rzeczpospolita

Celem projektu jest przygotowanie publikacji, opartej na najnowszych standardach, mającej służyć pomocą badaczom zajmującym się historią i teraźniejszością europejskiej szlachty. Ma ona spełniać cztery cele: (1) zinwentaryzować dotychczasowe publikacje poświęcone śląskiej szlachcie, (2) zinwentaryzować zespoły archiwalne poświęcone śląskiej szlachcie, (3) dokonać ogólnego bilansu literatury przedmiotu i archiwaliów dotyczących śląskiej szlachty, (4) pobudzić badania nad szlachtą śląską i europejskie badania porównawcze nad szlachtą, ze zwróceniem szczególnej uwagi na Europę Środkową i Wschodnią.

Repertorium ma nie tylko pokazać globalne osiągnięcia niemieckiej, polskiej i czeskiej nauki w badaniach nad szlachtą ale również poszczególnych dyscyplin historycznych (historii prawa, ustroju, kościoła, sztuki, rodziny itd.).

Zwieńczeniem projektu „Szlachta na Śląsku” będzie obszerna publikacja licząca osiem tomów. Będą to opracowania prezentujące rezultaty badań przeprowadzonych w ramach wspólnego projektu i wszystkich jego zadań cząstkowych.

Tom pierwszy stanowić będzie publikację materiałów międzynarodowej konferencji „Szlachta na Śląsku”, która została zorganizowana w ramach projektu z udziałem szerszego grona referentów – wybitnych badaczy rozmaitych kierunków badań historycznych, zaproszonych do wystąpienia podczas tego wydarzenia naukowego.

Kolejne trzy tomy przewidziane są jako opracowania z trzech zadań cząstkowych, które w wchodziły w skład całego przedsięwzięcia badawczego, a zatem „Repertorium: Szlachta na Śląsku” – czyli obszerna bibliografia do badań nad szlachtą związaną z regionem, „Kultura pamięci szlachty Śląskiej” – czyli pełna inwentaryzacja szlacheckiej sztuki sepulkralnej w dawnym Księstwie Legnickim, opatrzona komentarzem naukowym oraz „Śląskie Arkadie” – czyli interdyscyplinarna praca zbiorowa o charakterze monograficznym podejmującą problem tożsamości regionalnej szlachty śląskiej oraz więzi z obszarem, na którym żyła.

Cztery ostatnie tomy, to dysertacje stypendystów, którym w ramach projektu i kolegium doktoranckiego przyznane zostały stypendia. Dysertacje związane z tematem projektu i dotyczące różnych epok i aspektów, tworzone są przy różnorodnym zapleczu metodologicznym przez doktorantów z Polski i z Niemiec.

Więcej o projekcie: http://www.szlachta-adel.hist.uni.wroc.pl/index.php?sect=prj3&sub=main&lang=pl