e-przodek.pl

Serwis e-przodek.pl wzbudził olbrzymie kontrowersje oraz wywołał duże oburzenie użytkowników. Serwis nosi znamiona oszustwa internetowego.

Oświadczenie dotyczące e-przodek.pl

Oświadczamy, że serwis e-przodek.pl obsługiwany przez spółkę: Genealogy Solutions Sp. k. LLC, z adresem:  ul. Złota 61, 00-999 Warszawa NIE MA NIC WSPÓLNEGO z niniejszym serwisem genealogicznym Przodek.pl.

Zespół Przodek.pl

 

Przodek.pl kontra e-przodek.pl

Serwis Przodek.pl nie ma żadnych powiązań z serwisem e-przodek.pl. Pomimo zbieżności nazwy domenowej są to niezależne serwisy. Podstawową różnicą jest fakt, że wzmiankowany serwis e-przodek.pl jest serwisem komercyjnym, świadczącym usługi płatne, natomiast serwis Przodek.pl jest serwisem niekomercyjnym, bezpłatnym, opartym na współpracy społeczności genealogów-amatorów, łączących swoje siły w ramach wzajemnej pomocy.

e-przodek.pl powstał na fali zainteresowania genealogią osób nie znających realiów poszukiwań genealogicznych. Obiecywanie odkrycia powiązań z rycerzami nie jest nowością, inny polski serwis obiecywał że wykaże Twoje pochodzenie od Mieszka I. To nierealne obietnice. Osoby, które próbowały samodzielnie odkryć swoje korzenie wiedzą, że zbudowanie drzewa genealogicznego jest bardzo trudne a wyjście przed 1700 rok jest bardzo rzadkie i dotyczy jednej osoby na sto.

Dodać należy, że sposób działania e-przodek.pl jest prosty i angażujący użytkownika. Po udzieleniu przez użytkownika odpowiedzi na serię pytań serwis zapewnie, że na 98% posiada informacje o poszukiwanym nazwisku. Warunkiem uzyskania informacji jest wysłanie dwóch SMS o wartości ok. 30 zł. Niestety, natychmiast okazuje się, że żadnych informacji nie otrzymasz. Tak – niezależnie od podanego nazwiska jesteś w tych 2% przypadków. To działanie, choć zgodne z wewnętrznym regulaminem serwisu nosi znamiona oszustwa internetowego. Możesz znaleźć w internecie więcej informacji o tym procederze wpisując w wyszukiwarkę hasła: e-przodek cena, e przodek cena, e-przodek.pl opinie, e przodek oszustwo.

Aktualizacja

Serwis e-przodek.pl zawiesił działalność i nie jest już dostępny.

Historia e-przodek.pl

Poniżej cytujemy regulamin e-przodek.pl dla osób, które chciałyby dochodzić swoich roszczeń po zamknięciu serwisu e-przodek.pl a nie miały zapisanego regulaminu.

 

„REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO e-przodek.pl
§ 1
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1) Administrator – właściciel serwisu, mający pełne prawa autorskie oraz własnościowe względem niego.

2) Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem e-przodek.pl

3) Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu poprzez wykonanie czynności określonych w niniejszym Regulaminie.

4) Regulamin – zbiór norm regulujących użytkowanie Serwisu.

5) Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysłana z telefonu komórkowego o tematyce wskazanej przez Administratora i przesłana na zasadach przez niego określonych.

6) Kod Dostępu – kod umożliwiający uzyskanie dostępu do usługi Serwisu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2
1) Serwis prezentuje wyłącznie prywatne opinie jego autorów, a całość serwisu ma charakter wyłącznie informacyjny. W żaden sposób nie możesz traktować Serwisu jako kompleksowej i rzetelnej porady.

2) W razie unieważnienia lub zakwestionowania części niniejszego Regulaminu, zostanie ona pominięta i nie będzie miała jakiekolwiek wpływu na ważność pozostałych części Regulaminu.

3) Warunki i postanowienia tego Regulaminu przedstawiają umowę pomiędzy osobami i podmiotami zawartymi w temacie tego Regulaminu. Pomimo poprzedniego, wszystkie dodatkowe warunki prezentowane na tej stronie będą dotyczyły tego do czego się odnoszą.

4)Serwis może zmienić warunki tego Regulaminu w każdej chwili, uaktualniając niniejszy Regulamin.

5) Warunki tego Regulaminu dotyczą wszystkich Użytkowników Serwisu, włączając w to Użytkowników, którzy udostępnili swoje treści, informacje i każde inne materiały umieszczone w Serwisie.

6) Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które nie są własnością, ani pod kontrolą Serwisu. Serwis nie sprawuje kontroli nad takimi stronami, w związku z czym nie bierze żadnej odpowiedzialności za zawartość, regulaminy, polityki prywatności, funkcjonowanie i usługi zawarte na tych stronach internetowych. Serwis nie będzie cenzurował lub edytował zawartości stron internetowych osób trzecich. Używając Serwisu, jednocześnie zwalniasz go z jakiejkolwiek odpowiedzialności powstałej w związku z użytkowaniem stron internetowych osób trzecich.

UŻYTKOWNICY SERWISU

§ 3
1) Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stałe miejsce zamieszkania oraz spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. Osoby poniżej 18-go roku życia obligowane są do natychmiastowego opuszczenia Serwisu

2) Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik Serwisu akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Serwisu i jego założeń.

3) Serwis zoptymalizowany dla rozdzielczości 1920 x 1080.

4) Użytkownik Serwisu ma prawo w każdym momencie przerwać korzystanie z Serwisu. Aby zakończyć korzystanie z Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien opuścić stronę internetową Serwisu lub rozłączyć się z siecią Internet. Użytkownik Serwisu samodzielnie podejmuje decyzję o korzystaniu z Serwisu.

5) Użytkownik Serwisu nie ma prawa do żądania zwrotów kosztów za uzyskanie kodu dostępu.

6) Użytkownik Serwisu który dokonał zapłaty w celu otrzymania dostępu do usługi nie jest uprawniony do wystąpienia o odszkodowanie.

SERWIS i ADMINISTRATOR

§ 4
1) Aby skorzystać z Serwisu należy odwiedzić stronę internetową e-przodek.pl

2) Zarówno Serwis jak i jakiekolwiek usługi dostępne poprzez Serwis nie mogą być traktowane jako źródło wiedzy wiążącej (specjalistycznej, naukowej, itp) o jakiejkolwiek tematyce. Porady otrzymane podczas korzystania z Serwisu nie mają charakteru wiążącego i nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora i osób działających na jego zlecenie. Ze względu na specyfikę Serwisu Administraotor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłych z decyzji podjętych na podstawie rad udzielonych przez Serwis. Porady mają charakter informacyjny i powinny być zachęceniem do dalszego zdobywania wiedzy w danym zakresie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności moralnej, prawnej, bądź materialnej za złe wykorzystanie treści Serwisu.

3) Usługą serwisu jest odpłatne udostępnienie informacji na temat związany z tematyką serwisu. Usługę uznaję się za zakończoną z chwilą udostępnienia tych informacji poprzez system informatyczny, link, drogą mailową, smsem lub innym sposobem określonym na stronie.
Usługa rozpoczyna się z chwilą akceptacji regulaminu Serwisu przez Użytkownika.

4) Dostęp do usługi jest płatny. Serwis akceptuje kilka kanałów płatności prowadzących do uzyskania dostępu do usługi.
a) płatność przelewem internetowym bądź przekazem bankowym zgodnie z instrukcjami zawartymi na podstronach płatności po stronie Serwisu jak i operatora transakcji.
b) dostęp do usługi można uzyskać także poprzez wysłanie SMS Premium Rate zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.
c) istnieje również możliwość płatności za pomocą serwisu MoneyBookers. Wymaga ona posiadania lub rejestracji konta użytkownika w portalu Moneybookers. Po założeniu konta w portalu MoneyBookers Użytkownik powinien zasilić swoje konto aby móc wykonywać transakcje finansowe. Po zasileniu konta powinieneś dokonać płatności wysyłając 1,23 pln (brutto) z dopiskiem „drzewo” zgodnie z instrukcjami zawartymi na podstronie wybranej formy płatności.
W przypadku tej formy płatności należy zawrzeć informację o swoim adresie email na który mają być przesłane kody jednorazowe umożliwiające dostęp do usługi. Szacowany czas oczekiwania na hasła jednorazowe to 10 dni roboczych.

5) Kanały płatności mogą być w każdej chwili zmienione, wstrzymane, dodane lub wycofane bez konieczności poinformowania o tym fakcie Użytkownika Serwisu.

6) Opłata za uzyskanie dostępu do usługi podana jest na podstronie płatności. W przypadku przelewu internetowego także podczas przetwarzania płatności przez operatora transakcji. Dla kanału płatności MoneyBookers opłata jest stała i została podana w § 4 pkt 4 niniejszego regulaminu.

7) Uzyskanie dostępu poprzez SMS Premium Rate wiąże się z kosztami zależnymi od aktualnej taryfy obowiązującej w Serwisie.
Koszt wysłania jednego SMSa na numer 92578 wynosi 25 pln netto, tj. 30.75 pln brutto. Aby uzyskać dostęp do usługi należy wysłać 2 SMSy. Całkowity koszt dostępu do usługi w przypadku SMS Premium Rate wynosi 50 pln netto, czyli 61.5 pln brutto.

8) Użytkownik uzyskujący dostęp do usługi za pomocą SMS Premium Rate wysyła wiadomość SMS o treści wskazanej w Serwisie na numer wskazany na stronach Serwisu. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość SMS Użytkownik Serwisu otrzymuje jednorazowe hasło lub hasła, które po wpisaniu w Serwisie umożliwia otrzymanie dostępu do usługi. W celu otrzymania dostępu do usługi za pomocą SMS Premium Rate należy posiadać dwa hasła jednorazowe tym samym wysłać dwie wiadomości SMS. Jednorazowe hasło ma ważność przez 48 godzin, póżniej staje się nieaktywne. W ciągu 20 minut, z jednego numeru telefonu można wysłać 1 SMS jeśli operator, administrator lub użytkownik numeru telefonu nie określił inaczej. Cenę za wysłanie 1 SMS oraz całkowity koszt usługi określono w § 4 pkt 7 niniejszego regulaminu.

9) Jeśli z jakichkolwiek przyczyn, pomimo wysłania SMS Premium Rate, dostęp do usługi nie zostanie prawidłowo przesłany z Serwisu do Użytkownika, Użytkownik proszony jest o przesłanie otrzymanych haseł jednorazowych SMS na adres kontakt@e-przodek.pl nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji. W takim przypadku zgłoszenie zostanie rozpatrzone, a Użytkownik może otrzymać nowe hasła jednorazowe umożliwiające uzyskanie dostępu do usługi. Zostaną one przesłane drogą e-mail’ową.
Jeśli sytuacja braku dostępu do usługi wystąpi po płatności za pomocą innego niż SMS Premium Rate akceptowanego przez Serwis kanału, Użytkownik proszony jest o przesłanie informacji na adres kontakt@e-przodek.pl z opisem problemu.

10) W przypadku płatności przelewem bankowym, Serwis udostępnia usługę w formie informacji do pobrania przez Użytkownika. Link, który Serwis udostępnia Użytkownikowi jest dostępny tylko i wyłącznie na potrzeby pobrania informacji, po tym czasie, link jest nieaktualny, a transakcja zostaje uznana za dokonaną. Link staje się nieaktualny także po 24 godzinach od momentu przesłania go do użytkownika. Usługę uznaje się wtedy za wykonaną.

11) Cena dostępu do usługi może być dowolnie zmieniana. Administrator zastrzega sobie możliwość organizowania i ustalania promocji wpływających na cenę dostępu do usługi.

12) Przez korzystanie z Serwisu uważa się odwiedzenie stron internetowych Serwisu.

13) Do korzystaniu z Serwisu nie mają zastosowania jakiekolwiek ulgi.

14) Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieznajomość przez Użytkownika kosztów korzystania z Serwisu oraz własnych możliwości finansowych.

CZAS TRWANIA

§ 5
1) Serwis jest dostępny od 01.10.2012 r.

2) Administratorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany okresu dostępności Serwisu bez konieczności powiadamiania Użytkownika.

3) Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2012 r.

PRAWA AUTORSKIE

§ 6
1) Prawa autorskie do treści publikowanych w serwisie posiada Administrator, za wyjątkiem praw autorskich do publikowanych materiałów opracowanych przez inne osoby celem zamieszczenie ich w Serwisie.

REKLAMACJE

§ 7
1) Wszelkie reklamacje Użytkowników Serwisu związane z funkcjonowaniem Serwisu rozstrzyga Administrator.

2) Decyzja Administratora jest ostateczna.

3) Reklamacje zgłaszane w związku z funkcjonowaniem Serwisu powinny być zgłaszane na adres e-mailowy: kontakt@e-przodek.pl w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji będącej przedmiotem reklamacji. Po przekroczeniu tego okresu, jakiekolwiek reklamacje nie zostaną uwzględnione.

4) Zainteresowani Użytkownicy Serwisu zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Administratora.

5) Każda reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko

b) adres email którego użyto do korzystania z usług Serwisu

c) opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

Reklamacja, która będzie różnić się, bądź nie będzie zawierać wyżej opisanych informacji, nie będzie rozpatrywana przez Administratora.

6) Administrator nie będzie brał pod uwagę reklamacji w których użyto wulgaryzmów, które są obraźliwe, a także tych które nie spełniają ogólnie przyjętych norm i etyki komunikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8
1) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) korzystanie z Serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu oraz sieci Internet.

b) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika Serwisów informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Serwisów;

c) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności jeśli wynikają one ze zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

d) usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Użytkownicy Serwisu, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość sieci, a także inne kwestie techniczne mogące mieć wpływ na Serwis; Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń internetowych oraz telefonicznych;

e) korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.

2) Administrator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Serwisu i zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi Serwisu, który narusza postanowienia niniejszego regulaminu, obowiązujące przepisy prawa lub ogólnie przyjęte normy moralne, bez podawania przyczyny.

3) Regulamin Serwisu znajduje się na stronie Serwisu e-przodek.pl

4) Administrator i Użytkownik Serwisu przyjmują, iż na okoliczność sporu w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia niniejszego regualminu, a prawem właściwym dla rozstrzygania sporów jest prawo Wysp Marshalla.

5) Sądem właściwym do rozpatrzenia sporu pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem Serwisu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby strony pozwanej.

6) Administratorem serwisu jest: Lighted LTD zarejestrowana w Marshall Islands, Majuro MH96300.

7) Strona skierowana jest do mieszkańców i obywateli Wysp Marshalla znających język polski. Jeśli nie spełniasz warunków opuść stronę.

8) Administrator nie ma obowiązku i nie weryfikuje pochodzenia, narodowości ani zamieszkania Użytkowników Serwisu. Nie odpowiada za dostęp do treści Serwisu przez osoby nieupoważnione. Nieupoważnione korzystanie z Serwisu nie może być podstawą reklamacji lub/i roszczeń ze strony Użytkownika Serwisu.

9) Serwis może zakończyć swoją działalność i istnienie w dowolnym momencie bez uprzedniego podania do wiadomości i bez powiadamiania o przyczynie. Po zamknięciu Serwisu, wszyscy Użytkownicy, którzy skorzystali w jakikolwiek sposób z jakiejkolwiek usługi dostępnej poprzez Serwis tracą dostęp do witryn Serwisu.

10) Jeśli Użytkownik Serwisu nie rozumie bądź nie akceptuje regulaminu, obowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Serwisu.”