polska

[ III ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY ]

22-26 września 2007

I. Program

III Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy odbędzie się w Warszawie, w dniach 22-26 września br. Zjazd rozpocznie się mszą św. w kościele Św. Krzyża, celebrowaną przez opiekuna duchowego Polonii, Księdza Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski. Uroczyste otwarcie Zjazdu będzie miało miejsce w sali obrad plenarnych Sejmu RP. Weźmie w nim udział Prezydent RP. Obrady toczyć się będą w salach Parlamentu RP. Zakończenie Zjazdu z udziałem Premiera RP planowane jest na Zamku Królewskim. Uczestnicy Zjazdu obejrzą film Andrzeja Wajdy pt. „Katyń”.

II. Uczestnicy

W Zjeździe uczestniczyć będzie ponad 300 delegatów z zagranicy, reprezentujących polskie i polonijne organizacje społeczne oraz duszpasterstwo pracujące poza granicami kraju.
Ponadto w charakterze gości z zagranicy zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji naukowych i kulturalnych, działających poza granicami kraju, mediów polonijnych oraz wybitne osobistości życia polskiego w świecie.
W Zjeździe udział weźmie około 400 uczestników z zagranicy, z ponad 60 krajów.

III. Moderatorzy i referenci

W programie Zjazdu, oprócz obrad plenarnych, zaplanowano obrady w ramach siedmiu Komisji Zjazdowych, których prowadzenie powierzono moderatorom:

* Ita Szymańska – sekretarz Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii. – Komisja ds. promocji kultury polskiej za granicą i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego na obczyźnie,
* Ludwik Wnękowicz, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej – Komisja ds. ochrony dobrego imienia Polski i Polaków oraz budowania wizerunku Polski w świecie,
* Prof. Piotr Małoszewski, Wiceprzewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – Komisja ds. oświaty polonijnej,
* Ks. Prałat Stanisław Budyń, Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech – Komisja ds. duszpasterstwa wśród Polonii,
* Andrzej Poczobut, Redaktor Naczelny Magazynu Polskiego – Grodno, Tadeusz Andrzejewski, Członek Rady Związku Polaków na Litwie – Komisja ds. ochrony polskich mniejszości narodowych,
* Dr Jan Mokrzycki, Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii – Komisja ds. pomocy nowej emigracji w państwach UE,
* Edward Trusewicz, Sekretarz Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie – Komisja ds. młodzieży i sportu,
* Helena Miziniak, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Aleksander Zając, Wiceprezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych- Komisja ds. współpracy z Polonią.

Podczas Zjazdu prezentowane będą referaty w następujących blokach tematycznych:

„Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości przez RP”:

* Ryszard Kaczorowski – nt. działalności ośrodka rządowego w Londynie,
* Władysław Zachariasiewicz – członek Krajowej Rady Dyrektorów Kongresu Polonii Amerykańskiej – nt. działalności niepodległościowej polonijnych organizacji w USA,
* prof. Andrzej Błaszczyński (USA) – „Wkład Światowego Zrzeszenia Organizacji Popierających NSZZ „Solidarność” w odzyskanie niepodległości przez Polskę”.

„Budowa wizerunku Polonii i Polski w krajach osiedlenia”:

* Helena Miziniak – Honorowy Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
* Tadeusz Pilat – Prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych,
* Władysław Lizoń – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej,
* Alexander Zając – Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

„Przyszłość oświaty polonijnej”:

* Aleksandra Podhorodecka – Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii,
* Andżelika Borys – Prezes Związku Polaków na Białorusi,
* Helena Ziółkowska – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

„Nowa emigracja oraz młodzi Polacy za granicą – ich potrzeby i oczekiwania”:

* Marek Czenczek – Polskie Centrum Informacji i Kultury w Dublinie,
* Maciej Bator – Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Północnej,
* Jarosław Cybulski, Dominika Wypych, Edward Trusewicz – Niezależna Organizacja Młodzieży Polonijnej przy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

IV. Imprezy towarzyszące:

wystawy:

* Dom Polonii w Warszawie: wystawa malarstwa – prezentacja artystów polonijnych;
* hotel „Gromada”: wystawa plakatów promujących przedsięwzięcia SWP adresowane do środowisk polskich i polonijnych (zjazdy, igrzyska, festiwale, wystawy).

[ Prezydium Rady Polonii Świata – 2006 ]

Protokół ze spotkania
Prezydium Rady Polonii Świata w Warszawie dn. 13.11.2006

W dniu 13 listopada 2006 r. odbyło się w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
spotkanie Prezydium Rady Polonii Świata.
Tematem obrad były przygotowania organizacyjne do III-go Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W spotkaniu wzięli udział:

Les Kuczyński – Przewodniczący Rady Polonii Świata.

Zbigniew Kosteczki – Przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Aleksander Zając – Wiceprezydent EUWP.

Emilia Chmielowa – Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie.

Ita Szymańska – Sekretarz Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii.

Zbigniew Wysocki – przedstawiciel USOPAŁ.

ks. prałat Zdzisław Peszkowski – kapelan „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie,
przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami kraju .

oraz:

przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Prof. Andrzej Stelmachowski – Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Witold Rybczyński – Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Maria Piotrowicz – Sekretarz Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Andrzej Chodkiewicz – Dyrektor Biura Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Andrzej Grzeszczuk – kierownik Działu Informacji BZK SWP

Jadwiga Lenard – Markowicz – kierownik Działu Programowego BZK SWP

Adrianna Wasilewska – pracownik Działu Programowego

Podczas rozmów dokonano następujących ustaleń:

Postanowiono zaproponować termin 22 – 27 września 2007 jako właściwy do
przeprowadzenia III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy oraz termin 28 września 2007
na przeprowadzenie Zjazdu Rady Polonii Świata.
Uzgodniono, że miejscem obrad obydwu zjazdów będzie Dom Polonii w Pułtusku.

Ustalono, że w III Zjeździe weźmie udział 262 delegatów reprezentujących środowiska
polonijne i polskie z całego świata. Podział mandatów na poszczególne kraje ustalono
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu.

Uzgodniono, że podczas oficjalnego otwarcia III Zjazdu zostanie wygłoszony referat:
„Wkład Polonii w odzyskanie niepodległości przez RP”.

Trzy kolejne dni Zjazdu otwierać będą obrady plenarne, podczas których zostaną wygłoszone następujące
referaty wprowadzające:

1 dzień obrad – Budowanie wizerunku Polonii i Polski w krajach osiedlenia.

2 dzień obrad – Przyszłość oświaty polonijnej.

3 dzień obrad – Nowa emigracja oraz młodzi Polacy za granicą – ich potrzeby i
oczekiwania.

V. Zaproponowano powołanie siedmiu komisji zjazdowych:

1. Komisja ds. oświaty polonijnej. (moderator – przedstawiciel Konwentu
Organizacji Polskich w Niemczech)

2. Komisja ds. promocji kultury polskiej za granicą i ochrony polskiego
dziedzictwa narodowego na obczyźnie. (moderator – przedstawiciel Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowej Zelandii).

3. Komisja ds. pomocy nowej emigracji w państwach Unii Europejskiej. (moderator –
przedstawiciel Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii)

4. Komisja ds. duszpasterstwa wśród Polonii. (moderator zostanie wskazany
przez delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji ks. bp Ryszarda Karpińskiego).

5. Komisja ds. ochrony dobrego imienia Polski i Polaków oraz budowania
wizerunku Polski w świecie. (moderator – przedstawiciel Kongresu Polonii Amerykańskiej).

6. Komisja ds. ochrony polskich mniejszości narodowych. (moderator – przedstawiciele Związku
Polaków na Białorusi i Związku Polaków na Litwie).

7. Komisja ds. młodzieży i sportu. (moderator – przedstawiciel Europejskiej Unii
Wspólnot Polonijnych).

VI. Uzgodniono, że niniejszy protokół zostanie rozesłany do wszystkich członków
Prezydium rady Polonii Świata, którzy do 23 listopada b.r. wypowiedzą się w
sprawie przedłożonych uzgodnień.

oprac. Andrzej Grzeszczuk

Razem udział wzięły 262 delegacje z całego świata.