę Parzynczewską, wdowę po Nagorskim, i drugą Jadwigę Trlęską. Córka Mikołaja, Anna była w r. 1676 żoną Stanisława Żernickiego i swe części w Skąpem sprzedała była swemu stryjecznemu rodzeństwu (R. kal. 15 k. 533v). Bezpotomna, nie żyła już owa Anna w r. 1693, zaś jej spadkobiercami byli wówczas jej stryjeczni, Jan P. i siostra jego Helena, zamęzna Siedlecka (P. 1125a k. 112v).

Świętosław, syn Jana i Moraczewskiej, w r. 1676 współdziedzic w Skąpem pow. pyzdr., obok swych stryjecznych (R. kal. 15 k. 533v). Mąż w r. 1671 Konstancji Goryńskiej (I. Kon. 60 k. 128v), skwitowany wraz z tą żoną w r. 1677 przez Macieja Szczycińskiego z 200 zł (G. 86 k. 46v). częśc Strzałkowa przed r. 1686 sprzedał Baltazarowi Bronikowskiemu (Py. 155 s. 57). Drugiej swej żonie, Zofii Bronikowskiej, córce Baltazara i jadwigi Przysieckiej, wdowie 1-o v. po Stanisławie Węgrzynowskim, w r. 1696 na poczet posagu zapisał sumę 1.600 zł (P. 1130 XII k. 16). Zofia od Franciszka Żeromskiego uzyskała w r. 1700 zapis 1.900 zł (P. 1139 XI k. 98). Kwitowała go w r. 1704 z prowizji od tej sumy. Świętosław żył jeszcze wtedy (G. 92 k. 45v). Oboje małżonkowie już nie żyli w r. 1713 (P. 1147 II k. 212). Syn Kazimierz, córka Teresa, żona 1-o v. Świętosława Obetmut Osińskiego, 2-o v. w r. 1714 Zygmunta Zaborskiego, 3-o v. w r. 1717 Kazimierza Torzewskiego, nie żyła już w r. 1746.

Maciej, syn Wojciecha i Chwaliszewskiej, wspomniany w r. 1651 (G. 82 k. 402). Skwitowany w r. 1657 przez siostrę Mariannę, zamęzną Wyganowską, z 4.000 zł posagu (G. 82 k. 1301v). Dokonał w r. 1653 z bratem podziału dóbr rodzicielskich, t.j. Mikołajkowa i części Jankowa w pow. gnieźn. (G. 82 k. 871). części w Skąpem pow. pyzdr., tak po ojcu jak i po stryjecznych siostrach, Annie i Dorocie, a również kupione od Anny P-ej, zamęznej Żernickiej, sprzedał w r. 1676 za 250 (500?) zł Maciejowi Trąmpczyńskiemu (R. kal. 15 k. 533v, 559v). Żoną Macieja była Anna Badyńska (G. 88 k. 50v). Dziedzic wsi Swinary, jankowo, Mikołajkowo, nie żył już w r. 1679 (N. 185 k. 883). Został zabity i wdowa z synem janem oraz zięciem Siedleckim w r. 1685 kwitowała ze sprawy o to zabójstwo małżonków Macieja z Oporowa Ostrowskiego i helene Rozniatowską (G. 88 k. 50v). Sumę 1.000 zł, zapisaną sobie przez zmarłego jana Siedleckiego, cedowała w r. 1699 córce swej Helenie, wdowie po nim (G. 90 k. 263). Syn Jan. Córka, ta wspomniana Helena, żona 1-o v. w latach 1685-1696 Jana Siedleckiego, wdowa w r. 1699, 2-o v. zaślubiła w Poznaniu u Św. Wojciecha 21 XI 1701 r. Wojciecha Chełkowskiego, wdowa w r. 1726.

Paruszewscy h. Rogala (Ogończyk?) 4
Wojciech P. w r. 1486 skwitował Jakuba Gunickiego z głowy swego ojca, Stanisława P-go (P. 855 k. 163). Stanisław z W. paruszewa w r. 1486 zaspokoił z sołectwa w Skarboszewie jadwigę, wdowę po Janie z Chwalibogowa (Py. 168 k. 15). Anna, w r. 1487 wdowa po Stanisławie P-im, zabitym przez Jana Skąpskiego (Py. 168 k. 44). tego to zmarłego Stanisława syn Jan żądał w r. 1491 od Marcina Chwalibogowskiego uiszczenia 4 grz. długu (Py. 15 k. 276). Jan, syn zmarłego Stanisława, pozostający pod opieką rodzonego wuja Łukasza Ślachcińskiego, sprzedał wyderkafem w r. 1492 za 5 grz. połowę łana osiadłego w W. Parczewie Marcinowi Chwalikowskiemu (P. 1387 k. 177v). Owdowiała Anna i ten syn Jan (ze stryjem Wincentym ze Stawu) w r. 1492 kwitowali Jana Skąpskiego „Naczyka” z głowy męża i wuja (Py. 15 k. 309). Wojciech P. w r. 1498 kupił wyderkafem za 17 zł węg. od Piotra Głupońskiego łan osiadły w Głuponiach pow. pozn. (P. 1387 k. 115v). Paweł P., mąż Anny, która w r. 1491 kwitowała Jana Skąpskiego z uiszczenia 7 grz. długu (Py. 15 k. 276; 168 k. 99).

Paszkowscy
Panna Marianna P-a, licząca sobie ponad 70 lat, zmarła w Śremie 16 VI 1749, pochowana w grobowcu Chłapowskich (LM Śrem). Franciszek umarł w Poznaniu na Przedmieściu Św. Marcina 18 III 1754 r. (LM Św. marcin, Pozn.). Maciej umarł w Rogoźnie w r. 1760, pochowany 14 IV (LM Rogoźno). Józef, ekonom, i Anna jabłońska, rodzice Jakuba Filipa, ur. w Mierzewie, ochrzcz. 6 V 1764 r. (LB Jarząbkowo). Józef, pochodzący ze wsi Noć (nad Notecią, w parafii Broniszewo), przywędrował do Królikowa i tu zmarł 20 X 1768 r., mając 70 lat (LM Słupy). pan Jan P., chrzestny 4 XI 1769 r. (LB Krotoszyn), nie mam pewności, czy to szlachcic? Ks. Mikołaj, proboszcz w Kotlinie, chrzestny 30 III 1775 r. (LB Sośnica). Jan i Anna z Brzezińskich, oboje już nie żyjący w r. 1777, rodzice Jana, który wtedy sumę 446 zł zapisaną przez Macieja Franciszka Bylinę cedował Józefowi „z Brzezia P-mu” a więc niewątpliwemu Zadorze! (Py. 158 k. 632v). Kazimierz P., z dworu w Morkowie, chrzestny 19 VI 1782 r. (LB Wilkowo Niem.). Monika P-a, żona Wojciecha Skąpskiego, już nie żyjącego w r. 1784. Jan Kanty P., posesor Sokolnik w r. 1796, zas w r. 1800 Brzostowni, mąż Deograty (Bogumiły) Mietelskiej, z której córka Anna, ur. w tych Sokolnikach 10 VII 1796 r. (LB Gułtowy), oraz syn Michał Wincenty, ur. 24 IX 1800 r. (LB Góra kolo Borku). Z powyższymi danymi pozostają w sprzeczności zapisy, w których posesor Brzostowa(!) nazwany jest 11 X 1799 r. (był wtedy chrzestnym) Kazimierzem (ib.), jak też drugi zapis dotyczący zgonu Deograty z Przanowskich(!) P-ej, żony Jana z urzędu podatkowego w Szamotułach, zmarłej tam 22 III 1809 r., w wieku lat 45 (LB Szamotuły). Kazimierz, chrzestny 15 IX 1797 r. (LB Noskowo). „Ur.” Feliks P. (Puszkowski?), ekonom we wsi Węgry, i Anna z Kurowskich, rodzice Marcelego Wojciecha, ur. w Węgrach 15 IV 1811 r. (LB Gostyczyna). „Szl.” Kazimierz, były ekonom w Siekowie, zmarł 28 X 1817 r., pochowany na cmentarzu w Przemęcie (LM Przemęt). „Ur.” Jan, kawaler, zaślubił 23 VII 1867 r. Agnieszkę Krzywokulską (LC Krotoszyn).

Pawłowscy – Piotrkowscy
Pcinińscy, Pcienińscy, Pcińscy
2) Stanisław (Stanisław Wojciech), syn Wojciecha i Sobiepańskiej małoletni w r. 1630 (Kon. 46 k. 221), zapisywał w r. 1642 dług 152 zł. Marcinowi Skąpskiemu (G. 80 k. 1005). Skwitowany w r. 1644 przez Jana Strzałkowskiego (Kon. 51 k. 284). Zapisał t. r. dług 100 zł Adamowi Kraśnickiemu (ib. k. 369), zaś w r. 1645 dług 100 zł. Andrzejowi „Przechowi” Szetlewskiemu (ib. k. 574). Dziedzic Kraśnicy, na połowie tej wsi w r. 1646 oprawił posag 4.000 zł. żonie Annie z Miłonic Borzysławskiej córce Walentego (R. Kal. 13 k. 325). Stanisławowi i Andrzejowi, braciom Borzysławskim, prolongował w r. 1647 termin uiszczenia sumy 2.000 zł. (I. Kal. 113 s. 1440). Swoją matkę w r. 1648 skwitował z 250 zł., zapisanych jej w testamencie ks. Świętosława Strzałkowskiego, zaś jemu i bratu scedowanych przez matkę (I. Kon. 53 k. 66v). Posesor Kraśnicy, skwitowany w r. 1649 przez brata Stanisława z 2.000 zł. (Kon. 53 k. 91). Miał zapis długu 2.000 zł. uzyskany od wspomnianego ks. Strzałkowskiego na wsiach Bożejewice, Buszkowice, Żerniki pow. inowrocł., który to zapis przed r. 1649 cedował Janowi Strzałkowskiemu (G. 82 k. 1v). Matkę i ojczyma Młodziejewskiego w r. 1654 kwitował z 250 zł. (I. Kon. 56 k. 10v). Oboje z żoną w r. 1655 spisali pod zakładem 1.500 zł. kontrakt z Baltazarem Jedleckim (ib. k. 169). Stanisław nie żył już w r. 1656, kiedy to owdowiała Anna Borzysławską zawierała w Węglewie pod zakładem 1.200 zł. kontrakt z małżonkami Janem Kraśnickim i Jadwigą Włosinowską. Cedowała wtedy swą oprawę na Kraśnicy Stanisławowi z Sarnowy Muchlińskiemu (ib. k. 234), zaś w r. 1657 była już 2-o v. tego Muchlińskiego żoną (I. Kal. 122 s. 752). Stanisław był bezdzietny, Kraśnicę zaś odziedziczył po nim brat Jakub (R. Kal. 14 k. 444v). Anna Borzysławska 2-o v. Muchlińska nie żyła już w r. 1690, a jej spadkobiercami byli bratankowie, Marcin i Andrzej Borzysławscy (I. Kon. 68 k. 187v, 69 k. 588).

Pęgowscy
Jan P. cz. Stęszycki, syn zmarłego Jakuba z pow. sieradz., pozywał w r. 1602 o rany Jakuba Magnuszewskiego (I. Kon. 30 k. 632). Stęszyce jak i Pęgów leżały w rzeczywistości w pow. szadkowskim. Janowi P-mu cz. Stęszyckiemu Wojciech Wilczyński w r. 1616 zapisał dług 1.500 zł. (I. Kal. 82 s. 1335). Żoną Jana była Małgorzata Czartkowska, która w r. 1624, już będąc wdową, prolongowała Jerzemu Tomickiemu termin uiszczenia 800 zł. należnych zmarłemu mężowi (ib. 90b s. 1689). Córka Jana i Czartkowskiej, Marianna „ze Stęszyc P.”, współspadkobierczyni dziada Jana Czartkowskiego „Bogumiłka”, kwitowała w r. 1641 Marcina Czartkowskiego, syna Stanisława „Smoczka”, ze 100 zł. stanowiących resztę z zapisanych jej ojcu 300 zł., jak też z 56 zł. rocznej prowizji (I. Kal. 107a s. 424). Była 1-o v. w latach 1641-1645 żoną Mikołaja Parczewskiego, wdowa w r. 1651, 2-o v. żona Stanisława Skąpskiego, 3-o v. w latach 1654-1666 Dobrogosta Komorowskiego, wdowa w r. 1674, bezpotomna, nie żyła już w r. 1684.

Piaskowscy
Po śmierci Mikołaja P-go jego brat stryjeczno-rodzony szl. Mikołaj wójt w czerniewie (Czerniejewie), dzierżąc po nim prawem bliższości części w Piaskach p. pyzdr., został z nich jak też z części tamże spadłych po śmierci swej matki Małgorzaty z Piasków, wygnany przez Wawrzyńca Malechowskiego. Pozywał go o to w latach 1511 i 1512 (P. 865 k. 112v, 194). Barbara, żona Jana Skąpskiego, dziedziczyła prawem bliższości części w Stawie i Piaskach po zmarłych, Mikołaju P-im, bracie stryjecznym, i Mikołaju P-im, wójcie czerniewskim, bracie z wuja rodzonego. Pozywał Mikołaj w r. 1524 o wygnanie siebie z tych części Jana Stawskiego (P. 869 k. 132v). Dorota Stawska „Jeskówna”, wdowa po Stanisławie P-im, swą część dziedziczną we wsi Staw sprzedała w r. 1524 za 100 grz. Wojciechowi Stawskiemu (Py. 23 k. 47). Dorota, córka zmarłego Mikołaja P-go, w r. 1533 żona Mikołaja Wilxyckiego „Gajka”.

Pierścińscy h. Prus
Pierścińscy h. Prus, z Piersna w wojew sieradz. (wedle Uruskiego), ale Pawiński takiej miejscowości nie znał. Stanisław, syn zmarłego Krzysztofa, kwitował w r. 1680 Krzysztofa Rogozińskiego ze 100 zł. z sumy oryginalnej 500 zł., zpisanej sobie oraz swemu rodzeństwu: Kazimierzowi, Bogusławowi, Katarzynie i Agnieszce (I. Kal. 140 k. 28). Chyba ta sama Katarzyna była w r. 1690 żoną Adama Skąpskiego (ib. 146 s. 531). Aleksander zmarły w r. 1688 (AB, Kalisz, Wó 46). Kazimierz nie żyjący już w r. 1773, mąż Antoniny Karbowskiej, córki Walentego i Katarzyny Ostrowskiej, dziedziczki części w Żakowicach zw. „Poklękowszczyzna”, nabytej przez nią 1773.13/VIII. r. od matki za 1.900 zł. (I. Kal. 209/213 k. 141v). Zawierała w r. 1774 z Andrzejem Jackowskim, dziedzicem Żakowic, kontrakt pod zakładem 2.000 zł. (I. Kal. 214/216 k. 59).

Pawłowscy – Piotrkowscy
Pierzchlińscy, Pierzchleńscy, Pierzkieńscy h. Leszczyc
4) Wawrzyniec, syn Mikołaja i Chylińskiej, komisarz dóbr racackich, chrzestny 1756.27/XI. r. (LB Gryżyna), skarbnik 1767 r. (LB Miłosław), wojski gnieźnieński w r. 1774 (P. 1351 k. 43v), wojski większy gnieźnieński w r. 1779 (Py. 160 k. 187v). Posesor Stęszewa w r. 1765 (LB Stęszew). Wedle działów rodzinnych z r. 1773 dostał był już 7.498 zł., a miał dostać 13.162 zł. (Py. 162 k. 44). Dziedzic i posesor Kębłowa, zapisał w r. 1777 sumę 5.000 zł. Annie z Brzeżańskich Ołtarzewskiej (Py. 158 k. 541). Mąż Wiktorii Lubienieckiej, zaślubionej przed r. 1764, skwitowany w r. 1784 przez Wojciecha Szpotańskiego (Py. 163 k. 303v) i przez Antoniego Skąpskiego (ib. k. 317v) Kębłowo mocą kontraktu z 1786.15/VII. r. sprzedał za 100.000 zł. ks. Antoniemu Jabłonowskiemu, kasztelanowi krakowskiemu (Py. 163 k. 485). Synowie: Łukasz, ur. ok. r. 1764, zmarły w Kębłowie 1767.18/IV. r. w wieku lat trzech (LM Miłosław), Franciszek Antoni, ochrzcz. z wody w Bilczynie na Rusi, zaś z ceremonii 1776.1/X. r. (LB Kwilcz), Stanisław, zmarły w Kębłowie 1778.7/VII. r. (LM Miłosław).

Piotrkowscy – Podlescy
Piotrkowscy
Jan P. nie żył już w 1512, kiedy owdowiała Anna, córka Przecha Skąpskiego, wtedy już 2-o v. żona Jana Małachowskiego, połowę połowy w Piotrkowicach pow. pyzdr., oprawione jej przez pierwszego męża w sumie 10 grz., dała obecnemu mężowi (P. 786 s. 346). Jan P., w r. 1512 stryj małoletniej panny Jadwigi z Oświsłowa (ib. s. 347). Jan P., dziedzic w Małachowie Szemborowic, kwitował w r. 1514 Wojciecha i Mikołaja, braci rodzonych niedzielnych, dziedziców w Piotrkowicach pow. pyzdr., z posagu Anny, córki Przecława ze Skąpego, z jej dóbr rodzicielskich w Piotrkowicach (G. 25 k. 532). Braciom Wojciechowi, Maciejowi i Mikołajowi, dziedzicom w Piotrkowicach, ręczył w r. 1514 Wawrzyniec Małachowski z Małachowa Szemborowic za Jana P-go, iż skasuje list oprawny swej zmarłej żony, córki Przecława ze Skąpego (ib. k. 532v).

Piotrowscy z Piotrowic
Piotr P. był w r. 1499 jednym z poręczycieli Jadwigi Królikowskiej, żony Jana Przylepskiego (Py. 169 k. 167). Wojciech P. „Siejek”(?) nie żył już w r. 1500, a bliższość po nim w Piotrowicach i Wrzoskowie pow. pyzdr. spadła na Andrzeja Sierakowskiego (P. 1389 k. 91, 514). Jerzy P ze Zbrudzewa w r. 1508 kwitował Jakuba Koszutskiego z 10 grz. na poczet sumy 50 grz., za którą Jerzemu i matce jego Katarzynie sprzedał był wyderkafem połowę Zbrudzewa i Dąbrowy w pow. pyzdr. (P. 863 k. 31). Jan P., mąż Katarzyny Stawiskiej, córki Wincentego „Konieczki”, której w r. 1509 miały płacić winę córki Michała Powidzkiego z Budzisławia Kościelnego, bo nie uiściły 5 grz. długu (G. 26 k. 3; Py. 24 k. 249). Ta Katarzyna pozywała o wygnanie jej z części ojczystej w Stawie pow. pyzdr. Barbarę Skąpską, wdowę po Przecławie Skąpskim, obecnie żonę Jan „Naczka” Skąpskiego.

Maciej zw. „Pietuch”, trzeci z braci, wspomniany w r. 1516 jako współdziedzic z Piotrowicach i Ciosnach (P. 1392 k. 81v), od brata Mikołaja nabył w r. 1537 wyderkafem za 10 grz. jego tamtejsze części (Py. 23 k. 132). Od Wojciecha Strzałkowskiego cz. Ciosnowskiego, dziedzica części w Ciosnach, uzyskał w r. 1538 zapis 15 grz. długu (Py. 171 k. 555), zaś w r. 1539 nabył od wyderkafem za 15 grz. część w Ciosnach (Py. 23 k. 139). Od Marcina Strzałkowskiego kupił w r. 1542 za 300 zł. jego dobra w Ciosnach t. j. 3 i pół łana i inne części przyległe oraz łąkę na bagnie w Piotrowicach (Py. 23 k. 156). Wspólnie z bratem Mikołajem kupił od Jana Sokolnickiego w r. 1544 za 100 zł. i pół łanów pustych kupił od Jana Sokolnickiego w r. 1544 za 100 zł. 2 i pół łanów pustych w Ciosnach (Py. 23 k. 170). Swoją część wsi Skąpe w pow. pyzdr. sprzedał wyderkafem w r. 1545 za 14 grz. Mikołajowi Skąpskiemu (P. 23 k. 184). Całe swe części w Piotrowicach i Ciosnach sprzedał w r. 1545 za 1.000 zł. Janowi Łosińskiemu (Py. 23 k. 183). Mąż Anny Łosińskiej, wdowy 1-o v. po Macieju Brzezińskim (P. 929 k. 567), którj to Annie Wojciech Losiński w r. 1545 zapisał 10 grz. długu (P. 884 k. 367v). Nie żył już w r. 1547, kiedy jego nieletnia córka Dorota, działając z opiekunami Mikołajem P-im stryjem i Janem Łosińskim, pozywała Krzysztofa Grzymułtowskiego (P. 886 k. 378). Matka jej, Anna Brzezińska(!) w r. 1548 dała zobowiązanie, pod zakładem 100 grz. na swych dobrach oprawnych w Brzeźnie, iż nie wyda jej zamąż bez zgody jej stryja Mikołaja P-go (Py. 172 k. 487). Wyszłą Dorota w r. 1564, krótko po 21/I., za Jana Raczkowskiego, a stryj-opiekun uzyskał od niego wtedy zobowiązanie, iż oprawi żonie 650 zł. posagu (G. 43 k. 37). Oboje żyli jeszcze w r. 1568 1578.

Piotrowscy
Szl. Andrzej P., mieszczanin poznański, mąż uczc. Barbary, która plac w Poznaniu, odziedziczony po bracie opatrz. Erazmie, a Erazmowi dany za jego służby przez króla Kazimierza, sprzedała w r. 1489 za 10 grz. opatrz. Wojciechowi Białkowi, mieszczaninowi poznańskiemu (P. 1387 k. 118v). Jakub, w r. 1498 mąż Katarzyny Chojnickiej (P. 856 k. 317). Może synem tej pary był Adam Chojnicki, zwany też P-im, o którym będzie niżej. Klemens z Piotrowic, kanonik gnieźnienski, w r. 1499 dzierżawca wsi Wójcinko (I. Kal. 5 k. 91). Małgorzata P-a, w r. 1500 żona szl. Stanisława Stopuli(?) z ziemi sochaczewskiej (P. 859 k. 168). Stanisław P., w r. 1503 stryj córek Mikołaja Młyńskiego (P. 1389 k. 280). Jan P. od Jadwigi, żony Jakuba Słopanowskiego kupił był wyderkafem połowę wsi Krzestkowice pow. pozn. i w r. 1514 skwitował z 50 grz. na poczet sumy wyderkafowej 100 grz. Barbarę, żonę Piotra Bitkowskiego(?) i Annę, żonę Jana Izdbińskiego (P. 866 k. 61). Mikołaj P., mąż Małgorzaty, która w r. 1521 w asyście stryja Stanisława Grzymułtowskiego, chorążego kaliskiego, i wuja Jana Chojnickiego, wieś Roszczynno w pow. gnieźn. sprzedała za 70 grz. stryjowi Stanisławowi Roszczyńskiemu (P. 1392 k. 393v). Mikołaj P., dziedzic w Piotrowicach, syn Jana P-go i Barbary Skąpskiej, brat przyrodni Zofii, córki Jana Małachowskiego, drugiego męża swej matki, swoją część macierzystą w Skąpem pow. pyzdr. w r. 1525 wspólnie z tą siostrą sprzedał za 80 grz. Maciejowi, Janowi, Marcinowi, Stanisławowi i Andrzejowi, braciom między sobą rodzonym, dziedzicom w Skąpem (G. 335a k. 95). Wedle innego zapisu z t. r. swoją część w tej wsi braciom Skąpskim sprzedał wyderkafem za 60 grz. (G. 28 k. 241v).

Pląskowscy „Kołdrasy”
Jan, syn zmarłego Piotra, kupił w r. 1577 za 600 zł. część Pląskowa od Stanisława P-go, syna Jakuba „Kołdrasa” (P. 1398 k. 745v). Stanisław P. dostał w r. 1579 od swego wuja Wojciecha Podolskiego poddanego z Podolina wraz z dziećmi, zbiegłych do Mirkowic do Walentego Żegockiego (Kc. 17 k. 300) Stanisław P. kwitował w r. 1582 Annę ze Studzieńca, wdowę po Janie Szyszkowskim, z 30 zł. (G. 60 k. 242). Jerzy i Wojciech, bracia P-cy, sprzedali w r. 1584 Michałowi Miaskowskiemu za 1.000 zł. części Pląskowa (P. 1399 k. 392) Michał P. zapisał w r. 1584 dług 460 zł swym braciom, Jerzemu i Marcinowi. Bracia Jerzy i Wojciech dali temu Michałowi zobowiązanie, iż w ciągu roku stawią do akt brata Marcina, aby całe części Pląskowa sprzedał za 1.000 zł. Michałowi (P. 943 k. 582). Michał P. od Wojciecha Gołębowskiego w r. 1584 kupił za 600 zł. części w Pląskowie oraz siedlisko, gdzie teraz mieszka Anna Żarczyńska, wdowa po Jakubie Gołębowskim (P. 1399 k. 350). Stanisław P. w r. 1588 kwitował ze 100 zł. małżonków Marcina Wysockiego i Barbarę Raczkowską (P. 949 k. 204). Marcin P., mąż Katarzyny Węgierskiej która w r. 1590 od rodzonego brata, Wojciecha Węgierskiego cz. Skąpskiego, uzyskała zapis 200 zł. długu (G. 64 k. 72). Ta Katarzyna skwitowała t. r. Jana Węgierskiego, syna zmarłego Marcina (P. 954 k. 614). Oboje małżonkowie żyli jeszcze w r. 1594 (P. 962 k. 546). Nie żyła już w r. 1627, kiedy syn Marcina i jej, Melchior P., spadkobierca matki i wuja Jana Węgierskiego, syna Marcina, oraz Dąbrowska, córka Macieja i Barbary Węgierskiej, również spadkobierczyni tegoż wuja, części wsi Wola oraz puski Wola w pow. kcyń. sprzedali za 3.000 zł. Janowi Miedźwiedzkiemu (P. 1415 k. 1133). Anna P-a, wdowa w r. 1590 po Wojciechu Grzybowskim z Grzybowa Starej Wsi. Jan P. swemu bratu Wojciechowi w r. 1592 sprzedał za 3.000 zł. swe części w Pląskowie (P. 1400 k. 1006v). Wojciech P. wraz z bratankiem Marcinem skwitowani w r. 1594 przez Łu-

Pląskowscy „Łachawki”
kasza Iłowieckiego z 220 zł (P. 962 k. 351). Stanisławowi P-mu zapisała w r. 1594 dług 37 zł. Anna Tłukomska, wdowa po Marcinie Nietaszkowskim (Kc. 121 k. 566v). Wojciech P., brat rodzony zmarłego Stanisława w r. 1598 kwitował ze sprawy Piotra Goreckiego (P. 968 k. 58). Dorota, w latach 1599-1604 żona Andrzeja Swinarskiego. Mikołaj P., syn zmarłego Michała, skwitowany w r. 1605 z 60 zł. zapisanych na rzecz Jana P-go „Łachawika”, zapisał 80 zł. długu Janowi P-mu ze Złotnik (G. 68 k. 463). Łukasz, syn zmarłego Jakuba, w r. 1609 oprawił posag 3.000 zł. żonie Barbarze Naramowskiej. Jednocześnie od Łukasza Łowęckiego kupił za 7.000 zł. części Siekierek Kościelnych (P. 1406 k. 709, 710v). Wojciech z pow. gnieźń., już nie żyjący w r. 1712 (I. Kal. 78 s. 249), ojciec Tomasza, męża Katarzyny Nagórskiej, z którą spisywał wzajemne dożywocie w r. 1611 (P. 1407 k. 413). Tomasz ów uzyskał w r. 1612 od małżonków Jana Kurowskiego i Elżbiety Kuczkowskiej zobowiązanie wieczystej sprzedaży za 720 zł. części wsi Kotarby w pow. kal., wtedy będące w zastawie za 500 zł. Piotrowi Kotarbskiemu (I. Kal. 78 s. 249), która to sprzedaż została t. r. za sumę 700 zł. dokonana (R. Kal. 8 k. 156). Tomasz żonie na połowie Kotarb w r. 1612 oprawił 200 zł. posagu (P. 1408 k. 140). Części Kotarb w r. 1616 sprzedał za 700 zł. Janowi Radzińskiemu(?) (R. Kal. 8 k. 540). Oboje małżonkowie w r. 1618 cedowali Samuelowi Kęszyckiemu zapis na 700 zł., uzyskany od małżonków, zmarłego Łukasza Belęckiego cz. Lutomskiego i Agnieszki Mikołajewskiej (I. Ka. 84 s. 1098). Jadwiga, w r. 1614 żona Kaspra Płaczkowskiego. Łukasz P. uzyskał w r. 1618 zapis 300 zł. od Urszuli z Brzostkowa, wdowy po Wojciechu Dębickim (P. 1000 k. 899). Regina Kęsowska, wdowa po Pawle P-im, kwitowała w r. 1623 Kaspra z Więcborka Zebrzydowskiego, kasztelanica śremskiego (N. 173 k. 377). Mikołaj uzyskał w r. 1628 zapis 3.000 zł. długu od Jana Czewujewskiego (N. 176 k. 142). Ks. Melchior P. w imieniu własnym i swej owdowiałej siostry(!) Ewy Węgierskiej, wdowy po Wojciechu Pierzchlińskim, zawierał w r. 1630 kontrakt z Janem Miedźwiedzkim (P. 1023 k. 1084). Pleban w Żernikach w r. 1650 (Kc. 129 k. 636), kwitował w r. 1659 ze sprawy Macieja Smoguleckiego (N. 227 k. 410). Piotr P., pozwany w r. 1636 przez siostry Mierzewskie, Katarzynę, żonę Ludwika Łuby, i Jadwigę, żonę Mikołaja Pigłowskiego (P. 161 k. 849; G. 80 k. 185). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1637, mąż Agnieszki Zdzychowskiej wtedy 2-o v. żony Stanisława Skąpskiego (P. 1419 k. 222v). Mikołaj, nie żyjący już w r. 1638, miał przez Żydów gnieźnieńskich zpisaną sumę 100 zł., którą scedował był zmarłemu Maciejowi Wydzierzewskiemu (G. 80 k. 492). Maciej, mąż Ewy Rayskiej, wdowy 1-o v. po Wojciechu Jarczewskim, która w r. 1639 ustanowiła plenipotentów (Ks. 128 k. 177). Tan Maciej, z Jadownik, chrzestny 1642.25/X. i 3/VI. r. (LB Góra k. Żnina). oboje część Jadwonik w pow. kcyń. w r. 1646 wydzierżawili małżonkom Krąpiewskim (Kc. 129 k. 165v). Ewa poddanego z Jadownik dała w r. 1650 Tomaszowi Przetockiemu (G. 82 k. 192). Oboje t. r. poddanego z tej wsi dali temu Przetockiemu (G. 82 k. 192). Może jego córką była Anna P-a, dziedziczka części Jadownik, w r. 1675 wdowa po Andrzeju Węgierskim (Kc. 131 k. 491). Elżbieta P-a, chrzestna 1640.14/IV. r. (LB Gozdowo). Wojciech P. od małżonków Stanisława Dokowskiego i Anny P-ej (o nich wyżej) nabył części Strzyżewka w pow. gnieźn., przeciwko czemu w r. 1640 protestował Jerzy P. Protestował też przeciw Piotrowi i Janowi P-im o to, iż Annę przywiedli do rezygnacji (P. 165 k. 910v). Małżonkowie Piotr P. i Zofia Przybylska zawierali zobowiązanie względem dzierżawy Sroczyna w pow. gnieźn. z Anną Przecławską, żoną Stanisława Wilkostowskiego (G. 80 k. 762v). Ciż małżonkowie, Piotr i Zofia, dzierżawcy Chlebowa, w r. 1644 działali przeciw małżonkom Stefanowi Krzyckiemu i Agnieszce Zaleskiej (P. 169 k. 456v). Zofia, będąc już wdową, cedowała w r. 1658 małżonkom Maciejowi Dobiejewskiemu i Katarzynie Krzyckiej kontrakty zawarte przez zmarłego męża z małżonkami Krzyckimi o Chlebowo i Krzyżowicką Wolę w pow. gnieźn. Od Macieja Dobiejewskiego uzyskała jednocześnie zapis długu 360 zł. (G. 82 k. 1402).

Płaczkowsy z Płaczek
a. Łukasz, syn Marcina i Koszutskiej, wspomniany w transakcji zawieranej między braćmi w r. 1677 (ib.). Całe Płaczki, wedle zobowiązania z r. 1690, sprzedał w r. 1691 za 17.000 zł. Janowi P-mu, synowi zmarłego Piotra i Anny Wiśniewskiej, o których będzie niżej (P. 1121 k. II k. 60). Ów Jan P. nazwany tu bratem stryjecznym Łukasza, podczas kiedy w rzeczywisyości zdają się być dalekimi krewnymi. Chyba pierwszą żoną Łukasza była Dorota Łochyńska, wdowa 1-o v. po Janie Borzymowskim, której w r. 1677 zpisał sumę 2.000 zł. (P. 1192 k. 29) i t. r. spisał z nią wzajemne dożywocie (P. 1428 k. 220v). Z całą pewnością żoną Łukasz, syna Marcina (drugą?), była Helena Skąpska, o której rękę zawierał w Gorazdowie 1694.4/V. r. pod zakładem 6.000 zł. kontrakt z Aleksandrem Skąpskim i Konstancją Kurnatowską, chyba jej rodzicami (Py. 156 s. 37). Helena ze Skąpskich umarła 1709.22/III. r. (LM Szmotuły). Łukasz, spadkobierca rodzonego stryja Jana P-go, dany przezen skrypt na 59 zł. cedował w r. 1719 Janowi Konarskiemu, regentowi grodzkiemu gnieźnieńskiemu (G. 94 k. 7).

2. Bartłomiej, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217), w r. 1527 lub 1528 mąż Zofii Skąpskiej, wdowy 1-o v. po Mikołaju Bożątwie Czeluścińskim, która swą oprawną część Czeluścina sprzedała wtedy wyderkafem za 7 grz. Wojciechowi Czeluścińskiemu (G. 335a k. 99). Żonie tej, córce Mikołaja Skąpskiego, Bartłomiej na połowie swej części w Płaczkach w r. 1534 oprawił 10 grz. posagu (P. 1393 k. 643). Żyła ta Zofia jeszcze w r. 1537 (G. 32 k. 235v), a może i w r. 1543 (G. 335a k. 492). Druga żona Bartłomieja, Jadwiga Taczalska, dziedziczka części rodzicielskiej w Taczałach, wedle zobowiązania męża z r. 1574 swą tamtejszą część winna była sprzedać za 60 grz. Stanisławowi Radzewskiemu (P. 886 k. 182). Bartłomiej wraz z synem Jakubem w r. 1549 okazywali rany zadane im przez Stanisława, brata Bartłomieja i wspólników (Py. 172 k. 557). Nie żył już Bartłomiej w r. 1554, kiedy owdowiałą Jadwigę kwitowała jej córka Regina, żona Jana Katnyńskiego(?), rezydująca w Miłosławiu. Kwitowała też wtedy swych braci Walentego i Jana P-ch (P. 895 k. 243). Była Jadwiga 2-o v. żoną Jarosza Sieczkowskiego w r. 1556, kiedy Walenty i Jan P-cy, synowie Bartłomieja, pozostajacy pod opieką stryja Macieja, pozywali ją (P. 897 k. 862). Chyba ze wspomnianym tu Janem identyczny Jan, ktróry w r. 1580 od „brata stryjecznego” Marcina (zob wyżej) uzyskał zapis długu 318 zł. (P. 934 k. 587). Ten Jan był w r. 1581 mężem Zofii Pruślińskiej, która w r. 1581 kasowała oprawę 230 zł. na Płaczkach (P. 936 k. 223).

5. Marek, syn Mikołaja, wspomniany w r. 1518 (P. 1392 k. 217). Za zgodą ojca na połowie części Płaczek należnych z działów z braćmi oprawił w r. 1534 posag 10 grz. Klarze Skąpskiej, córce Mikołaja (P. 1393 k. 643v). Nie żył już w r. 1569 (P. 1398 k. 39v). Syn Sebastian.

Podbielscy
Adam, sługa Kazimierza Rogalińskiego, poległ 1704.26/X. r. pod Stęszewem w bitwie ze Szwedami (LM Golejewko). Jan w r. 1722 kwitował ze sprawy Wojciecha Śliwnickiego, dziedzica Trębinka (Kośc. 313 s. 236). Jan nie żył już w r. 1729, kiedy żona jego Monika Skąpska, wdowa 1-o v. po Wojciechu Skąpskim(!), celem podniesienia sumy 260 t. zapisanych jej przez małżonków Franciszka i Teresę Szawrońskich, dała plenipotencję synowi Józefowi Skąpskiemu (Kośc. 316 s. 123). Jan P. z żoną Marcjanną Jabłońską w r. 1739 zawierali z Łukaszem Jarnowskim, stolnikowiczem brzeskim-kuj., i jego żoną Salomeą kontrakt z racji sumy 600 zł. (I. Kon. 77 k. 157). Tym małżonkom P-im cedował w r. 1744 Franciszek Lisowski posesję części wsi Kaliska, dziedzicznej Stefana Kraśnickiego (I. Kon. 77 k. 351), oni t. r. sumę 409 zł. cedowali Janowi Sokołowskiemu (ib. k. 401). Skwitował Jan tę żonę w r. 1748 z inwentarza (ib. 78 s. 150). Katarzyna zaślubiła przez r. 1746 Stanisława Prasnyskiego, dworzanina Macieja Trąmpczyńskiego. Kazimierz, chrzestny 1751.6/II. r. (LB Jarząbkowo) i 1753.9/VII. r. (LB Grzybowo). Józef, mąż Apolonii Bojanowskiej, córki Wojciecha i Katarzyny Zbijewskiej, która w r. 1754 wraz z siostrą Jadwigą, owdowiałą Sikorską, mianowała plenipotenta celem windykowania dóbr ruchomych i nieruchomych po rodzicach z części wsi Bardo w pow. pyzdr. (I. Kon. 78 k. 818, 825). Józef żył jeszcze w r. 1758 (ib. 79 k. 98), zaś w r. 1768 Apolonia występowała już jako wdowa (Py. 158 k. 25v). Urodz. Michał, liczący ok. 70 lat, jałmużnik Bractwa Św. Aniołów w Gnieżnie, zmarł 1760.17/VIII. r. i pochowany w kościele Św. Michała (LM Św. Michał, Gniezno). Agnieszka, w latach 1773-1784 wdowa po Wojciechu Markiewiczu. Urodz. Józef, ekonom z Wyciążkowa, chrzestny 1809.31/V. r., „skryba” z Żakowa, chrzestny 1811.21/IV. r. (LB Goniębice).


METRYKALIA – Teki Dworzaczka

56638 (Dobrzyca)
1684.30/5. Jan, s. G. Stanisława i Jadwigi Skąpskich — G. Jakub Obrembski i G. Barbara Woysławska, wszyscy z par. D
57627 (Ostrzeszów)
1692.27/6. Marjanna, c. GD. Wawrzyńca Witkowskiego i N. Ewy Osińskiej będącej w gość. u D. Skąpskiej — GD. Jan Debruchowski regens gr. ostrz. i GD. Anna Gelarowska z Morska.


Wyciąg z Teki Dworzaczka – Zapiski Trybunału Piotrowskiego

„94 (Nr. 39) 1711
Stanisław Malczewski s. o. Jana z ol. Jadwigi Skąpskiej Jan i Franciszek Bogusławscy bcia ol. Stanisława B., oraz Stanisław Sobocki pozwani przez Konstancję Sobocką c. Stanisława z Kat. Wardęskiej, ż. Stefana Łęskiego dz-ę Kurówka (f. 295)

211 (Nr. 39) 1714
Mikołaj i Dorota Pierzchlińscy dzieci ol. Stefana possesora Kembłowa i Lipia. Franciszka ze Skąpskich wd. po Stanisławie Kębłowskim. A ten Stanisław K. s. o. Macieja K. żył 1674. Chryzostom Siemiątkowski burgrabia zs. gnieźn. Franciszek Kembłowski (f. 2077)

249 (Nr. 39) 1714
Antoni Cielecki s. o. Wojciecha C. z Teresy Kęszyckiej, w im. sw. i rodzeństwa Karola i panny Teresy; Pawła, Piotra, oraz Stanisława i Ludwika, ol. Antoniego synów i bratanków Skąpskich 5. 000 fl. zap. przez tegoż Aleks. w r. 1702 kwituje (f. 2483)

274 (Nr. 40) 1715
Krystyna Bartochowska wd. po Janie Lipskim, 2-o v. ż. Tomasza Łętkowskiego matka, oraz Marjanna ż. Kuczborskiego, Urszula i Konstancja panny Lipskie jej córki oraz Justyna Skąpska wd. po Janie Szołowskim 2-o v. ż. ol. Tomasza Buynowskiego matka oraz Krystyna i Konstancja (czy in. im.) Buynowskie córki, Anna Parczewska ż. Jakóba Brzechffy, Łukasz, Kazimierz i Tomasz Borzysławscy bcia rodz. ol. Ludwika B. pozwani przez Zofję Załuskowską wd. po Macieju Strobiszewskim matkę oraz: Józefa, Jana, Wojciecha, Stanisława, Marjannę Strobiszewskich dzieci, oraz Mikołaja i Pawła z Kalinkowic Załuskowskich (f. 109)

342 (Nr. 40) 1719
Justyna Skąpska, wd. po Janie Sołowskim 2-o v. po Tomaszu Buynowskim 3-o v. ż. Andrzeja Wężyka podstolego nowogrodz., matka i Petronella małol. panna B. pozwani przez Zofję z Załuskowskich, wd. po Macieju Strobiszewskim zast. posesorze wsi Wtórek i Pczólin, matkę, oraz Józefa, Jana, Wojciecha, Stanisława, Marjannę SS. jej dzieci (f. 590)

487 (Nr. 41) 1723
Zofja Koszutska wd. po Janie Malachowskim klanie kaliskim, 2-o v. ż. Macieja Koszutskiego oraz Kazim. i Maciej bcia rodz. Malachowscy ol. klana synowie, Franciszek Koszutski, wdowa i spadkobiercy ol. Jana K. dziedzica Urbanowa W. i M. oraz Ptaszkowa Joanna Skąpska ż. Chociszewskiego pozw. p. Dorotę Słonecką wd. po Janie Radolińskim klanie krzywiń., 2-o v. Pstrokońska, klanicową brzesko-kuj., ol. zaś Kęszyckich ol. Katarzyny Szetlewskiej ciotki powódki z ol. Janem Kęszyckim, zrodzonych synów, siostry cioteczno rodzone (f. 623)

767 (Nr. 44) 1725
Katarzyna Wolska wd. po Wojciechu Gruszczyńskim Jan Rokossowski pos. Brzezna, Jan, Jakób, Józef (czy in. im.) Skąpscy (?) dz-e Gurówka, (f. 337)

1043 (Nr. 46) 1725
Karol Cielecki s. o. Wojciecha C. z Teresy Kęszyckiej (2-o v. Skąpskiej) Zofja Kęszycka wd. po Wojc. Kierskim 2-o v. po ol. Wojc. Molskim podsędku zs. i sędzim, surrog. gr. kalis., 3-o v. ż. Piotra Kożmińskiego sędziego zs. kalis. (f. 1118)

1333 (Nr. 50) 1744
Michał Niwski. ol. Róża Cielecka ż. 1-o v. ol. Anton. Skąpskiego 2-o v. ol. Józefa z Konar Malechowskiego, matka Anny z Mal. z Niwskiej. ol. Teresa Kęszycka, ż. 1-o v. ol. Wojciecha Cieleckiego, 2-o v. ol. Aleksandra Skąpskiego, dziedzica Tarnowa, Nowejwsi, Gorazdowa, matka Róży z Cieleckich Malech. (f. 1721)

1349 (Nr. 51) 1746
Stanisław Chociszewski im. matki Anny ze Skąpskich Ch. (f. 79)

1377 (Nr. 51) 1746
Stanisław Chociszewski s. o. Wojciecha Ch. z Joanny Skąpskiej, w im. swojem i matki, pw. Stanisławowi i Michałowi braciom m. s. rodzonym Skąpskim ss. o. Antoniego (f. 591)

[ linia Błażeja

Błażej, żolnierz – szlachcic najparawdopodbniej z ziemi sierdzkiej, po 1831 r. w wyniku przegranej uciekł do Słupi pod Kepnem /ówczesne Prusy/, gdzie się osiedlił z rodziną. Miał 3 żony i 21 dzieci. (przekaz rodzinny). Była to zamożna rodzina, gdyż za ocalenie ufundowali ołtarz w kościele parafialnym.

Karol, s. Błażeja

Maciej/Mathias, s. Błażeja

kontakt

Grzegorz Skąpski