genealogia
Dostojny Przeorze Polski
Orderu św. Stanisława !Spełniając pragnienia wielu potomków polskich rodów szlacheckich, żyjących pod różnymi szerokościami geograficznymi na świecie, których rody nie zostały uwiecznione w żadnych wydawnictwach o charakterze heraldycznym, zamierzam podjąć stosowne starania, celem wypełnienia istniejącej luki, przez opracowanie suplementu do Armoriału mojego pióra, wydanego przez Wydawnictwo BERNARDINUM w Pelplinie, w roku 2005.

Znane mi jest przychylne stanowisko Pana Przeora dla tej koncepcji, które napawa mnie radością i utwierdza w przekonaniu o sensie podejmowania tego trudu, ku niewątpliwemu zadowoleniu zainteresowanych potomków rodów szlacheckich.
Zwracałem się o nie dlatego, gdyż oprócz szlachty z potwierdzonym pochodzeniem rodowym, istnieje szlachta nobilitowana na mocy Konstytucji Orderu św. Stanisława. Sądzę, że jej prawa do prerogatyw szlachectwa muszą być respektowane identycznie, jak prawa szlachty z potwierdzonym pochodzeniem. Dlatego uczynię wszystko, aby wszelkie warunki umieszczenia w mojej księdze – były jednakowe dla całej szlachty. Będzie to stanowić potwierdzenie odwiecznej zasady równości stanowej – tak pieczołowicie pielęgnowanej i przestrzeganej przez cały stan szlachecki, a pięknie wyrażonej w XVII wieku przez poetę Wacława Potockiego – „ Szlachtaśmy wszyscy, bracia, równi sobie…” Zwłaszcza, że przeprowadziłem kilka rozmów telefonicznych o charakterze konsultacyjnym w tej sprawie, po których z satysfakcją stwierdzam, iż moi rozmówcy byli podobnego zdania – jakie Pan Przeor raczył wyrazić w tej kwestii.

Uważam za konieczne w obecnej, skomplikowanej sytuacji, związanie wielkiej idei Orderu z dążeniem do ustanowienia monarchii w Polsce, gdyż są to słuszne oczekiwania bardzo wielu Polaków, tęskniących za taką kulturą w polityce i ładem społecznym, jakim szczycą się inne narody.

Pamiętamy jednocześnie wszyscy o tym, że inicjatorem ustanowienia Orderu św. Stanisława – był właśnie monarcha polski.

Kończąc, zapewniam uprzejmie Pana Przeora, że będę oczekiwał pilnie na biogramy tych, którzy pragną być umieszczeni w tej księdze. Jednocześnie powiadamiam, że z woli władz Konfraterni Dolnośląskiej ustalono wstępnie termin najbliższej Inwestytury Orderu św. Stanisława na dzień 26 maja 2007. Miejsce – Bazylika Mniejsza w Oleśnicy Śląskiej. Bankiet w Sali Rycerskiej zamku Książąt Oleśnickich.

Kreślę się z należną atencją
B.J. hr. T. Zajączkowski
Komandor Konfraterni „ Lower Silesia”

Wrocław, 28 stycznia 2007

Bogusław Jerzy hr. Tarnawa-Zajączkowski, 54-237 Wrocław ul. Popowicka 80 m.20, tel. 071 790 49 19, 0504 834 270, e -mail – hr.boguslaus.georgius@exclusive.pl

Zmieniony ( 2007-02-11 )