korzenie dodają skrzydeł

Rodzina daje nam skrzydła, abyśmy mogli się rozwijać i korzenie, abyśmy pamiętali o naszej tożsamości. Warto znać swoje rodzinne historie, tradycje, wspomnienia. Odkrywanie ich może przynieść wiele radości i jednocześnie być świetną zabawą. Dlatego wszystkie dzieci mieszkające na całym świecie i czujące związek z Polską, zapraszamy do udziału w projekcie „Korzenie dodają mi skrzydeł”.

Konkurs

Z okazji zbliżającego się Polonijnego Dnia Dwujęzyczności Justyna Bereza informuje o przygotowaniu dla Was albumu, dzięki któremu odbędziecie fascynującą podróż, poznając fakty o najbliższych i losach ich emigracji.

Projekt “Korzenie dodają mi skrzydeł” skierowany jest do wszystkich dzieci poza granicami kraju, które czują więź z Polską. Polega na wypełnieniu gotowych do pobrania szablonów stron i złożenie ich w album. Temat pracy: „Korzenie dodają mi skrzydeł”. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. 

Prace

Wykonanie pracy jest bardzo proste – wydrukuj i wypełnij gotowy wzór: http://www.dobrapolskaszkola.com/wp-content/uploads/2019/07/album_korzenie-dodaja-mi-skrzydel-1.pdf Po wypełnieniu zeskanuj i prześlij na adres e-mailowy: redakcja@dobrapolskaszkola.com do 15 października 2019 roku w pliku PDF, PNG, PENG, opatrzonymi swoimi danymi: imię i nazwisko oraz klasa i nazwa szkoły oraz kartę zgłoszenia i oświadczenie ze zgodą rodzica/opiekuna z Regulaminu. 

Nagrodą w projekcie jest dyplom uczestnictwa w projekcie oraz nagroda – niespodzianka. Organizatorzy przewidują wyróżnienia. Dodatkowo wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności www.PolishBilingualDay.com oraz internetowej Fundacji Dobra Polska Szkoła www.dobrapolskaszkola.com

Odkryjcie swoją historię, opowiedzcie ją i bawcie się razem z nami!

Regulamin

Regulamin Projektu ”Korzenie dodają mi skrzydeł”:

 1. Organizatorem Projektu jest Fundacja Dobra Polska Szkoła
 2. Konkurs rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia na stronie www.dobrapolskaszkola.com i trwać będzie do 19 października.
 3. Temat pracy brzmi: „Korzenie dodają mi skrzydeł”.
 4. W konkursie mogą brać udział wszystkie dzieci, które czują związek z Polską.

Cel projektu:

 1. Poznanie historii swojej rodziny splecionej z krajem pochodzenia.
 2. Zacieśnienie więzi rodzinnych.
 3. Uświadomienie i umacnianie tożsamości narodowej.
 4. Wzmocnienie poczucie dumy z bycia Polką/Polakiem.
 5. Doskonalenie sprawności języka polskiego.
 6. Ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Założenia organizacyjne:

 1. Projekt skierowany jest do wszystkich dzieci poza granicami kraju, które czują więź z Polską.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 3. Prace należy przesłać na adres e-mailowy: redakcja@dobrapolskaszkola.com do 19 października 2019 roku w pliku PDF, PNG lub PENG,
 4. Projekt polega na wypełnieniu gotowych do pobrania szablonów stron i złożenie ich w album. Temat pracy: „Korzenie dodają mi skrzydeł”.
 5. Każdy uczestnik powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko oraz klasa i nazwa szkoły.
 6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Projektu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Nagrodą jest dyplom uczestnictwa w akcji: „Korzenie dodają mi skrzydeł”. Organizatorzy przewidują wyróżnienia.
 2. Wszystkie nadesłane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji DobraPolska Szkoła www.dobrapolskaszkola.com

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na opublikowanie pracy na stronie Fundacji www.dobrapolskaszkoła.com
 2. Biorąc udział w projekcie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego projektu będzie dostępny na stronie www.dobrapolskaszkola.com
 4. Przekazując pracę, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Karta zgłoszeniowa

Projekt „Korzenie dodają mi skrzydeł”
Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………… Klasa/wiek …………………….
Szkoła …………………………………………………………………………………………………
Kraj zamieszkania …………………………………………………………………………………..

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Projektu dla celów związanych z przeprowadzeniem Projektu zgodnie z jego regulaminem.

Oświadczam, że jestem autorem Projektu oraz, że nie narusza on praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Projektu „Korzenie dodają mi skrzydeł”.

……………………………………………………………….
Podpis autora

Zgoda Rodzica/Opiekuna

…………………………………………………….
(miejscowość, data)

Wyrażam zgodę na udział

……………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu),
którego jestem prawnym opiekunem, w Projekcie„Korzenie dodają mi skrzydeł”. Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia. Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Projektu dla celów związanych z przeprowadzeniem Projektu zgodnie z jego regulaminem.

……………………………………………… podpis rodzica/opiekuna