Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 1447 – 1795 Opracowały Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa 1973 Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Warszawa

Zespół Nr: PL 1 4

Streszczenie Metryka Koronna 1414 – 1820 Zespół nr 4 Kancelaria Koronna 53 mb (790 tomów) Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, PL 00-263 WARSZAWA ul. Długa 7 Nazwą Metryki Koronnej (Metrica Regni) określano już w w. XVI całośc ksiąg powstałych w wyniku dzaiałalnoci kancelarii królewskiej. Księgi te przechowywane w Archiwum Głownym Akt Dawnych w Warszawie, rozpoczynają się obecnie wraz z poczatkiem panowania Kazimierza Jagiellończyka (1447 r.), a kończą wraz z upadkiem Rzeczypospolitej po trzecim rozbiorze (1795 r.). Dzieje Metryki Księgi wpisów oraz księgi dekretów prowadzone przez kancelarię królewską, począwszy od połowy XV w. Z biegiem lat wyodrębniły się osobne serie ksiąg: Księgi Poselstw (przełom XV i XV w.), Księgi Pieczętne (połowa XVII w.), Księgi Kanclerskie (połowa XVIII w.). Po 1526 r. do Metryki Koronnej zostały wcielone księgi wpisów prowadzone w kancelarii książąt mazowieckich (Metryka Mazowiecka), po inkorporacji w 1569 r. Wołynia, Kijowszczyzny i Bracławszczyzny do Korony dla tych obszarów zaczęto prowadzić w kancelarii koronnej nową serię ksiąg (Metryka Ruska lub Wołyńska), kontynuowaną do 1673 r. W kancelarii koronnej, począwszy od roku 1564 składano jeden egzemplarz lustracji dóbr królewskich.

Zawartość Księgi Metryki Koronnej podzielona na dwa zasadnicze typy: księgi wpisów (1.) oraz księgi dekretów (2.):

1.1. Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) Metryki Koronnej, 1447-1794

1.2. Księgi Poselstw (Libri Legationum) Metryki Koronnej, [1354] 1501-1761

1.3. Księgi Pieczętne (Sigillata) Metryki Koronnej, 1658-1794

1.4. Księgi Spraw Publicznych (Kanclerskie) Metryki Koronnej, 1735 – 1794

1.5. Księgi spraw ruskich (wołyńskich) Metryki Koronnej (Metryka Ruska lub Wołyńska), 1569 – 1673

1.6. Księgi wpisów kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka), 1414-1526

2.1. Księgi Sądów: Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego [1521] 1591 – 1744 [1795]

2.2. Księgi Sądu Referendarskiego, 1582, 1591 – 1794.

Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) zawierające wpisy pełnych tekstów dokumentów wystawianych przez kancelarię koronną i wpisy zeznań dokonywanych przez osoby prywatne przed aktami Metryki. Księgi Poselstw (Libri Legationum) zawierające wpisy dokumentów dotyczących stosunków dyplomatycznych Rzeczypospolitej z innymi państwami. Księgi Pieczętne (Sigillata) zawierające krótkie regesty dokumentów wystawionych w kancelarii koronnej. Księgi Kanclerskie (Spraw Publicznych) zawierające dokumenty i korespondencję dotyczącą polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa. Księgi Sądów Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego zawierające krótkie streszczenia (tzw. memoranda) spraw toczących się przed tymi sądami. Księgi Sądu Referendarskiego zawierające sprawy rozpatrywane przez ten sąd. Lustracje i rewizje dóbr królewskich (dz. XVIII) zawierają egzemplarze przeznaczone dla kancelarii koronnej.

Indeksy Rzeczowe Kancelaria Koronna Metryka Koronna Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) Księgi Poselstw (Libri Legationum) Księgi Pieczętne (Sigillata) Księgi Spraw Publicznych (Kanclerskie) Księgi spraw ruskich (wołyńskich) (Metryka Ruska lub Wołyńska) Księgi wpisów kancelarii mazowieckiej (Metryka Mazowiecka) Księgi Sądów: Asesorskiego, Relacyjnego i Sejmowego Księgi Sądu Referendarskiego Metrica Regni Informacje dla Użytkownika Udostępnianie – Ograniczenia Zespół jest udostępniony w całości na mikrofilmach.

Reprodukowanie Prawa własności należą do Skarbu Państwa. Reprodukowanie jest możliwe po uzyskaniu zgody Archiwum Głównego Akt Dawnych. W tych sprawach należy kontaktować się z Kierownikiem oddziału informacji i udostępniania AGAD.

Jak cytować? AGAD, MK

Opracowanie Opracowały Irena Sułkowska-Kurasiowa i Maria Woźniakowa

Zawartość Serii: Księgi Wpisów (Libri Inscriptionum) Metryki Koronnej 4.1. 1447-1794 24 mb (361 ksiąg) Charakterystyka i zawartość:

Najwcześniejsza, podstawowa, a przez kilkadziesiąt lat jedyna seria ksiąg kancelarii królewskiej, stąd przyjęło się na jej określenie używać tytułu całego zespołu – Metryka Koronna.

Do ksiąg tej serii wpisywano treść wystawianych przez kancelarię królewską dokumentów w całości, pomijając jedynie lub skracając części protokołu (intytulację i publikację) i eschatokołu (korroboracja, datacjęi ewentualnie formułę światków oraz inne formuły końcowe typu datum per manus i relację), w nielicznych przypadkach wpisywano do ksiąg tylko regest wystawionego dokumentu, miało to miejsce przy wnoszeniu do ksiąg kilku naraz dokumentów o zbliżonej treści i identycznym formularzu.

W swym założeniu Księgi Wpisów były przeznaczone do pozostawiania wystawionych przez kancelarię królewską dokumentów. Badania przeprowadzone dla XV w. wykazały, że około połowy dokumentów królewskich opuszczało kancelarię bez pozostawienia śladu w Księgach Wpisu. Nie przeprowadzono szczegółowych badań w tym zakresie dla czasów późniejszych, lecz istnieją podstawy, by sądzić, że również w latach następnych nie wszystkie dokumenty wpisywano do ksiąg, choć prawdopodobnie liczba pominiętych dokumentów zmalała.

Listy królewskie nie były zasadniczo do ksiąg wpisów wnoszone.

Zawartość treściowa ksiąg wpisów pokrywa się z zakresem kompetencji kancelarii królewskiej. Są to wpisy nadań królewskich wszelkiego rodzaju lub ich potwierdzeń, nominacji na urzędy, potwierdzeń transakcji dokonanych pomiędzy szlachtą (sprzedaż i zamiana dóbr, zabezpieczenie posagu, zobowiązania dłużne). Mniej liczne z natury rzeczy są wpisy o charakterze ogólnopaństwowym (zwołania sejmów i sejmików, uchwały sejmowe, ogłoszenia wici). Od końca w. XVI liczba transakcji szlachty zeznanych przed aktami Metryki wzrasta. Występuje od tego czasu rozróżnienie terminologiczne: wpisy nadań królewskich i ich potwierdzeń określa się jako „regestrum privlegiorum”, natomiast wpisy zeznań i zapisów osób prywatnych – jako „regestrum inscriptionum et recognitionum”.

W XVII i XVIII w . te właśnie zapisy i zeznania prywatne stanowią przeważną zawartość treściową tej serii, są one zwłaszcza liczne w księgach prowadzonych przez podkanclerzego.

Zasadniczy podział Ksiąg Wpisów, występujący przez cały okres ich istnienia polega na wyodrębnieniu wpisów dokumentów wystawionych z relacją kanclerza – od tych, które noszą relację podkanclerzego. Pierwsze z nich tworzą księgi kanclerskie (kancelarii większej), drugie – księgi podkanclerskie (kancelarii mniejszej). Jest to podział czysto formalny, nie pociągający rozdziału kompetencji. Ten sam zakres spraw załatwiały obie kancelarie królewskie, ten sam więc rodzaj wpisów zawierają tak księgi kanclerskie, jak i podkanclerskie. Mimo tego podziału na dwie kancelarie, w niektórych okresach czasu (XV w. oraz druga poł. XVII – pierwsza poł. XVIII w.) część ksiąg buła prowadzona wspólnie przez obu szefów kancelarii królewskiej.

W drugiej poł. XV w. i w pierwszej poł. XVI w. występują sporadycznie księgi lub składki w księgach prowadzone przez wielkiego sekretarza. Zdarzało się to w czasie, gdy zastępował on szefów kancelarii.

Posiadamy obecnie 72 księgi kanclerskie z lat 1447-1688, 102 księgi podkanclerskie z lat 1449-1681 oraz 7 ksiąg całkowicie lub częściowo prowadzonych przez wielkiego sekretarza z lat 1479, 1483, 1502-1503, 1533-1536, 1562, ponadto 21 ksiąg wspólnych kanclerza i podkanclerzego z lat 1471-1492, 1683-1774.

Wszystkie wymienione wyżej księgi są czystopisami. Obok ksiąg czystopisowych zachowały się również protokoły Ksiąg Wpisów z lat 1592-1794 w liczbie 137 ksiąg. Pokrywają się one w znacznej mierze z księgami czystopisowymi. Podobnie jak i w księgach czystopisowych również i w protokołach występują księgi kanclerskie, podkanclerskie oraz łączne kanclerza i podkanclerzego.

W Księgach Wpisów usiłowano przeprowadzić podziały rzeczowe wyodrębniając tematycznie księgi lub ich części. Wyodrębniono więc w niektórych księgach wpisy dokumentów o charakterze wieczystym lub doczesnym, usiłowano również oddzielić wpisy nadań królewskich od wpisów o charakterze prywatnych zeznań przed aktami Metryki. Przy końcu w. XVIII w księgach protokołów wyodrębniono zobowiązania pieniężne oraz zeznania przed aktami Metryki przyjmowane od osób obłożnie chorych.

Opis zewnętrzny:

Tak czystopisy jak i protokoły Ksiąg Wpisów stanowią księgi złożone z papierowych składek. Księgi czystopisowe są znacznych rozmiarów i w zasadzie posiadają współczesną im oprawę skórzaną. W XVI w. oprawę stanowią najczęściej deski obciągnięte skórą, na której znajduje się wytłoczony tytuł księgi lub herb relatora. Księgi protokołów są z reguły dużo cieńsze, oprawne w półskórek. Na końcu ksiąg czystopisowych w XVI w. umieszczano klauzulę uwierzytelniającą, pisaną przez osobę odpowiedzialną za prawidłowe ich sporządzenie. W księgach protokołów pod wpisami zeznań o prywatnych transakcjach kontrahenci kładli własnoręczne podpisy. Zasadniczo językiem wpisów jest łacina. W księgach XV- wiecznych zdarzają się sporadyczne wpisy niemieckie i czeskie. W XVI w. zjawiają się również wpisy w języku polskim, ich liczba w XVII w. znacznie wzrasta, by w XVIII w. zrównać się liczebnie z wpisami łacińskimi.

Stan zachowania ksiąg wpisów:

Jest dość dobry, pojedyncze woluminy zniszczone posiadają kopie sporządzone w XVIII w.

Wtręty i materiały nietypowe:

W ciąg sygnatur Ksiąg Wpisów włączono na przełomie XVIII/XIX w. Metrykę Mazowiecką i tzw. Metrykę Wołyńską. Omówienie tych dwóch serii ksiąg znajduje się w inwentarzu osobno (zob. s. 241 i s.229). Zapewne omyłkowo znalazły się wśród ksiąg wpisów pojedyncze składki należące do ksiąg poselstw. Ponadto w serii tej znajduje się 18 ksiąg o charakterze odmiennym niż całość tej serii, są to:

2 księgi z wpisami dotyczącymi królowej Bony (MK 72 i 94);

1 księga dekretów sądu królewskiego (MK 81);

4 księgi wpisów związanych z egzekucją dóbr królewskich (MK 98,106,116, część księgi 128);

3 księgi dotyczące spraw Prus Królewskich (MK 102-104);

1 księga różnych chronologicznie wpisów koronnych i litewskich (MK 130);

rewizja Skarbu Koronnego (MK 208);

7 ksiąg pomocy archiwalnych (MK 410-416).

Dzieje ksiąg:

Księgi Wpisów przechowywano w kancelarii królewskiej w Krakowie, a po przeniesieniu stolicy – w Warszawie. W czasie najazdu szwedzkiego w połowie XVII w. wywieziono je do Szwecji. Po powrocie do kraju Księgi Wpisów zostały spisane przez Stefana Kazimierza Hankiewicza. Jest to najdawniejszy wykaz ksiąg tej serii. W XVIII w. przepisano w kancelarii królewskiej najbardziej zniszczone księgi w liczbie dziesięciu lub jedenastu. W r. 1795 wywieziono całość Metryki Koronnej, a więc i Księgi Wpisów, do Petersburga i umieszczono przy Rządzącym Senacie. W tym czasie Księgi Wpływów zostały przesygnowane, zastąpiono dotychczasowe sygnatury literowo-liczbowe nową sygnaturą liczbową, która stanowi i dziś aktualną sygnaturę tych ksiąg. Sygnatury te utrwaliły przemieszanie ksiąg w obrębie serii i włączenie do niej ksiąg obcych (np. ksiąg Metryki Mazowieckiej) oraz błędne umieszczenie Ksiąg Wpisów w innej serii Metryki Koronnej (np. kilka Ksiąg Wpisów trafiło do serii ksiąg sądu asesorskiego). W r. 1798 spisano w porządku nowych sygnatur serię Ksiąg Wpisów.

W następnym roku (1799) przekazano je Prusom. Przed wydaniem ksiąg wycięto a nich część wpisów, a z innych zrobiono kopie. Materiał ten dotyczący terenów zaboru rosyjskiego oprawiono w dwie księgi, które po pokoju ryskim zostały rewindykowane i znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w tzw. Metryce Litewskiej. Księgi Wpisów przekazane rządowi pruskiemu umieszczono prawdopodobnie od razu w Warszawie (mniej wiarygodna informacja podaje, że księgi wpisów przechowywano do 1807/1808 r. w Archiwum Tajnym w Berlinie). Po utworzeniu w r. 1808 w Warszawie Archiwum Ogólnego Krajowego księgi wpisów weszły w jego zasób. W latach 1812-1813 wywieziono je do Saksonii, skąd miały powrócić bez strat. Stan ksiąg wpisów stwierdzony w czasie skontrum Archiwum Ogólnego Krajowego przeprowadzonego w r. 1821 został opublikowany (Powstański), podobnie wyniki następnej rewizji ich stanu z r. 1835 (Bentkowski). Z r. 1912 pochodzi sumaryczny inwentarz, a raczej spis ksiąg wpisów, ogłoszony przez T. Wierzbowskiego ( Monumentu iuris, I).

W ciągu w. XIX sporządzono liczne pomoce ewidencyjne do Ksiąg Wpisów. W latach 1822-1839 sporządzono w Petersburgu kilka tomów pomocy archiwalnych do ksiąg Metryki Koronnej i Litewskiej pozostałych w Rosji. Pomoce te, rewindykowane po pokoju ryskim, znajdują się na końcu serii Ksiąg Wpisów Metryki Koronnej. W Archiwum Głównym sporządzono liczne indeksy i sumariusze do przechowywanych przez to Archiwum Ksiąg Wpisów; pozostał po nich ślad w postaci wzmianek w spisie Bentkowskiego i inwentarzu Wierzbowskiego. Cenna ta pomoc spłonęla w czasie drugiej wojny światowej. Na przełomie XIX/XX w. rozpoczęto w Archiwum Głównym prace nad szczegółowym regestowaniem Ksiąg Wpisów, wyniki tej pracy opublikowano w latach 1905-1919 (Matricularum Regni Poloniae Summaria), po prawie półwiekowej przerwie prace są kontynuowane.

Opracowania:

I. Sułkowska, „Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej połowie XV w.”, „Studia źródłoznawcze” VI (1961)

I. Sułkowska-Kurasiowa, „Księgi Wpisów Metryki Koronnej (1447-1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie”, „Archeion” XLIV (1966) I

W. Krawczuk, „Metryka Koronna za Zygmunta III Wazy”, Kraków 1995

W. Krawczuk, „Metrykanci koronni. Rozwój registratury centralnej od XVI do XVIII wieku”, Kraków 2002

MK 1 – MK 9 zob. Metryka Mazowiecka

MK 10 [1299];1447 26 VII – 1454 22 X; 1455 V. Opr. skóra (XIX w.), zniszczona, karty księgi postrzępione, podklejane. K. 1 – 142 (uwaga: kopia wpisu z k. 30v znajduje się w tzw. Metryce Litewskiej dział V nr 4 k. 1 – 2 (dalej cyt: tzw. ML dz. … nr … k. …) Księga wpisów za kanclerstwa Jana Koniecpolskiego. Na końcu księgi rejestr zawartości (k. 141 – 142), w ktrórym na początku wymieniono wpisy z r. 1492, obecnie nie zachowane.

Matricularum Regni Poloniae codices saeculo XV conscripti, Varsoviae 1914. MRPS I.

Mikrofilm: 785

MK 11 [1284]; 1333; 1335 19 XI; 1339 9 II; 1341 13 VI; 1388; 1424 11 III; 1449 16 VIII; 1450; 1451; 1453 25 VII – 5 IX; 1454 1 II, 6 III, 8 V, 19 VIII, 14 XI; 1455 27 II – 1464 13 XII; 1465 25 VII; 1467 16 V; 1468 24 XI; 1476 30 III; 1484; 1485; 1486; 1491 12 IV; 1492 3 II; 1511 14 II, 7 VIII, 29 XII. Opr. Skóra (XIX w.) zniszczona, karty postrzępione, podklejane. K. 1 nlb + k. 1 – 2 + s. 3 – 34 + k. 36 – 37 + s. 39 – 661 + k. 1 nlb. Brak s. 19 – 30, 35, k. 38, s. 49 – 52, 55, 302 – 307. Podwójne s. 56, 171. (Uwaga: s. 302 – 307 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 6-8, ponadto tamże na k. 3 – 5 znajduje się kopia wpisu ze s. 122). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana syna Lutka z Brzezia.

MRPS I IV/1.

Mikrofilm: 10 554

MK 12 [1300]; 1453 12 VIII, 5 IX; 1454 26 I; 1458 1 V, 25 IX; 1462 17 XII, 20 XII; 1468 31 X; 1469 18 VII; 1470 10 V, 13 XII – 1477 15 II. Opr. Skóra (XIX w.), grzbiet naddarty, współcześnie sygnowane składki księgi świadczą o kompletnym stanie zachowania. K. 1 nlb + 1 – 269. Niezapisane k. 253 – 269. Brak k. 252. Księga wpisów za podkanclerstwa Wojciecha Żychlińskiego, kanclerstwa Jakuba Dębińskiego oraz podkanclerstwa Zbigniewa Oleśnickiego.

MRPS I

Mikrofilm: 531

MK 13 (a) 1429 26 VIII; 1437 30 V; 1455 7 V, 1477 27 VIII; 1453 24 VIII; 1479 16 II – 1 VIII (b) 1484 17 II – 1488 3 I. (c) 1484 – 1485 Opr. Skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone, podklejane, format księgi mniejszy niż pozostałe księgi tej serii. K. 1 nlb + 1 – 181. Niezapisane k. 23v – 24v, 28 – 29, 33 – 39, 40v, 152 – 159, 172v – 179. (a) Księga wpisów Krzesława Kurozwęckiego w. sekretarza królewskiego (k. 1 – 27v).

(b) Księga rachunkowa Krzesława Kurozwęckiego kanclerza koronnego (k. 41 – 151v).

(c) Wpisy i notatatki typu pomocy kancelaryjnych i formularzowe oraz dwa listy oryginalne króla do kanclerza K. Kurozwęckiego (k. 29v – 32v, 39v – 40, 159v – 160, 171 – 181).

Liber quitantiarum regis Casimiri ab a. 1484 ad 1488 (Teki A. Powińskiego t. II), Warszawa 1897 MRPS I (MK 13 k. 1 – 40, 159 – 181).

Mikrofilm: 533

MK 14 [1260]; 1468 10 VIII; 1469 20 XI; 1472 28 XII; 1477 3 IX – 1478 16 VII; 1478; 1479 25 VII; 30 VIII – 1492 5 VI; 1492. Opr. skóra (XX w.), karty księgi zniszczone, podklejane, niektóre słabo czytelne. K. 2 nlb + 1 – 215 + 2 nlb (foliacja ołówkowa – właściwa, dawna paginacja – z błędami).

MRPS I.

Mikrofilm: 534

[A 1] 1439 – 1502 Kopia XVIII-wieczna zaginionej księgi wpisów. Księga ta spłonęła w czasie drugiej wojny światowej wraz z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MK 15 [1262] 1492 9 X – 1495 13 VIII; 1497 6 X; 1505 16 V – 17 VIII. Opr. skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 224 + 1 nlb. Brak k. 114, 126. Podwójna k. 210. Po k. 132 następują k. 143 i 144, dwie karty niezapisane, następnie od k. 145 prawidłowa foliacja. Księga wpisów za podkanclerstwa Grzegorza Lubrańskiego, 1492 – 1495 (k. 1 – 210). Fragment księgi wpisów za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego, 1505 (k. 210 – 224).

MRPS II.

Mikrofilm: 535.

Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex occasione litis inter Nicolaum Radwan cum pueris Iohannis Radwan et Iohannem Comorowski de Comorow ratione possessionis villae Racziechowy, districtus Osswyanczimiensis, pro parte eiusdem Comorowski sententiam fert. GL. MK 15, f. 145 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex testificatur Nicolaum de Zarnowyecz sortem bonorum maternalium in Byezdzyedza et Lublicza, districtus Novae Civitatis Corczin, et sortem bonorum post mortem patris Stanislai ad se devolutorum in villis Turoschowka et Polanka, eiusdem districtus, cum medietate oppidi Zarnowyecz, districtus Byeczensis, Georgio de Zarnowyecz, fratri suo germano, pro certa pecuniarum summa vendidisse. GL. MK 15, f. 145 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex testificatur Iohannem Felicem Reszowszky, praepositum Praemisliensem et canonicum Crakoviensem, de Przibischowca et Ogrodzienyecz haeredem, bona sua haereditaria castrum et oppidum Ogrodzienyecz cum villis Clucze, Rodaky, Nyegowanycze, Wissoka, Wyeszolka, Rokythno, Kyelkowycze, Parcoszowycze, Rudnyky, Zagorzany, Gora, Nadolicze, Wlodouicze cum advocatia et minera seu ruda dicta Czyszowszka, in districtu Leloviensi sitis, pro villa Zawierczie et additamento 8000 fl. cum Iohanne de Pilcza, palatino terrarum Russiae generali, commutasse. GL. MK 15, f. 146 Cracoviae, 1492.10.12 Rex oppidanis de Lubowla privilegia et exemptiones a regibus Poloniae Ludovico, Vladislao II et Vladislao III concessas confirmat. GL. MK 15, f. 146 Cracoviae, 1492.10.13 Rex Beatae de Thanczyn, relictae Iohannis Odrowansch, villas Hrossowa, terrae Praemisliensis, de manibus nob. Alexandri, Vyssoczkie et Podlvsz, districtus Samboriensis, de manibus nobb. Syenko et Procz eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.13 Rex testificatur Iohannem Woynowski et uxorem eius Barbaram, filiam Iohannis Janyowski de Janyowicze, rotmagistri et servitoris regii, ac Nicolaum Janyowski de Janyowicze, per medium arbitrorum Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, et Dobeslai de Curozwanki, palatini Lublinensis, ratione bonorum haereditariorum Janyowicze, penes Sczebrzeschyn sitorum, et regalium Ostrowsko et Dambno, in districtu Sandecensi iacentium, certam concordiam iniisse. GL. MK 15, f. 147 Cracoviae, 1492.10.15 Rex oppidanis in Szrem pontale a patre suo donatum eximere permittit. GL. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex civibus de Szrem liberatem ab omnibus exactionibus, censibus et quibusvis solutionibus regalibus, excepta exactione pro coronatione regia, dat. GL r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Iohanni Amor de Tharnow, castellano Cracoviensi, villam Trzesnyow, districtus Sanocensis, de manibus Stanislai Dersnyak eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Iohanni Amor de Tharnow medietatem villae Vroblik districtus Sanoczensis de manibus Nicolai de Zarschyn eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.15 Rex Raphaëli de Jaroslaw, castellano et capitaneo Sandomiriensi, marsalco regni, septem talagas, quatuor bobus vehi solitas, de zuppis Drohobicensibus, ad beneplacitum suum, donat. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.16 Rex civibus de Sczebrzeschyn per easdem vias in terras Maioris Poloniae transire permittit, per quas alii incolae terrae Chelmensis et oppidi Crasnostaw vadunt et proficiscantur. GL. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.16 Rex Iohanni Rzeschowsky, praeposito Praemisliensi, civitatem Crasnistaw de manibus Iohannis de Pilcza, palatini Russiae, eximere permittit. r. MK 15, f. 1 Cracoviae, 1492.10.17 Rex Stanislao de Pilcza libertatem ab expeditione bellica, ad beneplacitum suum, concedit. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.19 Rex Iohanni Bwdzischowsky officium carbariatus Wieliciensis de manibus Sophiae et Catharinae olim Iohannis de Schvdol, filii olim Aegidii Schvdolsky, burgrabii Cracoviensis, eximere permittit et 400 fl. hung. ab eo mutuatos in praedicto carbariatu ei inscribit; de quo ad Iohannem Borzimowsky zupparium mandatum dat. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemborensi, advocatiam in Vrzandow de manibus fam. Nicolai Gambala eximere permittit. GL. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Rex testificatur Iohannem Felicem, praepositum Praemisliensem, Andream et Stanislaum Rzeszowszky, fratres germanos de Przybiszowka, Iohanni de Pilcza, palatino Russiae, sub vadio 2000 fl. hung. fideiussisse pro Iohanne fratre suo germano de eadem Przybiszowka, quia coram actis Leloviensibus terrestribus parere et approbare debeat commutationem bonorum oppidi Ogrodzynyecz, villarum Clucze, Rodaky, Nyegowanycze, Wiszoka, Wyeszyolka, Rokythno, Kyelkowycze, Parkoszowycze, Rudniky, Zagorzany, Gora, Nadolicze, Wlodowycze, advocatiae ibidem, minerae seu ruda dictae Czyschowszka et telonei dictorum bonorum, per praefatum ven. Iohannem Felicem Rzeschowsky dicto palatino pro bonis Szawyerczye et 8000 fl. resignatorum. MK 15, f. 2 Cracoviae, 1492.10.20 Iohannes Albertus rex, uti debitor principalis, et fideiussores regii, consules et communitates oppidorum Oswiecim et Kęty debitum 680 fl. hung. Malcher de Dubowecz, filiisque eius Iohanni, Malchero et Balthasaro pro die Iacobi (25 iul.) anno 1493 solvere promittunt. GL b. MK 15, f. 5 Cracoviae, 1492.10.23 Rex cum consensu reginae Elisabeth, matris suae, quae dotem in terra Radomiensi inscriptam habet, Hieronimo Dvnyn de Vyazd villam Vylczkovicze, districtus Radomiensis, in 154 fl. hung. obligare permittit. r. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.10.25 Rex Nicolao Visga, succamerario Belzensi, villam Modre districtus Chelmensis de manibus Catharinae Modrzinska eximere permittit. r. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.10.27 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemborgensi, villam Dalvin districtus Derschoviensis de manibus Ursulae, relictae gen. Haberth Ryman, vexilliferi Mariemborgensis, pro utilitate castri Mariemborg, eximere permittit. MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.11.02 Rex Derslao rotmagistro cum comitiva 200 equitum in servitium suscepto et in Podoliam missuro litteras indemnitatis dat. R NB. Similes litterae datae Janusch Swirczowsky in 212 equis, Hynek in 170 equis, Petro Lanczky in 170 equis, Jankowsky in 170 equis, Iohanni Jvkowsky in 100 equis.

MK 15, f. 3 Cracoviae, 1492.11.06 Rex gen. Janussio Veresch ungaro 520 fl. hung. debiti pro servitiis reddere verbo regio promittit. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.12 Rex censum perpetuum 12 et 15 marc. e macellis Kazimiriensibus provenientem vicariis perpetuis canonicalibus ecclesiae cathedralis Cracoviensis pro 180 marc. et 430 fl. hung. iure reemptionis vendit et intuitu dicti census vicarios praefatos ab omni solutione et contributione tam pobory, quam schossy ac cuiuslibet expeditionis generalis et particularis, et pomoczne libertat, iurisdictionique ecclesiasticae incorporat. GL. MK 15, f. 5 Cracoviae, 1492.11.12 Rex mandatum ad Martinum de Borzimow, magnum procuratorem Cracoviensem, et ad consules Kazimirienses de vendito censu e macellis Kazimiriensibus dat. MK 15, f. 6 Cracoviae, 1492.11.17 Rex consulibus et civibus Kazimiriensibus 500 fl. hung. in villa Plaschow, quam iam a rege Casimiro IV in certa summa obligatam tenebant, inscribit. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.23 Rex Petro de Opalenycza, iudici Posnaniensi, villam regiam Wylkowo, in ducatu Glogoviensi sitam, de manibus nob. Georgii Hunwerth eximere permittit. r. MK 15, f. 4 Cracoviae, 1492.11.29 Rex testificatur Nicolaum Zloczski 300 marc. dotis et dotalitii Hedvigi, filiae olim Mathiae Lanczki et consorti suae, in medietate bonorum Dambye, Przybyradow et Zalyessye, districtus Chanczynensis, inscripsisse. GL. MK 15, f. 148 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Georgio Hubati stipendiario villam Rayszkow terrae Calischiensis de manibus consulum et communitatis civitatis Calischiensis eximere permittit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Petro Myskowsky, castellano Vyelunensi, villam Osszyek districtus Vyelunensis de manibus Vyerussii de Voknowy, iudicis Vyelunensis, eximere permittit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.05 Rex Petro Myskowsky 300 marc. in Osszyek villa tenutae eius inscribit. MK 15, f. 7 Cracoviae, 1492.12.11 Rex testificatur fam. Iohannem Laymyther, civem Cracoviensem, recognovisse, quia nob. Georgio Hubathi, rotmagistro regio, villam Boruczyno, districtus Calissiensis, ac domum seu aream Calissiae penes monasterium s. Francisci iacentem in eadem pecuniarum summa, in qua villam et curiam a Laurentio Cossmider obligatam habuisset, resignaverit. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex Petro Kmytha, capitaneo Scepusiensi, 150 fl. de proventibus suis capitaneatus dicti singulis annis ad beneplacitum suum donat. r. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex Petro Kmyta de Vysnycza, capitaneo Scepusiensi, 400 fl. hung. debiti ex proventibus capitaneatus recipere permittit. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.13 Rex eidem Petro Kmytha stationem annuam in Lypnycza singulis annis ad beneplacitum suum donat. r. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.16 Rex Stanislao de Chodecz, exercituum terrestrium terrarum Russiae capitaneum, litteras indemnitatis super 30 equis dat. MK 15, f. 8 Cracoviae, 1492.12.16 Rex Nicolao de Cuthno, palatino Lanciciensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, ratione controversiae inter Dobrochnam, relictam Iohannis Zaramba, palatini Calissiensis, et Iohannem filium eius, occasione reformationis dotis et dotalitii, vadium 1000 marc. interponit. NB. Similes litterae datae: ad capitaneum Cracoviensem ratione bonorum Zoraw terrae Cracoviensis; item ad capitaneum Siradiensem occasione bonorum Mlinowa; item ad palatinum Lublinensem et tenutarium Wyelunensem occasione bonorum in Wyelun; item ad capita.

MK 15, f. 8 Nyepolomycze, 1492.12.20 Rex testificatur Martinum Jaczimirski cum uxore Margaretha villam Lypnyk districtus Cracoviensis Petro Kmytha de Wyssznyce, capitaneo Scepusiensi, pro 300 marcis vendidisse. GL. MK 15, f. 148 Cracoviae, 1492.12.21 Rex Nicolao Gardzina de Ludbrancz castellanatum Spiczimiriensem post mortem Nicolai Bronowski vacantem confert. MK 15, f. 13 ……Nowe Myastho Corczin die dominico….., 1492.12.30 Sroda feria 4 in crastino Circumcisionis (2 ian. 1493). Schadek f. 4 in crastino Circumcisionis, Lancicia f. 6 post Circumcisionis (4 ian. 1493). Wyelun f. 2 die beati Silvestri (31 dec. 1492). Brzesczie f. 4 in crastino Circumcisionis. Juniwladislavia sabbato in die beati Thomae (29 dec. 1492). Dobrzin f. 2 in die Silvestri. Sochaczow f. 5 post Circumcisionis (3 ian. 1493). Rawa f. 2 in die Silvestri, Gambin sabbato in vigilia Epiphaniae (5 ian. 1493). Proschowicze f. 6 post Epiphaniarum (11 ian. 1493). Oppathow f. 4 post Epiphaniarum (9 ian. 1493). Vrzandow f. 2 in crastino Epiphaniarum (7 ian. 1493). Chelm f. 4 post Epiphaniarum. Visnya f. 2 in die beati Silvestri. Belz f. 2 in crastino Epiphaniae. Cristinus de Bowanthow in Lanciciam, Bresczye, Juniwladislaviam et Dobrzyn. Mathias plebanus Rawensis in Rawa, Sochaczow et Gambyn. Lasskowski in Chelm, Belz et Vyssnya. Albertus Gorski in Sroda. Mathias de Gosd in Colo. Iohannes Chrzansthowski in Opathow et Vrzandow. Costhka notarius in Schadek et Wyelun. n. MK 15, f. 4 ……, 1492.-.- Nomina dignitariorum terrarum: Cracoviensis, Sandomiriensis, Lublinensis, Chelmensis, Sochaczoviensis, Ravensis, ac viduarum. MK 15, f. 143,144 Cracovia, 1493.01.01 Rex Zavissio de Borzischevicze, succamerario Chelmensi, vexilliferatum cubiculariorum regiorum, post promotionem Gardzinae de Lyndbrantcz ad castellanatum Spicimiriensem vacantem, donat. R. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.01 Rex Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, villam Domassno, districtus Opocznensis, eximere permittit. r. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.03 Rex Iohanni Cosmider, curiensi suo, mediatatem villae Byala districtus Wyelunensis, de manibus Iohannis Dambrowski eximere permittit. MK 15, f. 9 Cracovia, 1493.01.04 Data est quittatio curiensibus regiis super 100 bancos salis. Data est cubiculariis regiis quittatio super 40 bancos salis. Item curiensibus et cubiculariis serenissimae dominae reginae Poloniae 20 banci salis dati sunt. n. MK 15, f. 127 Cracovia, 1493.01.05 Rex testificatur Sigismundum Stosch, curiensem regium, burgrabiatum Cracoviensem, quem obtineret pro 450 fl. hung., Iacobo Boturzinsky vendidisse (deletum). GL. MK 15, f. 9 Cracovia, 1493.01.08 Rex Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, villam Domassno in 100 marc. Iacobo Drzewiczski obligare permittit. MK 15, f. 10 Cracovia, 1493.01.10 Rex 64 marc. de censu annuo 200 marc., a carnificibus Cracoviensibus dari solito pro 2000 fl. hung. pauperibus hospitalis S. Spiritus iure reemptionis vendit. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.10 Rex 12 marc. de annuo censu 27 marc. de macellis pistorum solvi solito pro 360 fl. hung. consulibus Cracoviensibus, tanquam patronis altaris ss. Benedicti abbatis, Viti et Modesti, Fabiani et Sebastiani, Sophiae et Cordulae, in ecclesia B. V. Mariae in circulo Cracoviensi, cum consensu Iohannis de Oswyaczym doctoris, plebani ad s. Nicolaum extra muros Cracovienses, eiusdem altari altaristae, iure reemptionis vendit. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.10 Rex consulibus et communitati civitatis Cracoviensis, ad extenuationem debiti 5675 fl. hung. per 30 fl. septimanatim ex cisticula zuppae Vyeliciensis recipiendos assignat, deque hoc Iohanni Borzimowski, canonico et zuppario Cracoviensi, mandatum dat. MK 15, f. 11 Cracovia, 1493.01.18 Rex testificatur Iohannem Pyenyazek de Cruslova bona regalia tenutae suae Jaslo cum villis et sorte advocatiae Petro Chlewiczky et Nicolao Woynarowsky a festo Nativitatis Christi proxime praeterito ad decursum 4 annorum certis sub conditionibus in tutoriam commisisse. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex Iohanni Wyelopolszki bona regalia tenutae eius oppidum Dambowyecz cum suburbio et villis Lazy, Zarzecze, Wola et Masczowa, praedecessoribus eius inscriptas pro bonis haereditariis cum quorunque subdito regni commutare permittit. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex cuidam Russek altaristae censum 13 marc. super macellis pistorum Cracoviensium pro 400 fl. hung. vendit. r. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex permittit Hieronimo Cobylenski, tenutario bonorum regiorum Sanoczek, Lubathowa et Rogy, terrae Sanocensis, fideiussori suo, obligare haec bona Andreae Strasch de Byalaczow, qui sibi summam 1000 fl. hung. in mutuum dedit. MK 15, f. 12 Cracovia, 1493.01.18 Rex magistro Iohanni de Bochin, notario suo, et Iohanni Ottha, civi de Nova Sandecz, facultatem metallorum, thesaurorumque quaerendi dat iis sub conditionibus, quae in regnis Hungariae et Bohemiae tali casu observantur. GL. MK 15, f. 150 Cracovia, 1493.01.21 Rex Michaeli Czvrilo de Wygnanowo, venatori Cracoviensi, domum in Nyepolomycze, post mortem Iohannis Buri, venatoris regii, vacantem, ad vitam donat. MK 15, f. 13 Cracovia, 1493.01.21 Rex testificatur Nicolaum Naramowski, curiensem regium, vineam sibi a rege donatam, Posnaniae extra muros sub monte, retro ecclesiam s. Adalberti sitam, praedio molendinatorum Bogdanka vicinam, Iohanni Carnyowski, civi Cracoviensi, pro certa summa pecuniarum vendidisse. GL. MK 15, f. 149 Cracovia, 1493.01.28 Data est reformatio dotis et dotalitii in forma solita cancellariae nob. Margarethae, consorti nob. Iohannis Sborowsky, et eidem Margarethae inscripti sunt 200 fl. hung. pro dote et alii 200 fl. pro dotalitio puri auri et iusti ponderis per praefatum Sborowsky, maritum suum legitimum, in et super tota sorte sua haereditaria, quam habet in villa Zablocze, in terra et districtu Cracoviensi sita, et in toto praedio ac omnibus pecoribus et pecudibus ac tota suppellectili domestica sortis suae praefatae. GL n. MK 15, f. 176 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.01 Rex nob. Iacobo Pyorunowski Pyotrcoviam veniendi et manendi ad decursum 3 septimanarum cum 12 personis et equis salvum conductum extradit. r. MK 15, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.07 Rex testificatur coram se et senatoribus Dobrogostium de Ostrorog, castellanum Myedzirzecensem et capitaneum Ostrzeschoviensem, recognovisse, quia villam suam Parznyow, districtus Ostrzeschoviensis, cum Iohanne Pakosslawsky, haerede de Pacoslaw (districtus Posnaniensis) pro medietate Pacoslaw cum additamento 300 marc. commutaverit. GL. MK 15, f. 156 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex cives Leopolienses a solutione omnium exactionum, datiarum, a podvodis et expeditione bellica ad decursum 4 annorum iuxta privilegium a rege Casimiro IV eis concessum libertat. MK 15, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex conditiones liberae mercaturae iudaeorum in civitate Leopoliensi demonstrat ac definitionem controversiae eorum hac de re cum consulibus civitatis ad aduentum suum ibidem differt. MK 15, f. 14 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex ordinem, quo controversiae inter cives Leopolienses et armenos decidi debeant, praescribit. MK 15, f. 14 Petricovia, 1493.02.11 Rex Sbigneo de Thączyn, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, pro commodo et utilitate castri eiusdem, villam regalem Kosszowo districtus Gdanensis de manibus Iohannis Volykowsky, succamerarii Pomeraniae eximere permittit. GL. MK 15, f. 14 Petricovia, 1493.02.12 Rex testificatur Annam relictam Stanislai Gothkowsky cum Iohanne Libischowsky bona Brzoza, Idzykowicze et Idzykowska Wolya pro bonis Trczyanka, Schadikierz, etiam in districtu Opocznensi iacentia, et 200 marc. commutasse. GL. MK 15, f. 151 Petricovia, 1493.02.14 Rex ad petitionem religiosae et nob. Dorotheae Ruczsska advocatiam eius in oppido regio Wartha cuilibet subdito regni vendere permittit. MK 15, f. 152 Petricovia, 1493.02.14 Rex nob. Alberto Nowsky advocatiam haereditariam in villa Noua Yezowo districtus Leopoliensis iure haereditario donat, adiungendo eidem advocatiae molendinum aquaticum stagnumque in fluvio Starzyska, 4 1/2 laneos et tabernam cum 1/2 laneo, cum censibus, laboribus, apum alvariis alias dzyamny, stagnis et eorum demissionibus alias spusky, cum licentia in praedicto fluvio ffolusz et stampy facere, cmethones in advocatia locati inter cetera de quolibet laneo 2 mensuras tritici alias mossy dare debebunt; dat etiam advocato ius theutonicum, cmethonesque dictae villae ad labores alias natloką petere admittit. GL. MK 15, f. 153 Petricovia, 1493.02.15 Rex 1141 fl. hung. Martino Chocimowski, curiensi suo, per Casimirum IV in Slumnyki inscriptos, super oppidum Przedborz transfert. GL. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.18 Rex oppidanis in Colomya damna a hostibus passis libertatem ab omnibus oneribus et exactionibus, excepta contributione vasorum nuper laudata, ad quinque annos concedit. GL. MK 15, f. 152 Petricovia, 1493.02.22 Rex Beatae de Thanczin, relictae Iohannis Odrowąsch de Sprowa, palatini Russiae, villas regales Hrvschowa districtus Praemisliensis de manibus nobilium Bal, Wyschokye districtus Samboriensis de manibus Procz, Andreyko et Maruschka consortis, Jaczko et Podbusch, districtus Samboriensis, de manibus Riczkonis et eius fratris patruelis alterius Riczkonis eximere permittit. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.24 Rex significat Iohannem Olessky, castellanum Malogostensem, recognovisse, quia pro Sigismundo Hriczko de Pomorzany, capitaneo Trebowliensi, Iohanni de Synyawa 300 marcas fideiusserit, quas si idem ad duo festa Nativitatis Christi per 150 marc. non solverit, extunc dicto Synyawsky intromissionem in villas suas Holubowicze Superior, Holubowicze Mediocris et Holubowicze Inferior dare debeat. MK 15, f. 15 Petricovia, 1493.02.24 Rex significat Sigismundum Riczka de Pomorzany, capitaneum Trebowliensem, de consensu suo, Iohanni de Olessko, castellano Malogostensi, 300 marc. in oppido Trebowla, excepto molendino et teloneo in ibidem, ac villis Hvmniscza et Pothaycza inscripsisse. GL. MK 15, f. 16 Petricovia, 1493.02.24 Rex Petro de Curozwanki, thesaurario regni, capitaneo Cracoviensi et Oswyaczimensi, qui ius erectionis piscinae in villa regia Brzeszcze terrae Oswyaczimensis iuxta tabernam na budach dicta a Petro Myskowski, castellano Vyelunensi, exemit, 300 fl. hung. in regiis bonis in terra Oswyaczimensi per eum exemptis inscribit. GL. MK 15, f. 154 Petricovia, 1493.02.26 Rex civitati Crosnensi omnia iura, libertates et emunitates confirmat. GL. MK 15, f. 154 Petricovia, 1493.02.26 Rex civitati Cracoviensi, conversationis et emendationis murorum gratia, exactionem 1 fl. hung. a quolibet medio vase vel cuffa vini donat. MK 15, f. 155 Petricovia, 1493.03.01 Rex Martino Choczimowski, curiensi suo, villas Pląskowycze et Thurowycze terrae Sandomiriensis de manibus Iohannis Gyzyczki eximere permittit. GL. MK 15, f. 17 Petricovia, 1493.03.02 Litterae universales regiae super institutione exactionis sive daciae vasorum in conventu generali pro festo s. Priscae (18 ian.) in Piothrkow habito laudatae. R. MK 15, f. 40 Petricovia, 1493.03.02 Item oppidanis in Sulyeyow data est confirmatio iurium in forma ut et Crosnensibus (conf. Nr. 139). n. MK 15, f. 156 Petricovia, 1493.03.03 Rex Martino Choczymowski curiensi et familiari suo, villam Ląky terrae Siradiensis de manibus Bernhardi et Zegothae fratrum de Moykowycze eximere permittit. GL. MK 15, f. 16 Petricovia, 1493.03.03 Rex ad petitiones Iohannis de Pylcza, palatini Russiae, Sbigneo Wlodzyslawsky, tenutario in Oczecz, duas scultetias, alteram de manibus Iacobi prioris et conventus ad s. Marcum Cracoviae, alteram de manibus Iohannis Czopek, civis Cracoviensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 17 Schadek, 1493.03.05 Rex oppido regio Schadek omnia iura, privilegia et emunitates confirmat. GL. MK 15, f. 156 Calisch, 1493.03.11 Rex testificatur Stanislaum alias Duschka, haeredem de Minori Sabbathka, sortes suas in villis Brudzewo et Bolemowo, districtus Calischiensis, Iohanni Ruschoczski, dapifero Lanciciensi, pro 300 marcis mediorum grossorum vendidisse. MK 15, f. 158 Pisdri, 1493.03.12 Rex testificatur Stanislaum Gorasdowsky, tenutarium villae regiae Magna Murzynowo, 500 fl. hung. in eadem villa ac lapideam in civitate Pisdri cum tota suppellectili Dorotheae, uxori suae, ad vitam inscripsisse. MK 15, f. 18 Pisdri, 1493.03.12 Rex Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, 24 bancos salis pro necessitate domestica a Iohanne Borzimowsky, canonico et suppario Cracoviensi, recipiendos singulis annis donat. MK 15, f. 18 Pleschow, 1493.03.12 Rex privilegium exustum oppido Pleschow super fora annualia pro festis s. Floriani (4 mai) et Decollationis s. Iohannis (29 aug.) simul cum foralibus septimanalibus singulis feriis quintis renovat. r. MK 15, f. 18 Posnania, 1493.03.20 Item data est confirmatio iurium et privilegiorum omniumque emunitatum oppidanis in Szroda. MK 15, f. 157 Posnania, 1493.03.21 Rex oppidanos de Strzelno post exustionem ab omnibus exactionibus et datiis ad 4 annos liberat. MK 15, f. 17 Posnania, 1493.03.22 Rex privilegium Vladislai III, datum Budae f. 4 Mariae Magdalenae (22 iul.) anno 1444 oppidanis in Pisdri a solutione foralium confirmat. GL. MK 15, f. 157 Posnania, 1493.03.22 Data est confirmatio iurium, libertatum et emunitatum in forma cancellariae civitati Posnaniensi. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.03.22 Item similis confirmatio iurium data est ecclesiae metropolitanae Gnesnensi in eadem forma. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.04.15 Vallatum est vadium inter Dobeslaum de Curozwanky, palatinum Lublinensem et burgrabium Wielunensem, ex una, et nob. Wierusch, iudicem Wielunensem, parte ex altera, ut pro iniuriis mutuis non violentiis, sed iure experiantur. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.04.16 Datus est consensus doctori Liberhant ad vendendum provv. Casparo, Laurentio et Georgio, fratribus germanis indivisis, villam Newkreszdorf terrae Glogoviensis, pro servitiis a rege donatam. r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.04.16 Item data est confirmatio iurium, libertatum et emunitatum in forma cancellariae civitati Stawischyn. n. MK 15, f. 158 Posnania, 1493.04.17 Rex privilegium Casimiri III, Poloniae regis, Henrico quondam advocato in Wartha super locatione civitatis in villa Colo in Dobssycz f. 2 post Margarethae (18 iul.) anno 1362 datum, ad petitionem consulum oppidi Colo confirmat. GL. MK 15, f. 159 Posnania, 1493.04.21 Datus est consensus Iohanni de Sprowa, capitaneo Opocznensi, obligare villam Brwdzovicze Derslao Wansch de Szmogorzew, capitaneo Radomiensi, in 200 fl. hung. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.04.22 Datus est salvus conductus in forma solita a data praesentium ad festum Pentecostes proximum (26 mai) Iohanni et Georgio fratribus germanis dictis Posz ac Sigismundo Kothwycz. r. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.05.01 Rex litteras Vladislai II, Poloniae regis, super donatione villarum Turoschow et Pomorzanowicze Ekhardo de Waldow, militi regio, Lublini, die Michaëlis (29 sep.) anno 1388 datas, ad petitionem Alberti Dambrowsky, haeredis in Wiszlawycze, renowat et confirmat. MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.02 Rex ad petitionem Petri abbatis de Obra ordinis Cisterciensis iura, libertates et privilegia monasterii Obra confirmat. MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.03 Data est confirmatio privilegiorum religiosis fratribus monasterii in Wangrowiecz in eadem forma litterae praecedentis (Nr. 184). MK 15, f. 160 Posnania, 1493.05.07 Rex ad petitionem consulum civitatis Wschowensis certos articulos quoad conficiendum et vendendum pannum pro textoribus eiusdem civitatis constituit. MK 15, f. 161 Posnania, 1493.05.07 Data est confirmatio iurium civitati Wschowa in forma cancellariae. n. MK 15, f. 161 Posnania, 1493.05.10 Rex ad petitionem nob. Iacobi advocati de Kczynya, filii Michaëlis, qui eandem advocatiam apud nob. Paulum, filium Simonis Czayka, emerat, binas litteras, alteras Boleslai V, Poloniae ducis, super fundationem dictae advocatiae, in Poznan festo s. Petri anno 1262 datas, alteras vero Petri de Opalenycza, vexilliferi Posnaniensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, super certam emptionem dictae advocatiae, in Kczynya, feria 5 ante Oculi (2 mar.) anno 1480 datas, confirmat. MK 15, f. 162 Posnania, 1493.05.12 Rex Stanislao de Pothulicze in bonis haereditariis eius Wscheradowo sal minutum vel bancatum quaerere admittit. GL. MK 15, f. 19 Posnania, 1493.05.21 Datus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczky cum 12 equis et totidem personis ad festum Trinitatis (2 iun.) proximum. r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.02 Protractus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczki cum 12 equis et hominibus ad dominicam infra octavas Corporis Christi (9 iun.). r. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.02 Data est confirmatio iurium in forma cancellariae solita monasterio Paradiso ordinis Cisterciensis. n. MK 15, f. 163 Posnania, 1493.06.03 Rex testificatur Florianum de Zichlin, succamerarium Brzestensem, Barbarae, uxori suae, 500 marc. ab ea sibi in bonis regalibus castro Copanycza et villis Wyelga wiesz, Malą wyesz et Vachawno inscriptas, in eisdem bonis reinscripsisse. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.04 Rex significat nob. Wlodkam, relictam Iohannis de Policzsko, una cum fratre suo germano Matthia Comorniczsky recognovisse, quia Iohannes Policzsky cum filiastro Luca sibi pro dote et dotalitio super villa Policzsko inscriptis plenarie satisfererit. MK 15, f. 20 Posnania, 1493.06.06 Rex testificatur Lucam Policzsky medietatem villae Policzsko cum omnibus utilitatibus, fluviis et obstaculis alias szyaszy pro 100 fl. hung. iure reemptionis Andreae Herscopski vendidisse. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.06 Rex testificatur Iohannem Policzsky medietatem villae Janowo districtus Posnaniensis Andreae Herscopsky iure reemptionis pro 100 fl. hung, vendidisse. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.07 Rex testificatur Martinum de Sbanschin Sophiae de Oppalyenycza, consorti suae, 2800 fl. hung. dotis et dotalicii super medietate bonorum suorum: Lanky wyelkye, Lubyechowo, Zakrzowko et medietate villae Parzinczewo, ac bonorum regiorum: oppidorum Babimosth et Brodcze alias Rosthocze antiquum cum teloneo, villarumque Podmoklye male, Podmoklye aliud wyelkye, Novawyesz et Grodcze utraque inscripsisse. GL. MK 15, f. 166 Posnania, 1493.06.09 Protractus est salvus conductus nob. Martino Ponyeczky cum 12 equis et totidem humanis personis a die dominico infra octavas Corporis Christi ad unam septimanam, videlicet ad diem dominicum in crastino s. Viti (16 iun.). n. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.10 Rex nob. Januscho Swyrczewski cum comitiva 212 equitum in servicium accepto pensionem per 10 fl. hung. super equum ad quartuale anni assignat et litteras indemnitatis dat. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.10 Litterae indemnitatis datae: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczski in 170 equis, Hynek in 170 equis, Derslao in 200 equis, Zukowski in 100 equis. n. MK 15, f. 21 Posnania, 1493.06.11 Rex ad petitionem Iohannis, abbatis in Wangrowyecz, fraternitatem sagittariorum, pro defensione et commodo bonorum monasterii institutam, admittit et certam aream cum domo eidem donat. GL. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.11 Rex litteras Vladislai, Lanciciensis et Dobrzinensis ducis, super venditionem villae Merica cum silva Gorzechowo terrae Dobrzinensis, in Bobrownyk in octawa Paschae (19 apr.) anno 1349 datas, renovat et confirmat. GL. MK 15, f. 163 Posnania, 1493.06.12 Rex oppidanos de Radzeyow damna ab igne passos ab omnibus exactionibus et angariis, excepta exactione tunnalium alias czopowe, ad 12 annos libertat. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.12 Rex testificatur Iohannem seniorem castellanum Rogosznensem et capitaneum Naklensem et Iohannem iuniorem fratres germanos de Damaborz sub vadio 1000 fl. hung. talem fecisse inter se divisionem bonorum, quod Iohanni seniori bona Lubarscz, Crosthkowo, Nyezykowo, Stare, Glupczyno, Smyardowo, oppidum Crayenka, Pyczyno, Sokolno, Gaczski, Wyessolka, Rogowo et Clykowo districtus Naklensis, Iohanni vero iuniori bona Damaborz, Zaszkowycze, Copaszyno, Brzesna, Dobyeszewko, Czeslawicze, Dąbagora, Slupowa, Strachuczyn et Roszwarzyn, districtus Kczynensis et Naklensis cedere debeant. GL. MK 15, f. 164 Posnania, 1493.06.18 Rex, ad petitionem Alberti de Syeczynye, theologiae professoris, ordinis s. Dominici in Polonia provincialis, duas litteras Premisli, Poloniae ducis, datas in Poznan 11 calendas decembris (21 nov.) anno 1279, et in Poznan idibus februarii (13 feb.) anno 1280, super certis donationibus monasterio in Wronki factis, confirmat. MK 15, f. 164 Posnania, 1493.06.20 Rex ad petitionem nob. Nicolai Chwalkowski 5 mansos in villa regali Plowcze districtus Pisdrzensis, tenutae ipsius, in 80 marcis post Margaretham, sororem eius germanam, ratione dotis et dotalitii, nob. Andreae Swyaczynski inscribere permittit. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.06.24 Rex concordiam inter Iohannem Cosserz dictum Polak et Martinum Mirzowsky, fratres germanos, ratione villae Mirzewo districtus Gnesnensis factam, confirmat. MK 15, f. 23 Posnania, 1493.06.28 Rex oppidanis in Smyegyel in foro septimanali singulis feriis quintis equos, boves et alia pecora libere vendere ad petitionem consiliariorum et Petri Smygyelsky, canonici Posnaniensis, libertatem concedit. MK 15, f. 165 Posnania, 1493.07.02 Rex Sigismundo, fratri suo germano, telonea, Posnaniense, Costinense, Calischiense et Conynense de manibus Iohannis Swydwa palatini et Andreae castellani Calischiensium, fratrorum de Schomotuli eximere permittit et Andreae castellano telonea Calischiense, Conynense et Cleczowiense inscribit. MK 15, f. 23 Posnania, 1493.07.02 Rex 427 fl. hung. debiti sui et patris sui Georgio Hubati, Stanislao Wrzącza et Nicolao alias Nikiel, civi Calischiensi, exsolutos consulibus et civitati Calischiensi in villa Rayszkowo districtus Calischiensis inscribit. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.11 Rex confirmat certam concordiam, per Nicolaum de Cosczyelecz, capitaneum Thucholiensem recognitam, inter eum et fratrem eius Stanislaum ratione divisionis inscriptorum eis bonorum regiorum: castri Czlochow et oppidorum Choynicze, Ffrelanth, Amersthyn cum villis, castri et oppidi Nyeschowa antiqua cum villis, teloneis et navigiis in fluvio Vysla, ac etiam oppidi Cosczyelecz cum villis et villae Sarley cum adiacentibus, hac conditione adiecta, quod Anna uxor Nicolai de pecuniis, quae sibi ratione dotalitii alias vyana in Nyeschowa inscriptae erant se abrenuntiare alias vyrzecz, debebit, quodque dictus Nicolaus dotem alias possag sororibus suis Dobrochnae, consorti nob. Baranowski, et Barbarae virgini exsolvat. GL. MK 15, f. 27, 30 Posnania, 1493.07.11 Rex concordiam certam ratione divisionis bonorum paternorum per Stanislaum de Cosczyelecz, capitaneum in Czlochow (conf. supra Nr. 211) recognitam confirmat. GL. MK 15, f. 35 Posnania, 1493.07.12 Rex significat Florianum de Zichlin, succamerarium Brzestensem, Barbarae, uxori suae, 500 marc. in bonis regalibus castro Coppanycza et villis Wyelgawyesz, Malawyesz et Wachawno inscripsisse, litteras vero, quibus eadem uxor sibi 500 marc. prius inscripsisset, (Nr. 193), cassavisse. GL. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.13 Rex ad petitionem Urielis de Gorca, episcopi Posnaniensis, et aliorum consiliariorum regni, inscriptionem 200 marc. dotis et dotalitii Elisabeth, consorti Aleksandri de Gay, in bonis regalibus Obornyki et specialiter in villa Bogdanowo approbat. GL. MK 15, f. 24 Posnania, 1493.07.14 Rex rationem cum Cristino de Bowanthow, canonico Vladislaviensi, de teloneis aquaticis in Visla, videlicet medio Dobrzinensi et integro Bobrowniczensi factam approbat. GL. MK 15, f. 25 Posnania, 1493.07.17 Rex oppidum Srzem cum villis pro 4376 fl. hung. et 1 fertone de manibus Iohannis Laschoczsky eximit dictamque summam in certis ratis a Slawyecz de Neymyolow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, et a iudaeis Posnaniensibus recipiendam ei assignat. GL. MK 15, f. 25 Posnania, 1493.07.18 Rex Iohanni Laschowczky de Laschotky bona regalia Ostrzeschow de manibus Dobrogostii Ostrorog, castellani Myedrzyrzecensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 26 Posnania, 1493.07.22 Rex testificatur Iohannem de Stoykowo olim Byenyensky villam Benyno districtus Posnaniensis Iohanni de Ostrorog, castellano Posnaniensi, pro 1400 fl. hung. vendidisse. GL. MK 15, f. 171 Posnania, 1493.07.24 Rex testificatur Petrum, episcopum Vladislaviensem, una cum Hieronimo, nepote suo germano, filio olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, recognovisse, quia ipsis Iohannes Swydwa de Schamotuli, palatinus Calissiensis ac Catharina, filia sua, consors vero Nicolai de Cosczelecz, castellani Cruszwiciensis, pro omnibus articulis iuxta inscriptionem litterae arbitralis olim Casimiri regis dicto palatino Mathiae concessam satisfecerint. MK 15, f. 32 Posnania, 1493.07.24 Rex certum contractum inter Catharinam, filiam Iohannis de Schamothuli, palatini Calissiensis, et uxorem Nicolai de Cosczelecz, castellani Cruszwiciensis, ab una, et Petrum de Bnyn, episcopum Vladislaviensem ac Hieronimum de Bnyn nepotem eius, parte ab altera, ratione summae 2500 marc., quam post dictas personas, si sine prole decederint, Petrus de Oppalyenycza, iudex Posnaniensis et frater eius Nicolaus, necnon Petrus, Albertus et Nicolaus de Ridzina iuro successionis accipere debeant. GL. MK 15, f. 33 Posnania, 1493.07.25 Rex testificatur Iohannem olim haeredem de Byenyno recognovisse, quia fideiusserit Iohanni de Ostrorog, castellano Posnaniensi, et eius successoribus eliberare et expedire alias wyczlycz hoc est wywarowacz dictam Benyno districtus Posnaniensis pro 1400 fl. hung. eidem Iohanni de Ostrorog venditam, promiseritque fratrem suum Andream coram Regia Mte, aut coram Nicolao de Cuthno, palatino Lanciciensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, adducere, ut resignaret dictam villam Benyno, atque etiam Mathiam Studzyenski, generum suum, ut partem dictae villae resignaret. MK 15, f. 49 Posnania, 1493.07.29 Rex Iohanni Wyrzbyatha, terrigenae de terris Prussiae, propter odia Nicolai de Wolykowo, palatini Pomeraniae, a violentia salvum conductum a data praesentium ad Carnisprivium (12 feb.) duraturum dat. GL. MK 15, f. 32 Posnania, 1493.08.01 Rex, receptis in mutuum 1000 fl. hung. a Matthia Glowaczski, tribuno maiori et capitaneo Siradiensi, dictam summam in oppidis Schadek et Wartha et in civitate Siradiensi inscribit. GL. MK 15, f. 209 Posnania, 1493.08.05 Rex testificatur Martinum Golutowski sortes suas in Goluthowo, Dzczanlgowo, Sokolnyki, Zabicze et Ostrow districtus Pisdrensis pro villa Pyotrowo districtus Costensis cum Petro de Bnin, episcopo Vladislaviensi, cum additione 500 marc. commutasse. NB. Item altera pars recepit similem de verbo ad verbum litteram.

MK 15, f. 166 Posnania, 1493.08.07 Rex Ernesto Isthammer litteras super iusta per eum possessione bonorum Czobrun, Kyttlaw, Gross Osseten et Rabenaw, districtus Glogoviensis, dat. g. MK 15, f. 167 Posnania, 1493.08.08 Rex Andreae de Schamothuli, castellano Calissiensi villam Lypye districtus Crasnostawensis de manibus nob. Iohannis Ebermuth eximere permittit. GL. MK 15, f. 40 Posnania, 1493.08.09 Rex privilegia civitatis Glogoviensis confirmat. g. MK 15, f. 37 Posnania, 1493.08.10 Rex iura et privilegia Nicolai et Iohannis Ebirszbacher a Iohanne duce Saganensi eis concessa confirmat. GL g. MK 15, f. 36 Posnania, 1493.08.14 Rex testificatur Predborium de Conyeczpole pro Petro Pruszinowski fideiussisse, quod avisione regia accepta eum in 6 septimanis in curia regia statuat. MK 15, f. 38 Posnania, 1493.08.14 Rex ponit vadium inter Zegotham Suchodolsky, Thomam Krzywsky et Thomam Orchowsky ex una, et Florianum Chrzastowsky, tenutarium bonorum Lopynyk et 12 laneorum, inter Dlugistok et Gysdbyenyecz sitorum, donec granities inter Suchodoli et Lopynyk per commissarios suos speciales iuste limitatae fuerint. MK 15, f. 60 Posnania, 1493.08.16 Rex Iohanni Cossmider in controversia cum vectore salis Cvcharz de Grabow terminum 4 septimanarum praefigit. MK 15, f. 38 Posnania, 1493.08.16 Rex Casparo Seydenhaffter, civi Thorunensi, salvum conductum a violentia in terris Prussiae ad unum annum dat. GL r. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.16 Rex Andreae de Cosczyelyecz, capitaneo Bidgostiensi, aream Bidgostiae, iuxta domum Groth, civis regii, ex parte posteriori versus antemurale castri iacentem, donat. GL. MK 15, f. 167 Posnania, 1493.08.22 Data est littera indemnitatis semestralis Slesier rotmagistro pro inscribendo numero equitum et peditum per magnificum Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem. n. MK 15, f. 22 Posnania, 1493.08.22 Rex Janusch Szwyrczewski rotmagistrum in servitium cum comitiva 212 equitum accipit cum solutione per 10 fl. ad quartuale anni et litteras indemnitatis dat. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Data est littera indemnitatis fenestrata Slesier rotmagistro pro inscribendo numero peditum et aliquot equis per mag. Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem, in eadem forma litterae superioris. n. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Item datae sunt similes litterae indemnitatis rotmagistris: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczski in 170 equis, Hynek in 170 equis, Derslao in 200 equis, Zukowski in 100 equis, sub eadem data, solum quod scriptae sunt a die expirationis primi servitii et missae sunt in manus palatini Cracoviensis in hunc tamen finem, ut si rotmagistri istis litteris indemnitatis, quae scriptae sunt a die conscriptionis non possent conveniri, saltem istis a die expirationis convenirentur. n. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.22 Rex ad petitionem Nicolai Cothowski (Chothowsky) villas Chothowycze et Lyssicze de iure polonico in ius theutonicum transfert. GL. MK 15, f. 43 Posnania, 1493.08.23 Rex Beatae de Thanczin, relictae Iohannis Odrowasch de Sprowa, palatini Russiae, 2000 fl. hung. mutuatos in oppidis Antiqua et Nova Sambor cum villis adiacentibus inscribit. MK 15, f. 39 Posnania, 1493.08.31 Rex significat, quomodo Nicolaus Cosczeleczsky, praepositus Vladislaviensis, fideiussit Stanislao de Pothulicze eliberare et expedire alias vyczlycz y vywarowacz oppidum Goszlyna cum villa Bodussowo districtus Posnaniensis pro 1600 fl. hung. ipsi Stanislao venditum. MK 15, f. 168 Posnania, 1493.09.06 Rex Nicolao Kamyenyeczky, curiensi suo, castrum et oppida Sanok et Crosno cum villis de manibus Agnetis relictae et Stanislai filii Stanislai Pyenyazek de Wythowycze, capitanei Sanocensis, eximere permittit. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.09.06 Rex Nicolao Widzga, curiensi suo, domum in oppido Rubieschow, post mortem Lathossek ad se devolutam, penes domum Wiotchy et domum plebani iacentem, etiam braseatorium cum horto, post mortem Gregorii Kiepek ad se devolutum, penes praedium Mathiae rasoris et penes hortum Misz, mercatoris rutheni, iacens, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 168 Posnania, 1493.09.10 Rex testificatur Iohannem Cosmider Magdalenae consorti suae 1000 fl. hung. dotis et dotalitii super villa Vischonow districtus Ostrzeschoviensis et in medietate villae Byala districtus Velunensis inscripsisse. GL. MK 15, f. 40 Posnania, 1493.09.15 Rex mandat Iohanni Lathalski, exactori fertonum terrae Calissiensis, ut Sandivogio Czarnkowski, castellano Gnesnensi, 1000 fl. hung. sive eorum pensam in pecuniis pro festo Circumcisionis Domini (1 ian. 1494) proxime futuro, ad rationem fertonum terrae Calissiensis, solvat. GL. MK 15, f. 127 Posnania, 1493.09.20 Litterae universales regiae de exactione fertonum solvenda, in conventu Piotrcoviensi pro die s. Priscae (18 ian.) laudata. GL. MK 15, f. 42 Posnania, 1493.09.20 Rex ad petitionem Iohannis de Ostrorog, castellani Posnaniensis, nob. Nicolao Naramowsky, molendinatori Calissiensi, censum annuum 13 marc. super redditibus eiusdem molendini Iacobo de Boxicze, doctori, canonico Gnesnensi, executori testamenti Stanislai Jarandi de Brudzewo, canonici Gnesnensis, vendere permittit. MK 15, f. 45 Posnania, 1493.09.20 Rex Catherinae de Schamotuli, consorti Nicolai Kosczeleczky, castellani Cruszwiciensis, 3000 fl. in auro, 640 fl. in mediis grossis mutuatos super teloneo aquatico in Przepusth inscribit. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.09.20 Rex testificatur Nicolaum et Iohannem fratres indivisos de Starczinowo sortes suas in villa Pomorzanowicze districtus Gnesnensis, pro 300 marcis Alberto Dambrowski, haeredi in Wislawicze, vendidisse. GL. MK 15, f. 169 Posnania, 1493.09.25 Rex testificatur Iohannem Zyrnyczsky Margarethae, consorti suae, 800 marc. dotis et dotalitii in medietate oppidi Zirnyky, villae Obyeczanowo et in villa Latouina inscripsisse. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.09.25 Rex granities inter bona regalia castrum et civitatem Wschowa et laneum Domyenycze et silvas ad ipsa pertinentes tenutae Alberti Gorski, castellani Landensis et capitanei Wschowensis, ex una, et villas Wloschachonye, Cola et Myasthko Petri de Opalenycza, iudicis Posnaniensis, parte ex altera, per commissarios regios Petrum de Bnyn, episcopum Vladislaviensem, et Petrum Kmytha de Wysnycze, capitaneum Scepusiensem, constitutas et descriptas, confirmat. MK 15, f. 44 Posnania, 1493.09.25 Datae sunt duae litterae indemnitatis: una pro Pukowski, alia pro Struss, rotmagistris nostris, fenestratae, in forma cancellariae solita, propter ignorantiam nuri comitivarum, a die expirationis primi servitii ad unius quartalis anni decursum servitium huiusmodi computando, et missae sunt in manus palatini Cracoviensis, ut numerum comitivarum inscribere mandasset. n. GL. MK 15, f. 41 Posnania, 1493.10.02 Rex testificatur Annam Coszczyeleczska, consortem Andreae Opporowski, habens secum Nicolaum Cosczieleczsky, praepositum Vladislaviensem, germanum, Andream de Cosczielecz, capitaneum Bidgostiensem, patruos, et Albertum de Gay, tenutarium in Obornyky, ac Iohannem de Czarne, succamerarium terrae Dobrzinensis, avunculos, recognovisse, quia sibi patrui et fratres eius germani de bonis paternis et maternis satisfecerint. GL. MK 15, f. 54 Posnania, 1493.10.09 Datus est salvus conductus per Regiam Mtem Adae Schvob huc in Posznaniam veniendi et comitivae suae in viginti equis citra vel ultra tantum a die datae ad decursum duarum septimanarum. n. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.10.09 Datus est consensus Reginali Maiestati ad eximendum censum annuum in zuppis Wyelyciensibus singulis septimanis 24 latos grossos super advocatiam ibidem in Wyelyczka pertinentem. n. MK 15, f. 48 Posnania, 1493.10.09 Rex testificatur Georgium de Leben praesbiterum advocatiam haereditariam in oppido Zarnow, super se, tanquam nepotem germanum ex sorore, post mortem Iohannis Stankonis, cantoris Sandomiriensis, devolutam, Mathiae Drzewyczki, cantori Sandomiriensi, pro 250 marcis vendidisse. GL. MK 15, f. 169 Posnania, 1493.10.14 Rex significat Wlodkonem de Sluzewo recognovisse, quia sibi Mathias de Sluzewo, palatinus Iunivladislaviensis, frater suus, pro 400 fl. hung., in tenuta eius Slonko, districtus Junivladislaviensis inscriptis, plenarie satisfecerit. GL. MK 15, f. 170 Posnania, 1493.10.19 Rex privilegium super molendinum braseale trium rotarum sub castro Siradiensi, per Casimirum IV regem Iohanni Schostek datum, mortificat, aliudque privilegium et ordinationem quoad instrumentum rotae alias folusch, reformationem rotarum et pogrodky extradit. GL. MK 15, f. 170 Posnania, 1493.10.25 Rex amicalem compositionem, ordinationem et divisionem bonorum inter Nicolaum et Andream germanos de Cosczelecz, per Iohannem Cosczeleczky, Dobrzinensem, et Petrum de Vola Slonensem castellanos factam, ad petitionem partium confirmat. GL. MK 15, f. 48 Posnania, 1493.10.31 Cristino de Bovanthowo, canonico Wladislaviensi, quittancia super 76 marcas et unum fertonem in mediis grossis ac 22 florenos in auro ad rationem telonei aquatici Vladislaviensis. n. MK 15, f. 127 Posnania, 1493.11.04 Rex ad petitionem Iohannis abbatis et conventus Tremeschnensis diminutionem stationis duorum dierum dicto monasterio admittit et 600 fl. hung. in mutuum ab eodem accipit. GL Eaedem litterae cum data: Posnaniae, f. 3 post Catharinae (26 nov.) ibidem: GL. XV, 55. MK 15, f. 50 Posnania, 1493.11.05 Rex Januscho Szwyrczowski rotmagistro litteras indemnitatis super 212 equitibus in servitium susceptis dat. GL. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.05 Litterae indemnitatis Nicolao Zaleski, quas dare debet in manus Spithconis de Jaroslaw: Jankowski in 170 equis, Petro Lanczki in 170 equis, Hynek in 170 equis, Zukowski in 100 equis, Derslao in 200 equis. In forma simili sub eadem data per eundem Zaleski missae sunt etiam litterae indemnitatis pro Pvkowski et Struss et etiam pro Slesier rotmagistris et eorum comitivis, sed fenestrales, et hoc propter ignorantiam numeri comitivarum ipsorum, quae (!) Regia Mtas litteris specialibus mandavit palatino Cracoviensi etc. rescito certo numero inscribere, prout et in prioribus litteris indemnitatis eorundem rotmagistrorum continebatur, et tandem necessitate se offerente ipsis easdem distribuere. n. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.08 Rex testificatur Nicolaum Borek Ossyeczki totam quartam partem bonorum oppidi Gostin, post mortem Mathiae fratris germani ad se devolutam, pro 200 fl. hung. Petro de Opalenycza, iudici Posnaniensi, vendidisse. GL. MK 15, f. 52 Posnania, 1493.11.12 Litterae universales regiae super institutione daciae quartae partis censuum annualium, pro exemptione bonorum regalium in conventu Petricoviensi generali laudatae. GL. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.12 Nomina exactorum quartae partis censuum. n. MK 15, f. 51 Posnania, 1493.11.13 Rex controversiam inter Thomam Bogdanka molendinatorem Posnaniensem et braxatores cerevisiae ibidem ratione portaturae mediorum grossorum et amphorarum cerevisiae dicto Bogdanka disiudicat. GL. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.11.18 Rex iuria et privilegia civitatis Guren confirmat. g. MK 15, f. 54 Posnania, 1493.11.21 Rex oppidanis de Szwobodzin pannos griseos per ulnas incisos in oppidis Myedzyrzecz et Szkwyrzyna foris annualibus libere vendere permittit. GL. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.21 Data est confirmatio iurium et omnium privilegiorum in forma cancellariae solita monasterio in Szombritcz alias Bledzewo ordinis Cisterciensis. n. MK 15, f. 171 Posnania, 1493.11.21 Rex testificatur Stanislaum de Conyeczpole, curiensem regium, inscripsisse et reformasse uxori suae Catharinae, filiae nob. Helt, consulis Posnaniensis, 1000 fl. hung. dotis in villis Dobrkowo, Jaworze, Szlothoria, Mokrzecz, Labuszye et Parkosch, in districtu Pylsnensi terrae Sandomiriensis sitis, 500 vero fl. hung. dotis et 1500 fl. hung. dotalitii in medietate: omnium bonorum suorum mobilium et inmobilium, paternorum et maternorum, villarum, quas in variis terris habet vel habebit, bonorum regalium sive pecuniarum, ei per reges inscriptarum, et etiam eorum, quae sibi iure successionis alias spathkyem provenerint. MK 15, f. 58 Posnania, 1493.11.22 Datus est salvus conductus nob. Andreae Vnro cum quatuor equis et totidem humanis personis citra vel ultra in forma solita a data praesentium ad decursum 4 septimanarum immediate se sequentium. n. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.24 Rex villas suas Graff et Czapel, in terra Gorensi ducatus Glogoviensis sitas, pro villa Ebersdorff, in districtu Sprotaviensi eiusdem ducatus iacente, cum Iohanne et Casparo dictis Abscheczer de Schuchl commutat. GL. MK 15, f. 172 Posnania, 1493.11.25 Rex hortulanos Nicolai Naramowski, molendinatoris molendinorum Calissiensium, in villa eius Thynyecz, in suburbio Calissiensi sita, et tertiam partem mensurarum, molendinatorem spectantem, subiicit quoad solvendum 13 marcas census Iacobo Boxicza, canonico Gnesnensi, executori testamenti Jarandi de Brudzewo, canonici Gnesnensis, vel beneficio ab eo fundando. GL. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.26 Similis salvus conductus datus est nob. Martino Ponyeczki a data praesentium ad decursum 4 septimanarum immediate se sequentium. n. MK 15, f. 53 Posnania, 1493.11.30 Rex Sbigneo de Thanczyn, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, castrum Mariemburg cum villis sub eisdem conditionibus, quae a rege Casimiro constitutae erant, administrandum committit. GL. MK 15, f. 55 Posnania, 1493.12.02 Rex Iohanni Policzski ius exigendi teloneum in villa Policzsko a Praemislo, Poloniae duce, datum confirmat. GL. MK 15, f. 172 Posnania, 1493.12.04 Rex Sandivogio de Lezenicze, tenutario Junivladislaviensi, villam Glynnyk, districtus Lanciciensis, et sortem telonei Juniwlodzensis in certa summa Derslao de Smogorzow obligare permittit. GL. MK 15, f. 56 Posnania, 1493.12.05 Rex privilegium super domo et area in arce Cracoviensi, a Casimiro IV, Poloniae rege, Creslao de Curozwanky in conventione Radomiensi generali f. 6 post Aegidii (2 sep.) anno 1491 donatis, innovat et confirmat. GL. MK 15, f. 173 Posnania, 1493.12.06 Rex certum contractum ratione summarum in bonis regiis Costen et Pobyedzyska inscriptarum cum Uriele episcopo Posnaniensi et Luca de Gorka, nepote eius, initum confirmat. MK 15, f. 46 Posnania, 1493.12.06 Rex Urieli episcopo Posnaniensi et nepoti eius Lucae de Gorka 3392 fl. hung. in oppido Pobyedzyska cum villis inscribit. GL. MK 15, f. 47 Posnania, 1493.12.06 Rex pro 2000 fl. hung., quorum 1300 a rege Casimiro et 700 fl. a se accepti sunt ab Uriele de Gorka, episcopo Posnaniensi, eidem episcopo censum annuum 60 marc. a consulibus Posnaniensibus regi annuatim solvendum vendit. GL. MK 15, f. 56 Posnania, 1493.12.07 Rex sententiam civitatis Posnaniensis et iuris Maydburgensis in causa inter Helenam Michelkowa de Posnania et Claus Finckenn de Maydburgk, ratione summarum in bonis inscriptarum, confirmat. GL. MK 15, f. 57 Posnania, 1493.12.08 Rex Andream Wurve de bonis in ducatu Silesiae, quae ad se iure feodali devolventur, providere promittit. GL. MK 15, f. 58 Posnania, 1493.12.09 Data est renovatio et confirmatio privilegii per mag. Nicolaum de Cuthno, palatinum Lanciciensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, necnon consules civitatis nostrae Posnaniensis in facto differentiae inter nob. Thomam Bogdanka, molendinatorem molendini sub castro Posnaniensi siti ex una, et braxatores cervisiae civitatis Posnaniensis ex altera partibus dati, pro et super mensura brasei ex eodem molendino a maltura braseorum ac uno medio grosso et una amphora cervisiae a quolibet braseo ex antiqua consuetudine praefato Thomae provenientibus. GL n. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.12.09 Data est confirmatio litterae cuiusdam hon. Catharinae, consorti fam. Iacobi Wylda, civis et mercatoris nostri Posnaniensis, in forma cancellariae solita magg. et famm. Nicolai de Cuthno, palatini Lanciciensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, Andreae de Schmathuli, castellani Calissiensis, Georgii Zethe et Nicolai Peschel, civium Posnaniensium, commissariorum per olim serenissimum dominum Casimirum, regem Poloniae etc., genitorem nostrum carissimum, in quibusdam negotiis partium, in praedicta littera expressarum, deputatorum. n. MK 15, f. 174 Posnania, 1493.12.10 Rex significat se accepisse ab Andrea de Schamothuli, castellano Calischiensi, possessionem castri Myedzirzecz et oppidi Sqwyrzina cum attinentiis omnesque litteras et inscriptiones ei et praedecessoribus eius per reges Poloniae datas et concessas. MK 15, f. 60 ……, 1493.-.- Nomina exactorum fertonum. MK 15, f. 42 Cracovia, 1494.01.01 Rex testificatur Iacobum de Myedzygorze, castellanum Chelmensem, bona sua oppidum Ducla cum advocatia in suburbio et villis Lypowicza et Tylowa, districtus Byeczensis, Hieronimo de Cobylany pro 800 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff ad tres annos (a 1 ian. 1494) vendidisse. GL. MK 15, f. 59 Cracovia, 1494.01.10 Rex significat Dobeslaum de Slotha, capitaneum Novae Civitatis Korczyn, 1000 fl. hung. dotis et dotalitii Catharinae dictae Sbigneva de Slupcza, uxori suae, in medietate bonorum suorum haereditariorum et regiorum, quae tenuerit, inscripsisse. GL. MK 15, f. 175 Cracovia, 1494.01.12 Rex specificationem perceptarum de villis, mellificiis seu myodowe, molendinis etc. et expensarum per Iacobum Lyppnyczki, burgrabium Sandomiriensem, pro anno 1493 sibi praesentatam approbat. GL. MK 15, f. 60 Cracovia, 1494.01.12 Rex Iohanni Lassoczski castrum et oppidum Ostrzeschow cum villis de manibus Dobrogostii de Ostrorog, castellani Myedzirzeczensis, eximere permittit. GL. MK 15, f. 61 Cracovia, 1494.01.12 Rex rationem perceptarum et expensarum per Stanislaum Lukowski, procuratorem in Ossyek, pro annis 1492 et 1493 praesentatam approbat. MK 15, f. 62 Cracovia, 1494.01.17 Rex testificatur Florianum Chrząstowsky de Zaleschany inscripsisse Margarethae, uxori suae, ratione dotis et dotalitii 2000 fl. hung. in medietate et sortibus omnium bonorum regalium et haereditariorum, ad quae divisione cum Nicolao et Iohanne Gnyewosz, fratribus eius germanis, facienda quodlibet ius habuerit, nempe in villis Lopynyk cum scultetia, Olchovyecz, Zaleschany, Karczmy, Karpye, Skovyerzin, Mothycze, Dobyeszchovycze, Pyrzovycze, Tomkovycze, Voyslavycze et Antiqua Kozeglowki. GL. MK 15, f. 62 Cracovia, 1494.01.22 Rex Petro de Curozwyanki, thesaurario regni ac generali Cracoviensi et Osswyanczimensi capitaneo, 9223 fl. hung. in castro, civitate et suburbio Osswyanczimensi, cum villis Dwori, Babicze, oppido Kanthi cum suburbio ac teloneis et cum fluviali teloneo alias plethne in fluvio Ssola, aliisque villis, pro qua exemisset a variis personis bona regia: Byelani, Lanki, Brzescze cum piscina, Budi a Petro Mysskowski, Manowicze a Petro Porambski, Ossyek a Iohanne Mysskowski, Lypnyki a Malchiare Vylczek de Dobranivicza et Schaschowski, censumque Osvancimensem de manibus consulum civitatis Cracoviensis et censum oppidi Kanthi a Petro Fricax, inscribit. GL. MK 15, f. 177 Cracovia, 1494.01.23 Rex consentit, ut Petrus de Vysznycze, capitaneus Scepusiensis, gener Preczlai de Dmoschicza, olim capitanei Scepusiensis, pro summa 1200 fl. hung., per dictum Preczlaum ecclesiae s. Catharinae in Kazimiria, ubi sepultus est, pro anniversario animae eius legata, in villa sua Lypnyky censuum annuum 16 marcarum, per fratres ordinis s. Augustini praedictae ecclesiae percipiendum, emat. GL. MK 15, f. 63 Cracovia, 1494.01.25 Rex civitati Leopoliensi foralia alias thargowe pro restauratione moenium donat, tali conditione adiecta, ut Aynolphus Thedaldi de Florentiis, teloneator Leopoliensis, ad extenuationem arrendae suae nullam iniuriam patiatur. GL. MK 15, f. 63 Cracovia, 1494.01.26 Regia Mtas confirmavit emptionem census decem et septem marcarum super tota villa Plessow pro fundando altari in ecclesia Beatae Virginis in circulo Cracoviensi Iohanni Przyaczyel, civi Cracoviensi, apud gen. Iohannem Labancz, quae emptio cum consensu regis defuncti est facta in vim reemptionis alias naviderkof. n. MK 15, f. 176 Cracovia, 1494.01.27 Rex testificatur Iohannem Labancz Seniorem, haeredem de Pleschow, 1/3 partem villae Pleschow districtus Cracoviensis Christophoro et Petro, fratribus germanis indivisis de Schidlowyecz, suis germanis sororinis, donasse et inscripsisse. GL. MK 15, f. 72 Cracovia, 1494.01.27 Rex, ad petitionem Iohannis Goly de Pylchowicze nomine puerorum Janussii, Opaviae ducis, oblatam, approbat litteras pergameneas in vulgari bohemico scriptas Annae haeredis de Goricze, Iohannis de Lgotha, Mathiae et Stephani Morzgowski, germanorum de Gedlowinka, Iohannis Milocha de Slavichow, capitanei Wladislaviensis, Barthossii Zdarsy de Rassiczicze et Christophori de Ciachowicze sigillis subappensis sigillatas, sub data in Gorzicze, f. 2 post Assumptionis V. M. (20 aug.) anno 1492, donationem Janussio, Oppaviensi et Rathiboriensi duci, piscinae ad zuppam praefatae Annae in bonis Gorzicze aut Vchilsko in se continentes. GL. MK 15, f. 177 Cracovia, 1494.01.28 Rex, facta ratione cum Spithkone de Jaroslaw, palatino Cracoviensi et capitaneo Leopoliensi, pro redditibus capitaneatuum Leopoliensis, Sczyrycensis, Glynany et Visnensis, ab anno 1490 inclusive ad annum 1494, eidem Spithkoni 566 marc. cum 13 1/2 gr. debitas in oppido Sczyrzyecz inscribit. GL. MK 15, f. 175 Cracovia, 1494.01.28 Rex Zavisio Rosa de Borzischowice, succamerario curiae regiae, aggerem piscinae a ripa ipsius haereditatis Syenycza usque ad ripam villae regiae Syennycza, ubi kmeto regius Omisko residet, construendi facultatem dat. GL. MK 15, f. 176 Cracovia, 1494.01.29 Rex testificatur Andream de Oleschnycza, castellanum Sandomiriensem, Catharinae de Pylcza, consorti suae, 2400 fl. hung. ratione dotis et dotalitii in medietate bonorum: castro et oppido Pyadziczow, molendino super fluvio Nida, praedio Strzelcze et villis Sczepycz, Koporynya, Drozegyowicze, in terra Cracoviensi et Sandomiriensi sitis, inscripsisse. MK 15, f. 178 Cracovia, 1494.01.29 Rex Iohanni de Pylcza, palatino Russiae, 1000 fl. hung. debiti pro die Georgii (23 apr.) reddere aut intromissionem in villas Ramizow, Ramizowska Volya, Nisko et Zaossye, districtus Sandomiriensis, dare se obligat. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex, tanquam debitor principalis, et Fridericus tituli s. Luciae in Septemfoliis praesbyter cardinalis, archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, uti fideiussor, debitum 1600 fl. hung. pro festo Michaëlis (29 sep.) reddere aut intromissionem in bona regia Czlumnyky cum villis, terrae Cracoviensis, dare promittunt. MK 15, f. 64 Cracovia, 1494.01.29 Rex, ad petitionem cardinalis Friderici, officium portaturae alias nossiczsthwo in zuppis Wieliciensibus, post mortem nob. Janussii, Casimiri IV regis cubicularii, vacans, nob. Sassyn Trampski, curiensi dicti cardinalis, dat. GL. MK 15, f. 178 Cracovia, 1494.01.29 Regia Mtas vallavit vadium ducentarum marcarum inter nob. Petrum Jahodowski ex una et Marcissium ac oppidanos Suae Mtis de Kamyonka, ut contra personas eorum nihil violentiae attentare, sed pro eorum iniuriis iure experiantur. n. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Regia Mtas mandavit litteris suis genn. Iohanni et Gabrieli germanis de Czudecz, ut post oblationem ad eos earundem litterarum Mtis Suae in una septimana de bonis, videlicet: de medietate oppidi Strzezowo et de toto suburbio oppidi praedicti ac de villis Glynnyky et Baricz, ad ipsum oppidum pertinentibus, in quae se iniecerant violenter, quae gen. Nicolaus Strzezowski, orator in Turciam, ut intelleximus, iuris terrestris ordine, susceperat in curam seu tutoriam, exirent et exequitassent, sub vadio 1000 marc., quod hic Sua Mtas inscribi mandavit. n. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex significat Zuzannam, uxorem Stanislai Schafranyecz, omne ius suum ad bona post mortem Margarethae, matris suae, in villis Sloczow, Byenyow, Sthrvczyn, Byelyechowscze, Radzylow et Jamstramnyki, districtus Leopoliensis, Annae, uxori Iohannis Camyenyeczki, sorori suae germanae, cessisse. MK 15, f. 179 Cracovia, 1494.01.29 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis, post resignationem Nicolai Szeczygnyewski vacantem, Petro Paczanowski confert. MK 15, f. 180 Cracovia, 1494.01.29 Rex Petro Miskowski, castellano Vielunensi, uti magistro curiae reginae Elisabeth, 100 marc. annuae pensionis ex zuppis Cracoviensibus assignat. MK 15, f. 180 Cracovia, 1494.03.15 Rex emptionem certorum braxatoriorum in Lelow per olim Mathiam de Bnyn, palatinum Posnaniensem, confirmat. MK 15, f. 66 Cracovia, 1494.03.16 Rex testificatur Vincentium et Iohannem fratres dicti Cosczyelyeczski, haeredes de Skampe, oppidum Goslina- templi et villam Boduschow, districtus Posnaniensis, pro 1600 fl. hung. Stanislao Pothuliczski vendidisse. GL. MK 15, f. 191 Cracovia, 1494.03.24 Sigismundus dux, regis Poloniae natus, 1200 fl. hung. ab Abrahamo Czech in mutuum accipit et ad festum Nativitatis Dni (25 dec.) eidem vel tutoribus eius Gregorio de Ludbrancz, regni viecancellario, et Petro Gnyadi, burgrabio castri Cracoviensis, reddere promittit, in casu vero non solutionis intromissionem eisdem in villam regalem Lyssyaticze, districtus Stryensis, tenutae suae dare se obligat. MK 15, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Petrus Kmytha de Vysnycze, marsalcus regni et capitaneus Scepusiensis, necnon Jacobus, Christophorus et Petrus germani de Schidlowiecz pro Sigismundo duce, regio principe, de solutione debiti 1200 fl. hung. Abrahamo Czech fideiubent. MK 15, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Rex Sigismundo duci, germano suo, villam regalem Lyssyaticze Abrahae Czech obligare permittit. MK 15, f. 68 Levczovia, 1494.05.05 Rex Zavissio Roza de Borzischowicze, succamerario Chelmensi, tribunatum terrae Cracoviensis, confert. MK 15, f. 91 Levczovia, 1494.05.05 Rex curiam cum area in civitate Petricoviensi, quam olim Iacobus de Dambno, castellanus et capitaneus Cracoviensis, et postea Petrus de Wysnycze, regni marsalcus et capitaneus Scepusiensis, tenebant, Iohanni de Podlodow, castellano Zarnoviensi, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 181 Cracovia, 1494.05.22 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spiczimiriensi, villam regalem Camyona, districtus Calissiensis, de manibus Margarethae, relictae Stanislai de Denow, et filii eius Iohannis eximere permittit. GL. MK 15, f. 69 Cracovia, 1494.05.22 Rex, privilegium Casimiri IV regis Iohanni sculteto de villa regia Sczawnycza, ad castrum Czorstyn pertinente, renovando officia eiusdem sculteti et iura determinat. MK 15, f. 182 Cracovia, 1494.05.28 Rex testificatur Victorinum de Syenno, curiensem regium, uxori suae Elisabeth, filiae olim Iacobi de Dabno, castellani et capitanei Cracoviensis, 4500 fl. hung. dotis et dotalitii in medietate omnium bonorum suorum inscripsisse. GL. MK 15, f. 69 Cracovia, 1494.05.28 Rex significat nob. Warskam, relictam Iohannis Moykowsky, vexilliferi Siradiensis, villas haereditarias Wyaczkovycze, Grabno, Dambrowka, districtus Czchowiensis, Iohanni Zegotha, filio suo, donasse et resignasse. GL. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.05.30 Rex testificatur Martham relictam Nicolai Crzikowski de Mykluschowycze recognovisse, quia sibi Raphaël de Rybothycze, sororinus suus germanus, pro omnibus bonis maternalibus, videlicet villis Therschackow, Monyestir et tabernis in littore fluvii Nyestr, in terra Premisliensi consistentibus, ad eandem post mortem matris suae Annae quomodolibet pertinentibus, aequali divisione satisfecerit. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.05.30 Rex inter consules oppidi Voynycz et cmethones de villa Lopvnye et Iacobum Sczekoczsky tenutarium ratione oppressionis et laborum decretum fert, iuxta sententiam commissariorum suorum: Gregorii de Ludbrancz, regni vicecancellarii, et Ambrosii Pampowsky, castellani Rosperiensis. GL. MK 15, f. 74 Cracovia, 1494.05.30 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, litteras Casimiri IV regis super ductionem roborum e silvis villarum regiarum Odrzechowa et Besszko pro necessitate oppidi Jaczimirz districtus Sanocensis, in conventione Radomiensi, f. 3 ante Margarethae (11 iul. ) anno 1469 datum, confirmat. GL. MK 15, f. 183 Cracovia, 1494.05.30 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, privilegium Vladislai II, Poloniae regis, super locatione villae Bszanka in districtu Sanocensi, in Nepolomycze, f. 2 post Catharinae (27 nov.) anno 1419 datum, confirmat. GL. MK 15, f. 184 Cracovia, 1494.06.02 Rex Iohannem Sthrauss de Comorow cum 100 equitibus in servitium recipit et litteras indemnitatis ei dat. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.06.02 Rex Iacobum Pukowski rotmagistrum cum 100 equitibus in servitium accipit et litteras indemnitatis ei dat. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.06.04 Litterae universales regiae de colligenda exactione civili in conventu Petricoviensi laudata. MK 15, f. 70 Cracovia, 1494.06.04 Nomina exactorum exactionis civilis. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.04 Rex Nicolao Camyenyeczski, capitaneo Sanocensi, oppidum Thirawa Iacobo Pyenyanzek de Wythowicze, tribuno Sanocensi, in 270 fl. hung. cum omnibus redditibus, solutionibus, silvis vulgariter dictis sosznye, slone, gosczynna ex utrisque partibus montium et cum pascuis scrofarum in faginibus alias bukyew, et avenis ex eis provenientibus alias ospy et cum omnibus fructibus obligare permittit. GL. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.06 Rex testificatur Martham, relictam Nicolai Crzikowski de Mikluschowycze recognovisse, quia sibi Raphaël de Riborthycze, sororinus suus germanus, pro omnibus censibus et proventibus e bonis maternalibus Terschakow, Monastir et tabernis in littore fluvii Nistr, in terra Premisliensi iacentibus, per ipsum quoquomodo perceptis, plenarie satisfecerit. MK 15, f. 71 Cracovia, 1494.06.10 Rex oppidanos de Rysdorff, Mathsdorff et Thwaroszna, damnis per Stephanum de Zapolia, palatinum Hungariae et comitem Scepusiensem, affectos, ad 4 annos a censibus liberat. GL. MK 15, f. 72 Cracovia, 1494.06.10 Rex Iacobo Spyerz, tenutario regalis villae Suche Rzepyenyki dictam villam districtus Biecensis in certa summa Iohanni Wythkowski obligare permittit. MK 15, f. 73 Cracovia, 1494.06.11 Rex oppidum Bolemow ab omnibus oneribus et exactionibus ad 8 annos liberat. GL. MK 15, f. 74 Cracovia, 1494.06.13 Rex, ad petitionem Iacobi Morawa, advocati de Layzaysko, privilegia Vladislai II, Poloniae regis, advocatis in Laynzaysko annis 1397 et 1416 data, confirmat. GL. MK 15, f. 185 Cracovia, 1494.06.13 Rex Dobeslao de Curozwanki, palatino Lublinensi, villam Ossyek districtus Wielunensis pro 300 fl. hung. de manibus Petri Miszkowski, castellani Wielunensis, eximere admittit. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.06.14 Rex, ad petitionem Dobeslai de Curozwanki, palatini Lublinensis, vexilliferatum minus terrae Siradiensis, post mortem Petri Wanzik vacantem, Iohanni Pothoczki dat. MK 15, f. 187 Cracovia, 1494.06.16 Rex Iohanni Comorowski debitum 1100 fl. pro festo Iohannis Baptistae per annum reddere aut intromissionem in villam Skotniki, inter Kazimirz et Skawina, dare se obligat. GL. MK 15, f. 73 Cracovia, 1494.06.16 Rex, ad petitionem Iacobi, prioris provincialis et totius conventus, iura, libertates et privilegia monasterio s. Mariae Clari Montis in Czasthochowa confirmat. GL. MK 15, f. 188 Cracovia, 1494.06.18 Rex significat Barbaram, filiam Iohannis Zanyowski, rotmagistrii regii, una cum marito suo Iohanne Voynowski villam patrimonii sui Janyowycze, districtus Grabowiecensis, Nicolao Yanyowski, patruo suo, pro 300 fl. hung. et pro equo euncho alias walach vendidisse. GL. MK 15, f. 189 Cracovia, 1494.06.19 Rex Andreae Czvrylo de Sthoyenycze 1000 fl. hung. debiti pro 24 iun. 1495 in praetorio castri Premisliensis reponere vel introductionem in oppidum Tyssowcze cum villis Mikvlnycze et Klathwi dare se obligat. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.06.20 Rex, percepta a Petro Stawisky summa 400 fl. hung. pro necessitate reipublicae, eidem censum annuum 20 fl. hung. in carbaria Bochnensi pro erigendo hospitali pauperum in oppido Oppathowicz assignat. GL. MK 15, f. 189 Cracovia, 1494.06.20 Rex et certi fideiussores sui debitum 2000 fl. in spatio 2 annorum Iohanni duci Osvanczimensi et Zathoriensi ac consorti eius Barbarae reddere se obligant. b. MK 15, f. 78 Cracovia, 1494.06.23 Rex pro 200 fr. hung. censum annuum 10 fl. hung. in carbaria Bochnensi iure reemptionis Petro Sborowsky, tenutario Odolanowiensi, recipiendum assignat, qui census per ipsum Petrum conventui ordinis s. Francisci in Nova Civitate Corczin incorporandus est. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.06.25 Rex vexilliferatum antiquitus institutum cubiculariorum regiorum, per resignationem Savissi de Borzischowycze vacantem, Petro Schidlowyeczki, curiensi suo, dat. GL. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.26 Rex villae Baranow monialium s. Clarae monasterii s. Andreae Cracoviae, a stipendiariis desertae, libertatem 12 annorum concedit. GL. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.27 Rex Iohanni de Tharnow dapiferatum curiae regiae, post mortem Andrich Kmytha de Vysnycze vacantem, confert. MK 15, f. 75 Cracovia, 1494.06.27 Rex ad petitionem Spithkonis de Jaroslaw, palatini Cracoviensis et capitanei Leopoliensis, Petro de Svarthow tribunatum terrae Haliciensis, post mortem Iacobi Herborth de Felsthyn vacantem, dat. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.06.27 Rex Iohanni Amor de Tharnow, castellano Cracoviensi, medietatem villae regiae Wroblik alias Targowcze terrae Sanocensis iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.06.28 Rex condiciones pacis cum Bayazito, imperatore Turcarum, a die facti iuramenti ad tres annos confirmat. MK 15, f. 128 Cracovia, 1494.06.28 Iuramentum. Ego Iohannes Albertus, rex Poloniae, etc. iuro, quod omnia scripta in ista littera tenere et servare sine aliqua violatione volo et promitto, ita me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia, et nullum contrarium exibit a me huius ordinationis, ille autem, qui transgredietur aliquid suprascripti iuramenti, Deus dabit illi convenientem retributionem, sitque dignus Eius poena. n. MK 15, f. 129 Cracovia, 1494.06.29 Rex, ad petitionem Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, oppido Tharnov, igne exusto, medietatem telonei Sandomiriensis ad 20 annos dimittit. GL. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.07.01 Rex oppido Tuchow Iohannis abbatis Thynyczensis, ratione ignis, libertatem trium annorum ab omnibus exactionibus, concedit. MK 15, f. 76 Cracovia, 1494.07.04 Rex testificatur Iohannem et Alexandrum germanos de Tharnow Iohanni Straus de Comorow 500 fl. hung. pro die Martini (11 nov.) proximo solvere aut intromissionem in villas maternales Daskowycze et Culykow terrae Chelmensis dare se obligasse. GL. MK 15, f. 77 Cracovia, 1494.07.06 Rex libertatem ab expeditione bellica ad supplicationem Petri de Visznicze, regni marsalci et capitanei Scepusiensis, Nicolao Sanczygnyewski, haeredi castri Wysznycze, a Casimiro IV, Poloniae rege, datam, in personam nob. Lucae advocati Lipniczensis transfert. MK 15, f. 77 Cracovia, 1494.07.06 Rex ad petitionem Vincentiannae, relictae Petri Dunyn, palatini Brzestensis Cuiaviae, bona oppidum Riczivol cum villis, districtus Radomiensis, Pakossio Szwolski, genero eius, in summa capitali obligare permittit. MK 15, f. 78 Cracovia, 1494.07.06 Rex privilegium super 1/3 partem molendini in civitate Wisliciensi penes hospitale, ex commutatione pro laneo agri in villa Cuchari et additione 30 marc. per Urbanum civem de Wislicia cum Nicolao Canya et uxore eius Catharina, confirmat. GL. MK 15, f. 190 Cracovia, 1494.07.08 Rex in causa inter Margaretham, ducissam Rathiboriensem et Oppaviensem, et Fridericum Schilling, consulem Cracoviensem, ratione census annui 100 fl. hung. super zuppis Vyelicensibus et Bochnensibus, decretum fert. GL. MK 15, f. 81 Cracovia, 1494.07.08 Epistola regia ad Bayazit imperatorem Turcarum, qua nob. Iwaskonem in causa restituendorum captivorum missum commendat. R. MK 15, f. 129 Cracovia, 1494.07.09 Rex Nicolao Slabosch de Pvthnowicze, tenutario in Coschicze, molendinum in Coschicze Stanislao Czikowsky de Donathlouicze in 432 fl. hung. obligare permittit. GL. MK 15, f. 79 Cracovia, 1494.07.09 Rex testificatur Iohannem et Alexandrum, fratres germanos, filios Iohannis Amor de Tharnow, castellani Cracoviensis, recognovisse, quia a Iohanne Sthruss de Comorow, tenutario Chelminicensi, 500 fl. hung. in mutuum receperint, quos ad festum Martini (11 nov.) proximum solvere vel intromissionem in bona materna Deskovycze super fluvio Vyeprzecz, districtus Chelmensis, ei dare si obligent. GL. MK 15, f. 81 Cracovia, 1494.07.13 Rex Iohannem de Komorow terrigenam ratione servitiorum ab omni iurisdictione cuiuscunque iudicii saecularis in regno Poloniae et signanter in terra Oswancimensi ad decursum unius anni excipit. GL. MK 15, f. 79 Cracovia, 1494.07.17 Rex post factam rationem cum Iohanne Strus de Comorow rotmagistro per Petrum de Curozwanki, regni thesaurarium et capitaneum Cracoviensem, eidem Strus 2650 fl. solvere promittit. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.17 Rex Iacobo Pukowski rotmagistro et comitivae eius 2650 fl. pro servitiis solvere promittit. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.17 Rex Sbigneo Kosseczski, haeredi de Kossoczicze, 150 marc. in Viczyrpy et medietate Myrow inscribit. r. GL. MK 15, f. 80 Cracovia, 1494.07.23 Rex in causa inter Stanislaum et Iohannem de Czyschow, dictos Bronyschowie, et sororem eorum Agnetem, uxorem Frederici Rum de Camyenyecz, ratione bonorum et dotalitii, decretum fert. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex Andream Coszczyeleczski, capitaneum Bidgostiensem, certiorem facit de interpositione vadii 3000 fl. inter oppidanos Bidgostienses ratione subortarum inter eos differentiarum. R. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex stationem anni currentis oppidanis de Ropczicze, ut paupertati eorum subveniat, dimittit. GL. MK 15, f. 82 Cracovia, 1494.07.25 Rex in oppido Robczyce districtus Pilznensis forum annuale pro festo Pentecostes instituit. GL. MK 15, f. 192 Cracovia, 1494.07.28 Rex censum 20 marc. ex carnificibus Cracoviensibus iure reemptionis pro 300 fl. hung. Stanislao de Pyotrkow, vicesacristiano ecclesiae s. Mariae Cracoviensis eiusque successoribus vendit et Martino Borzimowsky, procuratori Cracoviensi generali, mandat, ut pro eodem censu respondeat. MK 15, f. 83 Cracovia, 1494.07.28 Rex senioribus carnificum Cracoviensium mandat, ut 20 marc. ex censu sibi debito singulis annis Stanislao de Piotrkow vicesacristiano s. Mariae Cracoviensis, solvant. R. MK 15, f. 84 Cracovia, 1494.07.28 Rex Ianussio duci Zeganensi 400 fl. census annui super censibus, quos pro festo Michaëlis iudaei Posnanienses et Gnesnenses sibi contribuebant, donat. GL. MK 15, f. 84 Cracovia, 1494.07.29 Rex emptionem et incorporationem ducatus Zathoriensis confirmat. GL. MK 15, f. 130 Cracovia, 1494.08.05 Rex in civitate Bochnensi pro quolibet die sabbato forum septimanale ad vendendas emendasque carnes quorumcunque animalium pro usu humano necessariorum instituit. GL. MK 15, f. 192 Cracovia, 1494.08.07 Rex carnificibus Cracoviensibus ob damna ab incendio in structuris passa per 100 marc. per 2 annos de censu sibi solvendo dimittit. GL. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.11 Rex sententiam commissariorum suorum Petri de Curozwanki, thesaurarii regni et capitanei Cracoviensis, Iohannis de Podlodow Zarnoviensis, Ambrosii Pampowski Rosperiensis castellanorum, et famm. Zayfreth proconsulis, Iohannis Thurzy, Petri Salomon, Georgii Lang, Stanislai Szwarcz et Leonardi, consulum Cracoviensium, in causa controversiae, inter nobb. Augustinum, Catharinam et Sophiam germanos de Szwyncza ex una, et nob. Benedictum Vithkowski parte ab altera, iam dudum ratione advocatiae Drohobicensis in supremo iudicio iuris Magdeburgensis in castro Cracoviensi vertentis, latam et in castro Cracoviensi f. 6 ante Laurentii (8 aug.) datam, confirmat. GL. MK 15, f. 193 Cracovia, 1494.08.27 Rex Stanislao Gamrath de Sowoklaski 100 fl. super villa Mrokowa terrae Byeczensis inscribit. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.27 Rex Petro de Curozwanki, regni thesaurario et capitaneo Cracoviensi, 937 fl. hung. et 10 gros. debiti (660 fl. hung. pro villa Brzezynki per regem empta et 277 fl. hung. pro litteris super teloneo in Kanti redempto) in castro et civitate Osswyanczim inscribit. GL. MK 15, f. 85 Cracovia, 1494.08.27 Rex testificatur Predslaum Slawyensky de Cothussow recognovisse, quia sibi Zavissius Rosa de Borzischowycze, tribunus Cracoviensis ac germani eius Andreas archiepiscopus Leopoliensis et Nicolaus de summis 200 marc. et 50 fl. hung. in villa Stamporzicze, in terra Cracoviensi districtu Xansch sita, plenarie satisfecerint. MK 15, f. 91 Cracovia, 1494.08.27 Rex testificatur Sigismundum de Brzezynki villam Brzezynki terrae Osswyanczimiensis regi, regnoque ac toti Coronae Poloniae pro 1200 fl. hung. vendidisse. GL. MK 15, f. 194 Cracovia, 1494.08.27 Rex in causa inter cives de Cracovia et de Cleparz ratione depositorii mercium, ac propinationis vini et forensis cerevisiae decretum fert. MK 15, f. 195 Cracovia, 1494.08.28 Rex Sigismundo Sthosch, curiensi suo, 200 fl. census annui super censibus a iudaeis Cracoviensibus seu Kazimiriensibus solvendis, donat. MK 15, f. 86 Cracovia, 1494.08.29 Rex oppidanis de Dobczycze omnia iura, libertates, emunitates, litteras et privilegia ecclesiastica et saecularia, a patre suo et praedecessoribus suis donata, innovat et confirmat. MK 15, f. 195 Cracovia, 1494.08.30 Rex Zavissio Rosa de Boryschevicze, succamerario Chelmensi, succamerariatum curiae regiae, post mortem Derslai de Smogorzow, capitanei Radomiensis, vacantem, donat. GL. MK 15, f. 92 Radom, 1494.09.- Rex civitati Cracoviensi post ignis exustionem damna passis 18 annos, aliis qui onera portant 8 annos libertatis ab exactione civili novissime instituta et ab aliis exactionibus, dationibus, necnon a solutione scotorum alias szkoczowe et a solutione annuli reginalis donat. MK 15, f. 88 Radom, 1494.09.21 Rex contractum emptionis ducatus Zathoriensis a duce Ianussio et Barbara, consorte eius, approbat. GL. MK 15, f. 86 Nowe Myastho, 1494.09.25 Rex civitati Leopoliensi igne exustae 10 annos libertatis ab omnibus exactionibus donat. MK 15, f. 89 Rawa, 1494.09.30 Rex Iohanni Podlodowski de Przythyk castellanatum Radomiensem, post mortem Stanislai de Schydlowiecz vacantem, donat. GL. MK 15, f. 88 Rawa, 1494.09.30 Rex oppido Gyezow, igne consumpto, ad petitionem Stanislai abbatis et conventus Lublinensis libertatem 3 annorum ab omnibus exactionibus donat. MK 15, f. 90 Wyskythky, 1494.10.07 Rex Annae, relictae Alberti Chylinsky, Ravensis et Sochaczoviensis capitanei, quolibet anno per 10 sexagenas ad exsolutionem 40 marc. in mediis grossis Slawiecz de Nyemiglowy, capitaneo Sochaczoviensi, solvere mandat, ratione debiti 100 marcarum eidem Annae per Vladislaum, Masoviae ducem, in villa Wolya Myednyewska inscripti. MK 15, f. 88 Wyskythky, 1494.10.07 Item data est littera nob. Barbarae, relictae olim nob. Iacobi Grzyva, pincernae Sochaczoviensis, in eadem forma ut supra, ad capitaneum Sochaczoviensem super 70 marcas quolibet anno per 10 sexagenas eidem solvendas. n. MK 15, f. 89 Wyskythky, 1494.10.07 Rex nob. Iohanni Januszowsky 100 marc. certi debiti de proventibus capitaneatus Sochaczoviensis per 10 sexagenas annuatim solvere mandat. MK 15, f. 90 Sochaczew, 1494.10.12 Rex ad petitionem Nicolai de Ostrow, palatini et capitanei Lublinensis, de villa eius haereditaria Przethoczno oppidum, quod iure civili gaudebit, erigere admittit. MK 15, f. 90 Cowalye, 1494.10.16 Rex ad petitionem Nicolai Radvan, curiensis sui, litteras Mathiae et Vladislai moderni, regum Hungariae et Bohemiae, donationem bonorum Gorzycze in ducatu Sleziae in se continentes, confirmat. MK 15, f. 91 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.23 Rex ad petitionem dignitariorum et nobilium terrae Ravensis, pro die s. Michaëlis (29 sep.) ad mutua consilia capienda et postea in ingressu regio in civitatem Ravensem congregatorum, quosdam articulos, ordinem iudiciorum concernentes, approbat et confirmat. GL. MK 15, f. 196 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.24 Rex Iohanni Seniori de Damoborz, castellano Rogosnensi et capitaneo Naklensi, mandat, ut non violentiis, sed iure contra Nicolaum Slupski experiatur, vadiumque 400 marc. inter eos interponit. MK 15, f. 90 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.24 Rex in civitate regia Gostinin forum annuale pro festo Simonis et Iudae (28 oct.) instituit. GL. MK 15, f. 196 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.29 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spicimiriensi, villam Glynno districtus Siradiensis de manibus Iohannis Dublinski et uxoris eius Elisabeth eximere admittit. MK 15, f. 93 Brzescze Cuyaviense, 1494.10.29 Item datus est alius consensus eidem domino Gardzyna ad eximendas villas, videlicet: Brzeg et Lubola de manibus nobb. Iohannis et Dorotheae, puerorum olim nob. Barbarae de Bvschenyno, in forma praecedenti superius descripta et data aequali. n. MK 15, f. 93 Torunia, 1494.11.04 Rex testificatur Iohannem Cosczeleczski, castellanum et capitaneum Dobrzynensem, defalcasse sibi de tenuta Colensi 200 fl. de summa capitali, declaratque se eum liberum fecisse de stationibus, quas sibi de dictis bonis annis praeteritis teneretur. GL. MK 15, f. 94 Torunia, 1494.11.05 Rex oppidum regium Crassnysthaw cum attimentiis de manibus Iohannis Rzeschowsky, canonici Cracoviensis, Iohanni de Pylcza, palatino Russiae et capitaneo Praemisliensi, redimere admittit. GL. MK 15, f. 92 Torunia, 1494.11.19 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Spicimiriensi, 220 marc. et 200 fl. hung. in bonis Brzeg et Lubola districtus Siradiensis inscribit. MK 15, f. 93 Torunia, 1494.11.21 Rex ad petitionem Nicolai de Cosczelecz, capitanei Thucholiensis, villam Ostrowyte districtus Thucholiensis Iohanni Karnkowski de Gnoyno, vexillifero Bidgostiensi, et Iohanni Jassek de Grabye in 265 fl. hung. obligare admittit. MK 15, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex quitantiam ad Gedanenses de extradendo stamine panni florentini pro 20 fl. hung. Nicolao de Cosczielecz, capitaneo Thucholiensi, dat. MK 15, f. 96 Torunia, 1494.11.29 Rex iura et libertates Prussiae confirmat. GL. MK 15, f. 132 Torunia, 1494.11.29 Rex ad instantiam ordinum Prussiae et petitionem Catharinae, relictae Andreae, sculteti in villa Jarnolthowycze, ad castrum regium Radzyn pertinente, iura et venditionem dictae scultetiae approbat. GL. MK 15, f. 197 Torunia, 1494.12.02 Super castellanatum Wielunensem data est littera domino Nicolao Grosczinski per liberam resignationem gen. Petri Miszkowski seu per assecutionem alterius dignitatis, in forma cancellariae solita. n. MK 15, f. 95 Torunia, 1494.12.06 Rex testificatur Mathiam de Sluzow, palatinum Brestensem, Albertum Pothuliczski de Chodziesch de 2000 fl. hung. per ven. olim Iohannem de Milonicze, fratrem eius, in bonis Grocholno et Gromadno, districtus Kczinensis, inscriptis quietavisse. MK 15, f. 95 Torunia, 1494.12.07 Rex Stanislao Poczerniczski 60 marc. in 8 laneis villae Sokolow districtus Brestensis inscribit. GL. MK 15, f. 95 Elbing, 1494.12.26 Rex consentit, ut Georgius Knausdorff (Knobelsdorff) in bonis Comornyky, in ducatu Glogoviensi sitis, 300 fl. hung. filiae suae Hedvigi inscribat. GL. MK 15, f. 96 Elbing, 1494.12.28 Rex 300 fl. in mediis grossis a Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi et capitaneo Mariemburgensi, in mutuum acceptis pro festo Nativitatis Domini proxime venturo reddere pollicetur. MK 15, f. 96 ……, 1494.-.- Oppidum Strzeszowo. Regia Mtas mandavit litteris suis genn. Iohanni et Gabrieli germanis de Czudecz, ut post oblationem ad eos earundem litterarum Mtis Suae, quae ad eos datae erant, sub data: in Cracovia feria 4 ante Purificationis Mariae proxima (29 ian.) anno Domini etc. quarto, in una septimana de bonis, videlicet de medietate oppidi Strzeszow et de toto suburbio oppidi praefati ac de villis Glynyki et Barycza, ad ipsum oppidum pertinentibus, in quae se iniecerant violenter, quae gen. Nicolaus iuris terrestris ordine susceperat in curam seu tutorium, exirent et equitassent sub vadio mille marcarum. Quod in hunc librum Sua Mtas inscribi mandavit. n. MK 15, f. 29 ….., 1494.-.- Rex Othae de Schemylow 2000 fl. hung. in mutuum acceptos pro medio Quadragesimae anni 1495 in praetorio Thorunensi solvere aut intromissionem in castrum Holub cum pertinentiis dare se obligat (finis deest). MK 15, f. 89 ……, 1494.-.- Christophorus de Melticz, castellanus in Finsterwalde et in Drenaw haeres, frater germanus et testamenti executor olim Henrici militis de Melticz, Poloniae reges et Gregorium de Ludbrancz, regni vicecancellarium, quietat de 300 fl. hung., dicto Henrico per Casimirum IV Poloniae regem inscriptis, nuncque per Gregorium de Ludbrancz exsolutis. MK 15, f. 128 Mariemborg, 1495.01.04 Rex consentit, ut Paulus Baliczski Sophiae de Pyeskowaskala, uxori suae, dotem et dotalitium in bonis regiis castro Boleslawiecz et villa Woynczino inscribat. MK 15, f. 97 Mariemborg, 1495.01.09 Rex testificatur Nicolaum Marschowski et Catharinam uxorem eius in bonis Wyelgye Thurze, Wyelgye Boroschewo, Kokoschkowo et Rawalth, districtus Derschoviensis, advitalitatem sibi invicem inscripsisse. MK 15, f. 97 Mariemborg, 1495.01.14 Rex declarat decretum suum in causa certorum civium Bydgostiensium, inter se ligitantium, honori et humanitati Nicolai Vithagowski sociorumque eius non derogasse. GL. MK 15, f. 98 Mariemborg, 1495.01.15 Rex Simoni Rawewalth, consuli Elbingensi, villas regales Cunraczwalth et Reychenaw de manibus Bartholomaei Garszo, civis Elbingensis, eximere permittit. MK 15, f. 98 Mariemborg, 1495.01.18 Rex Henrico Rychtstern, consuli Elbingensi, 100 marc. (20 grossos solidorum in quamlibet computando) in villa Bungarth, terrae Elbingensis, districtus Kyrsborgensis, inscribit. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.10 Rex, innuendo privilegio Casimiri IV regis, civibus de Urzandow transitum harum viarum: per navigium oppidi Szolecz in Radom, et tandem versus Maiorem Poloniam et Vratislaviam aut per Przithik, Odrziwol, Junowlodz, Brzezini et Lanciciam, aut per Skrzyn, Opoczno, Zarnow, et ulterius via rectiori Lublinensi, ad beneplacitum suum permittit. GL. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.- Rex, iuxta ordinationem patris sui, incolas oppidi Nithich in Insula Maiori siti tantum 300 marc. pruth. census annui ad manus capitanei Mariemburgensis solvere debere constituit. MK 15, f. 102 Torunia, 1495.02.15 Rex iura, litteras et privilegia ecclesiastica, spiritualia et saecularia, a praedecessoribus suis civitati Gdanensi donata, confirmat. MK 15, f. 198 Torunia, 1495.02.16 Rex civitati Mariemborg, ratione reformationis pontis in fluvio Nogath, censum ex hortulanis villae Vogelsang et medietatem censuum ex ipsa civitate sibi solvendorum ad suum adventum in Mariemborg donat. MK 15, f. 99 Torunia, 1495.02.16 Rex ad petitionem Nicolai Cosczeleczski, capitanei Thucholiensis, villas Strzeczowa et Stimborn, districtus Slochoviensis, in 500 fl. hung. Mathiae Zaramba obligare admittit. MK 15, f. 100 Torunia, 1495.02.16 Rex Matthaeo Bal de Nowothanyecz castellanatum Sanocensem, post Nicolaum Strzezowski vacantem, donat. MK 15, f. 100 Torunia, 1495.02.19 Rex confirmat certam concordiam ratione oppidi Gnyew et villarum adiacentium per certos consiliarios suos inter haeredes Thomyecz de Mlothkowo, capitaneum in Gnyew, et Sebastiani Fogyelweder, mercatoris in Cracovia, institutam (mentionantur labores alias scharwarki et agger generalis alias thama). GL. MK 15, f. 102 Torunia, 1495.02.20 Rex incolas villae Tralyow, ab olim Kyelbassa episcopo Pomezaniensi locatae, modum et ordinem solvendi censum annuum conservat, hac conditione, ut labores ad praedium regium Laski dictum, excepto labore communis aggeris alias thamy, exerceant. MK 15, f. 101 Torunia, 1495.02.20 Rex 900 marc. pruth. Corenciae, uxori Laurentii Srank de Noczing, qui in Austriam repatriavit, in villis Magna Trampki districtus Derschoviensis et Smolczino districtus Gedanensis inscribit. MK 15, f. 101 Torunia, 1495.02.20 Item datus consensus fam. Enrico Krigier, proconsuli Thorunensi, et Rinaldo Ffestelde, civi Gdanensi, super villam Klampin, quam in nobili Haberth Ryman terrigena iudicialiter acquisiverant, in summis eidem Haberth per nostros praedecessores inscriptis. n. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.02.27 Rex testificatur Stanislaum Russynowski certa bona a patre suo accepisse (initium deest). MK 15, f. 102 Torunia, 1495.03.18 Rex fratri suo Sigismundo telonea Posnaniense et Costense, quae idem dux Sigismundus in 4300 fl. hung. de manibus Iohannis Swidwa, palatini Posnaniensis, et Andreae, castellani Calischiensis, fratrum de Schamotuli, propriis pecuniis exemerat, in tenutam et usum dat et confert. GL. MK 15, f. 104 Torunia, 1495.03.18 Rex consentit, ut Petrus de Wrzesczowska Volya, vexillifer Sandomiriensis, villam Crolewska Volya, sibi a hon. Adamo Syedlkowsky obligatam, cuicunque subdito regio, reobliget. GL. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.20 Rex in oppido Swyecye forum annuale pro die s. Nicolai (6 dec.), septimanale vero quolibet die sabbato instituit. GL. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.21 Rex testificatur Iacobum Costhka de Stambarg una cum filiis Petro et Stanislao, cavendo pro ceteris filiis et filiabus, 300 marc. pruth. et medietatem villarum Svyathe et Waldowko, terrae Culmensis, Nicolao Brochoczski, genero suo, et Catharinae, filiae suae, uxori eiusdem Nicolai, ratione dotis resignasse. GL. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.21 Rex significat Catharinam, filiam Iacobi Costhka de Stambark, uxorem vero Nicolai Brochoczski, omnibus bonis paternis et maternis se abdicasse. GL. MK 15, f. 201 Torunia, 1495.03.23 Rex Gregorio Brant, civi Gedanensi, 150 marc. pruth. in 4 laneis in villa Kosczielyeczkie inscribit. GL. MK 15, f. 106 Torunia, 1495.03.25 Rex quietat Sbigneum de Thanczin, succamerarium Cracoviensem et capitaneum Mariemburgensem, de omnibus censibus annorum 1485 – 1494, testificaturque se ei debere 1961 fl. hung. 8 gr., quos pro festo Nativitatis Domini proximo solvere se obliget. GL. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.25 Rex Laurentio Dambrowski pratum dictum Wirthlie, inter villas Morlenhol et Rosthaw, districtus Gedanensis, quod uxor eius a patre Christophoro de Woyanow, castellano Gedanensi, acceperat, in tenutam et usum dat. MK 15, f. 105 Torunia, 1495.03.31 Rex Lodwico Grober de Cracovia, civi Thorunensi, molendinum Serre in fluvio Lyssowska struga, non longe a castro Holub, certis sub condicionibus aedificare admittit (mentionantur asseres alias tarczicze). GL. MK 15, f. 106 Torunia, 1495.03.31 Data est confirmatio in forma cancellariae solita omnium et singulorum iurium monasterio Corunow. n. MK 15, f. 199 Torunia, 1495.03.- Advocatus in Pobyedzyska ad mandatum Regiae Mtis reposuit litteram super advocatiam suam, quae videtur esse rasa et abluta, et in eodem pargameno viceversa de novo scripta, cuius sigillum in zona tenui sericea rubra seu brunatica ceraque seu sigillum in aliquot partes confractum, sub titulo Przemislai, ducis Poloniae Maioris, de data ibidem in Pobyedziska anno Domini 1258 in die Purificationis Beatae Mariae, quam ven. Gregorius vicecancellarius protunc, dum reproducta est, propria manu subscripsit. n. MK 15, f. 107 Torunia, 1495.04.02 Rex fratribus de Mariae Paradiso ordinis Carthusiae villam Prokow donat. GL. MK 15, f. 200 Torunia, 1495.04.05 Rex concordiam inter proconsulem, consules et communitatem ac certos cives Bidgostienses per commissarios suos institutam sub vadio 1000 fl. hung. observare iubet (mentionantur exactiones regiae tam czopowe, quam czyzowe, et picarium alias cubek). MK 15, f. 107 Torunia, 1495.04.08 Rex testificatur Nicolaum Cosczyelyeczsky, capitaneum in Swecze et Tuchola, recognovisse, quia 330 fl. hung. Petro Rawenwalth et Iohanni Brige, civibus Gedanensibus teneatur, quos certis temporibus solvere se declarat. GL. MK 15, f. 108 Torunia, 1495.04.11 Datus est consensus nob. Andreae Glynski ad eximendam villam regiam Roborzymo, in terra Pomeraniae sitam, in 120 marc. pruth. in eadem inscriptis, de manibus fam. Iohannis Lemen, civis Gdanensis. n. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.04.12 Rex Sasino Trampski, tribuno Gostinensi, in casu non solutionis ad festum Assumptionis V. M. (15 aug.) proximum summae 1600 fl. hung. intromissionem in oppidum Czlumnyki dare promittit. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.04.13 Rex Margarethae Paluczina, relictae Nicolai Paluka, 1300 fl. hung. in villa Mursinowo districtus Junivladislaviensis inscribit, dempta inscriptione partis eiusdem summae in villa Nowa Wiesch ibidem sita. MK 15, f. 110 Torunia, 1495.05.10 Rex Iohanni Gnyady de Zabyerzow, cubiculario suo, burgrabiatum castri Cracoviensis, post patrem eius Petrum Gnyady de Zabyerow vacaturum, in vim gratiae exspectativae donat. GL. MK 15, f. 111 Torunia, 1495.05.13 Rex testificatur Iohannem canonicum Wladislaviensem, Iacobum scholasticum Cruschwicziensem, Paulum capitaneum in Grodzancz et Nicolaum dapiferum Brzesthensem, haeredes de Sokolow, certam divisionem bonorum inter se fecisse. GL. MK 15, f. 201 Torunia, 1495.05.14 Rex testificatur Paulum Sokolowsky, capitaneum in Grawdentcz, se certo modo obligasse ad exsolutionem 700 fl. hung. ad manus olim Iohannis, capitanei in Grawdentcz, fratris sui, per olim Iohannem Zak de Zelholth repositorum et ad filium eiusdem minorennem Georgium Zak iure successionis devolutorum. MK 15, f. 116 Torunia, 1495.05.19 Rex Iohanni de Pilcza, palatino Russiae et capitaneo Premisliensi, villam Poramba Szdziezicza, quae quondam ad Zarnowiecz terrae Cracoviensis pertinebat, de manibus Nicolai Pieniazek eximere permittit. MK 15, f. 112 Torunia, 1495.05.20 Rex certam concordiam, per commissarios suos inter Mathiam Pfeylesdorff, capitaneum Stargardiensem, ab una, et fratrem eius Silvestrum ac virginem Gertrudam, ab altera parte constitutam in omnibus articulis confirmat. MK 15, f. 112 Torunia, 1495.05.20 Rex oppidanos de Gambycze a solutione foralium et teloneorum per totum regnum absolvit. MK 15, f. 116 Torunia, 1495.05.20 Rex in oppido Gambicze terrae Cuiaviae forum annuale pro die Philippi et Jacobi (1 mai) denuo instituit. GL. MK 15, f. 202 Torunia, 1495.05.25 Rex Ambrossio Pampowsky, palatino Siradiensi, ripam villae regiae Morzinowo districtus Pisdrensis, tenutae Stanislai Cziszwiczsky, villae eius haereditariae Pelczino adiacentem, iure haereditario donat. MK 15, f. 203 Torunia, 1495.05.27 Rex decretum certorum commissariorum suorum, Posnaniae, feria 2 post Reminiscere (19 mar.) anno 1492 latum, in causa inter Catharinam, uxorem Iacobi Vilda, civis Posnaniensis, et fam. Szwach ratione 400 fl. hung. confirmat. GL. MK 15, f. 115 Torunia, 1495.05.27 Rex testificatur Nicolaum Blandowski Zavischa Sophiae, filiae Thomae de Sadkowicze, succamerarii Ravensis, consorti suae, 700 fl. hung. dotis et dotalicii super medietate villarum Golosche et Vola Rudna, districtus Ravensis, Lednycza Parva et Magna, Iurkow, Slawkowicze, Dobra, terrae Cracoviensis, et omnium bonorum suorum inscripsisse. GL. MK 15, f. 119 Torunia, 1495.05.27 Rex gen. Iohanni Thyrnka de Raczyborowicze domum regiam prope ecclesiam s. Stephani in acie iuxta portam, qua iudaei ante exustionem ab ecclesia praefata claudebantur, Cracoviae sitam, quam antea iudaea Moyseschowa tenebat et inhabitabat, cum tota area et structuris, iure haereditario donat. GL. MK 15, f. 204 Torunia, 1495.05.28 Rex consentit, ut Iwasko armenus, cubicularius suus, villas regales Kozicze et Giemielino, districtus Leopoliensis, Petro Odnowski obliget. GL. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.28 Rex civitati Premisliensi exusto libertatem 12 annorum ab omnibus exactionibus et solutionibus donat. GL. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.28 Rex Iohannem et Casparum Schethlewsky in possessione villarum Grabowno et Sopolewo, ducatus Glogoviensis et districtus Gorensis, in quibus 1800 fl. hung. inscriptos habent, defendere promittit; si vero hoc non fecerit, extunc illis villam Abersdorff districtus Sprothaviensis restituere et inscriptionem dictae summae in eam transferre obligatus erit. MK 15, f. 124 Torunia, 1495.05.29 Rex testificatur Iohannem Wyanczlawski fideiussisse 20 marc. pro Nicolao Cossczyeleczski, capitaneo Thucholiensi, quas idem Nicolaus Margarethae Paluczyna pro festo Pentecosten proximo (7 iun.) solvere promisisset; in casu non solutionis debiti Iohannes Wyanczlawski praedictae Margarethae censuum annuum 2 marc. in villa sua Skarbimirzycze inscribere debebit. MK 15, f. 114 Torunia, 1495.05.29 Rex mandat, ut currentia ex Iacu Drusna flumina clausulis aut kewthelis de uno littore in aliud per transversum obstruantur. GL. MK 15, f. 115 Torunia, 1495.05.- Rex liberum transitum circa pontem Mariemburgensem versus civitatem Elbingensem mercatoribus cum mercantiis struibusque lignorum euntibus confirmat. MK 15, f. 205 Brzesth Cuiaviae, 1495.06.05 Rex Barbarae relictae Vincentii de Skampe, succamerarii Dobrzinensis, medietatem villae Staroripiny in 125 marcis Gregorio de Chluchowo et consorti eius Barbarae obligare admittit. GL. MK 15, f. 124 Brzesth Cuiaviae, 1495.06.05 Rex Ulrico Bohemo scultetiam 6 mansorum in villa regia Novawyesch, terrae Culmensis districtus Holubiensis, in 60 marcis iure haereditario donat. MK 15, f. 203 Gostynyn, 1495.06.09 Rex certam concordiam, per commissarios suos inter pueros nobilis Czesthek de Damnycza et Stiborium Clinsky, iudicem Tucholiensem, ratione villae Moschyna districtus Slochowiensis factam, confirmat. MK 15, f. 117 Gostynyn, 1495.06.09 Rex testificatur Nicolaum Crostowski Annae, consorti suae, 300 fl. hung. dotis et dotalicii in medietate villae Crosthowo et omnium bonorum suorum inscripsisse. MK 15, f. 118 Gostynyn, 1495.06.09 Rex Iohanni Dambrowski, castellano Culmensi, castrum Radzin cum villis de manibus quorumcunque tenutariorum eximere admittit. MK 15, f. 124 Gostynyn, 1495.06.09 Rex hortum molendini regii ad castrum Gostinense adiungit, molendinatori vero Mathiae Samp alium hortum ex parte civitatis possidendum donat. GL. MK 15, f. 204 Sochaczow, 1495.06.13 Rex testificatur Nicolaum Lubyathowski, venatorem Siradiensem, Evae filiae Iacobi Drzewyczski, castellani Zarnoviensis, uxori suae, 400 fl. hung. dotis et dotalicii, accedente ad id consensu Mathiae Drzewyczski, cantoris Sandomiriensis, fratris germani, in medietate villarum Lubyathowo et Zakrzewo, districtus Pyotrcoviensis, ac Vykno, districtus Brzezinensis, inscripsisse. MK 15, f. 117 Wyskythki, 1495.06.29 Rex testificatur Barbaram, relictam olim Stanislai de Goslub, dapiferi Lanciciensis, recognovisse, quia omnia bona quaecunque super eam post mortem Iohannis Czyzowski matris, videlicet mag. Barbarae antiquae Czyzowska, relictae Iohannis de Czizow, castellani Cracoviensis, devoluta fuissent, filiis suis Iohanni, Stanislao et Nicolao cesserit et resignaverit. GL. MK 15, f. 113 Wyskythki, 1495.06.29 Rex ad petitionem Stanislai, Andreae, Simonis, Pauli et Iacobi, filiorum olim Iohannis Kaszky, subiudicis terrestris Sochaczoviensis, articulos certi privilegii super 6 mansos et super pascuum alias pasthewnyk in villa regali Kaszki districtus Sochaczoviensis, dicto Iohanni per ducem Semovitum dati, sed casu exusti, confirmat. GL. MK 15, f. 205 Wyskythki, 1495.06.31 Rex Mathiam Glowaczski, tribunum maiorem et capitaneum Siradiensem, collectorem in terra Siradiensi, Wyelunensi et Ostrzeschowiensi, de receptione exactionis fertonum 2015 marc. et 3 gr., exactionis 1/4 partis censuum 1305 marc. et 3 gr. et exactionis civilis (exceptis civitatibus Wielvn, Brzesznycza et Vnyeyow, quae protunc libertatem habebant) 583 marc. et 18 gr. quietat. GL. MK 15, f. 119 Wyskythki, 1495.06.31 Rex, accepta ratione capitaneatus Siradiensis a Mathia Glowaczski, tribuno maiori et capitaneo, incipiendo ab intromissione eius, id est, a festo Assumptionis V. M. (15 aug.) anni 1489 ad datam praesentium, 190 marc. eidem capitaneo debitas ex proventibus dicti capitaneatus solvendas demonstrat. GL. MK 15, f. 120 Wyskythki, 1495.06.31 Rex granities inter bona sua Viszkythky terrae Sochaczoviensis et Squyernyewicze cum villis archiepiscopatus Gnesnensis, per commissarios suos Iohannem de Pylcza, palatinum Russiae, Andream de Olesznycza Sandecensem, Nicolaum de Strzeszowo Wisliciensem, Slawicz de Nyemydlow Sochaczoviensem castellanos et Sbigneum de Thączyn, succamerarium Cracoviensem et capitaneum Mariemburgensem, descriptas, confirmat. GL. MK 15, f. 208 Wyskythki, 1495.06.- Conventio terrestris in Radzyeyow pro festo s. Jacobi proximo (25 iul.); item terrae Cuyaviensis, videlicet: Bresthensis cum districtibus Predeczensi, Cowaliensi et Radzyeyoviensi, et terrae Juniwladislaviensis cum districtu Bidgostiensi, terraeque Dobrzinensis cum suis omnibus districtibus debent constitui cum toto apparatu bellico circa oppidum Lypno pro festo s. Laurentii proximo (10 aug.); item terrae Mazoviae, videlicet: Ravensis, Sochaczoviensis et Gostinensis cum earundem omnibus districtibus similiter debent constitui cum toto bellico apparatu circa oppidum Gambyn pro eodem die s. Laurentii. n. MK 15, f. 113 Rawa, 1495.07.09 Rex ad petitionem consulum sumptibus eorum et civitatis pontem ligneum per fluvium Vysla sub civitate Thorunensi aedifare permittit, salvis iuribus regni, redditibus ex navigio et libera fluitatione quarumcunque navium. GL. MK 15, f. 120 Rawa, 1495.07.09 Rex Georgio de Adamowicze molendinum regium in oppido Msczonow, circa novum aggerem, inferius curiam plebani ruinosum eius sumptibus propriis restaurare certis sub conditionibus admittit. GL. MK 15, f. 206 Rawa, 1495.07.11 Rex, ad petitionem Jarandi de Brudzewo, curiensis sui, in oppido Brudzewo districtus Coninensis forum annuale pro festo s. Margarethae (13 iul.), septimanale vero pro quolibet sabbato instituit. MK 15, f. 207 Rawa, 1495.07.15 Rex testificatur Thomam Glowyensky Catharinae filiae Nicolai Qwyathkowsky, vexilliferi maioris Siradiensis, uxori suae, 200 fl. hung. a patre eius acceptos et 100 fl. hung. a Iohanne Qwyathkowsky presbitero, patruo uxoris suae, ratione dotis acceptos et 300 alios fl. hung. ratione dotalicii super medietate sortis suae in oppido Glowno terrae Ravensis et in medietate villarum Walawycze terrae Sochaczoviensis omniumque bonorum suorum mobilium et immobilium inscripsisse. GL. MK 15, f. 113 Rawa, 1495.07.27 Rex litteras concordiae, per commissarios suos inter Iacobum Oblap de Golyni et Nicolaum Jarzyna de Bandrogowo ratione bonorum factae, Rawae feria 3 infra octavas Visitationis V. M. (7 iul.) anno 1495 datas, confirmat. GL. MK 15, f. 123 Rawa, 1495.07.28 Rex Vincentio Dambski villam Pnyewy districtus Brzestensis in 20 marcis solidorum obligare admittit. GL. MK 15, f. 123 Rawa, 1495.07.28 Rex consentit, ut Iohannes de Chodecz, curiensis regius, bona sua haereditaria cuilibet subdito regni fideli saecularis vel spiritualis status (ad decennium tantum) obligare possit. GL. MK 15, f. 125 Rawa, 1495.07.29 Rex Iohanni Lenko, tribuno Ravensi, piscinam et molendinum in fluvio Lubocza versus villam regiam Bobrowcze erigere et construere admittit. GL. MK 15, f. 121 Ploczko, 1495.08.13 Rex emptionem residuitatis certorum agrorum in Raczansz, a quondam duce Vladislao coco eius donatorum, de manibus Margarethae de Vyschogrod, consortis Iacobi Parzimyaszo per Jacobum, suffraganeum Plocensem et plebanum in Raczyasz, confirmat. R. MK 15, f. 121 MK 16 [1336]; 1496 14 IV, 26 IV, 19 VIII; 1497 1 III – 1499 4 V. Opr. współczesna, skóra wytłaczana, złocona, na desce, część oprawy oddarta od grzbietu, dolna – pęknięta wzdłuż. Składki księgi sygnowane literowo współcześnie. Pierwsze karty księgi zniszczone. S. 1 – 344 + 2 k. nlb. Niezapisane k. 290 – 342. Na końcu księgi wykaz wpisów. Księga wpisów za podkanclerstwa Wincentego Przerębskiego.

MRPS II.

Mikrofilm: 630

In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis post evectionem Ambrosii Pampowski, palatini Siradiensis, ad superiorem dignitatem vacantem, Nicolao Czikowsky, pincernae curiae regiae, donat. CK. MK 16, f. 36 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Articuli iuris terrestris a rege Iohanne Alberto editi. CK. MK 16, f. 181 Leopolis, 1496.08.19 Stanislaus de Chodecz, castellanus Leopoliensis, Haliciensis et Camenecensis capitaneus, et Stanislaus Muraviczsky, vicecapitaneus Leopoliensis, iudices commissarii regii, in causa inter nob. Ivaskonem armenum, cubicularium regium, ac Barthkonem et Iohannem filios Laurentii de Domazyr, alvearium alias rozlog, per Bartholomaeum sagittarium, tenutarium de Cozicze, apud Vincentium de Schamothuli, capitaneum Leopoliensem, pro 30 marcis emptum, dicto Ivaskoni adiudicant. . MK 16, f. 75 Sandomiria, 1497.03.01 Rex ad petitiones cardinalis Friderici fratris sui, oppido Byskupicze terrae Lublinensis teloneum a quolibet curru rebus venalibus onerato per unum ternarium eximere admittit, forumque annuale pro festo translationis s. Stanislai (27 sep.) et septimanale qualibet feria tertia instituit. VP. MK 16, f. 3 Sandomiria, 1497.03.03 Rex approbat contractum per Petrum Kmitha de Visnicze, regni marsalcum, Scepusiensem et Sandecensem capitaneum, et Iohannem de Ossolin, curiensem regium, tutores puerorum olim Andreae Sobienski de eadem Visnycze, quo Barbarae, filiae olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, matri dictorum puerorum, nunc vero uxori Raphaëlis de Jaroslaw, oppidum Dubieczsko cum teloneo, suburbiis et villis Nyewnadowa Russka, Slone, Pulthowa, Iskany, Slywnicza, Bochorzecz, Sylangowa, Synycza, Barthowka, Powlokowa, Laskowka, Koschowa et Zolathin, cessum est possidendum tam diu, quousque summae dotis et dotalicii eidem Barbarae per Andream Sobienski inscriptae plenarie persolutae fuerint. VP. MK 16, f. 4 Sandomiria, 1497.03.05 Rex 1000 fl. hung. in mediis grossis et 540 fl. hung. in auro, a Iohanne Conynczsky de Withowycze mutuatos, pro festo Nativitatis Domini a proxime venturo per annum reddere seu intromissionem in villas Zamborzicze et Sulislawicze districtus Lublinensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 5 Sandomiria, 1497.03.06 Formula iuramenti per Vincentium de Przeramb, regni vicecancellarium, praestiti. . MK 16, f. 1 Sandomiria, 1497.03.06 Rex donationem 4 laneorum et pratorum inter villas regalem Rakowicze et monasterii Tynecensis Prandnik per Iohannem Dlugosium, archiepiscopum Leopoliensem, collegiatae s. Mariae Sandomiriensi factam approbat. VG. MK 16, f. 37 Sandomiria, 1497.03.06 Rex significat se capitulo ecclesiae collegiatae s. Mariae Sandomiriensi censum annuum 12 marc. in teloneo Sandomiriensi pro 300 fl. hung. iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 39 Sandomiria, 1497.03.07 Rex privilegium Vladislai II, Poloniae regis, super constructione molendini in Solecz, in Opatow die Mariae Magdalenae (22 iul.) anno 1407 datum, confirmat. VP. MK 16, f. 6 Sandomiria, 1497.03.07 Rex villam Nyedzyelouicze terrae Chelmensis de manibus Stanislai Kuropathwa, castellani Chelmensis, eximere Stanislao Schelinek admittit. VP. MK 16, f. 6 Sandomiria, 1497.03.07 VP. MK 16, f. 9 Sandomiria, 1497.03.07 VP. MK 16, f. 13 Sandomiria, 1497.03.07 Rex certam concordiam inter Petrum de Curozwanky, castellanum Sandomiriensem et regni thesaurarium, Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, et nepotem eorum Stanislaum de Curozwanky, filium olim Dobeslai, palatini Sandomiriensis, ex una, et Annam de Tharnow, relictam Iohannis de eadem Curozwanky, partibus ex altera, ratione dotis et dotalicii, per commissarios suos: Andream Rosa Boryszewski, archiepiscopum Leopoliensem, Iohannem Amor de Tharnow castellanum, Spithkonem de Jaroslaw palatinum Cracovienses et Mathiam de Sluzew, palatinum Lanciciensem, institutam approbat. VP. MK 16, f. 18 Sandomiria, 1497.03.07 Rex testificatur Iohannem Bochodniczky de Olliessnicza 1000 fl. hung. ratione dotis et dotalicii Annae de Prawkowicze, consorti suae, in bonis suis Oleschnicza, Suschczicze, Leonarthowicze, Kampie, Sucha Wolya, Vgyasd, Swolya, Cuyawky, Hvyasdek, Lopathno, Wyrzbka, Wgyelzow, Grizykamyen, Onyeschowka, Iwaniska et Zaludow terrae Sandomiriensis inscripsisse. VP. MK 16, f. 38 Sandomiria, 1497.03.08 Rex significat Annam de Tharnow, relictam olim Iohannis de Curozwanky recognovisse se pro dote et dotalicio per Petrum de Curozwanky, castellanum Sandomiriensem et regni thesaurarium, plenarie satisfactam esse, litterasque inscriptionis cassasse, praesente Iohanne de Tharnow, vexillifero Cracoviensi, fratre suo germano. VP. MK 16, f. 9 Sandomiria, 1497.03.09 Rex consentit, ut Iohannes Amor de Tharnow, castellanus Cracoviensis, altare in civitate Tarnow pro uno sacerdote erigere, censumque annuum 10 marcarum in macellis civilibus salicidarum alias na prassolyech inscribere possit. VP. MK 16, f. 10 Sandomiria, 1497.03.09 Rex incolas oppidi Lubaczow terrae Belzensis, peste deserti, a censibus domesticis, exactione civili alias soss et curru bellico ad 6 annos liberos facit. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.09 Consensus redimendi castrum Oczyecz cum bonis ad illud pertinentibus de manibus puerorum olim gen. Sbignei Wlodzyslawsky in summis pecuniarum in bonis eisdem iuste et legitime inscriptarum gen. Stanislao Jaroczsky datus, iuribus et stationibus nostris semper salvis. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.09 Rex confirmat ordinationem Iohannis Ludbranski, decretorum doctoris, praepositi Posnaniensis, canonici Cracoviensis et rectoris ecclesiae parrochialis in Kazimyrz, anno 1493 datam, qui tertium vicarium praedicatorem in ecclesia Casimiriensi instituit, officia eius describit, certaque salaria et decimas in Kazimirz, Carczmiska et Sbadowicze ei assignat. VP. MK 16, f. 12 Sandomiria, 1497.03.09 Rex Malko de Lubaczow, pro villae regalis Drohomisl terrae Belzensis augmento, scultetiam in dicta villa pro 15 marcis vendidit, conditionesque eiusdem locandi et officia cmethonum describit. VP. MK 16, f. 14 Sandomiria, 1497.03.09 Rex, ad petitionem Iohannis Syenyczsky, subiudicis terrae Chelmensis, varias summas in villa Mediocri Syenycza a praedecessoribus suis inscriptas in unam summam 426 marc. redegit et inscriptionem dictae summae in eadem villa renovat. VP. MK 16, f. 16 Sandomiria, 1497.03.10 Libertas oppidanis de Potilicz data: desertas areas habentibus et advenis se ibidem locare volentibus a censibus domesticis, exactioneque civili alias soss et curru bellico per 2 annos se continue et immediate sequentes duratura. Sub sigillo. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.10 Absolutio a bello data nob. Andreae Ossolinski ad tempora vitae suae cum condicione, quod expedire debet ita, prout solus personaliter interesset. n. VP. MK 16, f. 11 Sandomiria, 1497.03.10 Rex ad petitiones cardinalis Friderici, Nicolao Pirchniczsky, curiensi eius, 3 laneos Stoiowsky, Wyaczkowsky et Dominikowsky cum piscina dicta Chrzathelska, molendino et alia piscina nova, duabus areis desertis dictis Schadoniowsky et Massrowsky iuxta ortulaniam plebanalem penes ecclesiam et cum ortulania dicta Kyssyelowska, in villa Pirchnicza iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.11 Rex, attentis serviciis Iohannis Rzeschowsky, curiensis sui, Annae, sorori eius, consorti vero Iohannis Ossolinsky 200 marc. in villa regia Wilkolassz terrae Lublinensis inscribit. VP. MK 16, f. 17 Sandomiria, 1497.03.11 Rex ius praesentandi et instituendi idoneam personam ad ecclesiam parrochialem in Zidaczow Andreae, archiepiscopo Leopoliensi, cedit. VP. MK 16, f. 20 Sandomiria, 1497.03.13 Hon. Erasmo Karsky, notario Mtis Regiae, in 350 fl. hung. in auro, quos sibi pro festo Pentecosten proxime venturo (14 mai) dare et solvere Regia Mtas promittit, casu vero, quo praefatam summam pro praefato festo Pentecosten non solverit, extunc sibi dat intromissionem in villam Slothnyky, in terra et districtu Cracoviensi sitam, cum omnibus dominio et proprietate usque ad exemptionem et solutionem summae praefatae, iuribus regalibus et stationibus semper salvis. n. VP. MK 16, f. 20 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex sortem in villa Czernyechow terrae Cracoviensis, propter certos excessus Janussii Cosmierowsky sibi adiudicatam, Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et regni thesaurario, iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 20 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex in oppido Nova Civitas Corczin forum annuale pro festo Elisabeth (19 nov.) instituit. VP. MK 16, f. 21 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Mag. Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et regni nostri thesaurario, super villam haereditariam Cropydlo nuncupatam, in terra Cracoviensi consistentem, cuiusdam Nicolai Ilikowsky, ad nos propter ipsius excessus, quibus contra nos et rempublicam regni nostri deliquisse compertus est, indeque e regno proscriptus, iure devolutam et camerae nostrae iudicialiter adiudicatam, dedimus etc. cum omni iure et proprietate villam, ut suprascriptum etc. n. VP. MK 16, f. 21 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex ius patronatus plebaniarum s. Stephani Cracoviae et in Schidlow Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, pro una vice donat. VP. MK 16, f. 22 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex testificatur nob. Stanislaum Sluszowsky recognovisse, quia sibi Iohannes Grodowsky, haeres de Grodowicze pro 700 fl. hung., quos super bonis Zababa et Drochecz per olim Stanislaum Pyenyazek, capitaneum Sanocensem, inscriptos habuisset, satisfecerit. VP. MK 16, f. 23 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex consentit, ut Nicolaus Camyenieczsky, Cracoviensis et Sanocensis capitaneus, molendina regalia civitatis Crosnensis in certa summa Andreae Curilo de Stoyanowicze obliget. VP. MK 16, f. 24 Nova Civitas Corczin, 1497.03.20 Rex ad petitionem Petri Schaffranyecz, militis sui, transsumptum certorum privilegiorum et litterarum ratione litis in curia romana cum monachis in Wyelgymlin et controversiae super censibus in villa Olessno et aliis, annis 1415, 1488, 1489, et 1490 datarum, edit. VP. MK 16, f. 28 Sandomiria, 1497.03.27 Rex testificatur Albertum de Czyrmyn nob. Georgio Hubati, rotmagistro regio, villas Czirmyn et Podgednicze districtus Calissiensis in 200 fl. hung. obligasse. VP. MK 16, f. 24 Sandomiria, 1497.03.27 Datum oppido Pirzchnicza forum annuale pro festo s. Michaëlis singulis annis celebrandum, septimanale vero qualibet feria tertia singulis septimanis tenendum. n. VP. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.27 Rex Zauissio Rossa de Borzischowicze, succamerario curiae suae, villas Pustetow, Pustotewska Wolya et Obsanka districtus Chelmensis, ad se devolutas propter non expeditionem ad bellum anno praeterito, Annae, relictae Vankonis de Quassilow, castellani Chelmensis, iure haereditario donat. VP. MK 16, f. 26 Sandomiria, 1497.03.29 Coram Regia Maiestate constitutus personaliter gen. dominus Petrus Mischkowsky de Przecziczow, castellanus Rosperiensis publice recognovit, quia rev. in Christo pater dominus Vriel episcopus Posnaniensis suo et gen. domini Lucae de Gorka, nepotis sui, nominibus sibi et mag. dominae Barbarae de Cuthno, consorti suae et relictae olim mag. domini Nicolai de eadem Gorka, castellani Gnesnensis, patris praedicti Lucae, pro dote et dotalicio, quas per eundem dominum Nicolaum habuit inscriptas et reformatas, in toto satisfecerit, asseverans idem dominus Mischkowsky praefatum dominum Lucam sibi pro residuo debito dotalicii praefati 200 marcas in actis Gnesnensibus castrensibus obligasse pro festo s. Michaëlis (29 sep.) solvendas. n.. MK 16, f. 25 Sandomiria, 1497.03.29 Rex consulibus civitatis Ossiek districtus Sandomiriensis balnei aedificandi facultatem dat. VP. MK 16, f. 37 Sandomiria, 1497.03.30 Rex consentit, ut Nicolaus de Brzesie pincernatum Sandomiriensem Stanislao de eadem Brzesie, fratri germano, resignet. VP. MK 16, f. 27 Sandomiria, 1497.03.31 Rex ius patronatus ecclesiae parrochialis in Msczonow Posnaniensis dioecesis pro una vice Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, donat. VP. MK 16, f. 27 Sandomiria, 1497.04.06 Rex litteras suas anno 1496 Nicolao Czikowski, de Miklvszicze, pincernae curiae regiae, datas (conf. supra Nr. 584) confirmat. VP. MK 16, f. 36 Sandomiria, 1497.04.08 Rex consentit, ut nob. Andreas Lukowicski 1/3 partem molendini regii ante curiam Zarnowecensem terrae Cracoviensis alias tertiam mensuram vulgariter myara ac tertium denarium de molendino pholvsch ibidem de manibus Annae, consortis nob. Gnyewossii Pssarsky, eximat. VP. MK 16, f. 40 Sandomiria, 1497.04.08 Rex testificatur Annam, relictam olim Warssij, dapiferi Ravensis, villam suam Zelichin districtus Ravensis Alberto Jagnynsky resignasse. VP. MK 16, f. 41 Sandomiria, 1497.04.09 Consensus eximendae villae nostrae regalis Pielaskowicze, in terra Lublinensi sitae, de manibus mag. Andreae de Thanczin, castellani Voinicensis, in summis pecuniarum sibi in villa praedicta iuste et legitime inscriptis, gen. Sbigneo de eadem Thanczin, succamerario terrae Cracoviensis datus, iuribus et stationibus nostris regalibus semper salvis. n. VP. MK 16, f. 41 Sandomiria, 1497.04.10 Rex, habens in prospectu fidei integritatem abbatis et totius conventus in Wanchoczsko oppidanis in Wirzbicza iura, litteras et privilegia omnia confirmat. VP. MK 16, f. 42 Sandomiria, 1497.04.10 Confirmatio privilegiorum oppidanis Coprziwnensibus data sub simili forma sicut oppido praedicto Wirzbicza. n. VP. MK 16, f. 42 Sandomiria, 1497.04.15 Libertas ad petitionem gen. Nicolai Lapischpotok 26 oppidanis Jaslensibus exustis et damna passis ab omnibus censibus, laboribus, contributionibus, teloneis, exactionibus institutis sive instituendis regalibus podvodisque et aliis quibuslibet solucionibus in forma cancellariae solita data 8 annorum se continue et immediate sequentium. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.17 Consensus eximendi advocatiam oppidi Jaslensis in forma cancellariae solita gen. Nicolao Lapispothok, oppidi nostri Jaslo tenutario, de manibus nobb. Iohannis Pyeniazek de Cruslow et Beatae, consortis nob. Iohannis Pnyewsky, eiusdem advocatiae haeredum, cum omni iure, dominio et proprietate, quo praefati Iohannes Pyeniazek et Beata tenuerunt alias iuxta vim et continentiam privilegiorum et litterarum super advocatiam praedictam per antecessores nostros datarum. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.17 Consensus eximendi bona regalia Trambki et Smolzin cum omnibus pertinentiis in forma cancellariae solita nob. Iohanni Waysdorff de manibus consortis nob. Schranek et puerorum eius Nicolai et Annae in pecuniarum summis iuste et legitime inscriptis, salvis iuribus et stationibus regalibus. n. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.20 Rex controversiam inter advocatos et consules Sandomirienses ratione possessionis et ususfructus villae Radoschki disiudicat. VP. MK 16, f. 56 Sandomiria, 1497.04.21 Rex declarat se Nicolao de Cosczelecz, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, facta cum eo ratione pro omnibus summis in castro et civitate Czlochowien si ei inscriptis, 4400 fl. hung. debere, quos pro festo Nativitatis Christi a proxime futuro per annum reddere aut introductionem in villas Czwyrzstnowy, Crupsko, Brzesno, Dlugawiesz et Nowaczyrkyew, districtus Czlochowiensis, dare se obligat. VP. MK 16, f. 43 Sandomiria, 1497.04.21 Rex Nicolao Cosczielieczski, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, debitum 2200 fl. hung. pro festo Epiphaniae proximo solvere aut libertatem eximendi molendina regia in civitate Bidgostiensi de manibus tenutariorum dare promittit. VP. MK 16, f. 44 Sandomiria, 1497.04.21 Rex 2500 fl. hung. debiti Nicolao Sborowsky pro festo s. Stanislai (8 mai) anno 1498 solvere seu in villis Bessko, Wroblik, Oczow, Istrzina et Superius Crosczenko, terrae Sanoczensis, inscribere promittit. VP. MK 16, f. 45 Sandomiria, 1497.04.21 Rex certam clausulam e litteris Casimiri IV, Poloniae regis, Nicolao Cosczielieczski, Thucholiensi et Sweczensi capitaneo, datis, de debito 1200 fl. hung. super tenutis Mariemburgensi et deinde Gnesnensi inscriptorum, excipit. VP. MK 16, f. 45 Radymno, 1497.04.28 Consensus obligandi gen. Raphaëli de Jaroslaw datus bona nostra regalia, oppidum videlicet Grodek cum villis ad illud pertinentibus, gen. Stanislao de Pilcza in summis sibi in bonis eisdem iuste et legitime inscriptis alias iuxta litteras capitales. n. VP. MK 16, f. 45 Premislia, 1497.05.02 Rex oppidanis de Rubieschow post combustionem libertatem ab omnibus contributionibus et podvodis ad 8 annos donat. VP. MK 16, f. 45 Premislia, 1497.05.02 Rex differentiam inter Iohannem Amor de Tharnow, castellanum Cracoviensem, ex una, et filios eius Iohannem castellanum Bieczensem et Alexandrum, ex altera parte, occasione possessionis bonorum Sczebrzeschin cum villis Brod, Michaliew, Bodaczow, utraque Deskouicze, Culikow, Zlocziecz, Wshepsy, Bialebrzegy, Zarudzie, Bortalicze, Huta, Rostopy, in terra Chelmensi et districtu Crassnostaviensi, necnon Januskowicze, Glynnik et Gogoliew, in terra Sandomiriensi et districtu Pilznensi, sopit et vadium 2000 marcarum inter eos interponit. VP. MK 16, f. 46 Premislia, 1497.05.04 Rex Iacobo de Jaroslaw, altaristae et praedicatori ecclesiae cathedralis Premisliensis, censum annuum 17 1/2 fl. hung. in zuppis Premisliensibus pro 350 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff concedit. VP. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.06 Rex testificatur Iohannem Amor de Tharnow, castellanum Cracoviensem, censum 30 marc. annuatim Sophiae, filiae suae, moniali ordinis s. Francisci de 3-tia regula in bonis paternis (Tharnow) et maternis (Sczebrzeschyn) inscripsisse. VP. MK 16, f. 46 Premislia, 1497.05.06 Rex testificatur Iohannem de Tharnow, castellanum Biecensem, tenutarium bonorum maternorum Sczebrzeschin, 10 marc. census annui Sophiae, sorori suae, moniali ordinis s. Francisci de tertia regula solvere se obligasse. VP. MK 16, f. 47 Premislia, 1497.05.08 Rex debitum 960 marc. pro festo Nativitatis Christi Spithconi de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, solvere seu in civitate Sochaczow inscribere se obligat. VP. MK 16, f. 47 Premislia, 1497.05.09 Rex testificatur Zavissium Roza de Borzischowicze, succamerarium regium et Chelmensem, 600 marc. ratione dotis et dotalicii Sophiae de Pustothew, uxori suae, super bonis regalibus Sienicza, districtus Crassnosthaviensis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.09 Regia Mtas recepit a Georgio Lang 1000 fl. hung. puri auri, quos eidem Lang una cum 8000 fl. hung. inscripsit super oppido Proschowicze, titulo venditionis nawyderkoff, in forma et cum omnibus clausulis, prout superius in litteris, super hocipsum oppidum Proschowicze folio 7 datis, expressum est, litteras tamen priores, videlicet 8000 fl., eodem folio contentas, cassando et annihilando (conf. supra Nr. 654). VP n.. MK 16, f. 171 Premislia, 1497.05.09 Epistola Iohannis Alberti regis ad Urielem de Gorca, episcopum Posnaniensem, qua ei significat se ius patronatus praepositurae in ecclesia s. Mariae Magdalenae intra muros Posnanienses, Creslao de Curozwanki, episcopo Vladislaviensi et regni cancellario, donasse. VP. MK 16, f. 48 Premislia, 1497.05.09 Rex causam inter successores Iohannis de Pilcza, quondam palatini Russiae, et Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, ad iudicium terrestre remittit. VP. MK 16, f. 49 Premislia, 1497.05.09 Consensus obligandae villae Radzicze in terra Cracoviensi sitae rev. in Christo patri episcopo Wladislaviensi et regni Poloniae cancellario (Creslao de Curozwanky) cuique vel quibuscunque voluerit personis indigenis regni inscribendae, litterasque sub titulo et sigillo propriis dandi et concedendi, tamen non augendo summas inscriptas etc. tenendum etc. iuxta litteras capitales regias super villam ipsam datas etc. usque ad exemptionem per nos vel per ipsum dominum Creslaum faciendi, iuribus nostris et ipsius domini Creslai inscriptionibus ad vitam forsan, ut ait concessus, semper salvis. VP n.. MK 16, f. 50 Premislia, 1497.05.09 Rex Stanislao de Voyczicze, canonico et officiali ecclesiae collegiatae Sandomiriensis, censum annuum 35 fl. hung. in teloneo Sandomiriensi pro 1000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VG. MK 16, f. 51 Premislia, 1497.05.10 Rex testificatur Severinum Herboth de Bruchnal, notarium regium, sortes bonorum suorum, villas videlicet Brvchnal, Wola Maior et Minor, districtus Leopoliensis, Iohanni Herboth, germano suo, pro 800 marc. vendidisse. VP. MK 16, f. 52 Premislia, 1497.05.11 Rex Stanislao Dersznyak de Rokithnicza, succamerario Premisliensi, summam 1200 fl. hung., pro rege Stanislao Barzy de Blozew in bonis eius haereditariis inscriptam, pro festo Nativitatis Domini reddere vel in bonis suis Medica cum villis adiacentibus Vischaczicze, Jaskmanycze, Dzyevyanczicze, Szegynye et Pozdzyancza, terrae Premisliensis, ipsi Stanislao et Barbarae de Dubieczsko, uxori eius, inscribere se declarat. VP. MK 16, f. 52 Premislia, 1497.05.11 Rex civitati Premisliensi iura et privilegia per antecessores suos concessa et largita approbat et confirmat. VP. MK 16, f. 54 Premislia, 1497.05.12 Rex Catharinae, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, villam Syedliscze districtus Chelmensis de manibus Petri Smyothanka de Trambaczow, iudicis Chelmensis, eximere admittit. VP. MK 16, f. 53 Premislia, 1497.05.13 Rex in causa inter ruthenos, cives Premislienses, et consules eiusdem civitatis ratione certarum gravationum sententiam fert. VP. MK 16, f. 54 Premislia, 1497.05.13 Rex se a Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi, 3000 fl. hung. in mutuum recepisse ad festum Nativitatis Domini proximum recognoscit. VP. MK 16, f. 55 Premislia, 1497.05.14 Rex certas summas Catharinae, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, inscriptas de bonis Ruda et Serebriska, districtus Chelmensis, sibi a dicta Catharina resignatis, in villas Syedliscze et Stulno, eiusdem districtus transfert. VP. MK 16, f. 56 Premislia, 1497.05.15 Rex in causa inter vicarios perpetuos ecclesiae et consules civitatis Premisliensis occasione iurisdictionis hortorum Nicolai Malowany, Frederici Andreae Schramel, Labgarij et aliorum decretum fert. VP. MK 16, f. 57 Premislia, 1497.05.16 Rex Nicolao (Krajewski) episcopo Premisliensi, censum annuum 20 fl. hung. in teloneo Premisliensi pro 400 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 57 Premislia, 1497.05.16 Rex Catharinae de Oleschnicza, relictae Pauli Jassyensky, castellani Sandomiriensis, et filio eius Paulo residuum debiti in oppido et districtu Busko assecurati, id est, summam 600 fl. hung. in auro et 958 marc. non super Hrodlo, sed super oppido Wyecze et villis Vyskow, Glusk Maior, Glusk Minor, Nowawyess et Grocholye cum ripa fluminis Vysla inscribit. VP. MK 16, f. 58 Leopolis, 1497.05.23 Rex Iohanni Branczlyk, civi Belzensi, 1/3 partem molendini regii Belzensis, in aggere extra civitatem situati, de manibus nob. Heliae Syebyerka et fratrum ipsius germanorum eximere admittit. VP. MK 16, f. 59 Leopolis, 1497.05.23 Rex, uti debitor principalis, et Spithko de Jaroslaw, palatinus Cracoviensis, tanquam fideiussor, 1600 fl. hung. debiti Abrahae Czech de Sthekny pro festo Nativitatis Christi proximo in praetorio Cracoviensi reponere seu introductionem in oppidum Sczyrzecz terrae Leopoliensis et villas adiacentes dare se obligant. VP. MK 16, f. 60 Leopolis, 1497.05.24 Rex civitatem Siradiensem cum oppidis Schadek, Wartha et villis Urieli de Gorka, episcopo Posnaniensi, in summa 8000 fl. hung. (6000 fl. in puro auro, 1600 fl. in mediis grossis antiquis et 400 fl. in moneta in regno currenti) inscribit. VP. MK 16, f. 166 Leopolis, 1497.05.25 Libertas oppidanis Novae Civitatis Trebowliensis post combustionem per hostes crucis Christi tartaros data, a data praesentium per 8 annos se continue et immediate sequentes, damna ipsa duntaxat passis ab omnibus censibus etc. sub forma cancellariae solita, ut Rubieschoviensibus. VP n.. MK 16, f. 59 Leopolis, 1497.05.27 Rex prov. Laurentio Lubelsky, servitori suo, tabernam in villa regali Blischczyvody donat. VP. MK 16, f. 61 Leopolis, 1497.05.27 Rex Stanislao Maldrzik, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, summam 1400 fl. hung. in mutuum receptam super oppido Moscziska cum villis ad illud pertinentibus, in terra Premisliensi sitis, inscribit. VP. MK 16, f. 61 Leopolis, 1497.05.30 Rex in causa inter Szyenko Baythkonem, praepositum ecclesiae s. Georgii de Drohobicz, et Martinum Bobr, civem Drohobiczensem, ratione medii lanei, inter agros prov. Michaëlis Vilczek et ecclesiae siti, decretum fert. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.05.30 Rex mercatores Posnanienses a solutione telonei, novissime in conventione Petricoviensi generali laudati, ad biennium liberos declarat. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.06.02 Rex testificatur Stanislaum Morawiczsky de Szyedliecz dictam villam suam districtus Chanczinensis in 100 marcis Nicolao Lyssowsky de Lissow obligasse. VP. MK 16, f. 62 Leopolis, 1497.06.02 Rex Iohanni Crowiczsky, decano Leopoliensi et notario regio, in haereditate sua Prussy districtus Samboriensis 3 areas alias dworziscza, ad se certo iure devoluta, donat. VP. MK 16, f. 63 Leopolis, 1497.06.05 Rex testificatur Raphaëlem de Rybothicze Annae, filiae Stanislai Pyeczichowsky, consorti vero suae, 1000 fl. pol. ratione dotis et dotalicii in bonis suis Byeskowicze et Maximowicze districtus Samboriensis inscripsisse. VP. MK 16, f. 64 Leopolis, 1497.06.07 Rex Stanislao de Voyczicze, canonico et officiali ecclesiae collegiatae Sandomiriensis, censum annuum 50 fl. hung. in teloneo Sandomiriensi pro 1000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 65 Leopolis, 1497.06.12 Rex Iohanni de Syenno et Nicolao de Brzezye, in assecuratione cautionis fideiussoriae pro 2000 fl. hung. Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, datae, dictam summam super oppido Drohobiczensi inscribit. VP. MK 16, f. 65 Leopolis, 1497.06.13 Rex litteras Raphaëlis de Jaroslaw, succamerarii Premisliensis et capitanei Russiae, transpositionis villae regiae Dmytrze districtus Leopoliensis de iure ruthenico in ius theutonicum, Leopoli, sabbato post Divisionis Apostolorum (17 iul.) anno 1473 datas, ratificat et confirmat. VP. MK 16, f. 67 Leopolis, 1497.06.14 Rex Iohanni de Buczacz, filio Iacobi palatini Podoliae, curiensi Alexandri Magni Ducis Lithuaniae, villas Monasterczani, Chothkowo, Czerniew, Chomykow et Jabloncza, terrae Haliciensis, ad tempora vitae possidendas donat. VP. MK 16, f. 66 Leopolis, 1497.06.14 Rex Nicolao Czirmienski, pro 5 curiis videlicet Hureczowo et Dworiska in villa sua Vanyewicze districtus Samboriensis, ab Iohanne Odrowansch de Sprowa, palatino et capitaneo Russiae, in personam Iohannis Czirmienski, patris dicti Nicolai inscriptis, 150 marc. in villa Dambrowka inscribit. VP. MK 16, f. 66 Leopolis, 1497.06.16 Rex Stanislao Maldrzik, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, qui sibi villam Antiqua Bobrka et suburbium oppidi Novabobrka, dictum Lany, terrae Leopoliensis, in 500 marcis de manibus Margarethae relictae Cunczae, tribuni Haliciensis, redemptam, resignavit, villam Hrebyona terrae Belsensis ad vitae tempora possidendam donat. VP. MK 16, f. 67 Leopolis, 1497.06.17 Rex libram regiam in civitate Leopoliensi consulibus de ibidem donat tali condicione, quod postquam Capha, Kylia et Byalagrod ad potestatem christianam redierint, consules de libra praefata ratione census annui 20 marcas regi solvere tenebuntur. VP. MK 16, f. 70 Leopolis, 1497.06.18 Rex testificatur Stanislaum de Chodecz, castellanum Leopoliensem, capitaneum Camyeczensem et Haliciensem, de consensu regio villam Bolschow tenutae suae Stephano Swyathopelk de Zawada in 420 fl. hung. obligasse. VP. MK 16, f. 69 Leopolis, 1497.06.18 Rex forum septimanale in civitate Busko de feria secunda in feriam tertiam et diem sabbatum transponit. VP. MK 16, f. 70 Leopolis, 1497.06.19 Rex controversiam inter Auctum de Panyeyow, capitaneum Zidaczowiensem, et consules civitatis Leopoliensis, ratione solucionis telonei Zidaczoviensis dirimit. VP. MK 16, f. 71 Leopolis, 1497.06.20 Rex cives Leopolienses a solutione telonei, noviter in conventione generali Petricoviensi laudati, absolvit. VP. MK 16, f. 72 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 300 fl. hung. Iohanni Vielopolski, burgrabio castri Cracoviensis, 24 iunii anno 1498 solvere seu introductionem in villas Mischanka et Bistra districtus Biecensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 76 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 1700 fl. hung. Iohanni Comorowsky pro 24 iunii 1498 solvere seu intromissionem in villam Rakowicze districtus Cracoviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 76 Leopolis, 1497.06.20 Rex debitum 1300 fl. hung. Iohanni Smolik 2 februarii 1498 anno solvere seu intromissionem in oppidum Slvmnyky terrae Cracoviensis dare se obligat (litterae cassatae). VP. MK 16, f. 77 Leopolis, 1497.06.21 Rex, ad petitionem nob. Ivasko armeni, cubicularii sui, decretum commissariorum suorum in causa piscinae in Cozicze anno 1496 latum (vide supra Nr. 641) confirmat. VP. MK 16, f. 75 Leopolis, 1497.06.21 Rex iura et privilegia civitatis Leopoliensis approbat et confirmat. VP. MK 16, f. 141 In loco campestri circa oppidum Dunayow, 1497.06.30 Rex forum septimanale in oppido Glynyany pro feriis sextis institutum in diem sabbatum transfert, forumque annuale pro festo s. Kyliani (8 iul.) denuo concedit. VP. MK 16, f. 72 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex Iohanni Thirnka castrum Osswiaczim cum villis adiacentibus ad tempora vitae possidendum donat. VP. MK 16, f. 78 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex ad petitionem Iohannis de Camieniecz, capitanei Belzensis, nomine Annae consortis eius factam, villam regiam Bohurodczany districtus Haliciensis nob. Hriczko Crechowieczsky in summa capitali obligare admittit. VP. MK 16, f. 78 In castris circa Zlothniky, 1497.07.11 Rex Iohanni Tirnka de Racziborzany, campiductori regio supremo, 5000 fl. hung. debiti in oppido Przedborz et in oppido Sczirczow terrae Siradiensis inscribit. VP. MK 16, f. 179 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.18 Rex significat, quomodo dum pro defensione regni expeditionem adversus Turcos pro recuperandis castris Licostonum et Monocasti alias Kiliae et Balagrod magnis sumptibus cum omnibus principibus, baronibus regni suscepisset, censum annuum 25 fl. hung. ecclesiae conventuali ordinis s. Augustini canonicorum regularium in Ludbrancz in teloneo Colensi pro 500 fl. hung. vendidit. VP. MK 16, f. 73 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.18 Rex praeposito ecclesiae conventualis in Ludbrancz facultatem quietandi capitaneum vel exactores telonei de percepto censu dat. VP. MK 16, f. 74 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.19 Rex Stanislao Schaffraniecz de Pieschkowascala, capitaneo Novae Civitatis Corczin, villam regalem Dolina, districtus Haliciensis, in 60 marc. nob. Nicolao Coczimirzski (Choczimirski) obligare admittit. VP. MK 16, f. 78 In campo exercitus circa Mogylnycza, 1497.07.19 Rex significat Stanislaum de Pilcza, filium olim Iohannis, palatini Sandomiriensis, Annae, filiae olim Raphaëlis de Jaroslaw, castellani Sandomiriensis et regni Poloniae marsalci, consorti suae, 8600 fl. hung. ratione dotis et dotalicii super medietate omnium bonorum suorum inscripsisse. . MK 16, f. 79 In castris circa Pyaly pothok, 1497.07.26 Rex Aucto de Panyowo, capitaneo Zidaczoviensi, 3200 fl. debiti in civitate Piothrkow, oppido Thuschin et villis adiacentibus inscribit. VP. MK 16, f. 79 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, 1497.08.07 Rex testificatur Nicolaum Xanski molendinum suum haereditarium aquaticum, in quo brasea moluntur, extra oppidum Xansch, pro 100 fl. hung. Thomislao Jesiersky, vexillifero Posnaniensi, iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 80 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, circa villam Vscze, 1497.08.08 Rex testificatur Petrum Nieniowsky Zaramba villas suas Nieniowo Maior, Nieniowo Minor et Clymiethki (Cliemienthki) cum Vincentio Kundey de Biskupicze, pro praefata haereditate Biskupicze, palatinatus Calissiensis, et 110 marc. commutasse. VP NB. Litterae Petro Nieniowski Zaramba super commutatione villae Biskupice sub forma simili datae.

MK 16, f. 81 In loco campestri ad litus fluvii Niestr, circa villam Vscze, 1497.08.08 Rex testificatur Stanislaum filium olim Petri Skarbek de Crziwanczicze (Crzywanski), nomine suo ac Margarethae et Catharinae, sororum suorum, a Stanislao Gamrath, haerede de Schiwoklasky, in vim exemptionis 1/4 partis advocatiae haereditariae Pilznensis, 150 fl. hung. recepisse. VP. MK 16, f. 174 ……, 1497.08.- Martino Vitkowsky bona terrestria nobilium (cetera desunt). . MK 16, f. 108 In loco campestri circa villam Coczman, 1497.08.17 Rex testificatur Iohannem Sieniawski de Volkow, Barbarae, filiae Severini Herborth de Felsthin, vexilliferi Leopoliensis, uxori suae, 400 marc. ratione dotis et dotalicii, super medietate bonorum suorum Volkow, Kychayowicze, Curapathwniky, Cyeniow, Budylow, Malechow, Podhorky, Chuzanowcze, Stancowcze, districtus Leopoliensis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 83 In loco campestri circa villam Coczman, 1497.08.17 Rex testificatur Iohannem Herborth de Bruchnal Annae de Pleschowicze, consorti suae, 1000 fl. hung. dotis et dotalicii in oppido Bruchnal et villis Przelbicza, Podluby et Volia utraque Maior et Minor, in districtu Leopoliensi sitis, inscripsisse. VP. MK 16, f. 124 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi, bona Martini de Czarnow, Dobeslai de Gorka et aliorum omnium terrigenarum in Lublinensi et Lukoviensi terris consistentia, atque Dorotheae consortis Iohannis Cochanowsky et glotis suae in districtu Radomiensi data sunt. r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Alberto de Schulenczicze bona Alberti et Petri de Wroblowo et Iohannis, Laurentii in Crayowicze, et Gregorii in alia Craiowicze et Mathiae Sulensky in Sulenczicze et Iohannis in ibidem et in Vyleziow, item Mroczkonis, Bartholomaei, Iacobi, Iohannis in utraque Somani et Petri, Stanislai, Andreae in ibidem et viduae Barbarae cum filiabus Margaretha, Catharina in Swerkoznya, et Iacobi, Dorotheae, Margarethae haeredum de ibidem, et Simonis de ibidem, …. de Brzechow in terra Plocensi et districtu Bielsko, et Abrahae, necnon matris ipsius Beatae in Pieglowo et fratrum in Olschewo in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Iohanni de Smilowicze, plebano in Schamborzecz, bona nob. Stanislai Schirek data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.22 Stanislao de Chlewiska, curiensi regio, bona cum obligationibus certis Iacobi in Smagow et obligatio Nicolai Radostowsky in ibidem et sors ipsius in Radostow et alia quaecunque habet, necnon Nicolai Zborzenisky in Zdunkow, et obligatio in Skoloby et in utraque Ruskowicze et ubicunque habet, et Martini Parniczski in Parnicze et in Brzeschczani, et reformatio Catharinae relictae olim Lezioro in villa dicta Maczieiowicze et filii ipsius, et relictae Sandivogii Annae, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.24 Rex testificatur Bartholomaeum Dzyvbel de Jezoro 3 laneos suos possessionatos alias wloky in villa Rzandow districtus Byelstyensis, in quibus Mathias Lysth, Stanislaus Rzask et Mathias Janczk cmetones resident, Nicolao de Canszicze in 30 fl. hung. impignorasse. VP. MK 16, f. 82 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.24 Rex Iohanni Tirnka de Radziborzany, Olstinensi et Osswianczimensi capitaneo, campiductorique suo generali, 100 marc. in taberna sua Mirzianczka in terra Cracoviensi ante Vieliczka inscribit. VP. MK 16, f. 117 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.26 Iacobo Czayka de Schyyky medietas villae in Vnyeykovo Mathiae, Nicolai et Stanislai de Clycze, item Coskovo Iacobi, Andreae et Stanislai Gnylky, item sors in villa Wkra Elisabeth consortis Nicolai Wkrzensky in terra Plocensi et districtu Sulirzisch, item in Comonino Andreae Babol in terra eadem, item Nicolai Pessyo cum medietate molendini in Vnyerzysch districtus Plonensis datae sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri exercituum circa villam Schepienicze, 1497.08.27 Christophoro Schidlowieczsky, dapifero Cracoviensi et thesaurario principis Sigismundi, bona Iohannis Chelmsky Dzianczina, item sors trium terrigenarum in Sarnowo, item …. (deest) Sarnowsky in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri ad litus fluvii Pruth circa oppidum Carnowcze, 1497.08.28 Rex testificatur Albertum Voytaschek de Chobrzenicza, cubicularium regium, 4 laneos haereditarios in villa Dziezno districtus Ripinensis pro 15 sexagenis pecuniae communis Stephano de Jaczwazin iure perpetuo vendidisse. VP. MK 16, f. 84 In loco campestri ad litus fluvii Pruth circa oppidum Carnowcze, 1497.08.31 Iohanni Jukowsky, succamerario terrae Gostinensis, bona Daczbogii Jayko de Byelsko, Pauli Zabikon de Maiori Pomorzani, viduae Miodussowa de Baby, sors Leszniewsky et advocatia in Rogozowo in terra Gostinensi, et bona Iohannis Xyensky de Xienthe in terra Dobrzinensi, ac bona Annae viduae de Dyrly, Gregorii Garssziowsky de Jaczkowi, sors advocatiae Pauli in Glodawa molendinatoris ac sors Andreae advocati Golodaviensis ibidem in eadem advocatia in Glodawa in terra Lanciciensi et bona Iohannis Sgersky in terra Siradiensi, ac etiam bona Czepowskych germanorum cum patruo ipsorum in Czepow in terra Siradiensi, Nicolai Jvkowsky in terra Gostinensi ac reformatio uxoris suae Margarethae, quam habet in villa Szwierna, in terra Cuiaviensi, data sunt. VP. MK 16, f. 116 In castris Moldaviae circa fluvium Pruth, 1497.09.01 Nicolao Gniewosz Crzasthowsky, cubiculario regio, bona Stanislai presbyteri de Galązow, Nicolai advocati in Crapiecz, Nicolai advocati in Bistrzicza monachorum, in districtu Lublinensi, Zavisii Wrzazowsky, Nyecz kmetonis de Sbignew in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.06 Iohanni de Przeramb, dapifero Siradiensi, bona Stanislai Mokrzewsky, Iohannis Gawin de Pnyvczicze et advocatia in Radomskie Andreae Thworowsky, medietas villae Lipowczicze Zavisii et uxoris eius, civium de Radomskie, Hieronimi de Lybischow, Thomae Skanczinowsky, Marci et uxoris eius de Borzikowka et Nicolai Cotziensky de Ziemieczin in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.06 Stanislao de Clewiszka, curiensi regio, bona Margarethae alias Marusa et Annae germanarum in Strzelowo, Zurczino, Clunya, Jaszkowo, Gomonyowicze, in districtu Naklensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarassowcze, 1497.09.07 Andreae Radzieiowsky, vexillifero Sochaczoviensi, bona nobilium terrigenarum Stiborii, Stanislai et filii eius in Cosczicza, Iacobi, Iohannis et alterius Iacobi Pipiola, Martini plebani de Janowiecz, item Iacobi, Alberti, Michaëlis germanorum Swiansskovicz, Szwel, Andreae, relictae olim Stanislai, relictae olim Throya(ni) et relictae olim Cristini de Smigiewo, item Alberti Ciborowicz, Alberti Grzimkovicz, Stanislai, Nicolai, Laurentii, Iohannis, Mathiae, Adae, Martini, Stanislai Karzip, Alberti Stanczel, Iohannis Leczk, Mathiae Schaffranek, Petri Zebro, Stanislai Chlebowsky, Iohannis Pawlowsky, Thomae Bronischewicz de Olschevy in districtu Mlawensi, item Budek, Naquasky, Pawlowo et Liekowiecz, item Nicolai de Czarnoczino, Andreae de Vgiesdowo in Sulirziensi, Andreae Curek, Iohannis Barthkowicz et Nicolai germanorum, Laurentii Zaplieszny, Nicolai, Pauli Woythkowiczy, relictae olim Mathiae, item relictae Petri Richlik, Mathiae Curek de Rikaczewo, Nicolai Bunycza, Michaëlis Kierschowicz, Iohannis Nagorny, Pauli Sczepanowicz, Mathiae Basczaczy, Iohannis Gnath, relictae olim Sdzeskova Junoszka, Zavisii, Stiborii de Gumowo etiam Sulirziensis (districtus), Iohannis Stary Zaborowo in Mlawensi, item Cristini, Mathiae, Iohannis, Stephani germanorum Sdzacziczy, Alberti Proscz, Iacobi Niemierzicz, Boruthae, Iohannis germanorum, relictae olim Stephani et filiorum eius, relictae olim Andreae et filiorum suorum de Jastrzampky in Sulirziensi districtibus, item Meschowo et Vikowo hon. Stanislai Lipsky, praepositi Plocensis, obligata in terra Plocensi, item Felicis filii olim iudicis Sochaczoviensis et matris suae Suchnae reformatio in Mikolayewo in Sochaczoviensi et omnium terrigenarum in Plonensi districtibus consistentia praeter eos, quorum iam dedimus et concessimus aliis bona, data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri in terris Moldaviae circa oppidum Tarasowcze, 1497.09.07 Andreae Voliczsky bona Iohannis Klunowsky, plebani in Novemyastho, in Posnaniensi, Alberti Comorsky dicti Bona dies in Pizdrensi, Catharinae Bobrowska relictae olim Naczek et filii sui Andreae, Olechnae Siroschewska reformatio in eadem in Calissiensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.07 Andreae Niscziczski bona Nicolai, plebani in Zielona, in Plonensi, Iohannis Labancz, Petri Dunyn, Iohannis de Zady, Petri, Andreae germanorum de Wzdamborz, Nicolai Jawnicz de ibidem in Bielscensi, Adae, Pauli et Iohannis de Vithoslawicze, Stanislai Jaschkowicz de Cziolkowo et Vozniky, Alberti et Stanislai de Vozniky et Chomanthow, Nicolai Zaleski, Pauli in Vampili, Ramoldi in Malochow, Venceslai in Chelstowo, relictae olim Iohannis de Plona et Lunievo, Petri, Mathiae, Nicolai de Vampili, Andreae Ossman et Alberti de Obramp Minori, Pauli et Nicolai Agnyschowicz de Obramp in ….districtibus sita, data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Rex testificatur Iohannem Vydzga de Szypicze, succamerarium Belzensem, Hedvigim, consortem suam, legitimam tutricem puerorum suorum ordinasse. VP. MK 16, f. 84 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Clementi Cziolek Bieliensky sors in Inferiori Gorzno et Cobyla Vola in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi nob. Pauli Wanz Wilsky et consortis suae data est. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Clementi Cziolek Bieliensky villa Gorzno Petri Zavischa Gorzinsky de Budzischin in districtu Radomiensi data est. VP. MK 16, f. 94 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Paulo Zemak de Rosczischow, iudici terrestri Plocensi, bona Andreae Madalycz et Iohannis filii Bartholomaei de Comorovo, Iacobi Manticz de Starawiesz, Nicolai, Iacobi germanorum de Magna Bobrkowo, Janyk Iacobi Gusch, Mathiae Plachethka, Stephani Probosczowicz, Petri Rzaczicz, Nicolai Wczielewicz de Vsczele, Miesczethae et fratris sui de Magna Rzeschothary, et Gothardi, item Alexii, Alberti Tomkowicz de Faly, item Wazyno Iohannis Wazinsky, subiudicis Plocensis, ubicunque habuerit, item Dominici de Conczurowo et Andreae fratris eius de Czeczersko (in) Raczyanznensi, item Przeracz, Myslyno, Dzirschno, Dampsk et Malevo in districtu Bielscensi Pauli Przeraczsky, item villa Cossky nobilium, item Iohannis Cranczirey in Babcz et Rochoczino, item sors Nicolai in Stroschaczino, item Balesch de Grochowarsko, Simonis de Orzeschky et aliorum terrigenarum de parrochia in Rosczischow in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Andreae Strasch bona Iohannis Baran in Superiori et Inferiori Cobilanka et Clenczany, Procopii in Ropicze in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Opaliensky, iudici Posnaniensi, bona Michaëlis Slupsky, item obligatio Liginska Margarethae, quam habet in Vignanczicze et Teliewicze, item Andreae Herolt et fratris eius scultetorum in Prziczina, Vincentii de Tharsczie Koss et Georgii de ibidem, Nicolai Nycz Sokolowsky, Iohannis Kwassny de Posswiathny, Nicolai Otussky presbyteri, Martini Cossiczky, Iohannis Cocossinsky, item nobb. Wsczonowo, item Augustini Thomiczky de Thomicza et Nicolai Rzepka de Sroby, in terris Maioris Poloniae, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Guth de Plisczin, piperario regio, bona Iohannis et Pauli Falibowski de Niewieglosszy, Nicolai, Stanislai de Schiemikow et N. de Szieczechov scultetorum, Georgii Liedniczsky de Liessnyk et Opava, item Zambaczow Alexii Zambaczowsky in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Rex testificatur Iohannem seniorem, castellanum Rogoznensem et capitaneum Naklensem, et Iohannem iuniorem, germanos indivisos, 1/4 partem haereditariam in Blandlyno, molendinum Caschuba et piscinam circa oppidum ipsorum Stobnicza in districtu Posnaniensi pro 150 fl. hung. Andreae Cobilniczsky (Cobilinski) iure reemptionis vendidisse. VP. MK 16, f. 101 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Pszarsky bona Stanislai Ydzikowsky in PielgrzimoweYdzikovicze et Nossalove, item obligatio eiusdem, quam habet in Domanyevo Novo, item Mathiae Ydzikowsky de ibidem et Nicolai de Stavove Ydzikovicze et puerorum eius fratris germani indivisi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni Grzimala cubiculario bona hon. Thomae Radolinsky, plebani in Lyssowo, in Radolino in Coninensi ac Bartholomaei Grzimala de Paniaka in ibidem et Graboschevo, Ianussii de Mlodzieiowicze in ibidem in Pizdrensi, et Iohannis ac Martini in Paniaka in Costnensi, Hedvigis Sroczinska in Sroczino et Barkovo in Gnesnensi et Zielonka in Posnaniensi districtibus ac alia omnia bona, quaecunque in terris Maioris Poloniae habent, ubicunque sita sunt, quibuscunque nominibus vocitentur, quorum nomina et cognomina etc. propter ipsorum bello nostro praesenti Moldaviensi non satisfactionem data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Ambrosio de Pampow, palatino Siradiensi, bona Dorotheae relictae Predborii de Conieczpolie, Nowopolie, Crastow, et alia reformationis suae in terra Siradiensi et districtu Radomskie, et Ruchoczin Michaëlis Ruchoczsky in districtu Gnesnensi et Agnetis uxoris suae Kischewy, Ogorzelczino in districtu Coninensi, item ven. Stanislai Gruschinsky, praepositi Calissiensis, in Calissiensi, item Apolloniae, Elisabeth et Hedvigis filiarum olim Nicolai Bronikowsky in terra Wschowensi, item Moraczewo Laurentii Moraczewsky in Costensi districtibus, item Iohannis, Alberti Naczkonum, Bozanthae de Skampe, Andreae Grzibowsky de eadem Skampe et Grzibow in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Stanislao Parzniowsky, subpincernae terrae Siradiensis, bona Iacobi Szwierczowsky, Sbignei Belthaczska de Parzniowicze, Mathiae Raysky de Giesky, Iohannis Duch Milakowsky, Iohannis Dambrowsky de Ochaczicze, Nicolai Cakosczicz et Zayslaii de ibidem, propter eorum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iacobo et Nicolao germanis de Cossow bona sors Felicis Borzkowsky in Mosczenicza, Iohannis Banos Bialkowsky in districtu Piotrcoviensi, Stanislai Rogal de Boguslawicze, Iohannis Mikut Cobylieczsky, Andreae Maslo de Wianczkowicze, Laurentii Plewka Dzywlowsky, Iacobi Brandel de Zakrzew et cuiusdam Mathiae Dziwnak de Mosczenicza medius mansus, quem ibidem habet, in terra Siradiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Nicolao Sirakowsky bona filii Derslai Ossinsky videlicet Ossyny, Cuczkowo cum medietate molendini Ruda, item advocatia in villa Mieszdrzewie in districtu Gostinensi, et sors Nicolai Wrzebsky et germanae eius Elisabeth, Barbarae Langanowska, Mathiae Miszkowicz et uxoris eius, in terra Cracoviensi et districtu Proscheviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Chlewiczsky, subpincernae ducis Sigismundi, bona Valentini Naramba Miroschowsky, Andreae de Sbiluthowicze et uxoris atque puerorum suorum, sors in Koczonow et Maczieikowicze, Catharinae de Skroniow relictae olim Iacobi de Miroschow, Petri Wloch Dziewianczicze, sors Blasii in Poroczicze, Nicolai Zielonka in Miroschow, reformatio et obligationes Catharinae Bothurzinska, quas habet a marito suo olim Marcissio Corwa, Sbiluthowicze, Conary, Wrossky et Parva Xansch in terra Cracoviensi et Carnkow et Zukowicze in terra Sandomiriensi, puerorum olim Canya, item Podliesky….(deest), item plebani de Parva Kazimirza et obligationes Barbarae consortis Nicolai Schalowsky, quas habet Xyanznicze et utraque Slupcza in terra Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 124 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Petro Ocziesky bona Iacobi Gorvnsky et Alberti Golasky in terris Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iacobo de Schidlowiecz, curiae regiae thesaurario, bona Alexandri et Annae uxoris eius in Guthow et Brody, Iohannis et Sigismundi in Lankowicze et Wolia Lankowska et Brody, Nicolai de Mikolaiow, item advocatia in Kaczky Andreae de Stangosie, Andreae de Prodziecz, item plebani de Vrzessnia sors in Symanowicze et Raczlavicze, Barbarae relictae Adae Grzibowski in Krczony, item Rzeschothko presbyteri et omnium terrigenarum terrae Sochaczoviensis, praeter eos, quorum iam bona aliis distributa sunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.08 Iohanni de Radzymino, castellano Warschoviensi, bona Andreae et Nicolai in utraque Goluschino et Bieliawy in terra Plocensi et districtu Srzenensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.09 Iohanni de Krisko bona Cossow Zarambae de Luthomirzino Mathiae de Kroczew, item Kielbassientha de Czessevo, item Ossuchovo de Vithoslavicze, videlicet Adae, Pauli et Iohannis, item Kielbovo Iacobi Dworak, Lucae, Mathiae de Chiczevo, Iohannis filii Stephani de eadem Chiczevo, Libowicz et Mathiae de Gorzno, in terra Plocensi consistentia, data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.10 Bernardo Pothoczki de Poplaw, curiensi regio, bona Thomae Maslowski, obligatio in Strzelcze Predborii Graniczki, item Iohannis Zgierski Coslow, Crassow et Clonischow in Siradiensi, item Martini Mathol, civis Lanciciensis, Bogdanczow, Kozicze, Blonye et Glambokie, quae habet in obligatione in Lanciciensi, item Swiecziechow Alberti et consortis eius in Radomiensi item Iohannis Baran de Magna Racziborow, Wolia Racziborowska et Annae ipsius consortis Bielawy in Gostinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.10 Rex testificatur Iohannem seniorem de Danaborz, castellanum Rogoznensem et capitaneum Naklensem, villam suam Chroschkovo districtus Naklensis, in 100 fl. hung., adiungendis coniunctim et indivise alias nyedzyelnye ad 400 fl. prius in mutuum acceptos, Nicolao Orzelsky obligasse. VP. MK 16, f. 87 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iohanni de Schamothuli, palatino Posnaniensi, bona Caspari Zaborowsky, Iohannis Zyrkowsky, burgrabii Kczinensis, Iohannis Vycziaschkowsky, Michaëlis Zegrowsky in districtibus Posnaniensi, Pizdrensi et Kczinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iacobo de Zirniky bona Bartholomaei de Jabramowicze, Iohannis, Derslai, Stephani germanorum de Sulimowko, Stanislai Orzel de Labeczie, Nicolai et Iacobi germanorum de Slonkowo in Siradiensi districtu data sunt ( in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.11 Iohanni Polak de Carnkow, ducatus Glogoviensis capitaneo generali, bona magistri Iohannis Slaberszdorff, ordinis Hierosolymitani commendatoris in Lagow, villae, videlicet Temploff, Zarzin, Langffol, Borszyn in terra Maioris Poloniae data sunt. VP r.. MK 16, f. 138 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona reformatoria Helenae Novomyeszka sortes in oppido Novemiastho et in villis Klenka, Komorze et Chromiecz, districtus Pyzdrensis et Gostinensis, propter inoboedientiam et absentiam ab expeditione bellica, Iohanni Rozdrazowsky donat. VP. MK 16, f. 85 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona haereditaria sortes in Novemyastho et in villis Klenka, Komorze et Cromiecz, districtus Pyzdrensis, propter absentiam ab expeditione bellica Mathiae, Lucae, Stanislai, Iohannis et Iacobi, germanorum de Novemiastho, Iohanni Rozrazowsky donat. VP. MK 16, f. 85 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Rex bona Cristini de Smolsko, castellani Junivladislaviensis, videlicet Cromischowicze, Smolsko, Novavyesch, Smolska Volya, Schalonky et Jandrowicze, necnon bona Petri Lassoczsky in Lassothky, Glewo, Calino et Vychowo haeredis, ac hon. Alberti in Ossyaczyny, Iohannis Redeczsky Przedecensis, Floriani in Calin et N. N. in Bonyow plebanorum, necnon omnium et singulorum terrigenarum de districtibus Brzestensi, Covalensi, Cruschviciensi et Radzieiowiensi, a bello praesenti absentium, Andreae de Lubien, palatino Brzestensi, donat. VP. MK 16, f. 86 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Andreae Bykowsky in Byky et Stanislai Sulkowsky in Sulkovo et super alia bona terrestria quaecunque habent ubicunque sita sint et quibuscunque nominibus vocitentur, quorum nomina et cognomina pro sufficienter expressis in eisdem habere volumus, sub forma priorum donationum, Nicolao Vylkowsky, thesaurario Brzestensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Iohannis Thaczalsky in Thaczaly, Camyonky, Gaszyorowo, necnon obligationem quam habet in villa Januschow, Nicolao Splawsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Item gen. Stanislao Srzensky, castellano Viznensi, bona nobb. Mathiae Myassy, item Martini Andreae Krzywkowsky, item Iohannis Czarnycz, item Laurentii et Iohannis de Luborzacz, Antonii et Nicolai (de) Lubiewsko, Stanislai Iohannis Resska, Mathiae Czychoschievicz, Nicolai, Iohannis et Cristini de Zalieszye, Nicolai Suchan, Andreae Vigilia, Iohannis Corni et Lazari ipsius filii, Stanislai Zabloczsky, Alberti Zoladek, Nicolai Myodusch de Bagenycza, Nicolai et Swianthoslai filiorum Cholewae, Petri Antiqui, Nicolai Yakaczewycz, Stanislai Carpicz et Iacobi Dussa de Slaweczino, Nicolai Wyssorog, Marci Nicolai Vylczek, Margarethae relictae olim Mathiae, Bartholomaei Mazinowicz, Mathiae Paluch et Iohannis de Stawischino (deletum), Mathiae Smeda, Stanislai, Mathiae et Iohannis, filiorum Michaëlis et Petri Sowicz de Nyzgora, Iohannis Myeduss et Mathiae Scepanowicz de Nyedzialky, Stanislai Spyth, Petri fratris ipsius, Mathiae, Andreae Canya, Mathiae, Adam et Iohannis Spith de Crzywkowy, Iohannis Smolka, Nicolai Mykscha, Andreae, Bartholomaei et Dorotheae viduae de Lipowecz, Pauli Ruschin et Nicolai filiorum Ronkonis, Pauli filii Tiburtii de Wielun, Iohannis Czastotha, Nicolai Capusthka et Pauli ipsius filii, Martini presbyteri, Gregorii filii Petri, Bartholomaei, Iacobi et Pauli de Coboschino, Bernhardi, Swianthoslai, Stanislai, Falatha, Pauli, Stanislai Vilczigon de Lugy, Andreae de Goluschino, Budislai Naquassky in districtu Srzenensi, Bartholomaei Brzasszyensky de Zabowo in districtu Racziazensi (deletum), Petri de Smarzewo in districtu Bielscensi, Dadzybogii de Myedzwyada, capitanei Lomzensis, in districtu Viznensi sita, quaecunque et ubicunque habuerint (data sunt). VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Zavissio de Conradzecz, castellano Plocensi, bona Iacobi Rubieschowsky in Radzanow, in Volya et in Zalieszie, necnon olim Petri (de Chotkowo), episcopi Plocensis in eisdem Radzanow et Volya, Stanislai cancellarii olim eiusdem episcopi Plocensis in Rogozino Pyvovo, Nicolai de Jurzischevo, Iacobi filii Cristini, Martini filii Bartholomaei, Mathiae filii Stephani, Gothardi, Andreae, Derslai, Laurentii, Nicolai Byenyeschewiczy, relictae olim Iacobi Trzesska, relictae Andreae alias Szyva, Nicolai Nyemyerzicz, Pauli Romyenyecz, Stiborii, Martini Thoszkovycz de Maiori Thussky, Martini Duczka, Abrahae Nicolai filii, Caspari de Parva Thussky, Iohannis Coth, Nicolai, Stanislai et Pauli Vyrvaly de Kyelbovo, Nicolai, Iacobi, Lucae, Martini, Mathiae, Petri, Stephani filiorum Stiborii, Andreae, Pauli, Nicolai, Antonii filiorum Iohannis de alia Kielbovo, Iacobi de Pieglovo, Iohannis, Stanislai, Stephani, Stanislai, Andreae, Nicolai, Petri, Mathiae filiorum, Pauli, Iohannis Zaramba, Stanislai de Guthi et Sdbischino et aliorum vicinorum suorum de alia Sulevo, et Iacobi de ibidem, Stanislai Sthawyany, Iacobi, Michaëlis Kielbassa et eorum nepotum de Granczycze, Andreae, Iohannis germanorum, Andreae, Mathiae, Stanislai, Iacobi de ibidem, Iohannis Zaramba, Sciborii de Luthomirzino, Stanislai praepositi Plocensis in Luschevo in Plocensi, Racziazensi, Plonensi, Vassoczensi, Sulyrziensi et Visnensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Paulo Conyvscheczsky, notario regio, bona Syenko Brathcowsky et ipsius consortis dicta Holobuthow et Vherskie ac obligationes, quas habet in bonis ipsis inscriptas in terra Premisliensi in districtu Striensi, Zanko Huniaticzky dicta Hunyaticze in districtu Drohobiczensi, necnon sors Andreae Jachinowicz, Sienko Dischlowicz, Jaczko Trunkovicz, Iwan Slothky in villa Czarkowicze in districtu Leopoliensi ac obligationes seu bona alia eorundem, quas in districtibus eisdem per quempiam obligatas habuerint, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Jablonsky bona Catharinae Janowska viduae et filiae ipsius, videlicet Ostrowsko et Dampno in Sandecensi et Iohannis Czasky scultetia in Brziska in Biecensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Iohannis Smochewsky in Smochewo, Parzisch, in Nadborovo et in Podolino, Iohannis Dambrosky in Dambrova, Zuzoly et Comorovo Kczinensis, item praefati Iohannis Smoschewsky et in oppido Skoky Gnesnensis districtuum data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Margarethae et Annae filiarum olim nob. Nicolai Niemierza Ruschewsky in oppido Riczivol et in villis Krazoly, in Ryschewo utraque et in Gorzen, in districtibus Posnaniensi et Bidgostiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Sebastiano de Oleschniky bona Stanislai in Moravicza ac…. (nomen deest) Probolowsky in Zamboczin plebanorum, necnon Barbarae Regulska de Cleparz ac reformatio in Cracoviensi, obligatio Martini de Kuszabcz, generis Zdziensky, Martini Rogathka de Dambye, Laurentii Gano et Elisabeth uxoris suae, Andreae nepotis Przezniegowsky in Pyassky et Przezniegow in Chelmensi seu Crasnosthaviensi, et advocatia advocatorum in villa regali Dzyerschkowicze, et Andreae filii Cozmian de Rzeczicza Roznyanowa in Urzadoviensi districtibus, Catharinae vero Crabussova, civis Cracoviensis, et obligationes eiusdem ob indebitam etc. et ex eo, quia suus intercessor post primam ordinationem exercituum nostrorum in acie et in loco suo nunquam fuit et ante exercitus nostri dimissionem de bello etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Petro Schaffraniecz de Pieschkova Scala, capitaneo Radomiensi, bona omnium et singulorum terrigenarum in Radomiensi et Chanczinensi districtibus ubicunque consistentia a bello praesenti generali Moldaviensi absentium et ab eodem profugorum, quibuscunque nominibus nuncupentur et cuiuscunque condicionis et eminentiae fuerint, aliis concessa, quorum nomina et cognomina volumus hic habere pro expressis, data sunt. VP r.. MK 16, f. 122 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Chlewiczsky, notario regio, bona Piotrowski in Vamborkow et Przewszin, Iohannis plebani in Strzezowicze, ac Nicolai et Georgii germanorum in Smoczow et Kochow, Nicolai et Raphaëlis in Pogrodzie et in Busskowicze, Iohannis Cudarka in Borkow, Catharinae olim Iohannis Schymvnowsky in Sandomiriensi, obligatioque eiusdem Catharinae, necnon obligatio Maii civis Visliciensis in Piassky in Wisliciensi, item Bialkowsky in Bialky Iacobi Kuzowski et Annae coniugis suae in Piczkowicze, ac obligatio Abrahae in Volia Blinowska in Lublinensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Stanislao Schaffraniecz de Pieschkova skala, capitaneo Novae Civitatis Corczin, bona Iohannis Opathowski in Swianczicze propter ipsius inoboedientiam, Bernardi vero de Przibislawicze ex eo, quia ante exercitus nostri dimissionem etc., in terra Cracoviensi sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Vincentio Czaczki, cubiculario regio, bona Nicolai et Simonis Lobeski, Nicolai Czaczki, canonici Posnaniensis, in Czaczko, Glinsko, Bronsko, Robaczino, item….Nolla sculteti in Virzenka in Pisdrensi et Costensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 152 In loco campestri circa curiam Hadir in Moldavia, 1497.09.12 Iohanni Kownaczsky bona relictae olim Iacobi, Hedvigis, Catharinae et Dorotheae filiarum olim Iacobi, Stanislai filii olim Bernardi, Nicolai Szwiaschkowicz, Iacobi Moldarz et Iohannis fratris eius de Kownathy Voynowe, Andreae Vitkowicz de Cownathy Zandowe, Cristini et Marci filii eiusdem, Troiani et filii eiusdem, relictae olim Martini et Andreae filii eiusdem, viduae Szarukowa et Iohannis filii ipsius, Mathiae et fratrum eius, relictae olim Mathiae et Annae filiae ipsius, Stanislai filii Stiborii, relictae olim Pauli Jacuschowicz et Michaëlis germanorum, Pauli filii Papiesz et Stephani germanorum, Petri Dobrzinowicz, relictae olim Iohannis, Bartholomaei et Pauli filiorum eiusdem de Kownathy Borowe, Iohannis Gagno, Martini Gagno, Iacobi Kucz, Iohannis Dologowicz de Cownathy, Mathiae Chomicz de Ruthky, Andreae Ribaczsky de Kownathy Ziadowe, in terra Plocensi, in districtibus Bielczensi, Sulieziensi et Racziazensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.24 Rex testificatur Albertum Czirmienski de Czirmyno sortes suas in Czirmyno et Poyednycza, districtus Calissiensis, pro medietate praedii, tota curia et 7 hortulanis ante civitatem Calischiensem sub monte circa molendinum Staromyesczky additioneque 200 marc. cum Georgio Hubati rotmagistro commutasse. VP. MK 16, f. 88 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.25 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Stanislai Ossieczski in villis Oszyeczany et Lazany districtus Cracoviensis Zdzyamborio Zamboczski datae sunt. VP r.. MK 16, f. 88 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.25 Stanislao de Niessulow bona Iacobi Borzek, necnon viduae Stanislavova et Pauli filii sui ac aliorum puerorum suorum ac Iohannis Dip de Chyczevo in districtu Racziazensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Hieronimo Mlodeczski de Wyenyava bona Eliae, Petri et Lassothae de Rogowa, Derslai de Chroslicze et ipsius obligatio, quam habet in bonis Jaroschin in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Severino Herborth, notario regio, bona nobilium villa videlicet puerorum olim Iohannis Kokowsky et consortis ipsius Brigittae haeredis, ibidem in terra Leopoliensi sita, data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.26 Iohanni Firley de Strosziska bona nobb. et honn. Petri Cluczewsky in villa Polszka Prziszieka in Costensi et allodium in Bialeyezyoro in eodem districtu, Derslai Ostrowiczky et medietas villae Ostrovithe in Ripinensi, Iohannis Clvnowsky et sors in Clonow in Posnaniensi terra Pisdrensi, Iohannis Lubasky plebani in ibidem in Lubasch in Posnaniensi districtibus, propter eorum inoboedientiam etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Petro Schidlowieczki, vexillifero curiae regiae, bona nobb. Raczkowsky, Petri Adae, civis Posnaniensis, item advocatia advocati Gnesnensis ac alia ubicunque habuerint, item molendina famm. Stanczel Broda post claustrum s. Dominici, Blasii et uxoris ipsius ante valvam Vratislaviensem extra muros Posnanienses sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis generali, et eius fratribus Iohanni iudici Dobrzinensi et Stanislao germano de eadem Carnkow bona Goldsko nobb. Lithwynowa cum filio suo, item Catharinae Rukielczina et Sossnowska ac Malyvschin villa Martini, Stanislai, Andreae et Dominikovicz nobilium, item Blyn villa Iohannis Ranczka et aliorum in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi, et villa nobilium dicta Czarnomyw in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iacobo Mothiczka de Ostrzicza bona Nicolai Zeliga Philipovicz et Mathiae Thuzikovicz de Holchow alias Czarnolozy, Stanislai Zidwicz de Borow, Iohannis de Dworziska, Iohannis Miszyevicz de Jaslikow, Iacobi, Iohannis Stari de ibidem, Annae filiae olim Benedicti de Virzchovicze, Andreae et Stanislai in Paczalthovicze et in Czathkovicze in Cracoviensi et Chelmensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Naramowsky bona Catharinae relictae olim Georgii Zeth in Naramowicze et Lubicz in Posnaniensi, Iohannis Wladika, advocati in Stawischin, medietas suae advocatiae ibidem in Calissiensi, et sors Petri Grzimala, quam habet in medietate bonorum Graboschewo et Panyaka in Pizdrensi districtibus data sunt (deletum, in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.27 Iohanni Jaykowski sors haereditaria Gregorii et Alexandri, necnon Catharinae uxoris Iohannis sculteti de Jayki in districtu Siradiensi data est. . MK 16, f. 158 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Felicis de Pyandziczow Iohanni Bochothnyczsky de Oleschnicza datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Iohannis Stognyew de Powyethna et matris eius Andreae Rzeschowsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Iacobi Malocha de Croslicze, Iohannis et Petri de Strzalkowo, Iacobi et Iohannis de Levyschkovo, Iacobi sculteti in Modrzevicze in Sandomiriensi, Laurentii de Lazy, Stanislai de Jezyora et Galambek, Marci de Schczygly in Lucoviensi districtibus, necnon Sophiae, Annae, Dorotheae germanarum de Myleyovicze ac bona reformationis nob. Sarae relictae Michaëlis de eadem Mileyovicze Iohanni Coryczsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Sigismundi Hwnowsky in villis Tharnoschin, Hulow, Vyrzbicza, Corhynye, Cornye, Convycza, Nowoszyolka, Moschcz, in districtu Belzensi, necnon braseatorium et usumfructum piscinae in Hunow Iohanni de Tharnow, vexillifero Cracoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Andreae et Iacobo haeredibus de Dlothow bona nobb. Bartholomaei et Martini de Strazewo, tum Iohannis, Adae, Mathiae, Pauli, Stanislai Roboch, item Iacobi, Nicolai, Martini, Andreae Sulek, item Alberti de Maschownicza in districtu Srzemensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Ostrowski bona Kliczkovo Stanislai Kliczkowsky, Iohannis et Pauli germanorum de Drwalye data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Podkrayewsky bona Laurentii Schisska de Nyedzialky, Alberti, Mathiae, Gregorii et Simonis dictorum Durlikowicze, Stanislai Dura, Mathiae Gamba de Petrakozy in districtu Srzemensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Lichinsky de Goslawicze bona Alexandri Girzikowsky et consortis suae Elisabeth Comorowo, item alia Comorow Catharinae viduae in districtu Gnesnensi data. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Alberto de Gorzicze bona Annae relictae olim Stanislai et Margarethae relictae olim Alberti Gorziczsky de eadem Gorzicze in terra Calischiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Michaëli Dambrowsky bona Martini Cosziczsky in Chlasthava in Costhnensi et reformatio Elisabeth Marchlova in Coslow in Posnaniensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Scziczensky bona Stanislai Jasskowicz in Cziolkowo et Vozniky et obligatio Nicolai, item in Lvnyewo et Chomenthowo et in Plona, relictae olim Iohannis, item Venceslai in Cholstowo, Pauli in Vampily, Andreae Ramoth in Malochovo, item Stanislai et Alberti in Chomienthovo, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Goliczsky, vexillifero Lanciciensi, bona Andreae Scharnowsky de Bori Sarnowo et Iacobi Dambrowsky in ibidem, obligatio Nicolai de Fulky, Andreae Gorzewsky et Iohannis Porzischewsky in Lanciciensi et Gneznensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Petro Gruschinsky de Ivanovicze bona hon. Petri plebani in Blasky de Minori Voyczicze et nob. Alberti de Minori Voyczicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Schidlowieczski, curiensi regio, bona Iohannis de Schidlowiecz, scholastici Sandomiriensis, villa Ribien et Iacobi Sdziechowsky et consortis eius in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Andreae Morawinsky bona N. Ludomsky Msczich, Iohannis Wielzinsky, Sandivogii Vithkowsky et Iohannis sui germani in districtu…. (deest) data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Nicolao Sczikowsky de Mikluschicze, subpincernae curiae regiae, data sunt bona terrigenarum, prout sunt fol. XLIIII descripta (litterae hae ibi desunt). VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Paulo Schcziczerz bona Adae, Pauli et Iohannis de Vitoslawicze, Stanislai Jaschkowicz de Cziolkowo et Vozniky, Alberti et Stanislai de Vozniky et Chomanthowo, Nicolai Zalesski, Pauli in Vampoly, Ramolth in Malochovo, Venceslai in Chelstovo, relictae olim Iohannis de Plona et Lunievo, Petri, Mathiae, Nicolai de Vampily, Andreae Ossman et Alberti de Obramp Minori, Pauli et Nicolai Agnyschowicz de Obramp Maiori, data sunt. VP r.. MK 16, f. 129 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Raphaëli Goluchowsky, curiensi regio, bona Zassini, Andreae et Nicolai in Lipnik in Chanczinensi, item eiusdem Zassini in Sulischow, necnon obligatio, quam habet in Lipa in eodem districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Dalikowski bona Petri Thopolski, Stanislai Przeszkosth et Nicolai de Cuczino, Stanislai de Jablona, item Annae relictae Nicolai Dalikowski reformatio, quam habet in Dalikow in terra Lanciciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iohanni Goliczsky, vexillifero Lanciciensi, bona Alberti Gorzewski in terra Siradiensi sita data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.28 Iacobo Swida de Cruschewa, subiudici terrae Siradiensis, bona Annae et sororis suae, filiarum olim Kapalski de Vola Boguslawska in terra Lanciciensi et districtu Orloviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona hon. Lucae plebani in Popowo, necnon Alberti, Iohannis et Nicolai, filiorum olim Petri Jagodniczsky de Vislavicze in districtu Calissiensi Alberto Jablonowski datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Donationis litterae propter absentiam belli super bona Matthiae, Iohannis, Stanislai, Martini, Iacobi Brzuch de Brvnovo, Stephani de Thchocz in Plocensi, Iohannis Bilinski de Plona, Nicolai, Petri, Iacobi Bernhardi de Novawyesz, Iohannis Curek Myrzon de Leschno, necnon obligationes Petri, Nicolai et Iohannis in Novawiesz, ac Andreae, Marci, Petri et Pauli in Carvovo in Plonensi et Beszensi districtibus Iacobo Cristino de Leschno datae sunt. VP r.. MK 16, f. 89 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Catharinae relictae Petri et Catharinae, Hedvigis, Annae, Margarethae, Sophiae filiarum eiusdem ac Msczichnae, necnon Catharinae relictae Mathiae et Michaëlis, Alberti, Martini, Iohannis et Marthae puerorum eiusdem de Rycharczicze, Iacobi Golyvycza de Vnyenyno in districtu Byelscensi Stanislao Jaschcz de Rycharczicze datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Pauli, Iohannis, Alberti Dussy de Janczevo Nicolao de Janczevo datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona omnium haeredum et terrigenarum quibuscunque vocitentur nominibus de villa Roszotharzow, nobb. Annae Paczolthova, Petri, Andreae Grzegorzkowye de Ostrow, Andreae, Nicolai de villa Crassko, necnon obligationem Iohannis Sroczsky, quam habet in Godzieschow, in districtu Radomiensi Abrahae Zbansky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona sortem haereditariam Stanislai Szmyothanka de Cruschenycza in districtu Plonensi Felici de Cruschenycza datae sunt. VP r.. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super sortem in Niezwostowicze et Jaroschow in districtu Gnesnensi Alberti Nyezwastowsky et sortem in villa Minori Kaczkowo Annae relictae Iohannis Chonyeczsky et eorum, qui se ibi propinquitatem habere praetendunt, in districtu Chczinensi, Petro Swianthkowsky datae sunt (in margine nota: immutatae). VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis propter absentiam belli super bona seu sortes ubicunque consistentes nobb. Iohannis Jaxon et villam Wyrzchowiska Iohannis Nyemierza, item sortes in Wyssynky villa Stanislai Wissinsky et sortes Bernardi Libischewsky in quibuscunque bonis ipsum concernentes in terra Sandomiriensi et districtu Oppocznensi, in quibuscunque terris et districtibus domini nostri consistentes, item sortes Vincentii Ossuchowsky in Ossuchow et in aliis bonis ubicunque habuerit in terra Sochaczoviensi, Iacobo Drzeviczsky, castellano Zarnoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Litterae donationis super bona seu sortes nobb. Iohannis et Petri Bloczyschewsky medietatem villae Bloczyschewo et medietatem villae Manczlino seu dotis et dotalicii reformationem matris ipsorum in eadem villa seu in quibuscunque aliis bonis factam, et medietatem villae Boguslawky Nicolai Boguslawsky ac aliorum fratrum ipsius in terris Maioris Poloniae et districtu Costensi, item sortem hon. Stanislai Gwiasdowsky in villa Sokolniky seu in quibuscunque aliis bonis ipsum concernentibus et villam Posczvkowo seu pecunias ratione dotis et dotalicii Catharinae Knyschinska per maritum suum Iohannem Gwiasdowsky ibidem, et sortes in villa Minori Syekyrky Petri Rychlyk seu pecunias matri ipsius Agneti ratione dotis et dotalicii reformatas in eadem, item Nicolai Sandiwogek, item sortem Bagrawsky seu pecunias Crasczsky in eadem obligatas, Iohanni Gwiasdowsky, notario regio, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Carnkowsky, notario regio, bona Cutovo et Powssyno in terra Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Nicolao Ostrowsky bona in villa Leschnik in terra Lublinensi et districtu Vrzandoviensi sita, quae sunt obligata Iohanni Jacussovicz de Trzenek data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Cobierniczky bona Alberti, Andreae, Iacobi, Stanislai, Falislai germanorum de Camionky, Nicolai, Iacobi, Petri, Gregorii, Alexii, Alberti, Petri Canssy et puerorum Andreae et filii Alberti, Iohannis Cziolek de ibidem, Dominici et Viti de Richarczicze, Gnati alias Drosdi, item Iohannis et Martini de Byaluthy, Iohannis Labvnya et filii Nicolai de Lissakovo in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Liberanth, physico regio, villa Garlicza nob. Stanislai Doktorek in districtu Cracoviensi data est. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Guth de Bliszyn, piperario regio, bona Bartholomaei Vysnowsky de Valowicze, Iohannis senioris de Jodlowa et alterius Iohannis advocati de ibidem, Iohannis advocati de Rowne, Zurowsky advocati de Zurow in Bieczensi, Laurentii advocati de Crosczenko in Sandecensi, Bartholomaei advocati de Vaczicze in Sandomiriensi, Georgii Bidlowsky advocati de Colaczicze, Iohannis Skoczien de Ochonyn in Cracoviensi, Sthachna de Ochonya, Pradothae de Dobra, Stanislai Gerak, Iohannis Srzarzak, Staszylonycz Varzowsky, advocati de Varszycze, Iohannis advocati de Gyodlowo, Nicolai Szebyn in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Mathiae de Sluzev, palatino Lanciciensi, bona Iohannis Jaronthowsky quaecunque habet in Iunivladislaviensi et Brestensi, Jaroslai, Dobrogostii et Margarethae Tharkowska, civis Bidgostiensis, ubicunque habuerit in Bidgostiensi, Andreae Sklothowsky, Stanislai Troska Jamniczsky, Nicolai Carssniczky, Michaëlis Zabokrzeczky, Sophiae Charbiczka et mariti sui Jamnyczky, Bartholomaei de Groski Jandus, Stanislai de Modlna in Lanciciensi, Iohannis Krzekothowsky, Martini Wigrozowsky et Helenae consortis suae Solecz in Gnesnensi, Nicolai Bogusch de Pietriky, Stanislai Clewsky dicti Podawcza et Iacobi Chudkowsky in Calissiensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Niemyerzae Skoczkowsky bona Iacobi, Dorotheae et Margarethae in Budkowo et Grabowo, item Turpini in Brechowo, item Mroczek, Bartholomaei, Iacobi, Iohannis in Somany, item Iohannis Sossin in alia Somani, item Alberti in Wroblewo, item Caspari, Iohannis in Chorzewo, item Iohannis, Bernhardi, Dobeslai, Alberti, Nicolai in Czieschewo, item Stanislai, Thomae, Martini, Iohannis, Iohannis Michaëlis in Manikowo, item Iohannis et Mathiae in Sulienczicze in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Alberto Policzsky bona Margarethae, Barbarae, Helenae et alterius Margarethae, neptis eiusdem, et Barbarae, necnon obligationes, quas habent in villa regali Vsczikowo, et reformationes Helenae Mrowinska in eadem Mrowyniek et in Rospielnicze, Annae filiae olim Gabrielis Szypowsky super medietate villae Janow in Posnaniensi, Kczinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Andreae et Stanislao Socha de Strzeskouicze bona terrestria seu pecunia reformata Catharinae Mczichowa super Strzeskouicze in districtu Lublinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Nicolao Bandkowsky bona Stanislai Strzalkowsky quaecunque habet in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Stanislao Lipniczsky bona Iohannis Comornieczsky in Minori Comornia ac obligatio eiusdem in ibidem, Nicolai Bronsky, cives Sandomiriensis, in Golkowicze, et Andreae Baczek Cothowsky in Thudorowiecz et Chothow, Michaëlis in Lonina, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Vnyezirzski bona nobilium: reformatio Margarethae relictae olim Iacobi et Nicolai filii eiusdem in gori et bori in Vnyezyrz, item Margarethae olim Stanislai Iohannisque filii ipsius, Alberti Pacziorek, Lucae et Gregorii germanorum de Maczevo in Racziazensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Iohanni Liczinski de Nowawiesz bona Nicolai Bogusch de Pietriky et consortis suae Hedvigis de Przedzino, Stanislai Chlewski dicti Podawcza, Iacobi et Nicolai Chudkowski in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.29 Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, bona Petri Vlinsky in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 125 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Iacobo Bruczkowsky bona Iohannis de Minori Curovo, Nicolai de Maiori Curow, Hedvigis Oczina villa Biskupicze et Schetlowo dicta Sarlogowska in districtu Coninensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Rex testificatur Iohannem Vabyowsky, tenutarium in Parzinczevo, obligationes suas, quas habet super 4 tabernis, in quibus Andreas Faber, Laurentius Trosczek, Mathias Maczyoch et Blasius Tharunka morantur, et uno hortulano dicto Pyothrek ac cum medietate allodii sortis suae in praefata Parzinczevo, et cum omnibus pratis, dempto uno prato, quod smuk nuncupatur, quod iacet penes viam transeuntem in Gosczychovo, et cum labore 6 cmetonum in eadem villa in sorte sua, quos sibi elegerit, pro 120 fl. hung. Martino Zbanssky vendidisse. VP. MK 16, f. 90 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.30 Nob. Nicolao Wronowsky bona terrestria nobb. Iohannis Michalcovicz de Chmyelik, Iacobi Bogutha de Kyerz, Iohannis Nyeczvya de Ponyathova in districtu Lublinensi et alia quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.09.- Litterae, quae dari debuerunt domino Nicolao Sczykowski super bona propter terrigenarum a bello absentiam sibi data, suspenduntur usque ad felicem serenissimi domini regis in Poloniam reditum. Bona vero impetrata sunt ista: Marci Ratholdi de Skrzydlna ubicunque habuerit, Nicolai Schalowski et eius uxoris reformatio (haec verba deleta), Nicolai Radwanski Swieborowicze, Stanislai Vissinski Wissina in terra Sandomiriensi districtu Opocznensi, Koczonow propter absentiam nobilium, item bona filiorum olim Stanislai Trzeczieski, Catharinae Coslowska alias Coczwarzyna (haec verba deleta), relictae Nyemstha Krzczianski in Sczythniki et ubi alias habuerit, filiorum et filiarum Niemsta in Sczythnyki ubique habuerint [in] Cracoviensi et Sandomiriensi [districtibus] sita. n.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Thomae Barthniczky, vexillifero Plocensi, bona terrestria nobb. Alberti, Iacobi, Laurentii dictorum Colaczy, Michaëlis, Andreae, Mathiae Pyerdon et Iacobi filii ipsius Alberti Pierdon, Iacobi Falkovicz, Catharinae relictae olim Nicolai et filiorum eiusdem, Iacobi Golamb et Iohannis fratrum, Hieronimi, Iohannis, Urbani et aliorum terrigenarum de Myeczikovy, Iacobi, Gothardi, Stanislai de Borzuchovo in Mlavensi, Stephani et Petri ipsius filii, Andreae Onyek, Martini Cobylka et Iacobi fratrum, Stanislai et aliorum terrigenarum de Dlugyekanthy, Iacobi, Iohannis Slabnya et Andreae germanorum de Patrzikozy in Srzenensi, Mathiae, Iohannis Nyemyeryczy, Stanislai, Andreae, Iohannis Vyrzchovihovyczy, Pauli, Iacobi Sandkovyczy, Alexii, Andreae, Daczbogii Rakaviczy de Lepky, Nicolai, Mathiae, Stanislai, Andreae de Vnyeykovo, Nicolai, Martini, Throiani et relictae olim Szvyanthoslai de alia Vnyenkovo, Iacobi, Pauli Golambow, Nicolai Thomkovicz, Stanislai Pilczevicz, Andreae Lubka, Mathiae Thomkovicz, Alberti Stary, Thomae Sthari et Leonhardi eius filii, Iacobi Thomkovicz, Mathiae Glownycz et Alberti fratris eius, Gregorii Grzyniczicz et aliarum terrigenarum de Grabienycza in Sulirziensi districtibus sita, necnon advocatia Ponadensis in Mlava de Dyess ac in Novawyesszy advocatorum ac alia bona quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Litterae donationis super bona nobb. Offka de Canygovo, Nicolai Slyedz de Mischevo, Thomae Crupa, Stanislai de Peplovo, Petri Crczonovicz de ibidem et Iohannis de eadem Pleplivo, Petri de Goslicze, Nicolai de Zyelonky in Plocensi, Gregorii de Galyeyow in Byelscensi, Eliae Gawlowsky de Bagurzino in Sulirziensi districtibus Alberto de Mischevo datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Nob. Iohanni de Scheligy bona nobb. Nicolai presbyteri et Andreae germanorum, Iohannis Dig, Martini Dira, Stephani Kira, Stanislai Pyka de alia Scheligy, Stanislai de Myekowo, Andreae Ramolth alias Flak de Zukovo, Stanislai Mnych de Gorne Zukovo, Hedvigis relictae olim Georgii et puerorum eius Iacobi et Gothardi de Brunovo in districtu Plocensi ac alia, quaecunque habent, data sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Andreae de Cosznyno bona Stephani et Philipowicz, Michaëlis, Davidis et Stephani Mykulczy de Lunyow, Michaëlis Maynoth et Alexii de Volova, Iacobi, Mathiae, Bartholomaei et aliorum terrigenarum de Gluchowo in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 95 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Petro Zeliensky bona Nicolai et fratris sui Stanislai filiorum Choliewa, Petri, Stanislai Karpin et Iacobi fratris Coliewa de Cossow, Viti de eadem Cossovo, Adae, de Maschewnicza, Stanislai Jeranth, Nicolai Suchan, Alberti Zolandek in districtu Zawkrzensi, Iohannis Cothny in Dziangilova et Ragini, Mathiae Szidlek in Wianczonky cum parte molendini in fluvio Strwawka et terra Dobrzinensi, item Stanislai Beska et Iohannis et filiorum eius in Bagienycza, item Bartholomaei in Straschevo (deletum) in terra Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 97 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Raphaëli de Jaroslaw bona Iohannis Sopichowsky, advocati in villa regali Giellarova, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.01 Nicolao Opaliensky bona Cubaczino Iohannis Cubaczski, Dzanczina Iohannis Chelmsky et Barbarae uxoris ipsius, item Glazevo et Durmovo Andreae Glazewsky, Petri et Bozanthae Clapowsky et Iohannis Piotrowsky et alterius Iohannis et Andreae de ibidem, item sors ipsorum in Bukali data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.02 Litterae donationis propter absentiam belli super bona Corzino Nicolai de Corzino, in terra Plocensi et districtu Sulyrzysch, Gothardo de Kargoschino datae sunt. VP r.. MK 16, f. 91 In loco campestri circa civitatem Soczaviensem in Moldavia, 1497.10.02 Nob. Stanislao de Mlodinino bona Mathiae de Piasky alias Olschewo, Petri Zebro de ibidem, Iacobi Abyssior in Crossnicze et Nicolai fratrisque eius de Pnyewo et alia ubicunque habuerint – data sunt. VP r.. MK 16, f. 92 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iohanni Wloschowsky de Jaroslaw bona Stanislai Maliewsky et Margarethae consortis suae in villis Chwalkovo et Jeziorko in districtu Costhensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iohanni Lescheczsky bona Stanislai Plewensky in Plewow et Schadek Ravensis et Andreae filii ipsius in ibidem Calissiensis districtuum data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Petro de Gluchowo alias Piwko bona Elisabeth consortis olim Skarpkonis Piwko, Nicolai Miekowski de Otrosze ac obligationes eiusdem in Schaliowa, necnon obligatio Petri in Minori Vlina, in Cracoviensi et Bieczensi districtibus, data sunt (deletum, et in margine nota: renovata). VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Michaëli Mynnosky bona Nicolai et Petri de Vyasth, Martini et Iohannis fratrum de Plasza, Iohannis Powroschnik, civis Proschowiensis, advocati in Clymvnthowo in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.02 Iosepho de Mlicze bona Iohannis Costira de Mlicze in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 165 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Naramowsky, curiensi regio, bona Georgii et Andreae dicti Zeth, fratrum germanorum indivisorum, villas videlicet: Naramowicze, Schidlow, Marawsko, Lubicz in Posnaniensi, quia licet ipse Georgius Zeth dictus in bello nostro Moldaviensi praesenti fuit, non tamen sub suo vexillo, prout debuit, ex parte sui et ex parte fratris est ordinatus, nec unquam in ordine fuit, dotemque et dotalicium Eufomiae relictae olim Georgii Zeth, matris praefatorum fratrum germanorum, in praefatis villis sibi reformatum, propter eius Eufomiae de bonis praefatis in sua dote dicta et dotalicio reformatis sufficientem, prout debuit de iure, non expeditionem, prout primi possessores eorundem bonorum expediverant et servierunt, medietasque scultetiae in Stavischin Iohannis Wladica, advocati ibidem, in Calissiensi, et sortes Petri Grzimala, quas habet in medietate bonorum Graboschevo et Paniaka, in Pizdrensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 203 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Stephano Mischewski bona Pauli Gaszior de Parva Brunovo, Barian de Sulikovo, Stephani et relictae olim Iacobi de Reginicze, Iacobi de Ostrowi, Nicolai, Petri, Bernardi, Alberti de Plona in Plocensi, Bielscensi et Plonensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Nicolao Chelmsky bona Marthae Gawronska et reformatio eiusdem, necnon Sophiae filiae praefatae Marthae in Gawrony et Volya Krczonowska, Elisabeth de Sthavovicze ac Elisabeth et Hedvigis in praefata Stavovicze et Gawrony, Stanislai Piotrovicz et Petri Chochol kmetonum de Sczklary, reformatio Ursulae, Iohannis Lyeszien in Zboyenczicze, advocatia in Olieszenicza et in Lapczicza, et obligatio Iohannis Gambicz super molendino sub magna Cozinicze in Cracoviensi et Opocznensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Glabowsky bona Stanislai Clamp de Racziborssko in Cracoviensi, necnon Elisabeth Makowska relictae olim Flischowsky eiusdemque reformatio in Visliciensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Nicolao Vegliensky bona Iohannis Raszko de Mliniska in districtu Zudaczoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Stanislao et Andreae Czachorowsky bona Margarethae consortis Budek et consortis Stanislai de Cotharczino, necnon reformatio eiusdem in Czachorow et Bandorzino, Annae, Dorotheae puerorum olim Iohannis Budek in Czochorow et Bandorzino, Iohannis de Czieslino et Hedvigis consortis eius, Martini Czeder, Iacobi et Catharinae in Zakrzewo, Martini et Andreae de Czachorowo omnes sortes ibidem in Czachorow, Stanislai filii Martini in Bandorzino in Plocensi, Mathiae Bugel, Bartholomaei Szwekier, Iacobi filii Alberti Andrzichowicz, Clementis in Gluchowo, Andreae et Iacobi puerorum olim Petri Grad in Gluchow in Bielscensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Andreae Rzeschowsky bona Hieronimi Bibelsky in novo oppido Bibelo et in Hrussathicze et Swrothouicze in Premisliensi et Sanocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Andreae de Schamothuli, castellano Calissiensi, bona Orchowski de Orchow in districtu Gnesnensi ex eo, quia nedum ad bellum pro die in restibus deputato venire neglexit, sed etiam in undecim septimanis post praefatum diem ad nostrum exercitum venit, Stanislai vero Sobienski de Sobienichi in eodem districtu propter ipsius etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Glambowski bona nobb. et provv. Elisabeth in Vrzepie, Elisabeth Mathiassowa in Bleschno et Vrzessovo, Andreae Vianczlawski in Swieborowicze, Nicolai Porambski in Palanovicze et generi sui ibidem, necnon advocatiae advocatorum et earum possessorum in Okolcze et Czichawcze, in Dangroth et Preczslawicze in terra Cracoviensi, data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Marco Boianowski bona Petri Goszdzowicz, Stanislai et Pauli germanorum, Iacobi et Martini Crassowie fratrum, Iohannis Jedinak, Bernardi Bielicz, Iohannis Calichno de Boyanovo in districtu Plocensi, data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni de Panievo, capitaneo Zidaczoviensi et Striensi, bona nobb. Vchno Rosnithowski, etiam Chodorowski et Michaëlis Danilowicz data sunt. VP r.. MK 16, f. 147 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iacobo Strzez de Zirniky bona relictae olim Thomae Zalesski in Zalieszicze, necnon reformatio eiusdem in Sczepanowicze in terra Siradiensi et districtu Radomsciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 149 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni Dambrowski bona Alberti Olbrachczicze, Nicolai Bielski alias Niedospielski in Olbrachczicze et in Niedospelicze, Iacobi in Calinycze in Siradiensi, Helenae, Barbarae et fratrum eorum, puerorum olim Iacobi Zidek de Malusche in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Stanislao de Dambrowa bona Iohannis de Jeziorko et obligatio in Lonino et Andreae Tromala et Hedvigis, Margarethae sororum eius in Vawrzanczicze, et reformatio Elisabeth in ibidem, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Sigismundo de Lanschevo bona Stiborii Gamba, Nicolai Tiburczak et fratrum eius, Bernhardi, Antonii, relictae olim Stanislai Oblang et Bernardi Czechowicz et aliorum de Charzyny, Iohannis, Thomae et Stanislai de Sykori Maruschino, Zach, Alberti, Thobiae, Sigismundi Miodek Gorgon, Mathiae Przepior de Sykori, Iohannis Czach, Stephani ac Iohannis Czyzyk, Felicis et fratrum eius de Siemiathkovo Schathi, Iohannis Wyrwidas, Nicolai Dzyad, relictae olim Czembor, filiorum olim Mscischek, Ambrosii de Siemiathkowo Rekthi et aliorum, qui ibidem inhabitant, sors filiorum Cosczien de Siemiathkowo, Iohannis, Nicolai et Martini et aliorum fratrum in Boyanowo et Dzieczevo et Stanislai Chrapynsky de alia Boyanovo, Thworkonis in Czindathi, Iacobi Mnych, Bernardi Kyelbassa, Iohannis fratris Kielbassa, Thomae, Mathiae Durka, Nicolai Przelepa, Dobeslai, Iohannis, Alberti de Czieschevo et Maleschevo, Wladislai de Zagroda Magna, Mathiae Sczothka et Pauli filii sui de Malochowo, Iacobi Michalowicz, Mathiae Dzieczkowicz, Stanislai Prussek, Andreae Phalkowicz, Iohannis et Galii et hon. Iacobi de Ribithwi, relictae olim Iacobi cum pueris in Minori Wuyrzysch, Petri Timak de Zukowo, Iacobi Blazeyowicz et germani eiusdem Brzechfae de Carwowo, Petri Burcz de Goschczino cum obligationibus, quas habet in portione Swiaschkowska de Carwowo, puerorum olim Grzyuek et puerorum Giza de Chadzino, et aliorum, qui ibi inhabitant, de terra Plocensi et de Racziazensi, Bielscensi, Zawkrzensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 160 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Iohanni olim filio Bernardi bona Stanislai Trampka de Nyczko, Nicolai Niemierzicz de ibidem, Martini, Bartholomaei de Strascheva, Schadek Babnowski data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Andreae Corzenski de Troianow bona Barbarae virginis Rabiesska in districtu Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Bieniasz de Ruda sors relictae olim Iohannis Vrzaborek, Agnetis et Annae Vrzaborkowske de Wielnyn sororum et labb. Gregorii Orzel et Alberti cmetonum de Ruda in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Raphaëli de Leschno, castellano Gnesnensi et marsalco curiae regiae, bona Andreae Goluchowski, canonici Posnaniensis, in Przigodzicze et Chinova, ob non satisfactionem bello praesenti, data sunt. VP r.. MK 16, f. 173 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.03 Severino Herborth de Felstin, notario regio, bona nobb. Zeliesko villa Podliessie, necnon obligatio Petri Brach, quam habet super villis Zdwyzenie, Vronyow et Kenthy, in terra Leopoliensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 223 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Litterae donationis nob. Nicolao de Comonyno super bona nobb. Petri Czubathka, Vladislai, Andreae Pawlovicz et Annae filiae Iacobi de eadem Comonyno in districtu Raczyazensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Litterae donationis nob. Janusch de Dampsk super bona Pauli de Przyrzecz in bonis villae Dampsk in Byelscensi districtu datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Rex testificatur Albertum Czirmyensky de Czirmno, occasione bonorum Czirmyno et Poyednycza nob. Georgio Hubati rotmagistro venditorum, eundem Georgium ab omnibus personis evincere et eliberare sub vadio 100 marc. se obligasse. VP. MK 16, f. 94 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Nob. Stanislao Sulgostowsky bona Wlosczicze Andreae Wloscziczky dicti Garbacz in terris Cuiaviae data sunt. VP r.. MK 16, f. 94 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Vchacz bona Nicolai Saspowsky et sors advocatiae in oppido Brzostek in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri ad Soczaviam, 1497.10.04 Petro Gorsky, capitaneo Wschowiensi, bona venn. et nobb. Vladislai de Glamboczecz, canonici Gnesnensis, in Syedmidrogowo in districtu Pizdrensi, Petri Rambarsky, canonici Posnaniensis, Drzeuczewo, Iohannis Chelmsky haereditas Chelmo, Petri Cluczewsky, plebani in Woniesziecz Prziszieka cum praedio Byalieyezoro (Iohannis Blodzischewsky, plebani in Lubin, haereditatis sors suae Blodzischew, Iohannis fratris sui Blodzischewsky, tertiam partem haereditatis in Golambino, quam habet reformationem ab uxore sua, Petri fratris eiusdem, Rogaczowsky sortes suas ubicunque habet in regno nostro – deletum), Iohannis et Nicolai Osszieczky Simonow in sorte sua, Mlodzieiowsky bona sua…. (deest), Gogolinsky in Gogolino et Gogolinka in districtu Bidgostiensi, filiae olim Copercholir, qui habet 100 marc. super haereditate Coszubierz in vim reemptionis, Nicolai Grodzyeczsky de Minori Grodziecz et uxoris suae data sunt. r.. MK 16, f. 117 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Alberto Cobrzinski, cubiculario regio, bona Stanislai et uxoris suae in Chudzow, Nicolai Camienski et uxoris suae in ibidem et Mokova et Calino, item Sowae in Leschni Cozirog, item in Brzesczka, item in Rabowo omnium terrigenarum, qui non fuerunt in bello, in terra Dobrzinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Czelniczki de Chalino bona Annae relictae olim Alberti de Chalino, reformatio in ibidem, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.04 Iohanni Cziroqwiczski bona Vincentii Czelmiczski in Czelmicze, Nicolai Labelski in Lobesz dicti Gniewoszek et suae uxoris, et Iohannis Noszkowski in Noszkow, in Calissiensi et Pizdrensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Iohanni Cziolek de Zelechow bona Iacobi, Iohannis, Stanislai Skarbek de Levykow, obligatio Pauli Duczky in Drzazgow, Annae relictae olim Nicolai Hold in Samogoschcza et Podwierzbye et reformatio eiusdem, quam habet in Damoschow, Iohannis Hold de Zakrzow, Hedvigis advocatae et filiorum eius in Baricze, obligatio Iohannis Susska, oppidani in Riczuol, quam habet super molendino in Maczeyowicze, Stachnae de Podstolicze in terra Sandomiriensi et districtu Radomiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Litterae donationis super bona Nicolai baccalarii, Alexii, Stanislai, Iohannis germanorum de Guthkovo in districtu Byelscensi, Stanislai, et Soman de Vylieschevo, Nicolai Orlicz et Nicolai, Iacobi, Martini, filiorum olim Petri de Orlya Guthovo, Iacobo Zavaczsky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 93 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Stanislao Glasz bona Wieczwna et Jablonow filiorum olim Laurentii videlicet: Iohannis, Stanislai, Nicolai, Pauli Wnuk, relictae olim Nicolai et alterius relictae Stephani Vythkowicz, Andreae, Iohannis Canya, Michaëlis, Nicolai, Georgii Maczkowicz item advocatiam in Mlawa (deletum) in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Alberto Sobiensky de Starozreby bona Iohannis et Alberti Sossnkowsky fratrum atque Swiachnae et sororis suae in Starozrebry in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 96 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Iohanni Tharnowsky bona Piotrek et Gothardi de Maiori Rakowicze, Felicis et Catharinae matris eius, relictae olim Stephani de Podolie utraque, Iohannis Zok de ibidem, Mathiae dicti Crolik de Maiori Mlodanino, Stanislai Suchorka, Iacobi Spitz, Nicolai de Trzebnicza, Annae Rouynska de ibidem, relictae olim Stanislai de Rouyno, Catharinae de Skorkow et Szwiedzienicze in Siradiensi et Schathkoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.05 Petro Sborowsky bona Mathiae Malowissowski, Petri Sulislawski in Sulislaw, Iohannis Sulima ibidem in Calissiensi, necnon plebani Ostrzeschoviensis obligatio in Chlewo in Ostrzezoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Iohanni Rakovsky bona Andreae et Nicolai filii ipsius, necnon consortis suae de Wkra, Iohannis, Alberti, Nicolai Lenkovicz et vicinorum ipsorum in Gassky, haeredum de Ruthky in districtu Sulirziensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo Grzimala bona Petri et relictae olim Alberti, Dobeslai, Elisabeth cum filiabus eiusdem, Mathiae, Margarethae de Maiori Babalicze, Andreae, Iohannis, Andreae alias Petri, Lucae Pomstha et fratrum eius de alia Babalicze in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Ossyeczky bona Annae, Margarethae et Hedvigis de Bandzino in districtu Biecensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Georgio Hubathy rotmagistro bona Iacobi Srzedziensky, Iohannis Hubisch in Cotherbi et Cuczkovicze, Catharinae et Dorotheae sororum in eadem Cotherbi et in Curczow et in Nagurczovo, Mathiae in Czirmyn et in Poyednycza in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo de Candzierzino bona Iohannis de eadem Candzierzino et Iacobi Modzil de Cuchary in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Petro de Zdzary bona Stanislai Possathkovicz, Cristini Jaczkowicz, Marci et Stephani germanorum filiorum Marcissi de eadem Zdzary in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Nicolao de Sokolniky bona Stanislai Soyka in Quassiborzino et viduae glotis olim Derslai et puerorum eius de ibidem in districtu Racziazensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Dominico de Zglinicze bona Predborii de Crzanthkow item unum laneum alias Vipusthkowskye Svanthoslai et Alberti de ibidem Zglinicze in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Petro Sviancziczsky de Chorzeniecz bona Dominici Doszy et Mathiae germanorum de Nagorczino in Wanssoczensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Rudowsky bona Nicolai Varpona, Stanislai Varpana, Martini Skornicz, Andreae Obrzanthek et Nicolai Jaroschewsky de Rudowo in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Iacobo Ossieczsky de Pniewie bona Andreae de Chabovo, Bartholomaei, Mathiae, Alberti Canka, Mathiae Lithwinovicz, Michaëlis filii Mathiae de eadem Chabovo, Catharinae de Brzelky, Margarethae relictae olim Mathiae et filiarum eius, Catharinae relictae Nicolai et puerorum eius, Iacobi, Iohannis Logica, Sigismundi de Denchovo, Margarethae relictae Iacobi et filiorum eiusdem, relictae Andreae, Mathiae, Cristini de Dobroschelicze, in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Valentino Ossuchowsky (in margine Satkowsky) bona Iohannis Paliuch, Nicolai Wissorog, Marci Kulka, filiastri Paliuch et filii Vylkovy de Stawischino, Iohannis, Martini et eorum fratrum patruelium ac matris ipsorum de alia Stavischino, in districtu Srzenensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Stanislao Petri de Gyzyno bona Stanislai, Pauli, Iacobi germanorum, Georgii nepotis ipsorum in praefata Gyzino, Petri et Iohannis filiorum, Andreae et Petri, Iacobi, Andreae Stanislai filiorum Iohannis in Cosskovo Gnylky et obligatio ipsorum in Vnyerzysch, in Sulirensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Paulo de Szwyanczino bona Bartholomaei, Andreae, Pauli, Thomae Laurentii et Mathiae de Misky et ripa eorum in fluvio Visla in districtu Vassociensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Derslao Vieliczsky sors Agnetis Skorzewska relictae olim Iohannis Skorzewsky in Sobyeszyerznye et Vielkye in Posnaniensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.06 Nicolao Radzikowsky, castellano Slonensi, bona Alberti Crassiensky et matris eius Novawiesz, Stanislai Rzeschotharsky ibidem in Novawiessz, Petri Chobrzensky etiam ibidem, Viti de Walenczino, Pauli Clobuchowsky in Rathwyny, Mathiae plebani in Plone, de Snaniecz Podborny, item obligatio in Rathvyny Gregorii, Alberti, Martini, Iohannis et Andreae Lissowsky, item Nicolai Czechna in Radzikowy, item Brzoze Mathiae Brzosky, item medietas sortis Margarethae, quam habet in Wampilsk et Kielpyny, item obligatio Stephani in Sczuthow in terra Dobrinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Ossolinsky bona Iohannis Wronowsky et Andreae ac Iohannis filiorum eius, Nicolai Thursky et Sophiae consortis eiusdem, necnon bona reformationis Hedvigis, matris praefatae Sophiae, in Przevschin ac obligatio hon. Iohannis Lazanka, quam habet in Curow, Alberti Schawlowsky, Catharinae et Hedvigis de Stradow, Petronellae alias Potruschae Nirzanowska in terra Sandomiriensi, Stanislai Poplawsky, Petri Ropel in terra Lublinensi, Iohannis Zalessky in terra Lukoviensi et Stanislai Zieliechowsky in districtu Visliciensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Nicolao Samborsky bona Saszyni Calescha de Parva Rogozino in Plocensi et Adae Gaczolth Crassowsky in Crassow et in Rovy in Raczyazensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Vissnyowsky bona Iacobi et Pauli in Mosczona, Iohannis de Liessniow, relictae olim Andreae cum filiis ipsius, item relictae olim Stephani cum filiis ipsius de Borow, Bartholomaei Zakon de Sczepkow, Iohannis Pauli filii de Coszyny, Barbarae Voynova viduae de Podkrayew et Sarnow, Iacobi, Nicolai, Petri et Nicolai de Pokrzywnicza, Alberti, Iacobi Pan, Iohannis, Cristini, Mathiae Scziczyatha, Iohannis Borutha in Vastrzebye, in Mlavensi et Srzenensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Nicolao Mdzewski bona Iohannis, Mathiae, Nicolai, relictae olim Petri de Radzymovicze, relictae Iohannis et filiorum eius, relictae Stanislai, Mathiae Zila, Stanislai Chlystala Szykurna, Andreae filii Vylynova, Andreae Schistala de Bonikovo, Petri, Augustini, Martini Schafraniecz, Stanislai filii Mroczek in Bonikovo Zarambye, Stanislai, Iohannis, Thomae de Manykovo in Bielscensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.07 Iohanni Croliewski bona Iacobi tenutarii in Crolievicze in districtu Visliciensi data sunt. r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Adae de Modly et Martino Placzischewsky bona Andreae Zbroch et Thomae Zbroch de Legievo, Iohannis Pakacz de Zabovo et Stanislai Siriab de ibidem, in Sulirziensi districtu, Bvyni de Pansche in Racziazensi districtu data sunt. r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Andreae Sczekoczski bona Andreae in Sodcza ac obligatio ipsius, quam habet in balneo advocatiae civitatis Zarnoviensis, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.08 Iacobo Ribiensky, pincernae Gostinensi, bona Pauli Dobek, Iohannis Pieczkowsky de Roslawovo in districtu Gostinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iacobo Cruschina de Dramina bona Stanislai Cozak, Pauli filii Tiburcii, Petri Michaëlis filii, Derslai filii Stanislai, Arnolphi filii Schadek de eadem Dramyno in districtu Plonensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Petro Petrzik de Lukoschino bona nobb. Petri Szliwka et Margarethae alias Maszya, filiae olim Pauli de eadem Lukoschino, Iacobi de Olechno, relictae Nicolai et puerorum eius, Alberti, Stephani et Petri de Przebognyevo ac Iohannis de ibidem in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 99 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Alberto Burnak de Nagorky bona Iohannis et Petri Kostirow ac Roczeslai de Mlicze in Bielscensi, necnon puerorum Iohannis, Zegotha de Roslovo, Alberti et Mathiae de ibidem et Iohannis Glinsky in Vassoczensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Nicolao Curowsky bona Rasko Iohannis videlicet Milynyska in terra Zidaczoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Bartholomaeo de Colczino bona Nicolai Vznamborz et Mathiae Calva de eadem Colczino in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iohanni Hubisch bona Margarethae olim Nicolai de Makomasche et filiarum eius, necnon Georgii de Vilkussy in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 101 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Stanislao Rosczischowsky bona Mathiae, Bartholomaei Czaczanoga germanorum de Lubiowidz in Srzenensi, Mathiae in Panthky, in Brvdnicza et in praefata Lubiowidz, Alberti in Srothkovo, praepositi hospitalis in Syeprzecz in Vilczagora, Alberti, Pauli, Bartholomaei in Cossynycze in Bielczensi et Plocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 102 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Iacobo Zgliczinsky bona Andreae de alia Sgliczyno et Bernardi de Slavanczino in districtu Srzenensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Andreae Kyssielowsky bona hon. Iacobi plebani in Clomicza videlicet in Crazna et sors in Roxicze, quae sibi inter fratres cedere debent post fratrem mortuum in districtu Piotrkoviensi et alia quaecunque et ubicunque habuerit, data sunt. VP r.. MK 16, f. 98 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Bernhardo de Ludbrancz bona Mathiae Siroschewsky et sors, quam habet in Maiori Ludbrancz, et Petri de Calinowiecz in districtu Brzestensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.09 Andreae de Cubri bona Felicis de Swieboczino, Martini, Mathiae et Boruthae de Clymaschowicza, Iohannis et Andreae de ibidem, Mathiae Lang de Dybly, Martini advocati in Raczylowo in districtu Vissensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Andreae et Iacobo Glozek bona Martini Thobola de Thrambin, Alberti advocati in Zwyerschno, in Manczinino, Snass Malochosky et obligatio eiusdem in Minori Bromirzsch, Andreae de Slepkow, Nicolai de Maiori Bromirz, Iacobi et Alexii germanorum et Stiborii filii de ibidem, Michaëlis de Zmyow, Iohannis de Crziwkow, Andreae et Stanislai de Bugurzino, in districtibus Plocensi, Srzenensi, Bielscensi et Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 100 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Wlodimiro Kliczkowski bona Nicolai Chodubsky, filii Iohannis Sovin et Petri fratris eius, et Stephani de Chodupie, Petri, Iacobi, Stanislai Carpicz, Nicolai, Stanislai Cholevy, Nicolai filii Iacobi Slavanczczy in Cossovo, in districtu Srzenensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Stanislao Golissky, de Maiori Clonovo tenutario, bona Margarethae et obligatio ipsius, quam habet in praefata Clonow, necnon Nicolai et Catharinae puerorum olim Michaëlis de eadem Clonovo, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Mathiae Trampczinsky bona hon. Thomae Radolinsky presbyteri, Laurentii et Alberti fratrum de Galczino, in districtu Conynensi alias Gnesnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Alberto Przeborowsky bona Stanislai Prziborowsky, Iohannis Sarbsky in districtu Posnaniensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Starsky bona Michaëlis de Zbiky et eiusdem obligatio in Clyuny Vnthky in Calissiensi, Iohannis Scholdrsky in Gostensi, Laurentii Vilk in Scholy in Gnesnensi, Iohannis de Jacubow in Xyanzensi, Catharinae et relictae olim Iohannis de Paczolthovicze ibidem et in Czubrowicze in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Paulo de Choczcza, vexillifero Lublinensi, bona Iohannis et Nicolai Drapsky de Niezabithow, Niemierza de Niezabithow, Petri Zavischa de Gorzno ac consortis Wansz de Vylky et viduae Corzibiewa in Zadipska Volia, Iohannis Borscha de Vithoschin et Drzewcza data sunt. VP r.. MK 16, f. 127 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Iohanni de Radzimirz, castellano Varschoviensi et rotmagistro, bona Andreae et Nicolai in utraque Golussino et Bielawi data sunt. VP r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Michaëli Dobrski bona Stanislai, Mathiae Zirzawy et Gregorii cum Alberto nepote in Sokolniki et Iacobi Pieglowsky in Bielscensi et Mlawensi districtibus data sunt (deletum, et in margine nota: renovata). r.. MK 16, f. 139 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Raphaëli de Lesczno, castellano Gnesnensi, capitaneo Brestensi et curiae regiae marsalco, bona Iohannis Crethkowski, cantoris Vladislaviensis, oppidum Itzdbicza cum villis ad illud pertinentibus, Iohannis Piotrowski, advocati Gnesnensis, in Piotrowicze et Iohannis Lissek in Calissiensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Paulo Brzesczky bona Andreae et Iohannis germanorum, Andreae, Mathiae, Stanislai, Iacobi de Ribithwy, Iohannis Vithkovicz, Zavissii, Sigismundi Mroczek, Pauli Cuna de Calovo, Thomae, Antonii, Nicolai, Alberti filii eius, Thomae Vincentii, Iacobi Czubak, Stanislai, Nicolai, Pauli, Martini Karmien, Iohannis, Pauli Miodek, Stanislai Szithko, Petri, Iosephi, Michaëlis Candzioro, Alberti, Stanislai Janoviczy, Martini Czeczior, Iacobi Sczirba, Iohannis Ganszyor de Myschkovo in districtu Plonensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Andreae Struszinsky de Lissakow bona Alberti Bambnek et Iohannis, Dorotheae, Annae et Szwianthka puerorum eiusdem, Stanislai et Swianthka sororis ipsius de Lissakow in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Vyndika de Cublino bona Sassini et filiorum eius Alberti, Cassii et Iohannis fratrum, Petri, Sigismundi et filiorum eius Nicolai et Nicolai Nykovicz de Krayevo et Dvnaye, in districtu Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Rex testificatur Petrum Splawsky sortes suas haereditarias in Vignanczicze, Chylevicze et Lisyn, districtus Wschoviensis, pro manso agri in villa Roczuri districtus Costhnensis et 1000 marcis cum Petro de Opalenicza, iudice Posnaniensi, commutasse. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Benedicto Pagorsky bona Nicolai, Lazari et Iohannis de Mnynogy, Iohannis Sziedlieczsky, Raphaëlis Vachadlowsky, puerorum olim Migdal de Pissary, necnon advocatia Margarethae advocatae in Skavina monasterii Clarae Tumbae alias Mogila in Pobyednyk et advocati in villa regali Sczakowa, in districtu Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Iohanni Schelisszky bona Nicolai presbyteri et Andreae germanorum, Iohannis Dig et sororum eius, Martini Dura fratrumque et sororum eiusdem, Stanislai Pyka, Stephani Ryro et fratrum eius et alia Scheligy, Stanislai Urban et Beatae uxoris eius ipsiusque reformatio, Nicolai Machczinsky et obligatio Petri Schelissky in Miakowo, Andreae Ramolth alias Flak de Zukowo, Hedvigis relictae olim Iurek et puerorum eius, Gothardi, Iacobi, Margarethaeque sororum ipsius, Stephani, Thworek germanorum et matris ipsorum Holechnae, Petri Kuczk, Mathiae, Martini et alterius Martini, Iacobi, Stanislai et Iohannis de Brunowo, in districtu Plocensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.10 Nicolao Hynek et Mathiae Jankowsky bona Stanislai Paczolthowsky in villis Paczolthowicze, Ostroznicza, Dupie, Czubrowicze in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Mathiae Cossobuczski bona Mathiae Slywka de Sdunovo, Michaëlis Bruk, Catharinae relictae Petri, Stiborii, Petri Cruk, Nicolai, Stanislai Starosczic, Martini, Mathiae, Martini Duchnycz de Dramyno, Iacobi Lyss de Pansche, in Racziazensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Paulo Czarnomiensky bona Iohannis Malsza, Nicolai Heyza, Iohannis Crol de Colczino in Ploczensi, Andreae Kukowsky, Viti, Stanislai et Stanislai Brudzinsky de Volanczin in Ripinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao de Wianzownicza bona Barbarae relictae olim Iohannis, Annae olim Iohannis de Wianzownicza, Nicolai, Roman et Iacobi ac Mathiae de Gasczino, Iohannis, Mathiae Gusskowicz de Czaplicze, Boruthae, Mathiae filii Petri de Czaplie, Laurentii Kownaczsky, Przeborowsky et obligatio eiusdem, quam habet ibidem in Cownathky, Iohannis Obryczsky et Mathiae fratrum, obligationesque eorum in Cownathy, Nicolai, Voyslavi, Stanislai Grandzicza Stawiany, Martini Lampicza, Nicolai Lampicza de ibidem, Barbarae uxoris Pauli de Jura, Nicolai praepositi hospitalis in Lomza, Petri, Iohannis, Przibislai, Iacobi, Mathiae et obligationes eorundem ac Iacobi Gorsky de Borzeuo ibidem in Lodvigowka, Stanislai Piczkovicz de praefata Borzeuo, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Christophoro armeno, civi Leopoliensi, bona Jaczkonis filii Oluchae in Nieschczicze in Premisliensi, Iwan Antiqui Sambor in Harbacze et eiusdem obligatio in Wierine, Oluchae viduae in eadem Harbacze, obligatio Mathiae in Volove, Stephani in Thuczne, Hieronimi in Krzmilow, Wangrzin, in Bonvnyn in Leopoliensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Iohanni Gluschkowski bona Iohannis Bogurski in Maiori Bogurzyno et Iohannis Jasch Thursky in Thurza in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 175 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao Brzeczka bona hon. Martini plebani in Maiori Pianthek, haeredis in Minori Pianthek in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 103 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Nicolao de Gyrzino bona Stanislai et Andreae de eadem Gyrzino in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.11 Stanislao de Zolschino, subpincernae Plocensi, et Iohanni de ibidem bona Nicolai, Andreae, Alberti de Zoravyno, Laurentii, Iohannis Vozysch, Iohannis Stacza, Nicolai Ozesth, relictae Iacobi alias Starzina, Margarethae relictae Bieganka de Minori Zglynicze, Iacobi Byczek, Pauli fratris eius, Stanislai Czigan de Daczicze, Martini Cokoschka de Curovo, Stanislai Pelka et eorum fratrum de Bandzislaw, Stanislai de Brozynicze et Iohannis Modlek de… (deest), in districtibus Bielscensi et Mlavensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Iacobo Sulkovsky bona Nicolai et Nicolai Kzura de Sulkovo, Mathiae et Iohannis de ibidem, Stanislai Zebro, Pauli, Nicolai Schczepanoviczi, Stanislai Pank, Stanislai, Pauli, Andreae Stosszioviczi, relictae Kszyenya vulgariter nuncupatae, Iohannis et aliorum de Gorziszo, Iohannis Cziolek de eadem Gorzische, Iohannis Zamoschny, Laurentii Maczkovicz, Stanislai Czudny, Alberti Lepka, Nicolai Lienkovicz, Alberti Marzischevicz, Laurentii Glovicz, Adae et Alberti Bruczicz et aliorum vicinorum eorum et Stanislai Bronisch de Kanthky, in districtu Silirziensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Alberto de Gadow advocatia haereditaria filiarum olim Alberti advocati in Curowo prope Conyn data est. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Stanislao Rosczischewsky bona Stanislai plebani in Danischow, obligatio in Minori Blozevo et eiusdem in Maiori Blozevo et sors Hedvigis consortis Iacobi de Maiori Blozevo et relictae olim Gregorii et Bartholomaei filii ipsius de ibidem data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.12 Hieronimo de Novemyastho, pincernae Rawensi, bona Dobrogostii et sororis eius utraque Gostomia Maior et Minor, item Chalow olim Stanislai Boglowski alias successorum suorum, item Andreae Karski Renkawczin ac Ramblin in terra Plocensi, item Mathiae de Pukynino et Petro cum Iohanne de Vozniki, succamerario Lanciciensi, Rawensi et Predecensi capitaneo, bona omnium in terra et districtu Rawensi praeter haec, quae iam aliis dedimus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 146 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Petro Kamodziensky bona Iacobi Kunak de Camodzienicze in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Andreae Coczvrowsky bona Andreae, Mathiae Bykovye germanorum, Iacobi, Alberti germanorum de Minori Drosdovo in Raczyznensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Stanislao Radeczsky bona hon. Dobrostigii (Dobrogost) Skursky, plebani in Lopienno, haeredis de Skurky et Thonow (Thunow), in districtibus Gnesnensi et Kczinensi, data sunt. VP r. Deletum.. MK 16, f. 105 et 104 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Nicolao Cruschowsky bona Stephani et Stanislai generi ipsius et Hedvigis relictae olim Stephani et Stephani, Leonardi, Stanislai, Catharinae, Elisabeth haeredum de eadem Crusche in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Stanislao Dziedziczsky bona Iohannis Mroczek Zgorzelsky in Zgorzale, Andreae Clieniowsky et Iohannis filii ipsius, Pauli Samp, Marci, Georgii, Margarethae germanorum de Clenyew in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Mathiae Borek de Volya bona Iohannis Snyossek Wyglusch Damyanowy et Lubochowy, Petri Viglusch, Sigismundi Przaczka, Iohannis Msczyv, Stanislai Mroczek de eadem Lubochovi et Sigismundi de Antiqua Lubochovy in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Iohanni Rozdrazowsky bona nob. Margarethae alias Miszya Marschowska, consortis fam. Ioszko, civis Posnaniensis, in oppido Novemyastho et in villis Claka, Chromyecz et in Boguschino in Pisdrensi et Costhnensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Balthasaro de Lutomirsko bona Andreae Gorzewsky in districtu Schadkoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.13 Nicolao Niedrossky bona Iohannis Zdzischek, Stanislai Skula, Nicolai Jachowicz, Stanislai de eadem Nyedross, in Racziazensi, Mathiae Faliatha, Mathiae Nicolai filiastri sui de Strzezewo in Plonensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.14 Chebdae de Malava et Nicolao de Borzevo bona Iohannis, Nicolai, Stanislai, Andreae germanorum Staschkoviczy, Martini, Thomae et Nicolai filii ipsius Iohannis Bzdziel de Covalye, Alberti Gyrzik, Andreae, Nicolai, Iohannis germanorum de Malava, Iohannis, Dorotheae sororis ipsius de ibidem, in districtu Plonensi, Stanislai Stavidlo, Stanislai Brodovy, Stanislai Thworkovicz de Roczieczino, Andreae Byk de Drosdov et Petri de Gosczin in Racziaznensi districtu data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.14 Pakossio Cossowsky bona Pawlik de Mislischevicze dicti Golamb et Martini et sororis ipsius Reginae Gaszyorowyantha ac Martini et Stanislai germanorum dictorum Robowie de Brzeszyany, in districtu Radomiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 105 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Nicolao Chothomsky bona Laurentii et Iohannis Rampkowskych de Sulirzyskh, Lassothae de Mirzanow in Volya, Daczbogii, Stanislai, Nicolai et Iacobi de Pnyewo, relictae olim Alberti et Andreae de Niechodzin, Nicolai de Czyrzino ac Stanislai Bronisch de Corithky in districtu Suliriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Martino Serdakow de Crayevicze bona Iohannis Zochow, Laurentii, Leonardi de eadem Crayevicze, Alberti de Vroblevo, necnon obligationes Pauli Jarkovicz et Schimanova de Szvyrczino ibidem in Wloblevo in districtu Bielscensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Iohanni Garnisch bona nob. Annae Prasska ac Marci mariti eiusdem in oppido Prasska et in villa Stradzicze in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Stanislao de Solinicze sors Iacobi de Panzelischa in districtu Racziaznensi data est. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.16 Sandivogio de Czarnkow, palatino Calissiensi, bona Catharinae relictae olim Iohannis Jablkowsky in Mileschino ac obligatio in villa regali Miedzichod ac bona reformationis eiusdem in Blizicze et Mischky ac sors haereditaria in Modlischevo, necnon bona reformationis Hedvigis relictae olim Mathiae Milessky in Mileschino et Elisabeth olim Cristini Srzensky in oppido Kleczevo et villis ad praefatum oppidum pertinentibus, necnon Iohannis et Andreae fratrum de Piotrowicze et Iohannis in eadem Piotrovicze, in Banbyno et in Cziossna, in districtu Gnesnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Andreae Grozim de Czarnysthok bona Nicolai Modzel et puerorum olim Mathiae et puerorum olim Gregorii de Kyernosky, Stanislai et Iohannis advocatorum in Candzyorovo in districtu Wansociensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 110 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Iohanni Nadbor Brzostowsky bona Nicolai et Michaëlis germanorum Szyestrzankovyczy ac obligationes eorundem in Brzostovo, Petri et sororum eius de Sambrorow, in districtu Visnensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Adae de Balino, vexillifero Dobrinensi, bona Laurentii de Blyno, Mathiae Gnyda in Dobre de Dussothi, obligatio Bernardi Somansky in Gosczko, Annae relictae olim Michaëlis de Covalikowi, Mathiae Schczuka et Bartholomaei in Borovo, necnon Annae uxoris eiusdem in Rukovo, in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Derslao Hownowsky, castellano Belzensi, bona Iohannis et Felicis Korczewsky in Korczewo et in Vitkowo, Nicolai Thchlowsky in Thchlow, in Syrnyky et Bozanthae in Belzensi, Nicolai et Catharinae Iohannisque filii eiusdem in Dobrzilow, Loyeyow, Dobrzilowsky in Vielislaw, Troiani civis Lomzensis in Cheraskow in Viznensi propter ipsorum inoboedientiam et Iohannis Maldrzik in medietate villae Chodywancze in Zawady, bona Andreae Romanowsky in Potutori, in Schibalin, Zolnyow, Kozanka, in Miacziczow, Subrcze in Leopoliensi districtibus sita, ex eo, quia ante exercitus nostri dimissionem de bello etc., data sunt. VP r.. MK 16, f. 117 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Paulo Zirniczsky bona Petri, Iohannis Gradek de Robicze, Stanislai Zirgosewicz de Zirniky, quia in aciem se ordinaverunt, nec in ea unquam fuerunt, et Elisabeth Piegathowa, Clarae Zirgosewa de praefata Zirniky in Dobrzinensi districtu, propter earum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Andreae de Nieniczevo bona nob. Dorotheae uxoris Andreae, civis Plocensis, in Chelpovo Plocensis, haeredum de Powszyno, Wloscibori et Iohannis, Leonardi de Nyeniczevo in Racziaznensi districtu data sunt (in margine nota: cassata seu renovata). VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Petro de Strozeczino et Alberto Conopka de Luthorzino bona Michaëlis, Sigismundi, Nicolai Jeziori, Philippi, Bernhardi de Quaszyborzino, Dorotheae cum filiis, Iohannis, Pauli et Stanislai de Lubowicz in Bielscensi, Martini et Adae, relictae Martini et filii, Iohannis, Andreae de Krolye, Stanislai, Georgii, Nicolai, Alberti, Mathiae, Stanislai, Dorotheae, Margarethae et filii ipsius Petri de Czivyno, Alberti, Iohannis, Briccii de Cyvyno dicta Malynye et Andreae Ruchon de Cyvyno, Marci de Luthomirzino, Stanislai Conopka, Martini, Pauli, Mathiae de Chocziaczin, Iacobi ac Michaëlis de Cyvino, in Plonensi et Racziaznensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Laurentio de Dzyrbin bona Annae Vielunska de Dzirbyn et relictae olim Voyczechowa in ibidem in districtu Calissiensi et Iacobi Gradlinsky in Schischyno in districtu Gnesnensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.17 Laurentio de Dzyrbin bona Iacobi Gorynsky de Gorynyn in districtu Coninensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Nobili Domzlar, civi Leopoliensi, bona nobb. Ivani Antiqui Sambor in Harbacze, Oluchae viduae et Jaczkonis filii eiusdem in praefata Harbacze et in Viesczicze, Stephani in Thuczne, necnon obligationes praefati Ivan Sambor in Wyerzine, Mathiae in Volove, Iohannis Coczvara in Conyvschky prope Sczirzecz, in Leopoliensi et Przemisliensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 106 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Andreae Radzanowsky de Nischczicze bona Andreae Vosth, Lucae Piothraschovicz, Stanislai et aliorum de Czarnomyno, Iacobi, Pauli et Andreae Viskovicz in Dziagilevo Mimosdrach, Stanislai, Iacobi, Mathiae, Dominici, Nicolai Inochovicz Thabor, Nicolai Zolanthkowicz, Alberti de Vyienyno, Andreae Goloviczicz, Marci Skopkonis, Viti Marczik de Panschino, Nicolai Sandek, Nicolai et alterius Nicolai de alia Panschino, in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 107 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Chebdae Gorski bona Stanislai Brzezienski, Philippi Panthnowski et puerorum olim Nicolai Dowiczinski in Gnesnensi et Brzestensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Hieronimo Bikawsky bona Nicolai et Iohannis Ranczka in Piczkovicze, Stanislai Dopczik de ibidem, Melchialis et Stanislai Cziolek de Bari Bichawka, item obligationes Falislawsky, quas habet in Zdrapy et Martini Kozarzewsky de ibidem districtus Lublinensis data sunt. VP r.. MK 16, f. 108 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Dobeslao Chmyeleczky bona Iohannis Myakisky in districtu Belzensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 109 In loco campestri circa Soczaviam, 1497.10.18 Leonhardo Jassiensky bona Elisabeth coniugis Stanislai Roszkowsky villa videlicet Kardechow in districtu Leopoliensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Lakienski bona haereditaria villa videlicet Siedlecz, quam tenet naviderkow abbas Wangrouicensis, propter ipsorum inoboedientiam, data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni de Jedwabno, subiudici Visnensi, bona Abrahae et Iohannis filii ipsius de Suraly, Adae de Ridzevo, Nicolai presbyteri et Pauli germanorum de Jakubow in districtu Visnensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Georgio alias Girzik de Zwierzyniecz bona Catharinae relictae olim Iohannis de Bleschna, Catharinae de Vyelkanecz et advocatia advocati in Zarogowa in Cracoviensi et Leliowiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Jarando, castellano Spiczmiriensi, bona Margarethae de Antiqua Trzebynye in ibidem et in Volya Thlumokowa et in Cziepielow in Calissiensi, Stanislai Sobieiusky in Sobieiusczicze et in Gorgy et Ozorzino, Thomae de Qwyathkowo in Conynensi et Kczinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Cobieliczsky, thesaurario Iunowladislaviensi, bona Hedvigis in Cobielicze in Junowladislaviensi, Petri Calinowsky in Brzestensi, Petri Pilathowski in Bidgostiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Grusczinsky, castellano Vielunensi, bona hon. Mathiae plebani in Thokari videlicet villa Rithnicza in terra Siradiensi et nobb. Petri de Rowna et Nicolai Gagno de Gawlowicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Boreczsky bona Mariae alias Maszya, consortis Lucae, civis Drohobicensis, in Porzecze et Zaschkowicze in districtu Grodecensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 119 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Niemczowsky bona Iohannis Bikovicz, civis Plocensis, et uxoris suae in Chelpowo, Leonardi, Iohannis et Vlosciborii filiorum olim Alberti de Nyemczevo in Racziaznensi et advocatia Bolestae advocati in Dzyarnowo in Plocensi, Ambrosii de Bobrowo in Bielscensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 122 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Senior de Danaborz, capitaneo Naklensi, bona Elisabeth de Thanyno in Thanino et Soschno et sororis ipsius Swiachna in eadem Thanyno, Margarethae viduae in Coszuthowo et plebani de eadem Cossuthowo, Hedvigis Vithmiska in Coszowo, Margarethae de Obodovo et filii eius in Obedovo, Nicolai Mascziglowka in Cuchari, Szasyeczno et Slieszyno data sunt. VP r.. MK 16, f. 123 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Ivaskoni armeno, interpreti regio, bona Iohannis et Bartholomaei Domazirsky in districtu Leopoliensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 126 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Slawkowsky bona Elisabeth Gradowa Bienkowicze in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 129 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Janussio Sziemichowsky bona Petri Zagorowsky in Czeklin, Iohannis Dolubinsky in Dolubin in Bieczensi, necnon advocatia Histwan advocati ac uxoris ipsius in Czergowa in Sanocensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Zaliesky, curiensi regio, bona Iacobi Sandziczsky in Sandzicze et obligatio in Buczow data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Popowski de Crassow bona Iacobi in Osziek et Miloscha, Simonis et Wlosciborii in Aliewascha, Andreae Rak et filiastri sui de ibidem, advocatia Piathnicza in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao et Stanislao de Lanczorona alias de Brzezie germanis bona… (deest) Ossowska relictae Thomae… (deest) et reformatio, quam habet in villa Kawky in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iacobo Siekliczsky, capitaneo Rathnensi, bona nob. Vasko dicti Rohaza villa Lelekow in districtu Chelmensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao de Mielecz bona Nicolai Biechowski in Magna Tursko in districtu Sandomiriensi et obstaculum in Visla in ibidem Tursko data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao de Ossziek bona Pauli, Thomae de Guzy in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni de Pnyow bona Janussii Jezowski in Nieglowicze et scultetia …(deest) Kaczkowski in Vaczicze, necnon scultetia Alberti Schebienski in Niepla in districtu Bieczensi, item scultetia Mathiae, Simonis, Gregorii germanorum in Nagnaiow, et Pauli, Mathiae Zak fratrum in districtu Sandomiriensi, item advocatia Leonardi Trzeniski in Mnyschek in terra Lublinensi et districtu Vrzandoviensi, necnon bona Iohannis Rapsthinski in Strachoczin in districtu Vrzandouiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Sampaliensky de Minori Trzaskovi bona Thomae plebani in Sampolno, Elisabeth filiae olim Stanislai Sampalinski de Sampolno in districtu Radzieioviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 136 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Zborowski bona Hieronimi Malowissoczky in districtu Calissiensi propter ipsius inoboedientiam, Mathiae vero filii praefati Hieronimi ex eo, quia in aciem exercitus unquam se non ordinavit, data sunt (deletum et in margine nota: vacat). VP r.. MK 16, f. 136 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Martino Miczowski bona Annae de Radoschicze et Antiqua Grzibow, Michaëlis Belthovicz, Dorotheae Cziwikielczanka, Martini dicti Smagadlo in villa Solcze, Alberti Colczewski et Margarethae sororis ipsius in Minori Cloczevo, Andreae, Iacobi fratrum, Mathiae de Galczino, Iohannis Przeborowski in Gnesnensi districtu, data sunt. VP r.. MK 16, f. 137 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Falciano Sobokleczsky bona Lescze Stanislai et Catharinae, matris ipsius, data sunt. VP r.. MK 16, f. 143 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Paulo Kdziethkowsky bona Iohannis Ribiczsky in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 144 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao Schaffraniecz, capitaneo Novae Civitatis Corczin, bona Iohannis et Stanislai filiorum Greyk in Wirzbicze et tenutarii in Sziecziechowicze, item tenuta Bidinski in Iuanowicze, Creslai Opathowsky sors in Wyrzchowiska, item Catharinae Grabieschowo in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 145 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Petro Bikowski sors nobb. Nicolai Cruschowski et Beatae consortis suae atque Annae relictae olim Pauli Borzikowski in Biki et Jaroschy in terra Siradiensi data est. VP r.. MK 16, f. 147 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Iohanni Lazniowski bona Iohannis Hvszynski in villa Hvszynne et sors Annae habentis dotem in eadem Hvszynne in terra Belsensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 148 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Predborio Rokxiczsky bona Annae Hanslowa de Rzassawy in Cracoviensi, Margarethae et Catharinae filiarum olim Iohannis Calga et Luboyna et Iacobi Cassin in Minori Luboyna in Vielunensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Vazik de Ossiny advocatia Mathiae, Iacobi, Andreae et Stanislai, filiorum Nicolai Misszak in Volia Miszakowska in districtu Piotrkoviensi data est. VP r.. MK 16, f. 150 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Nicolao Giemielniczski, curiensi regio, bona Nicolai Bialek, Nicolai Vignanski, Nicolai Lanysky, Iacobi mansionarii in Gemelnicza, Nicolai Kazubek, haeredum in Sobowicze, Nicolai Jassienski in Gemielnicza, Nicolai Thokarski in Sokolow, in terris Cracoviensi et Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 151 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Valentino Pothoczki bona Piotruchae Thobolinska de Thobolinskie data sunt. VP r.. MK 16, f. 152 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Andreae Milakowski bona Barbarae de Kvnicze in terra Sandomiriensi et districtu Opocznensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Stanislao Orzechowsky bona Stanislai et Iohannis Pieniek in Odoschicze et Vezwrothovicze in districtu Premisliensi data sunt. r.. MK 16, f. 178 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.29 Michaëli Dobrsky bona Stanislai et Mathiae Rzrzava, Georgii et Alberti filiastri sui de Sokolniki, Adae et Nicolai fratris eius de Kierz, in terra Plocensi et districtibus Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Iohanni Conierniczsky bona Iacobi, Barbarae, Annae relictae et Petri filii sui de Karvoszyek, Barbarae de Chorzewo in Marnikow, necnon Schula et aliorum de Coualievo alias Scorupky, Iacobi de Drozdy, Nicolai Dobkovicz de Biardoskory, in districtu Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 116 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Nicolao Bvssynsky bona Martini Iwansky de Ivanye, Stanislai de Swiachow dicti Starbart, necnon reformatio uxoris suae Hedvigis, Catharinae de Swianchow filiae olim Thabor, Martini de Rossnyathow ac Hedvigis uxoris suae de ibidem, Iacobi dicti Climo de Kozanky, Iohannis Porczinsky, Iacobi de praefata Rossniathow et Agnetis uxoris suae, Mathiae, Iohannis de Jankowicze dicti Fulek, Stanislai de praefata Ivanye, in districtu Schathcoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 120 In loco campestri circa Czarnowcze, 1497.10.30 Oratio Gorczinsky bona Petri Rokithniczsky in districtu Ripinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Petro Swiantkowsky bona ven. Derslai Wanschowsky, canonici Gnesnensis, in Vansosche ac nobb. Camyensky, Alberti, Martini et Nicolai germanorum de Popow, Sandivogii Clodzinsky, Laurentii Mirkowsky, relictae Nicolai Fiol Dziekczinsky Mirkowicz, quia de bello et a conflictu Lukoniensi fugierunt, data sunt (in margine nota: mutata). VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Iohanni Zegotha de Maykowicze bona Iohannis et fratrum eius de Osszyny in Radomsciensi, Iohannis Rudeczsky in Ruthka in Cchowiensi, Petri Sglobiczsky et uxoris eius in Pilznensi propter belli absentiam praesentis, Iohannis doctor Czeschanowsky et Predborii de Chebin in Radomissciensi districtibus sita, quia se in aciem non ordinaverunt, nec in ea unquam fuerunt et de bello praefato ante exercitus dimissionem recesserunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Iohanni et Bartholomaeo Szwirczowsczy, curiensibus Alexandri Magni Ducis Lithuaniae, bona Iohannis, Sbignei et Nicolai germanorum de Cossoczicze, necnon uxoris praefati Sbignei in Schczodrkowicze et Owczari, Iohannis Baran in Utraque Cobilanky ac puerorum olim Czarnianklasch et Sobowsky, necnon obligatio Andreae Coszmirowsky Catharinaeque uxoris eius in Trzonowska, Sophiae Gorliczka in Cracoviensi, advocatia in Straschidla Iacobi Koczonowsky in Sandomiriensi, Margarethae et Dorotheae in Laganow, reformatio Catharinae in Maczieiowicze in Cracoviensi, ac Fiedoris de Okunyn, Ihnathkonis Bruss, Jaskonis, Nicolai de Mlodziczin, Martini de Ohaliczina, Bogussii de Vilamowicze et Lieliekow, Ihnathkonis, Hreczkonis, Voluczkonis in Andrzeiow et Vithwiczno in Chelmensi, Iohannis Coczuara in Conivszky, relictae olim Petri alias Wnuczkowa in Scharuky in Leopoliensi, Lucae poponis ruthenorum in Zazkowicze et Porzecze in Premisliensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 133 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Nicolao Czykowsky, subpincernae curiae regiae, bona Philippi Burkath in Kopithowka et Marcissii molendinum in Grabischicze, in terra Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 178 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.10.31 Nicolao Pukowsky bona nob. Beatae filiae olim Sienkonis Sarnek data sunt. r.. MK 16, f. 200 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Nicolao Cleczowsky bona Benedicti Cawnyczsky Glodowo et obligatio in Drzewcze in terra Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 111 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Stanislao Mielzinski bona Iohannis Grandowsky de Viekowo, item Annae Liewkowa Vangierska reformatio in Nadarzicze et certae obligationes ubicunque habeant, item Iohannis Halassek, Nicolai Coszielek de Malochovo, in Gnesnensi et Pizdrensi districtibus, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Petro Zirkowsky bona Nicolai Sulibor in Przdzonow, necnon obligationes eiusdem in Strzalkow Kamyen et Goleschow, aliaque bona data sunt. VP r.. MK 16, f. 112 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Georgio Thomiczsky de Gywno bona Iohannis Broschkowsky, canonici Gnesnensis, villa Ganczevo in Pisdrensi propter eius inoboedientiam et a bello praesenti absentiam, Petri Jesziorkowsky in Costhensi, Iohannis Viorozowsky in Gnesnensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Alberto Labissky bona Iohannis Crasskowsky videlicet Goczolyna utrunque in Bidgostiensi et villa Crapiewo in Naklensi, necnon obligatio Wielislai abbatis Citradviensis in Gogolina districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Stanislao Kmitha de Vissnicze, castellano Premisliensi, bona Mathiae Bobrecz villa Bobrka, Nicolai Biernaschowsky villa dicta Niewiastha, item Vankonis, Jaczkonis, Miskonis Pieskovicz et aliorum Pathslawsczy dicti in Premisliensi et Sanocensi terris datae sunt. VP r.. MK 16, f. 115 In loco campestri circa oppidum Sznyathin, 1497.11.01 Iohanni Bielawsky medietas villae Alberti Novowiesky, sors Elisabeth Przebandowska in ibidem, necnon reformationes dotis et dotalicii Elisabeth Nouowieska in Skorzevo, Catharinae relictae olim Chomaczsky in Moravsko et Chonicza, Annae Choniczska in Choynicza et perlucra in Bieszdrowsko, in districtu Posnaniensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 116 Circa Schepienicze, 1497.11.05 Andreae Myschcziczsky de Radzanow bona Nicolai de Sielona plebani in ibidem in districtu Plonensi et Iohannis Labancz, Petri Dunyn, Iohannis de Zadi, Petri, Andreae germanorum Wzdabacz, Nicolai Jawnicz in ibidem in districtu Bielsko, item in Brunowo Zady Mathiae, Martini, Iohannis, Stanislai Carkoschka, Iacobi Brzucho in districtu Bielscensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 136 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.05 Andreae Mroczek bona Nicolai Pioro in Grochoczicze et Margarethae relictae olim Croczowsky et filii ipsius Stanislai in Voyczechowicze, necnon Marci Modrzeyowsky in Modrzewie et Lomno et Iohannis Boszdara et Pauli Lomiensky in eadem Lomno et Catharinae olim Stiborii et filiae eius Sophiae in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 124 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Nicolao Brukovicz bona Catharinae et Margarethae germanarum Krczonowicze, obligatio puerorum olim Iohannis Brodka de Paplino Pakoschevicz, quam habet cum fratribus suis in praefata Paplino, propterea, quia post primam ordinationem acierum exercitus nostri in acie et in loco suo debito nunquam fuerunt, de belloque praefato ante exercitus dimissionem recesserunt et fugierunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Alberto Soboczsky bona Nicolai de Lyczyona in Strzegow et in Boczkow in districtu Calissiensi sita, quia in acie exercitus nostri se non ordinaverunt, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Alberto Milkowsky de Borzyslavicze bona Nicolai Franek Zakrzewsky in Zakrzow et in Rybicze et obligatio eius in utraque Tundova, necnon reformatio Elisabeth uxoris suae in praefata Zakrzow et Rubicze, Iohannis Coczielkowsky in Coczielky et in Golikow, necnon reformatio Elisabeth Blaschkowa in Blaschky, in districtu Siradiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Szwiach Comorsky bona Stanislai, Nicolai de Krzethkovo et filiastri ipsorum Andreae, Alberti Sussky de Cziemiezovo et Annae sororis ipsius, in districtu Calissiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Michaëli Borowsky bona honn. et nobb. Martini Mozgowiecz et filiastrorum eius in Sziedliemino in Calissiensi, Mathiae Rathmiczsky in Minori Dambrova et obligatio eiusdem in Sokolow, Alberti Covalsky, Stephani et matris suae de Stoczky in Siradiensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 113 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Chebdae Gorsky bona Mathiae Copydlowsky in Copidlow Capustha, Lubransky et puerorum eius, Iohannis et Mathiae fratrum de Maschczencze, Nicolai Chmiel de Maiori Vyma et Hedvigis de Doviczin in Coninensi et Brestensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 114 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Silvestro Sbiersky bona nob. Sophiae relictae olim Iohannis aurifabri, civis Calischiensis, in Sbiersko in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 118 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Petro de Zwolicze, regiorum armorum attentori, bona Iohannis Zabawsky in Zabawa et in Gora in Pilznensi, item Iohannis Miethnowsky, Guth Sawsky in Sawy et Stanislai de Sulowicze in Cracoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Dobeslao de Diblino, venatori Dobrzinensi, bona Adae Buslawsky in Buslawi Brysky, relictae Adae et sors Iohannis Regula in Babcze, item Annae Plossyna viduae ibidem in Babcze in districtu Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 121 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Georgio Hubathi bona Adae de Helgotha, necnon advocatia advocati in Glogova in districtu Calissiensi data sunt. r.. MK 16, f. 126 Circa oppidum Thumacz, 1497.11.06 Iohanni Bloch de Maiori Chelmicza bona Vislai de Zakrzewo et filii sui Pauli de ibidem, item Mathiae de eadem Zakrzewo, item Hedvigis viduae de Lakno, obligatio quam habet in Leszko in districtu Dobrzinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 131 Circa oppidum Thynacz, 1497.11.06 Nicolao Januschowsky bona Petri et Nicolai Brzostowsky in Januschowicze et Brzostowicze, Nicolai Subovinsky in Januschowicze in districtu Opocznensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 132 Circa oppidum Thynacz, 1497.11.07 Aucto de Panievo, capitaneo Zidaczoviensi et Striensi, bona nob. Brathkowski antiqui in Brathkowicze et Petri filii eiusdem in Brzeznicza, Ivaschkonis de Kruschelnicza, Mikythae de Sziemiglynow in Striensi, Jaczkonis Szwarziczowski, Michaëlis Gluchy de Vithvicza, Ivaschkonis Zbithicz de Struthin et Luczka de eadem Struthin, necnon mulieris Marchwa in Lissowicze et Zadrzewcze in Zidaczoviensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 147 In civitate Haliciensi, 1497.11.08 Iohanni Szieczkowsky bona hon. Iacobi Strachoczsky in Roschicze, necnon Andreae et Balthasari nepotum eius in ibidem data sunt. VP r.. MK 16, f. 134 Leopolis, 1497.11.13 Iohanni Jablonski sors haereditaria Nicolai et Mathiae de Garbow in villis Maiori Szliessino, in Minori Crzizanow et Garbow in districtu Orloviensi et terra Lanciciensi data est. VP r.. MK 16, f. 177 Leopolis, 1497.11.13 Alberto Cobrzinski et Strogomiro Vilczogorski bona Iohannis de Vaszino, subiudicis terrae Plocensis, Iohannis Lasz Szolszina, advocatia Mathiae ac obligatio in Piasthowa, Nicolai Ripka et Gregorii Skoczek in Slynicza, Iacobi praepositi S. Spiritus in Sieprcz in Vilczagora, Bodek in Piasthova ac Margarethae Szalkova in Minori Grothkovo obligationes, item Nazebaii de Polthowsko in Goworovo et Bolestae de Dzarnow advocatia in terra Plocensi data sunt. VP. MK 16, f. 198 Leopolis, 1497.11.18 Rex Iohanni Senior de Danaborz, castellano Rogosnensi et capitaneo Naklensi, medietatem telonei Naklensis in 600 fl. hung. Iohanni Rakowsky obligare admittit. VP. MK 16, f. 122 Leopolis, 1497.11.18 Confirmatio reformationis dotis et dotalicii Elisabeth uxoris Procopii Szieprsky in summa 2600 fl. hung. per eum in medietate curiae in Luschin et in omnibus bonis, in Plocensi, Dobrzinensi, Gostinensi et Gumbinensi districtibus sitis, inscriptorum. VP r.. MK 16, f. 122 Leopolis, 1497.11.19 Resignatio molendinorum praefatorum (vide supra Nr. 833) et summae pecuniariae, quam habet Petrus Adam in Bogdanka et lapideae consortis eiusdem Adae Luciae nob. Petro Choczieschowski. n.. MK 16, f. 97 Leopolis, 1497.11.19 Rex testificatur Martinum Cosserz, tenutarium villae regiae Mirzewo in districtu Gnesnensi 400 marc. dotis et dotalicii et 50 fl. pro dono super medietate dictae villae Catharinae uxori suae inscripsisse. VP. MK 16, f. 118 Leopolis, 1497.11.22 Zavissio de Cunradecz, castellano Plocensi, bona haereditaria omnium et singulorum terrigenarum nostrorum in terris Plocensi, Zawkrzensi et Viznensi consistentia, qui videlicet bellicae expeditioni praefatae non interfuerint seu ad eandem non expediverunt, vel ad eandem venientes ante exercitus nostri dimissionem de bello praefato recesserunt et fugierunt, aut se in aciem non ordinaverunt, vel in locis suis, in quibus fuerint ordinati tempore conflictus non steterunt, super quae hactenus litteras non dedimus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 145 Leopolis, 1497.11.22 Nicolao Zolkiewsky, curiensi regio, bona ac obligationes Nicolai Scheliga, Iohannis Philipowicz, Mathiae Thuzykowicz de Holhow alias de Czarnlozy, Stanislai Zidowicz de Borow, Iohannis Dworziczsky in Dworziska, Iohannis Benedicti Sczibalka de Wyrbicza Iohannis Ziemak de Vysznyow, reformatio uxoris Zulynski, Augustini, Szwianthoslai de Maschow, Andreae Andrzeyowsky in Chelmensi, viduae Szwitharzowa et filii sui in Belzensi terris, Nicolai Hurko de Mathycz data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Leopolis, 1497.11.24 Rex advocatiam Vrzadoviensem de manibus puerorum olim Martini Porosz in eadem summa, in qua idem Martinus dictam advocatiam de manibus fam. Nicolai Gambala, civis Lublinensis, exemerat, Sbigneo de Thanczin, succamerario Cracoviensi, eximere admittit. VP r.. MK 16, f. 125 Leopolis, 1497.11.30 Rex sententiam arbitralem per commissarios suos: Andream Roza, archiepiscopum Leopoliensem, Vincentium de Przeramb, regni vicecancellarium, Stanislaum de Chodecz, castellanum Leopoliensem, capitaneum Haliciensem et Camienieczensem, et Nicolaum de Brzeszie, in causa controversiae inter Iohannem Fredro de Plieschowicze ex una, et Sophiam ac Catharinam germanas, consortes Petri de Bludniky et Iacobi de Copiczynice, ex altera parte, ratione villarum Czeschky, Szanoczany et Poczkowicze ortae, latam confirmat. VP. MK 16, f. 127 Leopolis, 1497.11.30 Rex testificatur Nicolaum de Chorupnik resignasse sortes suas, quas habeat et in posterum habuerit, post matrem et Nicolaum Zolnierz fratrum suum, in Chorupnik et Przezniegow, in districtu Crasnosthaviensi vel Chelmensi, praeter unum laneum sporny dictum, Iacobo Mothiczka de Ostrzicza, stipendiario regio, pro servitio eius in comitiva Groth rotmagistri regii in 5 equis cum additamento 100 marcarum. VP. MK 16, f. 130 Leopolis, 1497.12.05 Sochae de Strzeszkowicze bona Annae et Barbarae sororum virginum, filiarum nob. olim Msczyui advocati Lanenensis ipsius, in et super medietate molendini, piscina, 6 cmetonibus in Strzeszkowicze in terra Lublinensi modo obligatorio inscriptis data sunt. VP r.. MK 16, f. 135 Leopolis, 1497.12.05 Hieronimo Jezowski scultetia in villa regali Cyuczlova in terra Sandecensi data est. VP r.. MK 16, f. 135 Leopolis, 1497.12.06 Rex Iohanni Virzbiczsky, capitaneo Leopoliensi, mandat, ut monachos ruthenorum de monasterio Vnieyowiensi eorumque subditos ad labores et onera extra iura ipsorum non compellat. VP. MK 16, f. 132 Leopolis, 1497.12.07 Rex testificatur Andream de Schamotuli, castellanum Calissiensem, bona tenutae suae oppidum Javorow in terra Leopoliensi, districtu Grodecensi, consensu regio, Spitkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, in 1000 marcis ad 6 annos obligasse. VP r.. MK 16, f. 136 Leopolis, 1497.12.07 Rex testificatur Iohannem Kossnar, civem Leopoliensem, balneum suum vulgariter armenicum dictum in suburbio civitatis Leopoliensis, foris muros civitatis retro ecclesiam B. V. Mariae, cum domibus, hortis et areis Elisabeth de Podossie, relictae olim Georgii Strumilo, castellani Leopoliensis, pro 700 fl. hung. iure haereditario vendidisse. VP. MK 16, f. 139 Leopolis, 1497.12.08 Rex duas litteras Casimiri IV regis Ivaskoni armeno, cubiculario suo, datas super inscriptione 50 marc. in villa Kozicze et super exemptione villae Giemielyno, etiam in districtu Leopoliensi sitae, deperditas innovat. VP. MK 16, f. 138 Leopolis, 1497.12.08 Rex controversiam inter Iohannem Crowiczski decanum et consules Leopolienses ratione mercaturae armenorum et ruthenorum in suburbio Leopoliensi circa ecclesiam s. Iohannis ortam disiudicat. VP. MK 16, f. 140 Leopolis, 1497.12.08 Rex in causa inter consules Leopolienses et Petrum Zwarshowsky cum uxore Ursula, ratione praedii Olhowsko, sententiam fert. VP. MK 16, f. 140 Leopolis, 1497.12.08 Rex in causa inter consules Leopolienses et armenos ac ruthenos, mercaturam in suburbio Leopoliensi sub castro exercentes, decretum fert. VP. MK 16, f. 141 Leopolis, 1497.12.09 Confirmatio regia inscriptionis dotis et dotalicii 200 marc. Annae, filiae olim Iohannis Goldacz, vexilliferi Haliciensis, per maritum eius Andream Vithkowski super medietate advocatiae in villa regali Vitkowicze. VP r.. MK 16, f. 137 Leopolis, 1497.12.09 Rex fam. Nicolaum Harnasch, civem Leopoliensem et haeredem in Laszki, ab expeditione bellica ad 3 annos absolvit. VP. MK 16, f. 137 Leopolis, 1497.12.09 Rex ad petitionem Raphaëlis de Lesczno, castellani Gnesnensis et curiae suae marsalci, Jasczoldo Chwalenczky medietatem telonei Brzestensis de manibus Andreae Oporowski eximere admittit. VP. MK 16, f. 144 Radom, 1497.12.27 Rex Iohanni Janowski de Gardzinicze 650 marc. pro die Iohannis Baptistae venturo (24 iun. 1498) solvere seu in teloneo aggerali alias grobelne Lublinensi inscribere se obligat. VP. MK 16, f. 142 Radom, 1497.12.28 Rex Nicolao Spoth de Pilczicza villas regales Kielia et Czissow in districtu Gdanensi de manibus puerorum olim Laurentii Caschuba Krokowski, curiensis regii, eximere admittit. . MK 16, f. 144 Radom, 1497.12.28 Rex Vito Veülsdorff villas regales Bossow et Bestenhayn in districtu Gdanensi de manibus successorum Leonardi Caschuba Krokowski, curiensis regii, eximere admittit. VP. MK 16, f. 145 Radom, 1497.12.28 Consensus eximendi villam regalem Basilia de manibus successorum Leonardi Caschuba Krokowski, curiensis regii, Nicolao de Baysen, palatino Mariemburgensi datus est. VP r.. MK 16, f. 145 Radom, 1497.12.28 Rex testificatur Iohannem de Gardzinicze Nicolao Firley de Janowcze, vexillifero Cracoviensi, proprietatem bonorum suorum, quam post Annam haeredem de Janowicze in villis Janowicze, Sirokomlya, Oblasz, Mschadl et Lagow in terra Sandomiriensi obtinuisset, resignasse. VP. MK 16, f. 146 Radom, 1497.12.28 Rex Nicolao Firley de Dambrowicza vexilliferatum Cracoviensem, post ascensionem Iohannis de Tharnow ad castellanatum Lublinensem vacantem, donat. VP. MK 16, f. 146 Lowicz, 1498.01.04 Rex Casparo Rachwicz de Thar….., curiensi suo, bona in ducatu Glogoviensi, de quibus servitium in tribus equis debetur, iure feodali ad se devoluta, donat. VP. MK 16, f. 147 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.21 Paulo de Sborzoua, notario terrae Lublinensis, bona olim Nicolai Gambrzewski uxorisque ac puerorum seu haeredum eiusdem, obligationesque, reformationes et alia data sunt. VP. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Dilatio termini solutionis summae 1500 fl. in auro et 200 fl. in moneta ad festum Assumptionis Mariae (15 aug.) proxime venturum, cassando omnes priores litteras nostrae inscriptionis gen. Iohanni Comorowski in villa nostra regali Rakowicze, in terra et districtu Cracoviensi sita, inscriptae sub forma priorum litterarum eidem in villa praefata inscriptarum. VP r.. MK 16, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Dilatio termini solutionis summae 600 fl. hung. in auro puro et bono pondere et 700 fl. in mediis grossis ad festum Assumptionis Mariae (15 aug.) proxime futurum, cassando omnes priores litteras nostras inscriptionis nob. Iohanni Szmolik in oppido nostro Schlvmniky in terra Cracoviensi sito inscriptae sub forma solita. VP r.. MK 16, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.01.25 Nicolao Lipniczski bona Czarnkowsky in Jakymowicze, necnon reformatio consortis eius in Sulislawicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Rex canonicatum et praebendam ecclesiae cathedralis Premisliensis, post mortem Iacobi praedicatoris moderni ad eum pro prima tantum vice nominati, almae universitati studii Cracoviensis pro doctore theologiae vel iuris canonici incorporat. VP. MK 16, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Rex ad petitionem Nicolai de Ostrow, palatini Sandomiriensis et capitanei Lublinensis, de villa eius haereditaria Przethoczno in districtu Sandomiriensi oppidum locare admittit et fora annualia pro festis Annuntiationis (25 mar.) et Praesentationis V. M. (21 nov.) et Barbarae (4 dec.), septimanalia vero pro qualibet feria secunda ibidem instituit. VP. MK 16, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.03 Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi, bona Andreae Cozmyrzowski et uxoris suae sortes in Cozmyrzow, in Dalyowicze, item Iohannis Barzy dicti Zak in Slyanczin in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Rex Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo Glogoviensis ducatus, bona Cronsko in eodem ducatu iure feodali post mortem Iohannis Vlok ad se devoluta iure perpetuo donat. VP. MK 16, f. 153 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Rex Dadzibogio Janpolak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis, 7000 fl. hung. debiti in castro et oppido Miedzirzecz in Polonia Maiori inscribit. VP. MK 16, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.05 Consensus eximendi castrum ac oppidum nostrum Colo Iohanni Polak de Carnkow, capitaneo ducatus Glogoviensis, de manibus Iohannis de Cosczieliecz, palatini Junivladislaviensis, cum omnibus bonis, villis ad ipsum pertinentibus et de iure spectantibus ac cum omnibus censibus etc., prout praefatus palatinus tenuit, usque ad nostram vel nostrorum successorum eius vel suorum exemptionem, quibus exemptis etc., iuribus nostris regalibus et stationibus semper salvis (datus est). VP r.. MK 16, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Rex, omisso termino solutionis summae 900 fl. hung. Derslao de Smogorzow, capitaneo olim Radomiensi, pro festo Nativitatis Christi proxime praeterito, summam hanc filiis eius Stanislao, Nicolao, Andreae, Iohanni, Mathiae, Petro et Venceslao pro die Iohannis Baptistae proximo solvere seu in villa Comorow districtus Ravensis inscribere promittit. VP. MK 16, f. 155 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Rex testificatur Iohannem Tirnka, campiductorem regium, capitaneum Osswiaczimensem et tenutarium castri Olschtenensis, 3000 fl. hung. ratione dotis et dotalicii Catharinae de Pok, consorti suae, in castro Olsthensi inscripsisse. VP. MK 16, f. 156 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad praelatos, dignitarios, nobiles et officiales regni et civitatum de modo solvendi exactionem vasorum alias czopowe in conventu regni constitutam. . MK 16, f. 343 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Confirmatio privilegiorum civitatis nostrae Siradiensis consulibus totique communitati eiusdem civitatis data sub forma simili, sicut civitati Leopoliensi. VP r.. MK 16, f. 152 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Mathiae Brzezniczski bona Iohannis Vylczek et Elisabeth coniugis suae, Blasii et Catharinae coniugis suae, Catharinae, Barbarae et Piotruschae, Iohannis, Janussii et Iacobi fratrum, necnon Iohannis et Iacobi filiastrorum eius ac Dorotheae relictae olim Stanislai in utraque Vielieborowicze, in districtu Sandomiriensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.08 Libertas 8 annorum oppidanis Illzensibus data post ignis incendium ad vota et petitiones ill-mi principis ac rev-mi dni cardinalis etc., germani nostri carissimi, ab omnibus teloneis, foralibus, contributionibus, exactionibusque quibuslibet noviter institutis et quomodolibet instituendis, a data continue se et immediate sequentium decursum duratura. VP r.. MK 16, f. 155 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.08 Andreae de Bichava bona Iohannis Puczek de Rudaviecz, Iohannis Cluzicz alias Rzepczicz de Puczkovicze, Margarethae filiae Gradkonis de …..(deest), Petri Crustra et Martini filii sui de Maiori Branvicza, Stanislai de Wielieborovicze in districtu Urzandoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Stanislao Lubomirski bona nob. Radwanski de Swieborowicze, Iohannis Swierczewski scultetia in Gyodlanka, quam obligavit cuidam civi de Brzesko, in terra Cracoviensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Strogomirio de Vilczagora bona Margarethae Szalkowska de Grothkovo, Mathiae advocati in Piaszthowo, obligatio Budek de ibidem in districtu Plocensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Bernardo de Lubrancz, thesaurario Brestensi, bona hon. Iohannis Redeczki Krukow et Redecz et Annae consortis Cheldae de Lubrancz, Skierka de Brzezie et Cziablo Vstronski in districtu Brestensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Iohanni Stanczik Rudsky bona nobb. Stanislai Oremus de Gasthin, Mathiae de Minori Gromadzicze et lab. Iohannis cmetonis de Mieczicze cum obligatione, quam habet in Przewosz, in districtu Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Clementi Bachcziczski, cubiculario regio, bona Bernhardi Cyolych de Gorka, Martini Cossiszko de Mlodavyn in Nieszmirow et Elisabeth Costirzina de Canino in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Creslao Opathowski de Janowicze bona Bernhardi Bidzynski et obligatio eiusdem in Janowicze data sunt. VP r.. MK 16, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Andreae Sborowski bona Nicolai Mitha de Maiori Pozoga, Stanislai Zadzikiek de Jarzambky, Iacobi Zira de Mithek, Iacobi de Zdzislawkowicze et Fulki et fratrum suorum indivisorum, Stanislai Kikowski de Thopolia, in districtu Visliciensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 158 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.11 Petro Vangierski bona seu sors haereditaria Hedvigis filiae olim Iohannis Milayek, Dorotheae olim Laurentii Milayek, Annae Lewkowa de Vangri, Mathiae et Georgii Mosczensczy de Cleparz et Skampe in districtu Pizdrensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Iohanni de Ivanova, cubiculario regio, bona Pauli de Viszakynin et Grochove in terra Lucoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Petro Swianthkowsky bona Andreae et Annae in Kaczkovo propter eorum inoboedientiam, Iohannis vero Clyza Nyeszwostowski ex eo, quia exsistens in bello praefato ad aciem exercitus etc., in districtu Kczinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Iohanni de Janowicze bona N. de Janowicze et matris eiusdem in districtu Ciriciensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.12 Petro Spoth de Crayow, vexillifero Sandomiriensi, bona Milanowski, Petri Strzambosch, obligatio plebani in Wyeniawa Dobromirz, obligatio Alexii in Valiczowo, Andreae Paliky de Bielnyn, Petri Wostko de Strzalkow, advocati in Modrzewicze, Andreae Ruskowsky, Mscivii de Przestalowicze, Nicolai Borek Scziczenski, in Radomiensi et Chancinensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Petro Cozyelsky bona Petri, Nicolai, Felicis germanorum in Ostrazna et Helenae matris eorum in eadem Ostrazna et Camyen et reformatio eiusdem, Nicolai filii olim Laurentii in Slawno, Catharinae relictae olim Iohannis Sepyensky in Sepne et Vignanow in districtu Opocznensi, propter absentiam et non expeditionem, data sunt. . MK 16, f. 158 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Nicolao de Brzezie bona Iohannis de Janowicze et Raphaëlis eius fratris germani de eadem Janowicze haeredum in districtu Ciricensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 159 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Iohanni Jordan de Zakliczin bona Iohannis Leszen et Mathiae Machnycz de Boyanczicze in districtu Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 160 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex 3000 fl. hung. debiti Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, in oppido Ropczicze et villis adiacentibus inscribit. VP r.. MK 16, f. 160 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Iohanni Przerambski, vexillifero Siradiensi, bona Iacobi et Stanislai germanorum de Barthodziegie et Iohannis advocati in Niechczicze in terra Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Bernardo Strzezowski bona Buchnae in eadem Strzezow in districtu Calissiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Stawski bona lab. Alberti Sowka in Gromadzicze in terra Vielunensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 161 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.15 Ivaskoni armeno advocatia Andreae Ostrowsky, advocati Premisliensis, data est. VP r.. MK 16, f. 168 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.16 Rex testificatur Creslaum de Curozwanki, episcopum Vladislaviensem, haeredem bonorum Szaniecz in districtu Visliciensi, Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem, haeredem bonorum Cyzow in districtu Sandomiriensi, Zdziechowicze in terra Lublinensi et districtu Urzandoviensi, ac Działoszyce cum Chmielow in terra Cracoviensi et districtu Xyasch, ex morte matris suae Barbarae Cyzowska ad se devolutorum, et Stanislaum Laszoczky, haeredem de Brzezyny districtus Lanciciensis, cardinali Friderico pro Iohanne Lassoczky, quondam scholastico Gnesnensi, tanquam dioecesano et persona spirituali, sub vadio 5000 fl. hung. fideiussisse. VP r.. MK 16, f. 163 Cracovia, 1498.02.27 Stanislao de Dobrky, subdapifero Plocensi, bona Andreae et Iohannis de Kierz, Iohannis Pusczonek de Dlusnowo, Vyndiczina de ibidem, Lakosz et Iohannis Kruczek de Dlusnowo, Thomae et Mathiae germanorum de Brodzino, Mathiae Lisak, Nicolai Goworek et Iohannis Lvy de Trzanschew, in terra Plocensi et districtibus Plonensi et Bielscensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.02.- Rex cardinali Friderico, fratri suo, personas, quas voluerit, ad burgrabiatum castri Cracoviensis promovere facultatem dat. . MK 16, f. 162 Cracovia, 1498.03.02 Lucae Miesski, cubiculario regio, advocatia nob. Catharinae advocatae in Lipno in terra Dobrzinensi et districtu Ripinensi data est. VP r.. MK 16, f. 167 Cracovia, 1498.03.02 Petro Dimideczsky bona nob. Hryn, Iwan, Waszili, Petri, Gregorii de Brzozow in districtu Colomiensi et alia ex eo, quia scismatico Mucha eo tempore, dum terras nostras vastabat, adheserant, ad nos devoluta data sunt. VP r.. MK 16, f. 162 Cracovia, 1498.03.06 Michaëli Mnynowsky bona nobilium et circumspectorum Iohannis Czulchowsky et obligatio eiusdem in Thrzonow, Georgii Zebrzidowsky obligationes in Przibislavicze, Adamowicze, Srzeniava et Ivanowicze, Iohannis Zalassowsky, civis Tharnowiensis, Iacobi vitreatoris de Jassan in Trzemeschna, Iacobi Michowski, abbatis Andreyowiensis, et Iohannis fratris eiusdem et obligationes ipsorum, necnon advocatia in Sobiesanky datae sunt. VP r.. MK 16, f. 168 Cracovia, 1498.03.10 Lucae Zebrzidowsky bona Salomonis Imbran, civis Cracoviensis, in Kawieczin et Opathkowicze, Petri Golieniecz in Rzadowicze et Clementis Slonko, civium Proschoviensium, in eadem Rzadowicze, in districtu Cracoviensi, ac obligationes ipsorum, quascunque et ubicunque habent, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.12 Iohanni Dzidowsky, cubiculario regio, bona Vincentii Gvrowsky alias Szieyka in Gurowo, Nicolai Mikolayowski Bambanek in Mikolayowicze, Laurentii Czielmowsky alias Corczak, in districtu Calissiensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.12 Nicolao Chelinsky bona, obligationes ac reformationes Nicolai doctor, Lucreciae et Sophiae Dupczanka in Dumycze, Barbarae relictae olim Iohannis de Paczoltowicze, Stanislai Paczolthowski in Wschanczin, Catharinae et Annae Gieraschowskie in Radwanowicze, Stanislai Lazovy in Lazy, Valentini et Martini Zatorski et Fredrich Scheling de Cracovia in Czathkowicze, Iacobi Sowanko de Zdbyk, pars Kozdzawska in Lapczicza, Alberti Wronka in Bibicze ac scultetiae haereditariae in Bybycze, in Szczklary, in Rudnik, in Krzinka, in Irzmanowicze, in terra Cracoviensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.03.13 Rex, ad petitionem Martini plebani Corczinensis, quoddam decretum Stanislai Schaffraniecz de Pieskowaskala capitanei, Othae Czarnoczsky de Nieprowicze iudicis, Iohannis Swiathki, burgrabii castri Novae Civitatis Corczin, commissariorum per reginam Elisabeth specialiter deputatorum, in causa inter plebanum et cmetones Corczinenses, ratione certorum agrorum, pratorum et dotis plebanalis, confirmat. VP. MK 16, f. 172 Cracovia, 1498.03.14 Petro Boreczsky bona Iohannis Czebrowsky in Przeszwody et Ribalowy, Annae Czebrovska, necnon Catharinae, Helenae et Rozae, filiarum Pelczae in Czebr in districtu Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.15 Rex decretum in causa inter Martinum Cassor, zupparium Premisliensem et teloneatorem Cracoviensem, ac consules civitatis Biecensis, ratione telonei hungarici, fert. VP. MK 16, f. 173 Cracovia, 1498.03.15 Stanislao de Conieczpolie bona Predborii, quae habet in villis Carnnow, Luczicze, Deschno et Vaschlin, necnon obligatio Iacobi Dambienski et uxoris eius, quam habent in villis Lvbyczsko et Carly in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.16 Andreae Sandek de Thomaskowicze bona lab. Iohannis Niemyecz in Thomaskowicze in terra Cracoviensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 174 Cracovia, 1498.03.19 Hriczkoni Podbussky bona Ivasko, Radvan, Roman filiorum Jaczkonis, et Ivasko Bohdan Veritha, Hanykae filiae Hilkonis ac Phedori in Gieszennycza, item Dzyvrz Stanko, Phenko Biely in Sylcze in Samboriensi, Ivaskonis et Jaczkonis filii eiusdem Hvrossky in Popielie in Drohobiczensi districtibus data sunt. VP r.. MK 16, f. 175 Cracovia, 1498.03.24 Rex ad petitionem fratris Stephani, nomine Iacobi abbatis et totius conventus monasterii Andrzeyowiensis ordinis cisterciensis oblatam, litteras Vladislai III, Poloniae regis, monasterio Andreoviensi super foralibus alias targowe Cracoviae, f. 4 post Oculi (2 mar.), anno 1440 datas confirmat. VP. MK 16, f. 176 Cracovia, 1498.04.01 Rex Petro de Curozwanki, castellano Sandomiriensi et regni thesaurario, summam 4383 fl. hung. debiti in villis Padew, Thuschow, Jaszlani, Przekop, Plaw et Plawskawolia, ad oppidum Ossiek pertinentibus, in districtu Sandomiriensi sitis, inscribit. VP. MK 16, f. 178 Cracovia, 1498.04.02 Rex Iohanni Boyarzyn de Biala, tubicenae suo, praedium Andrziski, in districtu Sandomiriensi, in littore fluvii Vysla, ad vitae tempora donat. VP. MK 16, f. 177 Cracovia, 1498.04.04 Nicolao Firley de Dambrovicze, vexillifero Cracoviensi, bona Ludmillae Thurzinska et Iacobi germani eius de Thurzin in districtu Radomiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 197 Cracovia, 1498.04.10 Nicolao Czikowsky de Mikluschowicze, burgrabio castri Cracoviensis et pincernae curiae regiae, bona Georgii Radlowski in terra Premisliensi et districtu Samboriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 178 Cracovia, 1498.04.22 Alberto Cobrzinsky cubiculario, Petro de Novavilla et Iohanni de Jassienie bona Thomae de Camienie in Viczolkow et filiastrorum ipsius Andreae Bambol et Petri, Stanislai Sobey in Camienie et Jassienie, item Catharinae et filiarum olim Stephani Gabalicz in Camienie, item obligatio Nicolai, quam habet in Jassienie, Mathiae Drosd de Bablew, Smarz de Magna Thurza, Michaëlis de Rzuchow, item Vielkyan de Lubowcza, Stanislai de Makowcz, item Iohannis et uxoris ipsius Hedvigis ac Catharinae sororis, Iohannis Zolnicz et Paridis in Choczey, item Andreae et uxoris ipsius Margarethae in Maluczino et Ossowka, item Catharinae et viri eius, Annae de Cobrziniecz in Opolie, item Antonii et fratris ipsius Iacobi de Pynino, in terra Dobrzinensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.04.22 Alberto Cobrzinski cubiculario et Andreae Kiaskowsky bona seu advocatia in Przepusth ven. Cristini canonici Junivladislaviensis et molendinum in Grabienow ac obligatio eiusdem in Wloscziscza, in districtu Brestensi, datae sunt. VP r.. MK 16, f. 198 Cracovia, 1498.04.25 Rex, ad petitionem cardinalis Friderici, fratris sui, in oppido eius Lagonicensi districtus Opocznensis fora annualia pro festis Divisionis Apostolorum (15 iul.) et Lucae (18 oct.), septimanalia vero pro quolibet sabbato instituit. VP. MK 16, f. 208 Cracovia, 1498.04.25 Forum annuale civitati Lovicensi, in terra Sochaczoviensi sitae, incolisque eiusdem civitatis, ad petitionem dni cardinalis, germani nostri carissimi, pro festo s. Luciae (13 dec.) singulis annis celebrandum sub forma simili et data, praesentibusque eisdem, sicut in superioribus litteris Langonicensi oppido, est concessum. VP r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.04.26 Petro Piwko de Gluchow, cubiculario regio, bona Annae Drwaliewska, Elisabeth consortis olim Scarpkonis Piwko, Nicolai Mieykowski, necnon obligationes Bernhardi Strzezkowski in Wachadow, Stanczik ibidem, Nicolai Meykowski praedicti in Schalowa, Petri in Minori Wlina, in Cracoviensi, Xaschensi et Biecensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 179 Cracovia, 1498.04.26 Nobilis Margaretha relicta olim Stanislai Myssopad de Conin resignat et condescendit in toto nob. Nicolao, filio suo, reformationem suam, quam maritus suus praefatus fecit iuxta litteras reformationis. VP r.. MK 16, f. 229 Cracovia, 1498.04.27 Petro Kalowsky, cubiculario regio, bona nob. K. Zawischina dicta Zigarthowa in villa regia Dupye in districtu Siradiensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.04.28 Abrahae Michalowsky campum Odwyschenskie dictum provv. Iohannis Carpa, Nicolai sartoris, oppidanorum de Grodek, in terra Leopoliensi, eis in certa pecuniarum summa inscriptum seu obligatum, datur. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.04.28 Iohanni Hriczko de Nowemiastho sors haereditaria Stanislai Pieniek in Vezwrothowicze, Nicolai Nowobyelcze, Bohdan Jaworski in Jawor et Thurzecz in terra Premisliensi et districtu Samboriensi data est. VP r.. MK 16, f. 180 Cracovia, 1498.05.08 Rex Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, villam Sroczko terrae Lublinensis de manibus Iohannis Dobrzelinsky eximere admittit. VP r.. MK 16, f. 200 Cracovia, 1498.05.09 Iohanni Spargalth de Vissniova bona Iohannis, Felicis, Nicolai, Georgii de Schuffnarova, Bernardi de Machnowka, necnon obligatio Andreae de Othvinow in Jazova, in Sandomiriensi et Biecensi districtibus, data sunt. VP r.. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.14 Rex Nicolao de Ostrow, palatino Sandomiriensi et capitaneo Lublinensi, certa perlucra, super Iohanne Dobrzelinsky tenutario villae regiae Sroczko, in terra Lublinensi, acquisita, in praefata villa repetere admittit. VP. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.14 Rex admittit, ut Dvnyn de Vgiasd villam regalem tenutae suae Bobrowiecz, in terra Lanciciensi et districtu Brzeznensi, in 150 fl. hung. Iohanni Lieniek de Rokithnicza, tribuno et capitaneo Ravensi, obliget. VP. MK 16, f. 199 Cracovia, 1498.05.24 Rex consulibus civitatis Plocensis cannalia alias ruri in loco civili construendi, ad eadem aquam convertendi atque censum de eisdem limitandi facultatem concedit. VP. MK 16, f. 201 Cracovia, 1498.05.26 Rex debitum 737 marcarum Spitkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, ad festum Nativitatis Christi solvere seu intromissionem in oppidum Kovale cum villis terrae Cuiaviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 200 Cracovia, 1498.05.31 Rex Raphaëlem de Lesczno, castellanum Gnesnensem et capitaneum Brzesthensem et Radzieiowiensem, certiorem facit, ut de censibus de oppido Radzieiow et districtu Radzieioviensi, Gregorio de Ludbrancz, vicecancellario regni, et post mortem eius monasterio in Ludbrancz respondeat. R. MK 16, f. 202 Cracovia, 1498.06.02 Rex testificatur Iohannem de Zlotha reformationem 1000 fl., quam Catharinae Sbignewa, gloti suae, relictae olim Dobeslai Zloczsky, castellani Czechoviensis, germani sui, paulo superiori tempore, in medietate bonorum suorum haereditariorum Wlosthowicze et Lapschow in Cracoviensi, atque Dambie, Dymlyn et Dzietrzichowicze in Sandomiriensi terris inscripsisset, super tota villa Wlostowicze atque tota sua parte in Lapschow transportasse et transtulisse. VP. MK 16, f. 207 Cracovia, 1498.06.04 Rex testificatur Vincentium Ossuchowski pro villa sua Ossvchow in districtu Sochaczoviensi, quam Iacobus de Drzeuicza, castellanus Zarnoviensis, propter absentiam a bello super se impetravisset, cum Mathia Drzewiczky, secretario regio, et fratribus eius, filiis dicti Iacobi, talem fecisse contractum, quod Vincentius Ossvchowsky dicto Mathiae Drzewiczky et fratribus eius ad festum Nativitatis Christi proximum 300 fl. hung. solvere seu litteras et inscriptiones super oppidum regale Biala in districtu Ravensi in manus ipsius, si eas recipere voluerit, consensu regio accedente, reponere debeat. VP. MK 16, f. 204 Cracovia, 1498.06.04 Rex 1000 fl. debiti (350 in auro et 650 in mediis grossis) ab Erasmo Barsky mutuati super censibus ex pannicidiis Cracoviensibus et ex piscatura alias stroza extra Cracoviam, quam Fredericus Schilling, civis Cracoviensis, tenuit, et super villa Czirmno terrae Gostinensis inscribit. VP. MK 16, f. 205 Cracovia, 1498.06.10 Rex nob. Iohanni Veres de Farnal, ratione servitiorum patri suo et sibi praestitorum, censum annuum 100 fl. in zuppis Cracoviensibus donat. VP. MK 16, f. 206 Cracovia, 1498.06.10 Rex Iohanni Comorowsky de Ziwiecz omnia bona quaecunque habet Andreae et Michaëli Carwath, germanis de Lomnicza, tenutariis comitatus Lipthowiensis, vendere et resignare permittit. VP. MK 16, f. 208 Cracovia, 1498.06.13 Rex certum contractum inter Janussium ducem Zathoriensem et Petrum Mischkowski, castellanum Sandecensem, ratione villarum Spithkowicze et Bachowicze terrae Cracoviensis confirmat. VP. MK 16, f. 210 Cracovia, 1498.06.20 Iohanni de Nawos bona Gregorii Szrzedzienski in districtu Chelmensi, propter eius bello praeterito non satisfactionem, data sunt. VP r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.06.20 Paulo de Dzektharow bona Iacobi Czribicz et Iohannis Stanislai fratris sui de eadem Dzektharzow, Stanislai et Iohannis de Minori Dzektarzow germanorum dicti Concze, Iohannis et Thomae de Langow Sbroskowic data sunt. r.. MK 16, f. 209 Cracovia, 1498.06.21 Rex Iacobo de Glinki, capitaneo Gostinensi, bona Slochow, Choynicze, Fredeland et Landek de manibus Nicolai de Cosczieliecz, Thucholiensis et Swecensis capitanei, pro 4400 fl. hung. eximere admittit, dictamque summam in praedictis bonis et in oppidis Hamersteyn et Bialbork eidem Iacobo de Glinky inscribit. VP. MK 16, f. 210 Cracovia, 1498.06.23 Rex consentit, ut Paulus Baliczski, capitaneus et tenutarius in Boleslawiecz, certam summam pecuniarum uxori suae Sophiae de Pieszkowascala in dictis bonis reformare possit. VP. MK 16, f. 212 Cracovia, 1498.06.23 Consensus datus gen. Stanislao Curopathwa, castellano Chelmensi, obligandi villas regales utraque Ruda Inferiorem et Superiorem atque teloneum in Wlodawa cum tabernis et silvam dictam Cossini in terra Chelmensi, in summis pecuniarum sibi in eisdem inscriptis, non excedendo summam capitalem, gen. Petro Smyothanka, iudici terrae Chelmensis, iuribus et stationibus salvis. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.25 Consensus nob. Iuasko armeno datus obligandi villas regales Cozicze et Giemielino, in terra Leopoliensi sitas, tenutae suae, in summis pecuniarum sibi iuste inscriptis, ita quod non excedatur summa capitalis, nob. Iohanni Ozigalka, iuribus et stationibus semper salvis. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.26 Rex Petro Thedaldi de Florentia, nepoti Aynolphi Thedaldi de Florentia, Cracoviensis et Russiae zupparii, 4180 marc. in zuppis Drohobicensibus demonstrat. VP. MK 16, f. 224 Cracovia, 1498.06.28 Rex 1500 fl. hung. debiti Iohanni Comorowsky et Andreae ac Michaëli Charwat, comitibus Liptoviensibus, pro festo Purificationis V. M. proximo (2 feb. 1499) reddere seu intromissionem in villam Rakowicze districtus Cracoviensis dare se obligat. VP. MK 16, f. 215 Cracovia, 1498.06.29 Rex iudaeis ex ducatu Lithuaniae expulsis libertatem oppida regalia in regno Poloniae inhabitandi ad unum annum prolongat. VP. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.29 Hieronimo Braniczky bona Barbarae Gladischowa in Schumbarg cum advocatia et kopa et Stanislai Gladisch Koralovi et Vsczie, in terra Biecensi, data sunt. VP r.. MK 16, f. 213 Cracovia, 1498.06.29 Rex 2500 fl. hung. Nicolao Zborowski in villis Biesko, Wroblik, Iskrzyna, Oczow et Superior Crosczienko in terra Sanocensi inscriptam, super oppido Ropczicze et villis Gora Lopuchowa, Lanky, Glynnyk, Skodno, Zagoczicze, Mrowka, Brathkowicze, cassata priori inscriptione, demonstrat. VP. MK 16, f. 215 Cracovia, 1498.06.29 Rex Raphaëli de Lesczno, castellano Gnesnensi et capitaneo Radzieiowiensi et Brestensi, mandat, ut census capitaneatus Radzieioviensis Gregorio de Ludbrancz, regni vicecancellario, ad vitae tempora, censum uero annuum 35 fl. per eundem pro 700 fl. iure reemptionis emptum monasterio in Ludbrancz exsolvat. VP. MK 16, f. 216 Cracovia, 1498.07.02 Rex Catharinae de Oleschnicza, relictae olim Pauli Jassienski, castellani Sandomiriensis, et Paulo filio ipsius, 600 fl. hung. et 958 marc. in oppido Viecze, villis Viecze, Vilkow cum deserto, Glusko Maior et Glusko Minor, Novawiesz et Grocholicze cum fluvio Visla et ripa eiusdem, in districtu Sochaczoviensi, inscribit. VP. MK 16, f. 214 Cracovia, 1498.07.13 Iohannes Albertus, Poloniae rex, et Vladislaus, Hungariae rex, per rev. Iohannem Wyothcz, decretorum doctorem, episcopum Vesperimensem et Viennensem, Nicolaum Bamphy de Lindwa, supremum magistrum curiae regni Hungarie, Andream Both, comitem comitatus Zalodiensis, et Emericum Czobor de Czoborzenth Mihal, oratores cum pleno mandato, confoederationem certam praecipue contra Turcas concludunt. VP. MK 16, f. 218 Cracovia, 1498.07.14 Praelati et barones regni Poloniae se articulos concordiae inter reges Poloniae et Hungariae conclusos in omnibus punctis et condicionibus ratos et gratos habituros declarant. MK 16, f. 222 Cracovia, 1498.07.15 Rex Iohanni Tirnka de Radziborzany, Osszwiaczimensi et Olsthenensi capitaneo, 5000 fl. hung. debiti in oppido Nova Sandecz ac villis pertinentibus inscribit. VP. MK 16, f. 223 Cracovia, 1498.07.18 Iohanni Jordan de Zakliczin bona terrestria alias scultetia in Dragynya villa monasterii Cziriczyensis famm. Alberti, Stanislai iuniorum germanorum et Catharinae Marussowa, Annae et Stanislai, sorsque ipsorum in ibidem, omnesque obligationes eorum in terra Cracoviensi datae sunt. VP r.. MK 16, f. 222 Cracovia, 1498.07.28 Rex Myklvsch, agazoni suo, domum in civitate Nowa Szandecz, in platea Cracoviensi, inter domos Andreae Bathskowsky et Barthossii sutoris sitam, post mortem Varthslawski, civis et sutoris Sandeczensis, ad se devolutam, iure haereditario donat. MK 16, f. 217 Cracovia, 1498.08.01 Rex nob. Imram Salomon, civi Cracoviensi, summam 8000 fl. hung. debiti in zuppis Wielicziensibus ex cisticula, in quam pecunia aureorum pro sale minuto imponitur, tollendam inscribit. VP. MK 16, f. 225 Cracovia, 1498.08.01 Libertas Severino Herborth et fratri ipsius Iohanni super oppidum ipsorum Bruchnal, propter damna, quae in bonis et hominibus suis, per furtivum nuper Turcorum in terras nostras Russiae ingressum, igne et gladio perpessi sunt, ab omnibus solutionibus, teloneisque nostris non arrendatis a data praesentium per 12 annos immediate se sequentes dumtaxat duratura, data est. VP r. MK 16, f. 226 Cracovia, 1498.08.01 Rex pro Martino Broniewski, capitaneo Lubaczoviensi, advocatiam in villa Potilicz terrae Belzensis et districtus Lubaczoviensis, certis privilegiis iure haereditario erigit. VP. MK 16, f. 227 Cracovia, 1498.08.07 Rex Iacobo de Schidlowiecz, capitaneo Sochaczoviensi et curiae thesaurario, 1000 fl. hung. in oppido Bolemow et villis Bolemowska wiessz et Hvmyn, in terra Sochaczoviensi sitis, cum pannipressorio alias folusch et iure patronatus, inscribit. VP. MK 16, f. 227 Sandomiria, 1498.08.17 Augustino de Chalow bona seu reformatio Annae relictae olim Chaliowsky ibidem in Chalow data sunt. VP r. MK 16, f. 229 Sandomiria, 1498.08.20 Nicolaus Crzissky, scholasticus et canonicus Cracoviensis, coram Regia Mte 1/3 partem bonorum suorum in Crzissko et Nouawiess in terra Wschovensi et districtu Costensi, Andreae et Petro, fratribus germanis suis, donat. VP r. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.20 Nicolaus Crzissky, scholasticus et canonicus Cracoviensis, coram Mte Regia, duas residuas sortes bonorum suorum in Crzissko et Nouawiess in districtu Costensi, Andreae et Petro, fratribus suis germanis, pro 500 marcis vendit. VP r.. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.21 Rex aream liberam in castro Cracoviensi, ubi stabulum capitanei Cracoviensis erat, reginae Elisabeth, matri suae, pro aedificanda domo donat, quam domum regina Catharinae Boguphalowa pro servitiis donat. . MK 16, f. 229 Sandomiria, 1498.08.21 Rex Iohannem Czyrsky, terrae Dobrzinensis succamerarium, tanquam valetudinarium una cum Iacobo de Czarne, nepote eius, aliisque nepotibus a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 16, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Rex Petro Kmitha de Vissnicze, marsalco regni et Scepusiensi capitaneo, 400 marc. in oppido Soliecz inscribit. VP r.. MK 16, f. 236 Sandomiria, 1498.08.22 Rex Nicolao Brodnyczky 2 laneos lab. Iohannis Smyczka, circa Soczaviam, f. 6 Michaëlis (29 sep.) anno 1497 datos, iterum donat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.08.24 Rex Lucae de Gorka, capitaneo Siradiensi, 4000 fl. hung. pro die Bartholomaei (24 aug.) anni 1499 solvere seu in oppido Radzeyowiensi in terra Bresthensi demonstrare obligatur. VP. MK 16, f. 241 Sandomiria, 1498.08.24 Rex Jarando de Brudzewo, castellano Spiczimiriensi, et consorti eius Catharinae de Gorka oppidum Wartha in districtu Siradiensi tenendum dat ad exsolvendum debitum 3000 fl. hung., quos ab olim Uriele de Gorka, episcopo Posnaniensi, mutuaverat. VP. MK 16, f. 242 Sandomiria, 1498.08.25 Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, bona Iohannis de Podliessie ibidem et Sroczkow in terra Sandomiriensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 223 Sandomiria, 1498.08.29 Rex, ad petitionem Mathiae de Stara Lomza episcopi et omnium nobilium terrae Chelmensis, litteras Casimiri IV regis, in loco exercituum circa oppidum Radzym, f. 4 post Conceptionis V. M. (11 dec.) anno 1454 datus, reformationem constitutionum regni Poloniae in se continentes, confirmat. VP. MK 16, f. 230 Sandomiria, 1498.08.- Rex Lucae de Gorka, qui sibi capitaneatum Siradiensem sua sponte et liberaliter resignavit, summam 5000 fl. hung. in hoc capitaneatu inscriptam pro festo Bartholomaei proxime venturo (24 aug. 1499) solvere promittit. . MK 16, f. 228 Sandomiria, 1498.09.01 Dilatio termini solutionis summae videlicet 600 fl. in auro et 700 fl. in mediis grossis pro festo Nativitatis Domini proxime futuro gen. Iohanni Szmolik, cassando omnes priores litteras nostras inscriptionis in et super oppido nostro Schlumnyky, in terra Cracoviensi sito, sub forma cancellariae solita (data est). VP r.. MK 16, f. 230 Sandomiria, 1498.09.14 Rex Lutholdo Galiewski obligationes monasterii Wieruschowiensis super 4 laneos in Czeszeczin, item civium Wieruschowiensium, quam habent in labb. Stanislao in Galiewicze et Alberto in Czeszeczin, in terra Vielunensi, ad Soczavam f. 5 Venceslai (28 sep.) anno 1497 donatas, confirmat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.09.14 Rex 1000 fl. hung. Iohanni Vozniczky, succamerario Lanciciensi et capitaneo Ravensi, cassando priores inscriptiones, in villa Regnow districtus Ravensis inscribit. VP. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.16 Rex donationem bonorum Mathiae et Iacobi de Cuthi, Raphaëlis plebani et haeredis in Raysko, Mathiae de Godzianthkovo et consortis ipsius Barbarae et viduae de Godziantovo, Derslai, Stephani, Iohannis germanorum de Minori Siulymowo dicto Chrosna et sortis praedicti Iohannis, quam habet in Twuczevo, Mathiae Mikosch sortis, quam habet in Osczeklino, et reformationis Barbarae consortis praefati Mathiae Mikosch, quam habet a marito suo priori in Surgost, hon. Alberti in Sduny et haeredis in Tursko, Stanislai de Chlewo dicti Podawcza et consortis ipsius, Iacobi germani ipsius Podawcza de eadem Chlewo, viduae de Thlumokova volya, Stanislai Pliewienski sortis, quam habet ibidem, in Calissiensi et Siradiensi districtibus, ad Soczavam, f. 2 post Francisci (9 oct.) anno 1497 Iohanni Zaramba de Calinova, curiensi suo, factam confirmat. VP r.. MK 16, f. 237 Sandomiria, 1498.09.18 Rex Jarando de Brudzew, castellano Spiczimiriensi, bona Drahim et Walcz de manibus Lucae de Gorka, capitanei Siradiensis, eximere admittit. VP. MK 16, f. 242 Sandomiria, 1498.09.19 Rex, iuxta concessum olim Casimiri, patris sui, reformationem dotis et dotalitii Catharinae protunc nob. Iohannis Obermulch, nunc vero Iohannis Galczowski consortis in villa regali Plonka et villis Lypye ac Rudnik terrae Chelmensis inscribere admittit. . MK 16, f. 238 Sandomiria, 1498.09.22 Rex donationem bonorum Alberti Canyewsky, plebani in Clobya, necnon obligationis Alberti Lubyenyeczsky, quam habet in Zydow in districtu Brzesthensi, ad Soczaviam f. 3 ante Michaëlis (26 sep.) anno 1497 Chebdae Nagorsky factam confirmat. VP r.. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.23 Rex donationem bonorum Nicolai Varda, Stanislai et Mathiae filiorum praefati Vardae in Dzyvanovo et Parva Swirczyno, hon. Iohannis Mylewsky et sororum ipsius, Caspari Chorzewsky, Stanislai et Mathiae germanorum de Zyrzavy, Heliae, Nicolai, Petri filiastrorum praefati Heliae de Bylkovo et aliorum de ibidem, Iacobi Mnych et uxoris eius de Maiori Czyeschevo, in terra Plocensi, ad Soczaviam, f. 3 ante Michaëlis (26 sep.) anno 1497 Mathiae Vithoslawsky factam confirmat. r.. MK 16, f. 239 Sandomiria, 1498.09.24 Rex donationem bonorum Iohannis Brach in Swirzany districtus Leopoliensis, ad Soczaviam anno 1497 Iohanni de Senno, castellano Malogostensi factam, confirmat. VP r.. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.25 Jobo Sokolnyczsky a rege permissio data est inscribendi 800 marc. dotis et dotalicii Petronellae de Dobrzany, uxori suae, in bonis regalibus Vodnyky, Plechow, Sokolnyky et Miratui, tenutae suae, in terra Leopoliensi sitis. VP r.. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.25 Rex Iohanni Lyessyeczsky teloneum aggerale alias groblowe, ratione reformationis viae et transitus per fluvium Swyandrew in villa ipsius Moravyno districtus Calissiensis concedit. VP. MK 16, f. 240 Sandomiria, 1498.09.27 Andreae Lypowsky bona Stanislai Ląszky in terra Sandomiriensi et Iohannis Dilang in districtu Lublinensi data sunt. VP r.. MK 16, f. 241 Sandomiria, 1498.09.29 Libertas data villis videlicet: Drohovisch, Vsczye, Rozwadow, Werynye, Radzyeyczycza, Stholsco et Now in terra Leopoliensi et Kolvyecz in districtu Drohobicensi tenutae gen. Andreae Tharlo de Szecharzovicze a fumalibus et stationibus regni ad 6 annorum decursum. VP r.. MK 16, f. 243 Sandomiria, 1498.10.04 Rex Nicolao de Zdzyeslauicze 380 fl. hung. in villa Wyazownycza, ad castrum Sandomiriense pertinente, inscribit. VP. MK 16, f. 243 ……., 1498.10.12 Rex Iacobo Schidlowyeczsky, thesaurario curiae, villam Schymanow districtus Sochaczoviensis iure haereditario ad excessum genealogiae seu sexus masculini eius donat; dum sexus masculinus Iacobi defuerit, extunc Petrus Schidlovyeczsky, frater ipsius germanus, dictam villam eodem iure tenebit, solutis tamen 800 marcis filiabus seu propinquis Iacobi; exstincto vero sexu masculino Petri, Regia Mtas villam rehabebit, solutis tamen 800 marcis propinquis ipsius Petri. VP. MK 16, f. 243 Nova Civitas Corczin, 1498.10.13 Rex duos plebanatus in Grodek et Striy pro fundo et mensa vicariorum perpetuorum in ecclesia metropolitana Leopoliensi donat. VP. MK 16, f. 244 Cracovia, 1498.11.08 Gen. Sigismundus Hvwnowsky de Radzanow, coram Mte Regia personaliter constitutus, recognovit se teneri 100 fl. hung. certi debiti Spithkoni de Jaroslaw, palatino Cracoviensi, quos se sibi soluturum obligavit in 3 septimanis pro nunc instantibus (festis) Nativitatis Christi proxime futuris sub bona fide et honore, iuxta litterarum suarum, quas ipsi palatino dedit, continentiam et effectum. r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.09 Zauissio de Conradziecz, castellano Plocensi, bona data propter effugium de bello, sine licentia Regiae Mtis, a loco ordinationis, qui fuit circa Sandomiriam, nobb. Alberti Myschowski, Andreae Nyschcziczki, Stanislai et Iacobi fratrum de Borkowo. VP r. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.11 Rex Iacobo de Drzeuicza, castellano Zarnoviensi, 1/3 partem molendini regii in Opoczno, super magna piscina, de manibus Bartholomaei et Stanislai Wyecha, oppidanorum de Opoczno, pro 200 marcis eximere permittit. VP. MK 16, f. 247 Cracovia, 1498.11.17 Regia Mtas dat consensum obligandi et inscribendi 6 marcas pecuniarum census annui in et super teloneo ad bona Rabstin pertinente rel. priori et conventui suo s. Catharinae de Kazimiria pro 200 fl. hung. VP r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.17 Thomae Barthniczski, vexillifero Plocensi, data sunt bona propter eundem respectum nob. Petri Gyzinski. VP r.. MK 16, f. 246 Cracovia, 1498.11.19 Consensus Andreae Radzyeyowsky ad eximendum oppidum Plonsko modo extenuatorio de manibus ven. Michaëlis Prazmowski in summis pecuniarum in eisdem bonis iuste et legitime inscriptis, in forma cancellariae solita, iuribus regalibus et stationibus salvis. VP r.. MK 16, f. 247 Cracovia, 1498.11.21 Rex, ad petitionem Mathiae de Drzewycza, praepositi Skarbymyriensis, secretarii sui, litteras Vladislai II, Poloniae regis, super locatione oppidi Drzewycza in terra Sandomiriensi, in Nyeschava, in crastino Ascensionis Dni (6 mai) anno 1429 datas, confirmat. VP. MK 16, f. 248 Cracovia, 1498.11.22 Rex testificatur Iohannem Komorowssky de Zywyecz et Michaëlem et Andream Horuath, fratres germanos, tenutarios castrorum Horawa et Lycava, sibi 3500 fl. in auro et 500 fl. in moneta mutuasse, aliaque 4000 fl. mutuare promisisse; utramque hanc summam coniunctim Regia Mtas in castro et bonis Osswyaczym inscribere obligatur. VP. MK 16, f. 252 Cracovia, 1498.11.28 Rex testificatur Olyechno Skorutha de Mlodathycze consortem suam Margaretham tutricem liberorum suorum constituisse. VP. MK 16, f. 250 Cracovia, 1498.11.30 Datus est consensus genn. Stanislao et Iohanni de Sprowa germanis obligandi villam nostram regalem Brudzouicze, in terra et districtu Opoczensi sitam, in summis pecuniarum in eadem iuste et legitime inscriptis, ven. Mathiae Drzeuiczki, praeposito Scarbimiriensi, et fratribus suis, in forma cancellariae solita. VP r.. MK 16, f. 253 Cracovia, 1498.12.03 Rex Michaëli Krzeczowsky villam regalem Malnow districtus Premisliensis nob. Fyedkoni et fratribus eius indivisis de Zamoscze in 95 marcis obligare permittit. . MK 16, f. 251 Cracovia, 1498.12.05 Regia Mtas donavit stationem oppidi Stawischin et villarum ad illud pertinentium gen. Nicolao Gardzina, castellano Landensi, per ipsum ad tempora vitae suae extrema percipiendam. VP r.. MK 16, f. 252 Cracovia, 1498.12.07 Rex Vincencianae de Wgyazd, relictae olim palatini Brestensis, ratione satisfactionis debiti pro servitio sibi exhibito filii sui olim Hieronymi Dvnyn, curiensis sui, de consensu fratrum eius, teloneum Rawense pro 410 fl. a festo Nativitatis Christi proxime venturo per duos annos arrendat. VP. MK 16, f. 253 Cracovia, 1498.12.11 Rex certum decretum ratione controversiae granitierum inter hon. Georgium in Moravycza et Lucam de Gorka, capitaneum Siradiensem et haeredem de Olexandrowycze, per commissarios a cardinale Friderico, fratre regio, deputatos institutum, confirmat. . MK 16, f. 254 Cracovia, 1498.12.13 Rex recognovit se Andreae de Thanczin, castellano Woyniczensi, 1000 fl., partem pro debito olim Sbignei, succamerarii Cracoviensis, germani sui, pro quo Iohannes Szemyenski et Nicolaus Lanczkoronski pro se fideiusserunt, partem vero pro area, quam apud ipsum emerit tenere, quos pro festo Pentecostes proximo (19 mai 1499) se solvere obligaverit. VP. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.14 Rex nemini facultatem eximendi bona Skarzischewo cum villis pertinentibus et villas Rankowo et Bobowo, donec ea Andreas de Borzyschew tenuerit, dare promittit. VP. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Similis littera data est gen. Nicolao Spoth in eadem forma super villas Szadlavk et Myran, Czygyfvs. r.. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Data est littera Petro Gnyady super castellanatum Czechoviensem, in forma cancellariae solita. r.. MK 16, f. 255 Cracovia, 1498.12.15 Data est inscriptio gen. Stanislao de Cvrozwanki, capitaneo Wyelunensi, super 500 fl. in et super bonis nostris regalibus castro et civitate Wyelunensi ac villis omnibus, ad ea pertinentibus. VP r.. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.17 Rex, ad petitionem Pauli Szworcz, magistri montium in Vieliczka et zupparii Cracoviensis, litteras Casimiri III, regis Poloniae, super fundationem et erectionem montium et salario magistri, in Zarnoviecz, dominica (?) in octava Assumptionis V. M. (22 aug.) anno 1355 datas, confirmat. VP. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.17 Rex terminum solutionis summarum 600 fl. in auro et 900 fl. in mediis grossis Iohanni Smolyk pro Nicolao de Camyenyecz, capitaneo Cracoviensi, debitarum ad festum Michaëlis proximum (29 sep. 1499) prorogat. VP. MK 16, f. 256 Cracovia, 1498.12.20 Rex Beatae de Thanczin, relictae olim Iohannis Odrowansch, palatini Russiae, castrum et civitatem Rawa cum villis pro 1500 marcis et 1600 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 260 Cracovia, 1498.12.20 Rex Martino de Wroczimowicze, castellano Polanecensi, villam Cordzieza terrae Lukoviensis eiusque successoribus sexus masculinii iure haereditario certis sub condicionibus donat. VP. MK 16, f. 258 Cracovia, 1498.12.22 Data est quaedam area deserta Stolczwinska dicta in suburbio inter castrum superius et civitatem Leopoliensem sita, nob. Petro Swarthowsky, vicecapitaneo Leopoliensi, ad tempora vitae suae extrema possidenda. VP r.. MK 16, f. 261 Cracovia, 1498.12.22 Beathae de Thanczin, relictae olim Iohannis Odrowansch, palatini Russiae, datus est consensus ad eximenda alia omnia bona cuipiam per quempiam obligata modo solito, curru bellico si datur excepto. VP r.. MK 16, f. 261 Cracovia, 1499.03.07 Rex castrum et oppida Vyssna, Vanssosche et Radzylovo cum villis Iacobo de Glinky, capitaneo Gostinensi, pro 3000 fl. hung. iure reemptionis vendit. VP. MK 16, f. 262 Cracovia, 1499.03.12 Rex Nicolao Gardzyna, castellano Landensi, bona Glynno in terra Siradiensi de manibus Nicolai Wyessyolowsky eximere admittit. VP. MK 16, f. 264 Cracovia, 1499.03.12 Rex Mathiam, Iohannem et Martinum, filios minorennes olim Mathiae Glowaczssky, tribuni Siradiensis, ab expeditione bellica ad trium annorum decursum absolvit. VP. MK 16, f. 266 Cracovia, 1499.03.13 Rex Nicolao Gardzyna de Ludbrancz, castellano Landensi, villam Vinary in terra Siradiensi de manibus Lucae Kyelbassa eximere denuo admittit. VP. MK 16, f. 265 Cracovia, 1499.03.14 Rex testificatur Iohannem Thrnka de Raczyborzany, campiductorem generalem regni, capitaneum Sandecensem, Oszwyanczimensem et Olstinensem, 4000 fl. hung., quos habet in castro Olsthin ac oppidis Czastochova et Przyrow cum villis, Catharinae de Pok, consorti suae, donasse. VP. MK 16, f. 267 Cracovia, 1499.03.19 Rex molendinum cum tunsorio panni et sarra in villa regali Dobyegnyevy dictrictus Kovalensis, tenutae Sassyni Thrampsky, Stanislao molendinatori de ibidem pro 12 sexagenis solidorum polonicalium vendit. VP. MK 16, f. 268 Cracovia, 1499.03.22 Rex Georgio Schaschowssky, curiensi suo, 400 fl. hung. in advocatia in Lypnyk terrae Osswyaczimensis demonstrat. VP. MK 16, f. 269 Cracovia, 1499.04.02 Rex Spithkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem, in capitaneum Costensem promovet et 737 marc. debiti ex proventibus dictus capitaneatus recipiendas assignat. VP. MK 16, f. 271 Cracovia, 1499.04.08 Renovatio reformationis litterarum nob. Barbarae, relictae olim gen. Floriani de Zychlin, quae continentur in regestris Gregorii de Ludbrancz sub data: Posnaniae, f. 6 in vigilia Margarethae (12 iul.) anno 1493, data est. VP r.. MK 16, f. 272 Cracovia, 1499.04.08 Rex tria opera montanica salicidorum in zuppis Wyeliciensibus, per reginam Elisabeth, matrem suam, a Luca de Czchow plebano empta, duo videlicet opera Loy et Chwalek nuncupata et in camera Wesschka, tertium Turek appellatum in camera seu monte Mokrosch, iacentia, capellanis capellae regiae S. Crucis in castro Cracoviensi donat. VP. MK 16, f. 274 Cracovia, 1499.04.10 Rex, ad petitionem Mathiae Drzewyczssky, Scarbimiriensis et s. Floriani in Cleparz praepositi, canonici Cracoviensis et secretarii sui, oppido ipsius Scarbimirz a quolibet curru, mercibus onerato ad dictum oppidum pro foro annuali et septimanali veniente, per duos ternarios tollendi facultatem dat. VP. MK 16, f. 272 Cracovia, 1499.04.11 Rex, attentis dampnis Theoderici, episcopi Lubuczensis, quae in bonis Magna Opathow anno superiori per armorum gentes ad bellicam expeditionem generalem proficiscentes pertulit, stationem e dicto oppido per 4 annos dicto episcopo donat (deletae). VP. MK 16, f. 273 Cracovia, 1499.04.11 Rex bona Myklvschouicze prope Nyepolomycze apud Stanislaum Czykowssky pro 1300 marcis emit. VP. MK 16, f. 274 Cracovia, 1499.04.12 Rex ad petitionem Nicolai Cosowssky villas Cossow, Mosczenycza et Volyamosczenyczka, in districtu Pyothrcoviensi, de iure polonico in ius magdeburgense transfert. VP. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.13 Libertas bonis monasterii S. Crucis in Calvo Monte damna per belligeros novissime passis et vastatis trium annorum ab omnibus constitutionibus et exactionibus institutis vel quomodolibet instituendis data. VP r.. MK 16, f. 276 Cracovia, 1499.04.14 Rex Lucam de Gorga, castellanum Spiczimiriensem, a iuramento fidelitatis, ratione tenutae castri Syradz, absolvit. VP. MK 16, f. 276 Cracovia, 1499.04.14 Rex debitum 4000 fl. hung. in bonis Radzyeyow in terris Cuyaviae inscriptum Lucae de Gorga, castellano Spiczimiriensi, in oppidum Pobyedzysska cum villis Polszkawyesz, Wanglewo, Koczunowo, Gyrzyno et Rybythwy in terra Maioris Poloniae transponit. VP. MK 16, f. 277 Cracovia, 1499.04.16 Dominicus episcopus Varadiensis, Balthasar de Bathyan, banus et capitaneus castrorum regni Boznae, et Nicolaus de Bachka, praepositus s. Petri de Castro Agriensi, oratores Vladislai Hungariae regis, conclusiones et articulos pacis inter dictum regem et Iohannem Albertum, regem Poloniae, constituunt et nomine Vladislai regis confirmant. In fine nota: Lecta, approbata et cum litteris principalibus ser-mi domini nostri regis Poloniae concordata per me Vincentium (de Przeramb) episcopum Plocensem, una cum rev. domino (Andrea de Borzyschew), archiepiscopo Leopoliensi et (Petro Myszkowski) palatino Belzensi, ad haec deputatis. . MK 16, f. 280 Cracovia, 1499.04.17 Absolutio a bellica expeditione, quaecunque infra hinc et duos annos contingeret, gen. Lucae de Gorka data, propter ipsius in partes exteras profectionem, ea condicione, quod 40 equos et totidem humanas personas pro bellica qualibet expeditione expedire interim debeat. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.18 Rex testificatur Nicolaum Czykowsky, pincernam curiae regiae, ex una, et Mathiam plebanum, Nicolaum, Felicem et Petrum Lygazovye, haeredes de Bobrek, ex altera parte, inter se certam commutationem pratorum in Zagorzani super fluvium Javornik et in Gorzkovo fecisse. . MK 16, f. 279 Cracovia, 1499.04.20 Confirmatio iurium et privilegiorum civitatis Camenecensis in forma cancellariae solita. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.20 Consensus magn. Mathiae de Zluzew, palatino Lanciciensi et capitaneo Mariemborgensi, datus obligandi villam regalem Cozybor in summis pecuniarum iuste et legitime sibi inscriptis, ita quod summa capitalis non excedatur fam. Iohanni Szymler, civi Thorunensi, stationibus et iuribus regalibus salvis. VP r.. MK 16, f. 278 Cracovia, 1499.04.22 Rex 1000 fl. hung. a nob. olim Abrahamo Czech mutuatos Annae Vylkoschowska in portione sua in Nothesz districtus Radzeyouiensis inscribit. VP. MK 16, f. 284 Cracovia, 1499.05.01 Rex Stanislao Ozarowski 350 marc. super civili pensa alias wadze Lublinensi inscribit. VP. MK 16, f. 285 Cracovia, 1499.05.01 Rex consentit, ut Stanislaus Schelmek, tenutor bonorum regalium Nyedzyelowycze districtus Chelmensis, Iohanni de Szyenycza, subiudici Chelmensi, avunculo suo, 800 marc. ratione dotis Hedvigis sororis eius et matris suae inscribat. VP. MK 16, f. 286 Cracovia, 1499.05.03 Confirmatio iurium oppidanis Voynicensibus data in forma solita. VP r.. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.03 Rex Petro Myschkowszky, palatino Belzensi, capitaneatum Leopoliensem certis condicionibus tenendum donat. VP. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.04 Rex Casparo Knuth ratione serviciorum et ad petitionem cardinalis Friderici, fratris sui, oppidum Hamersteyn cum villis Hamesfelt, Domislaw et Valkyemwolth, in districtu Schlochoviensi de manibus Georgii alias Irzyk Thworkowsky eximere admittit (deletae). VP. MK 16, f. 288 Cracovia, 1499.05.04 Rex in controversia inter consules Sandomirienses et oppidanos Schidlowienses occasione viarum decretum fert. VP. MK 16, f. 287 Cracovia, 1499.05.04 Rex testificatur Nicolaum Pyenyazek de Iwanovicze consorti suae, filiae Stanislai de Pothulicze, 2800 fl. hung. ratione dotis et dotalicii super bonis Iwanovicze, Novawyesz, Przeslansko et Mikulovicze, in terra Cracoviensi, inscripsisse (deletae). MK 16, f. 288 MK 17 [1222]; 1492 30 IX – 1494 5 XII; 1496 19 I – 5 X; 1497 5 – 9 V; 1498 18 I – 1500 16 X; 1501 5 III, 30 IV, 2 VIII – 1502 V, 2 VIII; 1538 3 IV, 12 VI, 13 VI. Opr. skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone, podklejone, pismo wyblakłe, k. 1 – 12 ściemniałe z powodu zastosowania odczynnika. K. 1 nlb + 1 – 368. Brak k. 93 – 94, 295. Podwójne k. 349, 349a. Niezapisane k. 19v – 25v, 54v – 55v, 97 – 99v, 135, 142v – 143v, 147v, 155 – 155v, 178v, 181v, 189v, 199 – 199v, 206v, 223 – 224, 240v – 241, 368. Księga wpisów za kanclerstwa Krzesława Kurozwęckiego. Na końcu jedna karta z księgi podkanclerzego Pawła Wolskiego z r. 1538.

MRPS II, III, IV 3.

Mikrofilm: 631

Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.09.30 Iohannes Albertus rex omnia iura a predecessoribus suis civitati Leopoliensi concessa confirmat et ratificat. MK 17, f. 1 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Rex omnes litteras originales et confirmatorias praedecessorum suorum regum Poloniae super iura Armenorum Leopoliensium confirmat. MK 17, f. 4 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Item donatio super 5 bancos salis et 5 mensuras ac 16 grossos census annui Vielicziensis data in folio 13 huius sub signo continetur. n. MK 17, f. 5 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.01 Rex 5 bancos salis et 5 mensuras salis ac etiam 16 grossos census annui, pro area, quam Iohannes de Borzymowicze, canonicus Cracoviensis et zupparum factor, zupis in Wyeliczka annexuit, proconsuli et consulibus Vieliczensibus solvere mandat. CK. MK 17, f. 18 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.08 Rex nob. Othe Szeczlopendorff salvum conductum super 12 equos et totidem homines ad unum quartuale admittit. MK 17, f. 2 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.09 Rex mag. Nicolao de Ostrow, castellano Byecensi et capitaneo Lublinensi, qui pro olim Casimiro rege summam certam Iohanni Lach de Ruyevycze persolverat, medietatem villarum Crumpucz et Raczyborowycze in districtu Lublinensi de manibus Catharinae Gloth, praedicti Iohannis Lach consortis, eximere admittit. R. MK 17, f. 5 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.11 Rex possessores 17 domorum, Novellae in Scepussio nuper combustorum, a solutione omnium censuum ad 2 annorum spatium absolvit. MK 17, f. 6 Cracoviae, in conventione generali coronationis, 1492.10.11 Rex incolas villae regalis Ruskwyny in Scepussio, in frugibus ratione grandinis magna damna passos, a solutione censuum absolvit. MK 17, f. 6 Cracoviae, 1492.10.11 Rex incolas oppidi Byala in Scepussio, calamitate ignis anno proxime praeterito magna damna passos, a solutione omnium censuum ad tres annos absolvit. MK 17, f. 7 Cracoviae, 1492.10.11 Rex nob. Nicolao Naramowsky, curiensi suo, privilegium super vineam ante muros Posnanienses sub monte retro ecclesiam s. Adalberti post quosdam Wolffram et Margaretham coniuges ad se devolutam donat. CK. MK 17, f. 7 Cracoviae, 1492.10.14 Mtas Regia prov. Nicolao alias Myklasch de Przespolow met secundo, in duobus videlicet equis et totidem humanis personis, Cracoviam ad Suam Mtem personaliter veniendum ac coram Mte Sua et in civitate ipsa Sua Mte ius, negotia disponente etc. salvum conductum dedit hinc ad 4 hebdomadarum decursum duraturum et in forma solita. n. MK 17, f. 8 Cracoviae, 1492.11.07 Rex cum gen. Arnolpho Thedaldi de Florentiis, zupparum Drohobiciensium arendatore et teloneatore Grodecensi, rationem et computum facit. CK. MK 17, f. 8 Cracoviae, 1492.11.07 Rex gen. Arnolpho Thedaldi de Florentiis, zupparum Drohobiciensium arendatori et teloneatori Grodecensi, arrendam praefatam a dominica Laetare (17 mar.) anni 1493 ad octo annos pro summa 1500 marcarum polonicalium prolongat. CK. MK 17, f. 9 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob Arnolpho Thedaldi de Florentiis Drohobiciensi zuppario et teloneatori Leopoliensi, arrendam telonei praefati ad tres annos pro 700 fl. hung. annuatim solvendis prolongat, et in eodem teloneo summam 454 marc. et 34 gros., quam ei remanserat obligatus, inscribit. CK. MK 17, f. 11 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob. Arnolphum Thedaldi de Florentiis, zupparium Drohobiciensem et teloneatorem Leopoliensem, cui, facta ratione et calculo de arrenda telonei illius, 454 marc. et 34 gros. remanserat obligatus, eandem summam illi in teloneo dicto inscribit. CK. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.08 Rex nob. Annae Swyrczynska villam Conari, in districtu Brzestensi sitam, 100 marc. pol., quas eidem debet nob. Nicolaus Janczewsky, patruus eius, et alia omnia debita, quae ipsi Annae terrigenae nonnulli in eodem districtu debent, pro quarta sorte villae Bosskowo in districtu Costensi cum nob. Jacobo Rossnowsky permutare permittit. MK 17, f. 14 Cracoviae, 1492.11.08 Rex Nicolao de Sanczygnyew, burgrabio castri Cracoviensis, certum censum annuum in villa sua haereditaria Opathkovycze, in terra Cracoviensi sita, sanctimonialibus coenobii s. Agnetis de ordine Minori in civitate Cracoviensi, titulo reemptionis, pro summa 500 fl. hung. vendere consentit. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.11.08 Rex cives Cracovienses more et exemplo praedecessorum suorum ab omnibus exactionibus absolvit et in futurum nullam exactionem sine unanimi voto consiliariorum in conventione generali in eos imponere pollicetur. CK. MK 17, f. 18 Cracoviae, 1492.11.09 Rex incolas oppidi Pywnyczna Schya, qui per quosdam fures et latrones igne vastati et magna damna passi sunt, a solutione omnium exactionum (ea exactione, si quae pro exemptione bonorum regalium laudata fuerit, excepta) ad 8 annos liberat. MK 17, f. 13 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad petitiones Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, haereditariam advocatiam ipsius in bonis regalibus Usczye ratione commutationis resignare permittit. CK. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad petitiones Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, universas pecuniarum summas in bonis regalibus Usczye cum villis adiacentibus eidem Mathiae inscriptas Martino Sczyborii de Ponyecz resignare consentit. MK 17, f. 12 Cracoviae, 1492.11.12 Rex ad instantiam Petri episcopi Wladislaviensis et Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, Martino Stiborio de Ponyecz 1500 marc. ratione dotis et alias 1500 ratione dotalicii Barbarae de Opalenicza, consorti eius legitimae, super bonis regalibus oppido Usczye cum villis adiacentibus inscribere admittit. MK 17, f. 13 Cracoviae, 1492.11.14 Rex subditos villarum regalium Sankowa, Syari, in districtu Byecensi, nuper per quosdam inimicos homines cum domibus bonisque et rebus ipsorum universis incineratos, ab omnibus exactionibus ad 3 annos absolvit. MK 17, f. 14 Cracoviae, 1492.11.19 Rex testificatur, quia nobilis Iohannes Iwasko de Dzdzane sortem suam haereditariam in villa Dzdzane, in terra et districtu Chelmensi sitam, Janussio de Swyrczow, curiensi regio, in 300 fl. hung., per se apud eundem Janussium in mutuum receptis, obligaverit. CK. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.11.24 Rex sartoribus Cracoviensibus vestes cuiuslibet generis pelliceis pellibus subducere admittit. CK. MK 17, f. 16 Cracoviae, 1492.11.- Rex prov. Dzervium, mercatorem armenum Leopoliensem, a Tartaris depaupertatum in suam protectionem a praetensionibus creditorum suscipit, moramque ei unius anni ad solvenda debita varia illius admittit. MK 17, f. 15 Cracoviae, 1492.12.20 Rex testificatur, quia Clemens Brandis de Grabischicze, capitaneus Chancinensis, villam suam haereditariam Brzezinky, in terra et districtu Oszwyanczymiensi sitam, cum privilegiis antiquis pro 400 fl. iure reemptionis Petro Czechowsky de Schimborgk vendiderit. MK 17, f. 16 ……, 1492.-.- Rex quosdam oratores, actores et factores negotiorum ad Vladislaum Hungariae regem deputat. CK. MK 17, f. 8 Cracovia, 1493.01.07 Rex oppida et villas inter dua depositoria salis: Cracoviense et Visliciense, distribuit. CK. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.09 Rex Sigismundo Stosch, curiensi suo et burgrabio castri Cracoviensis, burgrabiatum illum Iacobo de Bothurzyny, curiensi suo, resignare admittit. MK 17, f. 16 Cracovia, 1493.01.09 Rex Andreae Mylowansky terrigenae pro meritis subpincernatum terrae Haliciensis per assecutionem gladiferatus eiusdem terrae Francisci Kuropathwa vacantem donat. MK 17, f. 16 Cracovia, 1493.01.10 Rex, uti debitor principalis, et nob. Stanislaus Vyesczsky terrigena, uti fideiussor, summam 770 fl. hung. apud Iohannem Budzyschowsky terrigenam in mutuum receptam pro festo Nativitatis Christi proxime venturo reddere promittunt. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.10 Rex fideiussorem suum Stanislaum Vyesczsky terrigenam in obligatione vel debito apud Iohannem Budzyschowsky contracto eliberare promittit. MK 17, f. 17 Cracovia, 1493.01.10 Rex iudaeo Schachnyowycz Schan de Rubyeschow teloneum Rubyeschoviense post fratrem ipsius Josskonem a festo s. Stanislai in Maio proxime venturo ad trium annorum decursum in arrendam mittit. CK. MK 17, f. 17 Nova Civitas Corczyn, in conventione, 1493.01.15 Rex testificatur, quia nobilis Iohannes Minor, advocatus Pylsnensis, nobili Hedvigi consorti suae 600 marc. ratione dotis et dotalitii super medietate advocatiae haereditariae paternae et emptae in civitate Pylsno in terra Sandomiriensi inscripserit. CK. MK 17, f. 31 Cracovia, 1493.01.18 Rex significat, quia Iacobus Schidlowyeczsky, burgrabius castri Cracoviensis, 300 marc. ratione dotis et 300 ratione dotalitii gen. Sophiae consorti suae super bonis suis haereditariis Grocholicze et Goszdzyelin, districtus Sandomiriensis, inscripsit. CK. MK 17, f. 13 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.08 Rex controversiam inter Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, Iacobum Pyorunowsky et Andream de Olesznycza, castellanum Sandecensem, ratione venditionis civitatis Strykow cum villis ortam, eo modo disiudicat, quod civitatem praefatam Nicolao de Curozwanky adiudicat. MK 17, f. 49 Petricovia, in conventione generali, 1493.02.10 Rex testificatur, quia Nicolaus de Cuthno, palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Barbarae de Mylonycze, consorti suae, 800 marc. mediorum latorum grossorum polonicalium vigore dotis et dotalitii in medietate oppidi Cuthno cum villis Minori Golambyewo et Rykowo et praediis dictis Geglarthy, quae apud nobiles Mroczek et Cusch emerat, necnon cum libera scisura roborum in villa Lanyatha, inscripserit. MK 17, f. 28 Petricovia, 1493.02.11 Rex privilegium Casimiri Poloniae regis super donatione praedii Gnesnensis Creslao de Curozwanky per Andream Gwasszkonem de Soldaya et donationem eiusdem praedii vicariis Gnesnensibus per Creslaum de Curozwanky, regni cancellarium, in Grodno f. 2 post Luciae (17 dec.) anno 1487 datum, confirmat. CK. MK 17, f. 26 Petricovia, 1493.02.11 Rex significat, quia Nicolaus de Cuthno, palatinus Lanciciensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, domum et aream lapideam in circulo civitatis Posnaniensis, sibi a rege donatam, famoso Lucae de Obornyky, civi Posnaniensi, pro 960 fl. hung. vendiderit. CK. MK 17, f. 28 Petricovia, 1493.02.11 Rex, disiudicando causam inter religiosum Iacobum praepositum et ipsius conventum Canonicorum Regularium ordinis s. Augustini in Msthow ex una, et Nicolaum Morsky et liberos olim Pauli de Sczekoczyn, tenutarios in Olsthyn, parte ex altera, incolas oppidi Msthow et villarum pertinentium ab omnibus laboribus, angariis et vecturis in rem castri Olsthyn eiusque tenutariorum absolvit. CK. MK 17, f. 29 Petricovia, 1493.02.12 Rex iudaeis Posnaniensibus quartam partem census annui videlicet 50 fl. hung. per triennium indulget. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.13 Rex matronas et virgines religiosas monasterii in Wartha ab omnibus censibus, podvodis et solutionibus absolvit. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglovy, castellanum et capitaneum Sochaczoviensem, circa capitaneatum Sochaczoviensem relinquit et molendinum illi Sochaczoviense admittit pro molendino in Bolemow, et pro summis variis ei in oppido Bolemow et villis Bolimowska Vyes et Humyn in terra Sochaczoviensi inscriptis et nuper sua sponte sibi donatis et restitutis. MK 17, f. 29 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglovy, castellanum et capitaneum Schochaczoviensem, ratione censuum et proventuum ad 1 ianuarii 1493 capitaneatus illius quietat. CK. MK 17, f. 30 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemyglowy, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, varias summas in villis Myednyevycze et Orzyschow in terra Sochaczoviensi inscribit, easdemque summas una cum villis Goleyow in Plocensi et altera Rabyona in Belsensi districtibus eidem Slavyecz, in personam Petri de Nyemyglovy, nepotis eius, olim Pauli, germani sui, filii, transferre admittit. MK 17, f. 30 Petricovia, 1493.02.14 Rex Slavyecz de Nyemglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, tenutario bonorum regalium, oppidi Bolemow ac villarum Bolemowska Wyesz et Humin in terra Sochaczoviensi, qui 800 fl. hung. sibi in eisdem bonis ab olim rege Casimiro inscriptos nunc regi donavit, eadem bona cum iure patronatus ecclesiae parrochialis in Bolemow ad vitae illius tempora inscribit, quae bona post mortem illius sine ulla pecuniarum redditione ad regem revertere debebunt. CK. MK 17, f. 31 Petricovia, 1493.02.14 Rex privilegia et munimenta a praedecessoribus suis Casimiro III, Ludovico, Vladislao II, Vladislao III et Casimiro IV civitati Cracoviensi donata confirmat. CK. MK 17, f. 36 Petricovia, 1493.02.14 Rex civitatem Cracoviensem ab omnibus exactionibus absolvit praeter has, quae in conventione generali praesenti laudatae fuerint. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.14 Rez ratione coronationis suae omnia iura et munimenta terrarum regni Poloniae confirmat. CK. MK 17, f. 39 Petricovia, 1493.02.14 Rex quaestionem inter communitatem civitatis Wartha et Michaëlem Naroszny, molendinatorem in Wartha, ratione mensurarum a quolibet braseo in molendino praefato recipiendarum disiudicat. CK. MK 17, f. 48 Petricovia, 1493.02.18 Rex Thomae Glowyensky, dapifero Ravensi, 200 sexagenas, eidem per Casimirum olim regem super villas Muchnycze et Skurzewa inscriptas, ad decursum duorum annorum reddere pollicetur. CK. MK 17, f. 32 Petricovia, 1493.02.18 Rex vadium 1000 marc. inter Annam et Elisabeth de Byesdrow ab una et Andream de Schamotuli, castellanum Calissiensem, ab altera parte, ratione variarum molestationum et iniuriarum, ab eo illis affectarum, interponit. R. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.19 Rex significat, quia Andreas de Schamothuly, castellanus Calissiensis, 1000 marc. consorti suae Catharinae, filiae olim Iohannis de Olesznycza super bonis suis: medietate oppidi Thurobyn cum suburbiis et villis Tarnawa, Byskupye, Myesczka Vola, Turobynyecz, Olszanka, Szabno, Czyrnyaczyn, Rokythow, Dzyathlowa Vola, Pstrągowa Wola et aliis inscripserit. MK 17, f. 33 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Iohannes, filius olim Iohannis Zaramba de Calynowa, palatini Calissiensis, Dobrochnae de Ląszenycza, matri suae, relictae viduae, dotalitium 1000 marc. latorum grossorum pragensium in oppidum Tuliskow cum villis Wyelyepole, Tarnowa, Sarbycza, Krampa Kalisska in Coninensi, Dziadouicze, Pyethno, Kothfasszycze, Czarthky in Calissiensi, Russyecz, Russyeczka Vola, minera ferri alias Rudnycza in Siradiensi, Czyrnycze, Strabyn, Wyelkye, Czarneszolny, Okalow in Wyelunensi districtibus transtulerit. CK. MK 17, f. 33 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Iohannes Zaramba de Calynowa, curiensis suus, genitrici suae Dobrochnae de Laszenycze 2000 fl. hung. in bonis suis, videlicet: Calynowa, Domanyow, Cowalczow, Upusczow, Raczkow, Gacz, Dzyerlyn, Vola, Gluchow, Malhow, Sobyessanky, Strachoczycze in terra Siradiensi inscripserit, cum hac conditione, quod in casu mortis suae possessio eorundem bonorum ad matrem et successive filiam eius itidem Dobrochnam virginem devolvi debeat. CK. MK 17, f. 34 Petricovia, 1493.02.19 Rex testificatur, quia Dobrochna de Lanzenicza, olim Iohannis Zaramba de Calynowa, palatini Calissiensis, relicta, 1000 marc. latorum grossorum pragensium ratione dotis et totidem ratione dotalitii filio suo Iohanni in oppido Tulyszkow cum villis Vyelyepole, Tarnowa, Sarbyczko, Krampa Calisska in Coninensi, Dzyadouicze, Pyethno, Kothffassycze, Czarthky in Calissiensi, Russyecz, Russzeczka Vola, minera ferri alias Rudnycza in Syradiensi, Czyrnycze, Strabyn, Wyelkye, Czarnezolny, Okalow in Vyelunensi terris renuntiaverit. CK. MK 17, f. 53 Petricovia, 1493.02.19 Rex iura et privilegia vetera civitatis Wysliciensis innovat et confirmat. CK NB. Sub eadem forma, data et testibus datae sunt litterae confirmationis civitatibus Vyeliczka et Andrzeyow.

MK 17, f. 19, 48, 49 Petricovia, 1493.02.19 Rex ad petitiones Nicolai et Przedborii de Codramb – villas eorundem Codramb, Volya Codrambska, Smodrysszow, Wydawka alias Cuda, Kyemlyna Volya haereditarias, in districtu Radomskie sitas, de iure polonico in ius theutonicum transfert. MK 17, f. 68 Petricovia, 1493.02.20 Rex certam concordiam inter Iohannem de Rozdraszew et Nicolaum Ffilcz, civem Sandomiriensem, per Urielem de Gorca, episcopum Posnaniensem, Creslaum de Curozwanky, cancellarium et Stanislaum de Schydlovyecz Radomiensem castellanum, amicabiles compositores, factam, confirmat. CK. MK 17, f. 38 Petricovia, 1493.02.22 Rex privilegium Vladislai ducis Cracoviae, Sandomiriae, Siradiae, Cuiaviae et Lanciciae anni 1306 super advocatiam Cracoviensem – confirmat. CK. MK 17, f. 35 Petricovia, 1493.02.22 Rex testificatur, quia Iohannes Iohannis filius de Curoswanky ad vota Creslai de Curoswanky, Gnesnensis et Cracoviensis decani et s. Michaëlis in castro Cracoviensi praepositi, regni cancellarii, patrui sui germani, totam suam sortem haereditariam in villa Belzatowa Volya, in terra Siradiensi et districtu Pyothrkoviensi sita, Nicolao Wolsky eiusque successoribus resignaverit. CK. MK 17, f. 139 Petricovia, 1493.02.24 Rex nobili Abraam Czech de Stheklna 1300 fl. hung. debiti a Casimiro IV rege mutuatos per annum a proxime venturo festo Paschae (30 mar.) in castro Lanczkorvna in manus suas vel in manus Gregorii de Ludbrancz regni vice cancellarii et Petri Gnyady de Szabyorow reddere, in casu vero non redditionis intromissionem eidem Abraam in civitatem Wartha cum villis in terra Siradiensi dare pollicetur. CK. MK 17, f. 39 Petricovia, 1493.02.25 Rex controversiam certam ratione divisionis bonorum paternorum et negotiationis inter iudaeos de Rubyeschow, Joszko et Yczchan, ex una, Mordusch ac Schan, ex altera parte, omnes inter se fratres germanos, audita opinione seniorum doctorum iudaeorum, disiudicat. CK. MK 17, f. 42, 52 Petricovia, 1493.02.25 Rex nob. Derslao advocato in Budzyschovycze privilegium Semouithi ducis Ravae, f. 2 Pentecostes (5 iun.) anno 1441 super eandem advocatiam datum, innovat. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.02.26 Rex testificatur, quia nobilis Nicolaus Gbelsky suo et uxoris suae nob. Margarethae nominibus, ex una, et Nicolaus Paczolthowsky suo et uxoris suae nobilis olim Annae ac filii sui Hieronimi nominibus, ex altera parte, certam concordiam, ratione bonorum ipsius Paczolthowsky haereditariorum: Gnyasdovycze et Makoczycze, in quibus dotem consortis suae inscribere debeat et pro quibus inter se et praefatum Gbelsky citationes habeant, ac ratione dimissionis eorundem bonorum, fecerint. CK. MK 17, f. 40 Petricovia, 1493.02.26 Rex privilegium olim Vladislai regis, anno 1329 Cracoviae infra octavam Iohannis Baptistae super advocatiam in Schydlow datum, confirmat. CK. MK 17, f. 40 Petricovia, 1493.02.26 Rex testificatur praelatos barones universosque proceres regni certas datias, videlicet quartam partem censuum ex censibus propriis, de quolibet cmethonum laneo fertonem, exactionem civilem ac vasorum contributionem sponte et ex liberalitate sibi concessisse, easque dacias per hanc sequelam ab incolis terrae Cracoviensis in futurum non exigere promittit. CK NB. Litterae in hac forma datae sunt etiam incolis terrarum: Sandomiriensis, Radomiensis, Lucoviensis, L:ublinensis, Chelmensis, Belsensis, Przemisliensis, Leopoliensis, Haliciensis, Podoliae, Sanocensis, Siradiensis, Vyelunensis, Calissiensis, Posnan

MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.26 Rex Andreae Baccalarzowycz et Nicolao Olschowy civibus oppidi Srzoda, quos concives eorum actores incendii in suburbio Srzodensi nominant, salvum conductum a data praesentium ad adventum suum in Posnaniam, ut innocentiam suam ostendere possint, admittit. CK. MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.27 Rex controversiam ratione debiti 670 fl. inter nob. Nicolaum Dlusky et prov. olim Mathiam Hekyel, advocatum Wschovensem, iam tempore regiminis olim Casimiri regis ortam, disiudicat et Nicolao Dlusky intromissionem in eandem advocatiam admittit. CK. MK 17, f. 41 Petricovia, 1493.02.28 Rex testificatur, quia Albertus haeres in Lubowo totam suam medietatem oppidi ac villarum alias suburbiorum et haereditatis Lubowo una cum curia et domo magna in monte sita, in districtu Gnesnensi, pro tertia parte ville Sythovyecz districtus Posnaniensis cum additione 1000 marc. pol. cum Uriele de Gorca, episcopo Posnaniensi, ac Luca de Gorka, nepote eius germano, commutaverit. MK 17, f. 42 Petricovia, 1493.03.01 Rex, ratione novae discordiae inter iudeos Rubyeschovienses, fratres germanos Jossko, Yczchan, Mordusch et Schan, occasione divisionis bonorum maternorum ortae, Stanislaum Malynsky, praepositum Siradiensem, notarium regium, ad matrem suprafatorum iudaeorum Lyam Schachnowa viduam, nunc consortem iudaei Rubyeschoviensis Ysaac, mittit, quae quidem Lya recognovit de bonis maternis Jossko et Iczchan filiis suis per ipsam nihil datum esse. CK. MK 17, f. 43 Petricovia, 1493.03.01 Rex, qualiter de singulis depositoriis certi vectores ordine certo absque mutuis depositoriorum praeiudiciis sal tollere debeant, disponit. CK. MK 17, f. 26 Petricovia, 1493.03.01 Rex Iohanni Sapyensky, iudici Calissiensi, pro meritis 30 marc. pol. super exactione duorum grossorum in terris Maioris Poloniae dat. CK. MK 17, f. 44 Petricovia, 1493.03.01 Rex iudaeis Josko et Iczchan, germanis de Rubyeschow, teloneum pontale et aggerale ac libram Lublinensem ad quattuor annos pro 320 marc. pol. arrendat. CK. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur, quia Stanislaus Slupsky, haeres de Maiori Brzeszkorzytheuo, totales sextas sortes haereditarias, in oppido Vyrzyska Wyesch et Ossyek in Naklensi, Sandowo et Colodzyeyowo in Gnesnensi districtibus sitas, Raphaeli et Nicolao fratribus germanis de Vylczyno indivisis donaverit. CK. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur, quia Iohannes Amor de Tharnov, castellanus Cracoviensis, 1000 fl. hung. super bonis suis haereditariis Sczepanovycze districtus Proschouiensis Sophiae natae suae et conventui s. Agnethis in Stradomya, in quem praefata Sophia ingressa sit, inscripserit. CK. MK 17, f. 49 Petricovia, 1493.03.01 Rex testificatur Iohannem Tursky, haeredem de Wamborkow castrum Wamborkow districtus Brzezinensis cum Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, pro 120 fl. hung., 4 equis currulibus cum curru et tectura pro 90 fl., duobus equis hastariis alias kopynycze, uno pro 50 fl., alio pro 20 fl., pro armis super hastarium et super 6 sagittarios, pro 179 florenis, stamine panni florentini pro 52 fl., vulpina pellicea pro 12 fl. et pro 80 debito fl., quos solvit nobilibus Dobeslao Szelczyczsky, Iohanni Vrzazowsky et Iohanni Tudorowsky, commutasse. CK. MK 17, f. 51 Petricovia, 1493.03.02 Rex daciam vasorum alias czopowe in toto regno pro necessitate rei publicae in spatium unius anni instituit, exactoresque terrarum nominat. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.02 Exactores datiae vasorum: in terra Cracoviensi Stanislaus Mlodzyeyewsky, in Sandomiriensi Iohannes Slupeczsky, in Siradiensi et Vyelunensi Nicolaus Gomolynsky, in Lanciciensi et Cuyavia Gledzanowsky, in Chelmensi Iohannes Gorzkowsky, in Leopoliensi Maldrzyk, in Sanocensi et Premisliensi Jacobus Pyenyąszek de Wythovycze, in Belsensi Henricus Camyenyeczsky, capitaneus Belsensis; in Radomiensi Derslaus de Smogorzow, capitaneus Radomiensis; in Calissiensi Janussius Lathalsky; in Posnaniensi et Wschovensi Stanislaus Imbyr de Obyeszerze, in Dobrzynensi Nicolaus Ossowsky, tribunus Dobrzinensis; in Ravensi, Sochaczoviensi, Gostinensi Petrus iudex Rauensis; in Lublinensi, Lukoviensi Andreas Moravyecz de Colczyn; in Podolia Iohannes de Gyagyelnycza vexillifer; in terra Haliciensi Stanislaus de Chodecz, capitaneus Haliciensis; in Brestensi, Naklensi – Vincentius de Byaleslywy. n. MK 17, f. 46 Petricovia, 1493.03.02 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad capitaneos regni super exactione daciae vasorum alias czopowe. R. MK 17, f. 48 Petricovia, 1493.03.02 Rex nob. Adae Sworcz, consuli Cracoviensi, privilegium datum in monasterio Swyerzinecensi, f. 6 ante Purificationis V. M. (30 ian.) anno 1439, super scultetiam in villa Swyerzynyecz districtus Cracoviensis, confirmat. CK. MK 17, f. 50 Petricovia, 1493.03.02 Rex Stanislao Kmytha de Wyssznycze, castellano Przemisliensi, censum annuum 50 marcarum in zuppis Bochnensibus Stanislao Derssnyak de Rokythnycza, succamerario Premisliensi, inscribere et obligare consentit. CK. MK 17, f. 51 Petricovia, 1493.03.03 Rex Mathiae episcopo Chelmensi et Troyano de Stharalomsa, nepoti ipsius, villas regales: Plonka, Lypye, Rudnyky, Srzednye et Makovyska, in terra Chelmensi districtu Crasnosthaviensi sitas, de manibus Iohannis Hebermuth redimere admittit et insuper praefatis episcopo et nepoti eius ex eo, quia regi episcopus ille resignavit alia bona videlicet: Luca, Nyevyeszyn ac Cunycze in Haliciensi, Camyonky, Nawrathnica, Zakmyszow in Trebowliensi districtibus, 500 marc. pol. in bonis ab ipsis redimendis suprafatis inscribit. CK. MK 17, f. 44 Petricovia, 1493.03.03 Rex Stanislao de Wysznycze, castellano Premisliensi, proventum 50 marcarum census septimanalis in zuppis Bochnensibus Iacobo Morsky de Marchoczycze in 600 fl. hung. invadiare et impignorare permittit (deletae). CK. MK 17, f. 45 Petricovia, 1493.03.04 Rex Iohannem Szwyrczowsky cum 206 equitibus in servicium suscipit et litteras indemnitatis dat. CK NB. Litterae hac in forma datae sunt: Hynkoni Unyensky super 170 equos, Derslao Dzyeszek super 200 equos, Jukowsky super 100 equos, Lanczsky super 170 equos, Jankowsky super 170 equos.

MK 17, f. 44 Posnania, 1493.07.17 Rex ex ordinatione certa inter suam Maiestatem et Iohannem Lassoczky de Lassothki pro exemendis bonis Srzyem facta in eisdem bonis ipsi Iohanni Lassoczki 4376 fl. hung. et unum fertonem atque solutionem impensarum super molendino folusz per eundem Iohannem faciendarum inscribit. GL r. MK 17, f. 152 Posnania, 1493.09.30 Rex spect. Iohanni Liberhanth, suo et matris suae Elisabeth reginae phisico, fortalitium Lobzow cum villis Nova et Antiqua Lobzow, Nigra platea ac vico piscatorum extra muros Cracovienses pro meritis ad tempora vitae donat. Ad mandatum Regiae Maiestatis per Iacobum de Schydlovyecz scriptum. MK 17, f. 53 Posnania, 1493.10.14 Elisabeth regina nob. Iohanni Liberanth de Melhos, medicinae doctori, fortalicium Lobzow cum Nova et Antiqua Lobzow, Nigra platea et vico piscatorum ad vitam donat et 100 fl. hung. pro reparatione fortalicii praefati in praedictis bonis inscribit. CK. MK 17, f. 54 In arce Cracoviensi, 1493.12.22 Rex civitatem Proschovycze, quam Casimirus IV rex Hieronimo pincernae Ravensi et Petro germanis de Nowemyasto in 3883 fl. hung. obligaverat, nunc circumspectis Clementi Slonko et Iohanni Powroznyk, civibus Proschoviensibus, sub certis conditionibus obligat. CK. MK 17, f. 56 Cracovia, 1494.01.02 Rex nob. Cristophoro Hermsdorff in 8 equis et totidem hominibus salvum conductum dat. MK 17, f. 56 Cracovia, 1494.01.09 Rex ad petitionem Mathiae episcopi Chelmensis cathedram Chelmensem ad civitatem Crasnystaw transferre consentit, duasque domos ibidem pro residentia vicariorum emere admittit, absolvendo easdem domos ab omnibus exactionibus et iurisdictioni ecclesiasticae subiiciendo. CK. MK 17, f. 57 Cracovia, 1494.01.09 Rex Mathiae de Staralomza, episcopo Chelmensi, domum certam dictam Chomonycz in civitate Camyenyecz pro residentia vicariorum perpetuorum in eadem ecclesia cathedrali Camyenyeczensi emere admittit, domumque eandem ab omnibus exactionibus absolvit et iurisdictioni ecclesiasticae subiicit. CK. MK 17, f. 57 Cracovia, 1494.01.10 Rex castrum et capitaneatum Ravensem cum bonis de manibus Vincentiae de Uyasd, palatinae Brzestensis, exemit, eandemque de summis certis quietat. CK. MK 17, f. 58 Cracovia, 1494.01.10 Rex Vincentiae de Uyasd, palatinae Brzestensi, summam 4000 fl. hung., quam post exemptionem de manibus eius castri et capitaneatus Ravensis, remanserat debitus, pro festo Nativitatis Domini proximo reddere promittit, capitaneatum vero illud cum civitate Ravensi, ac Vola sub Rava, Comorow, Podskarbycze, Regnow, cum omnibus censibus, praediis, exactione duorum grossorum, alias poradlne, teloneo, molendinis, frumentis alias sprzamy natu maiori filio eiusdem Vincentiae Iohanni de Uyasd in gubernationem committit. CK. MK 17, f. 58 Cracovia, 1494.01.10 Rex summam 1662 marc. et 16 gross., quam post exemptionem bonorum Sanok a Nicolao de Camyenyecz de manibus Stanislai, filii olim Stanislai Pyanaschek de Wythovicze, Sanocensis capitanei, eidem Stanislao remanserat obligatus, super censu 600 marc. in tenuta bonorum Sanok apud praedictum Nicolaum tenutarium inscribit. CK. MK 17, f. 59 Cracovia, 1494.01.10 Rex Iohanni de Zaklyczyn pro meritis censum annuum septimanalem 12 marc. super bonis advocatiae suae in Mslimycze titulo reemptionis vendit. CK. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.11 Rex civitatem Croszno vi aquarum vastatam a solutione census annui ratione dealbatorii solvi soliti ad 2 annos absolvit. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.11 Rex Vincentiae de Uyasd, palatinae Brestensi, oppidum Budzyszowycze cum villis de manibus Thomae succamerarii Rawensis ac Dobeslai et Iacobi de Sadkowicze germanorum eximere admittit. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.20 Rex Nicolao de Camyenyecz, curiensi suo, castrum et oppidum Sanok ac civitatem Crossno et capitaneatum Sanoczensem de manibus Stanislai pueri olim Stanislai Pyenyaschek de Wythowicze, exercituum regni capitanei generalis, pro 3250 fl. hung. eximere consentit, quam quidem summam eidem super bonis praedictis inscribit. CK. MK 17, f. 60 Cracovia, 1494.01.20 Maiestas Regia notariatum terrae Sandomiriensis, vacantem per resignationem gen. Pauli de Sborzoua, castellani Czechoviensis, eiusdem notariatus possessoris immediati, gen. Paulo de eadem Sborzoua, illius Pauli nepoti, confert. r. MK 17, f. 64 Cracovia, 1494.01.20 Rex Stanislao Kmytha de Wysznycze, castellano Premisliensi, villam Dmosczycze in terra Premisliensi sitam de manibus Cleophae, tribuni Snyathinensis, eximere consentit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.20 Rex Stanislao Kmytha de Wysznycze, castellano Premisliensi, villam Cholowicze tenutae Michaëlis Cholowsky in terra Premisliensi sitam de manibus eiusdem Michaëlis eximere admittit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.20 Rex testificatur, quia Mathias de Pukynyn nobilibus Michaëli et Mathiae, nepotibus suis, de eadem Pukynyn, certas sortes advocatiae suae in ibidem et bonorum suorum in Rawa, a Thoma de Sadkovycze emptorum, cum omnibus iuribus, a Semovito Seniore, Masoviae duce, super his ipsis bonis in Rawa antecessoribus Thomae praedicti, videlicet olim Mathiae Glynyany haeredi de Ossovycze concessis, resignaverit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.21 Rex Nicolao de Thargowyska, tribuno Lublinensi, villam Makowyska terrae Chelmensis de manibus Stanislai et Nicolai Zolkyewsky eximere admittit. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.21 Rex civitati Chanczinensi antiqua iura, a praedecessoribus suis concessa, innovat. CK. MK 17, f. 61 Cracovia, 1494.01.22 Rex testificatur, quia Iohannes Amor de Tharnow, castellanus Cracoviensis, Nicodemo de Spyczyn, servitori suo, villam Sdzyeslavicze districtus Cracoviensis donaverit. CK. MK 17, f. 62 Cracovia, 1494.01.22 Rex Andreae Strasch de Zakrzow, villarum regalium Mssana et Bystrycza ac scultetiae in villis eisdem tenutario, apud quem 1000 fl. hung. in mutuum receperat, facto calculo, 1580 fl. hung. restat debitus, quam quidem summam eidem pro festo Purificationis V. M. proximo (2 feb.) reddere pollicetur, in casu vero non solutionis, summam eandem super molendino civili braseorum Byecensi inscribere promittit. CK. MK 17, f. 63 Cracovia, 1494.01.22 Rex testificatur, quia Mathias de Pukynyno certas sortes bonorum suorum in Pukynyno et Ravae nepotibus suis, Michaëli et Mathiae de eadem Pukynyno, in 2500 fl. hung. inscripserit. CK. MK 17, f. 66 Cracovia, 1494.01.22 Rex omnia iura et libertates civibus de Cazimiria, a praedecessoribus suis concessa, confirmat. GL. MK 17, f. 72 Cracovia, 1494.01.23 Rex ad instantiam Mathiae de Staralomza, episcopi Chelmensis, oppidis ecclesiae cathedralis Chelmensis, mensam episcopalem concernentibus, videlicet: Skarbyeschow, Komow, Pawlow et Sawyn eadem iura et libertates a solutione pontalium et aliorum teloneorum, quibus civitas Chelmensis utitur, admittit. MK 17, f. 62 Cracovia, 1494.01.24 Rex Spithkoni de Melsthyn, castellano Zawychostiensi, oppidi Brzezek haeredi, privilegium olim avo eius super teloneis non solvendis datum confirmat. CK. MK 17, f. 64 Cracovia, 1494.01.24 Rex Michaëli et Mathiae, germanis de Pukynyn, villam regalem Gluchow, in terra Ravensi sitam, de manibus Mathiae de Pukynyn, secreti cubicularii Casimiri IV regis, eximere consentit. CK. MK 17, f. 65 Cracovia, 1494.01.- Rex Iacobo praeposito et conventui canonicorum regularium ordinis s. Augustini in Msthow omnia vetera iura et privilegia et praecipue super teloneum innovat. MK 17, f. 67 Cracovia, 1494.03.24 Rex marschalcatum regni per mortem Raphaëlis de Jaroslaw, castellani Sandomiriensis, vacantem, Petro Kmytha de Vysnycze, Sandecensi et Scepusiensi capitaneo, confert. MK 17, f. 87 Nova Sandacz, 1494.04.03 Rex testificatur, quia Iohannes Zaramba de Kalynova curiensis 600 fl. hung. in mutuum apud Iohannem Lassoczky receptos, in bonis suis propriis Gluthow et Malgow districtus Siradiensis inscripserit. CK. MK 17, f. 72 Nova Sandacz, 1494.04.03 Rex testificatur, quia proceres in palatinatibus Posnaniensi et Calissiensi exactionem vasorum alias czopowe nuper laudatam, pro restauratione castrorum regalium Posnaniensis et Calissiensis a dominica Iudica (16 mar.) in terris praedictis ad festum Pentecosten (18 mai) prorogaverint et per universos subditos in palatinatibus praedictis dandam decreverint, quae tamen exactio pro sequela in futurum non sit tenenda. CK. MK 17, f. 73 In aula Suae Sultanicae Potestatis, 1494.04.06 Sultanus Bayazit chan, imperator ambarum terrarum Asiae et Europae et marium, significat, quia cum Iohanne Alberto, Poloniae rege, pacem et amiciciam ad decursum 3 annorum fecerit iuramentumque suum in manus Nicolai Strzesowsky, oratoris regii, posuerit. MK 17, f. 86 Lubowlya, 1494.04.10 Rex Stephano de Zapolya, comiti Scepusiensi et palatino regni Hungariae, ad conventum Lewczoviam eunti, salvum conductum super 500 equos et totidem homines admittit. MK 17, f. 73 Levczovia, 1494.05.02 Rex Adae de Zelen salvum conductum ad festum s. Michaëlis (29 sep.) proximum in 12 equis et totidem hominibus in regno et in terris Prussiae admittit. MK 17, f. 84 Podolynyecz, 1494.05.08 Rex ad petitiones rell. Hieronimi, Stephani prioris et totius conventus fratrum ordinis Carthusiensis monasterii s. Antonii in Lechnycz litteras Wladislai II Poloniae regis, Leopoli, f. 4 ante Calixti (10 oct.) anno 1425 datas, continentes in se confirmationem litterarum Hedvigis reginae in Sandecz die Gotardi (5 mai) anno 1393 datarum, item confirmantium litteras Ludovici regis Poloniae et Hungariae in Lipte in festo ad vincula Petri (1 aug.) anno 1381 datas, super ius piscandi in fluvio Dunayecz, approbat. CK. MK 17, f. 84 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex Iohanni duci de Zegano salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus admittit. R. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex villas suas Russdorff, Matisdorff et Dorsdorff in Scepusio a solutione quartae partis census soliti ad spacium trium annorum liberat. CK. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex cupricudinem regalem in Nova Villa in Scepusio a solutione census annui unius marcae liberat. CK. MK 17, f. 85 Podolynyecz, 1494.05.09 Rex prov. Fabianum Sinavberk de Nova Villa ratione conflagrationis a solutione census proximi anni absolvit. CK. MK 17, f. 86 Nowa Sandecz, 1494.05.11 Maiestas Regia ad petita rev. Creslai, regni Poloniae cancellarii, tribunatum Posnaniensem, per mortem Iohannis Sapiensky, iudicis Calissiensis, vacantem, contulit……(nomen deest) usque ad ultima tempora vitae suae etc. in forma solita. n. MK 17, f. 86 Cracovia, 1494.05.23 Rex testificatur, quia Iacobus Rosnowsky, curiensis regius, 200 fl. hung. in mutuum receptos fam. Frederico Schiling, civi Cracoviensi, pro festo s. Elisabeth proximo (19 nov.) reddere et in casu non redditionis intromissionem ei in villam suam Rogaczowo cum praedio districtus Costensis dare pollicetur. CK. MK 17, f. 86 Cracovia, 1494.05.30 Rex constitutionem fraternitatis doleatorum Leopoliensium, a consulibus ibidem sabbatho post Purificationis V. M. (4 feb.) anno 1492 factam, confirmat. CK. MK 17, f. 88 Cracovia, 1494.06.02 Rex Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, de villa ipsius haereditaria Gorzkovicze in terra Siradiensi civitatem erigere et eandem de iure polonico in ius theutonicum maydemburgense transferre consentit et tria fora annualia: pro die Assumptionis V. M., pro die Catharinae, et pro dominica Iudica, septimanale vero pro quolibet die sabbato instituit. CK. MK 17, f. 87 Cracovia, 1494.08.09 Rex occasione solvendarum exactionum e suburbio civitatis Sambor decretum fert. CK. MK 17, f. 90 Radom, in conventu generali, 1494.09.17 Rex testificatur, quia Iohannes Ostrorog, castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, medietatem oppidi sui Myedzechod cum medietatibus villarum Mychoczyno, Dzaczelino, Vyelawyesch et villis Strych et Svynarj in Posnaniensi, Gunicze et Soleczna in Pysdrensi districtibus sitis, necnon tres scutellas argenteas continentes 30 marcas argenti, duos crateres argenteos deauratos, 12 coclearia argentea et duas scutellas minores Dorotheae, consorti suae, donaverit et dotaliciaverit ad vitam. CK. MK 17, f. 90 Radom, 1494.09.21 Rex controversiam certam inter Stanislaum Morsthin, advocatum Lublinensem, ab una, et consules ac cives civitatis eiusdem, ab altera parte, iamdudum ratione certarum querelarum ortam disiudicat, advocatumque praefatum circa vetera iura et praerogativas, per Casimirum IV regem eidem concessas, reservat. CK. MK 17, f. 91 Radom, 1494.09.22 Rex ad petitiones Iacobi Morawa, advocati in Lazenysko, quem cives oppidi illius iniuriis afficiebant et proventus ei adimebant, circa proventus advocatiae illius reservat. CK. MK 17, f. 91 Gyedlna, 1494.09.24 Rex testificatur, quia Marcissius, tenutarius oppidi regalis Przedborzs, omnes summas pecuniarias, quas habeat per regem sibi inscriptas, Dorotheae consorti suae more dotalicii inscripserit. CK. MK 17, f. 92 Gyedlna, 1494.09.24 Rex testificatur, quia Marcissius, tenutarius oppidi Przedborzs, volens bonorum suorum in casum mortis facere bonam dispositionem, Iohannem de Pilcza, palatinum Russiae generalem, Iohannem de Przithik, castellanum Radomiensem, Zegotham Suchodolsky et Adam Orlowsky, generos suos, tutores bonorum suorum nominaverit. CK. MK 17, f. 92 Torunia, 1494.10.31 Ingressus Maiestatis Regiae in terras Prussiae, primo in Thoruniam regni sui feliciter regnantis anno tertio. n. MK 17, f. 92 Torunia, 1494.11.10 Rex testificatur, quia Iohannes de Domaborz, castellanus Rogoschnensis et capitaneus Naklensis, villam suam Cresthkowo districtus Naklensis Nicolao Orzelsky pro 370 fl. hung. et 40 marc. solidorum monetae prutenicalis, numeri vero polonicalis, titulo reemptionis vendiderit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.16 Rex ad petitiones Petri de Curoswanky, castellani Sandomiriensis, thesaurarii regni et capitanei Cracoviensis generalis, Annae Baranowska villam regalem Volya Vylkolasska dictam, in terra Lublinensi et districtu Urzadovyensi sitam, de manibus Iohannis Myrzanowsky redimere admittit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.16 Rex testificatur, quia Barbara de Drzevyanowo, consors Nicolai Boyanowsky de ibidem, eidem marito suo tertiam partem dotis videlicet 200 marc. pol. et 100 fl. resignaverit. MK 17, f. 93 Torunia, 1494.11.23 Rex testificatur Nicolaum de Kosczelyecz, capitaneum in Tucholya, duas villas Lychnowy et Granowo districtus Tucholiensis circa Choynycze Iohanni Baranowsky, genero suo, in 600 marc. pol. ratione dotis post Dobrochnam, germanam suam, obligasse. CK. MK 17, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex testificatur, Iohannem Baranowsky Nicolao de Cosczelyecz, capitaneo in Tucholya, 600 marc. ratione dotis post Dobrochnam, consortem suam, receptas in medietate omnium bonorum suorum in Dobczyno reformasse. CK. MK 17, f. 94 Torunia, 1494.11.23 Rex litteras Casimiri IV regis in conventione Piotrkoviensi f. 4 post Luciae (15 dec.) anno 1484 datas, inscriptionem 200 fl. Georgio Thworkowsky super oppido regali Hamersten in terris Prussiae et districtu Slochoviensi in se continentes, ad petitiones eiusdem Georgii Thworkowsky innovat. CK. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.11.29 Rex Petro Mysschkowsky pro meritis castellanatum Rosperiensem confert. CK. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.12.03 Rex magistro Nicolao de Mnysschewo, decano Ploczensi, qui certam actionem cum Conrado Mazoviae duce habet, salvum conductum admittit. R. MK 17, f. 95 Torunia, 1494.12.05 Rex testificatur Iohannem Costhka de Rosthkowo, dapiferum Czyechonoviensem, hon. Nawogio dicto Costhka, nato suo, notario regio, 15 marc. argenti in gladio, de manibus nob. Stanislai Kloczsky, molendinatoris in Bidgoscza, recuperatas donat. CK. MK 17, f. 94 ……, 1494.-.- [Bona monasterii Mstow?]. Zaborzyn, ibidem molendinum, Dzvrkow, Wola Szoleczka, Swyessyelycze, Jarnolthowycze, ibidem praedium, Camyen, ibidem praedium, Sathkowycze – de istis villis superius scriptis et oppido Solecz census solet exigi ad summam 70 marcarum; de villis autem, in quibus dacia mellis solet contribui, ad tempus experiri non potuimus. Item de navigio alias sprzewozv census datur XXX marc. cum tribus marcis cum uno talento croci. Item de molendino penes oppidum iacente, dantur XXX marcae cum tribus marcis et uno talento croci. Item duo obstacula in Wysla. Item piscina bona penes oppidum in uno medio milliari. Item stagnum bonum et hicinde alia parva stagna, ad oppidum pertinentia. Item praedium bonum penes civitatem aliquando XXX vel quadraginta acerwi solent in eodem esse. n. MK 17, f. 67 ……, 1494.-.- Litterae super Solecz: Vladislai Polonie Hungarie etc. regis date Bude ante Omnium Sanctorum feria 4 etc. 42 (31 oct. 1442) subscripte manu propria domini Regis – 200 marce; Kazimiri regis, relatio Lutkonis, inscriptio Andree de Olesznycza filio racione seruicii prutenici anno etc. 58 Sandomirie infra octavas Epiphanie Domini (7 – 12 ian. 1458) – 100 mar.; Vladislai Hungarie, Polonie etc. regis date Bude feria 3 Rogationum anno etc. 41 (23 mai 1441) relacio etiam Sczekoczin 367 sexagene lat. gross. pragensium et 141 marc. communis pecunie pro argento et labore eiusdem; Vladislai Hungarie, Polonie etc. date in insula Czepel feria 2 post s. Lamperti anno etc. 41 (18 sep. 1441) relacio Joannis de Conyeczpole cancellarii flor. 500 et 200 marc. communis pecunie; Vladislai Polonie regis date in Colo feria 6 post Joannis Baptiste anno etc. 93 (27 iun. 1393), relacio Vladislai de Opporow, 200 marc. pol.; Vladislai regis Polonie date in Lanczuth sabbato post dominicam Misericordia Domini anno etc. 34 (17 apr. 1434), relacio Joannis de Conyeczpole, 100 marc; Vladislai Hungarie, Polonie date Bude feria 5 Visitationis Marie anno etc. 44 (2 iul. 1444), relatio rev. prepositi, 100 marc.; Vladislai Polonie regis date in loco campestri feria 6 ante s. Stanislai ante villam Swykyr anno 38 (2 mai 1438), relacio Joannis de Conyeczpole, 600 marc.; Vladislai Vngarie, Polonie etc. date Bude feria 2 post Ascensionis anno etc. 41 (29 mai 1441), relacio Joannis de Conyeczpole, 200 marc. pol.; Vladislai Vngarie Polonie etc. date sub castro Albanander feria 6 post s. Dionisii anno etc. 43 (11 oct. 1443), relacio Grusczinsky custodis, 100 marc. pol.; Vladislai Hungarie, Polonie etc. date Bude in vigilia Marie Magdalene feria 3 anno etc. 44 (21 iul. 1444) 300 marc. pro Farurey recepte. Summando summas et pro illis pragensium grossorum sexagenis ponendo 616 1/2 marc. et 8 gros. summarum summa facit 2857 cum media marca et 4 scotos et 500 florenos. In florenos redigendo facit summa 5072 fl. et 8 gr. n. MK 17, f. 68 ……, 1494.-.- Rex nob. Stanislao Thursky salvum conductum in 10 equis vel infra et totidem hominibus ad regem veniendi et iustitiam cum gen. Iohanne de Camyenyecz agendi dat. MK 17, f. 87 ……, 1494.-.- Rex Elisabeth de Podossye, relictae olim Georgii Strumylo, castellani Leopoliensis, liberam dispositionem bonorum, per maritum praefatum eidem derelictorum, admittit. MK 17, f. 92 Bresth, 1495.02.04 Rex Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi, capitaneo Cracoviensi et thesaurario regni, pro meritis bona regalia castrum et oppidum Jaworow cum villis, in terris Russiae et districtu Grodeczensi, de manibus Andreae de Schamothulj, castellani Calissiensis, eximere admittit. CK. MK 17, f. 96 Bresth, 1495.02.04 Rex oppidum Lowycz ab omnibus teloneis, foraliis sive thargowe et pontaliis alias mosthowe dictis absolvit, confirmando privilegium Casimiri IV regis in eadem causa oppidanis praedictis concessum. CK. MK 17, f. 96 Sandomiriae, 1496.01.19 Ex mandato Regiae Mtis Beata de Thanczin, olim Iohannis Odrowansch de Sprowa, palatini Russiae et tenutarii in Sambor relicta, suo et liberorum nomine comparens in termino hodierno coram Maiestate Sua, produxit originaliter litteras et inscriptiones, ex quibus summa iuste inscripta in florenos redacta videtur continere 24029 fl. et 6 gr. n. MK 17, f. 100 Sandomiriae, 1496.01.19 Rex Nicolao Biechowski terrigenae, qui villas regales Plaw et Plawska Wolya districtus Sandomiriensis in summa 148 marc. 16 gros. et 422 1/2 fl. hung. in arrenda tenuit, summam eandem super villa regali Thuschow districtus praefati inscribit. CK. MK 17, f. 100 Sandomiriae, 1496.01.27 Rex testificatur se certam summam Iohanni Odrowasch de Sprowa, palatino Sandomiriensi, in tenuta Samboriensi per Casimirum IV regem litteris de data: Coszyncze, f. 4 ipso die Elisabeth (19 nov.) anno 1466 inscriptam, de manibus Beatae de Thanczin, relictae eiusdem Iohannis Odrowąsch et ipsius filiorum Hieronimi et Iohannis redemisse. CK. MK 17, f. 101 Sandomiriae, 1496.01.29 Rex nonnullos agros in bonis regalibus Huhcicze, per Georgium et Stanislaum fratres Radylowskye occupatos et nunc recuperatos, praediis regalibus in Sambor incorporat et decimam manipularem grani frumentarii alias syep dictam ecclesiae s. Iohannis Baptistae in Sambor in manus moderni plebani Iohannis Crowiczskj et eius succedaneorum solvendam decernit. CK. MK 17, f. 101 Sandomiriae, 1496.01.29 Rex forum carnium septimanale qualibet feria 5 in oppido Sambor instituit cum conditione exactionis foralium pro castro regali ad instar civitatis Premisliensis et insuper oppidanis Samboriensibus dealbatorium alias blech in planiciebus suburbii aedificare permittit. CK. MK 17, f. 102 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex ad petitiones Iohannis rectoris parrochialis ecclesiae in villa Mrowla mensae regalis, unam et mediam quartam agri kmethonalis adiacentis ecclesiae praefatae ob inopiam eius annexit. CK. MK 17, f. 102 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex discordiam inter famosos Albertum Paulum Pawlijk, Iohannem Konopka, Stanislaum Zenek et Raphaëlem, advocatos Sandomirienses, ex una, et carnifices eiusdem civitatis, ex altera partibus, ratione census, quem advocati a carnificibus petebant, ratione Cutilow et aedificationis macellorum ortam, disiudicat. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex duci Sigismundo, germano suo, bonorum regalium Pothylycz tenutario, advocatiam ibidem in 400 marc. pol. redimere admittit. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex discordiam certam, ratione pascuorum et rubetorum, sitorum inter villas Podlansze, Skothnyky et Boguria, inter Martinum de Scothnyky, subdapiferum et iudicem terrae Sandomiriensis, ex una, et Dorotheam de Conarj, relictam olim Iacobi Scothnyczky de Podlansze, ex altera parte, ortam, disiudicat. MK 17, f. 104 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex commutationem villarum Pelczyska, Camyona et desertae Byskupycze in districtu Wyslycziensi prope fluvium Nida per principem Fridericum, cardinalem, archiepiscopum Gnesnensem, primatem et episcopum Cracoviensem, germanum suum, pro villis Lanthowicze ac Byadolyny, Nicolai Plechowsky haereditariis, in districtu Pilsnensi sitis, cum additione 200 marc. pol. factam, confirmat. MK 17, f. 104 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex in causa, inter famosos Albertum Paulum Pawlik, Stanislaum Zenek et Iohannem Konopka advocatos, ex una, et Iohannem Bank, Petri filium, civem Sandomirienses, ex altera parte, ratione certae strugis lignorum, alias wanczosszy ortam, decretum fert. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.10 Rex, ad petitionem Nicolai praepositi et fratrum domus hospitalis s. Spiritus in Sandomiria, villam ipsorum Scepanow in terra Lublinensi, propter remotam distantiam, pro villa Wyeprzky in terra Sandomiriensi in vicinitate sita, cum Victorino et Iohanne germanis de Golegorj, de consilio et scientia Martini magistri et praepositi domus hospitalis s. Spiritus Cracoviensis, commutare permittit. CK. MK 17, f. 103 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex litteris universalibus dignitariis regni mandat, ut ex civibus Sandomiriensibus, in quaslibet civitates cum mercibus euntibus, praesertim in civitatibus et locis teloneorum: Gnesnae, in Colo, Cleczow, Budysschewycze, Bolyeszlawiecz, Vyelun, Radomskye, Przedborzs et Malogoscz, teloneorum solutionem nullomodo extorqueant. CK. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex in causa inter proconsulem et consules, ex una, et Albertum Paulum Pauwlik, Stanislaum Senek et Iohannem Konopka, advocatos Sandomirienses, parte ex altera, pro censibus ulnarum alias ab incisis pannis per eosdem advocatos petitis orta, decretum fert. MK 17, f. 105 Sandomiriae, 1496.02.12 Rex Nicolao de Curozwanky, castellano Siradiensi, summam 1000 fl. hung., quam apud eum Casimirus IV in mutuum pro necessitate reipublicae receperat, super bonis regalibus Brzesnycza, tenutae illius, inscribit et Andream Roza, archiepiscopum Leopoliensem, de cautione fideiussoria ratione debiti praedicti liberat. CK. MK 17, f. 106 Sandomiriae, 1496.02.12 Datus est vexilliferatus terrae Haliciensis, vacans per mortem olim Iohannis Jeczmyen Rossznyowsky, Iohanni de Balyncze ad superioris dignitatis assecutionem, aut si non fuerit consecutus superioris dignitatis sedem, extunc ad tempora vitae extrema possidendus. n. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.04 Rex testificatur, quia Iohannes Jalbrzyk de Maiori Croschyno Dorotheae de Schyroczky, consorti suae, 200 marc. pol., quas ratione dotis a Felice, germano eiusdem Dorotheae, de eadem Syroczky, recepit super bonis suis haereditariis: tota medietate sortis suae Czyemyanyno, tota sorte Osswanczyny, in terra Cuyaviensi et districtu Brestensi sitis, necnon in Crosschyno Maiori, in tota sorte sua Ostrowansz, ac in medietate sortis in Wolysschewycze et in Balyno villis, in eadem terra districtu vero Junivladislaviensi iacentibus, denique super medietate omnium bonorum suorum reformaverit. CK. MK 17, f. 109 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.21 Rex Andreae de Schamotuli, castellano Calissiensi, ad se profecturo, salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus admittit. CK. MK 17, f. 106 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.23 Rex Catharinam de Olyesznycza, relictam Pauli Jasyensky, castellani Sandomiriensis, de cuius manibus capitaneatum Chelmensem exemit, nunc de summa 1000 fl. hung. restante quietat. CK. MK 17, f. 125 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.26 Rex ad vota Creslai de Kurozwanky, episcopi Vladislaviensis et regni cancellarii, duo fora annualia: unum pro festo Nativitatis V. M., et aliud pro die Adalberti, septimanale vero pro feria tertia singulis septimanis celebranda in oppido Lodzya, ad mensam episcopalem Vladislaviensem pertinenti, in terra Lanciciensi, instituit. CK. MK 17, f. 106 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.26 Rex testificatur, quia Dorothea, relicta Iohannis Cuczsky, advocati in Wartha, domum suam et aream dictam Mychalowskye in eodem oppido, fratribus minoris observantiae in Wartha resignaverit anno 1494, sabbato ante Oculi (1 mar.), quam quidem resignationem Mtas Regia confirmat. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.03.30 Rex litteras Casimiri IV regis, continentes in se inscriptionem dotis et dotalicii Barbarae de Bnyn, Andreae Sobyensky de Wyssznycze relictae, Cracoviae f. 5 Francisci (4 oct.) anno 1487 datas, ad petitionem eiusdem Barbarae ratificat. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.02 Rex facta cum Slawyecz de Nyemyglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, super omnibus censibus et proventibus de capitaneatu illo ac oppido Raczansch ad annum 1495 ratione, praesentibus eum quietat. CK. MK 17, f. 107 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.02 Rex 50 marc. pol., quas ex ratione de proventibus capitaneatus Sochaczoviensis Slawyecz de Nyemiglow, castellano et capitaneo Sochaczoviensi, remansit obligatus, eidem pro dominica Laetare (5 mar. 1497) reddere verbo regio promittit. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.07 Rex certam causam inter capitulum Cracoviense occasione bonorum capitularium Pabyanycze et Iohannem Lassoczky, quondam scolasticum Gnesnensem, nunc vero in saeculari statu exsistentem, occasione bonorum oppidi Brzezyny et villae Glamboka, quae bona una cum fratre suo germano Stanislao et matre ipsorum Dorothea de Brzezyny, relicta Michaëlis Lasocki, succamerarii et capitanei Lanciciensis, possidebat, disiudicat. CK. MK 17, f. 128 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.09 Rex donationem certorum agrorum, per cives Opocznenses: Iohannem Glyonek, presbiterum Petrum Kabala et Helenam Idzykowa alias Swandzymuschanka ad fundandum altare in ecclesia Opocznensi factam, approbat. CK. MK 17, f. 108 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.09 Rex, ad petitionem Nicolai Gardzyna de Lubranycz, castellani Landensis, qui villam regalem Lubola in terra Siradiensi de manibus Iohannis filii olim Nicolai Curoploch de Buszenyn de consensu regio exemit, litteras Vladislai III regis, Cracoviae, f. 5 ante Ramispalmarum (18 mar.) anno 1440 datas, inscriptionem summae 250 marc. pol. in villa Lubola Jacobo de Lubyn in se continentes, innovat. CK. MK 17, f. 109 In conventione generali Pyotrkoviensi, 1496.04.12 Rex pro necessitate publica census annuos 9 marc. pol. super censibus civitatis Byecz (5 marcas) et super oppido Dambowyecz (4 marcas) pro 300 fl. hung. Carnacio heredi de Gorlicz titulo reemptionis vendit. CK. MK 17, f. 111 Mesczicze villa, 1496.04.12 Conradus, dux Masoviae, significamus, quia dedimus et incorporavimus in possessionem et intromissionem bonorum in villas Dzyegczynyecz et Wyazowno in districtu Warschoviensi et in teloneum aquaticum in Camyenyecz, et in oppidum Nowemyastho et villas pertinentes ibidem Sobyesczky, Sarnagora, Lathouicze, Zassonye, in districtu Zacroczimensi, iuxta iura ipsius, quae produxit nobis, mag. Iohanni de Radzymino, castellano Warschoviensi, tenere, habere, item etiam ex ostensione iuris praedicti castellani granicies, metas et signa innovare et reformare debebunt super sedecim mansos, donatos eidem castellano, sippando easdem iuxta signa et ius ipsius. Dominus Dux per se. n. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.13 Rex in controversia ratione granicierum bonorum inter Andream de Thanczin, castellanum Woynyczyensem et tenutarium villarum regalium Pyelyasskowycze et Dambye, ex una, et Iohannem Gorzkowsky, notarium terrae Chelmensis, ac Nicolaum eius nepotem in Gorzkow et Popyrczyn, ex altera partibus, granicies illis iuxta privilegium Vladislai II regis, in Zukow, f. 5 post festum Bartholomaei (26 aug.) anno 1406 datum, designat. CK. MK 17, f. 110 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.13 Rex oppidum Nyerankowycze propter depaupertatem illius ab omnibus generaliter exactionibus et censibus ad 8 annos absolvit. MK 17, f. 110 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex testificatur, quia in Radom die Bartholomaei (24 aug.) anno 1495 Nicolao Sczykowsky de Mylkusszowicze, pincernae curiae suae, burgrabiatum castri Cracoviensis, per evectionem Ambrosii Pampowsky ad palatinatum Siradiensem vacantem, dederit. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex Nicolao de Cosczyelecz, praeposito Wladislaviensi, villam Nyemoyewo, in districtu Junivladislaviensi sitam, per ipsum superiori tempore de consensu Casimiri regis de manibus Nicolai Ossyeczky exemptam, Iohanni et Alberto fratribus de Chrapowo obligare admittit. CK. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.14 Rex ad petitionem Petri abbatis monasterii in Obra, villas omnes et bona monasterii illius a solutione poradlne circa vetera privilegia absolvit, praecipue vero villas Calpyno, Zadzynj, Jazynyecz, Nyeborza, Syedlyecz et Kyekow, quae illegitime ab exactoribus certis ad solutionem dictae exactionis poradlne coactae erant. CK. MK 17, f. 111 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex Casimiro duci Thesszynensi pro summa 1200 fl. hung., ab eo Conrado duci Masoviae data in mutuum, fideiubet. R. MK 17, f. 112 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex ad instantiam proconsulis et consulum Posnaniensium piscatores, extra muros Posnanienses viventes, ad ius et oboedientiam civitatis et consulatus praedicti reducendos esse decernit. CK. MK 17, f. 113 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex cives Posnanienses a iurisdicione quorumvis dignitariorum exemit, iurisdicionique civitatis et consulatus Posnaniensis subiicit. CK. MK 17, f. 113 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.16 Rex discordiam antiquitus ortam ratione granicierum inter ecclesiam collegiatam S. Mariae Sandomiriensis bonaque eius Maiorem Swirze, ex una, et Clementem de Byelyani ipsiusque villas haereditarias: Byelyani, Minorem Swirze et Mironycze, ex altera parte, disiudicat. CK. MK 17, f. 116 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex Nicolaum de Zaklyczyn circa privilegium Casimiri Magni regis super donatione silvarum certarum inter fluvium Skawa et Glynny Pothok olim militi Hanco ipsius Nicolai antecessori, nuper per Iohannem Amor de Tarnow, castellanum Cracoviensem, usurpatarum et ad castellaniam illam bonis Myslynycze appropriandarum, reservat. CK. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex salvum conductum, Andreae de Schamothuly, castellano Calisschiensi, nuper concessum, usque ad festum Urbani (25 maii) prorogat. CK. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex ad petitiones Petri Miskowskj, castellani Rosperiensis, Iohanni de Cobylyany obligare et inscribere 430 fl. hung. Nicolao Brzeczka de Elwygowa in villis regalibus Wronowycze, Janowycze et Manczska Wolya admittit. r. MK 17, f. 114 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex Stanislao Przedborii de Konyeczpolye in villa Labuzye, a civitate Pylzno non longe distanti, per fluvium Wyssloka pontem bonum erigere admittit et pontalia certa ei in perpetuum donat. CK. MK 17, f. 115 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.19 Rex, confirmando decretum Casimiri IV regis anno 1448 in Camenecz f. 4 in vigilia Assumptionis V. M. (14 aug.) occasione depositorii Opathoviensis latum, in eadem causa inter Sandomirienses et Opathovienses consules decretum fert. CK. MK 17, f. 114, 137 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.20 Rex Conrado Masoviae duci Warschoviam cum omnibus suis districtibus, oppidis, villis etc. castrum Wyschegrod, Zakroczym, Czyechanow, Lomza, Nowygrod etiam cum omnibus districtibus, Mlodzesino, Camyon et Preczslawycze in districtu Schochaczevyensi ad tempora vitae cum omnibus iuribus ducalibus possidenda donat. CK. MK 17, f. 135 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.20 Rex ducatum Czyrnensem alias totam sortem ducatuum et dominiorum ducem Masoviae Conradum ex divisione cum olim fratribus facta concernentem, eidem duci Conrado et eius successoribus masculini generis in feudum dat. CK. MK 17, f. 133 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.21 Rex Iohanni Cosmirowski salvum conductum in 3 equis et totidem hominibus ad revertendum in regnum admittit. CK. MK 17, f. 120 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.22 Rex in controversia ratione non solutionis summae emptionalis pro villa Radzanowo in districtu Ploczensi inter Petrum episcopum Plocensem et Stanislaum Radzanowsky orta – villam praefatam Petro episcopo in perpetuum adiudicat et Sandkoni de Kossmaczewo, capitaneo Plocensi, mandat, ut episcopum ab omni impetu et violentia defendat. MK 17, f. 119 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.23 Rex burgrabiatum castri Cracoviensis per resignationem Iacobi de Bothurzyn, subdapiferi curiae regalis, vacantem, Raphaëli de Dominyska concedit et de hac nominatione Mathiam de Glovaczevycze, tribunum et capitaneum Siradiensem atque salis Bochnensis et Vyeliciensis zupparium certiorem facit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.25 Rex incolis oppidi Coprzywnycza terrae Sandomiriensis nuper combusti libertatem 10 annorum ab omnibus solutionibus dat. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.25 Rex testificatur, quia Nicolaus de Brzezye, subpincerna Sandomiriensis, Catharinae de Smygrod, consorti suae, 1500 fl. hung. super medietate omnium bonorum suorum reformaverit. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex confirmat litteras Casimiri IV regis Gnesnae sabbato ante Oculi (5 mar.) anno 1485 datas, approbationem reformationis dotis Hedvigis de Calynowa, a marito ipsius Iohanne Denowsky factae, in se continentes. CK. MK 17, f. 121 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex testificatur, quia Ambrosius Pampowsky, palatinus Siradiensis, 1200 fl. dotis et dotalicii Anne, filiae Nicolai de Grodzyecz, castellani Santoczensis, uxori suae, in oppido regali Siroda ac villis Lysyecz et Modla, in terra Maioris Poloniae et Conynensi ac Pisdrensi districtibus sitis, de consensu regio reformaverit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex ad instantiam Sandivogii et Iohannis de Grandi, tenutariorum in Stawyszin, prius suum decretum de solvendis 20 marcis ratione stationis de oppido Stawiszyn – confirmat. CK. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex emptionem advocatiae in Lypnycza per Petrum Cmytha de Wyssnycze, marsalcum regni, Sandecensem et Scepusiensem capitaneum, apud Lucam advocatiae illius possessorem sine consensu praevio regio factam, nunc confirmat. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.26 Rex oppido Coprzywnycza terrae Sandomiriensis nuper igne combusto libertatem 10 annorum ab omnibus solutionibus admittit. CK. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.27 Rex Nynognyewo, tunc Raczansiensi, nunc vero Wysnensi castellano, villae regalis Dzerzanschno tenutario, 550 fl., quos ei remanserat debitus, super censibus annuis oppidi Plonsko singulis annis per 50 sexagenas solidorum percipiendos demonstrat et assignat, et Paulum de Grambez, capitaneum et exactorem Visnensem, certiorem hac de re facit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex testificatur, quia Raphaël de Lesczno, castellanus Gnesnensis et marsalcus curiae regalis, medietatem villae suae haereditariae Chelcowo, in districtu Costensi sitae, Iohanni alias Ywan de Karnyn, principis Friderici tituli S. Luciae in Septemsoliis presbiteri cardinalis, archiepiscopi Gnesnensis, germani regii, subdapifero, donaverit. CK. MK 17, f. 122 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex quittantiam certam a Casimiro IV rege in Radom in crastino festi Bartholomaei (25 aug.) anno 1491 super stationem Pylsnensem unius anni Iacobo de Syekluky, burgrabio Cracoviensi, datam, confirmat. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.28 Rex Andreae de Lubowcz et Nyeprzesnya privilegium olim Leschkonis ducis anno 1285 Cracoviae datum super ius theutonicum in eadem Neprosno innovat. CK. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex litteras privilegiales advocatiae Vyelunensis igne combustas ad petitionem Elisabeth relictae olim Nicolai Gospodarzyk denuo confirmat. CK. MK 17, f. 123 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex confirmando decretum Bernardi Werusch, iudicis Vyelunensis, anni 1382, ac litteras Martini de Borowno, capitanei Boleslaviensis, annorum 1401 et 1403, oppidanos de Boleslawyecz in possessione agrorum, pratorum, aquarum et aliorum locorum in villis Budzycze, Myedzymosczye, Myesczysko, Gwoscz, Peczbratanyova, Laky, fluvii Przoszna, Ludzyska, Luboczpen conservat. CK. MK 17, f. 124 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.04.29 Rex omnia vetera iura terrarum Ploczensis, Plonensis, Zawkrzensis et Wyssnensis confirmat. CK. MK 17, f. 126 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex Zauischio de Cunradzecz, castellano Wysznensi, curiensi suo, pro meritis in teloneo oppidi regalis Wasschosze 20 sexagenas gross. in 1/2 grossis donat. CK. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex Mathiae Grudzyensky, castellano Bidgostiensi, villam regalem Murzynowo tenutae eius districtus Pisdrensis Stanislao Gorasdowsky in 1000 fl. hung. obligare consentit. CK. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Sandiwogius de Czarnkow, palatinus Calissiensis, recognovit se 2000 ratione dotis et expeditionis et alios 2000 fl. dotalicii Catharinae de Krethkow, suae consorti, item 1000 fl. dono in Czarnkow et in aliis suis bonis inscripsisse. r. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex controversiam certam inter altaristas seniores ecclesiae collegiatae s. Mariae Magdalenae, tanquam executores testamenti, ex una, et providum Stanislaum Mysgala alias Libehen, tanquam successorem proximum, magistri Iohannis Pyecz, plebani in Preprostina et altaristae dictae ecclesiae Posnaniensis, parte ex altera, ratione eiusdem testamenti et praecipue molendini Bogdanka intra muros Posnanienses ac villarum Grambowka et Slanskowo ortam, disiudicat. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur, quia Spythko de Jaroslaw, palatinus Cracoviensis, Iohannem de Tharnow, vexilliferum Cracoviensem, et Martinum de Skothnyky, iudicem Sandomiriensem, ac Annam de Kochnowskye, consortem suam, in tutores, actores et protectores liberorum suorum utriusque sexus ac bonorum eorundem elegerit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur, quia Iohannes de Tharnow, vexillifer Cracoviensis, Spythkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem, ac Lucam Slupeczky in tutores suorum liberorum et bonorum elegerit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.01 Rex testificatur Nicolaum de Cosczyelecz, castellanum Cruswiciensem, Catharinae de Schamotuly, filiae Iohannis Swidwa, palatini Posnaniensis, consorti suae, 800 marc. ratione dotis et dotalicii super omnibus bonis suis reformasse. CK. MK 17, f. 139 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex Nicolao Sokolowsky de Wraznicza, dapifero Brestensi, castellanatum terrae Dobrinensis confert. MK 17, f. 125 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex testificatur Casparum de Lesczno, succamerarium Calissiensem, villam haereditariam Grodzisko districtus Costensis sibi per Nicolaum Borek de Ossyeczna in 605 fl. hung. obligatam, Raphaëli de eadem Lesczno, castellano Gnesnensi et marsalco curiae regiae, germano suo, resignasse. MK 17, f. 127 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex testificatur, quia Raphaël de Lesczno, castellanus Gnesnensis et marsalcus curiae regiae, villam Grodzisko districtus Costensis, Nicolai Borek de Ossyeczna haereditariam et per ipsum Nicolaum Casparo de Lesczno, succamerario Calissiensi, germano suo, in 605 flor. hung. obligatam, a Casparo autem sibi resignatam, Annae heredissae de Lassoczicze, consorti Iohannis Sydnyczky, pro sortibus a se apud eandem Annam in ipsa villa Lassoczicze emptis resignaverit. CK. MK 17, f. 128 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex Andreae de Schamothuly, castellano Calissiensi, salvum conductum in 30 equis et totidem hominibus hinc ad diem Iohannis Baptistae proximum admittit. R. MK 17, f. 128 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex villas Herbersdorff in Coschuchoviensi et Leskouicz in Glogoviensi districtibus, in terris Slesie, Sigismundi Heyda haereditarias et morte eius ad se devolvendas, ad petitiones Ambrosii Pampowsky, palatini Siradiensis ac Lanciciensis et Coninensis capitanei, Margarethe, Annae et Catharinae virginibus, filiabus Sigismundi, iure feodali cedit. CK. MK 17, f. 129 In conventu Pyotrkoviensi generali, 1496.05.02 Rex ratione controversiae inter consules Leopolienses et armenos de ibidem famosos Cristophorum et Thomam germanos ortae et per Creslaum de Kurozwanky cancellarium et Spythkonem de Jaroslaw, palatinum Cracoviensem et capitaneum Leopoliensem, uti commissarios regios, disiudicatae, dictis armenis facultatem iure magdeburgensi utendi iam prius concessam confirmat. CK. MK 17, f. 130 Cracovia, 1496.05.16 Litterae universales Iohannis Alberti regis ad omnes dignitarios et incolas terrae Lanciciensis et districtuum eius, quibus certiores eos facit de nova exactione 4 grossorum in novissima conventione Pyotrcoviensi pro necessitate regni, id est, bello contra turcas et tartaros, laudata. R. MK 17, f. 131 Cracovia, 1496.05.17 Rex ad petitionem Mathiae de Cząsthochowa, praepositi monasterii s. Augustini alias Canonicorum Regularium in oppido Clobuczko, privilegium Casimiri IV regis monasterio praefato, Cracoviae, anno 1485, f. 5 infra octavas Pentecostes (26 mai) super piscinam datum, ratificat. CK. MK 17, f. 132 Cracovia, 1496.05.17 Rex privilegium monasterio Canonicorum Regularium ecclesiae Corporis Christi in Kazimiria super bona eiusdem monasterii, videlicet: villas Rzeschotary integram, medietatem Byelczicze, Camyen integram, Krzyskowicze integram, in terra Cracoviensi sitas, item allodium in Zabloczye in acie versus Vistulam, et Plassew penes Allexium vladarium, item domos, hortos, piscinas, aliaque bona, census et proventus, ad praeces Andreae praepositi monasterii eiusdem, dat, bonaque praefata ab omnibus solutionibus absolvit. CK. MK 17, f. 140 Cracovia, 1496.05.17 Rex ex regestris cancellariae transsumptum sententiae Casimiri IV regis in causa inter Barbaram de Sprowa, castellanam Cracoviensem, ex una, et Iohannem de Osthrorog, castellanum Posnaniensem, Iacobum Zaklica et Stanislaum de Jankovycze, Andream Roza, praepositum Lanciciensem, Zavissium et Nicolaum, germanos eiusdem de Borzischovicze, Iohannem, Andream, Gregorium, germanos de Bronyschovycze, et Iohannem Nyezwyedzsky, ab altera parte, ratione bonorum mobilium, clenodiorum aliarumque rerum per olim Iohannem Czyszowsky, filium praedictae Barbarae, relictorum extradit. CK. MK 17, f. 141 In curia archiepiscopi Leopoliensis, in platea Canonicali, Cracoviae sita, 1496.05.17 Andreas Rosa, Leopoliensis archiepiscopus, Nicolaus Strzeschowsky Visliciensis, Petrus Myskowsky Rosperiensis castellani, per Iohannem Albertum regem, necnon Iohannes de Starzechowicze, scholasticus Visliciensis ac officialis generalis, et Valentinus de Ilkusch, decretorum doctores et canonici Cracovienses, per Fridericum cardinalem, archiepiscopum Gnesnensem et episcopum Cracoviensem, germanum regium, ad disiudicandam certam causam ratione telonei inter Albertum plebanum in Pelczyska et consules Vislicienses specialiter deputati commissarii, praefatos consules a solutione dicti telonei absolvunt. MK 17, f. 134 Cracovia, 1496.05.19 Rex Nicolao Vyecha, de Opoczno oppidano et molendinatori, tertiam mensuram molendini praedicti eximere permittit. CK. MK 17, f. 139 Cracovia, 1496.05.23 Rex Petro de Curozwanky, castellano Sandomiriensi et thesaurario regni, tertiam mensuram molendini in suburbio oppidi regalis Schidlow de manibus hon. Appoloniae Orzeschkowa et filiorum eius, atque Nicolai et Iacobi germanorum Ziznowie de Schidlow redimere admittit. R. MK 17, f. 132 Piotrkovia, in conventione generali, 1496.05.25 Rex statuta Casimiri IV regis Nyeschovie, sabbato post Elisabeth (23 nov.) anno 1454 data confirmat, novaque edit. MK 17, f. 208 Cracovia, 1496.05.27 Rex Clementem Slonko, civem Proschoviensem, in possessione molendini, dicti podworny in fluvio Srzenyaua, apud prov. olim Nicolaum Byenyanda de consensu Casimiri IV regis pro 100 sexagenis mediorum grossorum empti, reservat. CK. MK 17, f. 136 Cracovia, 1496.05.27 Rex Clementi Slonko, consuli Proschoviensi, altare novum in ecclesia parrochiali tituli s. Iohannis Baptistae in Proschovycze erigere et medietatem censuum suorum annuorum ex balneo civili in Proschovicze pro fundatione illa donare consentit. CK. MK 17, f. 136 Cracovia, 1496.05.27 Rex certam discordiam inter olim Iacobum et Nicolaum de Conyeczpole filios olim Predborii de ibidem, castellani Sandomiriensis et capitanei Premisliensis et in Lelow tenutarii, ex una, et Iohannem de Kozyeglowy haeredem, parte ab altera, ratione certae summae Nawoykae de Conyeczpolye, olim Mathiae de Bnyn, palatini Posnaniensis, relictae, et Nicolai de Conyeczpolye filiae inscriptae in bonis regalibus Lelow, disiudicat, summamque praefatam 1000 marc. pol. in bonis eisdem inscribendam esse decernit. CK. MK 17, f. 137 Cracovia, 1496.06.01 Nicolaus Strasch de Byalaczow iudex et Iohannes de Maiori Modlnycza subiudex terrae Cracoviensis generales significant, quia ven. Iohannes praepositus, Bartholomeus custos una cum ven. Anna priorissa, Dorothea subpriorissa totoque conventu monasterii de Swyerzynyecz, villam dictam Pobyednyk, Iohanni abbati, Stanislao priori, Iohanni custodi, Iohanni bursario totique conventui monasterii Clarae Tumbae alias Mogyla pro 16 marcis quotannis solvendis resignaverint, intromissionemque in villam praefatam per Nicolaum Lyschy, ministerialem de Casimiria, admiserint. MK 17, f. 164 Cracovia, 1496.10.05 Rex Creslao de Kurozwanky, episcopo Vladislaviensi, regni cancellario, mandat, ut litteras confirmationis iurium terrarum Ploczensis, Plonensis, Zawkrzensis et Wissnensis certo modo corrigat et emendat. MK 17, f. 126 ……, 1496.-.- Litterae universales Iohannis Alberti regis ad consules, advocatos et scultetos locorum ubilibet in regno exsistentium, quibus eos certiores facit de nova dacia cisae per duos annos pro defensione reipublicae a turcis et tartaris laudata. R. MK 17, f. 130 ……, 1496.-.- Iohannes Albertus rex approbat decretum iudicum commissariorum, Cracoviae, die 17 maii anno 1496 latum (supra Nr. 633), super teloneum certum in causa inter Albertum, plebanum in Pelczyska et officialem, ex una, et consules Vislicienses, ex altera partibus. MK 17, f. 134 Premislia, 1497.05.05 Rex Nicolaum priorem eiusque conventum monasterii s. Iacobi ordinis praedicatorum extra muros Sandomirienses a praesenti expeditione bellica ratione possessionum terrestrium, praesertim vero praedii et kmethonum, quos obtinent in Suchorzow, absolvit. CK. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.05 Rex Nicolaum Lubyatowsky exactorem cisae in terra Siradiensi ab instanti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.05 Rex testificatur, quia Sandivogius de Czarnkow, palatinus Calissiensis, in conventu Pyotrcoviensi die Philippi et Iacobi (1 mai) anno 1496 Catharinae de Crethkow, consorti suae, 2000 fl. hung. super bonis suis haereditatiis infrascriptis: castro et oppido Czarnkow piscatoribusque sub castro videlicet Lyssy, molendinis aquaticis supra fluvium Notess prope oppidum istud, praedio Szawlowo et villis Bresno, Byalanschino, Cruszewo, Sarb, Waalikowicze, Smyeschkowo, Goray, Dambye, Czyszkowo, Gora, Piyanowicze, Golcz et post fluvium Notess minera ferri et in eius tributis, videlicet sobothnyczamy, in Slopa et in lacubus atque desertis villis ad eandem Slopa pertinentibus, in Byala cum omnibus pertinentiis, necnon in laboribus omnium villarum non includendo: Polayew, Barussino, Mlynkow, Crossyno, Tarnowyecz, Sirakowko, Wyssyny et Prossna, item in laboribus Gambycze et Brybychewo inscripserit et reformaverit. CK. MK 17, f. 145, 146 Premislia, 1497.05.08 Rex Stanislao Kmytha de Wysnycze, castellano Premisliensi, censum certum annuum 50 marc. pol., in zuppis Bochnensibus superioribus annis ei a praedecessoribus suis inscriptum, Stanislao Dersznyak de Rokythnycza, succamerario Premisliensi, eiusque successoribus pro 800 fl. hung. obligare permittit. CK. MK 17, f. 145 Premislia, 1497.05.09 Rex causam certam inter olim Iohannem de Pylcza, palatinum Sandomiriensem, nunc vero filios ipsius Nicolaum et Stanislaum, ex una, et Nicolaum de Curozwanky, castellanum Siradiensem, atque Evam de Retwani, eiusdem Nicolai consortem, parte ex altera, super certis bonis, rebus et iniuriis in actis processus expressis disiudicat. MK 17, f. 144 Premislia, 1497.05.09 Rex Thomam de Dambowa terrigenam una cum filiis eius Iohanne, Nicolao et Iacobo, actiones certas in terris Prussiae habentes, ab expeditione generali instanti contra turcos et tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 145 Premislia, 1497.05.09 Rex pro tutamento castrorum et terrarum Maioris Poloniae Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, ac Wladislaum de Ostrorog, eiusdem castellani filium, Bartholomaeum Pawlowsky, Albertum Stoyanowsky una cum Iohanne, germano eius indiviso, Iacobum Vythkowsky, Hynczam Cubaczsky, Boguslaum Cozyelnyczsky, Iohannem Byelyeyewsky, Andream Glaszewsky, Vincentium Ottorowsky, Thomam Vyelzynsky, Raphaëlem Czyrnynsky, Bodzatham Chlapowsky una cum Petro, germano eius indiviso, Nicolaum Pozarowsky, Iohannem Wyszlawsky, Hieronimum Ruchoczsky, Petrum Kunynsky, Iohannem Popowsky, Leonardum Mikulowsky, Iohannem Mienysszowsky, Nicolaum Suloczsky, Iohannem Golynsky et Dobeslaum Raczkowsky ab instanti expeditione bellica contra turcas et tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 147 ……., 1498.01.18 Anno domini millesimo quadringentesimo nonagesimo octavo conventio Pyotrkowye pro festo sanctae Priscae celebrata fuit et diebus infrascriptis. n. MK 17, f. 148 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.07 Rex priorem sententiam suam in conventione Pyotrcoviensi in causa inter altaristas seniores ecclesiae collegiatae S. Mariae Magdalenae, tanquam executores testamenti ex una et Stanislaum Misgala alias Libchen, tanquam successorem proximum olim hon. magistri Iohannis Pyecz, patricii civitatis Posnaniensis ac plebani in Przeprostinya, altaristaeque dictae ecclesiae Posnaniensis, relatam, approbat et confirmat. CK. MK 17, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.09 Rex facto cum Mathia Glowaczki, capitaneo Siradiensi, calculo de bonis capitaneatus Siradiensis ac de Schadek, Vartha, Brodnya, Clonowa, Branschevicze, incipiendo ab anno 1495 usque ad intromissionem ad ipsum capitaneatum Urielis de Gorka, episcopi Posnaniensis, alias ad festum Mariae Magdalenae (22 iul.) anni 1497, eum quietat et 450 marcas, quas ei remanserat obligatus, super villis Brodnya, Braschevicze, Clonowa, Cobila atque tertia parte molendini regalis in Siradia inscribit. CK. MK 17, f. 149 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Rex ad instantiam Creslai de Kurozwanki, episcopi Vladislaviensis et regni cancellarii, vicariis Gnesnensibus praedium certum nuper eis ab eo donatum in suburbio forali alias natargowysku, eundo de Gnesna in oppidum Wrzesnya in sinistra parte, inter domos Spyek ex una et Placzek ex altera parte situm, cuilibet vendere permittit. CK. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Rex ad petitionem Iohannis Trnka de Ratiborzany, exercituum regni capitanei et tenutarii castri Olsthin, providis Mathiae et Gregorio germanis mineratoribus minerae Ossyny, ad castrum Olsthin pertinentis, vetus privilegium super eandem mineram confirmat. CK. MK 17, f. 146 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.10 Maiestas Regia consentit gen. Nicolao Krzyskowsky de Laskow, tribuno Posnaniensi et commendatori domus s. Iohannis ordinis Hierosolymitanorum ante Posnaniensem civitatem, procuratorium ad extrema vitae suae duraturum una cum conventu suo domus et ecclesiae s. Iohannis cum universis et singulis sibi subiectis, tam haereditariorum, quam conventus praedicti bonorum incolis et servitoribus sexus utriusque. CK r. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.13 Rex ad petitionem principis Friderici cardinalis, fratris sui germani, et Creslai de Kurozwanki, cancellarii regni, Slawyecz de Nyemyglow, castellano Sochaczoviensi, villas Orzyschew et Myednyewicze in terra Sochaczoviensi et molendinum Jactorowsky cum ffolusch et piscina ei et nepoti eius Petro de Nyemyglow ad vitae tempora tenendas admittit. CK. MK 17, f. 157 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex certam summam pecuniariam et navigium Plocense in villis Byala et Dzyarnowo in terra et districtu Plocensi pro novae capellae tituli S. V. Mariae in oppido Syeprcz fundatione inscriptam, pro necessitate castri Plocensis de eisdem bonis in villam regalem Nowawyesz in terra Zawkrensi et districtu Mlavensi transfert et in castro praedicto inscribit. CK. MK 17, f. 150 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex ad petitiones Petri Myschkowsky, castellani Sandecensis, et Iohannis Trnka de Rathiborzani, exercituum regni capitanei, Petro Zadzik de Poradowo terrigenae villas regales: Wronovicze, Janowicze et Manczka volya terrae Siradiensis de manibus Nicolai Brzeczka tenutarii redimere consentit. CK. MK 17, f. 150 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.14 Rex testificatur, quia Iohannes Cosczeleczky, palatinus Junivladislaviensis et capitaneus Dobrinensis, maritus et procurator Catharinae de Zyrauicza, suae consortis, Andreas canonicus Wladislaviensis et Iohannes de Opporow germani, suis et fratris ipsorum Felicis Iohannis iunioris nominibus recognoverint se debere omnia iura, privilegia et munimenta reformationis praefata videlicet Catharina palatina matris suae et praedicti Andreas, Iohannes et Felix-Iohannes avae ipsorum, quae habeant in bonis Zyravycza, Maczykovicze et Byschkovycze in terris Russiae et districtu Premisliensi, coram Creslao de Kurozwanki, regni cancellario f. 2 post Vitalis (30 apr.) proxima in castro Wladislaviensi reponere sub certis conditionibus. CK. MK 17, f. 154 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.16 Rex Iacobo praeposito et toti conventui canonicorum regularium ordinis S. Augustini in Msthow villam Crassyczicze, in terra Cracoviensi et districtu Lyeloviensi sitam, apud nobiles Iacobum et Stanislaum Pyelczowye et alios haeredes emere consentit. CK. MK 17, f. 151 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.17 Rex litteras super exactionem personalem in novissima conventione generali laudatam dignitariis, officialibus et civibus regni proclamat. R. MK 17, f. 153 In conventione generali Piotrcoviensi, 1498.02.17 Rex constitutionem regni super exactione czopowe proclamat, exactoresque terrarum designat. R. MK 17, f. 153 Cracovia, 1498.05.04 Rex incolas oppidi Ilcusch ab omnibus exactionibus propter paupertatem absolvit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.10 Rex mandato ad consules Leopolienses prov. Iohannem Kynosth de Leopoli et fideiussores eius a cautione, qua ratione inculpationis suae ad statuendum se coram Mte Regia erat obligatus, absolvit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.12 Rex Nicolao Lanczkoronsky de Brzezye curiensi suo, et Iohanni ac Nicolao de Zaklyczyn, Iacobo de Lubomyrzs, Nicolao Campanowsky et Petro Lypsky facultatem inquirendi metalla in terra et districtibus Cracoviensibus admittit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1498.05.15 Rex Nicolao Sborowsky terrigenae 2500 fl. apud eum in mutuum receptos super villis Bessko, Hoczow, Wroblyk, Iskrzyn et Crosczenko in terra Sanocensi inscribit. CK. MK 17, f. 157 Cracovia, 1498.05.15 Rex Paulo Sokolowsky de Wrzącza, capitaneo et tenutario in Grudzącz, 300 fl. hung. super bonis regalibus Grudzącz inscribit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.- Maiestas Regia universitati vicariorum ecclesiae Gnesnensis privilegium concessit praedium, quod in suburbio Gnesnensi obtinent, vendendi et in pecuniarum summa ex illo habenda emendi censum vedercoff. etc. r. MK 17, f. 165 Cracovia, 1498.05.16 Rex pro tuitione castrorum et terrarum Maioris Poloniae Iohannem de Ostrorog, castellanum Posnaniensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, ac terrigenas: Vladislaum de Ostrorog eiusdem castellani filium, Bartholomaeum Pawlowsky, Albertum Stoyanowsky cum germano Iohanne, Iacobum Vythcowsky, Hyncza Cubaczky, Boguslaum Cozelnyczky, Iohannem Byeleyewsky, Iohannem Janykowsky, Andream Glasewsky, Vincentium Othorowsky, Thomam Vyelzynsky, Raphaelem Czyrmynsky, Bodzatham Chlapowsky, una cum Petro germano, Nicolaum Pozarowsky, Iohannem Vyslawsky, Hieronimum Kuchoczky, Petrum Cumynsky, Iohannem Popowsky, Leonhardum Mykulowsky, Iohannem Nyemyschewsky, Nicolaum Suloczky, Iohannem Golynsky et Dobeslaum Raczkowsky a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.16 Rex privilegium Casimiri III, Poloniae regis, Visliciae, in crastino Marci (26 apr.) anno 1362 super ius Srzedense oppido Stobnycza datum, propter fracturam sigilli, innovat. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.16 Rex ad petitionem Erasmi oppidani de Proschowycze, qui certum privilegium super molendinum in Proschowycze in fluvio Sczeklecz exhibuit, molendinum illud ab alio molendino ibidem sito, dicto Podworny, in possessione Clementis Slonko, civis Proschoviensis, post olim Martham molendinatricem existente, dislimitat. CK. MK 17, f. 159 Cracovia, 1498.05.16 Rex conventui ordinis s. Augustini canonicorum regularium in Lubrancz censum annuum 25 fl. hung. in teloneo Colensi titulo reemptionis inscriptum ad petitionem Gregorii de Ludbrancz in censum annuum 35 fl. hung. in oppidum Radzyeyow terrae Brestensis pro 700 fl. transfert. CK. MK 17, f. 160 Cracovia, 1498.05.16 Rex ad petita Iohannis decretorum doctoris, abbatis, totiusque conventus Clarae Tumbae alias Mogyla contractum venditionis villae Pobyednyk per monasterium de Swyerzynyecz Cracoviae, f. 4 post Trinitatis (1 iun.) anno 1496 factam ratificat. CK. MK 17, f. 164 Cracovia, 1498.05.16 Rex vicariis ecclesiae metropolitanae Gnesnensis praedium certum extra muros civitatis eiusdem in suburbio forali alias nathargowyskv, eundo de Gnezna in oppidum Wrzesznya, illis a Creslao de Kurozwanki, episcopo Wladislawiensi et regni cancellario donatum, consulatui civitatis Gnesnensis vel cuilibet saeculari personae vendere admittit. MK 17, f. 184 Cracovia, 1498.05.17 Rex propter castri Mariemburgensis provisionem et conservationem Mathiam de Szluzew, palatinum Lanciciensem, una cum Mathia Cosznyczsky, Iohanne Lyczynsky de Nowawyesz, Vincentio Ganska, Iohanne Jarantowsky, Mathia Oszyensky, Petro et Iohanne Sropsky, Daniel de Szyeczkowycze, Iohanne de Raczycze, Alberto Kijowsky et Stanislao Modlibog terrigenis a praesenti expeditione bellica contra Turcos et Tartaros absolvit. CK. MK 17, f. 158 Cracovia, 1498.05.17 Rex propter castri Mariemburgensis conservationem Mathiam de Sluzow, palatinum Lanciciensem, una cum Mathia Cossznyczky, Iohanne Luczynsky de Nowawyesch, Vincentio Ganska, Laurentio de Cobyelycze, Iohanne Jarantowsky, Mathia Ossyensky, Petro et Iohanne Srobsky, Daniele de Szyeczkovycze, Nicolao de Radzycze, Alberto Kyowsky, Stanislao Modlybog et Iohanne de Gory terrigenis a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.05.17 Rex inscriptionem villae regalis Raczansch districtus Tucholiensis Laurentio de Cobyelycze atque Barbarae eius consorti per Nicolaum de Cosczyelecz, capitaneum et tenutarium in Tuchola, in summa 436 fl. nuper in libro castri Posnaniensis factam ratificat. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.05.21 Rex consules Gedanenses de 2000 fl. hung. ratione censuum solvi solitorum et ratione duarum ratarum, unius ratae festi Nativitatis Christi anni praesentis et alterius ratae festi Iohannis Baptistae anni 1499 quietat. CK. MK 17, f. 163 Cracovia, 1498.07.13 Iohannes Albertus, Poloniae rex, et Vladislaus, Hungariae rex, per rev. Iohannem Wyothcz, decretorum doctorem, episcopum Vesperimensem et Viennensem, Nicolaum Bamphy de Lindwa, supremum magistrum curiae regni Hungarie, Andream Both, comitem comitatus Zalodiensis, et Emericum Czobor de Czoborzenth Mihal, oratores cum pleno mandato, confoederationem certam praecipue contra Turcas concludunt. VP. MK 17, f. 170 Cracovia, 1498.07.14 Praelati et barones regni Poloniae se articulos concordiae inter reges Poloniae et Hungariae conclusos in omnibus punctis et condicionibus ratos et gratos habituros declarant. MK 17, f. 172 Cracovia, 1498.07.21 Iohannis Alberti regis epistola ad N., qua nob. Procopius Syebrsky alias Golczewsky terrigena propter aegritudinem ad instantiam Andreae de Cuthno, palatini Ravensis, et Creslai de Kurozwanki, regni cancellarii, ab expeditione bellica absolvitur. CK. MK 17, f. 164 Cracovia, 1498.07.25 Rex litteras absolutionis ab expeditione bellica Raphaëli de Magna Skrzyn propter aegritudinem pedis, scilicet fracturam, per Nicolaum de Ostrow, palatinum Sandomiriensem, datas, approbat. CK. MK 17, f. 166 Cracovia, 1498.07.25 Rex nob. Imram Salomoni, civi Cracoviensi, summam 8000 fl. hung. mutui debiti in zuppis Wyelyczensibus ex cisticula, in quam pecunia aureorum pro sale minuto imponitur, certis sub conditionibus solvendos inscribit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.26 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Dorotheae de Wrzessnya, coniugi suae, tenutas bonorum oppidi regalis Stobnycza cum villis Klapycze, Byalobosze, Sklanow, Kargow, Kargowska volya, Kanthy, Volya et Volycza in terra Sandomiriensi ac villarum suarum haereditariarum Topolna in Coninensi, Gunycze et Soleczna in Gneznensi et Pisdrensi districtibus, necnon tres scutellas argenteas 30 marcas argenti continentes, duas scutellas minores 5 marcas continentes, pelvim argenteam minorem et candelabrum minus argenteum, sex cochlearia argentea et unum craterem valentem 7 marcas donaverit. CK. MK 17, f. 165 Cracovia, 1498.07.26 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, palatinus Posnaniensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, filiae Pollixenae, ex Dorotea de Wrzesnya natae, 3000 fl. in villis propriis hereditariis Choynovycze, Lagwi et Sewcze in Posnaniensi et Costensi districtibus inscripserit. CK. MK 17, f. 166 Cracovia, 1498.07.29 Rex Frebroniam de Damborzs, palatinam Iunivladislaviensem, ac Nicolaum de Dzyalyn, filium ipsius, propter conservationem castri Brodnycza a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.31 Rex Benedictum Przebroczsky, qui nondum redierit de terra Walachiae alias de bello anno praeterito gesto, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.07.31 Data est libertas per Mtem Regiam oppidanis in Costrzyn ab omnibus exactionibus propter destructionem, per nobiles ad bellum euntes factam, ad unius anni decursum valituram. r. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Rex Iohannem de Cosczyelecz, palatinum Junivladislaviensem et capitaneum Dobrinensem, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Rex Nicolaum de Cosczyelecz, decanum Gnesnensem et praepositum Wladislaviensem, a praesenti expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 167 Cracovia, 1498.08.01 Vladislaus, Hungariae et Bohemiae rex, litteris reversalibus confoederationem certam inter se per oratores suos et Iohannem Albertum, Poloniae regem, Cracoviae praesenti anno f. 6 Margarethae (13 iul.) factam, ratificat. MK 17, f. 171 Cracovia, 1498.08.04 Maiestas Regia gen. Petronellam alias Pyotrussa Mirzanowska, de certa scientia sua, certis ex respectibus convenientibus atque dignis, a praesenti expeditione bellica ad Turcorum incursus prohibendos per se indicta, ad quam proficiscitur, feliciter absolvit. r. MK 17, f. 168 Cracovia, 1498.08.07 Rex civitati Cameneczensi propter depaupertationem illius tempestate bellorum libertatem 15 annorum ab omnibus exactionibus et a depositorio Leopoliensi admittit. CK. MK 17, f. 168 Cracovia, 1498.08.07 Rex oppidum Skala propter paupertatem ex hostium incursibus ad 15 annos ab omnibus exactionibus absolvit. CK. MK 17, f. 169 Cracovia, 1498.08.07 Rex litteris ad consules Torunenses depositorium ibidem exsistens tollit. MK 17, f. 173 Sandomiriae, 1498.08.15 Rex Georgio duci Saxoniae ac marchioni Missznensi, qui petebat sibi et duci Frederico germano salvum conductum dari, respondet, ut propter amicitiam absque concessione et sine aliqua suspicione iter in regnum Poloniae per Gedanum, Mariemburg et Elbingam faciat. MK 17, f. 174 Sandomiria, 1498.08.22 Rex ratione libertationis ab expeditione bellica tribunorum et terrigenarum uxorum, bona haereditaria habentium, decretum fert et Barbaram de Wrzesnya, Nicolai Missopath, tribuni Sandomiriensis, uxorem, a dicta expeditione absolvit. CK. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Mtas Regia nobilem Florianum Waczowsky a bello liberavit et dimisit propter bonorum ipsius in Russiae terris destructionem, per Turcos et Walachos novissime commissam, pro hac vice duntaxat. r. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.08.22 Mtas Regia nobilem Iosephum de Xanythe ad tuitionem et prouisionem castri Bobrownyki deputat, proptereaque hac vice duntaxat a bello absolvit, sic quod stante bello praesenti in castro illo resideat, illiusque reformationem et defensionem intendat. r. MK 17, f. 169 Sandomiria, 1498.09.06 Rex Nicolao, Wenceslao, Iohanni et Stanislao de Cosczyelecz germanis, tenutariis oppidi regalis Gnyewkow, oppidum illud Iohanni Jukowsky, succamerario Gostinensi, in summa 800 fl. hung. inscribere consentit. CK. MK 17, f. 174 Sandomiria, 1498.09.22 Rex scultetiam in villa Mnyschkovycze et sortem haereditariam in Zawada aliaque bona propter non expeditionem bellicam Iohannis abbatis et totius conventus monasterii Thynecensis Andreae Lubowieczky de Nyeprzossnya donat. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.22 Bona nobilium Stanislai et Elisabeth de Syrsko coniugum, Andreae, Iohannis et Mathiae de Mysleczyno, Nicolai et Stanislai de Dambrowka et Alberti de Vyczerzewo, quaecunque et ubicunque habent, propter non expeditionem bellicam donata sunt nobili Creslao de Dovyerzyno suisque successoribus et litterae sunt receptae sub tenore suprascripto sabbatho post Matthaei. r. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.22 Bona infrascriptorum nobilium sunt distributa per Mtem Regiam (propter absentiam ab expeditione bellica). Impetrarunt: Andreas de Zaxyn, castellanus Lanciciensis bona: Brigittae olim Nicolai Bronowsky, castellani Spicimiriensis, relictae villas Dambrowka, Slupcza in Lanciciensi, Osnysow in Cuyaviae terris, nob. Iacobi Racovyeczky in terra Lanciciensi ubicunque habet, item Zavyssij Lankowsky in Kasszewo Lanciciensi; Mathias de Droszew bona: Dorotheae Galanska de Minori Galansky, Barbarae Galanska, Ewae Przybkowa et Lucae de Maiori Galansky, Iohannis Drozewsky Kunath cum Dorothea uxore de Droszevo et Pyatek, Dobrogostii Sulyslawsky, Mathiae Paluch Podkaczky, Abraham Sczypyersky, Nicolai Lezensky Brodawka, Alberti Lathowsky, Iohannis Svlyma in Maiori Pawlowo, Pauli de Gnyasdowo, Andreae Bobrowsky – in terra Calissiensi; Stanislaus Lassoczky, succamerarius Posnaniensis, bona: Martini Sczavynsky de Sycherzs et alia, quae tenet in districtu Gostinensi, Valentini Baruchowsky et nepotum eius, Alberti Domanyowsky, Stanislai Karkvska Goloczky, Michaelis Golsky, Stanislai Bykowsky, Lucae Bandonsky Curoczlovycz, eius vicini Iohannis, archidiaconi Choyensky cum fratre suo indiviso, Iacobi de Rawa advocati, qui tenet villam Vola Magna a Iacobo de Dobrzelynsky alia Parva Vola – in terra Lanciciensi; Andreas Lvbyenyeczky de Nyeprossnya: scultetiam in Mnyschkovycze et tabernam cum ortulano in Zawadka, de quibus neque praesenti, neque praeterito annis ad bellum expediebat monasterium Thynecense; Michael Powiczky advocatiam Stanislai advocati in Povydz; Iohannes Bloch de Camyenycza bona: Martini Bodek, quae tenet in Sczebrzyschow invadiata, nob. Hedvigis Wrzesczowa, oppidanae de Gnyewkow, quae tenet in Vyelavyesz invadiata, Iohannis Phyol et Andreae de Gorzechowa germanorum, quae habent haereditaria in Gorzechowa, in Rambyelino, Strupczewo cum advocatia, quam habet Iohannes in Parzym, item alterius Iohannis in Strupczewo item Martini de Strupczewo, quae tenet in Paprothky; Iohannes Sarnowsky: bona Martini de Sarnowy universa bona ubicunque sita in terra Posnaniensi, de quibus servitio debetur bellica; Martinus: bona Stanislai et Petri Thopolsczy nominati Goli et privignorum suorum. r. MK 17, f. 176 Sandomiria, 1498.09.26 Rex Iohanni de Thanczin, capitaneo Sandomiriensi, indulget, ut pro nepte sua virgine Anna olim Sbignei de Thanczin, succamerarii Cracoviensis, filia ex olim Catharina de Pleschow, consorte sua concepta, equites certos armatos iuxta bonorum eiusdem Annae exigentiam inter nobiles terrae Lublinensis ordinet. CK. MK 17, f. 175 Sandomiria, 1498.09.29 Rex bona Martini Rodek de Sczebrzyschow, Hedwigis Wrzesczowa, oppidanae de Gnyewkow, Iohannis Phyol et Andree germanorum de Gorzechowa, Iohannis et Martini de Strupczewo, quaecunque et ubicunque habent, propter ipsorum non expeditionem bellicam Iohanni Bloch de Camyenycza terrigenae pro meritis donat. CK. MK 17, f. 175 Sandomiria, 1498.09.29 Rex ad instantiam Mathiae quondam Camenecensis, nunc vero Chelmensis episcopi privilegium super bona mensae episcopalis Camenczensis, videlicet, castrum et oppidum Czarnokosnycze ac villas Cosovycze, Mykulyncze, Voskrzesencze, Zalesye, Nyewra Maior, Nyewra Minor, Voythowcze, Mychalkow, Uscze, Pusze, Zyrkowcze, in Camenecensi, oppidum et villas Czyrucz, Zagorze, Bysmyesczany, Nychynya, Chropotowa, Denkowcze, Noschakowcze alias Wythna, in Smotriciensi, Karczmarzowcze, Popowcze, Vaszylowcze, Hawdykowcze, Ranczyncze et Mykulyncze in Rowensi districtibus in terra Podoliae, ac Pszonna in Vynnyciensi…. et Mathnowcze in Braczlaviensi districtibus ab Alexandro alias Wytholdo duce donata, innovat. MK 17, f. 177 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Nicolao Crusborsky, qui villam Dwor ex consensu regio pro villa Sobyessyrnye commutaverat, advocatiam in eadem villa Sobyessyrnye ab advocatis modernis Abraham et Thoma emere consentit. CK. MK 17, f. 182 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Nicolao Crusborsky tenutario villae Sobyessyernye dotalitium super summis in Sobyessyrnye inscriptis consorti suae nob. Dorotheae de Kyyowo inscribere admittit. CK. MK 17, f. 182 Sandomiria, 1498.09.29 Rex Febronyae de Domaborzs, palatinae Junivladislaviensi et capitaneae Brodnyczensi, relictae ac Nicolao de Dzyalin, filio olim Nicolai Dzyalinsky, palatini Junivladislaviensis et tenutarii Brodnyczensis, villam Sobyessyrnye tenutae ipsorum, ad Brodnycza pertinentem, pro villa Dwor in terra Michaloviensi et districtu Ludbargensi cum Nicolao Crusborsky tenutario villae eiusdem commutare admittit. CK. MK 17, f. 182 ……., 1498.10.12 Mtas Regia villis Noszow, Clyczanow, Rotharzin, Pyotrow in capitaneatu Sandomiriensi sitis, quae sunt Iohannis Buynowsky, praepositi in Busko, libertatem concessit hinc ad 6 annos a laboribus, stationibus, solutionibus, oneribus et exactionibus, tam Suae Mtis, quam reipublicae et praepositi praedicti etc. mandando capitaneo conservari ipsos in libertate praesenti. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.11.25 Rex Marcissio de Wroczymovycze, castellano Polaneczensi, privilegium olim Casimiri regis super ius thetonicum datum villis Syedlyscza, Sandzyschowa, Brzana et Przedancza ac etiam villae Falkowa in vicinitati praedictarum villarum in terra Cracoviensi et districtu Sandecensi sitis innovat. CK. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.07 Mtas Regia ven. Nicolaum de Cosczelecz, praepositum Vladislaviensem, a praesenti expeditione bellica hic in praesentiarum contra Turcos decreta liberavit, sic tamen quod loco sui equites iuxta suorum exigentiam bonorum expediat inter alios terrigenas bellaturos. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.09 Mtas Regia gen. Nicolaum Borzymowsky, vexilliferum et exactorem Brzestensem, a praesenti expeditione bellica, in praesentiarum contra Turcos decreta, liberavit pro hac vice duntaxat, sic tamen quod interim exactiones ipsas diligentius exigere debeat. r. MK 17, f. 179 Cracovia, 1498.12.14 Rex ad petitionem Olechnae de Chozowa olim Nicolai de Thanczin, palatini Russiae generalis, consortis relictae, litteras Casimiri regis, Wylne, f. 3 Floriani (4 mai) anno 1484 super reformationem dotis sibi ab olim marito praefato factam datas, confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.14 Rex litteras Casimiri IV regis anno 1491 in Corczyn, f. 5 infra octavas Pentecostes (26 mai) datas, continentes in se inscriptionem nonnullarum villarum Olechnae a marito ipsius Nicolao de Thanczin, gladifero Cracoviensi, factam, nunc ad petitionem eiusdem Olechnae de Chozowa confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.15 Rex conventui in Brzesko ius theutonicum super oppidum Brzesko et villas Gonow, Myschow, Gruschow, Nankanovycze, Chebdow, Dzwyenya, Spitary et Sarbye a regibus Poloniae donatum confirmat. CK. MK 17, f. 180 Cracovia, 1498.12.18 Rex Nicolao et Stanislao, subpincernae Sandomiriensi et curiensi suo, de Brzezye germanis, tenutariis in Dobczicze, oppidum regale Tymbark cum villis Slopnycza et Kanky, tenutae ipsorum, Iohanni Jordan de Zaklyczin obligare consentit. CK. MK 17, f. 156 Cracovia, 1499.01.04 Rex mercatoribus Stephani palatini Moldaviae ad civitatem Leopoliensem cum mercibus euntibus, salvum conductum admittit. MK 17, f. 181 Cracovia, 1499.04.15 Rex ad intercessionem Vladislai Hungariae et Bohemiae regis pacem cum Stephano palatino Moldaviae concludit. MK 17, f. 185 Cracovia, 1499.04.15 Rex cum Vladislao rege Hungariae et Bohemiae, fratre suo germano, pacem perpetuam facit. MK 17, f. 187, 189 Cracovia, 1499.04.15 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis, ex una, et Hieronimus Zaklyka de Myedzygorze, ex altera parte, certam divisionem bonorum post mortem olim Iohannis Czyzowsky, consanguinei ipsorum, ad se devolutorum fecerint. Iohannes de Ostrorog accepit: medietatem oppidi Dzaloszycze, praedii Chmyelow ac villarum: Jacubowycze, Sysczicze, Parszywka, Volya, Jastrzambnyky, Nyevyatrovicze, Dzekanowicze, Vyasdowycze, Slupow, Pyroczicze, Irzykowycze, Sczotrkovycze, domum Cracoviae cum horto in Casimiria et piscina in fluvio Rudawa, et cum iurepatronatus omnium eorundem bonorum ac etiam regalium: oppidi Stobnycza cum villis Byaloboze, Kargow, Klampycze, Sczklanow, Wolycza Volya et Kanthy; Hieronimus vero Zaklyka accepit: oppidum Woyslavicze cum villis Surohow, Crassne, Tuczampy, Popkowycze, Skorczicze, Rzeczicza Maior et Minor, Volya, Sdzechowycze, sortem in Rachow, Opoka, Jacubouicze, Phalowycze, Komorzin, Ochodza, Wythowycze, castrum Czyzow cum villis Potrzin, Chrapanow, Volya, Lang, domum Sandomiriae, villam Psary, ac etiam medietatem oppidi Dzyaloszycze et praedii Chmyelow. MK 17, f. 191 Cracovia, 1499.04.17 Rex subiudicatum Haliczyensem Petro de Bludnyky post olim Andream de Czyrnyewo, qui in bello in Valachia periit, ad vitam confert. CK. MK 17, f. 191 Cracovia, 1499.04.18 Rex cives Leopolienses cum mercibus et pro mercibus quibuslibet euntes a solutione quorumlibet teloneorum per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.18 Rex cives Cameneczenses ab omnibus teloneis per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.18 Rex testificatur, quia Hieronimus Zaklyka de Myedzygorze medietates oppidi Dzaloszycze, praedii Chmyelow et villarum Jacubowycze, Szysczicze, Parszywka, Volya, Jastrzambnyky, Nyewyatrouicze, Dzekanowycze, Vyasdowycze, Slupow, Pyroczicze, Sczotrkowycze et Irzykowycze Iohanni de Ostrorog pro 4000 fl. hung. vendiderit. MK 17, f. 192 Cracovia, 1499.04.21 Rex ad instantiam Olechno Skorutha et Iohannis Vanglewsky, de captivitate ex Constantinopoli reversorum, villam regalem Novycza et haereditariam Skomrochy Stanislai Novyczky, Constantinopoli in captivitate exsistentis, Petro de Bludnyky, moderno subiudici Haliciensi, pro exemptione praefati Stanislai Novyczky eiusque familiae ex captivitate obligare consentit. CK. MK 17, f. 190 Cracovia, 1499.04.27 Rex Marcissio de Wroczymovycze, castellano Polanecensi et notario terrae Cracoviensis, notariatum illud Iacobo Rupnowsky resignare consentit. CK. MK 17, f. 192 Cracovia, 1499.04.30 Rex ad petitionem Raphaëlis de Lesczno, castellani Gnesnensis, curiae marsalci et Brestensis capitanei, nob. Jasczoldo Chwalanczky, consuli Brestensi, telonei Brestensis, quod Andreas Oporowsky de Nakonow obligatum a regibus tenet, medietatem unam pro 400 fl. de manibus eiusdem Andreae redimere admittit. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex testificatur, quia nob. Jasczoldus Phalanczky, consul civitatis Brestensis, emendo a dicta civitate pro 800 fl. hung. et 60 marc. censum annuum 7 marc. consulatum et incolas oppidi a solutione praefati census liberavit, consulatus vero in recompensam beneficentiae illius censum 4 marc. pol. ratione altaris per ipsum Jasczoldum tunc fundandi et iam erecti de praetorio civitatis solvendum se obligat. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex cives oppidi Bussko in terris Russiae siti propter paupertatem ab omnibus teloneis per totum regnum absolvit. CK. MK 17, f. 193 Cracovia, 1499.04.30 Rex Raphaëli de Lyesczno, castellano Gnesnensi et marschalco curiae, capitaneo Brestensi, laneum agri, hortum et pratum, quos olim Stanislaus molendinator molendini regalis aquatici in suburbio oppidi Brzesczye in terris Cuiaviae tenebat, donat. CK. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex quoddam privilegium civitati Junivladislaviensi confirmat. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex ad petitionem Stanislai Mysgala Lybehen et Dorotheae coniugum, civium Posnaniensium, braxatorium et braseatorium illorum in platea Aquatica pro reparatione ad 10 annorum decursum ab omnibus censibus absolvit. MK 17, f. 194 Cracovia, 1499.04.30 Rex testificatur, quia Ambrosius de Pampow, palatinus Siradiensis et capitaneus Maioris Poloniae generalis, Annae de Grodzecz, consorti suae, 4000 fl. hung. super summis in oppido Srzoda, villis ad eam pertinentibus et villa sua haereditaria Poloszeyewo in Pisdrensi et villis Lyszecz et Modla in Conynensi districtibus sibi inscriptis, reformaverit. CK. MK 17, f. 195 Cracovia, 1499.05.01 Rex testificatur, quia Stanislaus Gorasdowsky, tenutarius villae regalis Magna Murzinowo districtus Pysdrensis, Dorotheae, consorti suae, 500 fl. hung. super medietate omnium summarum, in praefata villa inscriptarum donat et insuper lapideam suam haereditariam in Pysdry cum tota suppellectili dono dat. CK. MK 17, f. 195 Cracovia, 1499.05.03 Rex Iacobo de Lasszawo, castellano Ranczionensi, eiusque familiae salvum conductum ad unius anni decursum admittit. R. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.03 Rex Casparo Knuth bona regalia oppidum Hamerstin cum villis Hamersfelt, Domislaw et Valkenewoll districtus Schlochouiensis de manibus Georgii alias Irzyk Thworkowsky tenutarii redimere consentit. CK. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.04 Rex testificatur, quia Nicolaus Pyenyazek de Iwanovicze Sophiae consorti suae, filiae Stanislai de Pothulicze, 1400 fl. hung. super bonis suis haereditariis Iwancze, Nowawyesz, Przeslansko et Mykulovicze terrae Cracoviensis reformaverit. CK. MK 17, f. 196 Cracovia, 1499.05.05 Rex testificatur, quia Nicolaus Slabosch de Puthnovycze, tenutarius in Coszycze et capitaneus Chaczinensis, Sophiae de Chaczin, consorti suae, 2000 fl. hung., quae ei erat obligatus, in bonis regalibus: oppido Coschycze villaque Cuchary terrae Cracoviensis demonstraverit. CK. MK 17, f. 200 Cracovia, 1499.05.06 Rex oppidanis de Mogylno propter calamitatem ignis libertatem trium annorum ab omnibus solutionibus admittit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.06 Rex confoederationem regnicolarum et incolarum M. Ducatus Lithuaniae per oratores ex parte Lithuaniae videlicet: Martinum episcopum Methniczensem et Iohannem de Zabrzeszye, palatinum et castellanum Troczensem et marsalcum M. Lithuaniae factam confirmat. CK. MK 17, f. 198 Cracovia, 1499.05.07 Rex Stanislao Kmytha de Vyssnycze, castellano Premisliensi, certum censum annuum ecclesiasticum 15 marc. pol. in villa ipsius haereditaria Hubycze terrae Premisliensis Alberto de Sczeczynye, theologiae professori, provinciali Poloniae et conventui Premisliensi ordinis Praedicatorum, pro 300 marc. titulo reemptionis vendere consentit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.10 Rex, confirmando veterem libertatem subditorum mensae archiepiscopalis Gnesnensis, mercaturas et negotia exercentium, a solutione teloneorum libertatem incolis oppidi Skwyrnyewycze admittit. CK. MK 17, f. 197 Cracovia, 1499.05.10 Concessum est simile mandatum a solutionibus teloneorum etc. civitatibus Lowycz et Podgrodze. r. MK 17, f. 198 Cracovia, 1499.05.12 Mtas Regia consentit mag. Ambrosio de Pampow, palatino Siradiensi et capitaneo Maioris Polonie generali, villas regales Sgerz et Rathaye districtus Posnaniensis de manibus Iohannis de Ostrorog, castellani Posnaniensis, redimere et eximere etc. r. MK 17, f. 201 Cracovia, 1499.05.12 Rex Andreae Rosa, archiepiscopo Leopoliensi, pontale in villa Borzysewycze terrae Sandomiriensis in fluvio Nyda in itinere de eadem villa versus Kyye, Rambow et Klyschow ducente erigere admittit. CK. MK 17, f. 202 Cracovia, 1499.05.13 Rex hon. Andream Zakrzewski, qui ad studia in exteras partes se conferre instituit, et fratres eius germanos minorennes Benedictum et Mathiam, donec ad aetatem perfectam pervenerint, a bellica expeditione contra quoscunque hostes absolvit. CK. MK 17, f. 200 Cracovia, 1499.05.13 Rex Barbaram relictam atque Andream canonicum Cracoviensem et Iohannem, filios olim Iohannis Rapstynsky de Thanczin, capitanei Sandomiriensis, ab expeditionibus bellicis absolvit. MK 17, f. 201 Cracovia, 1499.05.13 Rex universitati vicariorum perpetuorum Leopoliensium domum certam cum area pro inhabitatione emere consentit eandemque domum iuri ecclesiastico incorporat. CK. MK 17, f. 202 Cracovia, 1499.05.13 Rex subditis bonorum mensae archiepiscopalis Leopoliensis propter depopulationem a Turcis et Tartaris libertatem 10 annorum ab omnibus exactionibus admittit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.13 Rex testificatur, quia Stanislaus Dowoynovycz, indigena Lithuaniae, a quodam Georgio Raczyk Lytwano inculpatus, qualiter a bello Valachiae gesto fugierit, testimoniis Stanislai et Simeonis de Chlewyska germanorum et Nicolai Jemyelnyczky, curiensis regii, plenarie expurgatus sit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.13 Rex Petro Sborowsky, tenutario Odolanow, haec ipsa bona germano suo Andreae de Sborow in tenutam cedere consentit. CK. MK 17, f. 205 Cracovia, 1499.05.13 MK 17, f. 205 Cracovia, 1499.05.14 Rex Andream Rosa, archiepiscopum Leopoliensem, ratione tutoriae puerorum olim Zauissii de Borzyschewycze, succamerarii Cracoviensis, et familiares eius ab omni expeditione bellica absolvit. CK. MK 17, f. 203 Cracovia, 1499.05.14 Rex testificatur, quia Sophia olim Zegothae Rythersky filia, et Nicolai de Targowyska, tribuni Lublinensis, relicta, a reformatione dotis suae 200 marc. a marito ei facta recessisse et penes reformationem priorem a patre ipsius in villa paterna Dalewicze factam remanserit. CK. MK 17, f. 204 Cracovia, 1499.05.14 Rex testificatur, quia Creslaus de Curozwanky, episcopus Wladislaviensis et regni cancellarius, bona sua haereditaria Cosczyelnyky cum villis pertinentibus, in terra Cracoviensi sita, Nicolao de Czasschnyky, iudici Haliciensi, sub certis condicionibus arrendaverit. R. MK 17, f. 204 Cracovia, 1499.05.14 Rex ad petitionem Iohannis Zabrzezynsky, palatini Trocensis et principis Alexandri, germani regii, oratoris, Iohannem Kyeslynk, consulem Cracoviensem, ratione bonorum eius haereditariorum scultetiae in Bronowycze Nyemyeczkye et villae Rzanska, ab omni expeditione bellica absolvit. R. MK 17, f. 204 Cracoviae, 1499.05.16 Litterae Iohannis Alberti regis de exigenda nova datia vasorum alias czopowe in praesenti conventione Cracoviensi laudata. R. MK 17, f. 201 Romae, 1500.05.21 Alexander papa bullam anni iubilaei centesimi in favorem reipublicae Venetae instituti Hungariae, Poloniaeque regibus atque regnis mittit. MK 17, f. 216 Romae, 1500.05.21 Alexander papa bullam de solvenda decima, secundum verum valorem omnium beneficiorum ecclesiasticorum, in favorem reipublicae Venetae edit. MK 17, f. 217 ….., 1500.-.- Informatio articulata per episcopum Caliensem, nuntium apostolicum, executoribus seu commissariis per eum deputatis data, de bullis supra recensitis. MK 17, f. 218 Sandomiria, in conventione, 1500.10.16 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, doctor, castellanus Posnaniensis, consortem suam Dorotheam de Wrzessnya tutricem puerorum suorum Achillis filii et Polixenae filiae instituerit. CK. MK 17, f. 220 Sandomiria, in conventione, 1500.10.16 Rex testificatur, quia Iohannes de Ostrorog, castellanus Posnaniensis, Dorotheae de Wrzessnya, coniugi suae, medietatem oppidi Myedzychod, villarum Mychoczino, Dzyanczelino, Wyelyawyesz, Wyrzchaczewo et Sokolnyky in Posnaniensi, totas villas Strich et Swinari in eodem Posnaniensi ac Topolya in Conynensi, Gunicze et Soleczna in Pysdrensi districtibus sitas ac tres scutellas argenteas ponderis 10 marc., item 12 cocleria 6 marcarum ponderis dotalitiaverit. CK. MK 17, f. 220 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Rex incolas regni de nova exactione publica pro defensione regni ab hostibus in conventione Pyotrkoviensi pro festo Conversionis s. Pauli (25 ian.) laudata certiores facit, exactoremque Petrum Nyemyeglowsky, capitaneum Ravensem, nominat. MD. MK 17, f. 236 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex dignitarios, officiales et omnes incolas terrarum et capitaneatuum Radomiensis, Opoczyensis et Chanczynensis de exactionibus nuper ratione periculi a Turcis et Tartaris laudatis et in manus Petri de Pyeschkowa Schala, capitanei Radomiensis, solvi sub certis poenis debitis certiores facit. MK 17, f. 237 Lancicia, 1501.04.30 Rex omnia privilegia et munimenta ecclesiae Gnesnensis ad petitionem fratris sui Frederici cardinalis confirmat. CK. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Datum est privilegium suprascripto de verbo ad verbum simile ecclesiae Cracoviensi, duntaxat mutatis mutandis et praesertim, ubi scriptum erat in privilegio praemisso eidem domino Frederico, tanquam archiepiscopo Gnesnensi et suae Gnesnensi ecclesiae etc. hoc in confirmatione privilegiorum ecclesiae Cracoviensis scriptum est sic: eidem domino Frederico, tanquam episcopo Cracoviensi et suae Cracoviensi ecclesiae etc. suprascripti privilegii tenor continet. r. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Rex confirmat duo privilegia Wladislai II anno 1429 Gnesnae sabbato ante Viti (11 iun.) et Casimiri IV anno 1464 in Brzesczye f. 4 die Petri ad vincula (1 aug.) super absolutionem oppidorum archiepiscopalium Gnesnensium a solutione foralium data. CK. MK 17, f. 221 Lancicia, 1501.04.30 Rex ad expositionem Iohannis de Lassko, cancellarii ecclesiae Gnesnensis, decernit, ut exactores teloneorum in terra Siradiensi, praesertim vero Siradiae, Pyotrkouiae, initium anni a festo Circumcisionis Domini computent. CK. MK 17, f. 222 1501.-.- Regestrum debitorum olim Iohannis Alberti regis. MK 17, f. 229 MK 18 zob. Metryka Mazowiecka

MK 19 [1334]; 1439 3 V, 17 X; 1456 18 X; 1501 24 II – 9 VII, 22 XI; 1502 3 I – 11 VI, 7 XII; 1503 12 III – 17 XI; 1505 17 V – 4 VI, 29 IX. Opr. skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone, podklejane. K. 1 – 200 + 1 nlb. Brak k. 5 – 6. Niezapisane k. 3v – 4v, 52v – 53v. Księga wpisów za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS II, III.

Mikrofilm: 632.

In conventione Piotrcoviensi, 1501.02.24 Iohannes de Ostrorog, palatinus Posnaniensis, de omnibus summis sibi et patri suo in bonis Schadek per Casimirum IV et Iohannem Albertum, Poloniae reges, inscriptis Regiam Mtem quietat. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.03 Rex testificatur Ambrosium Pampowsky, palatinum Siradiensem et capitaneum Maioris Poloniae generalem, cum principe Frederico tituli s. Luciae presbytero cardinali, archiepiscopo Gnesnensi et primate, episcopoque Cracoviensi, germano regis, et eius capitulo Gnesnensi, totam villam et haereditatem suam Polozeyewo districtus Pyzdrensis pro villa Xyaschno eiusdem districtus commutasse. MD. MK 19, f. 8 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.03 Rex testificatur principem Fredericum presbyterum cardinalem, germanum suum, cum Sigismundo de Camyenyecz et Bernardo Gallo de Jadra, canonicis Gnesnensibus, suo et totius capituli ecclesiae metropolitanae Gnesnensis nominibus, cum Ambrosio Pampowsky, palatino Siradiensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, villam et haereditatem dictam Xyanszno, ad mensam eiusdem capituli spectantem, in districtu Pisdrensi sitam, pro villa et haereditate Polozeyevo eiusdem districtus commutasse. MD. MK 19, f. 13 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Iohannis Alberti regis litterae universales de exactione 2 gross. in manus Petri Nyemiglowsky, capitanei Ravensis, solvenda. MD. MK 19, f. 9 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.05 Rex Petro Schafranyecz de Pyeschkova Scala, capitaneo Radomiensi, privilegium unum super erectionem et fundationem oppidi de villa Oleschno et donationem fori septimanalis, et aliud super donationem annualis bis in anno et septimanalis fori oppidi ipsius Seczemyn sub titulo et sigillis principis Vladislai Poloniae regis data confirmat. MD. MK 19, f. 13 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Conventio Petricoviensis dissoluta est. n. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Castellanatus Cracoviensis vacans post mortem Iohannis Amor de Tharnow Spitkoni de Jaroslaw datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item Petro Kmitha de Wisnicze palatinatus Cracoviensis, per promotionem dni Spithkonis ad castellanatum vacans, datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item palatinatus Sandomiriensis, vacans post mortem Nicolai de Ostrow Iohanni Felici de Tharnow datus est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Item officium vicecancellariatus Mathiae Drzewiczky datum est. r. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex pro diuturnis servitiis Petrum Schpoth ab expeditione bellica absolvit. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Regia Mtas dedit consensum resignandi sponte Petro Schpot vexilliferatum, quod habuit, terrae Sandomiriensis, fratri suo Hyncza Schpot. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Recognoscimus per praesentes oppidani nostri de Schadek nobis in conventione generali Pyotrkoviensi existentes avenam duntaxat stationis nostrae duorum annorum retentam, videlicet anni 1499 et 1500, dedisse de qua eosdem quittamus per praesentes. MD. MK 19, f. 7 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Datus est pincernatus Bresthensis nob. Felici Byernaczky, in forma cancellariae solita, vacans per promotionem alterius ad aliam dignitatem, ut dicitur. MD. MK 19, f. 9 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis de exactione 8 gross. a laneo solvenda, quibus etiam Derslaum Vylczek, succamerarium Leopoliensem, monet, ut in exigenda hac pecunia per capitaneatum Leopoliensem diligentiam adhibeat. MK 19, f. 10 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Litterae universales Iohannis Alberti regis de solvenda exactione vasorum alias czopowe in manus Derslai Vylczek, succamerarii Leopoliensis. MK 19, f. 11 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Petro Myskowsky, palatino Belzensi et capitaneo Leopoliensi, quosdam articulos, iustitiae et iuri communi consentientes, ad evitandas controversias, quae aliquando aut ex temeritate, aut ignorantia in praeiudicium cuiuspiam per officiales terrarum seu districtuum inferuntur, per capitaneatum suum publicare nonnullosque ipsimet pro informatione officii exercere mandat. MD. MK 19, f. 12 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Nicolaum Hernasth, civem Leopoliensem, et consortem eius Barbaram cum prole de bonis eorum Lassky et Symnawoda ab omni expeditione bellica ad decursum duorum annorum absolvit et de hoc Petrum Myskowsky, palatinum Belzensem et capitaneum Leopoliensem, certiorem facit. MD. MK 19, f. 14 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex testificatur Nicolaum Wspynek de Scothnyky Elisabeth, filiae olim Iacobi Drzevyczky, castellani Zarnoviensis, uxori suae, 400 fl. hung. ratione dotis et totidem ratione dotalitii super medietate omnium bonorum suorum haereditariorum, mobilium et immobilium ac in medietate curiae in villa Scothnyky reformasse. MD. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Honn. Iohanni de Cruschevo in Powidz et Iohanni de Srem in Thuschyn plebanis consensus commutandi ipsorum beneficia eadem curata ad personas ipsorum datus est sub forma solita cancellariae. r. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex Andreae de Radzeiovicze, castellano Sochaczoviensi et capitaneo Plocensi, 1000 fl. hung. a se in mutuum receptos, in oppido regali Msczonow ac villa Zathor cum piscinis inscribit. MD. MK 19, f. 15 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.06 Rex iudaeis Moyses et Michal, teloneatoribus Clodaviensibus, teloneum Sochaczoviense pro 600 sexagenis mediorum grossorum et 200 fl. ad duos annos, incipiendo a festo s. Petri ad cathedram proxime praeterito (22 feb.) arrendat sub condicione, quod de praefata summa quolibet anno Andreae Radzyeyowski, castellano Sochaczoviensi, per 25 sexagenas solvere tenebuntur, atque etiam teloneum ab illis qui de Russia, Lithuania, Masovia et Moscovia, versus Posnaniam, Gnesnam, Vratislaviam proficiscuntur, eo modo percipient, quo a talibus in Lublin pro festo Simonis Iudae (28 oct.) exigi consuetum est, medietatem vero teloneorum receptorum a praetereuntibus alias przemythy fisco regio reddant. MK 19, f. 43 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.-. Recognoscimus per praesentes, quia iudaeus Schabday dictus dedit nobis in effectu 20 fl., qui sibi servandi dati erant per nonnullam iudaeam de Laczna, quae per Tartaros novissime recepta est. r. MK 19, f. 10 In conventione Piotrcoviensi, 1501.03.07 Litterae universales exactionum, videlicet: 8 gr. de laneo, actualium, civiliumque exactionum et articulorum distributae sunt per nuntios, ut infra: Syestrzenyecz – ad Siradiam, Calisch, Poznaniam, Myedzirzecz, Costen, Nakyel; Janussius presbyter cum Mroczek ad Lublin, Radom, Lukow, Opoczno; teloneator Nicolaus – Sandomiriam; Carsky – ad Novam Civitatem; Paulbot – ad Lanciciam, Brzesczie, Dobrzyn, Junivladislaviam; Visznenses nobiles – ad Wisznam, Gostinyn; Strzesz – ad Ploczko; Petrus curruum notarius – ad Sochaczow, Rawam; Mroczek – in Chelm. n. MK 19, f. 9 Cracovia, 1501.03.13 Rex Cristophoro Thaslyk Nuhorsky, militi Jerosolimitano, curiensi suo, bona regalia oppidi Czyeskovicze cum villis Bogunyevycze, Ostruscha et Kyprzna, ad illud pertinentibus, de manibus nob. Barbarae Baranowska eximere consentit. MD. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Rex Martino Tlusthy, civi Leopoliensi, et Margarethae, consorti eius, molendinum regale Leopoli, ante portam Haliciensem situm, de manibus Barbarae Mykulczyna eximere admittit. MD. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Reproduxerunt et manifestaverunt privilegium super villas Skolya et Tvchlya per Tartaros destructum nobiles Iwasko Hoschowsky et Corczinsky fratres de districtu Strigensi, rogando pro renovatione eiusdem, quia sigillum fuit ruptum circa eum. r. MK 19, f. 16 Cracovia, 1501.03.16 Rex Stanislao Maldrzyk, tribuno Leopoliensi et capitaneo Samboriensi, ac Margarethae, consorti eius, 1400 fl. hung., a se in mutuum receptos et in bonis regalibus oppido Drohobicz et villis ad illud pertinentibus anno 1499 die dominico festi s. Michaëlis (29 sep.) inscriptos, in villas regales Lyethnya, Medynycze, Bylecz, Horuczka ac in medietatem villae Howna, in terra Premisliensi sitas, cum liberis inemptionibus alias wkupye pro lignis excidendis in silvis, ad villas Hwerskie et Pukynycze pertinentibus, transfert. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.16 Rex Iohannem Quilynsky, terrigenam suum, ob eius aegritudinem a praesenti bellica expeditione ad festum s. Iohannis Baptistae (24 iun.) absolvit. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.17 Rex confirmat decretum commissariorium suorum: Stanislai de Chodecz, castellani Leopoliensis et Cameneczensis, Nicolai Camyenyeczky, Cracoviensis capitaneorum, Iohannis Heydekye de Dammis, archipresbyteri in ecclesia b. Mariae, Petri Salomon et Adae Sworcz, consulum Cracoviensium, in causa inter consules Leopolienses et Iwaskonem, armenum de Leopoli, servitorem regium, qui coram rege querebatur, quod in re cum Casper armeno de Leopoli coram consulatu Leopoliensi, occasione cuiusdam propinquitatis, a consulatu ipso certas iniurias passus esset. MD. MK 19, f. 17 Cracovia, 1501.03.18 Rex Michaeli Jacubowsky villam regiam Lagyewnyky districtus Gnesnensis de manibus Mathiae Grodziensky, castellani Bidgostiensis, in summa 525 fl. hung. eximere admittit. MD. MK 19, f. 18 Cracovia, 1501.03.18 Rex pro servitiis nob. Markwath Swolsky, curiensi suo, stationem regalem 50 marc. ex monasterio Mogyla annis singulis per eundem percipiendarum donat. MD. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.19 Regia Mtas vigore auctoritatis suae famosis Lewon, mercatori et civi de Vilna, tanquam actori, et Iohanni Knorra, civi Posnaniensi, tanquam reo, partibus in causa, quae inter eas occasione duarum compactarum panni alias bellae triczkye agitur et vertitur, terminum, quem pro feria tertia proxima post dominicam Oculi proxime praeteritam (16 mar.) coram Mte Sua praefixum habuerunt, pro festo s. Margarethae virginis proxime venturo (13 iul.) Toruniae aut ubi protunc cum curia sua feliciter Sua Maiestas fuerit, prorogavit et distulit, ea condicione, quod si aliqua partium in termino praedicto per se aut per procuratorem suum parere neglexerit, extunc suam rem et causam amittet. r. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.19 Coram Maiestate Regia famosi praeconsul et consules, advocatus et scabini civitatis Posnaniae, et Iohannes Smigel seorsum civis de ibidem condemnantur in poenis regalibus XIV marc. secundo citati per prov. Gabrielem Reichel, civem Posnaniensem, ad praesentiam Regiae Maiestatis Cracoviam pro decima die post felicem Suae ibidem Maiestatis ingressum, prout hoc latius in citationibus continetur, quia ipsi non paruerunt pro eodem termino, nec per se, nec per procuratorem. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.20 Rex Nicolao et Iohanni Gayslar, civibus Sandomiriensibus, teloneum Sandomiriense pro 1400 fl. a festo Nativitatis Christi proxime praeterito ad aliud idem festum proxime venturum arrendat. MD. MK 19, f. 19 Cracovia, 1501.03.20 Rex pro servitiis Iacobo de Schydlovyecz, vicethesaurariatum regni, per mortem olim Petri de Curozwanky vacantem donat. MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.03.22 Rex nobilem Moravyecz cum comitiva 200 equitum armatorum in servitium suscipit, cui ad unum quartuale anni per 10 fl. ad unumquemque equum solvere promittit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.22 Datae sunt litterae indemnitatis nob. Mychowsky super 200 equites cui super quemlibet equum per 10 fl. solvent. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.24 Rex pro servitiis Iacobo Szyekliczky, capitaneo Byeczensi, et Agneti, consorti eius, advocatiam in Byecz apud Erasmum Sczepanowsky emere consentit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.26 Rex ad supplicationem Vincentii, episcopi Plocensis, oppido ipsius episcopatus Visskow nuncupato forum annuale bis in anno: unum pro festo s. Apolloniae (9 feb.), aliud pro festo s. Aegidii (1 sep.), septimanale vero qualibet feria tertia, annis et septimanis singulis, instituit. MD. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.26 Item alio oppido episcopatus Plocensis Brok nuncupato datum est annuale forum bis in anno: unum videlicet pro festo s. Dorotheae (6 feb.), aliud vero pro festo s. Francisci (4 oct.) et septimanale quolibet die sabbato in septimana singulis annis sub eadem data et forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.26 Item oppido Polthowsko dicti domini Vincentii episcopatus Plocensis datum est annuale forum pro festo s. Stanislai in maio (8 mai) annis singulis sub ea data, anno et cancellaria ut supra. r. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.27 Datae sunt litterae indemnitatis Iohanni de Buczacz, voyevodzycz Podoliensi, super 200 equos armatos a die conscriptionis ad unius decursum quartalis, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.29 Rex ad petitiones Iohannis, episcopi Posnaniensis, binas litteras inscriptionis sub titulo et sigillo olim principis Vladislai, regis Poloniae, quibus cuidam Stanislao de Sczkovo 200 marc. in villa regali Bogussicze, in terra Cuiaviae et districtu Radzyeyoviensi sita, inscriptae erant, in unam coniungit, et eidem episcopo praefatam villam Bogussycze in dictis 200 marc. de manibus nob. Stephani Stralkowsky et filiorum eius eximere consentit. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.03.29 Rex Henrico Mnychowsky, curiensi suo, 400 fl. hung. in oppido regali Bucznyow, in terra Leopoliensi et districtu Trebowliensi sito, inscribit. MD. MK 19, f. 21 Cracovia, 1501.03.29 Rex testificatur Albertum et Iohannem, nepotem eius, advocatos Predborienses, advocatiam suam haereditariam in Przedborz nob. Stanislao Bawczowsky, civi Przedboriensi, pro 120 marc. de consensu regali resignavisse. MD. MK 19, f. 22 Cracovia, 1501.03.29 Rex Zayfreth Bethman, consuli Cracoviensi, 3000 fl. hung. in mutuum ab eo receptos in zuppa et orbora regali Ilkussiensi inscribit. MD. MK 19, f. 23 Cracovia, 1501.03.30 Rex Iohanni Bonar, consuli Cracoviensi, 2000 fl. hung. in mutuum receptos super villa regali Lobzow, penes Cracoviam sita, cum consensu Elisabeth, reginae Poloniae, in cuius dotalitii reformatione dicta villa continetur, inscribit et eundem Iohannem Bonar et eius uxorem Sczessna de dictis bonis ab expeditione bellica absolvit. MD. MK 19, f. 21 Cracovia, 1501.03.30 Rex Nicolao de Curosvanky, castellano Siradiensi, castrum et oppida regalia Cazymyrz et Vavelnycza cum villis ad ipsa oppida pertinentibus: Carczmyska, Bochothnycza, Kembel, Wsczacz, Rzeczicza, Woyszyn, Zasczythow, Sloczvyny, Barthlovycze, Czarz, in terra Lublinensi sitis, necnon cum suburbiis et advocatiis, pro 2000 fl. iure reemptionis alias nawyderkow vendit. MD. MK 19, f. 28 Cracovia, 1501.03.30 Rex testificatur Iohannem, Andream, Procopium et Paulum fratres germanos Ossolinsczy recognovisse, quia sibi de bonis Orava per Iohannem Comorowsky de Zywyecz satisfactum sit. MK 19, f. 56 Cracovia, 1501.03.31 Rex Antonio Hernyk, consuli Leopoliensi, 263 fl. Ambrosio et 110 fl. Chomanthowsky, rotmagistris suis peditum, ad rationem servitii ipsorum pro festo Assumptionis Mariae proxime futuro (15 aug.) de pecuniis publicis terrestrium exactionum solvere mandat. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.03.31 Rex testificatur Iohannem Comorowsky de Zyvyecz Iohanni Ossolinsky de bonis Orava et ad ea pertinentibus satisfecisse. MD. MK 19, f. 20 Cracovia, 1501.04.01 Rex oppidum regale Rubyeschow, quod per Tartaros conflagratum et desolatum est, ab omnibus censibus, contributionibus, teloneis et exactionibus regalibus per 10 annos, a podvodis vero per 6 annos absolvit et praefatam libertatem Iacobo de Buczacz, palatino Russiae, Chelmensi et Rubyeschoviensi ac aliis pro tempore exsistensibus capitaneis conservare mandat. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.01 Similis libertas per 8 annos oppido Parczew data est in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.02 Rex habens in prospectu fidelia servitia Nicolai Gnogyensky consentit ei eximere villam regalem Pyaczanyagy, districtus Proschoviensis, quam Sigismundus Stosch de Cunycze et Obrachczycze per regem Casimirum IV ad eius et uxoris suae vitam cum inscriptione 200 marc. donatam habuisset. MK 19, f. 24 Cracovia, 1501.04.02 Rex Andreae Biraczky e summa 284 fl. hung., pro bonis regalibus Rogow ad castrum Kazimiriense pertinentibus debita, 142 fl. pro festo Pentecostes proxime venturo (30 mai), et 142 fl. pro festo Nativitatis Domini (25 dec.) solvere promittit. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.03 Terminum, qui debuit fieri coram nobis feria 6 proxima post festum Paschae (16 apr.) inter consules, advocatum et scabinos et Iohannem Smygyel, civem Posnaniensem, tanquam citatos, ex una, et Gabrielem Raychyel, etiam civem Posnaniensem, tanquam actorem, parte ex altera, pro die 12 post nostrum felicem proximum in Cracoviam ingressum, diem ingressus excludendo, auctoritate nostra regia transferimus et transponimus per praesentes sub eisdem punctis, clausulis et citationibus, prout ad illud tempus fieri debuit, iure utriusque partis salvo. r. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.04 Rex Antonio Rygler, mercatori Cracoviensi, salvum conductum per regnum suum ad unius anni decursum dat. MD. MK 19, f. 25 Cracovia, 1501.04.04 Epistola Iohannis Alberti regis ad Petrum Pschonka de Babyn iudicem, Stanislaum de Chobrzany subiudicem terrae Lublinensis, ceterosque dignitarios et officiales iudicio terrestri Lublinensi praesidentes, qua mandat, ut Iacobum Moravyecz, vexilliferum terrae Lublinensis, regio et reipublicae servitio deputatum, interim, donec in hoc servitio perseveraverit, in causis, quas in iudicio praefato habuerit, non iudicent. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.04 Epistola Iohannis Alberti regis ad Andream de Schadurki vicecapitaneum, Stanislaum de Sczuczky iudicem ceterosque officiales iudicio castri Lublinensis praesidentes, qua mandat, ut Iacobum Moravyecz, vexilliferum terrae Lublinensis, regio et reipublicae servitio deputatum, in causis, quas in iudicio dicto habuerit, non iudicent interim, donec in hoc servitio perseveraverit. MD. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.04 Data est libertas Iacob iudaeo de Cracovia ad decursum 2 annorum ab omnibus solutionibus et exactionibus regalibus in forma cancellariae. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Rex Petrum Olesky cum comitiva 250 equitum in servitium suscipit, cui ad unum quartale anni per 6 fl. ad unumquemque equum solvere tenetur. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Datae sunt litterae indemnitatis generoso Crzeczowsky super centum equites ad unumquemque equum per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.05 Datae sunt litterae indemnitatis generoso Iohanni Struss super ducentos equites ad unumquemque equum per 6 fl. in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.06 Rex Petro Salomonis, consuli Cracoviensi, patrono et collatori altaris fundati in honorem ss. Elisabeth et Ludimilae in capella s. Barbarae in cimeterio ecclesiae parrochialis B. Virginis Cracoviae sita, et ven. Iohanni, filio eiusdem Salomonis, scolastico Gnesnensi et altaris praedicti altaristae, censum annuum 15 marc. de 10 pannicidiis, in medio circuli Cracoviensis sitis, pro 500 fl. hung. sub titulo reemptionis vendit. In margine adscriptum: „cassata”. MD.MK 19, f. 32 Cracovia, 1501.04.07 Regia Maiestas transponit auctoritate sua terminum, qui debuit fieri Cracoviae pro dominica Ramispalmarum in suo vigore inter Laurentium Hertkvyk civem et iudaeum quendam Posnanienses, nullius partis iuri derogando ad octavam diem post ingressum Regiae Maiestatis in Chorwny. r. MK 19, f. 26 Cracovia, 1501.04.13 Formula iuramenti per capitaneum Leopoliensem praestiti. MK 19, f. 27 Cracovia, 1501.04.14-16 Rex, permotus petitionibus Sigismundi de Targovisko, decretorum doctoris, custodis Sandomiriensis et canonici Cracoviensis, pro Gothardo Targoviczky, terrigena regni et germano eius oblatis, villas eorum Targovisko, Zakrzow et Lipye, per Tartaros desolatas, ab omnibus contributionibus, teloneis, exactionibus privatis et publicis per 4 annos absolvit, libertatem vero eam Andreae de Schadurky, vicecapitaneo Lublinensi, observare mandat. MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.14 Rex testificatur Hieronimum Januschowsky, Elisabeth reginae Poloniae cubicularium, Annae de Cossycze, uxori suae, 300 marc. ratione dotis et dotalitii in medietate bonorum suorum haereditariorum villae Janussovicze districtus Oppocznensis reformasse. MD. MK 19, f. 27 Cracovia, 1501.04.15 Rex confirmat obligationem Pauli Choteczky, castellani Polaneczensis et tenutarii bonorum Cazymyerz et Vavelnycza, de extradendis dictis bonis nemini alteri, quam Nicolao de Curosvanky, castellano Siradiensi, vel successoribus eius. MK 19, f. 29 Cracovia, 1501.04.16 Rex Nicolao Sirakowsky medietatem villae regalis Wrzampya districtus Proschoviensis de manibus Catharinae, consortis Iohannis de Chronow et filiarum olim Barbarae Strzeleczka, ad easdem iure successionis post olim Nicolaum Myloszny dictum devolutae, redimere consentit. MK 19, f. 29 Cracovia, 1501.04.16 Rex Iohanni Polyak de Carnkow, castellano Landensi, burgrabiatum, in castro Cracoviensi vacantem per promotionem Iacobi de Schydlovyecz ad thesaurariatum regni Poloniae, dat et Nicolao Camyenyeczky capitaneo, Paulo Czarny, zuppario Cracoviensibus aliisque dictum Iohannem Polyak in burgrabiatum praefatum intromittere et de proventibus ei respondere mandat. MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.17 Rex Stanislao Curopathwa de Laczuchow, castellano Chelmensi, bona regalia castrum et villam Ryther cum aliis bonis, ad illud pertinentibus, de manibus Raphaelis Ritersky redimere consentit.MK 19, f. 30 Cracovia, 1501.04.17 Rex senioribus fraternitatis s. Mariae et patronis ac collatoribus altaris tituli s. Alexii de primo ministerio sub turri campanarum in ecclesia s. Mariae Virginis, in circulo Cracoviensi sita, et Iohanni Sczekoczky, canonico Sandomiriensi ac eiusdem altaris altaristae, censum annuum 9 marc., de custodia piscariae Cracoviensis alias stroza singulis annis provenientem, pro 280 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkoff vendit. MD. MK 19, f. 31 Cracovia, 1501.04.17 Rex recensens peritiam et industriam artis medicinae physici sui Isaac hebraei hispani, ipsum Isaac et uxorem familiamque eius ab omni iurisdicione omnium palatinorum, castellanorum, capitaneorum, iudicum et subiudicum et quorumcunque officialium et ab omnibus censibus, contributionibus, exactionibus, teloneis et quibuscunque solutionibus regalibus absolvit. MK 19, f. 34 Cracovia, 1501.04.18 Rex Petro Salomonis, consuli Cracoviensi, in institis ipsius pistorum, in circulo Cracoviensi sitis censum annuum 12 marc. pro fundando et erigendo certo altari in ecclesia parrochiali s. Mariae, in circulo Cracoviensi sita, facere admittit. MK 19, f. 33 Cracovia, 1501.04.18 Rex Iohanni Polyak de Carnkow, castellano Landensi, burgrabio castri Cracoviensis, et Iohanni de eadem Carnkow, nepoti eius, canonico Cracoviensi, notario regio, 1500 fl. hung. in auro et 3080 fl. in mediis grossis in mutuum ab eis receptos in teloneo aquatico fluvii Visla, videlicet Dobrzinensi et Bobrowniczensi, inscribit. MK 19, f. 33 Cracovia, 1501.04.19 Rex hebraeo Isaac hispano, physico regio, censum annuum 12 mar. in iudaeis Sandomiriensibus ad beneplacitum suum donat, de quo Andreae Lownyeczky, capitaneo Sandomiriensi, mandatum dat. MK 19, f. 34 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Stanislao de Chodecz, castellano et capitaneo Leopoliensi, super 300 equites per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Petro de Chodecz, capitaneo Haliciensi, super 150 equites etiam per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Datae sunt litterae indemnitatis Iohanni Hynek, succamerario Lanciciensi, super 200 equites armatos per 10 fl., quemlibet florenum per 14 scotos computando, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Facta est ratio cum Iohanne Czurilo, capitaneo Nyepolomiczensi, de 3 annis proventuum Nyepolomiczensium usque ad festum s. Laurentii proximum (10 aug.) et de 2 annis proventuum villae Micluschovicze, quae bona ipse hactenus administrat, defalcatisque defalcandis, quae exposuit de regio mandato, salariando venatores, familiam servando in praediis ac etiam defalcando pecuniam Stanislao Sczykowsky pro Micluschovicze datam, super regios proventus exposuit centum viginti septem marcas, grossos decem, quam summam sibi in futura ratione solvere seu defalcare Regia Maiestas tenebitur, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex Iacobo Szyekliczki, capitaneo Byeczensi, advocatiam in Byecz de manibus nob. Erasmi Sczepanowski eximere consentit et 250 marc., matri ipsius Erasmi Sophiae per maritum suum ratione dotis et dotalitii in eadem advocatia reformatas, in bona regalia villarum Lubuscha, Krik, Byenarova, Swiepiethnicza seu in medietate pecuniarum, in bonis inscriptarum, tenutae dicti Erasmi transferre admittit. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex civitati Cracoviensi cellarium commune ad propinandum malmaticum, graecum et italicum, rivulum, bastard, pynyol, kozaczek, muscatellam et oziam ac alia quaecunque extranea potagia gravia instituendum omnesque utilitates ex eodem ad decursum 20 annorum pro reformatione eiusdem civitatis percipiendas admittit. MK 19, f. 35 Cracovia, 1501.04.19 Rex civitati Cracoviensi cellarium regium Swidniczense ad 20 annos donat.MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.04.19 Rex consulibus Cracoviensibus exactionem pontalium alias mosthove ab omnibus tam regni incolis, quam forensibus et extraneis quibuscunque mercatoribus et vectoribus ratione reformandarum viarum et pontium tollendum dat. MD. MK 19, f. 36 Cracovia, 1501.04.19 Rex testificatur Petrum Kmitha de Vyssnycze, castellanum Sandomiriensem et regni Poloniae marschalcum, Iohanni Jordan de Zacliczyn villam suam haereditariam Lypnyk, in terra Cracoviensi sitam, resignasse. MD.MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.19 Rex Stanislao Ozarowsky 140 marc. debiti olim Nicolai de Ostrow, palatini Sandomiriensis, pro festo Nativitatis Domini proxime venturo solvere promittit. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Data est libertas oppido Hrodlo ad decursum 8 annorum immediate se sequentium in forma cancellariae solita simpliciter. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Datae sunt litterae indemnitatis gen. Iohanni de Camyenyecz, capitaneo Belsensi, super 150 equites per 6 fl. in forma cancellariae. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Datae sunt litterae indemnitatis nob. Iohanni Sokolowski super 100 pedites, cui a die conscriptionis ad unumquemque peditem per 5 flor., ut moris est, solvetur et pro damnis similiter. Eodem die Ambroszy litterae indemnitatis super 100 similiter pedites sunt datae, ut Sokolowski. r. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Andreas Roza, archiepiscopus Leopoliensis, et Nicolaus de Camyenyecz, Cracoviensis et Sanoczensis capitaneus, intromittendo de mandato regio in officium vicethesaurariatus regni Iacobum de Schydlovyecz, regni Poloniae thesaurarium, elenchum clenodiorum regalium, quae in thesauro regni asservantur, eidem Iacobo consignant. MK 19, f. 38 Cracovia, 1501.04.20 Rex honestae Annae Philipowa, cuius domus confracta est, aream desertam dictam Jankowsky vel Pogorskie, inter domos Svyerkoth ex una et Turcova ex altera partibus in circulo Clepardiensi sitam, donat. MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.20 Data est area famoso Stanislao sartori de Cleparz dicta Crzezynskye similiter ut supra etc. r. MK 19, f. 39 Cracovia, 1501.04.20 Rex testificatur Nicolaum et Stanislaum germanos de Brzezye Iohanni et Nicolao Jordan de Zacliczin 1400 fl. hung. in bonis regalibus oppido Dopczicze et villis ad illud oppidum pertinentibus, tenutae ipsorum, inscripsisse. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Rex Petro Kmitha de Vyssnicze, palatino Cracoviensi, pro servitiis oppidum regale Novam Sandecz cum omnibus villis ad id spectantibus ad tempora vitae eius donat, solutis tamen prius 5000 fl. in auro et 2000 fl. pol., in quibus bona praefata Iohanni Tirnka, capitaneo Osvyaczimensi, inscripta fuerant. MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.20 Rex Iohanni Goslawsky, canonico et vicario in spiritualibus generali ecclesiae Cracoviensis, censum 4 marc. in civitate regali Nova Sandecz, per Cazimirum regem olim Nicolao de Prandoczin, psalteristae ecclesiae cathedralis Cracoviensis, venditum, redimere admittit. MK 19, f. 41 Cracovia, 1501.04.21 Datae sunt litterae indemnitatis gen. Iacobo Vangorzowsky, curiensi nostro, super 200 equites per 10 fl., quemlibet florenum per 14 scotos computando, in forma cancellariae. r.MK 19, f. 40 Cracovia, 1501.04.23 Rex apud Iohannem Tyrnka de Raczyborzany, capitaneum Oswyaczyminensem, 4000 fl. hung. pro redimendis castro Olsthyn ac oppidis et villis, ad illud pertinentibus, in mutuum recipit eidemque praefatam summam in dictis bonis inscribit. MK 19, f. 31 Lancicia, 1501.04.29 Rex Iohannem Lukowski decanum et Nicolaum Kothvicz archidiaconum Posnanienses, de pecuniis iubilaei, videlicet 1425 1/3 marc., 287 fl. hung. et 1 fl. nobili, item 81 fl. hung. ac cathenula aurea cum 2 annulis valoris 16 fl. per eos collectis et in regni utilitatem atque defensionem contra fidei catholicae hostes per sedem apostolicam deputatis, quietat. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.29 Castellanatus Ravensis gen. Thomae de Grodzysko datus est. r. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.30 Data est praesentatio hon. Iohanni de Radomy, actu presbytero ad plebanatum ecclesiae parrochialis in Grabow, in forma cancellariae. r. MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.04.30 Rex ad petitiones principis Sigismundi, germani sui, eidem civitatem suam Gnesnensem de manibus Ambrosii de Pampow, palatini Siradiensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, in summa 3930 fl. hung. et 385 marc. redimere admittit.MK 19, f. 41 Lancicia, 1501.05.01 Secundae litterae restium universales Iohannis Alberti regis per regnum misae.MK 19, f. 41 Lanciciae, 1501.05.01 Regia Mtas absolvit nob. Parchoczki de Svynary, iudicem castrensem Novae Civitatis Corczin, propter custodiam et provisionem castri eiusdem, ab expeditione bellica, si quae contigerit interea, donec Regia Mtas in Prussia aget. r. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex ad supplicationem Frederici, s. Luciae in septem soliis presbyteri cardinalis, archiepiscopi Gnesnensis et primatis, episcopique Cracoviensis, germani sui, Alexandram Tanczinska propter destructionem per hostes bonorum eius et solutionem hominibus debitorum ad unum annum ab expeditione bellica absolvit.MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Litterae Iohannis Alberti regis ad palatinos: Cracoviensem, Sandomiriensem, Russiae, cum quibus litteras universales vim ultimarum restium habentes mittit. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Litterae Iohannis Alberti regis ad capitaneos regni, cum quibus eis litteras vim ultimarum restium habentes mittit. MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex Iohannem de Pilcza in externas oras proficiscentem cum Iohanne Bochothniczki, in curiam regis Gallorum, ab expeditione bellica absolvit.MK 19, f. 42 Lanciciae, 1501.05.01 Rex ad petitiones principis Frederici, cardinalis, archiepiscopi et primatis Gnesnensis et episcopi Cracoviensis, germani sui, necnon Ambrosii de Pampow, palatini Siradiensis et capitanei Maioris Poloniae generalis, dat Iohanni Ossuchowski consensum obligandi sortem suam tenutae ipsius oppidi regalis Byala, in terra Ravensi siti, Prandothae de Trczyana.MK 19, f. 43 Brzesze, 1501.05.05 Rex Petro et Iohanni fratribus germanis, tenutariis in Kaleny, dat consensum dotaliciandi certas summas in sorte eorum praedictae villae regalis Kaleny uxoribus eorum Pyotruschae et Dorotheae.MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.10 Terminus inter nobb. Stanislaum de Gorlicze ex una et Barbaram consortem nob. Iacobi de ibidem, partibus ex altera, in diem hodiernam ante conspectum Sacrae Maiestatis Regiae cadens, de mandato eiusdem Maiestatis ad relationem gen. Raphaëlis Goluchowski in feriam secundam ante festum s. Urbani instans proximam (21 mai) iuxta citationem litteralem in eo vigore sicut hodie fieri debuit, iure partium illaeso remanente, prorogatus et transpositus est. r.MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.10 Similiter terminus inter nobb. Carvacianum de praefata Gorlicze ex una et Barbaram, consortem nob. Iacobi de ibidem, ex altera partibus, ad diem hodiernam in praesentiam Sacrae Maiestatis Regiae cadens, de mandato eiusdem Maiestatis, ad relationem praedicti Raphaëlis Goluchowski in feriam secundam ante festum s. Urbani instans proximam iuxta citationem litteralem in eo vigore sicut hodie fieri debuit, iure partium illaeso remanente, etiam prorogatus et transpositus est. r. MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.14 Rex Sophiae certam summam, per olim Martinum Sbąnsky, maritum eius, coram Mathia de Slupi, castellano Naklensi et capitaneo Maioris Poloniae generali, de consensu regio, reformatam, in bonis regalibus tenutae praedicti Sbąnsky, videlicet oppidis Babimosth et Grodcza ac villis Podmocle Maioris et Minoris, utriusque Grodcze et Novavyess inscribere consentit. MK 19, f. 44 Toruniae, 1501.05.15 Rex Nicolao Cossobuczki, cancellario Ploczensis ecclesiae, oppidum regale Raczansch cum villa Croczewo, in terra Ploczensi situm, pro 1000 fl. hung. iure reemptionis alias nawyderkow vendit. MD. MK 19, f. 26 Toruniae, 1501.05.16 Rex Iohanni Sturczedel, civi de Kinsberg, salvum conductum ad unum mensem, ut Toruniam ad Regiam Maiestatem venire possit, donat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.19 Rex propter merita Venceslao Jassienski, Premisliensis et Sandomiriensis ecclesiarum canonico, plebano in Ossyek, notario regio, in obstaculo fluvii Vysla circa Ossyek annis et septimanis singulis semel in septimana sabbatis diebus piscandi, prandendi et salmones capiendi et alios pisces, alias tollendi schavy ad beneplacitum regis concessionem dat ita, ut praedecessor eius Iohannes Ossvyaczim, tunc plebanus in Ossyek, de gratia regia habebat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.20 Rex testificatur famosas Elisabeth Andreae Corczewska et Catharinam Davidis, civium Varsaviensium consortes, filias olim Iohannis Trzanssithobola et Iohannis alterius Trzansitobola, civium Lublinensium, Nicolao Herborth, filio olim Nicolai de Felschtin, villam suam Berdechow districtus Leopoliensis, ad ipsas post olim nob. Elisabeth de eadem Berdechow, ipsius Catharinae amittam et Elisabeth praedictarum sororem ex amitta germanam, devolutam, pro 400 marc. vendidisse. MK 19, f. 46 Toruniae, 1501.05.21 Item similis salvus conductus datus est Iohanni Fonderlinde, civi Gdanensi, ad unum mensem. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Rex oppido Cruschfycza, voragine ignis desolato, libertatem a solutione omnium exactionum et contributionum ac teloneorum per 5 annos dat eamque libertatem Andreae, Iohanni et Felici de Opporow, tenutariis in Crusvycza modernis, observandam mandat. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Similis libertas oppidanis in Obornyky duntaxat per 5 annos immediate sese sequentes data est dampna passis. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.21 Rex Nicolao de Dambsko, plebano in Mnyeschowo, emere unam aream cum horto a quodam oppidano dicto Goczel in oppido regio Byelsko pro erigendo et aedificando hospitali admittit. MK 19, f. 46 Toruniae, 1501.05.21 Rex super certam recognitionem Vincentii, episcopi Plocensis, Nicolai Gardzyna de Ludbrancz Gnesnensis et Nicolai de Crethkow Brestensis castellanorum, commissariorum causarum inter Vincentium de Byschow, tanquam actorem, et Angelum alias Angyolem de eadem Byschow, tanquam reum, vertentium, praedictas causas ad iudicium terrestre Sandomiriense in terminos post festum s. Iohannis Baptistae proxime celebrandos remittit.MK 19, f. 46 Bidgostiae, 1501.05.24 Item datus est salvus conductus provido Simoni Mathernae, civi Gdanensi, ad decursum unius mensis. r. MK 19, f. 45 Toruniae, 1501.05.28 Rex ad supplicationem Iacobi de Glynky, capitanei Gostinensis et Visnensis, oppido regio Vassosche districtus Visnensis forum annuale pro festo s. Matthaei (21 sep.) singulis annis instituit. MD. MK 19, f. 47 Toruniae, 1501.05.31 Litterae universales Iohannis Alberti regis secundarum restium ad dignitarios et officiales regni. MK 19, f. 47 Toruniae, 1501.05.31 Item ad locicapitaneos missae sunt litterae, ut fieri solet, ut faciant diligentiam exactam in transmittendis litteris restium earundem per eorum capitaneatus. r. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.-. Datus est iudicatus terrae Chelmensis Iohanni Szyeniczky, subiudici terrae praefatae, per mortem olim Petri Szmyotanka de Thrambaczow vacans. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.-. Datus est subiudicatus terrae Chelmensis Petro Volczek per assecutionem iudicatus gen. Iohannis de Szenycza vacans. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.03 Rex Nicolao Gardzyna de Lubrancz, castellano Gnesnensi, curiensi suo, pro servitiis in Podolia contra Tartaros regnante Casimiro rege et sibi, dum ad coronam regni Hungariae vocatus fuisset, propter electionem 110 marc. et 100 fl. hung. in villa regali Lubola districtus Siradiensis inscribit. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Rex Nicolao Gardzyna de Lubrancz, castellano Gnesnensi, curiensi suo, pro servitiis praefatis 110 marc. et 100 fl. hung. in villa regali Brzeg districtus Siradiensis tenutae ipsius inscribit. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Regia Maiestas vigore suo terminum, quem nobiles Mathias Zarambka de Jablonowo, tanquam actor, ex una, et Petrus Gorsky, tanquam reus, ex altera partibus, hodierna die in praesentia Maiestatis Suae habuerunt, ad feriam secundam proximam (7 iun.) prorogavit et suspendit talem, qualem hodie ipsae partes habere debuerunt, utriusque partis illaeso iure remanente. r. MK 19, f. 48 Toruniae, 1501.06.03 Rex Paulo Czarny, zuppario Cracoviensi, tribunatum Cracoviensem, per Spithkonis de Jaroslaw, castellani Cracoviensis, eiusdem castellanatus assecutionem ipsius ultimi possessoris vacantem, donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.04 Rex, considerans graves impensas et sumptus quos Paulus Sworcz de Withovicze, zupparius Cracoviensis, ex restauratione et reformatione pontis, circa oppidum suum Schabno terrae Sandomiriensis iacentis, annis singulis suscipit, eidem zuppario a quolibet curru mercatorum seu vectorum quibuscumque mercibus seu rebus venalibus onerato extra vel ad ipsum oppidum pro foro annuali vel septimanali causa lucri veniente seu eunte per 4 denarios ratione pontalium exigere facultatem concedit. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.04 Rex oppidanis de Schabno Pauli Sworcz, zupparii Cracoviensis, proprii, per ignis voraginem damna passis, libertatem 8 annorum ab omnibus teloneis, foralibus, pontalibus et exactionibus donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.05 Rex Casparo Kunth de Zeblyn 200 fl. pol. in oppido regali Hamerschthin districtus Schlochoviensis, de manibus Georgii Thworkowsky pro summa eadem 200 fl. pol., prout regi Nicolaus de Bayzen, palatinus Mariemborgensis, retulit, de consensu regio ab eo exempto, inscribit. MK 19, f. 49 Toruniae, 1501.06.05 Rex, considerans calamitates et damna terrarum Russiae, per Tartaros anno superiori patrata, oppido regio Grabovyecz, in terra Belzensi sito, libertatem 6 annorum ab omnibus exactionibus, proventibus, teloneis, censibus regalibus donat. MK 19, f. 49 Toruniae, 1501.06.07 Terminus vigore Maiestatis Regiae nobb. Mathiae Zarampka de Jablonovo, tanquam actori, ex una, et Petro Gorsky de Gora, tanquam reo, ab altera partibus, ad diem hodiernam transpositus et prorogatus ex commissione et mandato eiusdem Regiae Maiestatis transponitur ad feriam quartam proxime venturam (9 iun.), iure utriusque partis illaeso remanente. r. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.08 Rex Stanislao Cosczieleczky, castellano Junivladislaviensi et capitaneo Nyeschoviensi, consentit obligare censum 170 fl. hung. super navigio Torunensi famoso Renoldo Felstete, civi et mercatori Gdanensi. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.08 Rex nob. Octaviano de Florentiis zuppam Drohobiczensem una cum teloneo in Grodek in terris Russiae, incipiendo a festo s. Margarethae proxime venturo (13 iul.) ad 2 annos pro 1100 marc. arrendat. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.09 Similiter terminus praefatis partibus ad diem hodiernam cadens transponitur ad feriam sextam proxime venturam (11 iun.) talis, qualis hodie fieri debuit, salvo iure illaeso remanente. r. MK 19, f. 50 Toruniae, 1501.06.09 Rex Nicolao de Camyenyecz capitaneo Cracoviensi, castellanatum Sandomiriensem, per assecutionem palatinatus Cracoviensis Petri de Vissnycze, palatini Cracoviensis et regni marsalci, eiusdem immediate possessoris, vacantem donat. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.09 Datus est gladiferatus terrae Cracoviensis Nicolao Sczikowsky, subpincernae Regiae Maiestatis, per assecutionem castellanatus Visliciensis Petri Schaffranyecz vacans, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.11 Datus est consensus Nicolao Slabosch, capitaneo Chancziczensi, obligandi molendinum suae tenutae in Cosschicze in 500 flor. Clementi Bechcziczky, cubiculario Regiae Maiestatis, in forma cancellariae solita. r. MK 19, f. 52 Toruniae, 1501.06.12 Regia Maiestas consulatui et communitati Junivladislaviensi terminum, quem hodie habere debuerunt, infra hinc ad duas eundem terminum septimanas transtulit. r. MK 19, f. 51 Toruniae, 1501.06.17 Rex praeconsules et consules Gdanenses de 400 fl. hung. ad rationem proventuum regalium ratae Nativitatis Christi proxime venturae receptis, quietat. MK 19, f. 52 MK 20 [1298]; 1372 23 V; 1403 15 III; 1406 13 V, 14 VI; 1418 7 III; 1422 2 XI; 1424 8 III; 1430 27 VI; 1460 5 IV; 1461 26 V; 1462 23 XI; 1469 17 I;1470 17 X; 1473 1 XII; 1484 13 XII; 1495 9 VII; 1499 18 IV, 11 VII, 29 X, 30 X; 1501 XII – 1505 30 IX; 1506 23 II, 10 III. Opr. skóra (XIX w.), księga zniszczona, ze śladami zacieków, liczne karty podklejone. K. 3 nlb + k. 1 – 4 + s. 5 – 6 + k. 7 – 282 + 2 nlb. Brak k. 3. Podwójne k. 158, 274. Niezapisane k. 8, 31v – 32. (Uwaga: kopia wpisu z k. 173v znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 9 – 10). Księga wpisów prowadzona początkowo przez Jana Łaskiego w. sekretarza królewskiego przebywającego przy królu w W. Ks. Litewskim, następnie – za kanclerstwa tegoż Jana Łaskiego.

MRPS III

Mikrofilm: 633.

MK 21 [1227]; 1501 22 XII, 30 XII; 1502 11 I, 29 III, 25 V – 29 VIII, 25 X, XII; 1503 5 I – 29 III, 5 V, 1 – 29 IX, 12 XI – 1506 23 IV. Opr. skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 387 + 1 nlb. Niezapisane k. 21v, 319v, 338 – 339. Księga wpisów prowadzona początkowo przez Jana Łaskiego w. sekretarza królewskiego, następnie za kanclerstwa tegoż Jana Łaskiego.

MRPS III.

Mikrofilm: 635

MK 22 [1286]; 1502 22 II; 1503 15 V, 27 XI; 1504 12 XI – 17 XII; 1505 16 V – 1506 3 VI, 31 XII; 1507 12 II – 1508 14 IV; 1509 14 IX. Opr. współczesna, skóra wytłaczana. K. 1 nlb (perg.) + 1 – 232. Niezapisane k. 88v – 90. Księga wpisów za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS III oraz IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 640.

MK 23 [1213]; 1507 5 I – 1510 5 VI; 1513 19 III, 7 XI; 1514 28 IV. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 459 + 1 nlb. (foliacja XVI w.), czyli 1 k. nlb + s. 1 – 905 + 1 k. nlb (paginacja XIX w.). Niezapisanych s. 8, między 166 – 167, 465, między 505 – 506, 519 – 520, 608 – 609, 609 – 611, 633, 825, 865. (Uwaga: kopie wpisów z k. 11v, 24, 25, 238v, 301, 424, 425 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 11 – 13, 14 – 16, 17 – 19, 20 – 27, 28 – 30, 31 – 32, 33 – 35). Księga wpisów za kanclerstwa Jana Łaskiego.

MRPS IV/1.

Mikrofilm: 641

MK 24 [1254]; 1444 25 II; 1504 14 III; 1505 1 VI; 1508 28 II, 17 IV – 1511 15 II; 1512 2 I, 20 VI, 7 VII. Opr. skóra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 461 + 2 nlb. Niezapisane k. 7v – 9, 10, 461. Księga wpisów za podkanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS III oraz IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 642

MK 25 [1284]; 1509 14 IX; 1510 22 IX, 15 XI, 28 XI; 1511 16 I, 14 II – 1513 17 II; 1513 6 III. Opr. (XIX w.) zniszczona, grzbiet oddarty. K. 1 nlb + 1 – 314. Księga wpisów za kanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 643

MK 26 [1266]; 1510 24 XII; 1511 19 I, 5 II – 1515 8 III. Opr. skóra (XIX w.), początkowe karty księgi zniszczone. K. 3 nlb + k. 1 – 156 + s. 157 – 158 + k. 159 – 308. Niezapisane k. 9v, 86v, 114v, 121, 129v, 201v, 202, 272, 272v, 275, 275v, 289, 298v, 302v, 306 – 308v. Księga wpisów za podkanclerstwa Krzysztofa Szydłowskiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 691

MK 27 1512 7 III – 30 XI. Opr. skóra (XIX w.). S. 1 – 302. Kopia części księgi Metryki Koronnej 26 (k. 95 – 163).

Mikrofilm: 692

MK 28 [1208]; 1477 6 IX; 1507 4 V; 1509 12 IV, 26 V, 30 V, 1 VIII, 12 XI; 1510 22 I, 20 VII; 1511 22 I, 1 VII, 20 VII, 19 VIII, 13 XII; 1512 28 IV, 6 VI, 25 IX, 14 X, 6 XII, 7 XII, 26 XII, 28 XII; 1513 20 I, 19 II – 1515 6 III. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, obciągnięta na desce, grzbiet zniszczony, początkowe karty księgi słabo umocowane. K. 1 – 199. Niezapisane k. 180v, 184v – 198. Na k. 181 – 184 wykaz wpisów zawartych w księdze. Księga wpisów za kanclerstwa Macieja Drzewickiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 693.

MK 29 [1284]; 1515 4 III – 1517 30 XI; 1519 3 I. Opr. skóra(XIX w.), grzbiet oderwany, część kart księgi luźna. K. 2 nlb + s. 1 – 649 + k. 3 nlb. Brak s. 17, 18, 277, 288, 388, 473 – 477, 488, 588. Podwójne s. 145, 406, 645. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 694.

MK 30 [1290]; 1510 2 III, 25 VII; 1512 18 III, 12 IX; 1513 29 I; 1514 6 VI; 1515 27 II – 1516 8 I, 26 V, 4 VII, 17 VIII; 1517 25 V, 21 X; 1518 4 I – 1519 8 II; 1546 5 II. Opr. skóra (XIX w.) oraz fragmenty współczesnej oprawy (skóra tłoczona i złocona). K.1 nlb + 1 – 311. Niezapisane k. 94v. (Uwaga: kopia wpisu z k. 44 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 36 – 37). Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 695.

MK 31 [1250]; 1510 26 VII; 1511 19 VII; 1512 15 VI; 1513 15 III, 3 IV, 21 X; 1514 17 V; 1515 29 X; 1516 19 II, 31 III, 9 V, 17 XII; 1517 1 I, 14 V, 18 V, 10 VIII, 23 IX, 16 X, 19 XI – 1518 5 IX, 7 IX, 11 IX, 21 IX, 6 X, 8 XI, 23 XI; 1519 23 II, 27 II, 5 III, 10 III, 12 III, 25 III, 31 III – 7 IX, 14 XI; 1520 V; 1522 16 XI; 1524 1 III. Opr. skóra (XIX w.). K. 3 nlb + s. 1 – 634. Podwójne s. 544, 547. Niezapisane 4 karty między s. 64 – 65. (Uwaga: kopia wpisu ze s. 394 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 38 – 39). Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 696.

MK 32 zob. Metryka Mazowiecka

Księga wpisów kancelarii mazowieckiej, wykorzystywana od 1525 r. w kancelarii królewskiej, o czym świadczą noty marginalne z dat: 1525.01.25; 1526.04.10, 11.15; 12.23; 1527.07.05, 12.11; 1528.08.20, 09.29; 1532.07.02; 1533.06.13; 1534.01.30; 1535.04.21; 1539.11.08.

MK 33 [1266]; 1509 10 V; 1516 8 I, 12 V, 1517 4 VI, 21 VIII, 30 XI, 4 XII, 6 XII; 1518 1 III, 5 IV, 25 IV, 9 V, 22 V, 28 VI, 7 VII, 29 VII, 24 VIII, 28 VIII, 1 IX, 3 IX – 1519 26 VI, 25 VII – 1520 12 VII, 1 VIII, 4 XII. Opr. Skóra (XIX w.), physdesc oderwana do grzbietu wraz z początkowymi kartkami księgi. K. 2 nlb + s. 1-849 Podwojne s. 243, 395, 556, Brak s. 371. Niezapisane s. 275 oraz między s. 474 – 475. Księga wpisów za podkanclerza Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm:700.

MK 34 [1262]; 1508 4 IV, 29 VIII; 1511 22 II, 19 V, 4 VI, 29 VIII; 1512 8 VII; 1513 1 I; 1515 19 IV; 1516 24 II, 2 III, 16 VIII, 13 X; 1517 2 I; 1518 5 III, 19 IV, 25 VIII, 6 X, 8 X; 1519 18 I, 8 II – 1520 IX, 12 X, 26 XII, 30 XII; 1521 31 VII, 1525 8 VI; 1526 16 I. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 359 + 1 nlb. Księga wpisów za podkanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm:701

MK 35 [1284]; 1511 11 III; 1515 6 III; 1517 11 IX; 1518 2 VII, 9 XI; 1519 7 I, 14 II; 1520 9 I, 11 I, 20 I, 2 III, 9 VI, 16 VI, 22 VI, 4 VII, 6 VII – 1522 6 X, 13 X, 16 X – 1523 23 I, 25 IX; 1524 7 XII. Opr. skóra (XIX w.). K. 3 nlb + s. 1 – 939. Podwójne s. 226, 395, 789, 810, 829. Brak s. 11-12, 288, 460-463. Niezapisane trzy strony między 532-533. (Uwaga: kopia wpisu ze s. 818 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 40-42). Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 702

MK 36 [1228] 1516 4 XI; 1518 6 IV; 1519 1 X; 1520 3 XII; 1521 15 XII; 1522 7 I, 27 I, 11 IV, 6 -15 X, 28 XI, 3 XII, 12 XII, 24 XII, 26 XII, 28 XII; 1523 16 I – 1524 10 VIII, 24 XI, 20 XII. Opr. skóra wytłaczana (XIX w.?), początkowe karty księgi podklejone. K. 2 nlb + s. 1 – 943. Brak s. 288, 516 – 517, 655. Podwójne s. 336, 411, 868. Niezapisane s. między s. 910 – 921, 939 – 940, 942 – 943. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm:703

MK 37 [1264]; 1510 23 IV; 1515 15 III; 1517 19 V, 9 VII, 13 X; 1519 19 V, 15 X, 1 XI, 19 XI; 1520 10 III, 25 IV, 7 VII, 16 VII, 11 IX, 23 IX – 1524 9 V, 18 V. Opr. skóra (XIX w.), zachowane fragmenty oprawy współczesnej (skóra tłoczona i złocona). Oprawa księgi wraz z grzbietem i początkowymi kartami księgi oderwana. K. 4 nlb + 1-568. Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 704

MK 38 [1239], 1508 27 III; 1513 7 VI; 1517 12 III; 1521 18 VII; 1522 19 XI; 1523 24 VI; 1524 4 IV, 14 IV, 17 V – 1526 28 I, 7 III, 29 VIII. Opr. skóra wytłaczana (XIX w.?), część kart księgi zbutwiała, podklejana. K. 2 nlb + s. 1 – 810 + k. 1 nlb (oprócz właściwej paginacji z XVIII w. księga jest również foliowana współcześnie, z brakami). Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 710

MK 39 [1297]; 1518 1 III; 1523 2 I, 3 X, 17 XII; 1524 13 I, 14 II, 24 II, 13 III, 1 VII, 8 VIII, 11 X – 1526 4 VI, 16 VI, 20 VI, 3 VII, 11-30 VII. Opr. skóra (XIX w.), grzbiet oprawy naderwany, karty księgi o brzegach zbutwiałych, podklejane. K. 1 nlb + s. 1-800 + k. 1 nlb. Brak s. 13 – 14. Podwójne s. 449. Niezapisana strona jedna nlb między s. 23 – 24 oraz stron jedenaście nlb między s. 436 – 437. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm:708

MK 40 [1277]; 1519 13 XII; 1521 4 VIII; 1523 20 I; 1525 25 VI, 6 XI, 8 XI, 19 XI; 1526 4 I, 19 III, 23 III, 21 V, 30 V – 1527 29 VI, IX, 13 XII; 1534 13 VI. Opr. skóra (XIX w.?), tłoczona, z troczkami, grzbiet oprawy naderwany, kilka pierwszych kart księgi podklejonych. K. 2 nlb + s. 1 – 865 + k. 1 nlb. Niezapisane s. Między s. 326 – 327, 718 – 719. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 709

MK 41 Księga wpisów kancelarii mazowieckiej, wykorzystywana po 1525 r. w kancelarii królewskiej, o czym świadczą noty marginalne z dat: 1529.01.14, 07.06; 1533.05.03, 06.20; 1535.04.04.

MK 42 [1252]; 1521 12 I; 1523 10 VII, 14 IX; 1525 10 III, 27 III, 10 VI, 30 VI, 26 VIII, 16 XI, 17 XI, 1 XII, 2 XII, 29 XII; 1526 23 – 27 I, 20 II, 8 III – 1528 17 II. Opr. skóra (XIX w.), grzbiet księgi naderwany. K. 2 nlb + 1 – 331. Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 711

MK 43 [1278]; 1523 22 VIII; 1527 27 III, 1 IV, 11 V -1528 12 III; 1529 I, 11 II, 19 III, 2 VI, 5 VIII, 18 XII, 21 XII, 22 XII, 23 XII, 30 XII – 1530 7 II; 1533 7 VI. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 334 + 1 nlb. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3

Mikrofilm: 712

[A 2] 1527 – 1530 Kopia (XVIII w.) księgi Metryki Koronnej 43. Księga ta spłonęła w czasie drugiej wojny światowej wraz z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MK 44 [1330]; 1507 8 IX; 1508 13 I; 1513 7 VII, 11 VII, 1 VIII; 1520 27 IV, 27 VII; 1524 12 III; 1525 27 III, 30 III, 22 IV; 1526 4 III; 1527 17 III, 4 IV; 1528 2 II – 1531 12 IV. Opr. skóra (XIX w.), naderwana przy grzbiecie. K. 1 nlb + 1 – 470 ( k. 1 nlb + s. 1 – 945). Brak s. 39 – 40, 777 – 778, 829 – 830. Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 713

MK 45 [1296]; 1526 27 XI; 1528 16 X; 1529 25 I, 1 IV, 8 V, 24 VI, 18 VIII, 22 IX, 5 X, 28 XII; 1530 3 I, 4 I, 10 I, 13 I, 1 II, 11 II – 1531 24 VII. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 434 (k. 1 nlb + s. 1 – 866). Podwójna k. 139 (s. 735, brak paginacji między s. 599 – 601, 633 – 635). Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 718

MK 46 [1341];1530 1 III, VI; 1531 2 I, 4 I, 17 I, 9 II, 25 III, 14 IV – 1532 9 X. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 225. Brak k. 96. Księga wpisów za kanclerstwa Krzysztofa Szydłowieckiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 719

MK 47 [1279]; 1523 16 IV, 8 VII; 1526 20 VII; 1528 7 V; 1530 28 V, 4 VII, 30 VIII, 1531 18 II, 30 III, 2 V – 1532 2 VIII, 1533 28 II. Opr. skóra (XIX w.). K 1 nlb + 1 – 451 + 1 nlb. Brak k. 13, 86 – 88. Podwójna k. 306. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 721

MK 48 [1153]; 1530 30 XI; 1532 12 I, 15 II, 17 II, 2 III, 8 IV, 6 V, 8 V, 13 V, 18 V, 21 V, 18 VI, 1 VII, 12 VII, 13 VII, 16 VII, 17 VII, 24 VII, 27 VII, 31 VII – 1533 17 VI, 24 VII. Opr. skóra (XIX w.). S. 3 nlb + s. 1 – 1204 + s. 2 nlb. Brak s. 244, 313, 477, 590 – 599. Podwójne s. 287, 343, 347, 402. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV 2 i 3.

Mikrofilm: 722

MK 49 [1403]; 1533 18 VI – 1534 28 XII. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 230. Brak k. 189. Podwójna k. 11. Księga wpisów prowadzona przez Jana Chojeńskiego wielkiego sekretarza król.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 723

MK 50 [1453]; 1534 21 V; 1535 8 VIII – 4 X. Opr. skóra (XIX w.). K. 4 nlb + s. 1 – 554 + k. 105 nlb niezapisanych. Brak s. 288, 289, 388, 389, 488, 489. Powtórzone s. 47a, 47b, 136. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Tomickiego.

MRPS IV/2 i IV/3.

Mikrofilm: 724

MK 51 [1392]; 1535 1 I – 1536 30 VI. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 259. Księga wpisów prowadzona przez Jana Chojeńskiego wielkiego sekretarza król.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 725

MK 52 [1453]; 1536 21 VI – 1537 14 II. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 137. Księga uszkodzona, brak końca. Księga wpisów prowadzona przez Jana Chojeńskiego wielkiego sekretarza król.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 726

MK 53 [1348]; 1537 30 XII – 1538 10 III. Opr. skóra, tłoczona ramka (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 141 + 1 nlb. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Chojeńskiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 727

MK 54 [1271]; 1537 3 I – 1538 1 VI. Opr. skóra, tłoczona ramka (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 478. Brak k. 381. Podwójne k. 62, 427. Księga wpisów za podkanclerstwa Pawła Wolskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 728

MK 55 [1258]; 1538 6 III, 7 III, 8 III, 27 V – 1539 21 III; 1540 6 V; 1695 12 IX Opr. skóra (XIX w.). Grzbiet książki naddarty. K. 3 nlb + k. 8 – 283 + 3 nlb. Powtórzona k. 198. Księga wpisów za podkanclerstwa Pawła Wolskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 731

MK 56 1538 28 III; 20 V, 21VII, 6 VIII;1-16 IX, 15X – 9 XI. Opr. skóra (XIX w). S.1-158 + k. 1 nlb. Brak s. 42. Kopia (XVIII w.) częściowa MK 55 (k. 69-80v, 97 – 126).

Mikrofilm: 732.

MK 57 [1295]; 1539 15 II – 21 III, 18 VIII – 1540 6 V; 1541 17 VII; 1542 16 V- 6 X. Opr. współczesna zachowana częściowo, konserwowana (XIX w.), tłoczona, złocona. K. 3 nlb +1 – 368 + 1 nlb. Brak k. 276, 288. Powtórzone k. 263, 284. Księga wpisów za kanclerstwa Pawła Wolskiego.

MRPS IV/1, IV/2, IV/3.

Mikrofilm:733.

MK 58 [1279]; 1530 11 V; 1539 15 I, 15 II – 4 VII, 22 VII Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, grzbiet pęknięty. K. 1 nlb+ 1 – 317. Brak k. 55. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MPRS IV/3.

Mikrofilm: 737.

MK 59 [1258]; 1539 4 VII – 1540 27 I Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 738

MK 60 1539 21 III, 26 XI; 1540 6 II; 1542 13 XI; 1543 17 II. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.), oderwana od grzbietu. Początkowe karty księgi zniszczone. K. 1 – 292 + 1 nlb. Brak k. 202. Księga wpisów za kanclerstwa Pawła Wolskiego, zawierająca wypisy z ksiąg Metryki Mazowieckiej z lat:1380, 1403, 1408, 1411, 1417, 1422 – 1424, 1426, 1428, 1430 – 1431, 1434, 1436 – 1439, 1441, 1444, 1448 – 1450, 1452, 1458 – 1459, 1473 – 1474, 1477 – 1484, 1486 -1488, 1491 – 1497, 1499 – 1526.

MRPS IV/1.

Mikrofilm: 741

MK 61 [1298];1540 22 I, 26 I, 29 I – 23 IV, 30 IV. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 742

MK 62 [1355]; 1540 16 III, 23 IV- 1541 15 XI, 27 XI, 28 XI. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 743

MK 63 [1367]; 1541 24 XI – 1542 28 XII. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 744

MK 64 [1304]; 1542 22 VII, 6 X – 1543 28 VII. [A 4] 1542-1543 Opr. skóra (XIX w.). Karty księgi zbutwiałe. K.1 nlb + 1 – 383 + 1 nlb. Brak k. 7, 88 – 97, 307. Powtórzone k. 265, 314. Księga wpisów za kanclerstwa Pawła Wolskiego.

MRPS IV/1 i IV/3.

Mikrofilm: 751

[A 4] 1542-1543 Kopia (XVIII w.) księgi Metryki Koronnej 64. Księga spłonęła w czasie drugiej wojny światowej z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MK 65 [1265]; 1543 2 I – 1544 16 I. Opr. współczesna, skóra, tłoczona, złocona, konserwowana ( XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 1 nlb + 1 – 387. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 752

MK 66 [1218]; 1540 24 XI; 1543 31 X, 25 XII; 1544 17 I -28 III. Opr. skóra (XIX w.), pęknięta. K. 1 nlb + k. 3 – 329. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 753

MK 67 [1272]; 1530 13 I; 1543 1 VI, 25 VI; 1544 6 I, 29 II, 26 X, 28 XI, 4 XII, 5 XII, 10 XII, 11 XII -1545 14 IV. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 756

MK 68 [1400]; 1544 18 II, 19 II, 20 II, 27 II, 3 III – 19 XII. Opr. współczesna skóra, tłoczona, złocona, konserwowana (XIXw.) na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 1 nlb + 1 – 337. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 755

MK 69 [1269]; 1519 1 VII; 1525 1 XII; 1544 31 V; 1545 2 I, 3 I, 10 I, 12 I, 5 II, 21 II, 4 III, 13 III, 19 III, 24 III, 30 III, 6 IV – 1546 1 I. Opr. współczesna, skóra, tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 1 nlb + 1 – 328. (Uwaga: kopia wpisu z k. 104 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 46-50). Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 754.

MK 70 [1330]; 1545 13 III – 1546 16 VIII. [A 6] [1262]; 1546 – 1547. Opr. współczesna skóra, tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Karty księgi zbutwiałe. K. 2 nlb + s. 1 – 100 + k. 101 – 657 + k. 1 nlb. Brak s. 66, 99, k. 344, 550 – 559. Powtórzona k. 382. Księga wpisów za kanclerstwa Tomasza Sobockiego. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego. Księga ta spłonęła w czasie drugiej wojny światowej wraz z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 757

MK 71 [1256]; 1527 30 IX; 1544 6 III; 1545 6 III, 15 VIII, 26 VIII, 6 IX, 3 X, 21 XI, 17 XII, 22 XII, 31 XII; 1546 5 I – 26 XI. Opr. skóra (XIX w.). K. 3 nlb + 1 – 385. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/3.

Mikrofilm: 758

MK 72 1510 13 II; 1530 11 II, 23 III; 1531 26 IV, 4 IX; 1532 4 V, 5 X, 9 XI; 1534 6 XII; 1536; 1537 20 II, 3 VI; 1538 14 III, 15 V, 22 V, 2 VI, 19 VI, 22 VI, 30 VI, 13 IX, 15 IX, 5 X, 7 X, 11 X, 12 X, 17 X, 18 X, 19 X, 22 X, 23 X, 4 XI, 26 XI, 28 XI; 1539 6 II, 9 II, 4 III, 27 III; 30 III, 24 VI; 1547 10 I, 12 I, 15 I, 3 II, 19 II, 24 III, 5 IV, 16 V, 19 V, 27 V, 14 VII; 1548 b.d; 1549 30 VI, 27 VIII; 1551 19 IV. Księga wpisów dokumentów z kancelarii królewskiej tak wielkiej jak i mniejszej na dobra należące do królowej Bony. (Por. także MK 48, 55, 58, 73).

MRPS IV/1, IV/2, IV/3

Mikrofilm:121

MK 73 [1254]; 1547 4 IV – 1548 18 I, 23 I, 1 II. Księga wpisów za podkanclerstwa Mikołaja Grabi.

MRPS IV/3

Mikrofilm: 93

MK 74 [1302]; 1548 7 I, 9 I, 10 I, 14 I, 16 I – 1 IV; 1 VI – 1549 9 XII; 1579 XII. Księga wpisów za podkanclerstwa Mikołaja Grabi, za panowania Zygmunta I (s. 13 – 206), Zygmunta Augusta ( s. 212 – 799 ). Na początku księgi kilka kart wpisów z okresu panowania Stefana Batorego (s. 1 – 12).

MRPS IV/3 i V/2.

Mikrofilm: 94

MK 75 1548 7 I – 17 II, 1 VI, 6 – 15 VI; 1549 1 II – 9 XII. [1284]; 1547- 1548 Opr. skóra (XIX w.), grzbiet u dołu rozdarty. Oprawa zniszczona przez korniki. K. 1 nlb + s. 1 – 271 + k. 1 nlb Kopia (XVIII w.) części księgi Metryki Koronnej 74 (s. 123 – 216, 242 – 256, 257 – 270, 661 – 795).

Uwaga: tekst z MK 74 s. 242 – 256 odpisany z opuszczeniami. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego. Księga ta spłonęła w czasie II wojny światowej wraz z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 759

[MK 74 a (A8)] [1284]; 1547-1548 Księga wpisów za podkanclerstwa Samuala Maciejowskiego. Księga spłonęła w czasie drugiej wojny światowej z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MRPS IV/1 i IV/3

Księga spłonęła w czasie drugiej wojny światowej z księgami sądu asesorskiego, do których była zaliczana.

MK 76 [1245]; 1548 1 VI – 1549 26 VI Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS IV/1 i IV/3

Mikrofilm: 760.

MK 77 [1009 (s), 1292]; 1549 2 V, 15 VI, 17 VI, 21 VI – 1550 1 IV. Księga wpisów za podkanclerstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS VI/1

Mikrofilm:763

MK 78 [1217]; 1550 2 IV – 8 X. Księga wpisów za kancelarstwa Samuela Maciejowskiego.

MRPS VI/1

Mikrofilm: 764

MK 79 [1102]; 1550 26 VII – 1551 16 V, 21 V, 22 V, 25 VI. Opr. skóra (XIX w.), zniszczona przez korniki, grzbiet zniszczony . K. 2 nlb + 1 – 527 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 449 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 64 -65). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 96

MK 80 [1287]; 1550 23 XII; 1551 16 IV, 14 V – 1552 15 X, 3 XI, 11 XI, 16 XI – 12 XII. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 364 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 327 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 66). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 95

MK 81 (AGAD: Tzw. ML dz. I B nr 31). 1550 30 IX – 1552 22 XII. Opr. skóra (XIX w.) K. 2 nlb + 1 – 377 + 1 nlb. Podwójna k. 2. Księga wpisów dekretów sądu królewskiego jako apelacyjnego dla woj. podlaskiego.

AGAD: Tzw. ML dz. I B nr 31

Mikrofilm: 7253

MK 82 (1256); 1552 25 II 1553 26 III. Księga wpisów za podkaclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 105

MK 83 [1324]; 1552 28 III, 9 VIII, 15 VIII, 30 VIII, 14 IX, 17 – 27 X, 4 XI, 14 XII, !6 XII; 1553 30 I -1554 3 IV. Opr. współczesna, skóra, tłoczona, złocona, konserwowana [XiX w.], zachowana fragmentarycznie, grzbiet zniszczony i oddarty. Na oprawie tłoczony tytuł księgi.Początek księgi popruty. K. 1 nlb + 1 – 492. Brak k. 303. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 765

MK 84 [1260]; 1553 24 III – 1554 12 III. Opr. współczesna, skóra, tłoczona, złocona, konserwowna [XIX w]. Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 489. Podwójne k. 13, 81. [Uwaga: kopia wpisu z k. 466 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 67 – 71]. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 107

MK 85 [1270]; 1554 12 X – 1555 19 VI, 17 VII, 7 XII. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 547 + 1 nlb. Brak k. 377. Podwójne k. 303, 424, 441. (Uwaga: kopia wpisu z k. 478 znajduje się w tzw. ML dz. V nr. 4 k. 72 – 73). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 108

MK 86 [1389]; 1554 20 II, 8 III, 12 III – 10 X, 16 X, 20 X 27 X, 28 X. Opr. wspópłczesna, skóra tłoczona, złocona, zachowana fragmentarycznie, konserwowana (XIX w). Na oprawie tłoczony tutuł księgi. K. 1 nlb + 1 – 462. (Uwaga: kopia wpisu z k. 348 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 74). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 109

MK 87 [1261 [s], 1317]; 1555 5 VI, 16 VI – 1556 18 X. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 – 544. Podwójne k. 89, 90, 325, 352, 353. K. 499 – 505 są przestawione między 513 – 514. (Uwaga: kopia wpisu z k. 503 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 75- 77 Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS: V/2

Mikrofilm: 110

MK 88 1556 20 X – 1557 9 I Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + s. 1 – 470 + k.1 nlb.Brak s. 211 – 300. Kopia (XVIIIw.) części księgi Metryki Koronnej 90 (k. 17 – 132v).

Mikrofilm: 111

MK 89 [1284]; 1556 12 II, 29 IX, 6 X, 12 X, !7 X – 1557 15 X, 18 X. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.) grzbiet księgi zniszczony. K. 2 nlb +1 – 486 + nlb. Brak k. 38. Podwójne k. 61, 94, 138, 421. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 113

MK 90 [1392]; 1556 19 I – 1558 1 I, 17 V, 26 V, 24 VI – 1X, 3 XII, 13 XII. Opr. skóra (XIX w.), grzbiet księgi u góry naddarty. Księga b. zniszczona, ubytki kart doklejane, pismo wyblakłe. K.1 nlb + 17 – 442 + 1 nlb. Brak k. 1 – 16. K. 24 – 31 przestawione między k. 39 – 40. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 766

MK 91 [1202 [s], 1264]; 1557 17 X – 1559 28 I Opr. skóra (XIX w.) b. zniszczona, physdesc księgi oderwana, grzbiet podarty, księga rozpruta, karty podarte, wyblakłe, podklejane. K. 1 nlb. + 8 – 639 + 1 nlb. Brak k. 1 – 7, 191 – 199, 233, 291 – 299, 413, 597, 602 – 608, 611, 614. Podwójna k. 176. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Przerębskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 114

MK 92 1557 17 X – 1559 28 I Opr. skóra (XIX w.,). K. 1 nlb + s. 1 – 1300. Podwójne s. 283 – 284, 295 – 296, 311 – 312, 433 – 434, 1011, 1012, 1187 – 1188, 1243 – 1244. Kopia (XVIII w.,) części Metryki Koronnej 91 (k. 8 – 120, 121v – 441v, 444v – 468v, 470 – 471v, 474 – 639).

Mikrofilm: 767.

MK 93 [1248]; 1558 25 IX, 28 IX, 30 IX – 1559 14 VII, 22 XII, 31 XII; 1561 24 IV, 26 V, 4 VI, 24 VI, 28 XI, 9 XII – 1562 15 I, 1 VI, 10 VII, 21 XI – 1563 26 I, 10 II, 12 III. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 768.

MK 94 1558 17 XI – 1559 29 I. Opr. skóra (XIX w.). K. 4 nlb + s. 1 – 350. Księga zawierająca wpisy testamentu królowej Bony i inwentarza klejnotów, kosztowności i strojów po niej pozostałych.

Mikrofilm: 122

MK 95 [1292]; 1559 24 I – 1562 13 I. Księga wpisów za podkanclerstwa Filipa Padniewskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 115.

MK 96 [1424]; 1562 17 I – 1565 12 V. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 4 nlb + 1 – 475 + 1 nlb (Uwaga: kopia wpisu z k. 218 znajduje się w tzw ML dz. V nr 4 k. 80 – 81). Księga wpisów Piotra Myszkowskiego w. sekretarza królewskiego, a następnie podkanclerzego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 116.

MK 97 [1252]; 1562 20 XI, 12 XII, 1563 8 I – 27 III, 30 VII. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Ocieskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 769.

MK 98 [1244] 1563 4 XII – 1564 22 III (pal. Crac.); 1563 10 XII -1564 13 IV (pal. Sand.); 1564 21 I – 22 III (pal. Lubl.). Rewizje nadań w województwach krakowskim, sandomierskim i lubelskim.

Mikrofilm: 123.

MK 99 [1236]; 1564 18 IV – 1565 22 VI; 1556 24 IV – 7 IX. Opr. współczesna, skóra, tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 487 1 nlb (Uwaga: k 1- 3 przestawione. Kopia wpisu z k. 256 v znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 84 – 85). Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dębińskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 770

MK 100 [1349]; 1565 17 II, 2 III, 10 III, 13 III, 8 IV, 13 IV, 16 IV, 5 V, 12 V – 1567 23 VIII. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 271 nlb. Brak k. 5,20. Podwójne k. 63, 124, 201, 243, 258. Potrójna k. 255. Księga wpisów za podkanclerstwa Piotra Myszkowskiego.

MRPS V/2

Mikrofilm: 117

MK 101 [1321]; 1566 16 V, 26 VI,19 VIII, 1 IX – 1567 10 VIII; 1568 6 IX – 1569 29 IV Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie fragment tłoczonego tytułu księgi. K. 2 nlb + 1 – 425 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 97v znajduje się w tzw ML dz. V nr 4 k. 86 – 87 Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dębińskiego.

MRPS V/1

Mikrofilm: 124

MK 102 [1560]; 1566 20 VII – 30 X; 1569 – -. Opr. aksamit czerwony, resztki wiązania ze złotego sznurka, brzegi kart złocone. K. 1-280. Wpisy dokumentów oraz diariusz czynności komisji królewskiej w Prusach.

Sprawy Prus Książęcych za Zygmunta Augusta w r. 1566 – 1568, wyd. A. Pawiński, [w:] ¬ródła dziejowe, t. VII, Warszawa 1879, s. 1 – 155. Mikrofilm: 125

MK 103 1567 23 IV, 6 V – 18 VII; 1569 – -. Opr. akasamit czerwony, resztki wiązania ze złotego sznurka, brzegi kart złocone. K. 1 – 109. Sprawy książęce za Zygmunta Augusta…, ¬ródła dziejowe t. VII, s. 157 – 232. Wpisy dokumentów oraz diariusz czynności komisji królewskiej w Prusach.

Mikrofilm: 126

MK 104 [1562]; 1568 27 IV – 9 VIII; 1569 – -. Opr. aksamit czerwony, wiązanie ze złotego sznurka, brzegi kart złocone. K. 1 – 232. Sprawy Prus Książęcych za Zygmunta Augusta…, ¬ródła dziejowe, t. VII, s. 233 – 339. Wpisy dokumentów i diariusz czynności komisji królewskiej w Prusach.

Mikrofilm: 127

MK 105 [1317]; 1569 12 I – 13 VIII. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserowowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 376 + 1 nlb. Brak k. 65v, 66v, 87v, 88v. Księga wpisów za podkanclerstwa Franciszka Krasińskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 118

MK 106 1569 Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, zniszczona. Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 175 (Uwaga: kopie wpisów z k. 89v, 91v znajduja się w tzw. ML dz.V nr 4 k. 88, 89). Księga wpisów wyroków sejmowych w sprawie egzekucji dóbr królewskich w województwach krakowskim, sandomierskim, poznańskim, kaliskim, sieradzkim, łeczyckim, brzeskim, ruskim, podolskim, lubelskim, bełskim, płockim, mazowieckim, rawskim, pruskim, uchwalonych na sejmie lubelskim w r. 1569 oraz dekretów sejmu warszawskiego z r. 1570.

Mikrofilm: 124

MK 107 [1249]; 1569 3 II, 15 III, 21 III, 22 III, 4 IV, 19 IV, 24 IV – 1570 9 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Oprawa zniszczona, częściowo oderwana od grzbietu. K. 1 nlb + s. 1 – 575. Brak s. 9 – 10, 323, 329. MRPS V/1.

Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dembińskiego.

Mikrofilm: 722.

MK 108 [1485]; 1569 4 IV, 24 IV, 25 VI, 28 VI, 28 VII, 31 VII, 1 VIII, 6 VIII, 9 VIII, 10 VIII, 11 VIII, 13 VIII, 15 VIII – 1571 6 IV, 20 IV, 25 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Grzbiet księgi pękniety i naddarty. K. 2 nlb + 1- 460 + 1 nlb. Brak k. 158, 188, 372 – 377, 388, 425, 426. Podwójne k. 356, 357. Księga wpisów za podkanclerstwa Franciszka Krasińskiego.

MPRS V/2.

Mikrofilm: 119

MK 109 [1349]; 1566 8 XI; 1570 24 I, 25 I, 29 V – 1572 4 VI, 12 VI, 14 VI, 16 VI, 17 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w. ). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Oprawa pęknieta, grzbiet księgi u góry oddarty. K. 2 nlb. + s. 1 – 875 + k. 1 nlb. Podwójne s. 802. Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dembińskiego.

MRPS V/1.

Mikrofilm: 773.

MK 110 [1482]; 1569 3 VII; 1570 1 V, 1 VIII, 28 IX; 1571 5 II, 15 III, 6 IV – 1572 23 V. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 416 + 1 nlb. Brak k. 66, 330 – 339, 414. Podwójna k. 109. (Uwaga: kopia wpisu z k. 371v znajduje się w tzw. ML dz. V nr k. 90 – 91). Księga wpisów za podkanclerstwa Franciszka Krasińskiego.

MRPS V/2.

Mikrofilm: 120

MK 111 1574 27 II 11 VI. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 367 + 1 nlb. Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dembińskiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 136

Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.27 Constitutio per Casprum Kriniczki Petrum Sluzewski affinem suum in suum legittimum plenipotentem ad repetendam reformationem olim Reginae filiae olim Petri Kriniczki, sororis suae, per olim Nicolaum Cziąglo inscriptam tum et ad repetendum summam 200 flor. atque auri, argenti, margaritarum, rerumque aliarum post mortem dictae olim Reginae derelictarum et testamento per dictum Nicolaum Cziąglo ipsi Casparo legatarum facta, approbatur. MK 111, 1-1v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Cessio iurium super villis Lugowo et Wolia in distr. Lucoviensi sitis per nob. Stanislaum et Simonum Lugowsczi heredes in Lugy habitorum, quae iura pater ipsorum heredum a Simone Lugowski praeposito Miechoviensi modo donationis perpetuae in actis terrestribus Lubliniensibus contentae habuit, in personam Sebastiani Turowski heredis in Turowo facta, approbatur. MK 111, 8-8v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Inscriptio debiti 200 flor. per nob. Felicem Turowski heredem in Lugy nob. Sebastiano Turowski heredem in Turowo sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 8v-9v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Venditio sortium hereditariarum in villis Borzymy et Suleye in distr. Lucoviensi sitis per nob. Felicem, Stanislaum et Simonem Lugowsczy nepotes ex fratre olim Joannis Lugowski, heredes in Lugy, nob. Sebastiano Turowski heredi in Turowo pro 10000 flor. facta, approbatur. MK 111, 9v-10v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.03 Cessio iuris, tam advitalitii in et super tenuta seu capitaneatu Christburgensi in terris Prussiae sito, ab olim Sigismundo Augusto rege habiti, quam alii iuris ad summas peccuniarias super eodem capitaneatu inscriptas, per Albertum Pierzchlinski Archacio Czema palatino Pomeraniae et capitaneo Gnevensi facta, confirmatur. MK 111, 11-12. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Donatio perpetua per Annam de Przerąb relictam olim Andreae Sarnowski villarum hereditariarum, videlicet Brzezie, Viaszd, Rzaszka in distr. Cracoviensi atque Jadowniki, Wietrzichowicze, Schimonowicze, Drohecz, Zabawa, Bren, Oliessno, Smegorzow, Damojowicze, Trzebina, Wyganowo in terra Sandomiriensi sitarum, super eandem Annam post olim Sophiam de Pieskowa Skala consortem olim Jacobi de Przerąb castellani Siradiensis iure naturalis successionis devolutarum, Petro Przerembski de Przerąb preposito ecclesiae cathedralis Cracoviensis, fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 1v-3v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Inscriptio summae 350 flor. debiti per Nicolaum Przerembski capitaneum Opoczinensem, filium olim Vincentii Przerembski castellani Rosperiensis, Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski, amitae suae sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 3v-5v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Petrum Przerembski praepositum ecclesiae cathedralis Cracoviensis Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski, sorori suae germanae, sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 5v-7. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Quietatio Annae de Przeramb relictae olim Andreae Sarnowski per Petrum Przerembski praepositum ecclesiae cathedralis Cracoviensis, fratrem ipsius, a conditionibus tuitionis et evictionis super bona Damiowicze, Trzebina et Wignanow in palat. Sandomiriensi sita, sibi per dictam Annam sororem suam inscripta, approbatur. MK 111, 7-7v. Cracoviae, 1574.03.05 Renuntiatio Nicolai Kroczewski heredis in Kroczewo, Strubiny et Zaięczki de donatione sortium earundem villarum, per Alexium Kroczewski parochum Premisliensem, fratrem suum antea sibi facta necnon admissio Stanislaum Kroczewski, alium fratrem suum, ad cohereditatem dictarum villarum, ea conditione adiecta, ut ipsi fratres divisionem praefatorum bonorum per Gradum Sdunowski superarbitrem designatum faciant, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 29v-30v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Obligatio bonorum hereditariorum Sczerbinek et Kruska in distr. Naklensi sitarum necnon libera incisio arborum in silva dicta Szisz ad villam Podrozna pertinente per Stephanum Grudzinski heredem in Miemczino Jacobo Zalieski tenutario Piassecznensi ad decursum 3 annorum pro summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 186-188. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.05 Stephanus Grudzinski heres in Miemczino recognovit, quia licet certa inscriptione bona sua herditaria villas Sczerbinnek et Gruska in distr. Naklensi sitas in summa 5000 flor. ad decursum 3 annorum Jacobi Zalieski tenutario Piassecznensi obligavit et de facto eidem in ius ipsum obligatorium intromissionem dedit, nihilominus idem Stephanus Grudzinski praesenti inscriptione se super omnibus bonis suis inscripsit et obligat, quia si et iquantum praefatus Jacobus Zalieski summam praedictam 5000 flor. post decursum 3 annorum quocumque tempore a dicto Stephano Grudzinski habere voluerit extunc idem Stephanus Grudzinski praefato Jacobo Zalieski debet et tenebitur eam summam circa acta cancellariae regiae effectualiter solvere et reponere ad simplicem obdestinationem per ministerialem terrestrem in 20 septimanis a praefata obdestinatione facienda sub vadio similis summae 5000 flor. Haec recognitio approbatur. MK 111, 188-189. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.06 Resignatio sortium hereditariorum in villis Czulicze et deserta Czermiechow in distr. Prossoviensi iacentibus per Dorotheam, relictam viduam olim Jacobi Woicziechowski, nunc vero consortem Stanislai Tchorzowski, gener. Alberto Okolski pro 6710 flor. facta, approbatur. MK 111, 13-16. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis,1574.03.08 Consensus eximendi advocatiam in oppido Grodek sitam de manibus successorum nob. Nicolai et Joannis Cziessniskich nob. Andreae Sokolniczki una cum advitalitate conceditur. MK 111, 16-17. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Locatio in arendam bonorum obligatoriorum Rogienicze et Ogarka in distr. Chancinensi sitorum Sophiae de Przibislawicze, relictae viduae olim Petri Goslawski de Bebelno, per Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczi de Przibislawicze, fratres ipsius germanos, ad decursum 10 mensium facta, approbatur. MK 111, 17-18v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Quitatio Petri, Stanislai et Joannis fratrum Oraczowskie per Sophiam Goslawska, relictam olim Petri Goslawski de Bembelno, sororem eorum germanam, de satisfactione pro summa 100 flor. ad se post mortem Catharinae Goslawska sororis suae germanae steriliter defunctae devoluta et hoc ex assignatione dotis, per olim Petrum Oraczowski patrem ipsarum inter ipsas facta, approbatur. MK 111, 18v-19. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Reminiscere (8 mar.). Quitatio Andreae, Petri, Stanislai, Joannis et Christophori Goslawskie de Bembelno, filiarum et successorum olim Petri Goslawski de Bembelno, per nob. Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczy de satisfactione pro summa 100 flor. super villa obligatoria Rogienicze et aliis eorundem vero Goslawski bonis hereditariis coniunctim inscripta tum et alia quietatio de satisfactione pro summa 700 flor. olim Petro Oraczowski patri ipsorum Oraczowsczy ab olim Petro Goslowski debita, approbatur. MK 111, 19v-20. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.08 Inscriptio 24000 flor. debiti per Nicolaum Christophorum Radziwil ducem de Olyka et Nieszwiesz, marsalcum curiae Magni Ducatus Lithuaniae, Alberto Pierzchliński in omnibus bonis suis hereditariis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 30v-33. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.10 Relatio ministerialis terrestris terrae Cracoviensis intromissionis Sophiae Philipowska, relictae viduae olim Hieronimi Philipowski in villam Jawiszowicze, per Nicolaum Mischkowski filium olim Joannis Mischkowski castellani Osvienczimensis, heredem dictae villae Jawiszowicze, iuxta inscriptionem super summam 6000 flor. in et super praefata villa dictae Sophiae obligatam facta, in acta cancellariae regis inscribitur. MK 111, 12-12v. Cracoviae in comitiis gen. coronationis, 1574.03.10 Donatio perpetua sortium bonorum hereditariorum in villis Olsyny et Sukman in distr. Czchoviensi sitis Martino Goreczki de Gorki in terra Siradiensi per Remigianum Buczinski heredem sortium in Olsyny facta, ea conditione adiecta, ut dictus Martinus Goreczki eadem bona suis propriis peccuniis in summas 3000 flor., in quibus sunt obligata exemat, approbatur. MK 111, 24v-27. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.11 Inscriptio 2000 flor. debiti per Martinum Goreczki de Gorki in terra Siradiensi Remigiano Buczinski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 27-29. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.11 Litterae officii castrensis Luceoriensis, idiomate Polonico scriptae, de data 1573, w Luczku, 4 stycznia, continentes in se litteras Constantini de Ostrog palatini Kiioviensis, supremi marsalci terrarum Volhiniae et capitanei Vladimiriensis, idiomate Polonico scriptas, de data 1573, w Krvpcy, 3 stycznia, continentes in se transfusionem obligationis villarum suarum hereditariarum Kowalie et Pleszow in distr. Cracoviensi Prossoviensique sitarum, ab olim Sophiam de Tarnow coniuge sua Sebastiano a Mielecz castellano Cracoviensi et capitaneo Brzestensi Cuiaviae pro summa 20000 flor. factae, in personam Martini Liczko praepositi Tarnoviensis, approbantur. MK 111, 66v-69v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Obligatio oppidi Lanczuth cum suburbio Germanico et pascuario in fine suburbii Polonici sito tum et praedii sub eodem oppido una cum molendino Mieisczki in fluvio Wysloka villarumque Swięthoslawowa Wola et Pyszowa, minerae cum piscina et cum silvis ad eadem bona antiquitus pertinentibus, per Christophorum Pileczki filium olim Christophori, heredem oppidi Lanczuth, Barbarae de Stoyanicze, relictae viduae olim Christophori Pileczki, matri suae, in summa 8000 flor. facta, approbatur. MK 111, 33v-36. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Inscriptio summae 3300 flor. debiti per Christophorum Pileczki de Pilcza et Lanczuth heredem Stanislao Karwiczki capitaneo Latovicensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 38v-42v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.15 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Martinum Czurilo heredem de Thwierdza gener. Stanislao Karwiczki sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 42v-46. Cracoviae in conv. coronationis,1574.03.15 Inscriptio summae 450 flor. debiti per nob. Sebastianum Turowski nob. Melchiori Walbach sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 46v-48. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.15 Advitalitas super oppido Lanczuth cum suburbio Germanico et pascuario in fine suburbii Polonici sito tum et super praedio sub eodem oppido una cum molendino Mieisczki in fluvio Wysloka villisque Swiethoslawowa Wola et Pyszowa, minera cum piscina et silvis per Christophorum Pileczki filium olim Christophori Pileczki et Barbarae de Stoyanicze, coniugum, heredem oppidi Lanczuth eidem Barbarae, matri suae facta, approbatur. MK 111, 48v-52. Cracoviae in conv., 1574.03.15 Obligatio villarum hereditariarum, videlicet Juchla, Skole, Hrebienyow, Chrostow, Szlawszko, Plawie, Kozieiow, Tarnawka, Olowieczko, Komarniczki et Polana in distr. Premisliensi sitarum per Constantinum ducem Ostrogiensem palatinum Kiioviensem et capitaneum Vladimiriensem tanquam administratorem earundem villarum hereditariarum liberorum suorum ex olim Sophia de Tarnow coniuge sua procreatorum, nob. Ihnatio Misczowski pro summa 8000 flor. usque ad exemptionem et persolutionem eiusdem summae facta, approbatur. MK 111, 91v-93v. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.15 Inscriptio summae 50 flor. debiti per nob. Andream Jaczinski nob. Joanni Jaczinski fratri suo patrueli sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 94-95. Cracoviae, 1574.03.15 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Korczyn de data 1571, in castro Novae Civitatis Korczyn, sab. p. Assumptionis Mariae (18 aug.), continentes in se venditionem sortis villae Pleszow in distr. Cracoviensi sitae, quam villam olim Martinus de Zborow castellanus Cracoviensis de manibus olim Caroli Christophori ducis Munsterbergensis acquisivit, per Petrum Zborowski, filium olim Martini Zborowski castellani Krzyvinensis et nepotem praefati Martini de Zborow castellani Cracoviensis, Martino Liczko praeposito Tarnoviensi pro 10000 flor. factam, approbantur. MK 111, 126-129. Cracoviae, 1574.03.15 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Korczyn de data 1571, in castro Novae Civitatis Korczyn, sab. p. Assumptionis Mariae (18 aug.), continentes in se donationem sortium in villis Kowalia, Zęboczin, Zerkow, Gręboczin et Mniszow in distr. Cracoviensi sitas, quas villas olim Martinus de Zborow castellanus Cracoviensis de manibus olim Caroli Christophori ducis Munsterbergensis acquisivit, per Petrum Zborowski, filium olim Martini Zborowski castellani Krzyvinensis et nepotem praefati Martini de Zborow castellani Cracoviensis, Martino Liczko praeposito Tarnoviensi factam, approbantur. MK 111, 129-132. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Obligatio ratione summae 500 flor. inter nob. Stanislaum Sikorski et Nicolaum Mniszek de Magna Kunczicze capitaneum Lucoviensem tum et nob. Joannem ac Nicolaum Kowalewskie fratres germanos, occasione decreti ultimae instantiae in causa villarum Tarnowieczek, Wroczianka et Chliebna inter eos prolati facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 22-24v. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Litterae binae hic non ingrossatae: 1) Hieronimi Krzizanowski abbatis Thinecensis, de data 1571, in arce Thyniecensi, 30 septembris, continentes in se arendationem ad vitam oppidi Opatowiecz conventus Thinecensis proprii cum villis, praediis, molendinis universisque utilitatibus ex tenuta dicti oppidi provenientibus, per eundem conventum Thinecensem Alberto Padniewski capitaneo Diboviensi pro 300 flor. singulis annis persolvendis factam; 2) Philippi Padniewski episcopi Cracoviensis, de data 1572, in Bodzęczin, 21 februarii, continentes in se approbationem supradictae arendationis per eum ipsum episcopum tanquam loci ordinarium, nunc praefato Alberto Padniewski capitaneo Diboviensi confirmantur. MK 111, 36v-37. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria inter Andream Rei de Naglowicze et Catharinam, filiam secundi matrimonii Valentini Dembienski de Dembiani cancellarii Regni, coniuges facta, approbatur. MK 111, 37v-38v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Advitalitas super villis regiis Straszewo et Trcziano in distr. Stumensi sitis Georgio et Fabiano Branthy de Hogendorff, fratribus germanis et modernis earundem tenutariis tum et coniugibus ipsorum, itidem sororibus germanis Catharinae et Margaretae Rabowny, conceditur. MK 111, 52-53v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Venditio sortium villarum hereditariarum Tharnowieczek, Wroczianka et Chliebna, post mortem olim Nicolai, filii Pauli Galiewski steriliter defuncti super Joannem et Nicolaum fratres germanos Kowalewsczy iure naturalis successionis devolutarum, per ipsos Kowalewsczy Nicolao Mniszek de Magna Kunczicze pro summa 3000 flor. facta, approbatur. MK 111, 57v-62. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Inscriptio summae 300 flor. per nob. Jacobum et Joannem Glowaczczy, filios olim Laurentii Glowaczki heredis in Glowaczewicze in distr. Szadkoviensis, nob. Catharinae consorti Andreae Szczepanowski, amitae suae germanae ratione dotis de bonis paternis et maternis ipsi concernentis debitae, videlicet in decursus 10 septimanarum a receptione certae summae pecuniariae de manibus Joannis Chothkiewicz comitis in Sklow, capitanei Samogitiensis, marsalci supremi Magni Ducatus Lithuaniae, gener. olim Stanislao Glowaczki patruo ipsorum germano certis litteris asseccuratae, quam certam summam ipsi Glowaczkie uti legitimi successores eiusdem olim Stanislai Glowaczki concernunt solvere, sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 111, 177v-178v. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Abrenuntiatio nob. Catharinae Glowaczka, consortis Andreae Szczepanowski, de omnibus bonis suis paternis et maternis ac de devolutionibus post gener. olim Stanislaum Glowaczki derelictis necnon de dote per olim gener. Laurentium Glowaczki sibi et olim nob. Agneti Glowaczka sorori germanae steriliter defunctae inscripta, nunc a nob. Jacobo et Joanne, filiis praefati olim Laurentii Glowaczki heredis in Glowaczewicze in distr. Szadkoviensi satisfactae, approbatur. MK 111, 178v-179. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.16 Recognitio nob. Andreae Szczepanowski, quia postquam summam 300 flor. a nob. Jacobo et Joanne Glowaczkie inscriptam et acceptam, tenebitur in instanti inscriptionem reformationis dotis et dotalitii nob. Catharinae Glowaczka consorti suae in bonis suis hereditariis respectu praefatae summae acceptae eidem coequivalenti, sub vadio similis summae facere, approbatur. MK 111, 179-180. Cracoviae in conv., 1574.03.16 Divisio bonorum hereditariorum inter gener. Joannem, Martinum, Jacobum, Catharinam et Annam Krezowie, filios et filias olim Nicolai Kreza heredis in Bobolicze, tam paternorum et maternorum, quam post olim Hieronimum Schafraniecz de Pieskowa Skala capitaneum Chenczinensem avum ipsorum iure naturali ad eos devolutorum, facta in hunc modum: Joannes Kreza possidebit omnia bona paterna, videlicet castrum Bobolicze cum praedio, villas Męgowa cum praedio, Mzorow cum praedio, Thomiszowicze cum praedio, Lgot [?], Ogorzelik, Zdow, Bobolki deserta, Niegowka deserta, Sadowie deserta, Dambrowno et Zalieszicze; Martinus, Jacobus, Catharina et Anna Krezowie accipient bona post praefatum olim Hieronimum Schafraniecz avum ipsorum devoluta, videlicet oppidum Wlosczowa cum advocatia, villas Wlosczowa cum praedio et cum iure patronatu et praesentandi plebanum ad ecclesiam parochialem in eadem villam existentem, Wolia Wiszniowa, Nieznanowicze cum praedio, Zambrzecz, Sulkow, Ostrow, Borowa Karczma, Czarthossowy, Jedlie, Łopuzno et Mniow, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 180-182. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.03.17 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet praedii Popielarski cum agro Golienowska nuncupato una cum prato in loco Pogorzelcze dicto tum et 2 cmethonum possessionatorum Sponara et Michno dictorum una cum hortulania Dudzinska in suburbio civitatis Lanczuth in distr. Przeworscensi consistentium per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth, fam. Martino Więczek servitori suo et coniugi ipsius ad vitae eorum tempora pro 300 flor. facta, approbatur. MK 111, 64-66v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.17 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet praedii in suburbio Polonico in oppido Lanczuth cum agris, pratis, allodiis, 5 cmethonibus et 4 hortulanis ibidem existentibus, per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth, fam. Casparo Schulcz servitori suo ad vitae eius tempora pro summa 600 flor. facta, approbatur. MK 111, 82v-84v. Cracoviae in conv., 1574.03.17 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per Martinum Czurilo de Stoyanicze Christophoro Pileczki, filio olim Christophori, sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 89v-91v. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.03.18 Arendatio villae Markowa cum praedio ibidem sito Christophori Pileczki filii olim Christophori hereditariae, per eum ipsum Georgio Jazlowieczki a Buczacz palatino terrarum Russiae generalis, supremo capitaneo exercituum Regni, capitaneo Sniatinensi, Czerwonogrodensi et Lubaczoviensi modo obligatorio paulo ante inscriptae, nunc per eundem Jazlowieczki praefato Christophoro Pileczki ad 2 annos facta, approbatur. MK 111, 62-64. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.18 Obligatio villae hereditariae Markow in distr. Przeworscensi sitae per Christophorum Pileczki, filium olim Christophori heredem oppidi Lanczuth et bonorum eo pertinentium Georgio Jazlowieczki de Buczacz palatino Russiae, capitaneo Lubaczoviensi, Sniatiniensi et Czerwonogrodensi de decursum 6 annorum pro summa 16900 flor. facta, approbatur. MK 111, 76-82v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.18 Obligatio villarum hereditariarum, videlicet Gluchow et Sanina cum praediis, piscinis, molendinis ac cum libro usu pro domestico silvarum ad oppidi Lanczuth et ad easdem villas pertinentium, per Christophorum Pileczki de Pilcza heredem praefatorum bonorum Sebastiano Ligęza de Bobrek filio olim Achacii, ab actu praesenti ad festum Natalis Christi proxime venturum pro summa 9000 flor. facta, approbatur. MK 111, 84v-89v. Cracoviae, 1574.03.19 Donatio perpetua sortium bonorum hereditariorum in oppido Horozonka villisque Horozonka et Wolosczizna in distr. Haliciensi sitis per Hieronimum Makowieczki heredem in Nacza et in aliis bonis suis in distr. Novogrodensi possessis tum et in praefato oppido Horozonka villisque Horozonka et Wolosczizna post olim Gregorium Makowieczki vexilliferum Haliciensem, fratrum suum germanum iure naturalis succesione devolutis, Joannis Makowieczki fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 53v-57v. Cracoviae in conv., 1574.03.20 Donatio perpetua sortium in villa hereditaria Czermno in distr. Opocznensi sita per Andream Czermienski burgrabium castri Cracoviensis gener. Nicolao, Petro et Leonardo Jop fratribus suis patruelibus facta, approbatur. MK 111, 108v-110v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Leopoliensis, de data 1573, in castro inferiori Leopoliensi, f. 4 p. Trium Regum (7 ian.), continentes in se donationem sortium villarum hereditariarum maternarum, videlicet inferioris Lipicza et superioris Sarnek in distr. Haliciensi sitarum per Petrum Herborth, filium Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis et Catharinae Szaporowska, heredem sortium praedictarum villarum, Paulo Skotniczki vexillifero Haliciensi facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 99-104. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1573, in curia regia Varsoviensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se inscriptionem summae 3000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem Andreae comiti a Gorka castellano Miedzyrzecensi, capitaneo Gnesnensi, Walczensi et Jaworoviensi in et super omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 104-106. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1573, in curia regia Varsoviensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se recognitionem Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis, heredis in Glemboka, qua recognitione idem Nicolaus Herborth Andreae comiti a Gorka castellano Miedzyrzecensi bona ab eodem sibi in obligatione descripta, videlicet medietatem oppidi Sczebrzeszyn ac medietatem eiusdem curiae seu castri villarumque ad id pertinentium arendare et arendam recognoscere sub vadio 10000 flor. tenebitur, nunc approbantur. MK 111, 106v-108v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Quietatio per Andream comitem a Gorka castellanum Miedzyrzecensem, capitaneum Gnesnensem, Walczensem et Jaworoviensem Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis ex inscriptione castrensi Varssaviensi de data 1573, Varschoviae, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), qua inscriptione idem Nicolaus Herborth praefato Andreae a Gorka bona medietatis oppidi Sczebrzeszyn sub vadio 10000 flor. obligavit, approbatur. MK 111, 111-111v. Cracoviae in conv., 1574.03.22 Arendatio bonorum obligatoriorum, videlicet medietatis oppidi Sczebrzeszyn una cum medietate curiae sue castri et villarum ad id pertinentium, in obligatione ab Andrea comite a Gorka castellano Miedzyrzecensi Nicolao Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensi pro summa 10000 flor. descriptorum, per eundem Nicolaum praefato Andreae usque ad 25 septembris facta, approbatur. MK 111, 112-114. Cracoviae, 1574.03.22 Quietatio Joannis de Tomicze castellani Gnesnensis per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum Russiae de satisfactione pro summa 800 aureorum Hung., approbatur. MK 111, 114-114v. Cracoviae, 1574.03.22 Quietatio Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis per Andream comitem a Gorka castellanum Miedzyrzecensem, capitaneum Gnesnensem, Walczensem et Jaworoviensem de summa 3000 flor. debiti, sibi per eundem Nicolaum Herborth inscripta et obligata, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 117-117v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Inscriptio summae 3300 flor. debiti per Petrum Zborowski a Zborow palatinum Sandomiriensem Kiliano Droyowski de Droyow in villis suis hereditariis Pieczeniegi et Strzelcze in distr. Vislicensi sitis facta, approbatur. MK 111, 118-120v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Reformatio 6000 flor. ratione dotis et aliorum 6000 flor. ratione dotalitii per Kilianum Droyowski de Droyow, heredem villae Zakowa Christinae filiae Stanislai Sobek de Suleyow castellani Sandomiriensis et thesaurarii Regni, consorti suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 120v-122. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Litterae officii castrensis Varssaviensis, de data 1753, in curia regia Warschowiensi, f. 6 a. Trinitatis (15 maii), continentes in se litteras Alberti Czarnkowski castellani Rogoznensis et capitanei Costensis, idiomate Polonico scriptas de data 1573, w Warszawie, 15 maya, continentes in se arendationem villarum hereditarium Ustyanowa, Wankowa Szerednicza et Ropinka, a Barbara de Fulstin coniuge Andreae comitis a Gorka castellani Miedzyrzecensis capitaneique Walczensis, Gnesnensis et Jaworoviensis praefato Alberto Czarnkowski obligatarum, per eum ipsum Albertum Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensi factam, approbantur. MK 111, 122-124v. Cracoviae in comitiis, 1574.03.22 Donatio sortium bonorum hereditariorum maternorum ubicumque sitorum per Christinam filiam olim Stanislai Sobek de Suleiow castellani Sandomiriensis et thesaurarii Regni, consortem vero Kiliani Droyowski de Droyow, Christophoro, Petro et Stanislao filiis praefati olim Stanislai Sobek, fratribus suis germanis facta, approbatur. MK 111, 125-126. Cracoviae, in conv. Regni gen., 1574.03.22 Transfusio per fam. Lucam et Casparum Lękawsczy filios et successores fam. Stanislai Danielis de Casimiria dicti Lękawski, tenutarios advitalitii villae minoris Modlnicza et praedii Klemienskie vigore privilegii a conventu monialium Zwierzynecensium extra civitatem Cracoviensem existente ipsi Stanislao Danieli et liberis eius dati iuris sui naturalis successionis post mortem parentis ipsorum ad omnia bona mobilia in eadem villa minori Modlnicza spectantis et a praefatis monialibus coenobii Zwierzinecensis violenter rapta, nob. et excellenti Stanislao Zawaczki doctori philosophiae et medicinae consuli Cracoviensi, tutori suo ac fratris illorum defuncti Stanislai et sororis Catherinae, pro satisfactione ratione impensarum per eundem tutorem inceptarum facta, approbatur. MK 111, 344v-347. Cracoviae in conv., 1574.03.24 Inscriptio summae 400 flor. debiti per Martinum Lwowski heredem in Kruszina et Gawlow in distr. Radomscensi Annae de Przeramb, relictae viduae olim Andreae Sarnowski de terra Siradiensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 95-98v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.24 Reformatio summae 12000 flor. ratione dotis et similis summae 12000 flor. ratione dotalitii per Joannem Pileczki capitaneum Hrodlensem Elisabeth Herborthowna filiae olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis, condorti vero suae in et super villis suis herediatriis, videlicet Zaliesie, Byala, Budziwoy et Matissowka facta, approbatur. MK 111, 352v-353v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.24 Tutores Raphaelis et Annae puerorum minorennium Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, videlicet Jacobus Seczygniowski capitaneus Schidloviensis, Joannes Ligeza de Bobrek tribunus Sanocensis, Christophorus Pileczki nepos ex fratre praefati Joannis Pileczki et Elisabeth Herborthowna filia olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis, coniux vero dicti Joannis Pileczki, assignati et constituti approbantur. MK 111, 353v-355. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.26 Obligatio lapideae in vico Swieczka Cracoviensi, inter domum fam. Stanislai Dreznar ex una et successorum olim fam. Alberti Raschkowski partibus ex altera sitae, ab iure civili exemptae, per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum Maczieiowsczy, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis nob. Christophoro Moczarski ratione 1000 flor. debiti facta, approbatur. MK 111, 132-135. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Cessio iuris advitalitii super villa Dobrzankow ab olim Sigismundo Augusto rege Euphemiae Lenczka concessi, illo tempore in et super eandem Regiam Maiestatem ob facinus Sophiae Bogaczka consortis olim Nicolai Bogaczki iure caduco devoluta, per eam ipsam Euphemiam, relictam olim Lucae Lenczki de Ulęze praefecti cubiculi regii et capitanei Wolpensis Barbarae Dzierzgowska filiae olim Felicis Augusti Dzierzgowski castellani Sochaczoviensis et capitanei Ossiecensis, consorti Stanislai Maczieiowski capitanei Zawichostensis facta, approbatur. MK 111, 135v-137. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Approbatio per Dorotheam de Piotrkowicze, consortem Joannis Christophorski castellani Vielunensis inscriptionis castrensis Petricoviensis, vigore cuius inscriptionis praefatus Joanes Christoporski maritus suus Joanni Gomolinski subdapifero Siradiensi summam 1125 flor. in villis suis hereditariis Gorzkowicze Minus et Rzuchowicze inscripsit et assecuravit, approbatur. MK 111, 137-138. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Inscriptio summae 2050 flor. debiti per Stanislaum Maczieiowski heredem in Maczieiowicze et Chodel, capitaneum Zawichostensem, Euphemiae de Ulęze, relictae viduae olim Lucae Lenczki in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 138-139v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Donatio sortium in villis hereditariis Kamionowo et Dąbek in terra Lomzensi sitis per Nicolaum filium olim Petri Kamionowski, heredem in ibidem Vito filio olim Pauli Kamionowski, heredi in praefatis villis, approbatur. MK 111, 139v-140v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Approbatio per Stanislaum Maczieiowski filium olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis decretorum, lucrorum et perlucrorum omnium pro vadio cum summa principali, iunctim videlicet pro 3500 flor. in actis conventionalibus Lublinensibus ratione non solutionis summae principalis 1750 flor. descriptorum tum et ratione intromissionis in villam Nowoszielcze praefati Stanislai Maczieiowski hereditariam, olim Petro Goslawski non datae, nunc Andreae, Petro, Stanislao, Joanni, Christophoro, Agneti et Sophiae, liberis praedicti olim Petri Goslawski facta, approbatur. MK 111, 141-143. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Christphorus Goslawski de Bebelno tamquam tutor et patruus Andreae, Petri, Stanislai, Joannis, Christophori, Agnetis et Sophiae Goslawskich, liberorum minorennium olim Petri Goslawski, Stanislaum Maczieiowski capitaneum Zawichostensem, quamprimum ipse Maczieiowski praefatis minorennibus Goslawskim summam 3100 flor. certi debiti persolvet, quietare tenebitur. Haec recognitio approbatur. MK 111, 143-145. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.26 Inscriptio summae 550 flor. debiti per Nicolaum Fanello filium olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae Joanni Christoporski castellano Vielunensi in et super villa sua hereditaria Garlicza in distr. Cracoviensi sita facta, approbatur. MK 111, 149-151. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.27 Transfusio iuris reformationis dotis per Barbaram de Charlicz, olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae, nunc vero Nicolai Stadniczki de Zmigrod secundi matrimonii consortem in et super medietate omnium bonorum ab olim Sigismundo Fanello primo marito suo inscriptae, videlicet in et super 500 flor. dotis et totidem dotalitii in personam Nicolai Fanello filii sui cum primo marito suo procreati facta, approbatur. MK 111, 146v-147v. Cracoviae in comitiis gen., 1574.03.27 Recognitio Nicolai Fanello, filii olim Sigismundi Fanello magistri coquinae regiae, sibi satisfactum esse a Barbara de Charlięz relicta vidua praefati olim Sigismundi Fanello, nunc consorte Nicolai Stadniczki de Zmigrod, matre sua, pro omnibus bonis mobilibus post patrem suum derelictis ac sibi iure naturalis successionis devolutis, approbatur. MK 111, 147v-148. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.27 Quietatio Nicolai Stadniczki de Zmigrod heredis in Zielenicze per Joannem Christoporski de Christoporzicze de satisfactione pro summa 1100 flor., sibi per eundem Nicolaum Stadniczki in actis castrensibus Cracoviensis anno 1573 super certis bonis inscripta, approbatur. MK 111, 148-149. Cracoviae in comitiis gen. coronationis, 1574.03.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1571, Varschovia, 29 maii, continentes in se assignationem pensionis annuae seu stipendii 20 marc. ex proventibus zupparum Cracoviensium nob. Martino Andreopolitano musico regio quotadiano ad vitae eius tempora factam, confirmantur. MK 111, 20v-22. Cracoviae in coronatione, 1574.03.29 Donatio perpetua villae Zielienicze in distr. Prossoviensi sitae, hereditariae Dorotheae de Piotrkowicze filiae olim Nicolai Glinski, consortis Joannis Christoporski heredis in Christoporzicze castellani Vielunensis, per eandem Dorotheam una cum consensu praefati mariti sui tum et Christophori Glinski in Belzow fratris patrui et Stanislai Glinski in Przibienicze nepotis ex fratre dictae Dorotheae de linea paterna proximiorum gener. Nicolao Stadniczki de Zmigrod facta, approbatur. MK 111, 172v-175v. Cracoviae in coronatione, 1574.03.28 Arendatio ad vitam villarum Rudawa cum praedio, Dudzicze et Dworzec Jendrzejowski in distr. Mscziboviensi seu Wolkoviensi in Magno Ducatu Lithuaniae sitarum per Barbaram de Charlięsz consortem gener. Nicolai Stadniczki de Zmigrod, tenutricem earundem villarum Nicolai Fanello filio suo cum primo marito olim Sigismundo Fanello magistro coquinae regiae procreato facta, approbatur. MK 111, 175v-177v. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Quietatio gener. Nicolai Malochowski per nob. Martinum Skarbinski de satisfactione pro summa 1000 flor. debiti ab eo levata approbatur. MK 111, 151-151v. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Donatio domus ligneae cum horto eiusdem domus adiacente, inter metas fam. Joannis Bretha et fam. Joannis Blazy dictii Czech ex utraque partibus in loco dicto Na Krupnikach in civitate Garbarze consistentis per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Gasparum fratres germanos Maczieiowsczy de Chodel, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis hon. Georgio dicto Franczkowicz indigenae suo incolae ducatus Silesiae civitatis Thesinensis, servitori eorundem Maczieiowsczy facta, approbatur. MK 111, 152-153. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.29 Inscriptio 3000 flor. debiti per Gasparum Maczieiowski heredem in Maczieiow et Wieliopolie Stanislao Maczieiowski capitaneo Zawichostensi, fratri suo germano in et super oppido suo Wieliopole in distr. Pilznensi sito facta, approbatur. MK 111, 153v-154v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.03.29 Divisio bonorum hereditariorum inter Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum fratres germanos Maczieiowsczy, filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis, heredes de Chodel, Maczieiow et Romanow facta in hunc modum: Stanislaus Maczieiowski possidebit dimidium civitatis Chodel cum Komaszicze ac aliis villis ea pertinentibus, suburbium dictum Czwarthek extra muros civitatis Lublinensis et curiam in eadem civitate iacentem, tum et bona Romanow in distr. Leopoliensi, Nowoszielcze et Rubieszowicze in distr. Przemisliensi sita; Casparus Maczieiowski tenebit oppida Maczieiow et Wielopolie cum attinentiis in distr. Pilsnensi ac curiam seu lapideam in circulo civitatis Cracoviensis consistentem, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 155v-159. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Litterae officii castrensis Novae Civitatais Korczyn de data 1572, in castro Novae Civitatis Korczin, f. 2 p. Procopii (7 iul.), in quibus Petrus Zborowski palatinus Sandomiriensis, Joannes Zborowski capitaneus Odolanoviensis, Andreas Zborowski gladifer Regni, Samuel Zborowski et Christophorus Zborowski, fratres germani, patrui vero et tutores puerorum minorennium, videlicet Christophori et Petri ac bonorum olim Nicolai Zborowski fratris sui germani Simoni Lugowski praeposito Miechoviensi et notario thesauri Regni bona hereditaria, videlicet castrum Korzkiew ac villas Grebienicze, Bialy Koscziol, Maszicze, Januszowicze, tabernam Chochol et medietatem villae Pekovicze in distr. Cracoviensi sitae una cum molendinis vulgo nuncupatis sliosarnie, foliusze et papiernia ad rationem summae 18000 flor. ipsi Simoni Lugowski debitae vendunt, nunc approbantur. MK 111, 161-168. Cracoviae in conv., 1574.03.29 Quietatio Abraham filii olim Jacobi Herborth de Fulstin necnon Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis, Joannis Zamoiski capitanei Belsensis et Zamechensis et aliorum tutorum eiusdem Abraham per Gasparum heredem oppidi Wielopole et Stanislaum capitaneum Zawichostensem fratres germanos Maczieiowsczy de satisfactione pro paraphernalibus, post olim Elisabeth de Stoyanicze primarum nuptiarum praefati Jacobi Herborth consortem, amitam vero germanam praedictorum fratrum Maczieiowsczy iure naturali successionis eiusdem fratribus spectantibus facta, approbatur. MK 111, 168-169. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Inscriptio 1000 flor. debiti per Gasparum Maczieiowski heredem oppidi Wielopole in distr. Pilsnensi siti Catharinae de Radochowicze, relictae viduae olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis in et super oppido suo Wielopole facta, approbatur. MK 111, 169-171. Cracoviae in conv. Regni, 1574.03.29 Intercisa inter Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, zupparium Samboriensem et Drohobicensem, Joannem Herborth de Fulstin castellanum Sanocensem et capitaneum Premisliensem, Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem et Joannem Zamoiski capitaneum Belsensem et Zamechensem, uti tutores Abraham, filii olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis et Catharinam de Radochowicze coniugum ex una et Casparum Maczieiowski, filium olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis, marsalci curiae regiae, capitanei Lubomliensis et Zawichostensis, heredem oppidi Wielopole ex altera partibus ex certo ammicabili consensu mutuo facta et adimplenda, approbatur. MK 111, 171v-172v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.29 Inscriptio summae 2000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin filium olim Joannis Herborth de Fulstin capitanei Barensis Joanni Pileczki capitaneo Hrodlensi in villis suis herediatriis, videlicet Dziedzilow, Olby, Nawcze et Sokolow in distr. Leopoliensi sitis facta, approbatur. MK 111, 355-357v. Cracoviae, 1574.03.30 Recognitio Stanislai Sadowski heredis in Bieganow se arendasse apud Franciscum Krassinski episcopum Cracoviensem et vicecancellarium Regni praedium in villa episcopali Biala in distr. Leloviensi sita una cum omnibus decimis ad mensam episcopalem clavis Leloviensis pertinentibus, ad decursum 3 annorum pro summa 750 flor. singulis annis solvenda, approbatur. MK 111, 145v-146v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.30 Donatio perpetua bonorum hereditariorum, videlicet villae Volostkow et sortium in villa Stoyanicze in terra Premisliensi iacentium per Stanislaum capitaneum Zawichostensem et Casparum fratres germanos Maczieiowsczy filios olim Stanislai Maczieiowski castellani Sandomiriensis Catharinae de Maczieiowicze Wapowska coniugi olim Andreae Wapowski castellani Premisliensis, sorori suae germanae facta, approbatur. MK 111, 159-161. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Cessio iuris vigore donationis perpetuae in et super villam Mirzewo in distr. Gedanensi sitam a Sigismundo Augusto rege Mathiae Zalinski capitaneo Tucholiensi, Przedboriensi, Jaszienecensi, Msczibochoviensi et Zizmuriensi anno 1570, 28 maii concessae per eundem Zalinski in personam gener. Ostrowiczki facta, approbatur. MK 111, 155-155v. Cracoviae, 1574.04.01 Donatio perpetua villarum hereditariarum, videlicet Trzebinia cum praedio, Trzebinka et Gorka in distr. Cracoviensi sitarum per nob. Erasmum Strusz heredem in ibidem una cum consensu Sophiae filiae olim Hieronimi Strzala de Sosnowicze, consortis vero suae Ludovico Decio de Wolia magno procuratori generali Cracoviensi et zuppario Ilcussiensi facta, approbatur. MK 111, 339v-342v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.02 Inscriptio summae 25 taleorum antiquorum debiti per nob. Lucam Zassultowski filium olim Joannis Zassultowski de terra Cracoviensi nob. Stanislao Niwski in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 182-182v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.02 Adiudicatio aetatis nob. Stanislao Derszniak filio gener. olim Valentini Derszniak de Rokitnicza de praescripto legum ad obtinendas et gubernandas possessiones ac vindicandas iure iniurias. MK 111, 183-183v. Cracoviae, 1574.04.05 Locatio in arendam bonorum Siecziechow cum villis ad ea pertinentibus in terra Lublinensi, ad mensam episcopalem Francisci Krassinski episcopi Cracoviensi et vicecancellarii Regni pertinentium, excepto bonis Biscupicze, Alberto Raczaiski heredi in Raczaye ad decursum 3 annorum pro summa 700 flor. annuae solutionis facta, approbatur. MK 111, 183v-184v. Cracoviae, in conv., 1574.04.05 Quietatio Stephani Grudzinski heredis in Miemczino per Jacobum Zalieski tenutarium Piassecensem de receptione summae 5000 flor. facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 189-189v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.06 Litterae officii castrensis Premisliensis de data 1573, in castro Praemisliensi, f. 4 p. Iudica (11 mar.), quibus Andreas Wapowski de Radochowicze castellanus Premisliensis tutores librorum suorum, videlicet Nicolaum de Mieliecz palatinum Podoliae, capitaneum Novae Civitatis Corczin et Grodecensem, Nicolaum Maczieiowski palatinum Lublinensem, Joannem comitem in Thenczin, castellanum Voinicensem et capitaneum Lublinensem, Catharinam de Maczieiowicze consortem suam et Auctum Kormaniczki de Kormanicze constituit et assignat, nunc ad supplicationem praefatorum tutorum approbantur. MK 111, 189v-191. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.06 Quietatio Gaspari Maczieiowski heredis oppidi Wielopole per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, capitaneum Samboriensem et Drohobicensem atque zupparium terrarum Russiae, Joannem Herborth de Fulstin castellanum Sanocensem et capitaneum Premisliensem, Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem et Joannem Zamoiski capitaneum Belsensem et Zamechensem, uti tutores Abraham minorennis filii olim Jacobi Herborth de Fulstin et in Mieziniecz heredis et Catherinae de Radochowicze coniugum, de satisfactione pro summis pecuniariis praefato olim Jacobo Herborth per dictum Gasparum Maczieiowski in oppido suo Wielopole illatis et inscriptis, approbatur. MK 111, 191v-192v. Cracoviae in coronationis conv. Regni gen., 1574.04.07 Quietatio nob. Raphaelis Mikulowski de Mikulowicze per nob. Laurentium Dambrowa indigenam Regni de satisfactione pro summa 6000 flor., vigore decreti olim Sigismundi Augusti regis inter ipsum Dambrowa uti actorem ab una et praefatum Mikulowski partibus ab altera occasione damnorum ex arestatione mercantiarum pronuntiati adiudicata, in acta cancelariae regiae inscribitur. MK 111, 196-196v. Cracoviae, 1574.04.08 Protestatio ex parte spectabilis Joannis a Kempen consulis civitatis Cracoviensis contra nob. Valentinum Iberfeldum capitaneum Parnaviensem occasione summarum pecuniarum facta, in acta cancelariae regiae inscribitur. MK 111, 184v-185v. Cracoviae, in conv. Regni gen., 1574.04.08 Quietatio Joannis Kreza heredis in Bobolicze per Martinum Kreza heredem in Wloszczowa, fratrem suum germanum de satisfactione pro summa 500 flor., ex summa 1000 flor. antea per praefatum Joannem Kreza olim Jacobi Kreza fratri suo inscripta, nunc vero in personas eiusdem Martini et praedicti Joannis fratrum Kreza devoluta, approbatur. MK 111, 239v-240. Cracoviae, 1574.04.12 Transfusio iuris super summam 200 flor., antea per Joannem Sienienski de Sienno et in Pomorzany heredem castellanumque Zarnoviensem nob. Christophoro Wilkanowski in et super villa Orlew inscriptam, nunc vero per eundem Christophorum Wilkanowski in personam nob. Hedvigis filiae gener. Joannis Casparis Korzimowski, coniugis suae facta, approbatur. MK 111, 185v-186. Cracoviae in conv. Regni, 1574.04.14 Locatio in arendam villae Pantolowicze cum praedio, sortis in Rokitnicza et aliorum bonorum oppignoratorum post mortem gener. Stanislai Dersniak derelictorum, per Stanislaum Dersniak de Rokitnicza, fratrem germanum praefati demortui Stanislai Dersniak, Magdalenae relictae olim Valentini Dersniak de Rokitnicza, matri suae et Joanni Pieniązek avunculo suo ad decursum 10 annorum pro 400 flor. annuae solutionis facta, approbatur. MK 111, 199-201. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Inscriptio summae 10850 flor. debiti per Joannem Maczieiowski filium olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, heredem bonorum Maczieiowicze et aliarum villarum Hieronimo Sieniawski castellano Camenecensi, capitaneo Haliciensi et Colomiensi in et super bonis suis herediatriis, videlicet Orane, Polik, Lukowka, Wolka Godziska cum molendino et piscina in distr. Stęzicensi sitis facta, approbatur. MK 111, 201-204v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Cassatio per Hedvigim a Szymanow, relictam viduam olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, inscriptionis advitalitatis in actis conventionalibus Varsoviensibus anni 1570 contentae, sibi una cum praefato demortuo marito suo per Joannem Maczieiowski capitaneum Scepussiensem filium suum in omnibus bonis suis oppidi Maczieiowicze in solidum factae, approbatur. MK 111, 204v-205. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Advitalitas super bonis hereditariis, videlicet oppido Maczieiowicze cum area, curia et 4 piscinis villisque Strich, Oblyn, Kochow et Uchacze tum et super navigio cum obstaculis in fluvio Histula alias przewosz y z iazami ad villam Valenki per Joannem filium olim Nicolai Maczieiowski palatini Lublinensis, succamerarium Sandomiriensem, capitaneum Scepussiensem heredem in Maczieiowicze Hedvigi Szymanowska palatinae Lublinensi, parenti suae facta, approbatur. MK 111, 205-207v. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Inscriptio summae 2000 flor. debiti per Joannem Bogusz succamerarium Lublinensem et tenutarium oppidi regii Zwolen gener. Joanni Karczowski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 207v-210v. Cracoviae in conv., 1574.04.15 Donatio perpetua sortis fundi seu areae in subcastro superiori Leopoliensi, incipiendo a curia gener. Bartholomaei Korithko ex una et fam. Gasparis servitoris gener. Melchioris Paniowski versus viam quae tendit de Leopoli ad superius castrum ex altera partibus sitae, quam aream primum Petrus Barzy de Blozew castellanus Premisliensis et capitaneus Leopoliensis iure donatorio ab olim Sigismundo Augusto rege perpetue obtinuit, postea eam aream praefatus Petrus Barzy gener. olim Adae Siemuszowski donavit et post mortem ipsius, Kilianus Siemuszowski, filius Adae totus ius suum in personam Andrea Barzy de Blozew transfundit, nunc per eundem Barzy gener. Francisco Bialkowski facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 197-197v. Cracoviae, 1574.04.15 Cessio causarum et actionum iuridicialium per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem patrem, Catharinam matrem, et Paulum Herborth de Fulstin filium Nicolao Choczimierskiem iudice terrestri Haliciensi et Alberto, Petro ac Georgio filiis Choczimierski in iudicio terrestri Haliciensi occasione denegationis liberae incisionis arborum in silvis ad Slawęthin pertinentibus et ad bona Lipicza et Sarnek in distr. Haliciensi sita ex antiquo spectantibus intentarum, nunc per eosdem Herborth Paulo Skotniczki vexillifero Haliciensi, uti legitimo heredi praefatorum bonorum Lipicza et Sarnek facta, approbatur. MK 111, 198-198v. Cracoviae, 1574.04.15 Quietatio Nicolai Herborth capitanei Leopoliensis per Paulum Skotniczki vexilliferum Haliciensem de cassatione et mortificatione inscriptionis castrensis Leopoliensis anno 1573 sibi Paulo Skotniczki per eundem Nicolaum Herborth occasione causarum et actionum per ipsum Herborth olim Nicolao Choczimierski cum Catharina uxore Alberto, Petro et Georgio filiis Choczimierskiem ratione denegationis liberae incisionis lignorum ad Sląwethin bona ipsorum Choczimierskich facta, approbatur. MK 111, 198v-199. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.19 Venditio sortium hereditariarum in villis, videlicet Liberthow cum sorte molendini in fluvio Wilga constructi, Gay cum iure patronatus ecclesiae parochialis in eadem villa et inferiori Briczinka in distr. Cracoviensi consistentibus necnon sortis curiae et areae Cracoviae sitae, a tergo domus vicariorum ecclesiae cathedralis arcis Cracoviensis in vico dicto Przecznicza ex platea Groczka currenti per Hedvigim Graiowska filiam olim Joannis Thasziczki notarii terrae Cracoviensis, consortem Petri Graiowski capitanei Visnensis gener. Augustino Siemianowski pro summa 2500 flor. facta, approbatur. MK 111, 193-195. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.19 Venditio et donatio sortium hereditariarum in villis, videlicet Liberthow cum sorte molendini in fluvio Wilga constructi, Gay et Briczinka in distr. Cracoviensi consistentibus necnon sortis curiae et areae Cracoviae sitae, a tergo domus vicariorum ecclesiae cathedralis arcis Cracoviensis in vico dicto Przecznicza ex platea Groczka descendenti per Mathiam Zalinski heredem in Zalin, capitaneum Jassienecensem gener. Augustino Siemianowski, una medietas pro summa 1000 flor., altera pro dono facta, approbatur. MK 111, 195-196. Cracoviae, 1574.04.19 Litterae officii castrensis Lublinensis de data 1574, in castro Lublinensi, f. 6 ipso die Circumcisionis Domini (1 ian.), continentes in se quietationem Stanislai Miloszewski venatoris Belsensis et secretarii regii per nob. Baltassar Czerthner de satisfactione pro summa 2400 flor., tamquam pro ultima rata ad rationem summae capitalis 4400 flor. facta, approbantur. MK 111, 241-243v. Cracoviae, 1574.04.19 Litterae officii castrensis Lublinensis de data 1573, in castro Lublinensi, f. 3 p. octavas Corporis Christi (1 iun.), continentes in se quietationem Stanislai Miloschowski venatoris Belsensis et secretarii regii per nob. Baltassar Czerthner de satisfactione pro summa 2000 flor., tamquam pro prima rata ad rationem summae capitalis 4400 flor. facta, approbantur. MK 111, 243v-245v. Cracoviae in conv. Regni, 1574.04.21 Inscriptio summae 7000 flor. debiti per Albertum Krassinski castellanum Sieprcensem Christophoro Lanczkoronski de Brzezie castellano Malogostensi sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 213v-214v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.21 Donatio perpetua omnium sortium hereditariarum in villa Czarisz in distr. Leloviensi sita per nob. Joannem, Stanislaum, Christophorum, Zachariam et Hieronimum Schipowsczi heredes in praefata villa Czarisz, fratres germanos indivisos Stanislao Schaffraniecz castellano Biecensi et capitaneo Leloviensi una cum consensu Annae, filiae olim Joannis Jastrzembski, relictae viduae olim Hieronimi Schipowski rotmagistri in terris Prussiae, matri vero ipsorum facta, approbatur. MK 111, 347v-352v. Cracoviae in comitiis Regni, 1574.04.22 Recognitio, in qua Elisabeth Borkowska abbatissa et moniales conventus s. Andreae intra muros Cracovienses ab una et Stanislaus Schaffraniecz de Pieskowa Skala castellanus Biecensis et capitaneus Leloviensis partibus ab altera, volentes controversias occasione limitum inter bona oppidi Skala praefatarum monialium et castrum Pieskowa Skala ac villas Wolia et Wielmoza Stanislai Schaffraniecz hereditarias exortas finaliter complanare, Stanislaum Czikowski de Woislawicze succamerarium Cracoviensem, aut in absentia eius Felicem Czerski camerarium in ordinarium iudicem ac earundem differentiarum decisorem accipiunt, approbatur. MK 111, 214v-215v. Cracoviae, 1574.04.22 Relatio prov. Joannis Kaczmarz de Kawodrza ministerialis terrestris Cracoviensis et Siradiensis de positione citationis litteralis regalis a proconsule totaque communitate civitatis regiae Czestochoviensis contra nob. Joannem Grotkowski stipatorem olim Sigismundi Augusti regis pro indebita eorundem extra forum ipsorum proprium ad officium castrense capitaneale Cracoviense evocatione lucrorumque et perlucrorum ratione cuiusdam assertionis de advocatia Czestochoviensi expulsionis super eisdem incompetenter obtentione facta, ad acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 215v-216. Cracoviae, 1574.04.22 Protestatio communitatis civitatis Częstochoviensis contra officium castrense Cracoviense occasione evocationis praefatae communitatis extra forum competens ad instantiam nob. Joannis Grotkowski actoris tum et non admissionis appellationis a sententia asserta ad Tribunal regium facta, ad acta cancellariae regiae inscribitur. MK 111, 240-241. Cracoviae, 1574.04.23 Protestatio Adami Czarny civis Ilkusiensis contra Erasmum Czeczotka proconsulem Cracoviensem de non facta iustitia vigore officii sui proconsularis in causa cum Petro Trawiczki debitore familiae Czarny, occasione debiti in summa principali 5775 flor. et aliarum summarum pecuniarum agitata, ad acta cancellariae regiae inscribitur. Idiomatae Polonico scripta. MK 111, 216-217v. Cracoviae, 1574.04.26 Tutoria omnium bonorum Martini Tarnowski de Tarnow hereditariorum et obligatoriorum propter discessum eius causa studiorum in Italiam sive Galiam necnon bonorum Joannis Tarnowski fratris sui minorennis Helisabeth de Zborow relictae viduae olim Joannis Amor Tarnowski, matri suae ad decursum 10 annorum data, approbatur. MK 111, 217v-218v. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio Hedvigis de Zmigrod relictae viduae olim Nicolai Tarło de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis per Hedvigim de Sczekarzowicze filiam suam cum praefato Nicolao Tarło procreatam, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque de receptione bonorum mobilium post parentem suum devolutorum et iuxta regestrum specificatorum, approbatur. MK 111, 218v-219. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio Hedvigis de Zmigrod relictae viduae olim Nicoalai Tarło de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis per Hedvigim de Sczekarzowicze filiam suam cum praefato Nicolao Tarło procreatam, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque de receptione litterarum et privilegiorum post patrem suum ad se pertinentium, tam super bona sua hereditaria, quam etiam ad summas pecuniarias in bonis regalibus iuxta regestrum conscriptas, approbatur. MK 111, 219v-220. Cracoviae, 1574.04.29 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni et capitaneum Sanocensem Socaliensemque ex una et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tarło vexilliferi Sandomiriensis ex altera partibus, coniuges legitimos tali modo facta, quod post mortem eorundem coniugum bona praefata ad successores ipsorum devolvi debent, approbatur. MK 111, 220-221v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio cessionis de omnibus iuribus, tam advitalitatibus quam quibusvis aliis super bona tenutae regiae, videlicet oppido Dembowiecz, suburbio Dambrowa ac villis et praediis Zarzecze, Brzesczie, Lazy, Masczowa Wola in distr. Biecensi tum et Rogi Mieszcze, Lubathowa, Gorzycze, Lezyni, Markuska, Zaleze, Sanoczek, Stroze Magna et Stroze Parva in capit. Sanocensi tum etiam villis et praediis Drohowisz, Uszczie, Rozwadow, Naydzieiczicze, Dembno, Stulsko, Ilow deserta, Werin et oppido Mikolaiow noviter locato necnon Horozana Magna et Horozana Parva, Riczichow in capit. Leopoliensi sitis ac summis pecuniariis in eisdem bonis ab olim Sigismundo Augusto rege concessis per Hedvigim Tarlowa de Zmigrod relictam viduam olim Nicolai Tarlo de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis, possessorem praefatae tenutae in personas Hedvigis de Sczekarzowicze filiae suae et Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque generi sui, coniugum facta, ad acta cancellariae regiae transportatur et approbatur. MK 111, 221v-223. Cracoviae, 1574.04.29 Locatio in arendam bonorum tenutae regiae, videlicet villarum et praediorum Drohowisz, Uszczie, Rozwadow, Nadzienczicze, Dembno, Stulsko, Ilow deserta, Werin ac oppidi noviter locati tum et Horozana Maior et Horozana Minor, Riczichow ac aliarum omnium in distr. Leopoliensi sitarum per Gerorgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni et capitaneum Sanocensem Socaliensemque et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniuges, possessores praefatae tenutae Hedvigi de Zmigrod relictae viduae praedicti olim Nicolai Tarlo, matri Hedvigis de Sczekarzowicze ad vitae eius tempora in certa summa pecuniaria hic non specificata facta, approbatur. MK 111, 223-226. Cracoviae, 1574.04.29 Obligatio eximendi et eliberandi de manibus quorumcumque possessorum bona, videlicet villam Krziwczicze in distr. Leopoliensi et domum lapideam muratam Leopoli in circulo sitam, hereditaria Hedvigis de Sczekarzowicze filiae olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis et Hedvigis de Zmigrod coniugum, consortis vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis Socaliensisque, eliberandis vero praefatis bonis eidem Hedvigi de Zmigrod in arendam advitalitialem tradendi, per praedictum Georgium Mniszek de Magna Kunczicze facta, approbatur. MK 111, 226-227. Cracoviae, 1574.04.29 Locatio in arendam bonorum obligatoriorum, videlicet villarum Glemboka, Bukowa et oppidi Felstin cum suburbiis utrisque superiori et inferiori ac molendinis in terra Premisliensi sitorum, iam dudum per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem Stanislao Herborth de Fulstin castellano Leopoliensi, capitaneo Samboriensi et Drohobicensi, fratri suo germano in certa summa pecuniaria modo obligatorio anno 1572 inscriptorum, nunc vero per eundem Stanislaum Herborth praefato Nicolao Herborth facta, approbatur. MK 111, 227v-228v. Cracoviae, 1574.04.29 Obligatio villarum Lęki et Zwiernik in distr. Pilsnensi consistentium per Hedvigim de Sczekazowicze filiam olim Nicolai Tarlo de ibidem vexilliferi Sandomiriensis, consortem vero Georgii Mniszek de Magna Kunczicze incisoris Regni et capitanei Sanocensis et Socaliensis, heredem praefatarum villarum Hedvigi de Zmigrod relictae viduae olim Nicolai Tarlo, matri suae pro summa 7600 flor. debiti facta, approbatur. MK 111, 228v-231. Cracoviae, 1574.04.29 Reformatio 1200 marc. ratione dotis et similis summae 1200 marc. ratione dotalitii in medietate omnium bonorum, tam hereditariorum, quam obligatoriorum per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Socaliensem, heredem in Czieklin Hedvigis de Sczekarzowicze filiae olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniugi vero suae facta, approbatur. MK 111, 231-232. Cracoviae, 1574.04.29 Andreas Barzy de Blozew suo et Joannis Barzy de eadem Blozew filii minorennis olim Stanislai Barzy palatini et capitanei generalis Cracoviensis, filiastri vero sui nomine recognovit, quod Albertus Starzechowski succamerarius Leopoliensis et Auctus Kormaniczki tum et Anna de Kormanicze tutores Sophiae filiae olim Zbignei Sienienski derelictae, inscriptionem obligatoriam per olim Petrum Barzy castellanum Premisliensem et capitaneum Leopoliensem, olim Stanislai Barzy capitaneum Sniatinensem, Erasmum Barzy ac ipsum Andream Barzy olim Sbigneo Sienienski castellano Sanocensi super summam 16000 flor. in villis Blozew, Koniow, Wolcza et Towarne factam in personam Stanislai Herborth de Fulstin castellanis Leopoliensis, capitanei Samboriensis et Drohobicensis ac zupparii terrarum Russiae cesserunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 232-233v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio summae 9000 flor. debiti per Nicolaum Herborth de Fulstin capitaneum Leopoliensem, heredem villarum Samsziadowicze et Koniow Stanislao Herborth de Fulstin castellano Leopoliensi, capitaneo Samboriensi et Drohobicensi, zuppario Russiae, fratri suo germano in praefatis villis suis hereditariis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 233v-237. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio summae 2500 flor. debiti per Christophorum Warschowiczki secretarium regium Alberto Sempelborski aulico regio sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 237-239. Cracoviae, 1574.04.30 Quietatio Christophori Warschewiczki filii olim Joannis Waschewiczki castellani Varsoviensis per Albertum Sempelborski aulicum regium de receptione ab eodem Warszewiczki summae 3000 flor. super omnibus bonis eius obligatae et inscriptae, approbatur. MK 111, 239-239v. Cracoviae, 1574.05.01 Inscriptio modo arendae bonorum hereditariorum, videlicet sortis oppidi Bobrowniki ac villarum Demblin, Modrzicze, Mierzączka, Wola Mierzączka ad id pertinentium tum et villarum Otwinow, Janikowicze, Leki et Zwiernik in terra Sandomiriensi sitarum per Georgium Mniszek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Sokaliensem et Hedvigim de Sczekarzowicze filiam olim Nicolai Tarlo vexilliferi Sandomiriensis, coniuges Hedvigi de Zmigrod relictae viduae praedicti olim Nicolai Tarlo, matri praefatae vero Hedvigis de Sczekarzowicze ad vitae eius temporae facta, approbatur. Pro quaquidem arenda bonorum suprarecensiorum praenominati Georgius Mniszek et Hedvigis, coniuges, iam sibi plenarie persolutos esse recognoverunt. MK 111, 293-295v. Cracoviae, 1574.05.04 Assecuratio ad vitam summae 500 flor. debiti cum etiam censu annuo ab eadem summam per 50 flor. singulis annis persolvendo per nob. Christophorum Szypowski filium olim Hieronimi Szypowski rotmagistri in terris Podoliae heredisque in Czarisz nob. Annae Szypowska filiae olim Joannis Jastrzembski, relictae viduae praefati olim Hieronimi in omnibus bonis suis facta necnon alia assecuratio summae 150 flor. ratione dotis cum censu annuo ab eadem summa per 15 flor. singulis annis persolvendo per praedictum Christophorum Szypowski Dorotheae virgini Szypowska sorori suae germanae usque ad desponsationem ipsius marito futuro facta, approbatur. MK 111, 273v-276. Cracoviae, 1574.05.04 Tutores liberorum Valentini Dembienski de Dembiany cancellarii Regni ex Barbara de Bebelno coniuge sua tertii matrimonii procreatorum, videlicet Hieronimi et Ursulae, eadem Barbara mater eorum, Anna infans Regni Poloniae, Stanislaus Szafraniecz de Pieskowa Skala castellanus Biecensis et capitaneus Leloviensis ac Stanislaus Goslawski de Bebelno assignati et constituti approbantur. MK 111, 357v-358v. Cracoviae, 1574.05.05 Andreas Kossaczki et Joannes Myslissowski recognoverunt, quia nob. Lucas Orzel olim Stanislai Barzy de Blozew et in Wisnicze heredis palatini Cracoviensis capitaneique generalis Cracoviensis et Sniatinensis vicecapitaneus Sniatinensis, eis ipsis Andreae Kossaczki et Joannis Myslissowski et cum ipsis Nicolao Czieklinski burgrabio castri Cracoviensis, tanquam fideiussoribus Dorotheae de Oirzanow relictae viduae praenominati olim Stanislai Barzy tum et Andreae ac Erasmo Barzym de eadem Blozew tutoribus Joannis Barzy, filii eiusdem Stanislai Barzy obligaverat se summam 2534 flor., videlicet restae ex calculo de administratione bonorum capitaneatus Sniatinensis tempore capitaneatus praedicti olim Stanislai Barzy per ipsum Lucam Orzel debitam soluturum esse. Nunc Andreas Kossaczki et Joannes Myslissowski de iure suo fideiussorum ac inscriptione per ipsum Lucam Orzel ipsis, tanquam fideiussoribus facta Andreae Barzy de Blozew et in Wisnicze heredi cesserunt et condescenderunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 251v-253v. Cracoviae, 1574.05.05 Locatio in arendam medietatis oppidi hereditarii Minsk cum villis et praediis ad id spectantibus per Stanislaum Minski filium olim Casparis Minski tribuni Varsoviensis Dorotheae de Oyrzanow relictae viduae primi matrimonii praefati olim Casparis Minski, relictae viduae secundi matrimonii olim Stanislai Barzy de Blozew et in Wisznicze heredis, palatini Cracoviensis capitaneique Cracoviensis generalis et Sniatinensis matri suae usque ad annum 1581 pro summa 8600 flor. facta, approbatur. MK 111, 259-261v. Cracoviae, 1574.05.06 Quietatio Nicolai Herborth de Fulstin capitaneo Leopoliensis per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem, capitaneum Samboriensem et Drohobicensem, zupparium Russiae, fratrem suum germanum de receptione summarum 6000 et 9000 flor., sibi a praefato Nicolao debitarum facta, approbatur. MK 111, 347-347v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 600 flor. per nob. Joannem Olschowski filium olim Leonardi Olschowski, tenutarium villae Jezierzany in terra Podoliae nob. Benignae filiae nob. Stanislai Primus Franczki, consorti suae in omnibus bonis suis sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 342v-344v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 100 flor. debiti per gener. Annam Morawiczowna consortem nob. Baltassaris Feleda gener. Hieronimo Sypowski sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 253v-254v. Cracoviae, 1574.05. Donatio sortium hererditariarum in villis Uiazd et Modlnicza in distr. Cracoviensi sitis per nob. Petrum Uieiski, dictum Pilath nob. Joannis Uieiski fratri suo germano facta, approbatur. MK 111, 255-256v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio summae 1000 flor. debiti per nob. Joannem Uieiski, dictum Pilath de villa Viazd in distr. Cracoviensi nob. Petro Uieiski de ibidem fratri suo germano in praefata villa Uiasd sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 256v-258v. Cracoviae, 1574.05.13 Divisio fraterna bonorum hereditariorum paternorum inter Joannem et Nicolaum Myskowsczi fratres germanos, filios olim Joannis Myskowski de Mirow castellani Oswienczimensis facta in hunc modum: Joannes possidebit villam Dankowicze cum praedio et stagnis, Nicolaus obtinebit villam Jawiszowicze cum praedio stagnis, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 246-251v. Cracoviae, 1574.05.13 Quietatio Nicolai Myskowski per Joannem Myskowski de Mirow filium olim Joannis Myskowski castellani Oswienczimensis, fratrem suum germanum de satisfactione pro summa 2000 flor., quam summam idem Nicolaus ratione additamenti circa divisionem bonorum inter eos factam ex bonis Jawissoviensibus persolvere debuerat, approbatur. MK 111, 363-363v. Cracoviae, 1574.05.17 Obligatio villae hereditariae Jawiszowicze per Nicolaum Miskowski filium olim Joannis Miskowski castellani Oswienczimensis, heredem in ibidem Sophiae relictae viduae olim Hieronimi Philipowski de Sziekluka in summa 6000 flor. debiti ad decursus 6 annorum facta, approbatur. MK 111, 261v-264. Cracoviae, 1574.05.17 Inscriptio modo arendae villae hereditariae Jawiszowicze cum praedio pro Sophiam de Zywiecz relictam viduam olim Hieronimi Philipowski de Sziekluka in summa 6000 flor. modo obligatorio habita nunc per eandem Sophiam Annae de Zywiecz consorti Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, sorori suae germanae ad decursus 6 annorum pro summa 500 flor. singulis annis solvenda facta, approbatur. MK 111, 266v-268. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio lanei agri in hereditate villae Lassow per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis nob. Annae Dobrosielska consorti nob. Stanislai Nadolski ad vitae eius tempora facta, approbatur. MK 111, 264-265. Cracoviae, 1574.05.18 Obligatio extradendi dotem 2000 flor. per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini et in Pelecznicza heredes, filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis Hedvigi virgini Liasoczkiei, sorori suae germanae in 10 septimanas postquam nuptum, approbatur. MK 111, 265-266. Cracoviae, 1574.05.18 Advitalitas mutua super omnia bona hereditaria et obligatoria per nob. Laurentium Kulia heredem sortium in Krzęczicze, Krzeczkowa Wolia et Slaboszowicze ex una et Annam filiam nob. Adae Swierczkowski ex altera parte, coniuges legitimos tali modo facta, quod post mortem eorum bona praefata ad successores devoluti debent, approbatur. MK 111, 268-269. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 159 flor. debiti per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzezini filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis Hedvigi virgini Liasoczkiei, sorori suae germanae sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 111, 269-270v. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, amici familiae Philipowski per Sophiam de Ziwiecz filiam olim Joannis Komorowski, relictam viduam olim Hieronimi Philipowski de Siekluka de solutione per eundem Czikowski diversis creditoribus certarum summarum pecuniarum post maritum suum derelictarum, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 111, 270v-272. Cracoviae, 1574.05.18 Defensores et gubernatores omnium bonorum Abraham et Joannis Liasoczczi de Brzezini filiorum olim Stanislai Laszoczki succamerarii Lanciciensis, videlicet Baltassar Liutomirski capitaneus Siradiensis et gener. Caspar Sczepanowski ad decursum 5 annorum constituti, approbatur. MK 111, 281v-282v. Cracoviae, 1574.05.18 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1572, Cracoviae, f. 6 ipso die Jacobi ap. (25 iul.), continentes in se inscriptionem modo arendae sortium villarum hereditariarum cum prediis, videlicet Pelznicza, Sudolek, Jelowicze, Imbramowicze et Pamięczicze in distr. Prossoviensi necnon sortium villarum Grabowa et Grabowska Wolia in distr. Radomiensi consistentium per Abraham et Joannem Liassoczczi filios olim Stanislai Lassoczki succamerarii Lanciciensis Stanislao Lassoczki fratri suo germano ad 3 annos, a festo s. Joannis Baptistae proxime praeterito pro summa 2700 flor. factam, ad acta cancellariae regiae transportantur et approbantur. MK 111, 295v-299. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio summae 600 flor. ratione dotis et aliae summae 600 flor. ratione dotalitii per nob. Laurentium Kulia heredem sortium in Krzeczicze, Krzecka Wolia et Slaboszowicze Annae filiae nob. Adae Szwierczkowski, consorti vero suae in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 111, 272-272v. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio Stanislai Czikowski de Woislawicze succamerarii Cracoviensis, gener. Joannis Goleczki et successorum olim Hieronimi Philipowski, uti tutorum, de tutoria et administratione omnium bonorum per Stanislaum, Abraham et Joannem Liasoczczi de Brzeziny et in Polecznicza heredes filios olim Stanislai Liasoczki succamerarii Lanciciensis facta, approbatur. MK 111, 282v-283. Cracoviae, 1574.05.18 Cessio per Sebastianum a Mieliecz castellanum Cracoviensem de iure suo ad molendinum Brzestensem extra muros et porta civilem versus Toruniam tendentem in fluvio Zgowiątka situm, vel ad tertiam mensuram ex eodem molendino provenientem, in personam Hieronimi a Mieliecz Mielieczki facta necnon conservatio regia dicti Hieronimi ad extrema vitae ipsius tempora in possessione praefati molendini. MK 111, 364-364v. Cracoviae, 1574.05.21 Tutor omnium bonorum Pauli Gieraltowski de Gieralthowicze in Glambowicze et Kozi heredis filii olim Jacobi Gieraltowski burgrabii Cracoviensis, videlicet Sigismundus Palczowski de Palczowicze vicecapitaneus Cracoviensis, patruus suus usque ad annum 1580 constitutus, approbatur. MK 111, 277v-279. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio modo arendae 2 laneorum in villa regia Rogi per Georgium Mnissek de Magna Kunczicze incisorem Regni, capitaneum Sanocensem et Sokaliensem et Hedvigim filiam olim Nicolai Tarlo de Sczekarzowicze vexilliferi Sandomiriensis, coniuges, possessores ad vitam praefatae villae gener. Michaeli Krzykawski et Annae consorti suae ratione servitiorum facta, approbatur. MK 111, 290-291v. Cracoviae, 1574.05.27 Inscriptio summae 800 flor. ratione dotis et aliae summae 800 flor. ratione dotalitii per gener. Petrum Oraczowski de Przibyslawicze Elisabeth filiae gener. Joannis Ulinski, consorti vero suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 273-273v. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio gener. Stanislai Goslawski de Bebelno per nob. Stanislaum et Joannem fratres germanos Craczowsczy de satisfactione pro inscriptione reformatoria dotis, per praefatum Stanislaum Goslawski nob. olim Catharinae de Przibislawicze consorti suae, sorori germanae eorundem vero Oraczowsczich super bonis Holowathka facta, approbatur. MK 111, 276v-277. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio gener. Janussii Ulinski patrui per nob. Elisabeth Oraczowska de Ulina consortem Petri Oraczowski de satisfactione pro dote ratione bonorum paternorum et maternorum necnon abrenuntiatio praefatae Elisabeth de eisdem bonis facta, approbatur. MK 111, 277-277v. Cracoviae, 1574.05.27 Obligatio villae Moticz in distr. Lublinensi sitae per Nicolaum Przedbor Konieczpolski de Konieczpolie et in Moticz heredem Felici Czerski de Czersk secretario regio in summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 279-281v. Cracoviae, 1574.05.27 Inscriptio summae 4500 flor. ratione dotis et aliae summae 4500 flor. ratione dotalitii per gener. Felicem Czerski de Czersk secretarium regium Sophiae de Konieczpolie filiae Nicolai Przedborii Konieczpolski, consorti vero suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 283v-284. Cracoviae, 1574.05.27 Quietatio Nicolai Przedborii Konieczpolski de Konieczpolie per Sophiam filiam suam, consortem vero Felicis Czerski de Czersk secretarii regii de satisfactione pro omnibus bonis paternis et maternis facta, approbatur. MK 111, 284-284v. Cracoviae, 1574.05.27 Donatio perpetua villae hereditariae Brzozowka una cum praedio et teloneo tum et sortium hereditariarum in villa Przibyslawicze cum taberna et molendino dicto Postronie in fluvio Prandnik in distr. Cracoviensi per nob. Petrum, Stanislaum et Joannem Oraczowsczy fratres germanos indivisos, filios olim Petri Oraczowski nob. Simoni Lugowski praeposito Miechoviensi facta, approbatur. MK 111, 359v-363. Cracoviae, 1574.06.02 Inscriptio summae 3000 flor. debiti per Elisabeth de Sieprcz, relictam viduam olim Nicolai [Jarand] de Brudzewo palatini Lanciciensis, Stanislao Grodziczki de Grodzisko succamerario Lomzensi in et super villae sua hereditaria Szeroki in distr. Sieprcensi sita facta, approbatur. MK 111, 285-287v. Cracoviae, 1574.06.03 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1571, in castro Cracoviensi, sab. p. Divisionis ap. (21 iul.), continentes in se donationem curiae hereditariae Cracoviae ex opposito balnei et in tergo domus Joannis Konarski canonici Cracoviensis ex una et penes hortum conventus ecclesiae s. Francisci prope moenia urbis Cracoviensis sitae una cum fundo et area ac cum censu terragio ex eadem curia conventui ecclesiae s. Francisci quotannis dari solito, per Andream Zborowski heredem in Zborow gladiferum terrae Cracoviensis nob. Petro Czeliatyczki factam, approbatur. MK 111, 312v-315v. Cracoviae, 1574.06.05 Quietatio Stanislai Olszewski burgrabii arcis Cracoviensis et aulici regii de summa 180 marc. vigore consensu regii eidem Stanislao Olszewski super exemendam villam regiam Wierzbie in distr. Ksiąznensi sitam de manibus successorum olim Martini Carwiczki subdapiferi Sandomiriensis et ultimi illius villae possessoris concessi, in et super villa inscripta, per Stanislaum Carwiczki capitaneum Latowicensem fratrem germanum et successorem praefati olim Martini Carwiczki, suo ac Andreae Carwiczki abbatis Wąchocensis successoris olim Cristini Carwiczki, fratris sui germani nomine agentem facta, approbatur. MK 111, 338-339v. Cracoviae, 1574.06.08 Quietatio Dorotheae de Oirzanow relictae viduae olim Stanislai Barzi palatini et capitanei generalis Cracoviensis per Andream secretarium regium et Erasmum Barzowie de Blozew et in Wissnicze heredes, suo et Joannis Barzi filii et successoris praefati olim Stanislai Barzi nepotis vero sui nominibus agentes, de omnibus rebus mobilibus post mortem praenominati olim Stanislai Barzi derelictis facta, approbatur. MK 111, 319v-321v. Cracoviae, 1574.06.08 Cessio per Dorotheam de Oirzanow relictam viduam olim Stanislai Barzy de Blozew palatini et capitanei generalis Cracoviensis et Sniatinensis, de iure suo advitalitiali in et super omnia bona praefati mariti sui sibi servienti Joanni Barzy filio dicti mariti sui facta, approbatur. MK 111, 325-327. Cracoviae, 1574.06.08 Cessio de tenuta in bonis hereditariis Sorcze in distr. Branscensi prope Tycocinum iacentibus sita per Laurentium Belinski de Belin in terrae Siradiensi, sui et Pauli, Petri et Joannis Belinskich fratrum suorum germanorum, tanquam successorum olim Clementis Belinski rotmagistri in arce regiae Tycocinensi nominibus agentem cuique olim Clementi fratri eorum defuncto praefata tenuta antea obligata fuerant, Stephano Bielawski capitaneo Knyszynensi et Gonedzensi pro summa 450 flor. facta, approbatur. MK 111, 329v-330v. Cracoviae, 1574.06.09 Transfusio per Sophiam Laska de Bnin filiam olim Sophiae Szmigielska, relictam viduam olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis tum et per Andream Czermynski de Czermino filium olim Annae Szmigielska de Bnin, suo et Sophiae Czermienska sororis germanae nomine agentem, iuris suis et devolutionis alias spadek in bonis sortium oppidi Gorlicze ac villis eodem oppido adiacentibus, videlicet Glinnik, Strozowka, Rychwalt et Ropicza, post olim Sophiam Szmigielska heredem de Gorlicze consortem olim Alberti Szmigielski secundi matrimonii, aviam suam super ipsos devoluti, in personam Joannis Strasz heredis in Koniuszowa facta, approbatur. MK 111, 331-333. Cracoviae, 1574.06.11 Inscriptio summae 7700 flor. per Andream secretarium regium et Erasmum fratres germanos Barzowie heredes in Blozew et in Wisnicze, nomine suo et tutoris Joannis Barzy nepotis ex fratre germano olim Stanislao Barzy palatino et capitaneo generali Cracoviensi agentes, Dorotheae de Oirzanow palatinae Cracoviensi relictae viduae praefati olim Stanislai Barzy facta, inhaerendo priori inscriptioni per ipsum olim Stanislaum Barzy praefatae coniugi suae super summam supradictam factae, qua inscriptione mediante praefatus olim Stanislaus Barzy summam 7700 flor. per ipsam coniugem suam Joanni Pikarski decano Varsoviensi super bonis suis hereditariis Wierzbno, Przekory, Zimna Woda, Janowek, Wigliędowko et Jaworek in terra Livensi sitis inscriptam et obligatam obligavit se solvere ad eliberandum praenominata bona ab inscriptione dicti Joannis Pikarski. Quae summa ratione mortis Stanislai Barzy non soluta erat. Haec inscriptio approbatur. MK 111, 299-306. Cracoviae, 1574.06.11 Cessio de reformatione 4000 flor. dotis et totidem dotalitii per Sophiam filiam olim Joannis Herborth de Fulstin castellani Belsensis, uxorem vero Nicolai Malochowski castellani Spicimiriensis antea a marito suo habita, eidem marito facta, approbatur. MK 111, 310-310v. Cracoviae, 1574.06.11 Cessio per Sophiam de Szmigiel relictam viduam olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis et capitanei Crasnostaviensis ac Mariemburgensis de reformatione sua dotis et dotalitii in medietate villarum Bąkowa Gora, Kalniki, Zbylowicze, Demba et Bendzinek in distr. Piotrkoviensi per olim memoratum maritum suum facta atque de iure suo advitalitiali ad dictas villas servienti nob. Stanislao Gawronski de Gawrony in terra Lanciciensi facta, approbatur. MK 111, 321v-322v. Cracoviae, 1574.06.12 Quietatio Jacobi, Alberti, Sigismundi, Georgii, Annae et Ursulae Sasowskie liberorum et successorum olim Sigismundi Sasowski de Bukow de summa 400 flor., antea per eundem olim Sigismundum Sasowski olim Stanislao Morski de Zakrzow super certis cmethonibus in praefata villa Bukow existentibus inscripta et obligata, per Joannem de Kozlow in palat. Sandomiriensi tutorem bonorum et liberorum, videlicet Valentini, Nicolai, Hieronimi, Martini et Elisabeth ex dicto olim Stanislao Morski progenitorum necnon Catherinae Morska relictae viduae eiusdem Stanislai Morski, pro tunc vero consortis Sebastiani Klieczawski, nomine agentem facta, approbatur. MK 111, 336-338. Cracoviae, 1574.06.14 Tutores puerorum minorennium Nicolai Malochowski castellani Spicimiriensis, videlicet Martini et Stanislai, uxor praefati castellani Zophia Herborthowna et Stanislaus Gawronski frater dicti castellani uterinus assignati et constituti, approbatur. MK 111, 327-328. Cracoviae, 1574.06.14 Dos in summa 3000 flor. et 500 flor. in paraphernalibus per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem filiabus suis, tam ex prima mortua, quam secunda superstite uxoribus procreatis singulis earum post mortem suam assignanda, in manus Sophiae Herborthowna uxoris suae et Stanislai Gawronski fratris sui uterini, tanquam tutorum praefatarum filiarum commissa, approbatur. MK 111, 328-329v. Cracoviae, 1574.06.14 Reformatio summae 500 flor. ratione dotis et dotalitii ac similis summae 500 flor. ratione superdotalitii per nob. Martinum Gladisz heredem in Polna Dorotheae Bobowska filiae nob. Stanislai Bobowski in Bobowa, coniugi suae in et super medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 111, 358v-359v. Cracoviae, 1574.06.15 Transfusio iuris super advocatiam in Lubocza per fam. Erasmum Czeczotka, vigore iuris sui heredem seu possessorem eiusdem advocatiae, in personas Stanislai Tarnowski comitis de Tarnow, castellani Czechoviensis et Sophiae de Oczieschino coniugum, approbatur. MK 111, 306-307. Cracoviae, 1574.06.15 Tuitio, in qua Stanislaus Tarnowski comes de Tarnow, castellanus Czechoviensis et Sophia coniuges, tenutarii villae Lubocza ad conventum Zwierzynecensem hereditarie spectantis obligant tueri eliberare et defendere nob. Erasmum Czeczotka consulem Cracoviensem ab omnibus oneribus necnon ab omni impetitione ratione praefatae villae Lubocza et advocatiae ibidem existentis, secundum inscriptionem advitalitialem occasione villae Lubocza et advocatiae in ibidem inter Petrum de Uyazd praepositum et virgines moniales conventus Zwierzynecensis ab una et praefatum Erasmum Czeczotka parte ab altera in actis colloquialibus Cracoviensibus f. 2 p. Michaelis archangeli (4 oct.) 1554 factam, approbatur. MK 111, 307v-308v. Cracoviae, 1574.06.15 Condescensio per nob. Erasmum Czeczotka tenutarium villae Lubocza in distr. Cracoviensi consistentis et heredem advocatiae in ibidem de iure suo advitalitio ac de inscriptione contractus per Petrum de Uyasd praepositum et virgines moniales conventus Zwierzynecensis parte ex una et ipsum Erasmum Czeczotka ac olim Barbaram Krupczanka uxorem suam parte ab altera coram actis terrestribus colloquialibus Cracoviensibus f. 2 p. Michaelis archangeli (4 oct.) 1554 facta, vigore cuius inscriptionis Cracoviensis praefatus conventus Zwierzynecensis villam Lubocza suam hereditariam una cum advocatia praefato Erasmo Czeczotka ad extrema eius vitae tempora inscripsit, nunc Stanislao Tarnowski comiti de Tarnow, castellano Cracoviensi et Sophiae de Oczieschino coniugibus facta, approbatur. MK 111, 308v-310. Cracoviae, 1574.06.15 Reformatio 5000 flor. ratione dotis et similis summae 5000 flor. ratione dotalitii per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem Sophiae filiae olim Joannis Herborth de Fulstin castellani Belsensis uxori suae super villis hereditariis, videlicet Maykowicze, Bąkowa Gora, Kalinki, Demba, Korithno, Zbylowicze et Bęndzinek facta, approbatur. MK 111, 311-311v. Cracoviae, 1574.06.15 Societas inquirendi salis et aliorum metallorum subterraneorum modo infrascripto iungitur: Andreas Firley de Dambrowicza capitaneus Sandomiriensis, Stanislaus Dembienski de Dembiany capitaneus Chenczinensis, Albertus Padniewski capitaneus Dyboviensis, Jacobus Dembienski de Dembiany subiudex terrestris Cracoviensis, Bartholomaeus Graczimowski notarius cancellariae maioris regiae, Florianus Morstin magister montium Wieliciensium, Petrus Maffon et Bartholomaeus Ortale recognoverunt, quia ipsi, inhaerendo privilegio regio de data 1574, Cracoviae in conv. coronationis, f. 3 p. dom. Reminiscere (9 mar.), hic non ingrossato super inquirendo sale aliisque metallis subterraneis, vigore cuius privilegii alias idoneas personas ad societatem asciscendi ac adiugandi potestatem habent nob. et fam. Joannem Baptistam a Rewczlia, Joannem Haller et Albertum Walentowicz, cives Cracovienses in socios accipiunt. Haec recognitio approbatur. MK 111, 311v-312v. Cracoviae, 1574.06.15 Cessio per nob. Carolum Soderini, Italum, tenutarium villarum Boguczicze cum praedio et Czarnochowicze in distr. Cracoviensi sitarum de iure suo obligatorio necnon de inscriptionibus, videlicet prima per Samuelem Zborowski olim Annae de Glinki castellanae Sandomiriensi super summa 6000 flor. in et super villis praefatis inscriptam et de facto obligatam, secunda vero condescensoria per Nicolaum Wolski de Podhaicze capitaneum Krzepicensem, nepotem dictae olim Annae de Glinki ac vigore iuris sui naturalis successionis tenutarium earundem villarum eidem Carlo Soderini facta, nunc in personam Georgii Radoschowski facta, approbatur. MK 111, 315v-317v. Cracoviae, 1574.06.15 Locatio in arendam dotis plebanalis cum curia, agris, pratis, hortis, piscinis in oppido Zarnowiecz ad plebanatum in eodem oppido ex antiquo spectantibus tum et cum decimis omnibus ad plebanatum praefatum ex villis certis in inventario descriptis provenientibus per Nicolaum Kochanowski plebanum in Zarnowiecz nob. Joanni Grothkowski ad decursum 3 annorum pro summa 400 flor. facta, approbatur. MK 111, 333-335v. Cracoviae, 1574.06.15 Cessio per fam. Joannem Kluczowski et Ursulam uxorem suam cives Cracovienses de iure suo super praedio prope oppidum Skawina sito, ipsis coniugibus a capitulo et conventu monasterii in Rupella Casimiriae iuxta vim litterarum pergamenarum concesso, in personam nob. Stanislai Radziczki tenutarii molendini in bufforio Novae Civitatis Corczin facta, approbatur. MK 111, 365v-366v. Cracoviae, 1574.06.16 Inscriptio summae 3000 flor. debiti per Nicolaum Malochowski castellanum Spicimiriensem heredem villae Mosczenicza in distr. Petricoviensi sitae Sophiae Laska relictae viduae olim Nicolai Laski incisoris Sigismundi Augusti regis et capitanei Crasnostaviensi in et super praefata villa Mosczenicza sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 322v-325. Cracoviae, 1574.06.17 Intromissio nob. Stanislai Radziczki tenutarii molendini in bufforio Novae Civitatis Corczin in praedium prope oppidum Skawina, Pissari dictum, vigore condescensionis per fam. Joannem Kluczewski et Ursulam uxorem eius cives Cracovienses ipsi Stanislao factae, approbatur. MK 111, 366v-367. Cracoviae, 1574.06.21 Locatio in arendam villarum hereditariarum, viedlicet Ląktha, Skrzidlowka, Sczyk et Rybie per nob. Joannem Strzeleczki heredem in ibidem nob. Reginae Strzeleczka relictae viduae gener. olim Joannis Strzeleczki, matri suae ad 15 annos pro summa 5000 flor. facta, approbatur. MK 111, 317v-319v. Cracoviae, 1574. s. d. et m. Inscriptio summae 5000 flor. debiti per Catharinam de Komorow matrem et viduam, Joannem pocillatorem Sandomiriensem et Stanislaum Orlikowie filios olim Stanislai Orlik zupparii Russiae Hieronimo Krzeczowski de Krzeczowicze capitaneo Seresoviensi et Plonensi in et super omnibus bonis eorum sub totidem vadii facta, approbatur. MK 111, 69v-71v. Cracoviae, 1574. s. d. et m. Arendatio bonorum, videlicet tertiae mensurae molendini in civitate Premisliensi siti, domus et horti cum pomario extra moenia eiusdem civitatis consistentium per Catharinam de Komorow matrem et viduam, Joannem pocillatorem Sandomiriensem et Stanislaum Orlikowie filios olim Stanislai Orlik zupparii Russiae Hieronimo Krzeczowski de Krzeczowicze capitaneo Seresoviensi et Plonensi, ab actu praesenti ad annum 1576 pro certa summa pecuniarum iam recepta facta, approbatur. MK 111, 72-75v. 1574. s. l. d. et m. Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1574, in castro Cracoviensi, f. 2 ipso die Priscae (18 ian.), continentes in se inscriptionem transfusionis iuris, in qua nob. Petrus Czeliatyczki tenutarius villae Slonowicze cum praedio in distr. Prossoviensi sitae de iure suo et inscriptione sua obligatoria, sibi per Nicolaum Rey de Naglowicze super summam 3500 flor. inscriptam et super villa praefata Slonowicze obligatam facta, Nicolao Ligęza de Bobrek castellano Zawichostensi, capitaneo Biecensi et Zidaczoviensi cedit et pro eiusmodi iure transfuso satisfactus est, ad acta cancellariae regiae transportantur. MK 111, 210v-213. 1574 s. l. d. et m. Donatio perpetua sortium hereditariarum in villa Krzikawa parva in distr. Cracoviensi sita per nob. Michaelem et Stanislaum fratres germanos divisos Krzikawsczi filios olim Simonis Krzykawski gener. Valentino Kmitha de Wolia burgrabio arcis Cracoviensis, heredi in Sadowie et Bethkowicze facta est. Finis inscriptionis cum approbatione regiae et data deest. MK 111, 287v-290. 1574 s. l. d. et m. Recognitio Stanislai Herborth de Fulstin castellani Leopoliensis, capitanei Samboriensis et Drohobicensis, zupparii Russiae se 1000 flor. Stanislao Krassiczki de Sieczin dapifero Leopoliensi debere et soluturum esse sub vadio similis summae pro festo Trium Regum proxime venturo. Finis recognitionis cum approbatione regia et data deest. MK 111, 291v-293. 1574 s. l. d. et m. Cessio per Sebastianum a Mieliecz castellanum Cracoviensem de iure suo ac summis pecuniariis in et super 2 mensuris regalibus ex molendino Brzestensi extra muros et portam civilem Brzestensem versus Toruniam tendentem in fluvio Zgowiątka sito proventibus in personam Hieronimi a Mieliecz filii sui facta necnon advitalitas super praefatis mensuris regalibus eidem Hieronimo Mielieczki data, approbantur. MK 111, 365-365v. MK 112 1573 16 – 19 V (Wpisy dokumentów rady królewskiej); 1573 10 IX, 23 IX; 1574 24 II (wpisy dokumentów pergaminowych); 1574 27 II – 14 VI (wpisy dokumentów różnych). Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 185 + 1 nlb. Księga wpisów za kanclerstwa Walentego Dembińskiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 137

1573.05.16 In conv. gen. electionis novi regis sub Warszowia in campo ad villam Kamień, sab. in vig. Trinitatis (16 maii). Actus electionis Henrici ducis Andium, Borboniorum, Alvernorum etc., fratris Caroli regis Gallorum ex familia Valesiorum nati, concordibus suffragiis omnium statuum spiritualium et saecularium Regni et Magni Ducatus Lithuaniae in regem Poloniae. MK 112, 2-7. 1573.05.19 Pod Warszawą v wszi Kamionv, 19 maii. Litterae ad nobilitatem indicentes conventus particulares ad diem 1 sep. pro eligendis nuntiis idoneis ad comitia Regni coronationis Henrici regis electi ad diem 4 oct. annotanda necnon recommendantes praesentiam vexilliferorum omnium palatinatuum pro cohonestanda pompa funebri sepulturae Sigismundi Augusti regis defuncti ad diem 28 sep. celebranda. Idiomate Polonico scriptae. MK 112, 9v-10v. W Warszewie na walnim Seimie Coronnim,1573.05.20 Litterae omnium statuum in conventu electionis Henrici regis congregatorum, quibus contributiones pecuniarias ad excogitandas rationes defendendi Rempublicam propter imminentia bellorum pericula usque ad tempora eventus regis electi in Poloniam constituuntur et nuntii pro introducendo Henrico rege ad Cracoviam necnon dignitarii pro cohonestanda pompa funebri die sepulturae Sigismundi Augusti regis assignantur. Idiomate Polonico scriptae. MK 112, 7-9v. 1573.10.28 MK 112, 10v. Lutetiae Parisiorum in templo summo B. M. V., 1573.09.10 Statuta seu articuli tempore interregni in conventione ab ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae sanciti, sine data idiomate Polonico scripti, per Henricum electum regem lingua Latina confirmantur. MK 112, 12-17v. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali Divae Mariae, 1573.09.10 Pacta conventa inter ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ab una et nuntios Caroli regis Gallorum fratrisque sui Henrici nunc vero electi regis Poloniae ab altera partibus in comitiis electionis constituta, per Henricum electum regem confirmantur. MK 112, 17v-23v. Parisiis in templo Divae Mariae, 1573.09.10 Iuramentum Henrici electi regis ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae praestitum, quod omnia iura, libertates, immunitates, privilegia publica et privata ecclesiis, principibus, baronibus, nobilibus, civibus, incolis et quibuslibet personis cuiuscumque status et conditionis per reges Poloniae concessa necnon ab omnibus ordinibus tempore interregni sancita custodiet. MK 112, 24-25. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali B. M. V., 1573.09.10 Pacta conventa inter ordines Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae ab una et nuntios Caroli regis Gallorum fratrisque sui Henrici nunc vero electi regis Poloniae ab altera partibus in comitiis electionis constituta, per Carolum regem Gallorum confirmantur. MK 112, 25-31v. Lutetiae Parisiorum in ecclesia cathedrali Divae Mariae, 1573.09.10 Iuramentum Caroli regis Gallorum ordinibus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae praestitum, quod omnia pacta et conditiones per nuntios suos et Henrici fratris sui nunc electi regis Poloniae circa electionem Henrici in regem Poloniae constituta et in litteris confirmationis dictorum pactorum conventorum contenta adimplebuntur et observabantur. MK 112, 31v-32. Parisiis, 1573.09.23 Litterae fidei a Henrico electo rege ad archiepiscopos, episcopos, palatinos caeterosque dignitarios universamque nobilitatem Joanni a Zborow capitaneo Odolanoviensi, ab ordinibus ac Republica Regni Poloniae ad ferenda quaedam negotia Parisios misso et nunc ex Gallia Cracoviam revenienti, datae. MK 112, 10v-11. Parisiis, 1573.09.23 Instructio legationis a Henrico electo rege Poloniae ad status et ordines Regni Joanni a Zborow capitaneo Odolanoviensi data. MK 112, 11-12. 1574.02.18 MK 112, 33v. Cracoviae, 1574.02.21 MK 112, 33v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Iuramentum fidelitatis Henrico regi Poloniae coronato per proconsulem et consules civitatis Cracoviensis in loco publico ante praetorium circuli eiusdem civitatis, in praesentia consiliariorum nuntiorumque terrestrium ac omnium ordinum Regni et legatorum supremi pontificis, imperatoriae catholicae maiestatis multorumque regum et principum nuntiorum praestitum, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 112, 170-170v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Cessio villarum in capit. Samboriensi consistentium, videlicet Ozimina, Prussy cum praedio, Dubliany cum praedio, Suszicza, Linina, Strzelbicza, Wola Strzelbiczka, Welosniowa Wolia, Smolna, Zalukiecz, Opaka, Stronna, Podbusz, Jaszienicza, Nohoiowicze, Niedwiadza, Luzek, Bronnicza, Jakubowa Wola, Drozow, Bikow, Bilina et Tatary per Stanislaum Herborth de Fulstin castellanum Leopoliensem capitaneum Samboriensem et Drohobicensem, zupparium terrarum Russiae Petro Joanni Herborth de Fulstin filio suo facta confirmantur tum et ius advitalitatis super praefatis villis eidem Petro Joanni Herborth conceditur. MK 112, 168v-169v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Nobilitatio Matthaei Misziowski de Smilowa Wola in terra Ravensi, heredis in Przibislawicze, burgrabii arcis Cracoviensis, filii nob. olim Jacobi Misziowski et Catherinae Jarzeczka coniugum nepotis olim Nicolai Misziowski alias Wolski de Smilowa Wola, ad intercessionem Joannis Fierley de Dambrowicza palatini et generali capitanei Cracoviensis tum et insignis Jelita dicti eidem Mattaeo donatio. MK 112, 170v-172. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.22 Libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae civitati Crasnostaviensi concessae generaliter confirmantur. MK 112, 174-176. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.24 Castellanus Krzivinensis per evectionem Nicodemi Lękinski ad castellanatum Naclensem vacans Gabrieli Zlotkowski conceditur. MK 112, 32v-33, 34r. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Advitalitas super praefectura seu tenuta Lanczkorunensi Alberto Laski palatino Siradiensi conceditur. MK 112, 34-35. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Litterae pergameneae Sigismundi Augusti regis de data 1570, Warszoviae, 24 octobris, continentes in se privilegium advitalitatis super tenuta seu praefectura Loszicze in palat. Podlachiae sita et iam ante in certis summis pecuniariis Alexandro Hincza obligata, eidem Alexandro Hincza concessum, nunc praefato Hincza confirmantur. MK 112, 35-36v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Consensus eximendi advocatiam in oppido regio Częstochowa iacentem de manibus modernorum illius possessorum nob. Floriano Czieklinski et Annae filiae olim nob. Nicolai Krecza de Bobolicze, uxori suae, una cum advitalitate datur. MK 112, 54v-55v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.02.26 Actus commissarialis de data 1572, in loco differentiarum, f. 5 a. Pentecostes (22 maii), continens in se dislimitationem bonorum nemorum regalium ad capit. Cziechanoviensem et Rozanensem pertinentium ex una et bonorum nemorum Plodownicza Rupino nuncupatorum, hereditariorum Floriani Trambski a Noskowo capitanei Cziechanoviensis et Andreae Trambski a Noskowo capitanei Rozanensis ex altera parte, confirmantur. MK 112, 65-74. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Conservatio ad vitam Stephani Bielawski tenutarii Bolnicensis et Zabielnensis ac Dorotheae Czaszniczka coniugis eius in possessione tenutae regiae Zabielie una cum 12 laneis Jedeszlye et Gurbicze nuncupatis in palat. Podlachiae sitae. MK 112, 49-49v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Conservatio ad vitam Stephani Bieliawski capitanei Knyssynensis et Gonedzensis in possessione capitaneatuum sive tenutarum Knyssynensis et Gonedzensis. MK 112, 53-53v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Consensus eximendi villam Obrossin in distr. et capit. Leopoliensi iacentem de manibus Stanislai Slomowski archiepiscopi et capituli ecclesiae metropolitanae Leopoliensis Stanislao Karszawski sororino praefati archiepiscopi una cum advitalitate datur. MK 112, 53v-54v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.01 Consensus eximendi tabernam Napolna cum villagio Dereniowski tum et piscatione in lacum seu piscina Zalieczynski Staw appelata in capit. Trembowliensi sitam de manibus quorumvis modernorum possessorum gener. Gabrieli Rozen una cum advitalitate datur. MK 112, 85-86. Cracoviae, in conv. coronationis, 1574.03.01 Advitalitas super advocatia inn villa regia Wiszaticze in terra Praemisliensi sita gener. Andreae Blazewski et Catharinae, primarum nuptiarum olim gener. Nicolai Modzeczki, pro nunc vero secundarum nuptiarum praefati Andreae consorti conceditur. MK 112, 181v-182. 1Cracoviae in conv. coronationis, 574.03.02 Litterae ex actis castrensibus Leopoliensibus sub sigillo eiusdem officii capitanealis emanatae, de data 1573, in castro inferiori Leopoliensi, f. 5 a. Thomae ap. (17 dec.), continentes in se litteras papireas Nicolai Herborth de Fulstin capitanei Leopoliensis idiomate Polonico scriptas, de data 1573, in Lesko, 1 decembris, quibus dispositio ratione contractus arendae certorum proventuum ad civitatem Leopoliensem et oppidum Gliniany pertinentium cum Aaron Paris et Isaak genero Milcziney, Iudaeis Leopoliensibus facti pronuntiatur, nunc confirmantur. MK 112, 44-48. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Advitalitas super villa regia Czarna, vulgariter Siolo appellata una cum molendino in fluvio Brzozowa extructo ad eandem villam pertinente in praefectura Knyssynensi tenutae Stephani Bielawski tenutarii Knyssynensis, Gonedzensis et Bolnicensis sita, Paulo Kossakowski secretario regio et maioris cancellariae notario datur. MK 112, 51-52. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Advitalitas super villa regia Rudki Siolo una cum bonis Jeziorki in tractu Augustoviensi sita Paulo Kossakowski secretario regio et maioris cancellariae notario datur. MK 112, 52-52v. Cracoviae in comitiis Regni gen. inaugurationis, 1574.03.02 Consensus eximendi villam Węthwie in capit. Svecensi sitam de manibus, post mortem nob. Michaelis Thopolinski illius advitalis possessoris, modernorum possessorum, gener. Mathie Bedlinski Kosz una cum advitalitate datur. MK 112, 56v-57v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.02 Omnes libertates, iura, privilegia immunitatesque, tam per Hungariae, quam per Poloniae reges 13 oppidis regiis Scepussiensibus concessae, ad intercessionem Nicolai Maczieiowski de Maczieiowicze palatini Lublinensis et Joanni Maczieiowski succamerarii Sandomiriensis capitaneique Scepussiensis pro spectabili Stephano comite de Iglo, proconsule praefatorum 13 oppidorum confirmantur. MK 112, 58-60. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.04 Testamentum ven. olim Joannis Podlodowski heredis in Oblasz et plebani in Drohobycz, in charta papirea idiomate Polonico scriptum, sub titulo et sigillo ven. Martini Izdbienski de Russiecz archidiaconi Posnaniensis, custodis et vicarii in spiritualibus ac officialis generalis Cracoviensis, de data 1568, Cracoviae 9 augusti emanatum, ad supplicationes Annae Podlodowska sororis praefati testatoris, relictae viduae olim Kiliani Lukowski executoris testamenti, confirmatur. MK 112, 36v-40v. Cracoviae, 1574.03.08 Munus secretari regii Matthaeo Misziowski heredi in Przibislawicze, burgrabio arcis Cracoviensis, datur. MK 112, 172v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.09 Mandatum ad Joannem Mniszek de Magna Kunczicze capitaneum Crasnostaviensem, ut privilegium olim Sigismundi Augusti regis, sine data, de Iudaei Crasnostaviensibus tum et alia privilegia et decreta regia in commitiis coronationis regiae communitati oppidi regii Crasnostaviensi confirmata, in toto conservat. MK 112, 180v-181. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.09 Decreta bina: 1) decretum iudicii assessorialis sub titulo Sigismundi Augusti regis de data 1554, Vilnae, 4 decembris, in pergameno scriptum, inter incolas Dzierszkovienses actores ab una et cives Crasnostavienses citatos parte ab altera, occasione podvodarum ferendarum latum; 2) decretum Sigismundi Augusti regis de data 1540, Cracoviae, sab. a. Carnisprivii (7 feb.), quo sententiatur, ut oppidani Crasnostavienses aut pecunias marcas 12 ab oppidanis Hrubiessoviensibus tollant, aut ipsis 10 marcas darent adobeundas podvodas, vel saltem hoc onus podvodarum prout et ipsi Hrubiessovienses subeant, in acta castrensia Crasnostaviensia anno 1569, f. 4 p. dom. Reminiscere (25 feb.) inscriptum, nunc oppidanis Crasnostaviensibus confirmantur. MK 112, 176v-180. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.12 Conservatio ad vitam Jacobi Zaleski notarii thesauri curiae olim Sigismundi Augusti regis tum et Annae coniugis ipsius in possessione praefecturae Piassecensis. MK 112, 60-61. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.15 Libertas incolis oppidi regii Clodawa in terra Lanciciensi siti ab omnibus contributionibus et exactionibus vulgariter szosz dictis necnon a podvodis ac teloneis, censu tantum ex agris excepto, ad decursum 6 annorum ratione conflagrationis datur. MK 112, 55v-56v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Consensu cedendi ius super certas sortes tertiae mensurae in molendinis Kamienny et Dembny extra mures Cracovienses sitis tum et super certam partem census ex macellis laniorum Cracoviensium provenientis per gener. Jacobum, Sebaldum, Severinum filios et Lucretiam filiam olim Jacobi Bonar de Wonowicz ex nob. Lucretia uxore sua procreatos, in personam spectabilis Stephani Haller consulis Cracoviensis necnon conservatio eiusdem Stephani Haller in possessione dictarum sortium. MK 112, 61-61v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.16 Conservatio ad vitam gener. Georgii et Anselmi fratrum germanorum Branth tum et relictae viduae olim Friderici Branth in possessione villae regiae Mikolaiki in palat. Mariemburgensi sitae. Defuncta vero aliaqua ex dictis personis extunc sors illius ad regem devolvetur. MK 112, 64-65. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.03.16 Consensus cedendi villas regias Lieszniowicze et Wierzbicza in terra Chelmensi et palat. Russiae sitas per Nicolaum, Stanislaum et Hieronimum fertres germanos Czizowskie in personam Sigismundi Czizowski una cum advitalitate datur. MK 112, 84-85. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.03.22 Immunitas a teloneis ad exigendos 100 boves e Regno singulis annis, inhaerendo simili immunitati ad exigendos 50 boves per olim Sigismundum Augustum regem Venceslao duci Thesinensi concessae, eidem duci ad vitam conceditur. MK 112, 49v-50v. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.03.22 Privilegium super 12 bancos salis ex zuppis Cracoviensibus singulis annis accipiendos, inhaerendo simili privilegio super 6 bancos salis per olim Sigismundum Augustum regem Venceslao duci Thesinensi concesso, eidem duci ad vitam conceditur. MK 112, 50v-51. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Duo fora annualia, unum pro festo s. Trinitatis (6 iun.), alterum pro festo s. Andreae (30 nov.) celebranda in civitate regia Camieniecz in terra Podoliae sita instituuntur. MK 112, 61v-62v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Omnes libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae civitati regio Parczoviensi concessae generaliter confirmantur. MK 112, 62v-64. W Crakowie na seymie coronacziey, 1574.03.23 W Crakowie na seymie coronacziey, we wtorek po niedzieli Szzodopostney. Libertas incolis oppidi regii Lubomla a teloneis mostowe et grobelne nuncupatis, finitimo tantum expepto, inhaerendo priori privilegio olim Sigismundi Augusti regis super eandem libertatem, hinc non ingrossato, confirmatur. Idiomate Polonico scripta. MK 112, 79-80v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.23 Forum annuale pro festo conversionis s. Pauli ap. (25 ian.) celebrandum in civitate regia Wartha in distr. Siradiensi sita instituitur. MK 112, 80v-81. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.30 Litterae papireae Sigismundi Augusti regis idiomate Polonico scriptae, de data 1569, w Knissinie, 19 novembris, continentes in se donationem possessionis praefecturae silvarum regiarum Bielscensium Stanislao Troianowski, post mortem Christophori Troianowski vacantis, confirmantur. MK 112, 77-79. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1569, Lublini in conv. Regni gen., 5 aprilis, confirmantes nob. Nicolao Wąsz advocato Mielnicensi: 1) litteras papireas ex actis terrestris Mielnicensibus de data 1508, in Mielnik f. 2 p. Bartholomei (28 aug.) sub sigillis officialium terrestrium emanatas, continentes in se privilegium Alexandri magni ducis Lithuaniae de data 1501, in Mielnik, f. 6 p. Michaelis (1 oct.), super erectionem advocatiae in oppido Mielnik in terra Podlachiensi sito circumspecto Nicolao Richlik oppidano Mielnicensi concessum; 2) litteras annexas Dimitri Sapia revisoris regii terrarum Podlachiae idiomate Polonico scriptae, de data 1562, w Mielniku, 30 aprilis, super commutationem laneorum ad advocatiam Mielnicensem pertinentium Stanislao Zacisza advocato Mielnicensi datas, nunc nob. Cipriano Basilico possessori hereditario eiusdem advocati confirmatur. MK 112, 41-44. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.03.31 Planities in fundo villae regiae Porąpka inferius novae fossae sub monte Bukowiecz appellato, incipiendo a torrente vulgo potok Glęboki Cziekączy dicto, in quo extructus est pons, ad limites bonorum Czaniecz nob. Victorini Brodeczki hereditariorum et a monte Bukowiecz ad fluvium Sola una cum libero usu tam rippae quam fluvii eiusdem Sola, in recompensationem et contentationem extructionis per eum ipsum Brodeczki novae fossae in fundo villae suae Czaniecz et derivationis aquae ex fluvii Sola in evidentem utilitatem piscinarum capitaneatus Oswienczimensis eidem Victorino Brodeczki perpetuo datur. MK 112, 107-110. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.01 Advocatia in oppido regio Augustow in terra Podlachiae sito, paucis ante annis de nova radice locato, continens in se aream in foro eiusdem oppidi, Golaszcewski Placz vulgo appellatam agrosque in loco Zarnow vocato in singulis 3 campis 3 mansos sive laneos mensurae Culmensis consignatos tum et potestas causas iuris Maidemburgensis per advocatum iudicandi necnon exemptio advocati ab iurisdictione officialium regiorum nob. Joanni Gąsziorowski satelliti et custodi corporis regii olim Sigismundi Augusti regis conceditur. MK 112, 120-121v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.02 Relaxatio regia bannitionis, proscriptionis e Regno, declarationis infamiae, confiscationis bonorum ac damnationis morti fam. Casparis Trusaldo civis Bergamiensis insimulati de caede nob. olim Christophori Borowski per quendam Tomam Manso patrata tum et ab officio capitaneali castri Cracoviensis infamem declarati. MK 112, 83-84. Cracoviae in comitiis coronationis, 1574.04.02 Conservatio monasterii fratrum ordinis praedicatorum ecclesiae s. Michaelis in civitate regia Brzestensi siti, annis transacti contagione aeris pestiferi, in pacifica possessione molendini Siestrzechowski dicti, per olim Vladislaum et Casimirum reges eidem monasterio in certis pecuniarum summis obligati, ad vitae Henrici regis tempora. MK 112, 96-96v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.02 Litterae binae: 1) Alexandri regis de data 1502, Cracoviae, f. 5 p. conversionis s. Pauli ap. (27 ian.), continentes in se inscriptionem summae 60 marc. super villa regia Makarow tartarica hactenus deserta, in terra Camenecensi et distr. Smotricensi sita, circumspecto Donisch Holubieiowicz Armeno de Kamieniecz pro servitiis occasione reparationis castri et civitatis Camenecensis praestitis factam; 2) Witoldi magni ducis Lithuaniae de data 1386, w Braslawli, 15 augusti, idiomate Ruthenico conscriptae ac in alphabetum Latinum versatae et redactae, quibus summa 1200 marc. monetae in terris Podoliae usitatae super eadem villa Makarow quodam Siemiano inscribitur, nunc ad supplicationes nob. Lesko, Sieniko, Fedor et Hricko fratrum germanorum Loyowskich confirmantur. MK 112, 97v-100. Cracoviae, 1574.04.06 Consensus eximendi villam Dembowiecz in capit. Brzeznicensi sitam de manibus successorum olim Joannis Dembowieczki, illius ultimi possessoris Casparo Zebrzidowski palatino Calisiensi et Annae de Zakliczyn coniugi suae una cum advitalitate datur. MK 112, 86-87. Cracoviae, 1574.04.07 Pensio annua, videlicet 2 partes ex censu per Judaeos Leopolienses singulis annis pro festo s. Martini in summa 200 flor. solvendo Joanni Bieikowski dapifero Premisliensi ad vitam datur. Cuiusque census pars unam olim nob. Baltassar Rambiemski, alteram ab ultima eius quietatione retentam Joannes Lesniowski pocillator terrae Leopoliensis, tertiam ad vitam gener. Bobrowniczki ab olim Sigismundo Augusto rege habuerunt. Post decessum ipsius Bobrowniczki praefatus Joannes Bieikowski totum censum tollet. MK 112, 87v-89v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.07 Litterae ternae papireae Sigismundi Augusti regis sine data, hic non ingrossatae primae continentes in se donationem seu provisionem 1000 flor. fam. Matthaeo Scherping ratione servitiorum in rebus bellicis maritimis per eum ipsum praestitorum factam, alterae in et super certa summam pecuniariam per eundem Matthaeum eximendam, ternae continentes in se contractum seu concordiam divisionis 3 navium in mari a 3 capitaneis maris, videlicet Martino Fibrandt, Josepho Heltbergk et Joanne Nering, Narva redeuntium captarum, inter hon. Mauritium Schefhen ab una et Matthaeum Scherping ac Wolffium Mockebek ab altera partibus initam, ipsi Matthaeo Scherping custodiae maris praefecto confirmantur. MK 112, 93-93v. Cracoviae in conv. gen. Regni coronationis, 1574.04.07 Immunitas a solutione teloneorum in Regio consistentium a mercatoribus etiamque a bobus, teloneo finitimo et limitaneali tantum excepto, per olim Sigismundum Augustum regem incolis oppidi Tarnopolie in terra Haliciensi siti, hereditarii olim Joannis comitis a Tarnow castellani Cracoviensis concessa, nunc dictis oppidanis, subditis vero Janussi, Constantini, Alexandri, Elisabeth et Catharinae filiorum et filiarum olim Sophiae de Tarnow, coniugis Constantini ducis Ostrogiensis palatini Kiioviensis confirmatur. MK 112, 122v-123v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.12 Litterae Vladislai regis, sine data, super libertatem a solutione teloneorum ab omnibus rebus et mercantiis in Regno civitati Tarnoviensi, hereditariae Joannis de Tarnow palatini Cracoviensis concessa necnon litterae Sigismundi Augusti regis etiam sine data confirmantes hoc privilegium, ad petitionem Constantini ducis in Ostrog palatini Kiioviae, marsalci terrarum Volhiniae, capitanei Vladimiriensis, nunc domini hereditarii dictae civitatis generaliter confirmantur. MK 112, 142-143v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Libertatio ad vitam domus lapideae Jost Schilingowska dictae in circulo civitatis Cracoviensis, inter domos fam. olim Joannis Raczek ex una et Andreae Fogelweder scabini iuris supremi partibus ex altera sitae, Alberti Padniewski capitanei Diboviensis propriae ab omni iurisdictione civili tum et ab omnibus censibus, contributionibus et exactionibus tam regiis quam civilibus Cracoviensibus persolvendis necnon incorporatio eisdem domos iurisdictioni terrestris Cracoviensi et libertati nobilium Regni. MK 112, 92-93. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Actus commissarialis de data 1572, in curia scultetiae in villa Volia Pisniczka, f. 4 p. dom. Conductus Paschae (16 apr.). continens in se exemptionem simulque taxationem pro summa 1202 marc. 24 gr. advocatiae seu scultetiae in villa Pisnicza Wolia in capit. Sandomiriensi sita de manibus Gregorii patris et Joannis filii Studzienski illius advocatiae modernorum possessorum, vigore consensus olim Sigismundi Augusti regis de data 1569, Knissini, 18 novembris in et super redemptionem per Andream Firley de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem omnium advocatiarum et scultetiarum in capit. Sandomiriensi continentium factus, confirmatur. MK 112, 100-107. Cracoviae in conv. Regni gen., 1574.04.14 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1553, Cracoviae dom. Palmarum (26 mar.), confirmantes litteras Casimiri regis de data 1491, in Radom, dom. a. Matthaei ap. (18 sep.), quibus potestas liberae electionis advocati Ruthenorum in civitate regia Camieniecz in Podolia tum et iurisdictio eiusdem advocati iuxta tenorem statutorum et consuetudinum Ruthenicorum necnon exemptio ab iurisdictione dignitariorum et officialium regiorum communitati eorundem Ruthenorum Camenecensium conceditur, nunc confirmantur. MK 112, 110-113v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Articuli contubernii funificum vulgo powroznikow civitatis Cracoviensis sine data, idiomate Polonico scripti confirmantur necnon facultas divendendi res ad artificium funificum Cracoviensium pertinentes in hac civitate tam tempore nundinarum quam extra nundinas eidem contubernio conceditur. MK 112, 127v-132v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Actus commissarialis de data 1572, in villa Zbigniew, 16 iunii in causa exemptionis simulque taxationis advocatiae seu scultetiae in villa regia Zbigniew in capit. Sandomiriensi sita de manibus Catharinae de Tarnowiecz Gnoienska, Cristinae de Tarnow relictae viduae olim nob. Stanislai Lipniczki, Annae de Lipnik Kliszowska relictae viduae olim Joannis Kliszowski et Catharinae de Lipnik Hulinska consortis gener. Petri Hulinski per Andream Firley de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem pro summa 918 marc. 38 gr. factus, confirmatur. MK 112, 132v-141. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.14 Advitalitas super bonis Skorzeczino, Sokolowo et Mokownicza in distr. Gnesnensi ad monasterium Landensem pertinentibus per Joannnem Wyssoczki abbatem Landensem Stanislao Wyssoczki castellano Landensi post eorundem bonorum conflagrationem concessa confirmatur. MK 112, 141-142. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.14 Arendatio ad vitam tenutae Lubomliensis cum proventibus thesauro regio pertinentibus Joannis Dembienski capitaneo Lubomliensi, filio Valentini Dembienski de Dembiany supremi cancelarii tempore Sigismundi Augusti regis et Catharinae de Jakubowicze coniugi suae. Quarta pars ex proventibus praefatae tenutae in summa 1000 flor. ad thesaurum Regni pro defensione Reipublice quotannis inferatur. MK 112, 143v-145. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.15 Donatio perpetua areae desertae in monte sub castro Leopoliensi superiori, penes viam publicam ex civitate Leopoliensi ad castrum tendentem, ex opposito curiae Hieronimi Sieniawski castellani Camenecensis et inter curiam Nicolai a Mieliecz palatini Podoliae ex una ac fam. Gasparis suburbani Leopoliensis partibus ex altera sitae Baltassar Ozga vicecapitaneo Leopoliensi. MK 112, 87-87v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.15 Concessio construendi 2 macella vulgariter jathki dicta, aliis macellis civilibus Casimiriensibus adiungenda tum et libertas a solutione census per spatium 4 annorum prov. Gregorio Zego civi et lanioni Casimiriensi datur. Quis macellis construendis officinam lanionariam exercere, pecora mactare carnesque divendere et loca 2 libere vulgariter volniki nuncupata ad ea macella per seniores lanionum assignanda praefatus Zego utifruere potuerit. MK 112, 95-96. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.15 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1571, Warschoviae, 20 maii, quibus omnes libertates, iura, privilegia, praerogativae et immunitates per rege civitati Leopoliensi concessae et per communitatem civium et suburbanorum Polonorum ecclesiae Romanae eiusdem civitatis usitatae communitatis Ruthenorum Leopolsiensium enumeratae conceduntur, nunc confirmantur. MK 112, 113v-118v. Cracoviae in comitiis Regni gen. coronationis, 1574.04.16 Constitutio locationis in arendam capitaneatus Novae Civitatis Corczin pro Nicolao a Mielecz palatino Podoliae et capitaneo ab anno 1572 praefati capitaneatus Novae Civitatis Corczin atque Grodecensi tum et ordinatio occasione summae 1000 flor. fisco regio singulis annis solvendae. MK 112, 123v-126. Cracoviae in comitiis Regni gen. coronationis, 1574.04.17 Locatio in arendam ad vitam capitaneatus Novae Civitatis Corczin Nicolao a Mieliecz palatino Podoliae capitaneoque Novae Civitatis Corczin et Grodecensi sub certa pensione pecuniaria singulis annis ad thesaurum regium solvenda datur. MK 112, 89v-91. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Omnes libertates, iura, privilegia et immunitates per reges Poloniae oppido regio Polaniecz concessae generaliter confirmantur. MK 112, 81v-83. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Litterae Sigismundi Augusti regis, hic non ingrossatae, de data 1571, Warschoviae, f. 2 p. Matthiae ap. (26 feb.), quibus concessio construendi 2 macella vulgariter jathki nuncupata, aliis macellis civilibus Clepardiensibus adiungenda Catharinae relictae viduae olim Joannis Kossarz civis et lanionis Clepardiensis, nunc vero Valentini Radotha civis et lanionis Varssoviensis uxori data est, confirmantur. MK 112, 94-95. Cracoviae, 1574.04.20 Advitalitas super villis Kazom et Grocholie in capit. Zacroczimiensi sitis, morte olim Matthiae Chąndzinski tenutarii Blonensis et earundem villarum ultimi possessoris vacans Joanni Konieczki magistro curiae Annae infantis Regni capitaneoque Nurensi et Ostroviensi ac Annae de Przeramb uxori eius datur. MK 112, 97-97v. Cracoviae in conv. Regni gen. coronationis, 1574.04.20 Venditio in vim redemptionis alias na wyderkoff census annui 14 marc., pro summa principali 350 marc., fam. Erasmo Czeczothka consuli, Joanni Lang scabino civitatis Cracoviensis et Petro Kuncza Niklowicz senioribus seu provisoribus et rectoribus fraternitatis altaris tituli Assumptionis B. V. M. supremi chori in ecclesia parrochiali B. V. M. in circulo Cracoviensi fundati, pro ven. Stanislao Czeczothka moderno praefati altaris altaristae et successoribus illius venditi atque in et super villa Thomaskovicze cum praedio in distr. Cracoviensi sita gener. Christophori Gosławski de Bebelno hereditaria inscripti, ad petitionem praefati Christophori Goslawski approbatur. MK 112, 126-127v. Cracoviae in conv. gen. coronationis, 1574.04.24 Iura, privilegia et libertates ab omnibus solutionibus, vexationibus, exactionibus, servitiis, laboribus, oneribus, stationibus necnon a collecta poradlne sive sep appellata per reges et principes Poloniae subditis et colonis monasterii Trzemesznensis concessae generaliter confirmantur. MK 112, 161-162. W Crakowie 1574.04.26 W Crakowie na seymie walnym coronnym, w poniedzialek po s. swiętego Woycziecha biskupa. Recognitio debiti 350 flor. Hung. et alterae summae 192 flor. Pol. per Joannem Bogusz succamerarium Lublinensem Ostaphio Wolowicz castellano Trocensi et vicecancellario Magni Ducatus Lithuaniae facta; casu non restitutionis praefati debiti in termino assignato – sine beneficio iudicandi, approbatur. Idiomate Polonico scripta. MK 112, 74-76. Cracoviae, 1574.04.28 Adiunctio villarum Bronowo, Bozeiowo, Calinowo, Ruda et desertae Dybly tenutae Petri Graiewski capitanei Visnensis ad capitaneatum Visnensem tum et conservatio ad vitam eiusdem capitanei in earundem possessione. Defuncto tamen capitaneo praefatae villae in capitaneatu Visnensi relinquent. MK 112, 91-91v. Cracoviae in conv. coronationis, 1574.04.30 Conservatio ad vitam Petri Graiewski succamerarii Zacroczimensis et capitanei Visnensis in possessione et integro usufructu capitaneatus Visnensis. MK 112, 122-122v. Cracoviae, 1574.05.01 Iudicia et decreta omnium terrarum Regni et praesertim terrarum Russiae per modum confoederationum vulgo capturi vocata, tempore interregni celebrata et lata, de quibus nulla inter nobiles conversia hucusque existit, roborum firmitatis habeantur tum et pro executione ad capitaneos iuxta usitatum iuris processum remittantur. Causae vero in eisdem iudiciis inchoatae neque adhuc iuxta iuris formae finitae ad forum competens relegantur. Caeterum, illa iudicia et acta, de quibus inter nuntios et incolas terrarum non covenit controversia, coram regio agitabantur. Nominatim vero inter incolas terrarum Plocensis, Visnensis et Lomsensis necnon decretum contra Joannem Tarło castellanum Radomiensem et capitaneum Pilsnensem ad instantiam gener. Stanislai Strzechowski, ab iudicio Praemisliensi, cui praefatus castellanus Radomiensis non subiacebat, latum uti illegitimum cassetur talesque omnes actiones ad forum competens remittantur, declaratur. MK 112, 151-152. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1552, in civitate nostrae Gedanensi, f. 2 p. Bartholomaei (29 aug.), continentes in se immunitatem ab excipiendis hospitibus domus fam. Sebastiani consulis Casimiriensis in circulo civitatis regiae Casimiriensis iuxta Cracoviam, in acie plateae Vieliciensis sitae, coronationis tantummodo et nuptiarum solemnitatibus exceptis, nunc in acta cancellariae regiae inscribuntur. MK 112, 172v-173. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1564, Warszoviae, sab. a. dom. Misericordia (15 apr.), continentes in se immunitatem ab excipiendis hospitibus domus fam. Joannis Jakubussowicz scabini Casimiriensis in civitate regia Casimiriensi iuxta Cracoviam, in platea Cracoviensi inter domos heredum olim Stanislai Losek et Joannis Polanowski consulis Casimiriensis sitae, nunc in acta cancellariae regiae inscribuntur. MK 112, 173v-174. Cracoviae, 1574.05.05 Consensus redimendi tabernam in villa Sarzina in capit. Lezaiscensi sita de manibus successorum lab. olim Msczesz, eiusdem tabernae modernorum possessorum fam. Alberto venatori et uxoris suae una cum advitalitate datur. MK 112, 148-149. Cracoviae, 1574.05.05 Venditio census annui 10 flor. pro vestiendis pauperibus in vim reemptionis alias na wyderkaff pro summa 200 flor. per fam. Joannem Hul civem Casimiriensem, in domo ipsius murata Casimiriae in platea Vieliciensi sito, capitulo ecclesiae collegiatae s. Floriani in Kleparz absque consensu regio facta confirmatur et hoc census immunitati ecclesiasticae incorporatur. MK 112, 149-149v. Cracoviae, 1574.05.05 Actus exemptionis capitaneatus Crusvicensis cum castro et oppidis Cruswicza et Gembicze de manibus Elisabeth, Annae et Hedvigis filiarum minorennium olim Stanislai Oporowski, capitanei Crusvicensis, eiusdem capitaneatus pro tunc possessorum Martino Falęczki succamerario Siradiensi vigore consensus per eum ipsum ab olim Sigismundo Augusto rege habiti una cum libera de eodem capitaneatu ac de iurisdictione capitaneali cessione facta, confirmatur. MK 112, 165-166. Cracoviae, 1574.05.06 Conservatio ad vitam nob. Joannis Kozlowski et Emerentia Kliczewska coniugum in possessione advocatiae cum 6 cmethonibus in villa regia Zagorzicze in distr. Pilsnensi sita, ipsis coniugibus per olim Sigismundum Augustum regem in contentatione pro villa hereditaria Rudno ad praefecturam Niepolomicensem vendita concessae. MK 112, 146-147. Cracoviae, 1574.05.10 Libertatio nob. Pauli Kochanowski a praestandis hospitiis in bonis suis in civitate Mariemburgensi sitis ad vitae eius tempora confirmatur. MK 112, 147-147v. Cracoviae, 1574.05.10 Arendatio ad vitam oppidi Skala cum villis eo pertinentibus per conventum monasterii virginum monialium s. Andreae in civitate Cracoviensi situm Jacobo Dembienski capitaneo Czorstinensi secretarioque et aulico regio anno 1572, f. 2 p. Trinitatis (2 iun.) facta, confirmatur. MK 112, 147v-148. Cracoviae, 1574.05.12 Litterae Constantiae neptis Casimiri regis, olim ducissae Glogoviensis, nunc vero abbatissae et conventus coenobii monialium sub habitu et professione s. Francisci confessoris et sub ordine s. Clarae virginis in oppido Antiqua Sandecz hereditario illius coenobii, de data 1357, in curia nostra, 4 kal. maii, f. 6 (28 apr.), quibus civibus praefati oppidi Antiqua Sandecz libertas, sicut ab antiquo habuerunt et pro nunc cives Novae Civitatis Sandecz iure Magdeburgensi utuntur, data est, nunc dictis oppidanis Antiquae Sandecz una cum liberatione eorundem oppidanorum ac incolarum villae illorum Czygonowicze ab indebitis angariis per administratores bonorum praefati coenobii contra privilegia imponitis, confirmantur. MK 112, 155-157. Cracoviae, 1574.05.12 Pensio annua 500 flor. ex capitaneatu Augustoviensi et Raigrodensi, tenutae Martini Dulski gener. Sigismundo Rozen de Lęka ratione meritorum militarium ad vitam assignatur. MK 112, 157-158. Cracoviae, 1574.05.12 Consensus redimendi villam regiam Wierzbie in palat. Cracoviensi sitam, quam villam olim Martinus Karwiczki dapifer terrae Sandomiriensis et aulicus Sigismundi Augusti regis in certa veteri pecuniarum summa iure advitalitio possidebat, de manibus illius successorum gener. Stanislao Olszewski burgrabio arcis Cracoviensis una cum advitalitate datur. MK 112, 158-159. Cracoviae, 1574.05.15 Venditio tabernae Ryczywol ante oppidum Bochnia ad praefecturam Krzeczoviensem pertinens per quendam Sebastianum Burzinski de Burzin illius possessorem nob. Alberto Kaluski absque consensu regio facta confirmatur et advitalitas super eadem taberna Annae et Luciae, orphanis praefati Alberti Kaluski ex Lucia Bostowna procreatis, ex clementia regia datur. MK 112, 145-146. Cracoviae, 1574.05.18 Libertatio domus seu curiae abbatialis in civitate regia Casimiriensi in platea Judeorum penes cimeterium ecclesiae Corporis Christi sitae, Petri Borowski abbatis et conventus monasterii Sczyrzicensis propria, ab oneribus et iurisdictione castrensi ac civili Casimiriensi tum et a contributione publica sosz vulgo dicta necnon incorporatio eiusdem domus praerogativae nobilium Regni. MK 112, 152-152v. Cracoviae, 1574.05.24 Conservatio ad vitam Annae Szidlniczka consortis gener. Jacobi Borowski in possessione advocatiae et molendini Zambroviensis et villae regiae Budne, quo simili iure advitalitatis maritus illlius gaudet, una cum libera facultate incidendi lignorum pro usu ipsorum maritorum ad advocatiam Zambroviensem in nemoribus Czerwony Bor et Malyschowa ad villam vero Budne in borris Zaganicza ad tenutam Ostrolączensem pertinentibus tum et cum libera piscatura piscium in piscina Zambroviensi. MK 112, 149v-151. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1567, Knischini, 7 septembris, quibus Valentino Dembienski de Dembiany cancellario Regni et Barbarae Goslawska de Bebelno, coniugibus, ius advitale super tenuta seu praefectura Vartensi post eius redemptionem de manibus successorum olim Joannis Lutomierski castellani Siradiensis, thesaurarii curiae regiae, capitanei Lanciciensis et Radomiensis conceditur, nunc vero his coniugibus confirmantur. MK 112, 153-155. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1568, Varschoviae, 15 octobris, continentes in se ius advitalitatis super tenutam seu praefecturam Jassieneczensem Mathiae Zalinski praefecto cubiculi regii, capitaneo Przedboriensi, Jassienecensi, Mscziboviensi, Zizmuriensi ac Tolkmitensi et Sophiae Tassiczka de Luczlawicze coniugibus concessum, ad supplicationes eorundem coniugum confirmantur. MK 112, 159-161. Cracoviae, 1574.05.28 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1569, Lublini, f. 2 a. Laurentii (8 aug.), continentes in se ius advitalitatis super toto capitaneatu Przedboriensi Mathiae Zalinski praefecto cubiculi regii, capitaneo Jassienecensi, Mscziboviensi, Zizmuriensi ac Tolkmitensi et Sophiae Tassiczka de Luczlawicze coniugibus, post eiusdem capitaneatus iam pridem exemptionem de manibus Joannis Lezenski pro summa 3138 flor. 25 gr. et post redemptionem advocatiae oppidi Przedborz ac villarum Policzko, Starawieszy, Zeleznicza et minerae ad eundem capitaneatum pertinentium, de manibus successorum olim Nicolai Kazanowski pro summa 1500 flor., concessum, nunc ipsis coniugibus confirmantur. MK 112, 162-164v. Cracoviae, 1574.06.02 Litterae Sigismundi Augusti regis de data 1564, Varschoviae, 24 aprilis, mandantes exactoribus teloneorum et eorum notarii, ut immunitatem a solutione omnium teloneorum pontalium et aggeralium, teloneo novo excepto, communitati civitatis regiae Parczoviensi ab olim Sigismundo rege concessam et in conventu Regni comprobatam conservent, ad supplicationes praefati communitatis confirmantur. MK 112, 118v-120. Cracoviae, 1574.06.07 Quietatio Nicolai Zaporski tenutarii villae regiae Wroczonka in capit. Sanocensi sitae de satisfactione pro summa 400 flor. per Joannem Zaborowski praepositum Sandomiriensem et secretarium regium facta, confirmatur. MK 112, 76v-77. Cracoviae, 1574.06.07 Libertas a contributione sosz dicta, a podwodis, teloneis, censibus, stationibus et aliis oneribus civibus oppidi regii Bielsko in terra Podlachiae siti, per ignis voraginem damna passis, ad decursum 4 annorum conceditur. MK 112, 166-166v. Cracoviae, 1574.06.14 Donatio ad vitam villae Niwkowo in capit Visnensi sitae gener. Paulo Kossakowski secretario regio et notario maioris cancellariae. MK 112, 167-167v. Cracoviae, 1574.06.17 Decretum iudicii assessorialis in libris decretorum regiis existens, de data 1574, Cracoviae, f. 6 a. dom. Trinitatis (4 iun.), ex appellatione a sententia iudicii supremi arcis Cracoviensis devolluta prolatum, in causa, primum coram iudicio advocatiali civitatis regiae Chenczinensis inter nob. Annam Jassienska tenutricem villae civilis Polikno, actricem et hon. Sophiam Biernathowa viduam ac prov. Jacobum mensatorem, ipsius viduae mariti olim Bernardi fratrem, citatos occasione debiti 112 flor. agitata, ad acta inscriptionum Metricae inscribitur. MK 112, 48-49. Cracoviae, 1574.06.18 Surrogatio Stanislao Gostomski castellano Sochaczoviensi et capitaneo Ravensi, uti viciniori loci capitaneo in iurisdictionem Andreae Dembowski castellani Siradiensis et capitanei Lanciciensis, in causis iure confoederationis tempore interregni coram officio castrensi Lanciciensi a nob. Stanislao Otha et Petro Lutomierski ex vi obligationis pro debito 2000 flor. et alio usuque denegato in bonis oppidi Brzezini Nicolai Malachowski castellani Spicimiriensis obligatoriis inscripto motis, ratione iniuriarum in hoc processu commissarum conceditur. MK 112, 167v-168v. Cracoviae, 1574.06. Deputatio ministerialis terrestris ad intromittendum gener. Paulum Kossakowski secretarium regium, vigore iuris a rege habiti, in possessionem villae Czarna et molendini in fluvio Brzozowa extructi in capit. Knyszynensi et villae Niwkowo in capit. Viznensi sitarum. MK 112, 166v-167. 1488-1498 s. l. d. et. m. Litterae Friderici [episcopi] electi Cracoviensis, sine fine et data [1488, 21 maii – 1489, 25 ianuarii] continentes in se litteras Casimiri regis de data 1487, Cracoviae, f. 3 in octavas Assumptionis B. V. M. (21 aug.), quibus Dobeslao de Kurozwanki palatino Lublinensi consensus fundandi beneficium ecclesiasticum in et super balneo ipsius hereditario murato in civitate Cracoviensi retro domum abbatis Thinecensis sito una cum toto balnei eiusdem censu septimanatim provenire consueto, pro sustentatione 2 altaristarum altaris novae fundationis in ecclesia cathedrali Cracoviensi datur, [nunc in acta cancellariae inscribuntur]. Finis litterarum deest. MK 112, 182-184v. Cracoviae, 1574.06.01 Cessio iuris super tenutam domus sub arce Cracoviensi sitae, Rhurhaus vuldo nuncupatae, cum stabulo in portico tum et super summam 400 flor., quam summam, antea fam. olim Hanus chirurgus Sigismundi Augusti regis et Barbarae, uxoris ipsius, in aedificationem eiusdem domus vigore taxationis certorum revisorum factae et per olim Sigismundum Augustum regem dictae domui inscriptae et incorporatae exposuerant, per ven. Petrum de Posnania medicinae doctorem et canonicum Cracoviensem Dominico Alamani dapifero Lublinensi et praefecti coquinae regiae facta confirmatur necnon advitalitas praefato Dominico conceditur. MK 112, 210v-212. MK 113 1574 6 IV – 18 VI; 1576 5 V – 1577 11 V. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Grzbiet oderwany. K. 2 nlb 1 – 617. Brak k. 277 – 284. Księga wpisów za podkanclerstwa, a następnie kanclerstwa Piotra Wolskiego.

MRPS VI

Mikrofilm: 138

Cracoviae, 1574.04.06 Litterae officii castrensis Crasnostaviensis de data 1572, in castro Crasnostaviensi, f. 6 a. Matthaei (20 sep.), continentes in se inscriptionem 2000 flor. debiti per Hieronimum Sieniawski a Sieniawa castellanum Camenecensem, capitaneum Haliciensem et Colomiensem, heredem villae Waniow in distr. Drohicensi iacentis Barbarae Gizanka Woroniecka filiae olim Joannis Giza consulis Varssaviensis in et super villis suis hereditariis, videlicet Boliłany cum praedio, Wolka, Jarki, Krzizow cum praedio, Turosna cum praedio, Dobrowoda et Stoczek in distr. Bielscensi sitis ad decursus 3 annorum sub vadio similis summae et sub lapsu dictarum villarum factam, approbantur. MK 113, 1-5v. Cracoviae, 1574.04.06 Quietatio Hieronimi Sieniawski a Sieniawa castellani Camenecensis, capitanei Haliciensis et Colomiensis, de summa 1500 flor. primae ratae vigore arendae villarum Bokinie, Jarki, Krzizowo et Turoszna per Barbaram Gizanka consortem Michaelis Woronieczki facta, approbatur. MK 113, 5v-9v. Cracoviae, 1574.04.06 Venditio sortis in villa Moniatycze in distr. Hrodlensi sita, hereditariae olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis per Jacobum Seczigniewski de Seczygniew capitaneum Schidloviensem, tanquam seniorem tutorum liberorum et successorum praefati olim Joannis Pileczki, suo et Joannis Ligęza de Bobrek tribuni Sanocensis, Christophori Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae dicti olim Joannis Pileczki contutorum nominibus agentem nob. Joannnis Sobol quondam heredi in eadem Moniatycze pro summa 500 flor. facta, approbatur. MK 113, 9v-11. Cracoviae, 1574.04.07 Adiudicatio annorum nob. Stanislao Giziczki, filio olim Francisci Giziczki de Gizicze in distr. Cziechanoviensi, ad disponendum bonis paternis et maternis, tam villa Gizicze, quam ubilibet in Regno sitis et collocatis. MK 113, 11v-12. Cracoviae, 1574.04.07 Donatio sortium curiae in arce Cracoviensi retro ecclesiam s. Georgii iacentis, Schidlowieczki dictae, per Joannem et Constantinum duces in Ostrog fratres germanos filios Constantini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis, marsalci terrarum Wolhyniae et capitanei Wladimiriensis, suis et Alexandri fratris, Elisabeth consortis Joannis Kisska incisoris Magni Ducatus Lithuaniae et Catharinae virginis sororum suarum germanarum nominibus agentes, quae sortes iure naturalis successionis post olim Sophiam de Tarnow matrem eorum devolutae sunt, Nicolao a Mielecz palatino Podoliae, capitaneo Novae Civitatis Korczyn et Grodecensi facta, approbatur. MK 113, 12-15. Cracoviae, 1574.04.09 Restitutio pristino honori nob. Erasmi Borkowski, decreto olim Sigismundi Augusti regis ratione occisionis nob. olim Martini Socha de Regno tanquam bannitum proscripti. MK 113, 15-16v. Cracoviae, 1574.04.09 Mandatum ad officiales, ut restitutionem honoris nob. Erasmi Borkowski, decreto olim Sigismundi Augusti regis ratione occisionis nob. olim Martini Socha de Regno tanquam bannitum proscripti, in locis publicis proclamare curent. MK 113, 16v-17v. Cracoviae, 1574.04.12 Confirmatio generalis iurium et privilegiorum civitati Sandomiriensi servientium. MK 113, 17v-19. Cracoviae, 1574.04.14 Cracoviae in conv. coronationis, 14 aprilis. Mandatum ad officiales et teloneorum exactores, ut cives et suburbanos Bodzantinenses ad pendendum telonea et foralia coactos in libertate de non solvendis teloneis tam aquaticis quam terrestribus conservent. MK 113, 19-20. Cracoviae, 1574.04.14 Litterae Casimiri regis de data 1356, Cracoviae, in crastino Francisci (5 oct.), continentes in se fundationem officii advocati et scabinorum iuris supremi Magdeburgensis arcis Cracoviensis, ut appellationes et prorogationes a sententiis advocatorum, scabinorum iuratorum et consulum civitatum iurisdictioni Teutonicali submissarum, extra fines et in detrimentum Regni in Magdeburg non interponendae sint, ad petitiones modernorum advocati et scabinorum iuris Magdeburgensis supremi una cum privilegio eliberationis eorundem ab omni hospitatura nunc concedito, confirmantur. MK 113, 271-276. Cracoviae, 1574.04.15 Tutoria liberorum minorennium et omnium bonorum gener. Sigismundi Czizowski per eum ipsum Annae de Konieczpolie consorti suae concedita approbatur. MK 113, 46v-47. Cracoviae, 1574.04.15 Reformatio dotis 2000 flor. et totidem dotalitii per Sigismundum Czizowski uxori suae Annae, filiae Stanislai Konieczpolski capitanei Vielunensis in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 47-48. Cracoviae, 1574.04.15 Mutua advitalitas omnium bonorum inter Sigismundum Czizowski et Annam de Konieczpole coniuges facta, approbatur. MK 113, 48-48v. Cracoviae, 1574.04.16 Locatio in arendam sortium in oppido Woislawicze tum et villarum Thuczempy, Thuczempska Wolia in terra Belsensi ac Crasne et Nowosiolki in terra Chelmensi sitarum, hereditariarum Stanislai Czizowski heredis in Czizow, per eum ipsum Stanislaum Sigismundo Czizowski castellano Polanecensi, fratri suo germano ad decursum 4 annorum pro summa 1200 flor. facta, approbatur. MK 113, 20-22v. Cracoviae, 1574.04.16 Quietatio Stanislai de Tarnow castellani Czchoviensis per Petrum Myszkowski episcopum Plocensem de solutione summae 8000 flor. approbatur. MK 113, 22v-23v. Cracoviae, 1574.04.16 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1573, in castro Cracoviensi, f. 3 a. Kiliani (7 iul.), continentes in se inscriptionem summae 20000 flor. et adiunctionem eius ad summam prius debitam in unam summam 120000 flor. debiti per Stanislaum a Tarnow castellanum Czechoviensem, heredem in villis Wielawies et Tursko in palat. Sandomiriensi sitis Petro Myszkowski episcopo Plocensi in et super praefatis villis suis inscripti et assecurati factam, approbantur. MK 113, 23v-30. Cracoviae, 1574.04.16 Venditio sortis in villa Moniathicze in distr. Horodlensi sita per nob. Joannem Sobol Joanni Lesniowski pincernae Leopoliensi, capitaneo Dolinensi et secretario regio pro summa 500 flor. facta, approbatur. MK 113, 30-31v. Cracoviae, 1574.04.16 Venditio bonorum hereditariorum, videlicet sortis oppidi Iwanowicze, villae Korzequino, sortium villae suburbii dictae Niemieczka Wieś in distr. Calissiensi iacentium per Joannem a Zborow capitaneum Odolanoviensem, heredem in Plieszow et Elisabeth Pronska, filiam Friderici Pronski palatini Kiioviensis, uxorem suam Dobrogostio Potworowski iudici palatinatus Calissiensis et capitanei Boleslaviensi pro summa 17000 flor. facta, approbatur. MK 113, 31v-36. Cracoviae, 1574.04.17 Donatio oppidi Czeszibieszy cum praediis et villis ad id pertinentibus, videlicet Staresziolo, Hanuszowcze, Pobereze, Jastrzembiecz, Sielcze, Kiiowiecz, Boroczany in distr. Haliciensi tum et Marchoczicze cum medietate in Kloniow in distr. Ksiąznensi sitis cum etiam inscriptionibus, lucris et perlucris super bonis oppidi Tiszmienicza occasione non solutionis summae 25000 flor. in persona Melchioris Paniewski lucratis, per Christophorum Zborowski Andreae Zborowski a Zborow gladifero Regni fratri suo germano facta, approbatur. MK 113, 36-38. Cracoviae, 1574.04.19 Quietatio Constantini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis de inscriptione coram olim Sigismundo Augusto rege Varssoviae in conventione Regni gen., 4 iulii 1570 illata, occasione adductionis ad acta terrestria Pilsnensia Sophiae comitis in Tarnow coniugis suae, ad faciendam recognitionem personalem perpetuae donationis sortis in villis Targowisko et Zakrzow Nicolao Christophoro Radziwil duci in Olyka et Nieswiz, comiti in Schidlowiecz et marsalco curiae Magni Ducatus Lithuaniae perpetuo data, per ipsum Radziwil facta, approbatur. MK 113, 38-39. Cracoviae, 1574.04.19 Donatio villarum hereditariarum, videlicet Czizow cum praedio, Korzen, Drogowlie et desertae Czeliny in distr. Chenczinensi sitarum per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Malogostensem Alberto Crasinski heredi in Crasne, castellano Sieprcensi facta, approbatur. MK 113, 39-42v. Cracoviae, 1574.04.19 Reformatio dotis 5000 flor. per Andream Zborowski de Zborow gladiferum Regni Barbarae filiae olim Spytek Jordan de Zakliczin castellani Cracoviensis, relictae viduae primarum nuptiarum olim Petri ducis Zbaraski pallatinidae Trocensis, nunc vero consorti suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 42v-43v. Cracoviae, 1574.04.20 Donatio villarum maternarum Targowisko et Zakrzow in distr. Urzendoviensi sitarum per Janussium et Constantinum duces in Ostrog, filios Constantini palatini Kiioviensis et marsalci terrarum Volhiniae capitaneique Wladimiriensis ex olim Sophia comite a Tarnow procreatos, nominibus suis et Alexandri minorennis fratris, Elisabeth consortis Joannis Kisska et Catharinae virginis sororum suarum germanarum gerentes Nicolao Christophoro Radziwil duci in Olyka et Nieswiz, comiti in Schidlowiecz et marsalco curiae Magni Ducatus Lithuaniae facta, approbatur. MK 113, 43v-46. Cracoviae, 1574.04.21 Inscriptio 10000 flor. debiti per Albertum Krasinski castellanum Sieprcensem Francisco Krasinski episcopo Cracoviensi, fratri suo germano in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 52v-53v. Cracoviae, 1574.04.22 Quietatio Alberti Laski a Lasko palatini Siradiensis de solutione summarum debitarum, videlicet 15000 flor. in bonis Januszpole et Sulzenicze tum et 6500 flor. in bonis oppidi et castri Czernichow modo obligatorio inscriptarum per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum terrarum Russiae, praefectum exercituum Regni, capitaneum Lubaczoviensem, Sniatinensem et Czerwonogrodensem facta, approbatur. MK 113, 53v-54v. Cracoviae, 1574.04.22 Litterae officii castrensis Novae Civitatis Corczyn de data 1570, in castro Novae Civitatis Corczin, f. 2 p. dom. Trinitatis (22 maii), continentes in se obligationem bonorum hereditariorum, videlicet villae Prokoczin et sortis in villa Piasek ad villam Prokoczin pertinente in distr. Cracoviensi iacentium per Sophiam de Tarnow, filiam olim Joannis comitis in Tarnow castellani Cracoviensis, consortem Constatini ducis in Ostrog, palatini Kiioviensis et capitanei Wladimiriensis Martino Liczko praeposito Tarnoviensi ad tempora vitae eiusdem extrema pro summa 14000 flor. factam, nunc Janussio et Constantino fratribus germanis filiis praefatorum Constantini ducis Ostrogiensis et olim Sophiam de Tarnow coniugum, suis ac Elizabeth consortis Joannis Kisska incisoris mensae Magni Ducatus Lithuaniae ac Catharinae virginis, sororum suarum germanarum necnon Alexandri fratris germanis minorennis nominibus agentibus facta, approbatur. MK 113, 54v-57v. Cracoviae, 1574.04.23 Quietatio Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis de solutione summae 800 flor. debiti in et super villa sua hereditaria Drogowki assecurati per nob. Petrum, Joannem, Malchrem et Christophorum Stoczki, suis ac Michaelis Stoczki fratris eorum germani nominibus agentes facta, approbatur. MK 113, 57v-59. Cracoviae, 1574.04.23 Protestatio Mathiae Sawiczki castellani Podlachiensis et Alberti Sawiczki tribuni Drohiciensis, ipsius filii, in et contra gener. Martinum Graiewski de Dolistowo occasione non satisfactionis pro certo contractu seu concordia ratione officii tribunatus Drohiciensis facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 59-60. Cracoviae, 1574.04.24 Obligatio bonorum hereditariorum, videlicet oppidi et castri Januszpole cum villis ad ea spectantibus necnon Lepieszowka cum villis per boiaros Ruthenicales possessis eorumque servitiis per Albertum Laski a Lasko palatinum Siradiensem Georgio Jazlowieczki a Buczacz palatino terrarum Russiae, praefecto exercituum Regni, capitaneo Lubaczoviensi, Sniatinensi et Czerwonogrodensi pro summa 22000 flor. facta, approbatur. MK 113, 61v-65v. Cracoviae, 1574.04.24 Concesio usufructus villae Worworcznicze in distr. Camenecensi sitae Georgii Jazlowieczki a Buczacz palatini terrarum Russiae, praefecti exercituum Regni, capitanei Lubaczoviensis, Sniatinensis et Czerwonogrodensis hereditariae, per eum ipsum nob. Nicolao Węzik familiari suo in summa 200 flor. ad tempora vitae illius extrema facta, approbatur. MK 113, 65v-66v. Cracoviae, 1574.04.26 Inscriptio summae 400 flor., antea certo contractu per Andream Dibowski Nicolao Maszkowski dapifero Lanciciensi debitae, nunc vero per Casparum Klodzinski tribunum Sochaczoviensem et capitaneum Volkinensem, eliberando Annam Maszalska coniugem suam secundarum nuptiarum, cui defunctus olim Andreas Dibowski maritus primi matrimonii advitalitatem inscribit, praefato Nicolao Maszkowski facta, approbatur. MK 113, 186v-187v. Cracoviae, 1574.04.27 Inscriptio 5000 flor. debiti per Nicolaum Zebrzidowski filium olim Floriani Zebrzidowski castellani Lublinensis Christophoro Lanczkorunski de Brzezie in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 48v-52. Cracoviae, 1574.04.27 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1574, in castro Cracoviensi, f. 5 a. Paschae (8 apr.), continentes in se quietationem Stanislai Mloszowski heredis in Mloszowa de solutione summae 1500 flor., olim Annae de Glinki castellanae Sandomiriensi debitae et in praefata villa Mloszowa modo obligatorio inscriptae, per Sigismundum Wolski de Podhaicze castellanum Czernensem et capitaneum Varsoviensem, filium dictae olim Annae de Glinki factam, approbantur. MK 113, 60-61v. Cracoviae, 1574.04.28 Quietatio gener. Reginae relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski per Benedictum Wiktorowski succamerarium Vielunensem et Annam Dobrzikowska, coniuges, de satisfactione pro summa 600 flor. et de solutione census annui ab eiusmodi summa retenti facta, approbatur. MK 113, 67-67v. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 700 flor. debiti per gener. Laurentium Bylinski de Bylin in distr. Schadcoviensi gener. Reginae Starzechowska, relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski in omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 67v-69. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 1000 flor. debiti per Severinum Boner de Balicze capitaneum Rabstinensem Christophoro Lanczkorunski de Brzezie castellano Malogostensi in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 69-72v. Cracoviae, 1574.04.28 Inscriptio 750 flor. debiti per Nicolaum Maszkowski heredem in Maszkowicze dapiferum terrae Lanciciensis gener. Laurentio Bielienski facta, approbatur. MK 113, 184-185v. Cracoviae, 1574.04.29 Quietatio gener. Reginae relictae viduae olim gener. Bartholomaei Starzechowski per Benedictum Wiktorowski succamerarium Vielunensem et Annam Dobrzikowska, coniuges, de satisfactione pro summa 600 flor. et de solutione census annui ab eiusmodi summa retenti facta, approbatur. MK 113, 72v-73v. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio 450 flor. debiti per Christophorum Glowa heredem in Przibiszowka secretarium regium nob. Joanni Żeliazo de Rawiszow in et super 20 kmethonibus bene possessionatis in villa sua hereditaria Ruda in distr. Przeworscensi residentibus facta, approbatur. MK 113, 188-190. Cracoviae, 1574.04.29 Inscriptio 250 flor. debiti per Albertum Krzikowski heredem in villis Krzikoszy et Krziwata in terra Lanciciensi sitis nob. Martino Zaloga sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 190v-191v. Cracoviae, 1574.04.29 Nob. Hedvigis Odolinska relicta vidua olim nob. Jacobi Odolinski recognovit, quia gener. Alberto Męczinski summam 20 flor. debiti, ad priorem summam capitalem 100 flor. per eam ipsam Hedvigim, primum nob. Philippo Ocieski in et super omnibus bonis suis inscriptam, deinde per praefatum Philippum Ocieski praenominato Alberto Męczinski transfunditam, adscripsit. Haec recognitio approbatur. MK 113, 191v-193. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 1000 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem Bartholomeo Zelenski capitaneo Stęzicensi in et super villa sua hereditaria Woinowicze in distr. Sandomiriensi facta, approbatur. MK 113, 73v-75v. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 7000 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem nob. Carlo Soderini in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 75v-78v. Cracoviae, 1574.04.30 Recognitio, in qua Bartholomaeus Zielienski capitaneus Stęzicensis omne ius suum, quod ius ab Alberto Laski palatino Siradiensi in villis Michoty et Dobrzinek in terra Volhiniae sitis in et super 1000 flor. modo obligatorio inscriptis habuit, cassat et de villis praefatis Constantino duci in Ostrog, palatino Kiioviensi cedit et condescendit necnon pro praefatis 1000 flor. ab eodem duce levatis satisfactum est, approbatur. MK 113, 79-79v. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 9300 flor. debiti per Constantinum ducem in Ostrog, palatinum Kiioviensem, marsalcum terrae Volhinensis et capitaneum Wladimiriensem Constantino Cornieiato praefecto teloneorum Russiae in et super bonis tenutae suae castri Staresiolo et villarum Zbudkow, Podmanesterz, Solomon et Chraniow ad hocidem castrum pertinentium facta, approbatur. MK 113, 79v-84. Cracoviae, 1574.04.30 Inscriptio 2000 flor. debiti per Joannem Lesniowski pincernam Leopoliensem, capitaneum Hrodlensem et secretarium regium Jacobo Seczigniowski de Seczigniow, capitaneo Schidloviensi, Joanni Ligęza de Bobrek tribuno Sanocensi, Christophoro Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, tanquam tutoribus liberorum praefati olim Joannis Pileczki in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 84-85. Cracoviae, 1574.04.30 Jacobus Seczygniewski de Seczigniew, capitaneus Schidloviensis, tanquam senior tutorum liberorum olim Joannis Pileczki capitanei Hrodlensis, suo et Joannis Ligęza de Bobrek tribuni Sanocensis, Christophori Pileczki de Pilcza et Elisabeth de Fulsztin relictae viduae praefati olim Joannis Pileczki contutorum suorum nominibus agens recognovit, quia recepit a Joanne Liesniowski pincerna Leopoliensi et capitaneo Hrodlensi summam 6000 flor., per eundem in redemptionem villarum Stęzerzicze, Poryduby et Zabloczie ad capitaneatum Hrodlensem pertinentium praenominato olim Joanni Pileczki per olim Sigismundum Augustum regem ad rationem summae 500 000 flor. constitutione publica bonis regiis assecurari permissae obligaturum, vigore consensus Henrici regis illi dati. De quidem summa 6000 flor. eundem Joannem Liesniowski quietat ac de villis superius specificatis eidem Joanni Liesniowski cessit et condescendit omnesque ius obligationis praedictarum villarum in ipsum Joannem Liesniowski transfundit ac litterae originales obligationis summae praefatae praedicto olim Joanni Pileczki servientes eidem Joanni Liesniowski tradidit. Haec recognitio approbatur. MK 113, 85-87. Cracoviae, 1574.04.30 Cessio iuris naturalis successionis super domum seu curiam Cracoviae cimitterio ecclesiae S. Trinitatis ordinis s. Dominici fratrum praedicatorum adiacentem, inter domos olim Stanislai Ostrorog castellani Miedzyrzecensis ex una et olim Nicolai Bogusz capitanei Crasnostaviensis ex altera partibus consistentem, per Nicolaum a Mielecz palatinum Podoliae, capitaneum Novae Civitatis Corczyn et Grodecensem, filium et successorem olim Joannis a Mielecz palatini Podoliae et marsalci Regni supremi in personam Nicolai Konieczpolski de Konieczpolie, heredi in Dobrkow, occasione processus iudiciarii in causa census de eadem domo retenti facta, approbatur. MK 113, 87-89v. Cracoviae, 1574.05.01 Intromissio in burgrabiatum castri Cracoviensis Nicolai Stadniczki de Zmigrod burgrabii Cracoviensis per gener. Petrum Czernikowski cubicularium regium ad intromittendum iuxta litteras donationis regiae destinatum facta, approbatur. MK 113, 89v-90v. W Crakowie, 1574.05.01 W Crakowie, pierwszego księżyca maja (1 maii). Decretum regium confirmans ad petitionem nuntiorum terrestrium iudicia Kapturowe dicta, excepto iudiciorum Plocensium, Visnensium et Lomsensium sine consensu omnium nuntiorum institutorum, excludendo ex iurisdictione iudiciorum Kapturowe decreta Joannis Tarło castellani Radomiensis et capitanei Pilsnensis cum gener. Stanislao Starzechowski in iudicio Premisliensi lata, ratione non submissionis praefati castellani Radomiensis iudicio Premisliensi. Idiomate Polonico scriptum. MK 113, 90v-91. Cracoviae, 1574.05.01 Relaxatio bannitionis Christophori Stogniew vigore satisfactionis et solutionis per eum ipsum Joanni Kmitha notario terrestri Cracoviensi summae 150 flor. MK 113, 91-92. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1570, in castro Cracoviensi, f. 3 a. OO. SS. (31 oct.), continentes in se inscriptionem 4400 flor. debiti per Samuelem Zborowski de Zborow gener. Prospero Prowana secretario regio in et super villa sua hereditaria Sliedziowicze cum praedio in distr. Cracoviensi sita ad decursum 3 annorum factam, nunc per Petrum Zborowski palatinum Sandomiriensem, Joannem Zborowski capitaneum Odolanoviensem et Andream Zborowski gladiferum Regni, fratres germanos et tutores Alexandri et Annae liberorum minorennium praefati Samuelis Zborowski, in absentia Christophori Zborowski fratris eorum in acta cancellariae regiae transportatae, approbantur. MK 113, 92-96. Cracoviae, 1574.05.01 Litterae officii castrensis Cracoviensis sine data, continentes in se donationem villarum Bolow, Bolowiecz et Nadzow in distr. Prossoviensi sitarum, Christophori Zborowski de Zborow hereditariarum, per eum ipsum gener. Prospero Prowana factam, eo conditione adiecta, ut idem Prowana eadem bona, prius Erasmo Czeczotka ad 2 annos pro summa 8000 flor. obligata, de manibus praefati Czeczotka exemat, approbantur. MK 113, 96v-100v. Cracoviae, 1574.05.03 Intromissio in bona, tempore anteacto Samuelis Zborowski hereditaria, nunc ad fiscum regium confiscata, videlicet in bona Sliedzieiowicze gener. Prospero Prowana in summa 4400 flor. prius obligata (quae intromissio propter iuris obligatorii dictae villae apprehensa et denegata est) tum et in villam Brzegi, ab inscriptionibus quibusvis liberam, ubi 10 coloni resident, per Petrum Zborowski palatinum Sandomiriensem, Joannem Zborowski capitaneum Odolanoviensem, Andream Zborowski gladiferum Regni et Christophorum Zborowski, fratres germanos et contutores legitimos Alexandri et Annae liberorum Samuelis Zborowski admissa, approbatur. MK 113, 100v-101v. Cracoviae, 1574.05.03 Tutoria bonorum et puerorum Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis, in eventu mortis suae, Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin, castellani Cracoviensis, coniugi vero suae concedita, approbatur. MK 113, 101v-102v. Cracoviae, 1574.05.03 Reformatio summae 8000 flor. dotis et totidem summae 8000 flor. dotalitii per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Małogostensem Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin castellani Cracoviensis, uxori suae in medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 103-104. Cracoviae, 1574.05.03 Mutua advitalitas usufructus omnium bonorum Christophori Lanczkorunski de Brzezie castellani Malogostensis et Annae de Thenczin filiae olim Andreae comitis in Thenczin castellani Cracoviensis, coniugum, facta, approbatur. MK 113, 104-105v. Cracoviae, 1574.05.04 Adscriptio gener. Prospero Prowana summae 1600 flor. ad priorem summam 4400 flor. in bonis regiis Sliedzieiowicze in distr. Cracoviensi sitis inscriptam necnon adiunctio villae Brzegi cum 10 colonis ibidem residentibus, 2 piscinis et lacu bonis Sliedzieiowicze contiguis, in recompensatione proventus praefatorum bonorum Sliedzieiowicze, quoniam dictus proventus huiusmodi summae 6000 flor. non indit. MK 113, 105v-107. Cracoviae, 1574.05.06 Inscriptio 5000 flor. debiti per Mathiam Sawiczki castellanum Podlachiae et capitaneum Mielnicensem una cum consensu Annae Brzeziczka consortis suae gener. Prospero Prowana in et super villis suis hereditariis Sawicze et Starczewicze ac aliis in distr. Drohiciensi et Bielscensi sitis facta, approbatur. MK 113, 107-111. Cracoviae, 1574.05.06 Locatio in arendam bonorum Grabno cum certis kmethonibus Sigismundi Czizowski de Czizow et Zaklik castellani Polanecensis hereditariorum, per eum ipsum gener. Annae de Sczepanowicze relictae viduae olim gener. Laurentii Stoiowski ad decursum 2 annorum pro certa summa iam praestata facta, approbatur. MK 113, 128-131. Cracoviae, 1574.05.06 Inscriptio 2000 flor. debiti per Sigismundum Czizowski de Czizow et Zaklik castellanum Polanecensem Annae de Sczepanowicze relictae viduae olim Laurentii Stoiowski in et super omnibus bonis suis ad decursum 2 annorum facta, approbatur. MK 113, 131-134v. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio 5000 flor. debiti per Georgium Jazlowieczki de Buczacz palatinum Russiae, praefectum exercituum Regni, capitaneum Lubaczoviensem, Sniatinensem et Czerwonogrodensem nob. Joachimo Krzyzanowski in oppido suo Martinow in distr. Haliciensi sito facta, approbatur. MK 113, 111-112v. Cracoviae, 1574.05.07 Venditio villae Stawowicze atque sortium in villis Miedziane et Radwanska Wolia i distr. Opocznensi consistentium, Leonardi Strasz burgrabii castri Cracoviensis hereditariarum, per eum ipsum Joanni Kostka de Stemberg castellano Gedanensi, thesaurario terrarum Prussiae, capitaneo Mariemburgensi, Pucensi et Dirschoviensi pro summa 150 000 flor. facta, approbatur. MK 113, 112v-116. Cracoviae, 1574.05.07 Prorogatio termini motionis a decreto officii castrensis Cracoviensis in causa inter Albertum Krasinski castellanum Sieprcensem tanquam actorem et gener. Adrianum Golinski tanquam citatum, occasione non satisfactionis pro damnis a tempore denegatae ipsi castellano Sieprcensi inequitationis vigore iuris sui in bonis Golinino et Wąthowo habiti et iuxta decretum eisdem officii castrensis Cracoviensis interpositae, approbatur. MK 113, 116-117. Cracoviae, 1574.05.07 Donatio perpetua villarum Strzezewicze, Piotrowicze et Bystrzicza in distr. Lublinensi consistentium, Stanislai comitis a Gorka capitanei Colnensis et Buscensis hereditariarum, Petro, Christophoro et Jacobo Ostrowskim filiis olim Jacobi Ostrowski dapiferi Lublinensis, earundem villarum modernis possessoribus obligatoriis facta, approbatur. MK 113, 117-120. Cracoviae, 1574.05.07 Cassatio citationum totiusque processus in officio castrensi Cracoviensi per nob. Stanislaum Lapka heredem sortis in Lapanow contra nob. Casparum Lapka de Wolicza filiastrum suum pro vadiis binis 1000 marc. lati occasione non transportationis per eundem Casparum praefato Stanislao ex actis castrensibus ad acta terrestria Cracoviensia inscriptionis binarum quietationum in causa tutoriae factarum, approbatur. MK 113, 120-121. Cracoviae, 1574.05.07 Dimissio mutua ex citationibus ac iuris processibus, tam terrestribus quam castrensibus Cracoviensibus inter nob. Stanislaum Lapka de Lapanow ex una et nob. Casparum ac Martinum Lapka de Wolicza, filios olim nob. Nicolai Lapka in Wolicza et Wolia heredis, filiastros praedicti Stanislai Lapka, suis et nob. Annae consortis nob. Valentini Podoliczki, Catharinae consortis nob. Choięczki, Barbarae, Dorotheae, Hedvigis et Elisabeth sororum germanarum nominibus gerentes ex altera partibus, occasione quarumcumque iniuriarum, bonorum et tutoriae ortis, post satisfactionem unae per alteram partem facta, approbatur. MK 113, 121-122. Cracoviae, 1574.05.07 Quietatio nob. Stanislai Lapka de Lapanow de satisfactione pro tutoria bonorum, morte olim Nicolai Lapka et Ursulae de Zakliczyn coniuges per eum gesta, per nob. Casparum et Martinum Lapka filios dicti olim Nicolai Lapka, heredes in Wolicza et Wolia filiastros praefati Stanislai Lapka, sui et nob. Choięczki, Barbarae, Dorotheae, Hedvigis et Elisabeth virginum sororum suarum germanarum minorennium nominibus gerentes facta, approbatur. MK 113, 122-125. Cracoviae, 1574.05.07 Albertus Zuchowski de Goliechowicze ministerialis terrestris generalis Cracoviensis ad capiendam intromissionem et possessionem pro fisco regio bonorum confiscatorum, tempore anteacto Samuelis Zborowski hereditariarum, recognovit, quod denegata et impugnata est fisco regio possessio propter ius obligatorium a praefato Samuele Zborowski prius datum, videlicet Prospero Prowana in bonis Sliedzieiowicze in summa 4400 flor., Jacobo Pękowski ex parte Morska in bona Rochotow et Wękrcze in summa 3000 flor., Joanni et Margarethae coniugibus Gladisz in tabernam in villa Rochotow in summa 150 flor., Nicolao Wolski de Podhaicze capitaneo Krzepicensi in bona Boguczicze et Czarnochowicze in summa 6000 flor., Joanni Gladisz in bona certae sortis Sylucz ad villam Brzegi pertinentia in summa 330 flor., quorum bonorum superius specificatorum iidem supranominati nobiles iuxta ius suum praefatum obligatorium nunc sunt pacifici possessores. Quod vero ad ius hereditarium bonorum superius specificatum iure confiscationis fisco regio serviens attinet, non praeiudicando iuribus illorum obligatoriis similiter etiam et in alia bona ab inscriptionibus quibusvis libera videlicet villam Brzegi, idem ministerialis recognovit se fisco regio intromissionem contulisse nemine contradicente, consentientibus Petro Zborowski palatino Sandomiriensi, Joanne Zborowski capitaneo Odolanoviensi, Andrea Zborowski gladifero Regni et Christophoro Zborowski fratribus germanis ac contutoribus Alexandri et Annae liberorum praefati Samuelis Zborowski. Haec recognitio in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 125v-127. Cracoviae, 1574.05.07 Intromissio gener. Prosperi Prowana in bona regia Sliedzieiowicze, eidem Prospero per Samuelem Zborowski in summa 4400 flor. antea obligata tum et in villam regiam Brzegi, dicto Prospero, iuxta specialem obligationem regiam, in summa 1600 flor. inscriptam facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 127-128. Cracoviae, 1574.05.07 Inscriptio 700 flor. debiti per Lucam Dzialinski filium olim Raphaelis Dzialinski castellani Brzestensis et capitanei Covaliensis Andreae Opalinski de Bnin supremo Regni marsalco et capitaneo Srzemensi in et super omnibus bonis suis facta, approbatur. MK 113, 213-215v. Cracoviae, 1574.05.10 Reformatio 6000 flor. dotis et 6000 flor. dotalitii per Stanislaum Karwiczki capitaneum Latovicensem Sophiae de Wzdow consorti suae in et super medietate omnium bonorum suorum facta, approbatur. MK 113, 134v-135v. Cracoviae, 1574.05.10 Advitalitas mutua inter Stanislaum Byssewski heredem in villa Rogow et Sophiam filiam olim Felicis Lipinski, coniuges in et super omnibus villis ipsorum hereditariis, videlicet Rogow, Lipiny, Koziowola, Ląki et Zwiernik facta, approbatur. MK 113, 135v-137. Cracoviae, 1574.05.10 Locatio in arendam villae episcopalis Zlota in distr. Sandomiriensi sita una cum decimis antiquitus ad eam pertinentibus tum et cum decimis ex villis regiis capitaneatus Stęzicensis ad mensam episcopalem spectantibus per Franciscum Krasinski episcopum Cracoviensem Bartholomaeo Zelenski heredi in Puczianowicze et capitaneo Stęzicienzi ad decursum 3 annorum pro summa 2000 flor. facta, approbatur. MK 113, 137-139. Cracoviae, 1574.05.10 Privilegium occasione modi reddendae et hergewet propinquioribus agentis defuncti vel defunctae civitati Biecensi conceditur. MK 113, 139-141. Cracoviae, 1574.05.12 Cessio iuris super sortem bonorum in villa Wizicze in distr. Prossoviensi sita per Hieronimum Ossolinski de Ossolin castellanum Sandomiriensem et capitaneum Krzessoviensem, qui dictam sortem ab Andrea Wiziczki habuerat, nob. Nicolao Stradomski facta, approbatur. MK 113, 141-142v. Cracoviae, 1574.05.14 Litterae officii castrensis Cracoviensis de data 1572, in castro Cracoviensi, f. 5 p. Francisci (9 oct.), continentes in se quietationem Stanislai Mloszowski per Nicolaum Wolski capitaneum Krzepicensem, filium olim Stanislai Wolski castellani Sandomiriensis et marsalci curiae Sigismundi Augusti regis, nepotem olim Annae de Glinki relictae viduae olim Nicolai Wolski de Podhaicze castellani Sandomiriensis ex filio eius praefato Stanislao Wolski, suo et Joannis Wolski fratris sui germani minorennis nominibus tanquam tutorem gerentem de solutione summae 3000 flor. praenominatae olim Annae de Glinki per praedictum Stanislaum Mloszowski debitae et super villis suis hereditariis Mloszowa cum praedio, Dulowa et sortibus in villis Karniowicze et Laziska in distr. Cracoviensi sitis inscriptae factam, in acta cancellariae regiae transportatae approbantur. MK 113, 142v-146v. Cracoviae, 1574.05.14 Limitatio generalis ad 24 augusti 1574 causarum omnium terrarum et palatinatuum Regni iuri terrestri et iudicio regio pertinentim, exceptis ex eadem limitatione ad iurisdictionem regiam causis et actionibus regiis propriis, personam, bona, proventus et commoda fiscumque regium ac redemptionum bonorum regalium atque proventus et commoda Reipublicae tangentibus necnon causis ad actum executionis sive ad instantiam instigatoris regii pertinentibus. MK 113, 147-148v. Cracoviae, 1574.05.16 Adscriptio 2500 flor. ad priorem summam 4000 flor. debiti, quae summa 4000 flor. antea Dorotheae Mnichowska inscriptae per eandem Dorotheam ven. Martino Lyczko de Riglicze praeposito Tarnoviensi cessa fuerat, nunc ipsi Martino Lyczko per Nicolaum Radziwil ducem in Olika et Nieswiz, comitem in Schidlowiecz marsalcumque Magni Ducatus Lithuaniae, suo et Georgii, Alberti, Stanislai fratrum, Elisabeth consortis Nicolai Mielieczki palatini Podoliae et capitanei Grodecensis, Sophiae consortis Achacii Czema palatini Pomeraniae, Annae consortis Nicolai Buczaczki de Buczacz capitanei Barensis et Cristinae virginis, sororum germanarum suarum, liberorum vero olim Nicolai Radziwil ducis in Olika, palatini Vilnensis ex olim Elisabeth de Schidlowiecz procreatorum nominibus gerentem, in et super bonis eorum hereditariis, videlicet Plieszow, Kowala, Zemboczin, Gremboczin, Zerkowicze et Mniszow in distr. Cracoviensi et Prossoviensi sitis ac super laneo agri possessionati in villa Wodziradz in distr. Sandomiriensi existente, approbatur. MK 113, 148v-151. Cracoviae, 1574.05.17 Approbatio per Jacobum Uchanski archiepiscopum Gnesnensem, primatem Regni una cum Joanne Rembielinski et Joannem Sikorski canonicis Gnesnensibus quietationis 10 subditorum suorum de villa Swarawa in terra Lanciciensi sita, quem quietationem ei subditi absque assistentia dominorum suorum de solutione certorum perlucrorum fecerunt et hoc satisfaciendo inscriptioni pro ipsis per Simonem Sczawinski de Ozorkow castellanum Iunivladislaviensem factae, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 151-152. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 350 flor. debiti per nob. Adamum Crolum notarium castri Oswienczimensis fisco regio in omnibus bonis suis hereditariis in Oswięczim sitis sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 152-153. Cracoviae, 1574.05.18 Reformatio 5000 flor. dotis et 5000 flor. dotalitii per Joannem Spitek Komorowski de Komorow heredem in Zywiecz Annae Komorowska consorti suae in et super medietatem omnium bonorum suorum in Zywiecz facta, approbatur. MK 113, 153v-154v. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 1400 flor. debiti per Lawrin Woina thesaurarium curiae et notarium Magni Ducatus Lithuaniae ac per Casparum Klodzinski capitaneum Olkinensem gener. Dionisio Brandis aulico regio in et super omnibus bonis suis sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 154v-158. Cracoviae, 1574.05.18 Quietatio nob. Joannis Laisz tum et fam. Constantini Ferber proconsulis et Alberti Giza consulis civitatis Gedanensis per Marcum Maier Iudaeum Posnaniensem de satisfactione pro summa 12000 flor. debiti certi facta, approbatur. MK 113, 193-194v. Cracoviae, 1574.05.18 Inscriptio 9500 flor. debiti per nob. Joannem Laisz Petro Zborowski a Zborow palatino et capitaneo Cracoviensi generali in et super omnibus bonis suis in civitate Gedanensi habitis facta, approbatur. MK 113, 195-197v. Cracoviae, 1574.05.19 Inscriptio 11000 flor. debiti per Petrum Zborowski a Zborow palatinum et capitaneum Cracoviensem Marco Maier Iudaeo Posnaniensi in et super omnibus bonis suis pro die trigesima ab inchoatione conventus gen. proxime in Regno celebraturi sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 158v-160. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio 2200 flor. debiti per Nicolaum Wolski de Podhaicze gladiferum Regni Christophoro Rusieczki heredi in Ozięblow in et super villa sua hereditaria Orziszow in distr. Sochaczoviensi sita sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 165v-168. Cracoviae, 1574.05.21 Locatio in arendam capitaneatus Krzepicensis per Nicolaum Wolski de Podhaicze ensiferum Regni et capitaneum Krzepicensem Jacobo Rokossowski castellano Srzemensi et thesaurario curiae regiae ad decursum 3 annorum pro summa 10800 flor. facta, in acta cancellariae regiae inscribitur. MK 113, 168-170v. Cracoviae, 1574.05.21 Locatio in arendam villae Lubnicza, hereditariae Nicolai Wolski de Podhaicze gladiferi Regni et capitanei Krzepicensis, per eum ipsum gener. Jacobo Ponętowski ad decursum 3 annorum pro summa 3300 flor. facta, approbatur. MK 113, 170v-172. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio certae syngraphae vel contractus, hic non specificati, inter Jacobum Rokossowski castellanum Srzemensem thesaurariumque curiae regiae et Nicolaum Wolski de Podhaicze gladiferum Regni ac capitaneum Krzepicensem, sub vadio luendo in summa 6000 flor. casu non satisfactionis huic inscriptioni et praefatae syngraphae facta, approbatur. MK 113, 172-173v. Cracoviae, 1574.05.21 Inscriptio 2200 flor. debiti per Jacobum Rokossowski castellanum Srzemensem Nicolao Wolski de Podhaicze gladifero Regni et capitaneo Krzepicensi sub vadio similis summae facta, approbatur. MK 113, 173v-174v. Cracoviae, 1574.05.21 Adscriptio per Joannem Albertum Laski palatinum Siradiensem Hieronimo Buzenski thezaurario Regni, zuppario Cracoviensi, capitaneo Brzeznicensi et Krzeczoviensi summae 200 flor. debiti ad priorem summam 1000 flor. per olim Annam Laska palatinam Posnaniensem eidem Hieronimo Buzenski in et super villis hereditariis Baricz et Rokitnicza una cum piscina et molendino dicto Patucznicza in palat. Siradiensi consistentibus inscriptam, approbatur. MK 113, 197v-199v. Niepolomicze, 1574.05.25 Inscriptio 1000 flor. debiti per Laurentium Woina thesaurarium curiae et notarium Magni Ducatus Lithuaniae gener. Dionisio Brandis aulico regio facta, approbatur. MK 113, 174v-178. Cracoviae, 1574.05.27 Litterae binae: unae Matthiae provincialis, Simonis vicarii Clari Montis in Czestochowa et priorum conventuum ordinis eremitarum b. Pauli primi eremitae regulae s. Augustini, videlicet Martini prioris Vielunensis, Martini prioris Glogoviensis, Stanislai prioris de Rupella, Lucae prioris Bessoviensis, Joannis prioris Wielgomlynensis, Martini prioris Wierussoviensis, Valentini prioris de oppido Czestochowa, de data 1572, in monasterio nostro Clari Montis, die dom. Iubilate (27 apr.), continentes in se inscriptionem in vim reemptionis alias nawiderkoff bonorum conventus Wierussoviensis, videlicet villae Czeczulow cum scultetia ac 5 subditis ibidem residentibus, villae Zytniow 12 colonos habentis et villae Stradziecz cum 4 colonis, gener. Melchiori Pudlowski secretario regio et nob. Sophiae de Balin coniugibus pro summa 1000 flor. factam; aliae Francisci Krasinski episcopi Cracoviensis et vicecancellarii Regni, de data 1572, in arce nostra Bozantinensi, die martis penultima decembris (30 dec.), continentes in se ratificationem suprascriptarum litterarum Mathiae provincialis Clari Montis in Czestochowa et priorum ordinis eremitarum b. Pauli primi eremitae regulae s. Augustini, de data 1572, in monasterio nostro Clari Montis, die dom. Iubilate (27 apr.) factam, confirmantur. MK 113, 178-184. Cracoviae, 1574.05.29 Quietatio Valentini Dembinski de Dembiany cancellarii Regni per Casparum Wieruski de solutione 800 flor. facta, approbatur. MK 113, 200-200v. Cracoviae, 1574.05.29 Donatio villae hereditariae Wiączkowicze cum praedio in distr. Prossoviensi sitae per Casparum Wieruski una cum approbatione Elisabeth, filiae olim Joannis Plomikowski, consortis suae, Valentino Dembienski de Dembiany cancellario Regni facta, approbatur. MK 113, 200v-205v. Cracoviae, 1574.05.31 Donatio prati in villa hereditaria Zędow in distr. Visliciensi sita per Christophorum Lanczkorunski de Brzezie castellanum Malogostensem nob. Joanni Chyczki facta, approbatur. MK 113, 205v-208. Cracoviae, 1574.06.01 Litterae testificatoriae Severini Boner de Balicze heredis in Ogrodzieniecz et Camieniecz, castellani Zarnoviensis, capitanei Oswięczimensis, Zatoriensis, Biecensis et Rabstinensis, zupparii ac burgrabii Cracoviensis et Mykulae Strzala de Sosnowicze heredis in Krczetin, iudicum terrestrium ducatus Zatoriensis, de data 1533, na Zatorze, we cztwrtek miezy suchemi dniemi po potwysseni Swateho Krzyze (18 sep.), continentes in se venditionem villae Chrząstowicze in ducatu Zatoriensi sitae per Joannem Porębski Laurentio Miskowski de Mirow heredi in Spitkowicze, castellano Biecensi factam, idiomate Polonico scriptae, nunc ad petitionem Brictii Wezyk heredis in Chrząstowicze, secretarii et notarii cancellariae regiae in forma vidimus confirmantur. MK 113, 208-210v. Cracoviae, 1574.06.02 Limitatio ad diem 2 novembris causae iudiciariae ad Tribunal regium devolutae inter Andream Firlei de Dambrowicza capitaneum Sandomiriensem tum et communitatem civitatis Sandomiriensis ac intigatorem fisci regii, mutuos actores et citatos, occasione quorumcumque negotiorum et iniuriarum ortae. MK 113, 212-213. Cracoviae, 1574.06.07 Inscriptio 3000 flor. debiti per Andream comitem a Gorka heredem bonorum Scebrzesinensium, castellanum Miedzyrzecensem, Jacobum Snopkowski tribuno [ … ] in et super bonis Scebrzesinensibus facta, approbatur. MK 113, 215v-218. Cracoviae, 1574.06.07 Locatio in arendam proventus praepositurae Lanciciensis, exceptis decimis manipularibus in bonis capituli Cracoviensis consistentibus, per Joannem Borukowski praepositum Lanciciensem, canonicum Varsoviensem et secretarium regium, nob. Alberto Zaleski de Wola Konopniczka vicecapitaneo Lanciciensi, ad decursum 3 annorum pro summa 800 flor. facta, approbatur. MK 113, 218-222. Cracoviae, 1574.06.08 Donatio sortis villae herediatariae Jarluty in distr. Cziechanoviennsi sitae per nob. Stanislaum Jarluczki, filium nob. olim Arnolphi Jarluczki, nob. Sebastiano Jarluczki, filio nob. olim Martini Jarluczki, nepoti suo facta, approbatur. MK 113, 222-225. Cracoviae, 1574.06.08 Inscriptio 2000 flor. debiti per nob. Sebastianum Jarluczki de Jarluty, filium nob. olim Martini Jarluczki de districtu Cziechanoviensi nob. Stanislao Jarluczki, filio nob. Arnolphi Jarluczki, patruo suo facta, approbatur. MK 113, 225-227. Cracoviae, 1574.06.09 Cessio iuris super summam 216 flor. 20 gr. per nob. Felicem Wrzescz Zeliechowski possessorem obligatorium sortis villae Sienkow in distr. Buscensi sitae, ad eundem Felicem ex summa 1300 flor., antea per nob. Annam Jakaczka cum filio suo nob. Felice Jakaczki super villa sua hereditaria Sienkow olim Petro Wrzescz, patri dicti Felicis Wrzescz, inscripta spectantem, Stanislao Wrzescz Zeliechowski, fratri suo germano, stipendiario regio facta, approbatur. MK 113, 227v-229. Cracoviae, 1574.06.09 Quietatio Hieronimi Buzenski de Buzenin thesaurarii Regni, zupparii Cracoviensis, capitanei Krzeczoviensis et Brzeznicensis, Ludovici Decii de Wola magni procuratoris Cracoviensis, zupparii Ilcussiensis et secretarii regii, Christophorii Trecii et Joannis a Szadek stigarii Bochnensis, uti tutorum puerorum et succesorum nob. olim Andreae Schadek zupparum Vieliciensium notarii et executorum eius testamenti, per nob. Eusebiam Zadzinska, consortem nob. Alberti Zadzinski, filiam et successorem praefati nob. olim Andreae Schadek, ratione satisfactionis pro summa 1000 flor. rebusque omnibus mobilibus, auro, argento, margaritis, cleodiis, vestimentis ac supellectili domestica, a praenominatis executoribus praestitis facta, approbatur. MK 113, 229-230v. Cracoviae, 1574.06.10 Cessio per Nicolaum Naruszewicz thesaurarium et notarium Magni Ducatus Lithuaniae de iure, quod thesauro regio Magni Ducatus Lithuaniae in lapideam perfidi Felicis Iudaei Cracoviensis in Casimiria consistentem vigore contractus olim Sigismundi Augusti regis necnon certi debiti 3033 flor. competebat, Andreae Zborowski marsalco curiae Regni et capitaneo Radomiensi, post integram dictae summae thesauro regio Magni Ducatus Lithuaniae persolutionem facta, confirmatur. MK 113, 232-233. Cracoviae, 1574.06.11 Limitatio usque ad diem vigesimum primum post inchoationem comitiorum Regni causae iudiciariae inter nob. Paulum a Schedlen actorem ex una et Achacium Czema palatinum Pomeraniae tum et conventum capituli Mevensis ex altera partibus, occasione villae Wonuenthall intentatae, tempore Sigismundi Augusti regis ad iudicium vel Tribunal regium devolutae et decreto eiusdem iudicii ad conventum Regni gen. pro decisione finali remisae. MK 113, 233-233v. Cracoviae, 1574.06.11 Limitatio ad futura Regni comitia causae ad iudicium seu Tribunal regium devolutae inter contubernium braseatorum civitatis Torunensis ex una et proconsulem ac consules eiusdem civitatis ex altera partibus, occasione accisae seu inconsuetae cervisiae, ipsi contubernio per dictos proconsulem et consules Torunenses sub interregno interpositae. MK 113, 234-234v. Cracoviae, 1574.06.11 Locatio in arendam decimae manipularis omnis grani et seminis ex agris oppidi Polaniecz ad mensam capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis spectantis, per ipsum capitulum communitati dicti oppidi Polaniecz ad decursum 3 annorum pro 75 marc. singulis annis solvendis facta, approbatur. MK 113, 234v-236. Cracoviae, 1574.06.11 Locatio in arendam decimae manipularis omnis grani et seminis ex agris cmethonum villae Splaw in capit. Sandomiriensi sitae ad mensam capituli ecclesiae cathedralis Cracoviensis spectantis, per ipsum capitulum communitati oppidi Polaniecz ad decursum 9 annorum pro 30 marc. singulis annis solvendis facta, approbatur. MK 113, 236-237v. Cracoviae, 1574.06.13 Litterae coram officio et actis iudiciorum ordinariarum Vissegradiensium tempore interregni celebratorum, de data 1573, in Wyssegrad, f. 5. a. dom. Letare (26 feb.), continentes in se inscriptionem 1400 flor. debiti per Stanislaum Naquaski succamerarium Vissegradiensem, heredem in villis Naquassino et Lewino in terra Vissegradiensi sitis una cum Zophia Gorska consorte sua tum et per Zavissium, Joannem et Felicem filios ex Frazina Dluzniewska primi matrimonii procreatos, suis ac Alberti et Christophori fratrum suorum minorennium nominibus gerentes, Christophoro Czibulski, filio olim Alberti Czibulski iudicis Vissegradiensis, notario cancellariae maioris regiae, heredi in Czebulie in et super villa Lewino factam, ad acta cancellariae regiae transportantur et approbantur. MK 113, 237v-242. Cracoviae, 1574.06.14 Cessio iuris super totum dotalitium olim nob. Elisabeth Krzikowska, filiae olim Joannis Krzikowski, per nob. Albertum Thorzewski maritum ipsius in et super medietate omnium bonorum suorum actis castrensibus Przedecensibus antea inscriptum et ad nob. Matthiam et Albertum minorennos Krzikowskie, fratres germanos praefatae Elisabeth steriliter defunctae iure naturalis successionis devolutum, nunc vero per eosdem fratres Krzikowskie nob. Nicolao Trzebuchowski affini suo facta, approbatur. MK 113, 242v-244v. Cracoviae, 1574.06.15 Adiunctio protectorum ad conservandam tutoriam puerorum suorum per Ludovicum Decium magnum procuratorem terrae Cracoviensis, zupparium Ilcussiensem, carbarium Vieliciensem, advocatum Petricoviensem heredemque in Wolia et Przegorzały, Annae Roznowa filiae olim Petri Rozen de Brusznik aulici Sigismundi I regis, uxori suae conceditam, videlicet affinum: Hieronimi de Buzenin thesaurarii Regni, zupparii Cracoviensis, capitanei Brzeznicensis et Krzeczoviensis, Joannis Dulski castellani Chelmensis, capitanei Branscensis, Rogoznensis et Surazoviensis, Martino Liczko praepositi Tarnoviensis, Stanislai Fogelweder archidiaconi Varsoviensis et secretarii regii, Joachimis Glinski de Czussow, Petri Gnoienski heredis in Zagorzicze aulici regii, Melchioris Crupek de Moikowicze et Georgii Schilkra olborarii Ilcussiensis, approbatur. MK 113, 249v-252. Cracoviae, 1574.06.16 Inscriptio 5890 flor. ddebiti per Hieronimum Buzenski thesaurarium Regni, zupparium Cracoviensem, capitaneum Brzeznicensem et Krzeczoviensem, Thomae Wolski vicezuppario Bochnensi in et super bonis suis in palatinatibus Sandomiriensi et Siradiensi consistentibus facta, approbatur. MK 113, 244v-247. Cracoviae, 1574.06.16 Locatio in arendam omnium bonorum suorum hereditariorum et obligatoriorum per Joannem Wolski heredem de Podhaicze Nicolao Wolski gladifero Regni et capitaneo Krzepicensi, fratri suo ad decursum 3 annorum pro summa 12000 flor. facta, approbatur. MK 113, 247-249. Cracoviae, 1574.06.16 Donatio sortis in villa Brzescza i distr. Stęzicensi sita per Nicolaum Zebrzidowski de Zebrzidowicze, filium olim Floriani Zebrzidowski castellani Lublinensis, nob. Martino Swierczowski de districtu Siradiensi facta, approbatur. MK 113, 252-254v. Cracoviae, 1574.06.16 Litterae officii castrensis Cracoviensis, de data 1573, in castro Cracoviensi, f. 2 ipso die Purificationis V. M. (2 feb.), continentes in se donationem sortium hereditariarum una cum praedio villae Rokow in distr. Zatoriensi sitae per Nicolaum Zebrzidowski heredem in Zebrzidowicze nob. Jacobo Zebrzidowski factam, ea conditione adiecta, ut idem Jacobus Zebrzidowski eadem bona sortium villae Rokow, per Nicolaum Zebrzidowski nob. Sigismundo Goreczki in 120 flor. prius obligata, ab eadem obligatione suis propriis peccuniis eliberet, in acta cancellariae regiae transportatae, approbantur. MK 113, 254v-259. Cracoviae, 1574.06.16 Protestatio per modum supplicationis nob. Joannis Dulski castellani Culmensis, capitanei Branscensis, Suraziensis et Rogosnensis, Fabiani a Bistram iudicis terrestris in distr. Dirssoviensi, Ludovici et Georgii a Werden uti contutores relictae viduae ac liberorum nob. olim Joannis a Werden, de data 1574, Cracoviae, 1 maii, continentes in se petitionem ad annihilandum contractum transactionis bonorum, quorundam communium, inter nob. Stephanem et Joannem seniorem fratres et Joannem iuniorem nepotem illorum ex altero fratre Loisio, cum detrimento praefatae relictae viduae Joannis a Werden, filiae nob. Simonis Loisii patrui praedicti Joannis iunioris initum et ad assignandam integram possessionem bonorum, quae ad eandem filiam Simonis Loisii legitima successione devoluta sunt tum et ad faciendam cum consensu regio transactionem bonorum sine derogatione iuris, libris cancellariae regiae pro maiori veritatis testimonio inseratur. MK 113, 259-261v. Cracoviae, 1574.06.16 Protestatio per modum supplicationis nob. Reinholdi Crakaw suo et nob. Joannis Connerdt consulis civitatis Gedanensis tum et nob. Catharinae virginis Loisii, sororis germanae nob. Joannis Loisii iunioris nominibus gerentis, de data 1574, Cracoviae, 1 maii, continens in se petitionem ad annihilandum contractum transactionis inter nob. Stephanum et Joannem seniorem fratres itidemque Joannem iuniorem, nepotem illorum ex altero fratre Loisio initum occasione bonorum, quorundam communium per eos habitorum, quae bona vel unius solius nomine, vel omnium, vel etiam unius uxoris quoad vitam duxerint inscripta sunt cum summo detrimento praefatorum Reinholdi Crakaw et Joannis Connerdt, tanquam coniugum filiarum nob. olim Michaelis Loisii ac Catharinae sororis germanae Joannis Loisii iunioris, filii eiusdem Michaelis tum et tradendam et assignandam integram possessionem omnium bonorum, quae ad praefatas filias defuncti Michaelis Loisii legitima successione devoluta sunt, atque ad faciendam cum consensu regio transactionem bonorum sine derogatione iuris, libris cancellariae regiae pro maiori veritatis testimonio inseratur. MK 113, 261v-263. Cracoviae, 1574.06.16 Donatio villae Marchoczicze et medietatis villae Kloniow in distr. Ksiąznensi sitarum, Andreae Zborowski a Zborow marsalci curiae Regni et capitanei Radomiensis hereditariarum, per ipsum Zborowski una cum consensu resignandi per Barbaram de Zakliczin consortem suam de iure reformationis dotis et dotalitii in praefatis villis a marito suo sibi servienti, Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawicze secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium approbatur. MK 113, 263-266v. Cracoviae, 1574.06.16 Cessio de iure naturali et quaesito super villam Marchoczicze et medietatem villae Kloniow in distr. Ksiąznensi consistentes Petro Zborowski a Zborow palatino et capitaneo generali Cracoviensi quomodolibet servienti, per eundem Petrum Zborowski Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawice secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium facta, approbatur. MK 113, 267-268v. Cracoviae, 1574.06.18 Cessio de iure et inscriptionibus 5000 flor. antea per Christophorum Zborowski de Zborow heredem in Marchoczicze et Kloniow in distr. Ksiąznensi sitis Simoni Ługowski praeposito Miechoviensi et supremo notario thesauri regis in eisdem bonis obligatis, postea per eundem praepositum Miechoviensem gener. Jacobo Więczlawski transportatis, nunc per ipsum Jacobum Więczlawski Conrado Krupka Przeczlawski de Przeczlawicze secretario regio et iudici Iudaeorum Cracoviensium facta, approbatur. MK 113, 268v-270v. MK 114 1576 2 V – 18 XII. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 1 – 461. (Uwaga: kopia wpisu z k. 294v znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 92 – 93). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 139

MK 115 1576 8 – 10 V; 28 V, 5 VI, 6 VI, 28 VI, 9 VII, 17 VIII, 29 VIII, 13 IX, 2 X, 24 X, 6 XI – 1578 18 I. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Oprawa księgi oderwana, część kart księgi luźna. K. 1 – 478. Brak k. 98v, 99v. Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 140

MK 116 1578 4 III, 22 IX; 1579 31 XII; 1580 16 V; 1581 16 I, 20 II, 2 III; 1590 2 IV; 1593 13 III, 12 VI, 29 VII; 1594 14 IV; 1595 10 III. Opr. skóra (XIX w.). K. 1 nlb + 8 – 49 + 1 nlb. Zamiany i rewizje dóbr królewskich.

Mikrofilm: 141

MK 117 1578 21 V, 10 VI, 17 VI – 26 XII. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Grzbiet księgi zniszczony. Początkowe karty księgi zniszczone. K. 2 nlb + 1 – 474. (Uwaga: kopie wpisów z k. 35v, 65 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 94 – 98, 99 – 100). Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 142

MK 118 1576 11 X; 1578 17 I – 18 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 3 nlb. + 1 – 506 + 1 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 344 znajduje się w tzw. ML dz. V nr k. 101). Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 143

MK 119 1570 6 I (k.111v – 101); 1578 27 X, 31 X, 21 XII – 1579 23 XII. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 144

MK 120 1578 1 III – 1579 27 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 499. Podwójna k. 30. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 145

MK 121 1579 15 VI – 1580 5 XII. Opr. współczesna, skóra tloczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Grzbiet księgi u góry naddarty. K. 2 nlb + 1 – 392. Księga wpisów zeznań przed aktami Metryki za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 146

MK 122 1566 b.d. dz.; 1578 26 II – 1580 2 I. Opr. skóra (XIX w.). K. nlb + 1 – 549 + 1 nlb. Skład księgi nie kompletny, rozpoczyna się urywkiem końca wpisu. (Uwaga: kopia wpisu z k. 154 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 102). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Borukowskiego, zawiera wpisy dokumentów.

Mikrofilm: 147

MK 123 1576 30 XI; 1579 26 XII – 1581 30 XI; 1582 20 III, 26 III, 23 VII. Opr. skóra (XIX w.). Karty księgi zniszczone, podklejane. K. 2 nlb + 1 – 986 + 1 nlb. Brak k. 892 – 901 (znajdują się one w tzw. ML dz. V nr 4 k. 118 – 127). K. 1 – 6 tej księgi pochodzą z Metryki Koronnej 124, właściwe karty 1 – 6 znajdują się w Metryce Koronnej 74 strony 1 – 12. (Uwaga: kopie wpisów z k. 583v, 728 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 103 – 108, 109 -112). Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy dokumentów.

Mikrofilm: 148

MK 124 1580 6 XII, 7 XII; 1581 28 I – 22 III, 14 VI – 1 XII. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy zeznań przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 149

MK 125 1579 31 X; 1580 2 I – 1581 20 VI; 1582 8 II – 30 IV. Opr. skóra (XIX w.). Księga w złym stanie, karty zbutwiałe. K. 1 nlb + 1 – 555 + 1 nlb. Brak k. 434 – 435. (Ponadto dawna paginacja z licznymi błędami). Księga wpisów za podkanclerstwa Jana Borukowskiego, zawiera tak wpisy dokumentów jak i zeznań przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 150

MK 126 1581 29 XI – 1582 25 III, 3 VII, 21 X – 1583 13 IX. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego, zawiera wpisy zeznań przed aktami Metryki.

Mikrofilm 151

MK 127 1582 5 II – 1583 28 VI. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. K. 2 nlb + 1 – 378 + 1 nlb. Brak k. 43 – 44, 202, 323. (Uwaga kopie wpisów z k. 27, 31 znajdą się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 113 – 116, 126, 128 – 129). Księga zawiera wpisy dokumentów i zeznań przed aktami Metryki.

Mikrofilm: 152

MK 128 1582 18 – 23 VIII (k. 1 – 7); 1569 11 V – 9 IX (k. 7 – 169); 1596 1 VII; 1603 16 I, 9 VII; 1605 24 III, 1632; 1634 9 VIII; 1645 30 III, 1646 17 XII (k. 170 – 189). Opr. skóra (XIX w.) grzbiet u góry pęknięty, księga zniszczona, karty luźne. K. 2 nlb + 1 – 189. Brak k. 144. Podwójna k. 7. Księga o składzie mieszanym: Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego (k. 1 – 7), wpisy dokumentów Zygmunta Augusta dotyczących egzekucji dóbr w układzie według województw (k. 7a – 169), wpisy dokumentów Zygmunta III i Władysława IV oraz fragment z ksiąg grodzkich ciechanowskich (k. 170 – 189).

Mikrofilm: 153

MK 129 1582 16 VII – 1584 20 XII (Uwaga: poczynając od 14 IX 1583 duże luki chronologiczne we wpisach). Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + ! – 516 + 1 nlb. (Uwaga kopie wpisów z k. 249, 251, 282, 504 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 130 – 132, 133 – 135, 136 – 138, 139 – 140). Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

Mikrofilm: 154

MK 130 1563 4 III; 1568 20 II; 1569 b.d.dz.; 1572 31 XII; 1573 24 III; 1574 24 III, 7 VI; 1577 b.d.dz.; 1579 1 IV, 11 VI; 1584 23 – 26 XII; 1585 26 II, 5 III, 12 V – 4 VIII, 10 X – 23 XII; 1586 3 II – 20 IX, 14 XI – 20 XII; 1588 30 I; 1589 16 – 28 IV, 1 VI; 1590 b.d.z; 1591 31 VII – 20 VIII; 1592 8 – 12 IX, 21 X; 1593 11 II – 31 III, 3 V – 30 VI, 31 VIII; 1594 12 – 20 I, 22 VI, 12 – 31 VIII, 26 X – 20 XII; 1595 17 III – 1596 6 II, 20 IV – 25 IV, 3 VII, 9 IX – 9 X; 1597 7 I, 23 VIII – 3 IX, 1598 18 IV; 1599 16 III – 15 VI; 1600 19 I, 4 – 17 VII; 26 X; 1602 28 I – 23 IV, 16 VIII; 1605 10 III – 14 IV, 8 VI – 26 VII, 8 X; 1606 14 IV; 1607 4 IV, 1 VII, 20 IX; 1608 2 III, 13 IV – 31 X. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 290 + 6 nlb + 290 – 296 + 4 nlb. Ksiga wpisów różnych, kancelarii koronnej i litewskiej, otrzymywanych listów, spraw zagranicznych.

Mikrofilm: 155

MK 131 1585 20 I – 30 XII. Opr. współczesna, skóra tłoczona, złocona, konserwowana (XIX w.). Na oprawie tłoczony tytuł księgi. Grzbiet księgi oderwany. K. 2 nlb + 1 – 387 + 6 nlb. Brak k. 221, 228, 328. (Uwaga: kopie wpisów z k. 64, 138 znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 141 – 142, 143). Księga wpisów za podkanclerstwa Wojciecha Baranowskiego.

Mikrofilm: 156

MK 132 1586 2 I – 9 XII. Opr. skóra (XIX w.). Ślady pleśni w księdze. K. 3 nlb + 1 – 235. Brak k. 211. (Uwaga: kopie wpisów z k. 49, 63, 108, 108v znajdują się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 144, 145, 147, 148). Mikrofilm: 157

MK 133 1585 13 I – 6 III, 23 IX; 1587 28 XII, 30 XII – 1588 12 I, 12 VI, 5 – 8 XI; 1589 21 III – 28 V; 1590 20 III – 5 V; 29 XI; 1593 5 V – 22 VII; 1595 8 II – 3 IV. Opr. skóra (XIX w.). K. 2 nlb + 1 – 607 + 3 nlb. (Uwaga: kopia wpisu z k. 130 znajduje się w tzw. ML dz. V nr 4 k. 149 – 150). „Księga wpisów kanclerza Jana Zamoyskiego MK 133 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1587 – 1595”, opr. A. Kot, W. Krawczuk, M. Kulecki, A. Sokół, G. Spyrka, „Sumariusz Metryki Koronnej”. Seria Nowa, t. II, Kraków 2001. Księga wpisów za kanclerstwa Jana Zamoyskiego.

SN II

Mikrofilm: 158

MK 133, k. 204-204v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 28 grudnia 1587 Tekst przysięgi złożonej 27 grudnia 1587 r. w katedrze na Wawelu przez króla Zygmunta III Wazę, wobec zgromadzonych stanów. Przysięga została poprzedzona zastrzeżeniem króla co do paktów konwentów, w części odnoszącej się do terytorium Inflant pod władaniem króla Szwecji Jana III Wazy1. W przysiędze zobowiązał się, że zachowa przywileje i wolności nadane stanom przez poprzednich władców, począwszy od Kazimierza Wielkiego, że utrzyma pokój religijny. Potwierdził, iż dochowa postanowień sejmu elekcyjnego w Warszawie, zjazdu w Wiślicy i sejmu koronacyjnego w Krakowie. Obiecał, że przywróci prowincje odpadłe od Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie da pomniejszyć obszaru państwa. j. łac. 1 Druk w: VL, T. 2, s. 246. Niejasne sformułowanie o zastrzeżeniu w sprawie inflanckiej odnosiło się do Estonii, której wcielenia domagała się Rzeczpospolita.

MK 133, k.205-205v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 28 grudnia 1587 Zygmunt III potwierdza złożenie przed księgami kancelarii koronnej przez Jana Szorca1, starostę kiszewskiego, protestacji przeciwko Janowi Konopackiemu, synowi zmarłego Jerzego Konopackiego, kasztelana chełmińskiego i starosty świeckiego2. W 1586 r. Jan Konopacki, wraz z grupą swoich ludzi, napadł w nocy i zranił Szorca, przebywającego w gościnie u opata pelplińskiego Leonarda Rębowskiego. j. łac. Uwaga: Dokument skasowany decyzją króla 26 III 1590 r., podpis władcy. 1 Jan Szorc, poseł na elekcję Zygmunta III: K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1840, T.VIII, s. 628. 2 Konopaccy należeli do stronników Maksymiliana, PSB, T. XIII, s. 548-549.

MK 133, k.205v.-206 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 30 grudnia 1587 Zygmunt III pozwala Janowi Grabskiemu1, żołnierzowi zasłużonemu w wyprawach Stefana Batorego iz czasu obrony Krakowa przed Maksymilianem, na wykup wsi Topola, w województwie łęczyckim, z rąk spadkobierców zmarłego Szymona Wituńskiego. j. łac. 1 K. Niesiecki, Herbarz, T. IV. s. 270.

MK 133, k.206v.-207v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w dożywocie miasto Tyrawę1, w powiecie sanockim, wakującą po śmierci Sędziwoja Drohiczańskiego, kasztelana lubaczowskiego, Wawrzyńcowi Wybranowskiemu2, rotmistrzowi zasłużonemu w wyprawach za Stefana Batorego i w obronie Krakowa przed arcyksięciem Maksymilianem. Wybranowski uczestniczył, pod wodzą Jana Zamoyskiego, w odparciu decydującego ataku na przedmieścia3, zdobywając ze swoją piechotą działa koło fosy miasta. Może także wykupić wójtostwo od spadkobierców Drohiczańskiego. j. łac. 1 SGKP, T. XII s. 719 2 K. Niesiecki, Herbarz, T. IX, s. 449. 3 Chodzi o szturm na Garbary i bramę Szewską w dniu 21 XI. K. Lepszy, Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana, Kraków 1929, s. 95.

MK 133, k.207v.-208 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Kiermańskiego przed aktami kancelarii koronnej w którym pokwitował Fryderyka Paczka, mieszczanina i kupca krakowskiego, z dóbr ruchomych po zmarłym w domu Paczka Marcinie Kiermańskim, bracie Jana, rotmistrzu piechoty Jana Zamoyskiego. Wadium w tej sprawie wynosi 2000 złotych. j. łac. MK 133, k.208-208v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jakuba Potockiego1 z Potoka, dworzanina królewskiego, przed aktami kancelarii koronnej, że Wolfgang Klein, rajca krakowski, ma prawo sprzedać kupiony u Żyda Izraela w Wiedniu zastaw Potockiego, na sumę 350 złotych, o ile ten w określonym czasie rzeczy nie wykupi. Na zastaw składa się: złoty łańcuch wagi (pondus) 184 dukatów węgierskich, szabla (framea)2 zdobna srebrem, warta 40 złotych, siedem futer lamparcich3. j. łac.

MK 133, k.209-209v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 1 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Skaszewskiemu wieś Weromowicze, w ziemi chełmskiej, oraz dobra ruchome i nieruchome, które przypadły skarbowi królewskiemu prawem kaduka po niejakim Sylskim. Skaszewski zasłużył się w wyprawach Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa. Wieś otrzymał za wstawiennictwem Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.209v.-210 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III przyznaje Wojciechowi Jastrzębskiemu z Miecznikowa, zasłużonemu pisarzowi kancelarii koronnej, pensję roczną w wysokości stu złotych polskich, ze stacji Żydów poznańskich. W sprawie tej wstawił się u króla Jan Zamoyski. Poprzednio pensję tę pobierał zmarły niedawno Baltazar Plata, który otrzymał ją w dożywocie od Zygmunta Augusta1. j. łac. 1 Regest w: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s. 74, nr 92.

MK 133, k.210v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jakubowi Strusiowi, staroście chmielnickiemu wieś Zinowińce (Zimnowodcze) w dożywocie. Wioska ta nie miała dzierżawcy od śmierci Jana Badowskiego. Zostaje ponownie przyłączona do starostwa chmielnickiego. j. łac. MK 133, k.210v.-211 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Kalińskiemu urząd pisarza ziemskiego łęczyckiego. Urząd ten był nieobsadzony od śmierci Sebastiana Dunina, który zmarł jeszcze za panowania Stefana Batorego. Król ten nie zdążył przed śmiercią wybrać pisarza spośród czterech kandydatów [ przedstawionych mu przez sejmik łęczycki ]1. j. łac. 1 Por. z danymi w:Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy opr. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, nr 427 i 428.

MK 133, k.211-211v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 2 stycznia 1588 Zygmunt III uprawnia Reinholda Heidensteina1, sekretarza królewskiego, do wykupu pola i pastwiska Benhoff z rąk mieszczki Agnieszki, wdowy po Ludwiku Wersfelt2 (Westfelth), pisarzu skarbu zamku malborskiego. Obecnie dziedzinę tę trzyma Gertner, rajca malborski. Heidenstein otrzymuje dożywocie na tym gruncie3. j. łac. 1 PSB, T.IX, s. 342-344. 2 Lustracja woj. malborskiego i chełmińskiego 1570, wyd. S. Hoszowski, Gdańsk 1962, s.46,162,167. 3 Benhoff, in. Benowo (Pszczeli dwór), SGKP, T. I, s. 133.

MK 133, k.212-212v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 4 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Reinholdowi Heidensteinowi, sekretarzowi królewskiemu, w dożywocie pensję 1 000 złotych polskich na dochodach z cła portu gdańskiego1. Ma być wypłacana na święto Michała Archanioła [29 września]. j. łac. 1 Według B. Kocowskiego, PSB, T. IX, s. 344, Heidenstein pobierał tę pensję tylko przez dwa lata.

MK 133, k.212v.-213v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Farensbachowi w dożywocie dwór Meisterhof1 (Mensterkoff), w powiecie rujeńskim w Inflantach. Farensbach odznaczył się w wyprawach Stefana Batorego, pod Wielkimi Łukami i Pskowem, za co otrzymał dobra Laudon, jednak szlachcic Krzysztof Jackowski z Bąkowa przedstawił swe prawa uzyskane od Zygmunta Augusta do tych dóbr, Farensbach ma mu je zatem zwrócić. W zamian Farensbach uzyskuje w dożywocie dwór Meisterhof, w powiecie rujeńskim, który przekazać winien mu generalny komisarz królewski Inflant, Stanisław Pękosławski2. Do dworu Meisterhof przynależą dwie wsie: Pleken z pięćdziesięcioma chłopami i Posteküll (Postekul) z trzydziestoma, następnie dwór Baten z dwudziestoma pięcioma chłopami, miasteczko Rujen powyżej młyna, pod opuszczonym grodem rujeńskim, z czterema rybakami, z których dwóch mieszka w Adsel. Dostaje też młyny nad stawami rybnymi i tereny nad rzeką Salis: miarę ziemi zwaną hak chirurga Henryka a Seinten i Henryka Ulmana sześć haków, którzy z racji trzymania tego nadania są podlegli prezydentowi wendeńskiemu3. j. łac. 1 Potem nazwany Rujen – Grosshof, BHO II, s. 529. 2 Pękosławski i Farensbach dowodzili jazdą broniącą Krakowa przed arcyksięciem Maksymilianem w 1587 r. PSB, T. VI, s. 369, T. XXV, s. 744. Zob też dok. 28 i 193. 3 Farensbach poza tym nadaniem otrzymał też konstytucją sejmu koronacyjnego potwierdzenie donacji wiecznej zamku Karkus w Inflantach. VL, T. II, s. 268.

MK 133, k.213v.-214v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Farensbachowi w dożywocie zamek [i starostwo] Taurus [Tarwast], w Inflantach, w prezydenturze parnawskiej, z przynależnościami. Farensbach odznaczył się w wyprawach Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed wojskami Maksymiliana1. j. łac. 1 SGKP, T. XII, s. 219; PSB, T. V.I, s. 369; VL, T. II, s. 268. Było to potwierdzenie nadania Taurus, które Farensbach otrzymał już w 1583 r. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku, Spisy, wyd. K. Mikulski i A. Rachuba, Kórnik 1994, nr 2240.

MK 133, k.214v.-215 Kraków, 5 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie urzędu dowódcy [hetmana] szlachty inflanckiej Jerzemu Farensbachowi. Stefan Batory nadając mu go, uposażył urząd pensją tysiąca talarów na cłach ryskich. Zygmunt III podwyższa ją o dwa tysiące1. Suma ta ma być wybierana na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. j. łac. 1 Farensbach otrzymał urząd 5 III 1585 r. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, s. 37.

MK 133, k.215v. – 216 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w dożywocie wójtostwo sieradzkie Stanisławowi Solikowskiemu i jego żonie Zofii z Pękosławia, za pomoc jakiej udzielił w przeprowadzaniu króla do Krakowa. j. łac. MK 133, k.216 – 216v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 1 Serny był stronnikiem Zamoyskiego. PSB, T. XXXVI, s. 323; zob. także Lustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego 1564-1656, Cz. I, wyd. K. Chłapowski i H. Żytkowicz, Warszawa 1992, s. 225.

MK 133, k.216v.-217v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Gabrielowi Hołubkowi, rotmistrzowi lekkiej jazdy, inflancki zamek Seswieś (Seswiei) z przynależnościami [starostwem] w dożywocie. Odznaczył on się za Zygmunta Augusta oraz w wyprawach inflanckich za Stefana Batorego, pod Połockiem i Wielkimi Łukami. Odniósł zwycięstwo nad posiłkami arcyksięcia Maksymiliana, utrzymał zamek Rabsztyn1. j. łac. 1 PSB, T. IX, s. 602-603. Po śmierci Hołubka pod Byczyną, 24 I 1588 r., Seswieś przypadła Andrzejowi Karchowskiemu. VL, T. II, s. 289.

MK 133, k. 217v.-218v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Oriszowskiemu [in. Oryszowski] w dożywocie zamek [i starostwo] Lemburg, zwany także Małopil, [in. Malpils] z przynależnościami w Inflantach, za zasługi oddane w wojnach moskiewskich i w walkach z Maksymilianem1. W szczególności odznaczył się w obronie Krakowa, pod Janem Zamoyskim, biorąc udział w odparciu decydującego ataku na Kraków, z użyciem armat2. Przedtem starostą lemburskim był z nadania Stefana Batorego zmarły podkomorzy chełmiński Stanisław Kostka3. j. łac. 1 PSB, T. XXIV, s. 271-273. Oriszowski uzyskał zgodnie z prawem drugi przywilej na to starostwo z kancelarii litewskiej dopiero 3 II 1588 r. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, s. 188, nr 2028. 2 Chodzi o szturm 24 XI 1587 r. K. Lepszy, Oblężenie Krakowa…, Kraków 1929, s. 92-96. 3 PSB, T. XIV, s. 357.

MK 133, k.218v.-219 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 5 stycznia 1588 Zygmunt III daje Stanisławowi Mroczkowi prawo wykupu sołectwa we wsi Śmierdzin z rąk spadkobierców Jana Strzeżawskiego. Mroczek był dowódcą piechoty, zasłużył się w wojnach za Zygmunta Augusta, w wyprawie na Gdańsk i w wojnach moskiewskich Stefana Batorego oraz w obronie Krakowa przed arcyksięciem Maksymilianem1. j. łac. 1 Zob. dok. 94.

MK 133, k.219-220 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Szorcowi, staroście kiszewskiemu, urząd podkomorzego malborskiego. Urząd wakował po śmierci [Melchiora]1 Mortęskiego (de Mortangen). Rodzina Szorca należy do najpierwszych w Prusach, on sam zasłużył się we wszystkich wojnach Stefana Batorego, w zadaniach wyznaczanych mu przez Jana Zamoyskiego, a potem podczas walki z Maksymilianem. j. łac. 1 W dok. okienko na imię. Zob. Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII w. Spisy, opr. K. Mikulski, Kórnik 1990, nr 578.

MK 133, k.220-221 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Mikołajowi Kiszce z Ciechanowca starostwo drohickie1, z uprawnieniami sądowymi i przynależnościami, wsiami Czarna, Rogawka i Skiwy. Nadaje mu ten urząd ze względu na zasługi ojca, Mikołaja Kiszki, wojewody podlaskiego i starosty drohickiego, jakie ten oddał za panowania Zygmunta Augusta. Za Mikołajem wstawiał się u króla Jan Kiszka, starosta generalny żmudzki, który zasłużył się tak panującemu monarsze jak i dwóm jego poprzednikom. Poza kwartą Mikołaj ma oddawać do skarbu corocznie 300 złotych. j. łac. 1 Urzędnicy podlascy XIV – XVIII w. Spisy, opr. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz, Kórnik 1994, nr 647, PSB, T.XII, s. 507,512-513.

MK 133, k.221-221v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 6 stycznia 1588 j. łac. 1 PSB, T. XX, s. 759-760. 2 PSB, T. IX, s. 449 – 450.

MK 133, k.221v.-222v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Tomaszowi Bockowi1 (Boczk) dobra Harde Moiza w Inflantach prawem lennym. Część dóbr leży w powiecie lemburskim, część zaś w powiecie zygwoldzkim. Stefan Batory przyznał Bockowi pewne posiadłości w okolicy Dorpatu, należące ongiś do jego ojca, i nadał za zasługi w wyprawach moskiewskich Perper Moizę, w powiecie kremońskim, także prawem lennym. Bock z pewnych przyczyn nie mógł dóbr tych objąć, dlatego nadano mu Harde Moizę. Jan Zamoyski świadczył, iż bronił on Krakowa przed Maksymilianem, jeszcze przed przybyciem króla. j. łac. 1 BHO II, s. 626.

MK 133, k.222v.-223 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Stanisława Pękosławskiego w dożywociu na starostwie marienburskim w Inflantach, z zamkami Kierepet i Swanenburg. Starostwo to Pękosławski otrzymał od Stefana Batorego1, a król potwierdza to nadanie uznając zasługi w walce pod Janem Zamoyskim, przeciw Maksymilianowi. Ma oddawać połowę dochodów starostwa i zamków do skarbu królewskiego. j. łac. 1 Pękosławski uzyskał to starostwo już w 1582 r. Zob. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, nr 2063.

MK 133, k.223-224 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III roszerza dożywocie Michała Giese na dobrach Borzechowo, na jego żonę Urszulę z Heidensteinów, siostrę Reinholda, sekretarza królewskiego1. j. łac.

MK 133, k.224-224v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Stanisława Pękosławskiego, starostę sandomierskiego i marienburskiego, w dożywociu na starostwie sandomierskim i na dochodach z nim związanych1. Pękosławski zasłużył się jako żołnierz za Stefana Batorego, dowodził jazdą w czasie obrony Krakowa przed wojskami Maksymiliana. Ze starostwa, poza kwartą, ma płacić corocznie 1 000 złotych do skarbu. j. łac. 1 Uzyskał ten urząd 1 kwietnia 1586 r., Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI – XVIII w. Spisy, opr. K. Chłapowski, A. Falniowska – Gradowska, Kórnik 1993, nr 896, PSB, T. XXV, s. 743.

MK 133, k. 225-225v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 7 stycznia 1588 Zygmunt III oddaje ponownie zamek i starostwo Laudohn w Inflantach w dożywocie Krzysztofowi Jackowskiemu z Bąkowa [in. Bąkowskiemu]1. Jackowski był dworzaninem Zygmunta Augusta i dostał od niego to właśnie starostwo, poprzez Jana [Hieronimowicza] Chodkiewicza2, ówczesnego starostę żmudzkiego i administratora Inflant. Przepadło ono jednak po najeździe moskiewskim. Po odzyskaniu tych terenów Stefan Batory mianował starostą laudońskim Jerzego Farensbacha, starostwo przynależało wówczas do prezydentury wendeńskiej. Jackowski zasłużył się za panowania Batorego w uśmierzaniu buntu gdańszczan, bronił także Krakowa z jazdą niemiecką. j. łac. Uwaga: zob. dok. 13 i 193. 1 Wg: Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku…, nr 2019. Bąkowski otrzymał to starostwo w r. 1568. 2 PSB, T. III, s. 361-363.

MK 133, k. 225v.-226v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Mikołajowi Rogozińskiemu prawo wykupu wójtostwa miasta Żarnowiec z rąk burmistrza i rajców lub innych jego posiadaczy. Rogoziński został polecony królowi przez Jana Zamoyskiego. Zasłużył się we wszystkich wojnach moskiewskich za Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem.Wójtostwo dostaje w dożywocie1. j. łac. 1 Zob. dok. 169.

MK 133, k. 226v.-227 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza dożywocie Jana i Hieronima Konopnickich na tej części wsi Bieniec (Bieniecz), która należała do ich zmarłego brata Andrzeja. Poza tym posiadają oni dwie części tej wsi. Wszyscy byli synami Jakuba Konopnickiego, sędziego ziemskiego wieluńskiego1. j. łac. 1 Bieniec był wsią królewską, pozostającą w zastawie od 1 poł. XV w. Od r. 1525 należał do Konopnickich, kiedy to wykupili wieś z rąk Starzechowskich. R. Rosin, Ziemia wieluńska w XII-XVI w. Studia z dziejów osadnictwa, Łódź 1961, s. 183.

MK 133, k. 227-227v. Kraków, 8 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Krajewskiemu, żołnierzowi, prawo wykupu i dożywotniego posiadania sołectwa z przynależnościami we wsi Gostwica w starostwie sądeckim. Krajewski zasłużył się we wszystkich wojnach moskiewskich Stefana Batorego i podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Został polecony królowi przez Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k. 227v.-229 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 j. łac. 1 BHO II, s. 711. 2 Wacke (pagast) – obwód poboru danin, przynależne doń wsie miały wspólne obowiązki, BHO II s. XXVI. 3 Być może chodzi o zamek Burtneck w prezydenturze parnawskiej. 4PSB, T.XXX, s.335-347.

MK 133, k. 229-230v. Kraków, na sejmie [koronacyjnym], 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Żydom krakowskim prawa wolności i przywileje publiczne, kościelne i świeckie, nadane im przez swoich poprzedników, a dotyczące swobody wykonywania rzemiosła i trudnienia się handlem1. Królowi przedstawiono takiż przywilej Stefana Batorego. Lista świadków. j. łac.

MK 133, k.231-233v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 8 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza wszystkie przywileje, darowizny, swobody, przywileje sądowe, wyroki Trybunału i inne publiczne, kościelne, świeckie dla Królestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych prowincji przyłączonych, nadane przez swoich poprzedników począwszy od Kazimierza Wielkiego. Lista świadków. j. łac. MK 133, k. 233v.-234v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje w dożywocie starostwo kamionackie położone w województwach bełskim i ruskim, Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, wojewodzie lubelskiemu1. Zasłużył się on za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Urząd starosty piastował Jan Zborowski, a po jego śmierci [w r. 1586 ]2 administratorem był Jacek (Hiacynt) Młodziejowski. j. łac. 1 PSB, T. VII s. 10 – 12. 2 K. Chłapowski, Starostowie w Małopolsce, [w:] Społeczeństwo staropolskie, T. IV. Warszawa 1986, s. 141. 3 PSB, T. XXI, s. 432-435.

MK 133, k. 234v.-235v. b.d. [ 9 stycznia 1588 ]1 Zygmunt III nadaje Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi rawskiemu, urząd wojewody lubelskiego. Firlej zasłużył się szczególnie w sprawach Prus. Urząd wakował po śmierci Jana Tarły ze Szczekarzowic. j. łac. 1 Brak datacji, przypuszczalna data w nawiasie.Urzędnicy województwa lubelskiego XVI – XVIII w., Spisy, opr. W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, nr 372.

MK 133, k. 235v.-236 Kraków, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Wacławowi Uhrowieckiemu, podkomorzemu chełmskiemu i Pawłowi Orzechowskiemu1, podczaszemu chełmskiemu, w ośmioletnią dzierżawę cło ruskie. Za Stefana Batorego dzierżawa, nadana 20 lipca 1586 r., wynosiła 12 tysięcy złotych, teraz ustalona zostaje na 10 600 złotych2. j. łac. 1 PSB, T.XXIV, s. 283-284. 2 Zob. dokument nr 184.

MK 133, k. 236v.-237 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Dominikowi Alamaniemu1, kuchmistrzowi koronnemu (praefectus culinae), urząd żupnika olkuskiego wraz z pensją. Urząd ten posiadał Michał Maleczkowski, wielkorządca krakowski2. Alamani ma dostawać z dziesięciny z wydobywanych metali czyli z olbory żup 200 złotych polskich rocznie a ponadto 400 złotych ze skarbu królewskiego co roku. Nominację podaje się do wiadomości urzędników i gwarków. j. łac. 1 PSB, T. I, s. 40 – 42. 2 Maleczkowski poprzedzał Alamaniego na urzędzie kuchmistrza w latach 1576-1577. F. Leśniak, Wielkorządcy krakowscy XVI-XVII wieku, Kraków 1996, s. 75-80, 262; Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku, Spisy, opr. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, s. 70.

MK 133, k.237-237v. Kraków, 9 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Wacławowi Uhrowieckiemu, podkomorzemu chełmskiemu, w dzierżawę cło włocławskie, pobierane przy przeprawie przez Wisłę, z którego ma płacić rocznie 2 300 złotych do skarbu królewskiego. j. łac. MK 133, k.238-239 Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Ligęzie z Bolesławia urząd starosty opoczyńskiego w województwie sandomierskim1. Odznaczył się on jako dowódca jazdy najemnej, którą przyprowadził Janowi Zamoyskiemu podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Urząd i miasto obejmuje po zmarłym Mikołaju Przerębskim. Ligęza może wykupić stare sumy zapisane na starostwie od spadkobierców Przerębskiego. Potrącona zostaje ¼ sum ciążących na tych dobrach. j. łac. 1 Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI – XVIII w…, nr. 270. 2 Zob dok. nr 17, przyp. 2.

MK 133, k.239-240 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza Janowi Dulskiemu1, podskarbiemu wielkiemu koronnemu, kasztelanowi chełmińskiemu, staroście brańskiemu, rogozińskiemu, świeckiemu, suraskiemu, dożywocie na dzierżawie ekonomii malborskiej i na dobrach tczewskich z przyległościami. Dzierżawę tę Dulski otrzymał od Stefana Batorego, miał corocznie oddawać z niej pewną sumę pieniędzy. Ma z niej teraz płacić 20 tysięcy złotych do skarbu, z czego 10 tysięcy po oddaniu przez poddanych czynszów przed Bożym Narodzeniem, a kolejne 10 tysięcy po sprzedaży zboża do dnia św. Jana Chrzciciela [24 czerwca]. Po jego śmierci spadkobiercy mają w ciągu sześciu tygodni przekazać inwentarz i opuścić dobra. j. łac. 1 PSB, T.V, s. 461-462.

MK 133, k.240v.-241v. Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Dulskiemu, kasztelanowi chełmińskiemu, podskarbiemu koronnemu, prawo wykupu i połączenia wszystkich dóbr przynależnych do zamku malborskiego, po śmierci poprzednich właścicieli, za wyjątkiem dóbr Benhoff, które dostał Reinhold Heidenstein1. j. łac. 1 Zob. dok. 11.

MK 133, k.240v.-241v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Zofii Herburtownej z Fulsztyna dożywocie na starostwie świeckim, które trzyma jej mąż Jan Dulski1. Jan do śmierci zwolniony jest z płacenia trzeciej części dochodów ze starostwa skarbowi królewskiemu. Swego czasu wypłacił Stefanowi Batoremu dużą sumę na poczet tych dochodów, z przeznaczeniem na potrzeby wojen moskiewskich. Jeżeli Zofia przeżyje męża, ma corocznie oddawać do skarbu tysiąc złotych poza kwartą, na święta Bożego Narodzenia. j. łac. 1 Po śmierci Dulskiego w 1590 r., Zofia wyszła za mąż za następnego starostę świeckiego Jana Kostkę, który zmarł w 1592 r., ona sama zaś trzymała starostwo świeckie do r. 1629. Zob. K. Niesiecki, Herbarz Polski, T.III, s. 434, Ks. P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich…, s. 189, PSB, T.V s. 462.

MK 133, k.242-242v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Makowieckiemu1, kantorowi warmińskiemu, kanonikowi gnieźnieńskiemu, pisarzowi skarbu, pastwiska o wielkości ośmiu łanów, o nazwie Heibuden [in. Haybudy]2 położone na Żuławie Wielkiej, w dożywocie. Posiadaczem tych dóbr był uprzednio opat oliwski Gaspar Gieskaw. Makowiecki ma płacić rocznie [puste miejsce na sumę] grzywien pruskich do zamku malborskiego. j. łac. 1 PSB, T. XIX, s. 227. 2 Makowiecki otrzymał w r. 1607 następny przywilej, potwierdzający jego prawa do tych ośmiu włók. ¬ródła do dziejów ekonomii malborskiej, T. III, wyd. W. Hejnosz i J. Gronowski, Toruń 1963, s. 78.

MK 133, k. 243-243v. Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Jerzemu Ulanickiemu prawo wykupu i dożywocie na dwóch wsiach Jodłowa, w województwie krakowskim. Ulanicki może odkupić wsie z rąk spadkobierców Strzyżowskiego. Walczył podczas wojen moskiewskich, służył potem na Rusi (militia russica), bronił Krakowa przed Maksymilianem. Potrącona zostaje ¼ sum ciążących na tych dobrach. MK 133, k. 243v.-244 Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje urząd wojskiego bełskiego Jakubowi Wożuczyńskiemu, który zasłużył się podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem. Urząd ten obejmuje po zmarłym Macieju Makosieju1. j. łac. 1Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII w. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992, nr 412.

MK 133, k. 244-245 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje starostwo sieradzkie z przynależnościami, wakujące po zmarłym Baltazarze Lutomirskim, Andrzejowi Zebrzydowskiemu, podczaszemu koronnemu. Zasłużył się w wojnach moskiewskich za Stefana Batorego, w służbach na dworze, a także jest to nagroda za zajęcie Lipnicy [Murowanej]1, którą zdobył walcząc z najemną piechotą węgierską. Pozostawał wówczas pod rozkazami Jana Zamoyskiego. Król nakazuje mu corocznie dostarczać do skarbu 1000 złotych z pozostałych ¾ dochodów starostwa. j. łac. 1 K. Lepszy, Oblężenie Krakowa…, s. 31. Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII w., opr.E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, nr 1258.

MK 133, k.245v.-246 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie starostwa ojcowskiego z przynależnościami, Piotrowi Myszkowskiemu, staroście oświęcimskiemu, po śmierci Stanisława Płazy1, burgrabiego krakowskiego. Myszkowski zasłużył się podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem, dowodząc oddziałem jazdy. Ma ze starostwa oddawać, poza kwartą do Rawy, tylko sumy zapisane na nim z racji pensji. O jego zasługach świadczył Jan Zamoyski. j. łac. 1 Stanisław Płaza zmarł w 1587 r., PSB, T. XXVI s. 778.

MK 133, k.246-247 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 12 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza dożywocie na środkowej części wsi Bonów, w ziemi przemyskiej, przynależne Piotrowi Porudyńskiemu (Porudinski), który odziedziczył tę część po śmierci brata, Krzysztofa Porudyńskiego. Król pozwala by Piotr odkupił lub uzyskał przez cesję część sumy zapisanej na tych dobrach, a należącą do trzeciego brata [brak imienia]. Potrącona zostaje ¼ z sum ciążących na dobrach. j. łac. MK 133, k.247-248 Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Henrykowi Ramel prawem lennym: dwór w powiecie seswiejskim po Teodorze Backsie i posiadłości Kujen1 (Kugen) i Libbien2 (Libke), które przypadły skarbowi prawem kaduka. Ramel zasłużył się w wojnach moskiewskich za Stefana Batorego i w walkach przeciwko Maksymilianowi, pod komendą Jerzego Farensbacha3. j. łac. 1 BHO II, s. 302. 2 BHO II, s. 347. 3 Zob. dok. 205.

MK 133, k.248-249 Kraków, 10 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza dożywocie na połowie wsi Bakota i połowie pustaci Rakoszina z wsią Knieinin (Knieynin) małżonków: Piotra Korabczewskiego [in. Korapczewskiego] i Katarzyny z Przeradowa (Przerodowa). Zmarła Katarzyna Korabczewska, zapisała obojgu te dobra wraz z zapisanymi na nich sumami. Korabczewski zasłużył się w obronie Krakowa przed Maksymilianem. Potrącona zostaje ¼ sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. MK 133, k.249-249v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 10 stycznia 1588 Zygmunt III zezwala Stanisławowi Łowczowskiemu Dobkowi, zasłużonemu w wojnach moskiewskich, na odstąpienie dożywocia na wsi Bila, na Podolu, swojemu bratu, Janowi Łowczowskiemu, który zasłużył się podczas wojen moskiewskich i w obronie Krakowa. j. łac. MK 133, k.249v.-250v. Kraków, na sejmie koronacyjnym, 11 stycznia 1588 Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Cieszanowskiemu z Cieszanowic, na odstąpienie dożywocia na wsi Dolpotow, w województwie ruskim, powiecie halickim, synowi Hieronimowi. j. łac. MK 133, k.250v.-251 Kraków, na sejmie koronacyjnym, 12 stycznia 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Potockiemu, staroście kamienieckiemu, rotmistrzowi zasłużonemu w wojnach za Stefana Batorego, urząd pisarza polnego, wakujący po Baltazarze Stanisławskim, podkomorzym sanockim, który to Stanisławski uzyskał nominację na kuchmistrza królewskiego1. j. łac. 1 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII w. Spisy.opr. K.Chłapowski, S.Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, Kórnik 1992, nr 533, PSB, T.XXVIII, s. 24.

MK 133, k.251-252 Kraków, 12 stycznia 1589 Zygmunt III nadaje Janowi Ostrorogowi, młodemu szlachcicowi, pensję za zasługi w wojnie z Maksymilianem, w wysokości 2 000 złotych, na dobrach tucholskich w Prusach. Ma ją wypłacać Maciej Żaliński, kasztelan gdański, starosta tucholski, jasiniecki, przedborski. j. łac. MK 133, k.252-254 Kraków, na sejmie koronacyjnym 12 stycznia 1588 Zygmunt III potwierdza, że Jadwiga Iwanowska, w asyście męża Jana, złożyła zeznanie przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej. Przekazała w nim w imieniu swoim oraz męża i synów: Mikołaja i Stanisława, wieś Błogocice, położoną w województwie krakowskim, powiecie proszowickim, a przypadłą jej po zmarłym bracie Walentym Gruszczyńskim. Dobra te przejęły: opatka klasztoru w Staniątkach, Dorota Minorowna, przeorysza Katarzyna Kowalska, kustoszka Zofia Szreniawianka, szafarka Zofia Zakrzewskia i cały konwent staniątecki na wieczną własność. Zastrzeżenie finansowe dotyczą należności 1000 złotych niegdysiejszego dziedzica wsi Szymona Piotra Sobka, które klasztor winien zwrócić Janowi Rembieszowskiemu. j. łac. MK 133, k.254v.-255 Zygmunt III potwierdza dokument, wydany przez Zygmunta Augusta w Knyszynie, 14 listopada 1569 r., nadający Krzysztofowi Jackowskiemu (de Bankoff), staroście laudońskiemu, w dożywocie dobra czyli dwór Birże inflanckie, leżące w arcybiskupstwie ryskim. Dobra były zniszczone przez wojny, a po ponownym zajęciu Inflant przez Stefana Batorego przypadły komu innemu. j. łac. MK 133, k.255-255v. Kraków, 17 czerwca 1588 Zygmunt III nadaje Janowi Zamoyskiemu, kanclerzowi i hetmanowi, za zasługi w czasie bezkrólewia, zamek i miasto Dorpat w Inflantach, z ekonomią i prawem do kaduków. Po wypędzeniu wojsk moskiewskich z Inflant za Stefana Batorego, ekonomią dorpacką obdarzony został Zygmunt Rozen, dorpacki starosta, po nim Wojciech Ręczajski1, kasztelan warszawski, także starosta dorpacki i Stanisław Łoknicki2. j. łac. 1 PSB, T.XXXI, s.240-242. 2 Druk: Archiwum Jana Zamoyskiego, T. IV., wyd. K. Lepszy, Kraków, 1948, s. 436-438, nr 42; zob. też nr 48.

MK 133, k.255v.-256v. Zygmunt III nadaje urząd strażnika polnego koronnego granic (praefectura excubiarum) Janowi Zamoyskiemu, po Stanisławie Golskim, który został starostą barskim. Polecił go Jan Zamoyski, kanclerz1. j. łac. 1 Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII w…, nr 1004, PSB, T. VIII, s. 230.

MK 133, k.256v.-257 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III mianuje Mikołaja Zebrzydowskiego, starostę generalnego krakowskiego i lanckorońskiego, bolesławskiego, hetmanem nadwornym (praefectura aulica militiae)1 . Zebrzydowski zasłużył się jako rotmistrz i dworzanin. j. łac. 1 Była to ostatnia nominacja na ten urząd. Zob. W. Sokołowski, Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści 1574-1605, Warszawa 1997, s. 11.

MK 133, k.257-257v. Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza dożywocie Wojciecha Ponętowskiego i jego żony Heleny, córki hospodara mołdawskiego Jankuły (Janeulae)1 na dobrach Kamienopole i Podhorce, w województwie ruskim. Dobra te kupił Jakub Ponętowski2, ojciec Wojciecha od Andrzeja Hinka. Potrącona zostaje ¼ sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. 1 Hospodar Jankuła (Janku Sas) zm. w 1582 r. 2 PSB, T. XXVII, s. 399- 402.

MK 133, k.257v.-258 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Żółkiewskiemu, zasłużonemu żołnierzowi spod Krakowa i Byczyny, synowi niedawno zmarłego wojewody ruskiego Stanisława, dożywocie na starostwie hrubieszowskim, w województwie bełskim. Starostwo wakuje po Andrzeju Tęczyńskim, wojewodzie krakowskim. Na dobrach tych zapisana została przez króla Zygmunta Augusta pewna suma, którą Żółkiewski może wykupić od spadkobierców Tęczyńskiego1. j. łac.

MK 133, k. 259-259v. Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza nadanie Stefana Batorego dla Andrzeja Orzechowskiego, zasłużonego w wojnach moskiewskich. Obejmowało ono zamek Lajs w Inflantach, ze starostwem1. j. łac. 1 Wg: Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII…, nr 2014, Orzechowski uzyskał potwierdzenie nadania z 1582/83 r. 7 IV 1589 r., w kancelarii litewskiej.

MK 133, k. 259v.-260 Lublin, 7 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza przywilej na starostwo kruszwickie dla Adama Balińskiego z Chomiąży1. Nadane mu zostało przez Stefana Batorego w Krakowie, 12 kwietnia 1583 r., po Walentym Grodzińskim, chorążym inowrocławskim. Nadanie dotyczy wszystkich przynależności, z wyłączeniem wsi Skolsko. j. łac. 1 Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XVI-XVIII w. Spisy, opr. K. Mikulski i W. Stanek, Kórnik 1990, nr 1151.

MK 133, k. 260v.-262 Zygmunt III nadaje dożywocie na dzierżawie [starostwie] radoszyckim Stanisławowi Przerębskiemu, rotmistrzowi zasłużonemu w obronie Krakowa i pod Byczyną1. Wstawił się za nim kanclerz i hetman Jan Zamoyski. Przerębski może wykupić zapis króla Zygmunta Augusta na tych dobrach od spadkobierców Stanisława Dembińskiego2. j. łac.

MK 133, k. 262-263 Lublin, 8 listopada 1588 Zygmunt III potwierdza i powtarza nadanie Mikołaja Herburta1 z Fulsztyna, kasztelana halickiego, starosty lwowskiego dla Wojciecha Radziszewskiego; dokument wydany został we Lwowie 31 maja 1583 r. Na jego mocy Radziszewski otrzymał dworzyszcze Złotnickie i łan roli z sianożęciami we wsi Przegnojów, dobra te należały do zamku w Glinianach, w starostwie lwowskim. Wieś została spalona i spustoszona przez Tatarów. Nadany łan leży pomiędzy łanem Stanisława Wrzeszcza, młynarza przegnojewskiego, a łanem Iwana, popa gliniańskiego, rozciąga się wzdłuż stawu, do granic dóbr Balazińskiej. Radziszewski otrzymuje wolność od czynszu na sześć lat, a potem on i jego potomkowie mają płacić czynsz do zamku gliniańskiego w wysokości 2 złotych na św. Marcina biskupa [11 listopada], od innych posług i opłat będą wolni. j. łac., j. pol. 1 PSB, T. IX, s. 447-449.

MK 133, k. 263-264 Brześć Litewski b.d1 1589 Zygmunt III nadaje urząd wojewody podolskiego Janowi Sienieńskiemu z Sienna, kasztelanowi lwowskiemu, staroście horodelskiemu, czorsztyńskiemu, który zasłużył się za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Urząd ten obejmuje po Mikołaju Herburcie. j. łac. 1 Sienieński uzyskał pierwszą nominację na ten urząd 22 XI 1588 r. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII w. Spisy, oprac. E. Janas, W. Kłaczewski, J. Kurtyka, A. Sochacka, Kórnik 1998, nr 641, PSB,T.XXXVII, s.183-188.

MK 133, k. 265-265v. Warszawa, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Mikołajowi Barkowiczowi, szlachcicowi inflanckiemu zasłużonemu we wszystkich wojnach moskiewskich, cztery włości chłopskie prawem lennym. Położone były we wsi Varne1 w powiecie ikskulskim nad rzeką Dźwiną. Barkowicz dobra te, przypadłe skarbowi prawem kaduka, otrzymał w dożywocie już od Stefana Batorego, na co okazał stosowny przywilej. j. łac. 1 Inaczej Oger, BHO II s. 434.

MK 133, k. 266-267 Warszawa, 21 marca 1589 Zygmunt III potwierdza dożywocie Ottona de Meppen, burmistrza Rygi1, i jego żony Anny Fick (Fiechce) na 3 hakach (unci) w powiecie kircholmskim, tytułem zastawu kwoty 300 złotych prezydentury kircholmskiej wobec miasta Rygi. j. łac. 1 Otto von Meppen został burmistrzem Rygi w 1579 r. H.J. Bötführ, Die Rigische Rathslinie von 1226 bis 1876, Riga, Moskau und Odessa 1877, s. 144.

MK 133, k. 267-268v. Warszawa, na sejmie walnym, 22 marca 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie Marcina z Biecza, syna Wojciecha Rapuzowskiego i Barbary ze wsi Olpino, pod karą 400 złotych dla kwestionujących decyzję króla. j. łac. MK 133, k. 268v.-269v. Warszawa, na sejmie walnym, 24 marca 1589 Zygmunt III zezwala Wiktorynowi Kowalskiemu, podsędkowi lwowskiemu i jego żonie Annie z Uchelnicy na odstąpienie dożywocia na wsi Czernichów, w powiecie przemyskim, Janowi Rykowskiemu. Prawo to, wraz z pozwoleniem na wyrąb lasów w starostwie samborskim, Kowalski posiadał już od czasów Henryka Walezego. Potrącona zostaje ¼ sum ciążących na tych dobrach. j. łac. MK 133, k. 269v.-270v. Warszawa, 24 marca 1589 Zygmunt III wyznacza kardynałowi Aldobrandiniemu, legatowi papieskiemu, pensję doroczną w wysokości 3 tysięcy dukatów neapolitańskich na dochodach z ceł Foggii. Ma być mu wypłacana na Boże Narodzenie przez Filipa Owadowskiego, stolnika sandomierskiego, który odbiera prowizje od sum neapolitańskich w imieniu króla. j. łac. MK 133, k. 270v.-271v. Warszawa, 24 marca 1589 Zygmunt III wyraża zgodę na odstąpienie przez Elżbietę z Oporowa, wdowę po zmarłym Baltazarze Placie, dożywocia na sołectwie zbuczyńskiego, w starostwie łukowskim, synowi Jerzemu. Baltazar otrzymał sołectwo od Zygmunta Augusta. Zgoda dotyczy całego sołectwa z przynależnościami, w tym z częścią zwaną Sobiestan. j. łac. MK 133, k. 271v.-272v. Warszawa, 26 marca 1589 Zygmunt III bierze pod opiekę mieszczan Jana i Gotharda Petersin z Goofden (in Hoofde). Od początku wojny, jaka toczy się w dolnej Germanii [Niderlandach] każdy tamtejszy obywatel może przenieść się do innego kraju, pod warunkiem, iż udzieli na to zgody urzędnik króla Hiszpanii. Bracia Jan i Gothard, po uzyskaniu takiego zezwolenia, przenieśli się do Gdańska. Gdy część Belgii w której kiedyś mieszkali odpadła od króla Hiszpanii, nie chcieli stać się uczestnikami tego powstania i przyczynić się do szkody Belgii. Ustanowili wówczas swoją stałą siedzibę (domicilium) w Gdańsku, od wielu już lat żyją i prowadzą interesy w tym mieście. O tym wszystkim zawiadomiono króla Stefana Batorego w listach od władz miejskich Amsterdamu, Hornu i Gdańska, król zaś wydał dla braci listy zezwalające na pobyt w swoim państwie. Proszą oni teraz o ponowne potwierdzenie przez króla ich praw do zamieszkania w królestwie, na co Zygmunt III wyraża zgodę. Mogą mieszkać w Gdańsku, lub innych miejscach, z żonami, dziećmi, rodzinami. Mogą tu prowadzić swoje interesy. W wypadkach spornych, władze mają sądzić ich sprawy według prawa miejscowego, przysługuje im też odwołanie do Trybunału Koronnego. j. łac. MK 133, k. 272v.-273v. Warszawa, 26 marca 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie w dożywocie przez królewskiego administratora Inflant, biskupa wileńskiego, kardynała Jerzego Radziwiłła, Gotardowi Frones i jego żonie Brygidzie Swederz, 4 chłopów w powiecie kremońskim i pół haka ziemi, zwanej Lelian, w powiecie ryskim. Dobra te przypadły skarbowi po śmierci Jerzego Clemmerocken. Pierwszym mężem Brygidy był Krzysztof Veisbuch, chorąży parnawski. j. łac. MK 133, k. 273v.-274v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III nadaje, pochodzącemu z zasłużonej rodziny Michałowi Żelisławskiemu Starszemu (Maior) i jego żonie Annie z Bassen, [Bażyńskiej]1, dożywocie na wsiach Międzyłęż (Miedzylasz), Falknow, Garc i na Małej Wiosce, położonej na gruntach Międzyłęża, w Prusach. Wsie te były dotąd lennem, prawa do nich uzyskał Żelisławski od Zygmunta Augusta. Potrącona zostaje ¼ sumy ciążącej na tych dobrach. Z wsi tych obowiązany jest Żelisławski płacić kwartę. j. łac. 1 Zob. Ks. P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich…, s. 137, oraz SGKP, T. I, s. 115.

MK 133, k. 274v.-275v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III potwierdza prawo Beaty z Łopiennika, żony Stanisława Trojana Rachańskiego, chorążego bełskiego, do odstąpienie dożywocia na wiosce Ulan (Ulian), w województwie lubelskim oraz sołectwa tamże Stanisławowi Orzechowskiemu, podkomorzemu lubelskiemu, zasłużonemu za panowania Zygmunta Augusta, i Zofii Zieleńskiej, żonie Orzechowskiego. Beata zgodę taką uzyskała od Stefana Batorego1. j. łac. 1 Zob. dok. 213. Tytulatura Rachańskiego i Orzechowskiego, nieaktualna w 1589 r., została prawdopodobnie przejęta z dokumentu Stefana Batorego. Rachański był w 1589 r. podkomorzym bełskim, a Orzechowski zrezygnował z podkomorstwa lubelskiego 5 XI 1588 r., Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV – XVIII w. Spisy., opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992 nr 9, 182, Urzędnicy województwa lubelskiego…,opr . W. Kłaczewski, W. Urban, Kórnik 1991, nr 197.

MK 133, k. 275v.-276v. Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III rozszerza dożywocie Wojciecha Łochyńskiego na wsi Duminki (Daninki), na żonę Wojciecha, Barbarę z Cieklina1. Dożywocie Wojciech uzyskał od Zygmunta Augusta. Potrącona zostaje ¼ sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. 1 W r. 1613 Barbara uzyskała zgodę na odstąpienie wsi Duminki, inaczej Pustowody, synowi Mikołajowi, A. Boniecki, Herbarz polski, T. XV, Warszawa 1912, s. 349.

MK 133, k. 276v.-277 Warszawa, na sejmie walnym, 26 marca 1589 Zygmunt III daje Jakubowi Rhode1, drukarzowi gdańskiemu, przywilej na wyłączność druku i sprzedaży książek wydawanych w języku łacińskim, greckim i niemieckim na terenie całego królestwa. Za złamanie przywileju grozi kara 10 grzywien złota lub konfiskata majątku. j. łac. 1 PSB, T.XXXI, s.262-263.

MK 133, k. 277-278v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie Marcina Żeliandkowskiego, mieszczanina poznańskiego. Był on synem Mateusza Żeliandkowskiego i jego służącej Jadwigi. Kara dla nieuznających tego przywileju wynosi 1000 złotych dukatów węgierskich. j. łac. MK 133, k. 278v.-280 Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza i powtarza dokument Kazimierza Wielkiego, wydany w Stopnicy [20 marca] (feria sexta ante Dominica Judica) 1360 r., będący potwierdzeniem wcześniejszego nadania Leszka, księcia ruskiego, wsi Chłopczyce w powiecie przemyskim, Chodkowi Matutejowiczowi. Relacja Jana Zamoyskiego1. j. łac. 1 Druk w: Kodeks dyplomatyczny Małopolski, wyd. F. Piekosiński, Kraków, 1887, T. III, s. 137-138.

MK 133, k. 280-281 Warszawa, 28 marca 1589 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Platerowi i jego synowi Henrykowi dożywocie na wsiach Asson1 i Plasson2, w powiatach rzeżyckim i lucyńskim (Roziten et Ladzen) przypadłe skarbowi prawem kaduka po śmierci Jana Heuta. Wilhelm był zasłużonym dowódcą wojsk inflanckich, brał udział w walkach o Dyneburg, oraz wojnach moskiewskich, stawał pod Połockiem, Wielkimi Łukami, Wieliżem i Pskowem. j. łac. 1 Miejscowość zwana też Arohnen, Adsern, Ahsen, BHO II s. 36, zwana także: Asunia, Hassuń, Osuń, położona koło Dyneburga, Sz. Konarski, Platerowie (w:) Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. IV, Buenos Aires – Paryż 1967, s. 39. 2 Miejscowość zwana poźniej Platers Annenhof, zapewne id. z Lassenbeck, BHO II s. 29, 329, zwana też Isnauda, położona była w powiecie lucyńskim, Sz. Konarski, Platerowie…, s. 39.

MK 133, k. 281-282v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza dwa nadania dla Zachariasza Stopa (Stopius), pochodzącego z Wrocławia doktora filozofii i medycyny, który zasłużył się w czasie wojen moskiewskich. Pierwsze którym Zygmunt August, w obozie królewskim pod Lebiedziowem (Lebedzeuam), 5 listopada 1567 r. (duobus ante unionem annis), nadał Stopowi w lenno 20 chłopów w powiecie trejdeńskim i jednego chłopa zwanego Kolczensi Jursk, z prawem zaopatrywanie się w drewno i wyrębu w lasach trejdeńskich. Drugie którym Stefan Batory, w Wilnie 13 listopada 1580 r., podczas powrotu spod zamku Wielkie Łuki, nadał mu pewnych chłopów i zagrodników w powiecie kircholmskim. j. łac. MK 133, k. 282-283v. Warszawa, na sejmie walnym, 30 marca 1589 Zygmunt III zezwala Zachariaszowi Stopowi, doktorowi filozofii i medycyny, na wykup czterech haków ziemi w powiecie kircholmskim z rąk spadkobierców Fryderyka Billerbeca i Hermana Kokusa, którzy dzierżyli ją na mocy nadania mistrza [zakonu inflanckiego] Woltera von Plettenberga. Ziemię tę posiadać ma prawem lennym. j. łac. MK 133, k. 283v.-285v. Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa dziedziczne uzyskane drogą kupna (iure emptitio atque haereditario) Jana Peckatel, chirurga, sługi królowej Anny, do trzech łanów miary chełmińskiej, na gruntach miasteczka Osiecko (Osieczko). Prawa zostały zatwierdzone przez Stefana Batorego, w Warszawie [24 lutego] (feria secunda post Dominicam Reminiscere proxima) 1578 r., który zatwierdził postanowienie w tej sprawie Zygmunta Augusta, wydane w Warszawie, 2 stycznia 1572 r. Nadany grunt leżał obok ziemi Filipa Szlichtynga, rajcy warszawskiego. Teren ten należał do obszaru wymierzonego na potrzeby nowej lokacji przez Auctusa Dzierzgowskiego, kasztelana sochaczewskiego, starostę osieckiego. j. łac. MK 133, k. 286-287 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dokument Anny Jagiellonki, wydany w Warszawie, [6 stycznia] (w środę po nowym lecie) 1574 r., którym nadała Janowi Peckatel, balwierzowi i słudze, na własność dziedziczną dwa łany miary chełmińskiej na gruncie miasteczka Osiecko (Osieczko), leżące na Okolie podlie Lisicze. Ma mu je wymierzyć Mikołaj Mniszech, starosta osiecki. Peckatel zasłużył się lecząc Zygmunta Augusta, za co ten obiecał mu opatrzenie. Uzyskuje także zwolnienie ze wszystkich powinności wobec skarbu królewskiego. j. łac., j. pol. MK 133, k. 287-287v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza dożywocie Andrzeja Pruszkowskiego na wsi i sołectwie Bogumielowo, na jego żonę Katarzynę Sulimowską z Milejowa. Pruszkowski zasłużył się w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. j. łac. MK 133, k. 287v.-288 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Janowi Cieklińskiemu na odstąpienie dożywocia na sołectwie we wsi Sokół, w starostwie bieckim1. j. łac. 1 Zob. dok. 354.

MK 133, k. 288-288v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dożywocie Krzysztofa Mirzwińskiego, podstarościego Nowogródka [Inflanckiego], na dobrach Bukath1, w powiecie swanenburskim w Inflantach. Uprzednio dzierżył je Stanisław Gładczyński, zrzekł się ich jednak przed urzędem sądu ziemskiego2 dla Inflant, w osobach komisarzy: Jerzego Farensbacha, prezydenta wendeńskiego, dowódcy żołnierzy niemieckich w Inflantach, Macieja Leńka3, starosty Nowogródka [Inflanckiego], dowódcy żołnierzy polskich w Inflantach, Piotra Stabrowskiego, starosty trejdeńskiego i skujeńskiego4 (skwinensis). Mirzwiński zasłużył się w wyprawach inflanckich. Zobowiązany jest do służby wojennej, jak to przewidziano w ordynacji Inflant. j. łac. 1 Być może chodzi o dobra Suddenbach (Bukas) w powiecie zygwoldzkim, BHO II s. 625. 2 Zob. Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, s. 13-14. 3PSB, T. XVII, s. 52-53. 4 Najprawdopodobniej starostwo skujeńskie (Schujene), Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, nr 2194, BHO II, s. 564.

MK 133, k. 289-290 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia zapis 2 tysięcy kop litewskich, czyli 5 tysięcy złotych, na starostwie i zamku seswiejskim w Inflantach, na rzecz Andrzeja Karchowskiego i jego spadkobierców. Karchowski zasłużył się w wojnach za Zygmunta Augusta, Stefana Batorego oraz w bitwie pod Byczyną. j. łac. MK 133, k. 290-292 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza sprzedaż sołectwa we wsi Mochy, położonej w powiecie wschowskim1, przez opata przemęckiego Stanisława Ostrowskiego2 i braci zakonnych, w Przemęcie [4 stycznia] (feria secunda post festum Circumcisionis Domini) 1588 r. Mikołajowi Muszyńskiemu z żoną, za sumę 300 złotych. Wstawił się za nim Andrzej Opaliński3, marszałek wielki koronny. Wyznaczone zostają granice posiadłości. Muszyński otrzymał prawo do przynależnych sołectwu gruntów, korzystania z lasów, łowienia ryb w obu jeziorach, przy czym na jeziorze Wieleń moze używać sieci zwanej klep, na mniejszym jeziorze łowić siecią zwaną stemp, a także wiecieczami, wierszami, na jeziorze mniejszym i na rzece, od wsi Mochy do wsi Kasczor, wolno mu używać wszystkich sposobów połowu, on i jego spadkobiercy mogą tam mieć jeden jaz. Może zbudować karczmę ze stajnią, ma prawo do łowów z psami myśliwskimi i jastrzębiami. j. łac. 1 W r. 1530 Mochy leżały w pow. kościańskim, Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, Cz. III, Z. 1, opr. K. Górska-Gołaska, T. Jurek, J. Luciński, G. Rutkowska, I. Skierska, Poznań 1993, s. 179. 2 Ostrowski Zdzieszek Stanisław, PSB, T. XXIV, s. 573-574. 3 PSB, T. XXIV, s. 72-78.

MK 133, k. 292-292v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Marcinowi Mankowskiemu dobra ruchome i pieniądze przypadłe skarbowi prawem kaduka po śmierci plebejusza Tomasza, sługi Gosławskiej, wdowy po Janie Zbyszewskim. j. łac. MK 133, k. 292v.-294 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III legitymizuje pochodzenie mieszczanina poznańskiego Marcina Kloczka (Klioczka), syna mieszczanina Jerzego Kloczka. Kara za nieuznanie postanowienia ustalona zostaje na 2000 dukatów węgierskich. j. łac. MK 133, k. 294-295 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 j. łac. 1 Zob. dok. 20.

MK 133, k. 295-297 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza artykuły cechu karczmarzy krakowskich, nadane im za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, a także przyznane wcześniejszym dekretem, wydanym w Krakowie [13 sierpnia] (sabbato ante festum Assumptionis Beatissimae Virginis Mariae proximo) 1588 r. Zawiera on siedem punktów: 1. Nowo przyjęty do cechu ma częstować braci cechowych i wpłacić 12 grzywien, które przeznaczone zostaną na wsparcie zubożałych braci. 2. Zabrania się najmu w kamienicach i domach już zajmowanych przez szynkarzy, bez uprzedniego uzgodnienia sprawy. Dotyczy to także osób zaczynających szynkować, pod karą dwóch kamieni wosku dla cechu i wynagrodzenia strat. 3. Nikt z braci nie ma prawa warzyć piwa z pominięciem porządku ustalonego wspólnie przez braci ze starszymi cechu, gdyż szynkarze mający swoje karczmy na uboczu mają z tego powodu wielkie straty, piwo im kwaśnieje. Kara za to przewinienie wynosi dwa kamienie wosku dla cechu. 4. Nie powinno się sprzedawać piwa drożej albo mierzyć inną kwartą, jak tylko ustanowioną przez wojewodę krakowskiego. Dopilnować tego ma starszy cechu z dwunastoma mężami. 5. Kiedy starszy zwołuje braci do cechu na określoną godzinę, ci którzy się spóźnią mają oddać za karę funt wosku. 5. Gdy już są w cechu, nie powinni sobie przeszkadzać w naradzie, ale wysłuchawszy jeden drugiego, ustalić sprawę przy każdym ze stołów, a następnie wyznaczyć jednego, który przedstawi ją dwunastu mężom. Kara za nieprzestrzeganie tego postanowienia wynosi funt wosku. Gdy któryś ma coś powiedzieć, ma wstać i uzyskać od starszych pozwolenie pod taką karą. 7. Wszyscy bracia, gdy zostaną wezwani na pogrzeb, powinni uczestniczyć w całym nabożeństwie żałobnym (żalomszy). Po jego zakończeniu mają zostać spisani przez pisarza, a ci co nie przyszli, lub wyszli w połowie powinni dać funt wosku. Lista świadków1. j. łac., j. pol. 1 Druk na podstawie oryginału pergaminowego wydanego przez kancelarię mniejszą koronną. Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa wyd. F. Piekosiński, Kraków 1890, T. II, Z. 2, nr 1542, s. 617-619.

MK 133, k. 297-299v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje mieszczan kieleckich dotyczące m.in. dat odbywania jarmarków, prawa niemieckiego, nadane przez Zygmunta I w Krakowie [5 września] (Dominica ante festum Nativitatis sanctae Mariae) 1535 r. i potwierdzone przez Zygmunta Augusta w Łomży 13 stycznia 1562 r., oraz przez Stefana Batorego, na sejmie w Warszawie 22 lutego 1578 r. Zmienia równocześnie termin odbywania targów tygodniowych z soboty na wtorek. Lista świadków. j. łac. MK 133, k. 299v.-301v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dwa przywileje mieszczan miasta Gliniany: pierwszy, nadany im przez Zygmunta Augusta w Krakowie, [10 kwietnia] (feria secunda post Dominicam Conductus Paschae proxima) 1553 r. i drugi, nadany przez Stefana Batorego we Lwowie, 23 czerwca 1578 r. W pierwszym przywileju Zygmunt August podwyższył cło mostowe, ze względu na konieczność reparacji przepraw. Od wozu płacić miano odtąd cztery denary zamiast trzech, od wołu dwa denary zamiast jednego. W drugim przywileju Stefan Batory ustanowił dodatkowy jarmark i dzień targowy dla miasta. Wstawiali się w tej sprawie senatorowie, gdyż Gliniane poniosło wielkie szkody od Tatarów. Król ustanowił zatem czas odbywania jarmarku na św. Michała Archanioła, a dzień targu na czwartek. Zezwolił także na budowę browarów przez mieszczan, warzących piwo na użytek własny i publiczny, uwalniając mieszczan i przybywających na targ na 12 lat od opłaty targowego1. j. łac. 1 Przywileje streszczone w: Lustracja województwa ruskiego, Cz. II, Ziemia lwowska, Wrocław 1974,wyd. E. i K. Arłamowscy, s. 152-153.

MK 133, k. 301v.-304 Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje dla mieszczan gliniańskich, nadane im przez Zygmunta I, [10 listopada] (dies saturni in vigiliae s. Martini episcopi) 1543 r. w Wielkiej Wsi (Wieliawies), a potwierdzone przez Zygmunta Augusta [6 listopada] (feria sexta post festum omnium sanctorum proxima) 1556 r., w Warszawie. Przywilej Zygmunta I dotyczył ustanowienia pewnych ulg dla miasta obciążonego przez podwody, opłaty od wyszynku gorzałki miały być odtąd przeznaczone na potrzeby miejskie, w szczególności na obronę, obwarowania miejskie. Przywilej Zygmunta Augusta ustanowił cło mostowe, wobec zbyt dużych wydatków miasta na konie do podwód i na naprawę mostów. Od wozu zaprzężonego w cztery konie lub woły kupcy płacić mieli pół grosza, od wozu z jednym koniem dwa denary, od wołu prowadzonego na sprzedaż trzy denary. Król ustanowił także dni jarmarków na: św. Wita [15 czerwca], Matki Boskiej Śnieżnej [5 sierpnia], św. Mikołaja [6 grudnia]. Targi miały odbywać się w soboty1. j. łac. 1 Zob. dok. 97, przyp. 1.

MK 133, k. 304-304v. Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Piotrowi Garbowskiemu, żołnierzowi zasłużonemu za Stefana Batorego, dożywocie na wsi Szymnowice, w starostwie chmielnickim. Potwierdza także prawa do tej wsi żony Garbowskiego, która wcześniej była użytkowniczką tych dóbr, wraz ze swoim zmarłym mężem Janem Badowskim. j. łac. MK 133, k. 304v.-305 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie Janowi Witańskiemu części wsi Kierdanowice, zwanej też Ruszanowice, w starostwie chmielnickim, wakującej po śmierci Jacka Kierdanowskiego. Nadania tego dokonał starosta chmielnicki, Jakub Struś z Komorowa, w Chmielniku 10 czerwca 1588 r. Witański zobowiązany jest do obrony starostwa, w razie choroby ma wystawić sługę. j. łac. MK 133, k. 305-305v. Warszawa, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza dożywocie na wójtostwie gębickim Adama Balińskiego z Chomiąży, starosty kruszwickiego i zasłużonego żołnierza, na jego żonę pochodzącą z Jemielna1. j. łac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na jej imię.

MK 133, k. 305v.-306 Warszawa, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Wacławowi Goreckiemu na odstąpienie Adamowi Balińskiemu z Chomiąży, staroście kruszwickiemu, dożywocia na wójtostwie Kruszwicy. j. łac. MK 133, k. 306-307 Warszawa, b. d.1 kwiecień 1589 Zygmunt III nadaje Nowemu Miastu Korczyn na własność 4 kramy, podwyższając jednocześnie ich czynsz, którego dotąd płacono 4 grzywny polskie i 7 kamieniu łoju rocznie do zamku nowokorczyńskiego. Miasto będzie mogło dzięki temu odnowić jatki i kramy. Czynsz ten płacony będzie odtąd raz do roku na św. Marcina [11 listopada] w wysokości 5 grzywien i 8 kamieni łoju. Sprawę przedstawił Mikołaj Firlej z Dąbrowicy, kasztelan biecki, referendarz, starosta nowokorczyński2. j. łac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na datę. 2 PSB, T.VII, s. 12 – 15.

MK 133, k. 307-309 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza przywileje dotyczące nadania prawa magdeburskiego, jurysdykcji, czynszu, targów, a także wykazu posług mieszczan Stojanowa przy budowie zamku sokalskiego, które to prawa i obowiązki nadane im zostały przez Zygmunta Augusta, 8 grudnia 1547 r., w Wilnie i potwierdzone przez Stefana Batorego na sejmie w Toruniu, 7 listopada 1576 r.1 j. łac. 1 Skrócony opis tych przywilejów zob. SGKP, T. XI, s. 354-355.

MK 133, k. 309-310 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza wszystkie prawa i przywileje mieszczan Olkusza, w szczególności uchwałę dotyczącą sprzedaży ołowiu, podjętą w urzędzie żupniczym (coram officio et actis zuppariatus) w dniu [17 marca] (feria sexta post Dominicam Laetare) 1589 r. Rada miasta Olkusza ma być traktowana jako instancja odwoławcza od wyroków wydanych przez urząd żupny, zgodnie z ordynację dla żup wydaną przez Władysława Jagiełłę [26 marca] (feria tertia post Dominicam Ramispalmarum) 1426 r. j. łac. MK 133, k. 310-311 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III rozszerza dożywocie Aleksandra Koniecpolskiego1, starosty wieluńskiego, na mieście Radomskie z wsiami Dobryszyce (Dobieszyce), Piekary, Niechcice (Niethczyce), Orzechowa, Radziechowice, Strzałkowiec, Uszczanowice (Usczonowice) i na połowie wsi Wiewiorów (Niewierowa) na żonę Aleksandra, Annę ze Sroczyc. Koniecpolski posiadł te dobra dzięki cesji ojca, z nadania Stefana Batorego. Zasłużył się w służbie dworskiej za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, a także podczas wojen moskiewskich służąc jako rotmistrz, oraz później w obronie Krakowa przed Maksymilianem, oraz pod Byczyną. j. łac. 1 PSB, T. XIII, s. 511-512.

MK 133, k. 311-311v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Andrzejowi Pilchowskiemu prawo wykupu sołectwa wsi Polana (Poliana), z rąk obecnych posiadaczy i dożywocie tamże. j. łac. MK 133, k. 311v.-312 Warszawa, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Gabrielowi Rozen na odstąpienie dożywocia na wsi Dołha (Dolhe), w starostwie trembowelskim, Janowi Stradomskiemu1. j. łac. 1 Zob. dok. 352.

MK 133, k. 312-314v. Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa i przywileje miasta Parnawy, nadane przez Stefana Batorego w Warszawie, 7 grudnia 1582 r. Miasto bardzo ucierpiało od najazdu moskiewskiego. Ma rządzić się prawem Rygi, według którego mają być rozsądzane wszystkie sprawy i spory. Inne prawa, które mogłyby wprowadzić zamieszanie mają być zniesione. Miasto wyjęte zostaje spod jurysdykcji prezydentów i sędziów ziemskich. Apelacja do trybunału prowincji może mieć miejsce w sprawach, których przedmiot przekracza wartość 100 złotych. Rajcy i wójt mają prawo sądzenia, wykonywania wyroków, przyjmowania grzywien. W sprawach gwałtów szlacheckich w mieście zastosowanie ma statut toruński1. Mieszczanie i urzędnicy miejscy mają składać przysięgę królowi. Jeżeliby któryś z mieszkańców Parnawy uciekł przed tamtejszym sądem, żadni urzędnicy króla nie mogą przyjmować jego sprawy, lecz winni odesłać ją do sądu rajców miasta. Potwierdzone zostają prawa do majątku miasta. Waga, ważenie metali ma być ustanowione według miar i wag ryskich. Do miasta należy dziesięcina kary sądowej, ze spraw o dziedziczenie po przybyszach. Dobra bez właścicieli i kaduki przypadać mają w całości miastu, a te o które ktoś wystąpił, w połowie. Spory o budynki i granice własności pozostają w gestii urzędów miejskich. Mieszczanie mają prawo wydobywać glinę na dachówki, a jeżeli uzyskają zgodę starosty, to mogą także posiadać piec do wapna. Potwierdzona zostaje wolność wyznania protestanckiego, rewizorzy wskazać mają dom na zbór, z zachowaniem jednakże stanu posiadania świątyń katolickich. Jeżeli ktoś przeznaczy darowiznę na cele pobożne, to administrować ma tym nadaniem urząd miasta i przeznaczyć go na potrzeby danej religii. Mieszczanie i kupcy przyjezdni mają prawo swobodnego handlu złotem, srebrem zarówno surowym jak i w wyrobach wszelkiego rodzaju, pod tym jednakże warunkiem, że przyjezdni mogą te sprawy załatwiać tylko w wyznaczonych miejscach rynku. Kupcy i ludzie nie będący poddanymi króla nie mogą prowadzić w mieście interesów między sobą. Namiestnicy i starości grodowi nie mogą przeszkadzać w handlu z Parnawą, natomiast jeżeli zakaże tego burmistrz nie będzie wolno wywozić z miasta chmielu i miodu. Dla kupców zadłużonych wobec miasta nie będzie moratorium, chyba że magistrat potwierdzi, iż długi ich wynikły z przypadłości losu. Mieszczanie mają prawo warzyć piwo, natomiast w odległości jednej mili nie wolno tego czynić nikomu, z wyjątkiem szlachty, starostów i burgrabiów, warzących na własny użytek. Podatki miasta dla skarbu zostają odpuszczone na dziesięć lat. Procenty na nieruchomościach, zapisane w okresie pokoju, a naliczane od ostatniego zniszczenia miasta do roku [15]83, zostają unieważnione i król zakazuje ich ściągania wierzycielom. j. łac. 1 Z roku 1521, VL, T. I, s. 179.

MK 133, k. 314v.-315 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia dwa jarmarki w mieście Lipsko, w województwie sandomierskim: na święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła [25 stycznia] i na św. Małgorzatę [13 lipca]. Targi odbywać się mają w soboty. Miasto należało do Katarzyny Wolskiej, żony Stanisława Wolskiego. j. łac. MK 133, k. 315-316 Warszawa, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III gwarantuje zwrot długu w wysokości 56 816 złotych, zaciągniętego u zmarłego Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, starosty hrubieszowskiego i zatorskiego. Suma zwrócona będzie w ratach, pierwsza w wysokości 15 tysięcy złotych zostanie wypłacona ze skarbu na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem roku bieżącego [1589], następne po 12 tysięcy z dochodów starostwa samborskiego, dzierżonego przez Jerzego Mniszcha1, kasztelana radomskiego, starostę sanockiego i samborskiego, wypłacane będą w latach następnych w tymże czasie na ręce opiekuna dzieci Andrzeja, Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego, podkomorzego wielkiego nadwornego, starosty lubelskiego i parczewskiego.Zygmunt III gwarantuje zwrot długu w wysokości 56 816 złotych, zaciągniętego u zmarłego Andrzeja Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, starosty hrubieszowskiego i zatorskiego. Suma zwrócona będzie w ratach, pierwsza w wysokości 15 tysięcy złotych zostanie wypłacona ze skarbu na dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem roku bieżącego [1589], następne po 12 tysięcy z dochodów starostwa samborskiego, dzierżonego przez Jerzego Mniszcha1, kasztelana radomskiego, starostę sanockiego i samborskiego, wypłacane będą w latach następnych w tymże czasie na ręce opiekuna dzieci Andrzeja, Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego, podkomorzego wielkiego nadwornego, starosty lubelskiego i parczewskiego. j. łac. 1 PSB, T. XXI, s.465-468.

MK 133, k. 316-319 Warszawa, na sejmie walnym, 8 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza nadanie sołectwa i dwóch łanów Feliksowi Brożynie, który miał założyć wieś Drzewiańskie, na gruntach pomiędzy wsiami królewskimi Wroców (Wrochow), Karaczynów i wsiami dziedzicznymi Jakuba Sępa [Szarzyńskiego], stolnika1 lwowskiego: Zimnawodą, Rudnem i Derewianką, w starostwie lwowskim, nad rzeką Drzewieńskie2. Nadania tego dokonał Mikołaj Herburt, kasztelan przemyski i starosta lwowski, na zamku dolnym lwowskim, 12 września 1586 r. j. łac. 1 Zapewne pomyłka, Wg pracy Urzędnicy województwa ruskiego XIV – XVIII w. (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka), opr. K. Przyboś, Wrocław 1987 nr 1069 Jakub Szarzyński był wówczas podstolim lwowskim. Był też bratem Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, poety. K. Niesiecki, Herbarz, T. VIII, s. 604. 2 Zapewne chodzi tu o Domażyr (Stara rzeka), dopływ Wereszycy. SGKP, T. XIV, s. 615.

MK 133, k. 319-320 Warszawa, na sejmie walnym, 9 kwietnia 1589 Zygmunt III odnawia nadanie wsi Godynice, w województwie i powiecie sieradzkim, Andrzejowi Zebrzydowskiemu z Więcborka, który otrzymał od Stefana Batorego prawo wykupu tej wsi, po śmierci Jana Bużeńskiego, sekretarza królewskiego i starosty ostrzeszowskiego. Potrącona zostaje ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. Zebrzydowski zasłużył się podczas wojen moskiewskich w oblężeniu Pskowa. Dokument Batorego, wydany w Rydze 26 marca 1582 r., uległ zalaniu. j. łac. MK 133, k. 320-321 Warszawa, 9 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Przerębskiemu, rotmistrzowi, na wykup wójtostwa Radoszyc wraz z wsiami, z rąk Samuela Dembińskiego, syna zmarłego starosty chęcińskiego. Przerębski zasłużył się w obronie Krakowa i pod Byczyną1. j. łac. 1 Zob. dok. 65.

MK 133, k. 321-322 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III daje mieszczanom samborskim prawo wybudowania wodociągu, dowolnej liczby studni i ujęć wody, zezwala im też na używanie kamieni i wapna z gruntów królewskich dla potrzeb tej budowy. Podatkiem na budowę wodociągu mają być obciążeni wszyscy mieszczanie, w szczególności piwowarzy. j. łac. MK 133, k. 322-322v. Warszawa, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zamianę trzech półłanków we wsi Górna Wola, na ziemię szpitala, we wsi Ucieszków (Uczieski) w starostwie nowokorczyńskim. Podaje się do wiadomości Mikołaja Firleja, kasztelana bieckiego, referendarza, starosty nowokorczyńskiego. j. łac. MK 133, k. 322v.-324 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III daje Mikołajowi Cieklińskiemu, burgrabiemu zamku krakowskiego, prawo zrzeczenia się dożywocia na części wsi Lipniki i Rozdziele Cieklińskie, w województwie krakowskim, powiecie bieckim, na rzecz wnuka Stanisława Cieklińskiego. Mikołaj zasłużył się w obronie Krakowa, wstawiał się za nim Jan Zamoyski1. j. łac. 1 Zob. dok. 191.

MK 133, k. 324-324v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje, za wstawiennictwem pewnych senatorów, w dożywocie części wsi Radziejowce (Radziejow) w starostwie barskim, szlachcicom: Demeckowi, Iwachnie,Waśkowi, synom Oliechny Radziejowskiego, Prokopowi, Fodorowi, synom Wasyla, Bogdanowi, Iwnaszkowi, Leszkowi, Maciejowi, Iwanowi, synom Szemii Radziejowskiego, Hawryczowi, synowi Radulona, Iwanowi i Fedorowi, synom Romana, Podosowi, synowi Insipona, Iwanowi, Waśkowi, Fedorowi, Piotrowi, synom Dermaka Radziejowskiego, a także Piotrowi, Iwkazowi, synom Michała Radziejowskiego, Sachnie, Joachimowi, synom Teodora, Ambrożemu i Fedorowi, synom Onaczka, Szymonowi, synowi Bacaruby1. j. łac. 1 Radziejowscy pełnili służbę wojskową dla zamku barskiego, SGKP, T. IX, s. 466, Grusevskij M., Barskoe starostvo, istoriczeskije oczerki XV – XVIII w., Kiev 1894, s. 193-195.

MK 133, k. 324v.-325v. Warszawa, na sejme 10 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje prawem lennym dwa haki ziemi, w powiecie kircholmskim, Wobbiowi z Bergen. Jedna z miar należała do zmarłego Gerharda Simensa, mieszczanina ryskiego, nadane przez mistrzów [zakonu inflanckiego Waltera von] Plettenberga i Henryka von Galen. Przypadło skarbowi prawem kaduka. Druga to pole nieuprawne, położone między posiadłościami wsi Zachariasza Stop i Wilhelma Spenillhusena. j. łac. MK 133, k. 325v.-326 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1589 Zygmunt III ustanawia wtorek dniem targowym w mieście Grodzisku w Wielkopolsce. Należy ono do Jana Ostroroga1, podczaszego koronnego. Król pozwala też na handel bydłem i końmi. j. łac. 1 PSB, T. XXIV, s. 505-506.

MK 133, k. 326-328v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, na podstawie umowy Stefana Batorego z Fryderykiem II królem Danii, regulującej sprawy biskupstwa kurońskiego [piltyńskiego] po śmierci księcia Magnusa, przywileje Jana Behr (Bher), starosty zamku piltyńskiego. Przywileje Magnusa dotyczą: nadania [Ulrykowi]1 Behrowi przez Magnusa w lenno dóbr Ugahlen2 (Zovalen) i Schleck, dan na zamku w Piltyniu16 stycznia 1561 r., lustracji i potwierdzenia granic dóbr Schleck, dan na zamku w Piltyniu 5 czerwca 1578 r., wykupu dóbr Angermünde z wsiami Grössen3 (Gros), Irben, Pissen – na zamku piltyńskim [29 sierpnia] (dies Veneris post Bartholomei) 1572 r., zapisu na tych dobrach siedemnastu tysięcy talarów w zamian za prawa lenne dla Behra, dan w dworze Ernden 8 września 1581, przywileju na wieś Palgam – dan w Piltyniu na zamku, 17 czerwca 1578 r., przywileju na wieś Ledemen, na zamku Amboten 10 sierpnia 1580, przywilej na warsztat kowalski z przynależnościami koło wioski Rapaden (Ropeden), dan na zamku Amboten 1 sierpnia 1580 r., i przywileju dotyczącego zwrotu dziewięciuset talarów wydanych podczas poselstwa do Danii, dan w Ugahlen (Zduolen) 9 września 1581 r. Prawa Behra zostały uprzednio potwierdzone przez komisarzy królewskich: kardynała Jerzego Radziwiłła, królewskiego namiestnika w Inflantach, Jana Leśniowolskiego, kasztelana zakroczymskiego, starosty parnawskiego i Prokopa Pieniążka, starosty wendeńskiego i renneburskiego. j. łac. 1 BHO II, s. 658. 2 BHO II, s. 658 – 659. 3 BHO II, s. 202.

MK 133, k. 328v.-334 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza ugodę dotyczącą biskupstwa kurońskiego, zawartą między Stefanem Batorym a królem Danii Fryderykiem II, przy mediacji księcia pruskiego, w której przyznano Danii odstępne w kwocie 30 tysięcy talarów, próby używanej w cesarstwie, oraz potwierdzono prawa szlachcie piltyńskiej. Przywilej zapewnia też swobodę wyznania protestanckiego dla szlachty i ludzi wolnych. Dokument został wydany na zamku Kronenburg 10 kwietnia 1585 roku1. j. łac. 1 Druk w: Codex Diplomaticus Poloniae ed. M. Dogiel, Wilno 1758, T. I, s. 372- 377; wzmianka: T. V, Wilno 1759, s. 324.

MK 133, k. 334-336 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III wraz ze stanami ustanawia i nadaje pewne dochody z cła mieszczanom Krakowa. Na sejmie król i stany otrzymali suplikę od mieszczan krakowskich, którzy na mocy swych praw uczestniczyli w obradach. Przedstawiono w niej spadek dochodów miasta, pobieranych dzięki przywilejom poprzednich władców. Cło ustalone zostaje w ten sposób, iż cudzoziemscy kupcy będą płacić miastu, po oszacowaniu wartości towaru, po pół grosza od każdej grzywny 1. j. łac. 1 VL T. II, s. 290.

MK 133, k. 336-338v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III, wraz ze zgromadzonymi na sejmie stanami, podwyższa cła mostowe w Krakowie z przeznaczeniem na naprawę dróg wewnętrznych i zewnętrznych miasta. Suplikę w tej sprawie złożyli krakowscy burmistrzowie i rajcy, sprawa była przedstawiana także na sejmie koronacyjnym. Dochody ze starego cła mostowego, przyznanego przywilejem Jana Olbrachta, były niewystarczające1. W związku z tym, oprócz utrzymania starego przywileju w mocy, uchwalone zostaje podwyższenie mostowego dla kupców przewożących towary cudzoziemskie i sól, którzy mają płacić rajcom pół grosza polskiego od każdego konia przy wozie, karocy, czy innym pojeździe. Od bydła rogatego pędzonego na skład do Krakowa, płacić ma się pół grosza2. Duchowni i szlachta zachowują w tym względzie swoje prawa. Rajcy krakowscy zobowiązani są z mocy dawnego zwyczaju do utrzymania w odpowiednim stanie brukowanych ulic i dróg publicznych, od bram zamku do Bramy Floriańskiej i Sławkowskiej, oraz dwóch placów na Kleparzu, co dotyczy także kupców kleparskich 3. j. łac. 1 Przywilej Jana Olbrachta z 19 IV. 1501 r., druk w: Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Część pierwsza. Wydał F. Piekosiński. Kraków 1879, s. 298-301. 2 VL, T. II, s. 290. Konstytucja odsyła do przywileju w kwestiach szczegółowych. 3 Zob. Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570, wyd. B. Wyrozumska, Wstęp K. Buczek, Kraków 1971, s. 4, 24, 58, 70.

MK 133, k. 338v.-339 v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje w dożywocie korzyści i dochody z zamku Lajs w Inflantach, Andrzejowi Orzechowskiemu z Orzechowców, staroście lajskiemu. Odznaczył się on w wyprawach morskich przeciw Turkom i podczas wojen moskiewskich Stefana Batorego, jako rotmistrz jazdy walczył pod Pskowem1. j. łac. 1 K. Niesiecki Herbarz, T. VII, s. 137, por. też Urzędnicy inflanccy XVI-XVII w. Spisy…, s. 187, nr 2014.

MK 133, k. 339v.-341v. Warszawa, na sejmie walnym, 11 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje w lenno dwór Allasch1 (Allis), z folwarkiem Honighoff w Inflantach, z przynależnościami opisanymi w rewizji zmarłego Stanisława Pękosławskiego, komisarza Inflant i starosty malborskiego. Dwór otrzymują burgrabiowie Achacy i Fabian Dohna, indygeni pruscy. Ich zmarły brat Henryk Dohna otrzymał niegdyś w lenno od mistrza [zakonu inflanckiego] Gotharda [Kettlera] dobra Allis wraz z zamkami Adsel2 (Kowawelia) i Rodempeus [Rodenpois] i stu rodzinami [chłopskimi] w powiecie zygwoldzkim. Odznaczył się on w dziewiętnastoletniej służbie u króla Zygmunta Augusta, zginął broniąc Parnawy w 1562 r3. Podczas wojen jakie dotknęły prowincję, bracia, wbrew oczekiwaniom, zostali pozbawieni tych dóbr przez Jana [Hieronimowicza] Chodkiewicza, starostę żmudzkiego, gubernatora inflanckiego, który odebrał im też i przeznaczył na użytek publiczny żywność i inwentarz, o wartości sześciu tysięcy siedmiuset talarów. j. łac. 1 BHO II, s. 15. 2 BHO II, s. 298. 3 J. K. Dachnowski, Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII w., wyd. Z. Pentek, Kórnik 1995, s. 336; Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII w. Spisy…, s. 196.

MK 133, k. 341v.-342v. Warszawa, na sejmie walnym, 12 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza i powtarza (forma vidimus) dokument wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego Winrycha von Kniprode, datowany Człuchów (Schlochau) 1373 [bez daty dziennej], w którym tenże mistrz nadał za zasługi dobra Pakotulsko (Pagidanzk), o 36 hufach [włókach], Nitge von Czitten, na prawie chełmińskim, w wieczne władanie. Granice posiadłości wyznaczają m.in. bagno Zawisch, most celny (tule brucke), buczyna, jezioro [szczycieńskie]. Nitge zobowiązany jest do szarwarków i obrony kraju, budowy nowych domów, naprawy starych. Z każdej zasiedlonej hufy ma oddawać pół korca owsa, funt wosku, feniga chełmińskiego. Powinien to płacić na św. Marcina [11 listopada]. Świadkami byli: Wolfram von Beldersheim, wielki komtur, Ulrich Fricke, komtur Elbląga i wielki szpitalnik, brat Schweder von Pallandt, skarbnik, bracia Henrych von Groberh, Gottfriedt von Brieke, von Rohiozin, Cune von Liebenstein, kompan wielkiego mistrza1. j. łac., j. niem. 1 Nie natrafiono na ślad publikacji dokumentu. Pisownię nazwisk świadków ustalono w oparciu o Regesta Historico – Diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198 – 1525, Pars II, Regesta Privilegiorum Ordinis S. Mariae Theutonicorum, her. W. Hubatsch, Göttingen 1948.

MK 133, k. 342v.-343v. Warszawa, 12 kwietnia 1589 Zygmunt III wydaje, zgodnie z generalnym pruskim prawem o odnawianiu przywilejów, nowy przywilej mieszczaninowi gdańskiemu Janowi Schmidtowi, potwierdzający prawa tegoż do dóbr Prędnoszyn (Prandenschin), w powiecie gdańskim1. Schmidt zakupił dobra od Mikołaja Arciszewskiego, żonatego z Barbarą z Woynów, syna Wilama. Żona reprezentowana była w sprawie przez Adriana Wąglikowskiego, ławnika ziemskiego tczewskiego. Dokument oryginalny spalił się w pożarze dworu. j. łac. 1 Wg M. Biskup, A. Tomczak, Mapy województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI wieku, Toruń 1955, s. 152 i 117. Prędnoszyn położony był w pow. tczewskim, jego właścicielem był W. Arciszewski. Zob. też A. Boniecki, Herbarz, T. I, s. 50. 2 Urzędnicy Prus Królewskich XV-XVIII wieku. Spisy…, pod nr 1200 podaje się, że ławnikiem tczewskim był Adam Wąglikowski.

MK 133, k. 343v.-345 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa miasta Malborka, nadane przez swoich poprzedników. j. łac. MK 133, k. 345-345v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III, za wstawiennictwem niektórych senatorów, nadaje w dożywocie Stanisławowi Bubkowicowi karczmę na przedmieściu Wielunia, z ogrodem Blechowy, która przynależy do tamtejszego zamku. Ma on prawo wyszynku piwa wszelkich gatunków, może palić i sprzedawać gorzałkę. Co roku winien oddawać do zamku, na św. Marcina [11 listopada] – nieokreślone świadczenie1. Uwolniony zostaje od innych zobowiązań. j. łac. 1 Zostawione puste miejsce.

MK 133, k. 345v.-346 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje plebejuszowi Maciejowi Mance karczmę we wsi Czastary (Czastura), w starostwie wieluńskim, w dożywocie. Manka zasłużył się w wyprawach moskiewskich Stefana Batorego i pod Byczyną, w rocie Aleksandra Koniecpolskiego, starosty wieluńskiego. Może wykupić karczmę z rąk plebejusza Jakuba Kalethy lub od innych osób ją dzierżawiących. j. łac. MK 133, k. 346-346v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Jakubowi Pstrokońskiemu, teściowi Jana Lubstowskiego, cześnika brzeskiego, na scedowanie temuż swoich dożywocia na części wsi Trzebiczna, w powiecie szadkowskim i sołectwa tamże, a także na sołectwach w Dźwigorzowie (Dzwoigaczow), Suchej i Grzybowie, w województwie sieradzkim. Lubstowski odznaczył się w wyprawie gdańskiej Stefana Batorego i podczas przeprowadzania króla Zygmunta III do Krakowa. j. łac. MK 133, k. 347-347v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Stanisławowi Karśnickiemu Sasinowi, sędziemu ziemskiemu sieradzkiemu, na scedowanie dożywocia na wsiach Ostrowie i Wołodrza (Woładrza) nadanych mu przez Stefana Batorego, synowi Janowi. Potrącona zostaje ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. MK 133, k. 347v.-348 Warszawa, 14 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Stanisławowi Przerębskiemu, zasłużonemu w wojnach rotmistrzowi jazdy, na odkupienie dóbr [folwarku]1 Ruda Zajączkowska, w starostwie chęcińskim, z rąk spadkobierców Stanisława Dembińskiego, starosty chęcińskiego, i nadaje mu je w dożywocie. Potrącona zostaje ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. 1 Ruda Zajączkowska, Rudniki, dziś Wesoła-Ruda, folwark w pow. chęcińskim. Atlas historyczny Polski, Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. W. Pałuckiego, Warszawa 1993, Cz. II, s. 154. Od 1606 r. stale związana ze starostwem chęcińskim. Zob. K. Chłapowski, Realizacja reform…, s. 151

MK 133, k. 348-348v. Warszawa, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, referendarzowi koronnemu, staroście nowokorczyńskiemu i kazimierskiemu, na wydzierżawienie trzymanej w dożywocie wsi Zawada, w dzierżawie kębłowskiej, Andrzejowi Borkowskiemu. j. łac. MK 133, k. 348-349v. Warszawa, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje dobra przypadłe skarbowi prawem kaduka po niejakim Dambrowskim z ziemi przemyskiej, Janowi Witosławskiemu, żołnierzowi zasłużonemu pod Byczyną. j. łac. MK 133, k. 349v.-351 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza prawa i wolności od robót żołnierzy wybrańców z ziemi sanockiej, nadane im przez Stefana Batorego w Grodnie, 10 czerwca 1582 r. Dotyczą one zasłużonych pod Pskowem żywych: Stanisława Giemzy ze Zlaczewa, Walka Sienkow z Olchowców (Olchowicz), Jakuba Wienkowego z Posady Niemieckiej [Olchowskiej?], Jacka Filipowego z Odrzechowa, Jędrzeja Studniarczyka z Moszczańca, Waśka Mikulicza z Komańczy, Pawła Sturanskiego, Szczęsnego Kownackiego z Suchodoła, Mośka Kurylca z Prusieka, Wojciecha z Czystohorbów, Sidora Antoszowicza ze Smolnika1 (Molnika), Iwana Kopicia Glowaczath z Michowej Woli (Mitkowy Woli), Oleksego z Hulicza oraz rodzin na wojnie zabitych: Stanisława z Czudłów z Dąbrowki [Ruskiej]2, Tomasza Krowara z Krościenka Niżnego, Staszka Markowego z Głowienki (Golwienki), Hrycza Mieleszczyna z Rzepedzi (Rebiedzy) a także zmarłych: Lazura, wójta z Międzybrodzia, Paszka z Odrzechowej, Ihnata Truhanczyna z Kulasznego, Grzegorza Waysza3 z Białobrzegów, Staszka Liczka z Rogów, Stanisława Rozemberka z Haczowa (Chaczewa), których to zmarłych i pobitych ojcowie, żony, dzieci, powinni, mają zostać przy wolnościach do czasu wybrania przez rotmistrza nowych żołnierzy na ich miejsce. Zwolnieni są od robót, czynszów, podatków, oprócz poboru zgodnie z konstytucją. Mają być zachowani w majętnościach, nie wolno im jednak pustoszyć lasów. Mogą warzyć piwo i palić gorzałkę na własne potrzeby. Ponieważ niektórzy z wybrańców nie mają ról albo łanów wymierzonych przez gromady, a inni mają po pół łana, nakazuje się wymierzyć im pełne łany. Dokument podaje się do szczególnej wiadomości Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, kasztelana radomskiego i starosty sanockiego, sądeckiego. j. łac., j. pol. 1 Smolnik nad Osławą. A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340-1650, Wrocław 1962, s. 155. 2 A. Fastnacht, Osadnictwo ziemi sanockiej…, s. 75. 3 Zob. dok. 232.

MK 133, k. 351-352v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III, wraz ze zgromadzonymi na sejmie stanami, podnosi cło mostowe na drodze publicznej wiodącej na Śląsk, w posiadłości Charmęże (Charmezy), będącej dziedziczną własnością Baltazara Porębskiego [Porembskiego] z Wielkiej Poręby1. Od dawna pobierano tam myto, ustanowione przez poprzednich władców. Most nad Wisłą został rozebrany podczas niedawnych walk [z Maksymilianem], przez pilnujących granicy żołnierzy. Odbudowanie mostu i grobli będzie kosztowne. Wyznaczeni do zrewidowania ceł; Stanisław Cikowski2, podkomorzy, Marcjan Chełmski3, chorąży i Andrzej Szafraniec, wojski krakowski przygotowali dokument w tej sprawie. Posłowie ziemi sieradzkiej; Aleksander Koniecpolski, starosta wieluński i Stanisław Karśniczki, sędzia ziemski sieradzki okazali go na sejmie. Ponieważ dalsza odbudowa i utrzymanie mostu jest konieczne, podwyższone zostaje cło mostowe do półtora grosza od każdego wozu kupieckiego. Także od drewna spławianego pod mostem ma być pobierana opłata w wysokości dwunastu groszy, od łodzi rybackich pełnych trzy grosze, a od dużych w zależności od ilości ryb, biorąc za podstawę obliczeń mniejsze łodzie. Ci z obcych poddanych, którzy spuszczają szkuty czy łodzie poniżej mostu, mają być zwolnieni od opłat, a ci z obcych, którzy spławiają drewno lub łódki pomiędzy mostem odbudowywanym, a tym istniejącym w Bobrkowie [Bobrek], mają wnosić opłaty tam gdzie będzie im wygodnie. Zachowane mają być prawa stanu szlacheckiego i duchownego. Połowę mostu, ze swojej strony, winni odbudować poddani cesarza. j. łac. 1 O cle mostowym i wodnym w Charmężach zob.: F. Sikora, Charmęże (w): Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, opr. Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, J. Wiśniewski, przy współpracy J. Laberscheka, część I zeszyt 2, Kraków 1985, s. 317. Zob. też PSB, T. XXVII, s. 653-655. 2 PSB, T. IV, s. 73 – 75. 3 PSB, T. III, s. 283-284.

MK 133, k. 352v.-355 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza szlachectwo Stanisława Fogelwedera z Bobolic, archidiakona warszawskiego, kanonika poznańskiego, krakowskiego, wileńskiego, płockiego, sekretarza królewskiego oraz jego bratanków: Andrzeja, Justa i Stanisława1. Sprawa przedstawiona została na posiedzeniu senatu 14 kwietnia 1589 r. przez Jana Zamoyskiego. Fogelweder zasłużył się królom Zygmuntowi Augustowi, Annie Jagiellonce i Stefanowi Batoremu, w służbie tej pozostaje od 29 lat. Szczególnie podkreślono jego dokonania dla ochrony akt publicznych po śmierci ostatniego Jagiellona, poselstwa do Maksymiliana II i Filipa II, starania w sprawie odzyskania tzw sum neapolitańskich. Bratanek Stanisława, Andrzej Fogelweder z Modlnicy, bronił Krakowa przed Maksymilianem. Przedstawiony został na sejmie przywilej nobilitacyjny cesarza Zygmunta [Luksemburczyka] dla Jana i Andrzeja Fogelwederów z r. 1430 i dokument Zygmunta Augusta potwierdzający szlachectwo dla Fogelwedera, datowany na sejmie w Piotrkowie 8 stycznia 1565 r. Piotr Tylicki, sekretarz wielki koronny przedstawił też list cesarza Maksymiliana II, datowany Wiedeń, 3 października 1574 r., potwierdzający przywilej szlachectwa nadany Fogelwederom. j. łac. 1 W nagłówku przywileju wpisano nobilitatio – w tekście znajdują się jednak określenia o zaaprobowaniu i potwierdzeniu szlachectwa – nobilitatem approbandam, confirmandam, jego odnowieniu, wzmocnieniu, o ile to konieczne – quandum opus est innov.andam, et amplificandam esse duximus. Określenia indygenat zaczęto używać właśnie w latach 1589/1590. Zob. J. Michta, Nobilitacje i indygenaty w Rzeczypospolitej, Z. 1, Kielce 1991; A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 1995, s. 42; Z. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce (w:) Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, Buenos Aires-Paryż 1971, T. V, s. 23-24 (opis herbu); PSB, T. VII, s. 45.

MK 133, k. 355-363v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza akt komisji wysłanej dla rozgraniczenia dóbr Bądkowo i Długawola pozostających w dzierżawie Marcina Falęckiego, kasztelana rozpirskiego, dzierżawcy bądkowskiego, oraz wsi Lewiczyn i Lewicka Wola, będących w części dziedziczną własnością Piotra Odrzywolskiego i Jana Lewickiego, syna zmarłego Stanisława. Komisja powołana została mandatem królewskim, wydanym przez kancelarię mniejszą koronną, datowanym; Kraków, 26 maja 1588 r. W jej skład weszli Wojciech Ręczajski, kasztelan warszawski i starosta kowalski, Maciej Cybulski, kasztelan wyszogrodzki, Stanisław Miński1, kasztelan zakroczymski, Stanisław Parys2, kasztelan liwski i starosta czerski, Mikołaj Bylina, podkomorzy czerski, Andrzej Radziejowski, wojski czerski, Stanisław Mochnacki, sędzia czerski, Stanisław Górski, podsędek czerski, Mateusz Raciborski, pisarz ziemski czerski. Komisja zebrała się, dokonała objazdu i spisała akt datowany: Ręczaje, feria quinta post festum s. Andrea [1 grudnia] 1588 r., treść mandatu i dokumentu ogłosił woźny Szymon Kucharz z Belska [Czarnego]3, przy trzech kopcach granicznych na wschód od Lewiczyna. Feliks Widowski i Nikodem Uwieliński przekazali dokumenty do rąk królewskich. O treści postanowienia powiadomieni zostali też krewni Lewickiego, Marcin i Jan Zaborowscy. Dokument komisji przedstawił w senacie w imieniu posłów Jan Gajewski4, sędzia ziemski poznański, król wyraził zgodę na wpisanie go do ksiąg kancelarii koronnej. j. łac. 1 PSB, XXI, s. 320-323. 2 PSB, T. XXV, s.233-234 3 Atlas Historyczny Polski, Mazowsze w drugiej połowie XVI w., opr. A. Dunin-Wąsowiczowa, I. Gieysztorowa, J. Humnicki, W. Kalinowski, W. Lewandowska, K. Pacuski, W. Pałucki, H. Rutkowski, W. Szaniawska, część II, Warszawa 1973, s. 147. 4 PSB, T. VII, s. 215.

MK 133, k. 363v.-364v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1589 Zygmunt III wydaje, na prośbę Janusza księcia Ostrogskiego, wojewody wołyńskiego, przywilej dla Żydów w Białej Cerkwi. Mogą oni posiadać w tym mieście domy i mieszkania, kramy, kamienice, również w rynku. Mogą swobodnie handlować wszystkimi towarami, w tym żywnością. Spory wewnętrzne ma rozsądzać starszy gminy, nie ma to jednak w niczym umniejszać władzy wojewody w tym względzie. Zostają wyjęci spod jurysdykcji miejskiej, pozostają pod władzą wojewody i starosty1. j. pol. 1 Regest w: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s. 64, nr 29.

MK 133, k. 364v.-365 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje na znak przyjaźni księciu elektorowi Janowi Jerzemu Hohenzollernowi, margrabiemu brandenburskiemu, arcykomornikowi cesarstwa, prawo swobodnego przepędzania 500 wołów przez granice państwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich opłat, ceł i myt. j. łac. MK 133, k. 365-365v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Ernestowi Ludwikowi, księciu szczecińskiemu, prawo swobodnego przepędzania, 100 wołów przez granice państwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich opłat, ceł i myt. j. łac. MK 133, k. 365v.-366 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje Janowi Fryderykowi, księciu szczecińskiemu, prawo swobodnego przepędzania, 400 wołów przez granice państwa, na potrzeby kuchni, bez wszelkich opłat, ceł i myt1. j. łac. 1 W nagłówku dokumentu podano 100 wołów, w tekście występuje 400.

MK 133, k. 366-368 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje urząd wojewody krakowskiego, wakujący po śmierci Andrzeja Tęczyńskiego, starosty zatorskiego i hrubieszowskiego, Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy, kasztelanowi bieckiemu, referendarzowi, staroście nowokorczyńskiemu. Zasłużył się on już za Zygmunta Augusta, brał udział w poselstwie wysłanym po Henryka Walezego, rokował w sprawie Gdańska, walczył pod Połockiem, a także bronił Wiślicy i Nowego Miasta Korczyna przed zwolennikami Maksymiliana, przewodniczył zjazdowi szlachty w Wiślicy [w 1587 r.]1. j. łac. 1Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII w. Spisy, opr. S. Cynarski, A. Falniowska- Gradowska, Kórnik 1990, nr 411, PSB, T. VII, s. 12-14.

MK 133, k. 368-369v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza Jana Krause w posiadaniu prawem lennym wsi Sehlen1 (Zellen), w starostwie rujeńskim w Inflantach. Przedstawiony został dokument Zygmunta Augusta, datowany w Wilnie, 13 września 1573 r.2, z podpisem władcy i przywieszoną pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego, w którym król nadał w lenno wieś Sehlen w starostwie (praefectura) rujeńskim Kasprowi Zybergowi3 (Syborth a Wislnigen), staroście selburskiemu. Wioska Sehlen nie miała właściciela po śmierci Kaspra a Capel. Zygmunt August nadał ją wówczas Kasprowi Zybergowi, gdyż ten przekazał 600 talarów, które wykorzystano na zakup dla zamku w Kircholmie hakownic (tormentis bellicis) i rusznic żelaznych (bombardis ferreis), a podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego nie zwrócił mu owej sumy. Do wioski, liczącej trzydzieści rodzin chłopskich, przynależały łąki z obu stron rzeki Ruji i rybacy przy stawie Ober (lub Oler) Lelekaye. Przedstawiono też dokument sprzedaży tych dóbr przez Kaspra Zyberga Janowi Krause, ojcu Jana Krause, który to syn uzyskuje potwierdzenie co do wieczystego ich posiadania. j. łac. 1 BHO II, s. 573. 2 Najpewniej falsyfikat, Zygmunt August zmarł w 1572 r., zob. też BHO II, s. 573. 3 In. Zyberkowie – Herbarz szlachty Inflant polskich z 1778 r. opr. A. Heymowski [w:] Materiały do biografii, genealogii i heraldyki polskiej, T. II, Buenos Aires – Paryż 1964, s.57.

MK 133, k. 369v.-370 Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje chłopu Piotrowi Galiusowi, lemanowi i jego żonie Barbarze w dożywocie dwa haki ziemi o nazwach Kuncz, Klogucz, Pilia, Wowochna Pogost1, w starostwie wendeńskim. Piotr zasłużył się podczas wojen moskiewskich. j. łac. 1 Pagast (wacke) – obwód poboru danin, przynależne doń wsie miały wspólne obowiązki, BHO II s. XXVI.

MK 133, k. 370-370v. Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody Marcinowi Żydkowi, szlachcicowi i mieszczaninowi (nobilis et famatus), na wykup wójtostwa knyszyńskiego od spadkobierców niedawno zmarłego Andrzeja Bolesty. Marcin zasłużył się w służbie Zygmunta Augusta, wstawił się za nim w tej sprawie Jan Zamoyski1. j. łac. 1 Marcin Żydek (Zidek) był lokajem w służbie Zygmunta Augusta w latach 1557-1572, a także mieszczaninem knyszyńskim. M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta, Kraków 1998, s. 213; A. Tarnawski, Działalność gospodarcza Jana Zamoyskiego, Lwów 1935, s. 359. Zapewne z tytułu służby u króla uzurpował sobie szlachectwo. Zob. też dok. 313.

MK 133, k. 370v.-371 Warszawa, na sejmie walnym, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III udziela zgody na sprzedaż lennych dóbr Hilzen, w powiecie seświejskim w Inflantach, Fromholdowi i Henrykowi ab Ungern. Mogą sprzedać ją innym mieszkańcom prowincji, a nie obcokrajowcom, poza krewnymi. j. łac. MK 133, k. 371-371v. Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III zezwala Piotrowi Kitce Kierskiemu (Gierski) na wykup sołectwa we wsi Kamion (Camien), w starostwie wyszogrodzkim i młyna na rzece Bzurze, z rąk obecnego posesora, plebejusza Stanisława Trzeciaka. Za życia Kierskiego król, ani jego następcy nie będą domagać się z tych dóbr dodatkowych danin na rzecz skarbu, stołu, kuchni, stajni królewskich. Nadanie to, będące znakiem łaski, związane jest z bratem Piotra, Wojciechem, zabitym przez nieprzyjaciół w wyprawie moskiewskiej. j. łac. MK 133, k. 371v.-372 Warszawa, 20 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza dożywotnie prawa Daniela Plemięckiego, sędziego chełmińskiego, do dwóch pensji. Pierwsza wynosi 100 złotych na dochodach skarbu z ekonomii malborskiej, została mu nadana przez Zygmunta Augusta 26 stycznia 1558 r. Druga, 200 złotych na starostwie radzyńskim, została nadana przez Stefana Batorego na sejmie warszawskim, 15 lutego 1585 r. Podaje się to do wiadomości Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego, starosty brańskiego, rogozińskiego, świeckiego, suraskiego, zarządcy ekonomii malborskiej oraz do wiadomości starosty radzyńskiego. j. łac. MK 133, k. 372-373v. Warszawa, 23 kwietnia 1589 Zygmunt III nadaje urząd wojewody lubelskiego Mikołajowi Zebrzydowskiemu, staroście generalnemu krakowskiemu, staroście lanckorońskiemu, bolesławskiemu, hetmanowi nadwornemu1. Zasłużył się za panowania Stefana Batorego, m.in. w wyprawie przeciwko Gdańskowi, w walkach z Tatarami, w wyprawach moskiewskich, pod Połockiem, Wielkimi Łukami, Pskowem. Urząd wojewody wakuje po śmierci Mikołaja Firleja. j. łac. 1 Urzędnicy województwa lubelskiego XVI – XVIII w…, nr 373.

MK 133, k. 373v.-374 Warszawa, 24 kwietnia 1589 Zygmunt III, za wstawiennictwem Anny Jagiellonki, potwierdza Jana Kałęckiego w dożywociu na wójtostwie Starej Warszawy, który to urząd może scedować synowi, Janowi Kałęckiemu1. j. łac. 1 W tekście ojciec występuje raz jako Jan, raz jako Jakub.

MK 133, k. 374-374v. Warszawa, na sejmie walnym, 28 marca 1589 Zygmunt III potwierdza prawa, tak indywidualne jak i zbiorowe, Żydów łuckich, nadane im przez poprzednich władców i Stefana Batorego1. j. łac. 1 Druk: M. Bersohn, Dyplomatariusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwalnych osnuty (1388-1782), Warszawa 1910 nr 192; Regest: J. Morgensztern, Regesty z Metryki Koronnej…, s 64, nr 28.

MK 133, k. 374v.-375 Warszawa, b.d. kwiecień1 1589 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Szafrańcowi z Pieskowej Skały, dzierżawcy wolbromskiemu, synowi Andrzeja, starosty lelowskiego, urząd wojskiego krakowskiego, wakujący po śmierci Stanisława Zebrzydowskiego2. j. łac. 1 W dokumencie zostawiono puste miejsce na datę. 2 Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII w…., nr 449.

MK 133, k. 375-376v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1589 Zygmunt III, na prośbę rajców i burmistrzów Mościsk, udziela zgody na podniesienie cła mostowego w tym mieście. Do sprawdzenia mostu na drodze publicznej wysłani zostali rewizorzy, urzędnicy ziemi przemyskiej: Kilian Drohojowski, podkomorzy, Jan Boratyński, chorąży, Marcin Krasicki, wojski, Jan Jaskmanicki, pisarz ziemski. Na sejmie akt komisarski przekazał Dymitr Halecki z Halicza, marszałek izby poselskiej. Opłaty ustalono w ten sposób, iż od każdego konia ciągnącego wóz płacić ma się dziewięć groszy, od wołu, konia, przychówku, prowadzonego na targ dziewięć denarów.Od kóz, owiec, świń, po ternarze od sztuki. j. łac. MK 133, k. 376v.-377 Warszawa, 22 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej Mikołaja Uhrowieckiego, rotmistrza, odstąpienia dożywocia na dzierżawie Góra i mieście Ropczyce, Janowi Ossowskiemu, kasztelanowi połanieckiemu.Relacja Jana Zamoyskiego1. j. łac. 1 Zob. dok. 159.

MK 133, k. 377-378v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, iż Feliks Sojecki (Szojeczki), prepozyt szpitala św. Szymona i Judy na Kleparzu koło Krakowa i pleban w mieście Wąsosz (Waszosze), dokonał zapisu długu w wysokości 200 złotych na dziedzicznej wieś Sojki, w powiecie gostyńskim, zaciągniętego u brata Ezechiela, skarbnika ziemi gostyńskiej. Dług ma być spłacony na św. Wojciecha w maju1, brat i jego spadkobiercy posiadają określone prawa do tych dóbr, aż do czasu ich wykupienia z zastawu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 Błąd pisarza – chodzi tu najpewniej o święto majowe św. Stanisława – 8 maja.

MK 133, k. 378v.-379 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza w dożywociu na dzierżawie Góra i na mieście Ropczyce (Robczyce) Jana Ossowskiego i jego żonę Jadwigę z Koniecpolskich. Małżonkowie uzyskali te dobra drogą cesji od Mikołaja Uhrowieckiego1. j. łac. 1 Zob. dok. 157.

MK 133, k. 379-380v. Warszawa, 31 marca 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Franciszka Krasińskiego z Krasnego, sędziego ziemi ciechanowskiej, dokonania darowizny dziedzicznej części kamienicy, swojemu bratu Janowi Krasińskiemu z Krasnego1, kantorowi krakowskiej kapituły, sekretarzowi królewskiemu. Kamienica położona była w Starej Warszawie, pomiędzy kamienicą mieszczanina Filipa Szlichtynga a kamienicą Łukasza Kościeleckiego, biskupa poznańskiego1. Zabezpiecza też zapisem brata przed ewentualnymi pretensjami osób trzecich. 1 PSB, T. XV, s. 177-179. 2 Kamienica nr 8 przy ul. Jezuickiej, powstała z połączenia dwóch dawniejszych obok nr 6 (biskupów poznańskich). Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Warszawa, Cz. I Stare Miasto, opr. J.Z. Łoziński i A. Rottermund, Warszawa 1993, s 299-301, PSB, T. XIV, s. 410-412.

MK 133, k.380v.-381v. Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana z Ostroroga1, podczaszego koronnego, przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej, że ma spłacić dług 1 000 złotych Sebastianowi Lubomirskiemu2, żupnikowi i burgrabiemu krakowskiemu. Powinien to zrobić w najbliższe Zielone Świątki. W przypadku pozwu o niespłacenie długu zobowiązuje się stawić przed sądem grodzkim grodzkim krakowskim i nowokorczyńskim. Spadkobiercy Ostroroga mają uznać te sumy. j. łac. 1 PSB, T. XXIV, s. 506-511. 2 PSB, T. XVIII, s. 40-42.

MK 133, k.381v.-382 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej przeniesienia swoich uprawnień i prerogatyw w sprawie z Piotrem Oraczowskim, stającej na Trybunale Koronnym lubelskim, na Jana Dłuskiego, syna zmarłego Mikołaja. Jest to dalszy ciąg procesu o wypłatę połowy potrójnego wadium na rzecz Zamoyskiego przez Oraczowskiego, który uzyskał sporne dobra Dłuskich po Sewerynie Bonerze1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 Zob. Archiwum Jana Zamoyskiego, T. IV, s. 416, nr 19. PSB, T. II, s. 301-302.

MK 133, k.382-383 Warszawa, 22 kwietnia 1589 Zygmunt III potwierdza, że Eufemia i Zofia, córki księcia Andrzeja Wiśniowieckiego, zeznały przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej odstąpienie swoich praw do dóbr Maciejów, Grzegorzowi Połczyckiemu. Ma on prowadzić dalej proces wszczęty w pewnej sprawie przez Kaspra Maciejowskiego1 i prowadzony w sądzie grodzkim chełmskim a następnie w nowokorczyńskim. Zeznanie złożone zostało w obecności męża Eufemii, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła2, księcia na Ołyce i Nieświeżu, kasztelana trockiego, i opiekunów niezamężnej Zofii: księcia Janusza Zbaraskiego, wojewody bracławskiego, starosty krzemienieckiego i księcia Aleksandra Wiśniowieckiego, starosty czerkaskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 PSB, T. XIX, s. 59-60. 2 Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zwany Sierotką, PSB, T.XXX, s. 349-360.

MK 133, k.383-384 Warszawa, na sejmie walnym, [16 kwietnia] 1589 sabbato magno Zygmunt III potwierdza złożenie zeznania przez Marcina Rogalę, podsędka ziemi bełskiej, opiekuna Krzysztofa Piwo, syna zmarłego Jana, o zawarciu pewnej umowy1 z Jakubem Dłużniewskim, mężem Teodory Skolmiowej, wdowy po Piotrze Piwo, podczaszym ziemi bełskiej. Umowa zawarta została w Warszawie [31 marca] (feria quinta magna) 1589 r., podpisały ją strony i Stanisław Żółkiewski, jednacz (arbiter), wadium w sprawie ustalono na 1000 złotych. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 W potwierdzeniu brak treści umowy.

MK 133, k.384-384v. Warszawa, 30 marca 1589 Zygmunt III nadaje prawem lennym jedną miarę ziemi zwaną hak, leżącą w prezydenturze kircholmskiej, Zachariaszowi Stopowi, doktorowi medycyny. Otrzymał on już ją w uznaniu zasług od Stefana Batorego, okazany został mandat tego władcy. Ziemia położona jest w prezydenturze kircholmskiej, Stop wprowadzony ma być w jej posiadanie za pośrednictwem zarządcy Inflant, kardynała Jerzego Radziwiłła1. Prawa jego obejmują zagrodnika, zwanego Wosith i innych chłopów tam mieszkających. j. łac. 1PSB, T.XXX, s.229-234.

MK 133, k.384v.-385 Lublin, 15 maja 1589 Zygmunt III potwierdza dożywotnie prawa Wawrzyńca Belińskiego, podstarościego kaliskiego, zasłużonego podczas panowania Stefana Batorego, do używania lasu zwanego Chochelna i do młyna w tym lesie, które to dobra położone są w starostwie sieradzkim, powiecie szadkowskim. Rozszerza te prawa na żonę Wawrzyńca, Elżbietę ze Starzechowic. j. łac. MK 133, k.385-386 Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza decyzję odstąpienia dożywocia na pewnych wsiach w ziemi halickiej przez Mikołaja Kuropatwę, wojskiego halickiego1 synom: Pawłowi, Stanisławowi i Mikołajowi. Zasłużyli się oni w wyprawach moskiewskich, bronili króla na początku jego panowania. Stanisław otrzymuje dożywocie na Zanizowie, Paweł na Bratkowcu, Mikołaj na Nowym Siole, zwanym Tutrowem i Hrynowcach. Sumy zapisane na dobrach podzielone zostają tak, by były równe. W związku z objęciem przez nowych dzierżawców, potrącona zostaje ¼ ze starych sum, ciążących na tych dobrach. j. łac. 1 Michał Kuropatwa, wojski halicki od 12 IV 1555 r., Urzędnicy województwa ruskiego XIV – XVIII w…, opr. K. Przyboś, Wrocław 1987 nr 408

MK 133, k. 386-386v. Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza 22 złote jako wysokość czynszu rocznego odkupu (census annui reemptionalis seu ut vulgo dicitur wyderkaffowego) na dobrach dziedzicznych Kosocice i Piasek1. Ma je płacić kapitule katedry krakowskiej Erazm Dembiński, dziekan krakowski, dla spłacenia sumy 550 złotych, zgodnie z zapisem w aktach ziemskich krakowskich. Nie ma to w niczym naruszać posług wojennych i innych z tych dóbr. j. łac. 1 In. Piaski (Wielkie i Małe) w pow. krakowskim, zob. A. Tomczak, Walenty Dembiński kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584), Toruń 1963, s. 164 i tamże Mapa posiadłości Walentego Dembińskiego ok. 1584 r.

MK 133, k. 386v.-387 Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Mikołaja Rogozińskiego w dożywociu na wójtostwie żarnowieckim i na wsi Łany. Wieś została złączona z wójtostwem na mocy dekretu w sprawie między Rogozińskim a Sewerynem Bonerem, kasztelanem bieckim, starostą rabsztyńskim i dzierżawcą żarnowieckim. Król rozszerza jednocześnie dożywocie na żonę Rogozińskiego, Annę, córkę Jana Potworowskiego. Dobra te nie będą obciążone dodatkowymi świadczeniami na rzecz skarbu, stołu, stajni, czy kuchni królewskich. Mikołaj Rogoziński zasłużył się podczas wojen moskiewskich i w obronie Krakowa przed Maksymilianem1. j. łac. 1 Zob. dok. 29.

MK 133, k. 387-388v. Lublin, 16 maja 1589 j. łac., j. pol. 1 Szlak ten przebiegał ok. 30 km na północ od Chmielnika. Z. Spieralski, Wojskowość polska w okresie Odrodzenia [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, T. I, Do roku 1648, Warszawa 1965, s. 326-328.

MK 133, k. 388v.-389v. Lublin, 20 maja 1589 Zygmunt III zgadza się na zbudowanie młynu prochowego dla armat (officina pulveris tormentorum) przez Feliksa Kraskę, starszego nad armatą (tormentorum magister seu director). Młyn powstać ma w dobrach starostwa nowokorczyńskiego, w miejscu wskazanym przez starostę Mikołaja Firleja, wojewodę krakowskiego, lub przez podstarościego. Kraska otrzymuje prawa dziedziczne do młyna i do ogrodu, takie same, jakie dotyczą innych młynów królestwa, nie wolno mu jednak sprzedać go bez zgody króla. Może korzystać z lasów starostwa dla potrzeb młyna. Wolno mu też wypasać bydło wszelkiego rodzaju, jednak bez szkody dla starostwa i jego poddanych. Czynsz roczny dla zamku nowokorczyńskiego wynosi dwa kamienie dobrego prochu i cztery kamienie prochu z materiału dostarczonego przez starostę, z innych obowiązków Kraska jest zwolniony. Od wyprodukowanego kamienia prochu może brać od starosty 20 groszy polskich, jeśli zapotrzebowanie ze strony grodu przekroczy ustalone wielkości dostaw. Młyn może też być w przyszłości wykupiony przez króla i jego następców1. j. łac. 1 O funkcjonowaniu tej puszkarni w Nowym Mieście Korczynie zob. A. Wyczański, Studia nad gospodarką starostwa korczyńskiego 1500-1660, Warszawa 1964, s. 155, 157.

MK 133, k. 389v.-390 Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Andrzeja Borkowskiego, pisarza ziemi lubelskiej, w dożywociu na wsiach Bałutów, Skoki i Nieciecza w ziemi lubelskiej, oraz na młynie zwanym Jagielka albo Jaiek na rzece Wieprz. Rozszerza te prawa na jego żonę Anną Ossowską, córkę Pawła Ossowskiego. Andrzej Borkowski zasłużył się w czasie ostatniego interregnum i podczas obrony Krakowa. j. łac. MK 133, k. 390-390v. Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III ustanawia na prośbę Jana Potockiego, pisarza polnego, właściciela miasteczka Czartowiec w województwie ruskim, ziemi halickiej, cztery jarmarki w tym miasteczku: w poniedziałek po drugiej niedzieli Wielkiego Postu, w poniedziałek po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego, w poniedziałek po św. Małgorzacie i w poniedziałek po św. Bartłomieju. Targi cotygodniowe odbywać się mają także w poniedziałek. j. łac. MK 133, k. 390-391v. Lublin, 16 maja 1589 Zygmunt III potwierdza dożywocie na starostwie w Kazimierzu Dolnym dla Mikołaja Firleja z Dąbrowicy, wojewody krakowskiego i dla jego żony Elżbiety Ligęzianki z Bobrka. Mikołaj odznaczył się w poselstwie do cesarza Rudolfa. W skład dzierżawy wchodziły: zamek i miasto Kazimierz Dolny, miasto Wąwolnica (Wawelnicza), wsie: Wojszyn (Voiszin), Trzcianki (Trzczianka), Karczmiska, Rzeczyca, Uściąż (Vscziadz), Zasczytów, Bartłomiejewice (Barthlomieiowicze), Góra, Charz (Charcz), dwory sołeckie w Kęble (Kembil), Rogalowie, Zawadzie1. Ponieważ dożywocie rozszerzone zostaje na żonę Mikołaja, suma zapisu na dobrach pomniejszona zostaje o ¼. j. łac. 1 Nazwy miejscowości ustalono w oparciu o: Atlas Historyczny Polski. Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, opr. S. Wojciechowski, Warszawa 1966.

MK 133, k. 391v.-392 Lublin, [24 maja] 1589 Zygmunt III potwierdza, że Piotr Tylicki, prepozyt gnieźnieński, sekretarz wielki koronny, zeznał przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowanie 2 000 złotych, które otrzymał od Stanisława Ługowskiego. Zobowiązanie Ługowskiego wynikało z jego zapisu w aktach grodzkich krakowskich na rzecz Szymona, syna Reginy Gąsiorkównej, który to zapis został dokonany najpierw w aktach grodzkich, potem zaś przeniesiony do ziemskich1. Zapis został przejęty na skarb prawem kaduka, po śmierci Szymona i nadany Tylickiemu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 Konstytucja o wieczności ksiąg grodzkich krakowskich uchwalona została dopiero w 1589 r., stąd przeniesienie zapisu. VL II s. 283.

MK 133, k. 392-392v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza dożywocie Mikołaja Herburta z Fulsztyna i Dziedziłowa, wojewody ruskiego i starosty tłumackiego, na starostwie Tłumacz. Prawa te zostają rozszerzone na żonę Mikołaja, Zofię z Chodorowego Stawu Żórawińską. Potrącona jednocześnie zostaje ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. MK 133, k. 392v.-393 Lublin, 26 maja 1589 Zygmunt III uwalnia Piotra Myszkowskiego, starostę ojcowskiego i oświęcimskiego, z obowiązku wypłacania dorocznej pensji 200 złotych ze starostwa ojcowskiego Katarzynie z Drohojowa, wdowie po Janie Herburcie z Fulsztyna1, kasztelanie sanockim. Pensja jej przeniesiona zostaje na inne dochody skarbu. Myszkowski otrzymał starostwo ojcowskie podczas sejmu koronacyjnego, zasłużył się pod Byczyną. j. łac. 1 Jan Herburt zmarł w 1577 r., PSB, T. IX, s. 440-442.

MK 133, k. 393-394 Lublin, 26 maja 1589 Zygmunt III potwierdza odstąpienie starostwa ciechanowskiego przez Krzysztofa Niszczyckiego1 z Niszczyc synowi Piotrowi. Krzysztof ponad trzydzieści lat służył jako żołnierz. j. łac. 1 PSB, T. XXIII, s. 135-136, zob. też dok. 182.

MK 133, k. 394-394v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza odstąpienie dożywocia na wójtostwie zamku malborskiego przez Krzysztofa Dzierżka1, dworzanina i sekretarza, Mikołajowi Smarzewskiemu ze Smarzewa w ziemi dobrzyńskiej. W tej sprawie wstawiał się u króla Jan Zamoyski. Postanowienie podaje się do wiadomości wszystkich, w szczególności Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego królestwa, starosty brańskiego, rogozińskiego, świeckiego, suraskiego, administratora ekonomii malborskiej. j. łac. 1 PSB, T. VI, s. 160-161.

MK 133, k. 394v.-395 Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III wyraża zgodę na wydzierżawienie kopalni rudy (minera ferraria), zwanej Nieszwach, w starostwie radomskim, przez Jana Bogusza z Boguszowej Woli, kasztelana zawichojskiego i dzierżawcę zwoleńskiego, Stanisławowi Gostomskiemu z Leżenic1, wojewodzie rawskiemu i staroście radomskiemu. Sumy na kopalni, zapisane w księgach wiary publicznej, zostają nieco podwyższone. j. łac. 1 PSB, T. VIII, s. 367 – 369.

MK 133, k. 395-395v. Lublin, 24 maja 1589 Zygmunt III udziela zgody Janowi Rzeczyckiemu, słudze królewskiemu, na wykupienie dóbr Kuryłowce, Borsukowce, Burnakowce na Podolu z rąk spadkobierców Jana Polianowskiego. Rzeczycki odznaczył się w wyprawach moskiewskich, potem w oddziałach broniących granicy wschodniej (in militio Russica versatus), walczył w obronie Krakowa i pod Byczyną. Potrącona zostaje ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. Za Rzeczyckim świadczył Jan Zamoyski. j. łac. MK 133, k. 396-396v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza dożywocie na dzierżawie (tenuta seu oeconomia) przasnyskiej1 dla Krzysztofa Niszczyckiego, starosty ciechanowskiego, i rozszerza je na jego żonę, Katarzynę z Kutna. Niszczycki zasłużył się już za panowania króla Zygmunta Augusta, brał potem udział we wszystkich wyprawach moskiewskich Stefana Batorego. Służył wówczas w jeździe, dowodził ochroną prowincji i zaopatrzeniem wojsk2. Wspierał też sprawę obecnego króla w czasie elekcji, pomagał w przeprowadzaniu go do Krakowa. j. łac. 1 Pod koniec XVI w. dochodzi do wyodrębnienia się starostwa przasnyskiego ze starostwa ciechanowskiego; SGKP, T. IX, s. 121. 2 Chodzi tu m.in. o straż na linii górnego Dniepru zimą 1579/1580 i 1580/1581 r. Zob. PSB, T. XXIII, s. 135 oraz dok. 178.

MK 133, k. 396v.-397v. Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III potwierdza Andrzejowi Jabłońskiemu, stolnikowi podlaskiemu, dożywocie na wójtostwie miasta Augustów. Jabłoński uzyskał je drogą cesji, od Jana Rzeczkowskiego, który z kolei nabył je od Pawła Wierzbickiego. Król będzie mógł dysponować wójtostwem dopiero po zwrocie sumy wykupu Jabłońskiemu lub jego spadkobiercom. j. łac. MK 133, k. 397v-398 Lublin, 25 maja 1589 Zygmunt III zostawia Pawłowi Orzechowskiemu i Mikołajowi Uhrowieckiemu dzierżawę ruskiej komory celnej na osiem lat. Arenda ta została nadana na sejmie koronacyjnym przez króla zmarłemu Wacławowi Uhrowieckiemu i Pawłowi Orzechowskiemu, obecnemu podkomorzemu chełmskiemu, na podstawie wcześniejszego postanowienia o dzierżawie Stefana Batorego, od dnia 20 lipca 1589 roku1. Suma jaką mają odprowadzać do skarbu została pomniejszona do 10 600 złotych. Ponieważ Wacław Uhrowiecki zmarł, dzierżawę uzyskuje jego brat Mikołaj. Pawłowi Orzechowskiemu, król odejmuje sumę 2 000 talarów, tak że do skarbu tytułem dzierżawy wpływać ma 8 267 złotych. Terminem zakończenia dzierżawy jest 20 lipca 1597. j. łac. 1 Zob dok. 37. W momencie zawierania pierwszego kontraktu Wacław Uhrowiecki był podkomorzym chełmskim, a Paweł Orzechowski podczaszym chełmskim.

MK 133, k. 398-400 v. Lublin, b.d. maj 1589 Zygmunt III potwierdza przywilej lokacji miasta Kończaki Niżne, wydany przez Bartłomieja Polanowskiego, dzierżawcę dóbr Baranów i Kończaki i właściciela starych sum zapisanych na tych dobrach, wydany w Kończakach, 20 lutego 1589 r . Odbiorcą dokumentu jest Stanisław Krodner. Jako świadkowie wystąpili: Stanisław Kopyciński z Bestwiny, sędzia ziemski halicki, Jan Makowiecki, Mikołaj Kurdwanowski, Jerzy Szczucki. Miasto ma powstać na pustym gruncie nad rzeką Horążaną, w dobrach Kończaki, między wsiami Tołstobaby, Wychodka, Baranów, Krasiczów, miastem Uście i Kromidów w ziemi ruskiej, powiecie halickim. Stanisław Krodner otrzymuje wójtostwo (advocatia sive scultetia) z łanem zwanym Suchodol, położonym przy drodze do Baranowa i czwartą część łanu, od stawu do kopców granicznych Tołstobab, z lasem zwanym Luczyna i pasieką, oraz dwie łąki (sianożęcia) zwane Polko i Kalniki. Mieszkańcy miasta uzyskują prawo do korzystania z lasów dla pozyskania budulca, a także wypasania świń w dąbrowach i buczynach. Wójt otrzymuje prawo co szóstego denara z czynszu, od każdej kary i sprawy zasądzonej trzeciego denara, a także opłaty targowe i potoczne. Krodner uzyskuje też prawo do warzenia piwa i mielenia w młynie, bez oddawania miar. Mieszkańcy i chłopi Niżnych Kończaków otrzymują 7 lat wolności. Po ich upływie mają płacić co roku na św. Marcina 4 złote z łanu, jeden złoty z czwartej części łanu oraz dziesięcinę wołową i każdego roku 12 miar jęczmienia (braseum) na słód z wykupem 10 złotych za jedną. Robocizna po okresie wolności wynieść ma 9 dni: 2 dni orki, trzy dni pracy dla wójta, dzień orki letniej, jeden dzień żęcia, jeden dzień zbierania plonów. Wójt może osadzić ogrodników, krawców, szewców i innych rzemieślników (mechanicos). Ma też prawo sądzenia spraw karnych i zagrożonych karą śmierci. Targi mają odbywać się w sobotę. Termin jarmarków wyznaczony zostaje na św. Jana Chrzciciela [24 czerwca] i św. Łucję [13 grudnia]. Miasto osadzone zostaje na mocy prawa niemieckiego, tak by zwyczaje i miary ruskie oraz polskie nie sprawiały zamieszania. j. łac. MK 133, k. 400v.-401 Lublin, 20 maja 1589 Król potwierdza, że Mikołaj Jazłowiecki1, starosta śniatyński, zeznał przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej odstąpienie Mikołajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu pustego terenu, zwanego placz, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, przy Bramie Krakowskiej. Grunt ten był własnością dziedziczną Jazłowieckiego, na miejscu tym stał kiedyś dwór, który się spalił. j. łac. 1 PSB, T. XI, s. 124 – 126.

MK 133, k. 401-402 Krasnystaw, 28 maja 1589 Zygmunt III zgadza się, by Arsinius Bryliński, władyka przemyski i samborski, nadał dożywocie na wsi Walawa, Janowi Brześcianskiemu i jego żonie Katarzynie z Brzezin.Wieś ta, położona w ziemi i powiecie przemyskim, pozostaje własnością kościoła prawosławnego. Jest ona w dużej części opustoszała i wymaga napraw. Czynsz roczny wynieść ma 100 złotych, płaconych na św. Marcina [11 listopada]. Intromisja odbyć się ma w obecności woźnego i dwóch szlachciców wskazanych przez małżonków. Okazano umowę w sprawie, podpisaną przez Jana Tomasza Drohojowskiego, zawartą w grodzie przemyskim 16 lutego 1589 r. (feria quinta cineres). j. łac. MK 133, k.402v.-403 Krasnystaw, 28 maja 1589 Zygmunt III udziela zgody Tomaszowi Drohojowskiemu, referendarzowi koronnemu, staroście przemyskiemu, na ustąpienie dożywocia na wsiach Chotyniec i Hruszów, w ziemi przemyskiej, które uzyskał od Stefana Batorego, bratu Kilianowi Drohojowskiemu, podkomorzemu przemyskiemu i jego żonie Krystynie z Sulejowa, córce zmarłego Stanisława Sobka1 z Sulejowa, kasztelana sandomierskiego i podskarbiego koronnego. Potrącona ma być ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach, o ile były obciążone zapisami. j. łac. 1 Sobek Stanisław zmarł w 1569 r., PSB, T.XXXIX, s.454.

MK 133, k.403 – 404v. b.d [1589] Zygmunt III potwierdza przywilej Zygmunta Augusta z Grodna, 11 stycznia 1567 r., opatrzony pieczęcią Wielkiego Księstwa Litewskiego, w którym król ten przyjął pod swoją opiekę i jurysdykcję Aleksandra Korba, sługę króla, z rodziną. Przywilej został potwierdzony przez Stefana Batorego. Korb został wyjęty spod jurysdykcji (exemptio a iurisdictione) księcia Kurlandii Gotharda [Kettlera] i miał podlegać namiestnikowi Janowi Chodkiewiczowi, staroście żmudzkiemu. Synowie Korba zasłużyli się w wojnach z Moskwą. j. łac. MK 133, k.405-405v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 marca 1590 Zygmunt III ustanawia, na prośbę burmistrzów i rajców, jarmarki w mieście Mikstat (Mixtad). Rozszerza przywilej Zygmunta I, dodając miastu dwa terminy ich odbywania do dwóch już istniejących. Jarmarki mają się odbywać w święto św. Trójcy [pierwszą niedzielę po Zielonych Świętach] (festo sancti Trinitatis), w święto Michała Archanioła [29 września], na Trzech Króli [6 stycznia], na św. Wojciecha [23 kwietnia]. Dzień targowy zwykły ustanawia na poniedziałek (dies lunae). j. łac. MK 133, k.405v.-406 Warszawa, 20 marca 1590 Zygmunt III potwierdza cesję Andrzeja Cieklińskiego trzeciej części wsi Lipniki i Rozdziele na rzecz syna, także Andrzeja. Potrącona ma być ¼ z sumy ciążącej na tych dobrach. j. łac. MK 133, k.406-406v. Warszawa, na sejmie walnym, 20 marca 1590 Zygmunt III nadaje dożywocie na częściach wsi Biała1 i Dobrzygość (Dobrzygoszcz) w województwie sieradzkim, Mikołajowi Zebrzydowskiemu, wojewodzie lubelskiemu, staroście generalnemu krakowskiemu i staroście lanckorońskiemu, bolesławskiemu. Części te trzymał do śmierci Jan Wilamowski. Zebrzydowski otrzymuje je w używanie, gdyż leżą w pobliżu dóbr starostwa bolesławskiego, ma odprowadzać z nich kwartę. Potrącona ma być ¼ z sum zapisanych na tych dobrach. j. łac. 1 Część wsi Biała należała do szlachty, część do króla. R. Rosin, Ziemia wieluńska…, s. 147.

MK 133, k.406v.-407v. Warszawa, 26 marca 1590 Zygmunt III nadaje Janowi Jackowskiemu z Bąkowa w dożywocie starostwo (praefectura) Lauda w Inflantach. Jego zmarły ojciec Krzysztof Jackowski otrzymał je od Zygmunta Augusta, jednak zostało ono z innymi zamkami zajęte przez wojska moskiewskie, potem zaś nadane przez króla Stefana Batorego komu innemu. Krzysztof zasłużył się jako żołnierz za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, przeprowadzał króla Zygmunta III do Krakowa1. j. łac. 1 Wg: Urzędnicy inflanccy XVI-XVII wieku…, s. 187, starostą laudońskim w latach 1568-78 i 1588-90 był Krzysztof Bąkowski natomiast od r. 1590 był nim Jan Bąkowski (Jackowski z Bąkowa) identyczny z wymienionym w dokumencie Janem Jackowskim z Bąkowa. Zob. dok. 13 i 28.

MK 133, k.407v.-408 Warszawa, na sejmie walnym, 7 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza Sebastiana Lubomirskiego1, starostę sądeckiego i dobczyckiego, żupnika, burgrabię krakowskiego, oraz jego żonę Annę Branicką w dożywociu na wsiach Poręba [Wielka], Mszana Górna, Podobin i Kunina oraz Niedźwiedź. Wcześniej Anna uzyskała z mężem wspólny przywilej dożywocia (communicatio iuris in solidum) na Porębie w ziemi krakowskiej i innych niewyszczególnionych dobrach, mąż prosił o ich dokładne określenie. j. łac. 1 W nagłówku występuje błędnie Jan Lubomirski, w tekście poprawnie Sebastian.

MK 133, k.408-409 Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1590 Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Górskiemu, rotmistrzowi, na odstąpienie dożywocia na wójtostwie halickim i na wsi Sapohów, Andrzejowi Haniewieckiemu i jego żonie Nastazji z Morochowa. Dotyczy to także sum i przynależności tak, jak to zapisano w oryginalnym przywileju króla Władysława1. Potrącona ma być ¼ z sum zapisanych na Sapohowie. j. łac. 1 Chodzić tu może tak o Władysława Jagiełłę jak o Władysława Warneńczyka.

MK 133, k.409-414 Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza postanowienia komisarzy w sprawie rozgraniczenia dóbr Płonka w starostwie krasnostawskim z dobrami Mościska i Kamionka. Na sejmie przedstawiono papierowy odpis z akt podkomorskich ziemi chełmskiej, z podpisem i pieczęcią Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego. Dobra Płonka były dzierżawą Jana Mniszcha1 z Wielkich Kończyc, starosty krasnostawskiego, wsie Mościska i Kamionka własnością dziedziczną Pawła Wierzbickiego, podstarościego knyszyńskiego i strażnika puszczy knyszyńskiej. Komisarze: Piotr Czerny z Witowic, kasztelan lubelski, Marcin Uhrowiecki z Uhrowska, kasztelan chełmski, Piotr Gorzkowski, sędzia, Paweł Żółkiewski, pisarz ziemi chełmskiej, Andrzej Serebryski (Andrej Serebriski), komornik graniczny ziemi chełmskiej zebrali się w błocie (in luto) naprzeciwko wsi Kuny zwanej Wierzbka, [27 czerwca] (feria tertia post f. Joannis Baptistae) 1589 r.. Nie było Pawła Orzechowskiego, podkomorzego. Obecni byli także Marek Sobieski2, chorąży koronny, Jan Romanowski, podstarości, Walenty Chojeński, pisarz grodzki krasnostawski, Stanisław Pieczkowski Rączka, komornik ziemi lubelskiej oraz Jan Zaporski, Paweł Wierzbicki z Wierzbicy, Jan Czerny z Witowic, Jerzy Owłoczyński, Melchior, Mikołaj, Jan Łukasz, Jan i Mikołaj Rudniccy, panowie na Rudnikach, Wojciech i Adam Maszowscy, Walenty Borowski i woźny Maciej Okuniowski Chlaniow. Przedstawiony został akt konstytuujący komisję wydany przez kancelarię większą koronną w Warszawie na sejmie, 24 marca 1589 r., a także pozew komisji do Jana Mniszcha w sprawie niszczenia kopców granicznych i znaków metalowych przez poddanych z Płonki, spisany w dworze komisarza w Kijanach [12 maja] (feria sexta post festum Ascensionis Christi) 1589 r. Skarżący przedstawił też dokument autentyczny z akt podkomorzego chełmskiego, datowany [13 grudnia] (feria sexta post festum Nicolai) 1443 r. w sprawie granicznej, wydany przez Kazimierza z Konracic, podkomorzego chełmskiego, dotyczącej Jana Barana na Kamionce i Jakuba na Rudniku, panów dziedzicznych. Wystąpiło też siedmiu świadków (septem viris probatio) ze wsi Mościska: Maciej Skodzicz, Jan Bąk, Stanisław sołtys, Błażej, Szymon, Gal, Stanisław Staszek. j. łac. 1 PSB, T. XXI, s. 461-463. 2 PSB, T. XXXIX, s.502-504.

MK 133, k. 414v.-415 Warszawa, na sejmie walnym 31 marca 1590 Zygmunt III zapewnia ochronę dla książek drukowanych po łacinie, po polsku, po niemiecku przez Jerzego Osterbergera, drukarza królewieckiego, który uzyskał już taki przywilej od Stefana Batorego. Kara dla przedrukowujących i rozprowadzających te wydawnictwa wynosi 20 grzywien czystego złota, w połowie dla skarbu królewskiego a w połowie dla drukarza lub jego spadkobierców1. j. łac. 1 Por. PSB, T. XXIV, s. 464. Przywilej Stefana Batorego z 1 XII 1577 r.

MK 133, k. 415v.-416v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje dwór Buschhof (Buschow) przy zamku szmeltyńskim, z wymierzonymi pięcioma hakami ziemi, dwoma hakami i łąkami nad rzeką Gonią i jednym hakiem przy dworze, Fromholdowi i Jerzemu Blombergom, prawem lennym. Ich zmarły ojciec, Henryk dowiódł wierności broniąc zamku szmeltyńskiego podczas walk w Inflantach z wojskami moskiewskimi, kiedy Stefan Batory zajęty był działaniami na terenie wroga. Po zajęciu zamku Henryk został uwięziony wraz z żoną i dziećmi, najeźdzcy zajęli dobra, przepadły przywileje. Te wydarzenia potwierdza świadectwo Kaspra Młodawskiego, starosty szmeltyńskiego, z jego pieczęcią i podpisem, złożone u Macieja Leńka, starosty Nowogródka [Inflanckiego]. Kiedy Stefan Batory odzyskał te ziemie, dwór Buschhof z przynależnościami został zwrócony młodszemu synowi Henryka, Jerzemu, który uniknął niewoli, na podstawie mandatu namiestnika Jerzego Radziwiłła, przez Jakuba Żelgockiego, dowódcę wojskowego, zajmującego te dobra. Po powrocie starszego brata Fromholda z niewoli moskiewskiej, trwającej siedem lat, bracia nie odzyskali praw lennych do dóbr. Wspierali Rzeczpospolitą w sporze z załogami tzw. blokhauzu ryskiego. j. łac. MK 133, k. 416v. – 417v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Pawłowi Orzechowskiemu, podkomorzemu chełmskiemu, dzierżawę suraską i wieś Pomygacze (Pomichacze) w dożywocie. Orzechowski zasłużył się na sejmach w czasach Stefana Batorego, podczas interregnum, w sprawie tureckiej podczas obecnego sejmu. Dzierżawę ma wykupić z rąk spadkobierców po Janie Dulskim, kasztelanie chełmińskim, podskarbim królestwa. Ponieważ sumy na tych dobrach były zapisane w okresie przynależności Podlasia do Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie zostają pomniejszone1. j. łac. 1 Zob. dok. 344.

MK 133, k. 417v.-419v. Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje mieszczanina Jana Baptystę Czeki (Cecchi). Rodzina pochodziła z Florencji1. Czeki zasłużył się podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem.Używać ma nadal herbu własnego. W jego sprawie wstawiał się książę Ferdynand Medyceusz, wielki książę Etrurii i Jan Zamoyski. j. łac. 1 A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty… s. 28, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w]: Materiały do biografii genealogii i heraldyki polskiej. ¬ródła i opracowania. T. IX, Buenos Aires – Sztokholm 1987, s.42. W nagłówku przekręcono nazwisko Czeki na Czeski.

MK 133, k. 419v.-421 Warszawa, na sejmie walnym, 17 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jakuba Gorczyckiego, który podczas walk o Połock służył pod Mikołajem Mieleckim, wojewodą podolskim. Gorczycki był także domownikiem kasztelana połanieckiego [Andrzeja]2 Niedrzwieckiego. Zasłużył się w czasie interregnum. Został adoptowany do herbu Jastrzębiec przez Wawrzyńca Jurkowskiego, poborcę podatków województwa sandomierskiego.W imieniu posłów przedstawiał sprawę Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. j. łac. 1 A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty… s. 28, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce (1404-1794), [w]: Materiały do biografii genealogii i heraldyki polskiej. ¬ródła i opracowania. T. IX, Buenos Aires – Sztokholm 1987, s.42. 2 K. Niesiecki, Herbarz, T. VI, s. 540

MK 133, k. 421-421v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody [Andrzejowi]1 Męcińskiemu, kasztelanowi wieluńskiemu, staroście brzeźnickiemu, na wykupienie sołectw we wsiach: Gajęcice (Grizicze)2, Dworzyszowice (Dworyszowice), Wąsosze, w starostwie brzeźnickim, z rąk obecnych posiadaczy i nadaje mu te sołectwa w dożywocie. j. łac. 1 K. Niesiecki, Herbarz, T. VI, s. 359, PSB, T.XX, s. 493. 2 Identyfikacja na podstawie danych z Atlasu historycznego Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku. Opr. K. Chłapowski, A. Dunin-Wąsowiczowa, S.K. Kuczyński, K. Pacuski, E. Rutkowska, S. Trawkowski, M. Wilska, Warszawa 1998, część II, s. 112 i mapa.

MK 133, k.421v.-422 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Mikołajowi Milewskiemu1 na odstąpienie Walerianowi Falikowskiemu, podstarościemu dobczyckiemu, sołectwa we wsi Kurnatka, w ziemi krakowskiej, w starostwie dobczyckim. Mikołaj występował o to przyzwolenie w imieniu swoim i brata Tobiasza. Sołectwo uzyskali bracia za zasługi wojenne od Stefana Batorego, w przywileju danym w Krakowie, 7 września 1583 r. W sprawie tej wstawiali się za Mikołajem pewni senatorowie. j. łac. 1 W nagłówku dokumentu występuje tylko Tobiasz Milewski.

MK 133, k.422-422v. Warszawa, na sejmie walnym, 31 marca 1590 Zygmunt III nadaje Bronisławowi Orchowskiemu dożywocie na wsi Jabłonówka, w starostwie barskim. Wieś nie ma dzierżawcy od śmierci Jakuba Niezabitowskiego. Jan Zamoyski poświadczył, że Orchowski uczestniczył w wojnach króla Stefana Batorego, brał udział w bitwie z wojskami Maksymiliana pod Byczyną. j. łac. MK 133, k.423-423v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Henrykowi Ramel dwór Liezer z dobrami Kujen (Kugen) i Libbien (Libke), w powiecie seswiejskim w Inflantach, prawem lennym1. Ramel uzyskał prawa do tych dóbr już od Stefana Batorego. Brał udział we wszystkich wojnach moskiewskich tego króla, bronił Krakowa przed wojskami Maksymiliana pod komendą Jana Zamoyskiego, walczył pod Byczyną. Wspomniane dobra były ongiś szlacheckie (nobilitaria), po Teodorze Backsie przypadły prawem kaduka skarbowi. Dotąd trzymał je Feliks Tołoczko, jednak jego dożywocie zostaje unieważnione, on zaś zaspokojony pewną sumą. j. łac. 1 Zob. dok. 50. W nagłówku dokumentu mowa o prawie lennym, w samym tekście pojawia się prawo dziedziczne.

MK 133, k.423v.-425 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III wydaje Mikołajowi Kuropatwie i jego braciom Pawłowi i Stanisławowi, synom zabitego Mikołaja, wojskiego halickiego, nowe przywileje na pewne dobra, w miejsce dokumentów utraconych. Minionego roku Tatarzy, najechawszy Ruś i Podole, zniszczyli dom Mikołaja Kuropatwy, ojca. On sam, mimo swego wieku, bronił się przeważającym wrogom, został jednak powalony i zabity, jego córki wzięte w jasyr. Liczne dokumenty zostały zniszczone i rozrzucone, między nimi przywilej określający sumy zapisane na Bratkowcach, Zawczowie, Nowym Siole inaczej Tutrowie, Hryniowcach, co powoduje wielkie kłopoty. Zwrócono się do króla o wydanie nowych, w miejsce utraconych przywilejów. Za braćmi świadczyło wielu zacnych obywateli, także i ci, którzy sprawdzali te dokumenty. Przedstawiono wiele dowodów, między nimi dekret dotyczący egzekucji rewizji nadań wydany przez Zygmunta Augusta i stany, na sejmie warszawskim 1563-64 (unum cum decretum in actu exequutionis in revidendis litteris […] editum), który odpisany został z księgi kancelarii [koronnej] i podpisany przez Wojciecha Baranowskiego1, a następnie okazany królowi. Jak wynika z dekretu, według przywileju Zygmunta I sumy te nie były nowym zapisem, lecz starym, odnowionym (summas […] non tamen denuo inscriptas, quam renovatas). Na podstawie tych świadectw suma zapisu ustalona została na 880 grzywien polskich, z zastrzeżeniem jej umniejszenia [o ¼], wynikającego z nowego przejęcia dożywocia, które to umniejszenie wynika z konstytucji, o ile wszyscy bracia wejdą w swe prawa. Lista świadków. j. łac. 1 PSB, T. I, s.286-289.

MK 133, k.425v.-426 Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Wawrzyńca Paweckiego z Wojsławic1. Pawecki służył jako żołnierz w czasie interregnum pod Mikołajem Zebrzydowskim, wojewodą lubelskim. Został przyjęty do herbu Radwan przez Stanisława Cikowskiego, podkomorzego krakowskiego. j. łac. 1 A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 92, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.40.

MK 133, k. 427-428v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III przywraca szlachectwo z herbem Strzemię, Błażejowi Bokszyckiemu, który długo pracował w skarbie koronnym pod Jackiem Młodziejowskim1. Bokszycki walczył na przedmieściach Krakowa podczas obrony miasta przed Maksymilianem. W imieniu posłów przedstawiał jego sprawę Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. j. łac. 1 Blasius Boxiczki equestri ordini adscribitur. A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…, s. 22, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s.41.

MK 133, k. 428-431v. Warszawa, na sejmie walnym, 2 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza akt komisarzy wysłanych dla potwierdzenia zamiany (permutatio, frimark) pewnych gruntów w dobrach stężyckich, w starostwie krasnostawskim. Grunt, który odstąpiony miał być przez Pawła Orzechowskiego, podkomorzego chełmskiego starostwu krasnostawskiemu, był położony pomiędzy wsią Steżycą i rzeką Wieprz a wsiami Krupe i Bzite. Akt został spisany [22 grudnia] (feria secunda post festum Thomae Apostoli) 1589 r., rewizorami byli: Marcin Uhrowiecki, kasztelan chełmski, Piotr Ciekliński1, sekretarz królewski, i Stanisław Ryszkowski. Akt ustanawiający komisję wydany został na sejmie w Warszawie, 15 kwietnia 1589 r. przez kancelarię większą koronną. Przedstawione zostało także wezwanie rewizorów dla Jana Mniszcha z Wielkich Kunczyc, starosty krasnostawskiego by stawił się [22 grudnia] (feria sexta ante Nativitatis Domini proxima), 1589 r., wydane [1 grudnia] (in crastino festi s. Andrea Apostoli) 1589 r., podane też zostały wymiary zamienianych gruntów. j. łac. 1 PSB, T. IV, s. 43-45.

MK 133, k.432 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Jerzemu Kamienieckiemu i jego żonie Annie Kożuchowskiej dożywocie na opustoszałych dobrach Torczyn (Torczince lub Ordince), koło lasu inaczej dąbrowy Torczini oraz kopalnię rudy (minera), zwaną Kobilia, położoną między dwoma innymi kopalniami i dobrami pustymi, w pobliżu rzeki Łozowa, niedaleko Niw Maczkowskich, w powiecie kamienieckim. j. łac. MK 133, k. 432v.-434 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza dwa przywileje dla mieszczan Lewoczy nadane im przez Zygmunta, króla Węgier, pierwszy dany w Temeszwar [15 października] (feria secunda proxima ante festum beati Galli Confessoris) 1397 r., w którym potwierdzone zostały ich prawa do użytkowania ziemi, drugi wydany w Liptonii, pod zamkiem Nagua, [5 sierpnia] (tertio die festi inventionis beati Stephani Prothomartyris) 1399 r., w którym król wziął ich w opiekę, oba inserowane w dokumencie kapituły św. Marcina na Spiszu [9 maja] (feria tertia infra octavas f. Ascensionis Domini) 1475 r. Dokumenty przedstawili: Jakub Frical, wójt trzynastu miast spiskich (comes tredecem oppidorum) i Adam Huton, pisarz miasta Lewoczy. j. łac. MK 133, k. 434-436 Warszawa, na sejmie walnym, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III odnawia Pawłowi i Mikołajowi Kuropatwom przywilej na dziedziczne posiadanie wsi Kujdanów, w powiecie trembowelskim, nad rzeką Strypą1. Podczas najazdu Tatarów zginął ich ojciec, Mikołaj, wojski halicki, zniszczone zostały dokumenty. Jeden z nich, po oderwaniu pieczęci, został porzucony przez wroga jako bezużyteczny łup. Miotany przez wiatr został odnaleziony na polu. Był to zniszczony lecz czytelny przywilej Zygmunta Augusta, z podpisem Jana Przerębskiego2, dan w Piotrkowie na sejmie, [22 maja] (feria quarta in vigilia Ascensionis Domini) 1555 r., wystawiony na prośbę Mikołaja Kuropatwy, wojskiego halickiego. Zawierał inserowany przywilej Władysława Jagiełły [24 stycznia] (actum in Luczko in vigilia conversionis s. Pauli) 1392 r., w którym król Jagiełło nadał wieś Kujdanów w dziedziczne posiadanie Michałowi Awdańcowi, panowi na Buczaczu. W r. 1417 podczas rewizji dokumentów w obecności króla w Gródku (tempore ostensionis litterarum in praesentia regia in Grodek), nadanie zostało uzupełnione o obowiązek służby jednego rycerza ciężkozbrojnego i dwóch dobrych łuczników, uzbrojonych i na koniach. Lista świadków dla dokumentu Zygmunta Augusta. j. łac. 1 Druk inserowanego dokumentu Jagiełły na podstawie AGAD MK 85 k. 268v.-270, (w:) Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, Cz. VI, Wrocław 1974, s. 95. Zniszczony przywilej odczytano w kancelarii zapewne na podstawie transumptu Zygmunta Augusta zapisanego w MK 85. Zob. też dok. 167, 206. 2 PSB, T. XXVIII, s. 748-756.

MK 133, k. 436-436v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III zezwala Stanisławowi Orzechowskiemu oraz jego żonie Zofii Zieleńskiej na odstąpienie dożywocia na wsi Ulan i sołectwie, w województwie lubelskim, swojemu powinowatemu Krzysztofowi Zieleńskiemu i Jadwidze Tymińskiej, jego żonie1. Orzechowski zasłużył się na dworze Zygmunta Augusta, od tego też króla małżonkowie otrzymali te dobra2. j. łac. 1 Zob. dok. 77. 2 M. Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta…, s. 50,187.

MK 133, k. 436v.-437v. Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III ustanawia ordynację warzenia piwa dla cechu piwowarów płockich. Okazany został przywilej dla piwowarów, wydany przez Zygmunta Augusta. Pszenicę przywożono ongiś na sprzedaż do Płocka w większych ilościach, potem stała się droższa. Król zezwala na dodawanie sześciu korcy jęczmienia do dziesięciu pszenicy1. Mieszczanie mają prawo warzyć i sprzedawać piwo, w czym nie powinni przeszkadzać im Żydzi, którzy mają własne przywileje. j. łac. 1 Wg lustracji z 1565 i 1570 r. w młynie końskim słodowym […] w tym mieście (Płocku) piwowarowie polewają pszenicę na słód po 16 korcy […], wg lustracji 1616 r. tego młyna już nie ma, Lustracje województwa płockiego 1565-1789, wyd. Anna Sucheni-Grabowska, Stella Maria Szacherska,Warszawa 1965, s.6,38,53.

MK 133, k. 437v. Warszawa, na sejmie walnym, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Florianowi Cieklińskiemu, na wydzierżawienie dowolnej osobie wsi Płaskowice i Turowice w ziemi sandomierskiej, powiecie opoczyńskim. Dzierżawa nie narusza praw dożywotnich do tych dóbr Cieklińskiego i jego żony Anny z Bobolic. j. łac. MK 133, k. 437v.-438 Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Janowi Rakowskiemu w dożywocie sołectwo we wsi Ptaszkowa (Ptaskowo), w starostwie sądeckim. Sebastian Lubomirski, starosta sądecki i dobczycki, przełożony żup krakowskich, powiadomił króla o tym sołectwie, które pozostawało uprzednio w rękach sołtysów, potem zostało przejęte przez Spytka Jordana, starostę sądeckiego. Za wstawiennictwem Lubomirskiego król nadaje je Rakowskiemu, zasłużonemu żołnierzowi, uprawnia go też do wykupienia sum zapisanych na nim dla dawnych sołtysów. j. łac. MK 133, k. 438-438v. Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Katarzynie z Potoka Uhrowieckiej, na odstąpienie dożywocia na wsi Olchowiec, w powiecie kamienieckim podolskim, oraz sum na niej zapisanych, Adamowi Czołhańskiemu. Katarzyna była córką zmarłego Andrzeja Potockiego1, chorążego kamienieckiego, a żoną rotmistrza Mikołaja Uhrowieckiego. Na tę cesję uzyskała zgodę męża. Potrącona ma być ¼ z sum zapisanych na tych dobrach. j. łac. 1 PSB, T. XXVII, s. 768-769.

MK 133, k. 438v.-441 Warszawa, na sejmie walnym, 7 kwietnia 1590 Zygmunt III wraz ze stanami nadaje indygenat Franciszkowi Weseliniemu, senatorowi siedmiogrodzkiemu. Odznaczył się m.in. w wyprawie gdańskiej, pod Połockiem, Wielkimi Łukami, Pskowem. Weselini został obdarzony przez Batorego tytułem barona i dobrami Hadad1. j. łac. 1 A. Wajs, Materiały genealogiczne…,s.124, Z. Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce…,s. 24.

MK 133, k. 441v.-442 Warszawa, na sejmie walnym, 9 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza dożywocie Stanisława Witosławskiego na wsiach Malkowice i Malkowska Wola, w ziemi sandomierskiej, na jego żonę, Katarzynę Pozowską z Grocholic. j. łac. MK 133, k. 442-442v. Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Helenę, Dorotę, Elżbietę i Katarzynę, córki zmarłego ostatnio Pawła Uchańskiego, wojewody bełskiego, starosty drohobyckiego, w dożywociu na wsiach Roztoka, Dypultycze [in. Depułtycze]1 i Młodyczyn [in. Mołodutyń]2. Uchański zasłużył się posłując do sułtana3. j. łac. 1 SGKP, T.I, s. 958. 2 SGKP, T.VI, s. 649. 3 Uchański zmarł w czasie odbywania legacji w Konstyntanopolu w grudniu 1589 lub lutym 1590 r. Zob. Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H. Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992, s. 71, nr 382.

MK 133, k. 442v.-444 Warszawa, na sejmie walnym, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III wydaje nowy przywilej nobilitacji Adamowi Sieroszewskiemu, gdyż dokument wydany w tej sprawie na sejmie toruńskim [w 1576 r.], przez Stefana Batorego, zaginął1. W sprawie świadczył Jan Pstrokoński, kasztelan konarski kujawski i Piotr Biernacki przed Michałem Sokołowskim, starostą brzesko-kujawskim, rogozińskim, w jego urzędzie. Świadkowie potwierdzili, że widzieli ów dokument. Adopcja nastąpiła do herbu Rola rodziny Szczycińskich2. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…, s. 109, Z. Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…, s. 41. 2 Zob. też dok. 284.

MK 133, k. 444-445 Warszawa, 10 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Stanisława Kuczkowskiego jako zarządcę ceł Królestwa w Wielkopolsce i Małopolsce. Otrzymuje dzierżawę na trzy lata, licząc od 1 stycznia 1591 r., kiedy to skończy się dzierżawa spadkobierców Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego. Jeżeli spadkobiercy Dulskiego chcieliby dzierżawę zakończyć wcześniej, to może Kuczkowski ją objąć, z tym że trzyletni okres jego dzierżawy zakończy się wówczas po trzech latach faktycznego jej trzymania. Ma zarządzać wszystkimi komorami i stróżami celnymi. Co roku wpłacać ma 51 tysięcy złotych do skarbu i zarządzać cłami według starego zwyczaju. Rokrocznie też odprowadzać ma do skarbu w Rawie kwartę w wysokości 9 tysięcy złotych na Zielone Świątki, a także wypłacić należne prowizje królowej Annie Jagiellonce, odejmując je od sumy należnej skarbowi. Należne królowej sumy wypłacane być powinny co roku, 2 września i 31 grudnia, aż do spłacenia długu. Jeżeli spłacone zostaną inne zobowiązania, ciążące na tychże cłach, to sumy te mają być następnie oddawane skarbowi. Zezwala się także zarządcy na ustanawianie stróży i komór celnych dla towarów z targów lubelskich i toruńskich, wożonych do Gdańska i na Pomorze przez Wielkopolskę i Mazowsze, z zachowaniem jednakże praw szlachty i zwyczaju dotyczącego ceł krakowskich i poznańskich1. j. łac. 1 Zob. dok. nr 245.

MK 133, k. 445-445v. Warszawa, 9 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody sukiennikom międzyrzeckim na budowę drugiego młyna zwanego folusz, na rzece Paklicy, nad stawem w pobliżu młyna Borowy (Borovi)1. Na budowę pierwszego młyna uzyskali oni zgodę od Stefana Batorego. Starosta międzyrzecki Jan Zamoyski też udzielił swojej zgody w tej sprawie. Dla gromadzenia materiału na budowę mogą korzystać z lasów starostwa. Młyn ten służyć ma do folowania delikatnego sukna. Dwie trzecie dochodu z folusza oddawać mają staroście międzyrzeckiemu, trzecią część zachowają sukiennicy dla siebie. j. łac. 1 Istnienie młyna Borowy na stawie, przy rzece Paklicy jest poświadczone w dokumencie z ok. 1507 r. Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego…, Cz. III, Z. 1, s. 134.

MK 133, k. 445v.-447 Warszawa, 12 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza Zofię Kostkę, z domu Kizinkównę (Kniszykowna), w dożywociu na wsiach Szynwałd (Schinwald), Jankowice, Błonowo i Wydrzno, w województwie chełmińskim. Zofia była wdową po Stanisławie Kostce ze Sztemberku, podkomorzym chełmińskim. W jej imieniu okazany został przywilej na te dobra dla niej i jej zmarłego męża, wydany 27 sierpnia 1580 r., przez Stefana Batorego w obozie pod Wielkimi Łukami. Dokument ten został potwierdzony przez króla Zygmunta III na sejmie walnym, 26 marca 1589 r2. j. łac. 2 Zob. też dok. nr 295.

MK 133, k.447-449 Warszawa, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Sturzowi (Sturcz) prawem lennym pewne dobra w starostwie rumborskim. Okazany został przywilej dla Sturcza na dwór Alten z piętnastoma hakami ziemi w powiecie rumborskim, nad rzeką Bartau (Barthus). Dobra te, będące ojczystymi Wilhelma, nadał mu Stefan Batory prawem lennym, jednak w owym czasie nie można było ich zwrócić włascicielowi ze względu na wydarzenia czasu wojny, czego dowodzi okazany dokument zmarłego Prokopa Pieniążka1, starosty wendeńskiego i rumborskiego, dan w Rumborku 21 października 1586 r. Chłopi, którzy zajęli tę ziemię, nie chcieli jej opuścić. Sturzowi wyznaczył inne dobra podstarości rumborski Wawrzyniec Węgierski, dokumentem danym w Rumborku 24 października 1586 r. Na prośbę Sturza o potwierdzenie tego nadania, król wydaje przywilej na 5 haków opuszczonej ziemi we wsi Marzenhof2 (Mars), która była własnością rodzin chłopów w następujących wymiarach: Repe hak, Reiga hak, Massul hak, Pengur hak, Boiar pół haka, Lassen pół haka.Wieś leży w pobliżu zamku rumborskiego. Służby z tej ziemi ma pełnić takie jak z dworu Alten. j. łac. 1 PSB, T. XXVI, s. 106-108. 2 BHO II, s. 380 – 381.

MK 133, k.449-449v. Warszawa, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Wilhelmowi Sturczowi wioskę Moisekatz1 (Moyzekancz, Moizekarcz) z chłopami, w starostwie kierepeckim, prawem lennym. Sturcz uzyskał od Stefana Batorego prawa do wioski Karilatz2 (Karieletz), w starostwie kierepeckim, jednak jak wynika z aktu Stanisława Pękosławskiego, danego w Kierepecie 18 października 1583 r., Pękosławski nie może oddać mu tej wsi, ze względu na jej użyteczność dla zamku. W zamian odstąpiona została Sturczowi wioska Moizekantz, która przypadła skarbowi prawem kaduka po Michale Breuczu [Burnz]3. j. łac. 1 BHO I, s. 181. 2 BHO I, s. 362. 3 Odczyt nazwiska niepewny.

MK 133, k.449v.-451v. Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Walentego Rimera z Krosna1, rajcę krakowskiego, który zasłużył się podczas obrony Krakowa, szczegółnie na przedmieściach i podczas obrony bramy zwanej Swieczka2. Otrzymuje herb Grzymała odmieniony. j. łac.

MK 133, k.451v.-452 Warszawa, 4 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza dożywocie Jana Gajewskiego z Błociszewa, sędziego ziemskiego poznańskiego, na daninie zbożowej i pieniężnej (contributio frumentaria et pecuniaria) z opactwa wągrowieckiego na żonę Jana, Barbarę Czacką1 (Czaczka). Gajewski zasłużył się podczas obrony Krakowa przed Maksymilianem, był marszałkiem izby poselskiej podczas sejmu koronacyjnego. j. łac. 1 PSB, T. VII, s. 215.

MK 133, k.452 Warszawa, 6 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody Stanisławowi Brachowskiemu ze Żbika i jego żonie Annie na odstąpienie dożywocia na sołectwie we wsi Szklary, w starostwie ojcowskim, Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. j. łac. MK 133, k.452v. Warszawa, 20 marca 1590 Zygmunt III nadaje dożywocie na wsi Szklary Marcinowi Borzęckiemu, synowi Marcina Borzęckiego Żołnierza. Prawa te odstąpił mu Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta oświęcimski i ojcowski. j. łac. MK 133, k.453 Warszawa, na sejmie walnym, 13 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje starostwo ojcowskie Aleksandrowi Myszkowskiemu po ustąpieniu z niego i z wszystkich przynależnych wsi Piotra Myszkowskiego1, starosty oświęcimskiego i ojcowskiego, ojca Aleksandra. j. łac. 1 PSB, T. XXII, s. 390-392.

MK 133, k.453v. Warszawa, na sejmie walnym, 14 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza i powtarza dokument Jerzego Mniszcha z Wielkich Kunczyc, wojewody sandomierskiego, starosty sanockiego, samborskiego, sokalskiego, żupnika ruskiego, dan w Warszawie, 14 marca 1590 r., w którym wojewoda naznacza jako żołnierza wybrańca z Niżnego Krościenka, w starostwie sanockim, Tomasza Habrata, mieszkającego koło folwarku mieszczanina Jurka, niedaleko gościńca węgierskiego. Wyznaczenie wiąże się ze śmiercią wybrańca Grzegorza Waysza z Białobrzegów1, w starostwie sanockim. Habrat ma być wolny od robót, czynszów, podatków, podwód, powozów, zgodnie z konstytucją o wybrańcach, może też na swoim łanie trzymać komorników. j. łac., j. pol. 1 Zob. dok. nr 137.

MK 133, k.454-456 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza dokument, wystawiony przez Józefa Wereszczyńskiego, biskupa nominata kijowskiego, opata sieciechowskiego, spisany w klasztorze w Sieciechowie, 20 stycznia 1588 r., którym biskup nadaje w dzierżawę miasto Puchaczów Aleksandrowi Myszkowskiemu. Ojciec Aleksandra, Piotr, także dzierżawił tę miejscowość; umowa o następstwie spisana została w Lublinie, na sądzie trybunalskim [11 lipca] (feria sexta ante festum Margarethae) 1586 r. Szczególną opieką Piotr ma otoczyć fortalicję, opatrzyć ją hakownicami i rusznicami. Czynsz w wysokości czterystu złotych ma być wnoszony na Zielone Święta, pod wadium 1000 złotych. j. łac. MK 133, k.456 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III udziela zgody sołtysowi Maciejowi Jasiowcowi, na odstąpienie dożywocia na sołectwie w Rększowicach szlachcicowi Marcinowi Trepce. j. pol. MK 133, k.456v.-457 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje dobra Jungfer Moyza1, mierzące 4 haki (unci) ziemi, w starostwie dorpackim, w dożywocie Kasprowi Wolskiemu, który zasłużył się w wojnach moskiewskich podczas oblężenia Pskowa i w szturmie na Pietschow2, a także za służby w prezydenturze dorpackiej. Wstawiał się za nim Jan Zamoyski. Obecnie dobra te trzyma bezprawnie niejaki Goczałkowski. j. łac. 1 Chodzi zapewne o Bischofshof (Jungfernhoff) koło Dorpatu, BHO I, s. 40-41. 2 Chodzi tu o monastyr Pieczary (Peczerski) atakowany przez wojska Stefana Batorego w 1581 r.

MK 133, k.457-458v. Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Stanisława Nagorskiego, zwanego Szlachetka, mieszczanina sandomierskiego1. Został adoptowany do herbu Ostoja przez Marcina Suskowskiego, archidiakona zawichoskiego. Na sejmie jego sprawę przedłożył Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 86, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42.

MK 133, k.458v.-460 Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Macieja Suliskiego z Szulcz, pisarza grodzkiego nakielskiego i jego braci Marcina, Adriana i Eustachego1. Wywodził się on ze szlacheckiej rodziny Szulców śląskich. Jego ojciec służył pod Bernardem Pretficzem2. Na sejmie sprawę tę przedłożył Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 111 (jako Szuliski), Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42 (jako Szuliski). 2 Pretwicz (Pretfic) Bernard, rotmistrz obrony potocznej, starosta barski, trembowelski (1500-1563), PSB, T. XXVIII, s. 433-435.

MK 133, k.460-461v. Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana Dziećmiarowskiego, syna Wojciecha z Pyzdr i Doroty Pawłowickiej i nadaje mu herb Nałęcz1. Dziećmiarowski zasłużył się jako żołnierz w obronie Baworowa przed Tatarami. W jego sprawie świadczył Jan Potocki, pisarz polny. Na sejmie jego sprawę przedłożył Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 38, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 43.

MK 133, k.461v.-462 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III przyjmuje protestację [niewymienionych z nazwiska] przyjaciół książąt słuckich [Olelkowiczów]1, w sprawie nieprzydzielenia książętom w senacie odpowiedniego miejsca. Według protestujących, przed Unią lubelską jeden z książąt zasiadał w Radzie Wielkiego Księstwa Litewskiego po biskupie wileńskim. Przyjaciele proszą o załatwienie sprawy na następnym sejmie. j. łac., j. pol. 1 K. Niesiecki, Herbarz Polski, T.VII, s. 69-73.

MK 133, k.462-464v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Angelego de Carbothi, Włocha, sługę królewskiego i aptekarza, który utracił krewnych i dobra w wojnach z Turkami1. Angeli służył królom: Zygmuntowi Augustowi, Henrykowi Walezemu, Stefanowi Batoremu. Brał udział we wszystkich wyprawach moskiewskich tego ostatniego i otrzymał od niego dobra na Żmudzi. Jego herb zostaje rozszerzony przez Andrzeja Batorego2, kardynała, o herb rodziny Batorych. W tej sprawie prosili Hieronim Gostomski3, kasztelan nakielski, starosta wałecki i Stanisław Bykowski, kasztelan konarski łęczycki, starosta sieradzki. (Datum per manus Joanni Zamoyski). j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s.28, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s.24. 2 PSB, T.I, s. 350-353. 3 PSB, T. VIII, s. 364 – 366.

MK 133, k.464v.-465v. Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana Kremera, zwanego Koczan, syna zmarłego Bartłomieja, doktora obojga praw, sługi Tarnowskich1. Okazana została dawna nobilitacja cesarza Ferdynanda. W imieniu senatu sprawę przedstawiał Mikołaj Zebrzydowski, wojewoda lubelski. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 68, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42.

MK 133, k.465v.-466v. Warszawa, 7 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Rafała Streptowskiego, sekretarza królewskiego, iż jest dłużny 250 złotych polskich Stanisławowi Cieszanowskiemu. Zwrot ma nastąpić na św. Jana Chrzciciela, w urzędzie grodzkim lwowskim, jednak nie w monecie polskiej ale złotej węgierskiej ( licząc 46 groszy na złoty), pod karą czternastu grzywien. Właściwy w sprawie jest sąd grodzki bełski lub lwowski. Niestawiennictwo w pierwszym terminie sądowym zawitym, zagrożone jest karą 40 grzywien polskich. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.466v.-468 Warszawa, na sejmie walnym, 18 kwietnia 1590 Zygmunt III nobilituje Jana de Zaden zwanego Koniecki. Zasłużył się on w obronie Krakowa podczas walk z Maksymilianem. Jego przodek został nobilitowany przez cesarzy rzymskich, okazane zostały dokumenty tej nobilitacji. j. łac. 1 A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 129, Z.Wdowiszewski, Regesty nobilitacji w Polsce…,s. 42 (jako Enden).

MK 133, k.468-469 Warszawa, 15 kwietnia 1590 Zygmunt III zatwierdza Stanisława Kuczkowskiego na stanowisku administratora ceł Królestwa1. j. łac. 1 Dokument identyczny z dok. nr 222 z 10 kwietnia 1590 r.

MK 133, k.469-469v. Warszawa, 23 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza, iż Wojciech Baranowski, biskup przemyski, podkanclerzy koronny, zeznał przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej oddanie mu depozytu (ad fidele depositum) 1000 złotych przez Macieja Węgierskiego, burgrabiego gnieźnieńskiego i żupnika bydgoskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.469v.-472 Warszawa, na sejmie walnym, 16 kwietnia 1590 Zygmunt III wraz ze stanami nobilituje Piotra i Stanisława Nonnart. Rodzina uzyskała już nobilitację cesarską1. Piotr odznaczył się podczas wszystkich wojen moskiewskich Stefana Batorego, walczył pod Połockiem w oddziałach węgierskich, pod [Wielkimi] Łukami, Pskowem, Byczyną. Służył pod Janem Bornemiszą, który świadczył za nim na sejmie2. Był starostą helmeckim. Stanisław posiadał pewne dobra w Inflantach. Nonnartowie zostali poleceni przez najpierwszych senatorów królestwa. Otrzymują herb własny. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 87-88, Z.Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce…,s. 24-25. 2 Bornemissa Jan, kapitan artylerii, dowódca zaciężnej piechoty węgierskiej. J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 1992, s. 273, 299. PSB, T. II, s. 341.

MK 133, k.472-473 Warszawa, na sejmie walnym, 5 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje indygenat Bartłomiejowi Bruthi z Epiru, który zasłużył się u Piotra, wojewody mołdawskiego, i podczas legacji tureckiej Jana Ostroroga, podczaszego koronnego1. j. łac. 1A. Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty…,s. 25, Z.Wdowiszewski, Regesty przywilejów indygenatu w Polsce…,s.24.

MK 133, k.473-474 Warszawa, na sejmie walnym, 23 grudnia 1590 Zygmunt III mianuje Szymona Szymonowica ze Lwowa poetą królewskim, z przynależnymi temu tytułowi uprawnieniami. Ma być zwolniony od obowiązków i ciężarów czasu pokoju i wojny, jego dom zostaje uwolniony od przymusu gościny. Szymonowic ma być przyjęty jako obywatel w każdym wybranym przez siebie mieście królewskim1. j. łac. 1 Omówienie przywileju zob. Z. Nowak, Ostatni wielki poeta polskiego renesansu – Szymon Szymonowic, [w:] Pisarze staropolscy, T. 2, Warszawa 1997, s. 436. Zob. też dok. nr 282.

MK 133, k.474v.-475 Warszawa, na sejmie walnym, 19 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie kanclerza i hetmana Jana Zamoyskiego przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej o zaciągnięciu długu oczywistego (debitum liquidum) 4 300 złotych u Piotra Komorowskiego1 z Komorowa, który ma zwrócić w urzędzie grodzkim grabowieckim, w dzień po Bożym Narodzeniu 1591 r. Dług zapisany został na dziedzicznej wsi Rogoźno, w województwie bełskim. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 PSB, T. XIII, s. 430.

MK 133, k.475-475v. Warszawa, 21 kwietnia 1590 Zygmunt III daje Pawłowi Cieciszewskiemu prawo wykupu wójtostwa w mieście Tyszowce, w ziemi i powiecie bełskim, oraz wykupu starych sum zapisanych na tym wójtostwie z rąk obecnych posiadaczy, nadaje mu je też w dożywocie. j. łac. MK 133, k.475v. Warszawa, 20 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Pawłowi Cieciszewskiemu prawo wykupu sołectw, z zapisanymi na nich sumami, we wsiach Mikulino i w Tyszowcach, zwanych też Klątwy (Klatphy), w ziemi bełskiej. j. łac. MK 133, k.475v.-476 Warszawa, 23 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Sewerynowi Bonerowi (Bonar) z Balic, kasztelanowi bieckiemu, staroście żarnowieckiemu i rabsztyńskiemu, urząd kasztelana krakowskiego, wakujący po śmierci Walentego Dembińskiego1. Boner zasłużył się za Zygmunta Augusta, we wszystkich wypraw moskiewskich Stefana Batorego i w czasie bezkrólewia. Zjednał dla sprawy Zygmunta III swojego teścia Eustachego Wołłowicza, kasztelana wileńskiego, podkanclerzego litewskiego, który zmarł zaraz potem gdy pod Sandomierzem dołączył ze swoim oddziałem do króla, zdążającego właśnie do Krakowa [20 listopada 1587 r.]2. j. łac. 1 A. Tomczak, Walenty Dembiński kanclerz egzekucji (ok. 1504-1584), Toruń 1963, PSB, T.V s. 78 – 79, Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII w…, nr. 117. 2 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litwskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, opr. H.Lulewicz i A.Rachuba, Kórnik 1994, s. 52.

MK 133, k.477-477v. Warszawa, 24 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Szymonowi Charlęskiemu, dowódcy wojskowemu, wieś Żerniska (Zerniszcze) z cząstką wsi Łoziny w ziemi lwowskiej w dożywocie. Charlęski po powrocie z Francji poświęcił się służbie wojskowej, zasłużył pod Połockiem, Wielkimi Łukami, pod Pskowem, gdzie przyprowadził oddział dobrze wyćwiczonej piechoty węgierskiej, pod Krakowem, Byczyną, Kamieńcem Podolskim, Baworowem. Wymienione wsie wakują po śmierci Wojciecha Kutkorskiego. j. łac. MK 133, k.477v.-478 Warszawa, na sejmie walnym, 24 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza i powtarza (vidimus) przywilej Kazimierza Jagiellończyka, datowany: [6 października] (Actum et Datum Brzescie feria 2 post festum s. Francisci proxima) 1460 r., potwierdzający wieczyste nadanie Andrzeja Odrowąża ze Sprowy1 dla szlachcica Stanisława, sokolnika i jego spadkobierców, trzech i pół łana we wsi Waniowice (Vaniewicze), w ziemi ruskiej. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 Andrzej Odrowąż, wojewoda ruski, starosta generalny ruski, PSB, T. XXIII, 541-544.

MK 133, k.478v.-479v. Warszawa, 26 kwietnia 1590 Zygmunt III nadaje Stanisławowi Mińskiemu, kasztelanowi zakroczymskiemu, urząd wojewody łęczyckiego, wakujący po śmierci Jana Sierakowskiego1. j. łac. 1 J. Sierakowski zmarł 6 III 1589 r. Urzędnicy województwa łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII w. Spisy opr. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993, nr 626, PSB, T.XXXVII, s. 259-266.

MK 133, k.479v.-480v. Warszawa, 30 kwietnia 1590 Zygmunt III rozszerza dożywocie Ernesta Weihera na starostwie puckim, na Annę z Mortangen, jego żonę. Ernest zasłużył się w wojnie o Inflanty za Zygmunta Augusta, podczas wojny z Gdańskiem i w czasie wojen moskiewskich za Stefana Batorego, pomagał w przeprowadzeniu Zygmunta III do Krakowa, walczył z Turkami i Tatarami. Starostwo puckie otrzymał po oblężeniu Pskowa [27 marca 1582 r]1. j. łac. 1 Ks. P. Czaplewski, Senatorowie świeccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich, s. 162.

MK 133, k.480v.-481v. Warszawa, 2 maja 1590 Zygmunt III nadaje w dożywocie starostwo kamienieckie podolskie Janowi Potockiemu, pisarzowi polnemu koronnemu. Potocki otrzymuje ten urząd po Mikołaju Brzeskim, który utracił je mocą dekretu sejmowego, gdyż nie płacił na czas kwarty. Jan Potocki zasłużył się jako żołnierz na Podolu, na Rusi, pod Gdańskiem, w wyprawach na Moskwę, Połock, Wielkie Łuki, Psków i w bitwie z Tatarami pod Baworowem. Jest to już druga jego nominacja na urząd starosty kamienieckiego.1 Starostwo wystawione jest stale na atak wrogów, broni kraju od strony Turków, Tatarów. W jego sprawie świadczył Jan Zamoyski. j. łac. 1 Pierwszą uzyskał 20 września 1588 r. AGAD MK 135 k. 307-308, Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy…, s. 132, nr 559, 560.

MK 133, k.482-482v. Warszawa, 24 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Wojciecha Baranowskiego, biskupa przemyskiego i podkanclerzego, przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia się części wsi dziedzicznych Marcinkowo Wielkie i Małe, położonych w województwie kaliskim, powiecie kcyńskim, na rzecz brata, Macieja Baranowskiego, podkomorzego ziemi kaliskiej, zezwala mu także na wejście w posiadanie tych dóbr. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.482v.-484v. Warszawa, na sejmie walnym, 1 kwietnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie przez Stanisława Laskowskiego1, pana na wsi Laskowo Głuche, w powiecie kamienieckim na Mazowszu, przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej ufundowania uposażenia ołtarza w kościele parafialnym we wsi Dąbrówka, w powiecie kamienieckim, w którym chce być pochowany. Dobra, które przeznacza na uposażenie uzyskał od Jerzego Laskowskiego, syna Jana i Joanny z Mokrej Wsi. Położone są we wsi Lipiny (Lypiny), w powiecie kamienieckim i składa się na nie część Jadamczykowska mierząca 4 łany. Zastrzega, że dobra te mają służyć tylko kościołowi katolickiemu. Prezentacja na to beneficjum przysługiwać ma sufraganowi płockiemu. Ustalone zostają obowiązki duchownego odpowiadającego za posługi religijne przy ołtarzu (altarista). Dla powiększenia dochodu zapisuje ołtarzowi 100 złotych, które winny mu jest Piotr Laskowski, wojski nurski. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 W nagłówku występuje jako składający zeznanie Stanisław, w tekście Mikołaj Laskowski.

MK 133, k.484v.-485v. Warszawa, 3 maja 1590 Zygmunt III potwierdza dokument, wydany w Warszawie 25 kwietnia 1590 r., w którym Seweryn Boner, kasztelan krakowski, starosta rabsztyński, odstępuje dożywocie na wójtostwie w Myślenicach, przynależnym do kasztelanii krakowskiej, Andrzejowi Zebrzydowskiemu z Więcborka, synowi Kaspra, wojewody kaliskiego i żonie Andrzeja, Agnieszce z Łukowa Białośliwskiej. j. łac. MK 133, k.485v.-486 Warszawa, 31 marca 1590 Zygmunt III nadaje w dożywocie Reinholdowi Heidensteinowi, sekretarzowi królewskiemu, wsie Zajączkowo i Muntow, w województwie pomorskim, z osadzonymi tam Belgami zwanymi Holendrami. Za swoje zasługi, szczególnie z czasów panowania Stefana Batorego, Heidenstein otrzymał dotąd tylko pensję 1 000 złotych na porcie gdańskim. Wsie te trzymał zmarły Jan Dulski, podskarbi koronny, starosta brański, świecki, suraski1. j. łac. 1 Zob. też. dok. nr 12.

MK 133, k.486-486v. Warszawa, 4 maja 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia się praw do należnej mu sumy 2 000 złotych. Zapisał ją Zamoyskiemu na dobrach Polany (Polanow), w powiecie grabowieckim, Marcin Oleśnicki, pan na Niemirowie i Krynicy. Kanclerz zrzeka się tej sumy, zapisanej w księgach ziemskich grabowieckich, na rzecz Mikołaja Sarnickiego z Lipska. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.486v.-487 Warszawa, na sejmie walnym, 19 marca 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Piotra Komorowskiego przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowania Jana Zamoyskiego ze spłacenia długu zasadniczego (debitum essentiale), w wysokości 1 500 złotych. Nastąpiło to zgodnie z kontraktem dotyczącym długu wzajemnego 2 500 złotych (debitum mutuatum), zapisanego w grodzie krakowskim (post festum visitationis Beatae Mariae Virginis) 1583 r. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.488-488v Warszawa, 29 listopada 1590 feria quinta in vigilia festi s. Andrea Apostoli Zygmunt III potwierdza zeznanie Wojciecha Jastrzębskiego, pisarza kancelarii koronnej, przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej, ustanawiające Bartłomieja Skolskiego, kleryka Stefana Batorego, plenipotentem dla spraw związanych z kadukiem. Jastrzębski otrzymał kaduk od króla, były to dobra po Benedykcie Krajowskim Mazurze, zamieszkałym w Kazimierzu. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.488v.-489v. Warszawa, na sejmie walnym, 15 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza, że wyraził zgodę na odstąpienie przez Macieja Nadolskiego wsi Maćkowce, Mordyń, i Sniethkow1 a także wójtostwa smotryckiego, Wawrzyńcowi Tchórzewskiemu. Po śmierci Tchórzewskiego dobra te nie zostaną dotąd dane innym, dopóki nie spłaci się spadkobiercom, zapisanych na wsiach sum. Ponieważ na wsi Mordyń, w odróżnieniu do pozostałych, nie ciążą zapisane sumy, ma z niej płacić kwartę. j. łac. 1 Zapewne Snitków, woj podolskie, pow. kamieniecki, lecz może też chodzić o Snitówkę, woj. podolskie, pow. latyczowski SGKP, T. X, s. 936.

MK 133, k.489v.-490 Warszawa, 20 grudnia 1590 Zygmunt III rozszerza dożywocie Jana Bojanowskiego, łożnego królewskiego, na wsiach Bodzanów, Bieganowo, Bytoń, Złotowo, w województwie brzeskim, na żonę Bojanowskiego, Beatę z Lutomirska. Roszerza też na nią dożywocie na wsiach Czarnocice (Czarnoczycze) i Stróżewo, w województwie brzeskim. Potrącona ma być ¼ starych sum zapisanych na tych dobrach. j. łac. MK 133, k.490-490v. Warszawa, na sejmie walnym, 3 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza zeznanie Marcina Oporowskiego z Oporowa przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej pokwitowania Marcina Zakrzewskiego, stolnika brzeskiego, z pewnej sumy zapisanej na dobrach Krzyżanowo Wielkie (Krzyzanow), w ziemi łęczyckiej. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.490-491v. Warszawa, 12 grudnia 1590 Zygmunt III potwierdza zeznanie Jana Zamoyskiego przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej odstąpienia prawa patronatu nad kościołem parafialnym w Krzeszowie, w ziemi przemyskiej, Stanisławowi Kraszowskiemu, prepozytowi zamojskiemu i kanonikowi chełmskiemu. Kraszowskiemu przysługuje ono w zakresie określonym w dokumencie erekcji prepozytury, wydanym przez Zamoyskiego, a potwierdzonym przez kardynała Hipolita Aldobrandiniego, legata papieskiego. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. MK 133, k.491v.-493 Warszawa, na sejmie walnym, 2 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza umowę zawartą w Małogoszczy [11 listopada] (feria tertia die s. Martini Episcopi) 1586 r., pomiędzy Piotrem Tylickim, sekretarzem wielkim koronnym, prepozytem małogoskim, kanonikem krakowskim i warmińskim a mieszczanami Małogoszczy, w sprawie sprzedaży dziesięciny snopowej (decima ex agris, decima manipularis). Tylicki przekazuje ją burmistrzowi i rajcom miasta na potrzeby publiczne, z wyłączeniem spod tej umowy gruntów wójtostwa małogoskiego, z których nadal ma być mu płacona. W zamian mieszczanie płacić mają prepozytowi lub mansjonarzom przez niego ustanowionym co roku 224 złote, w pięciu ratach: 24 złote zabezpieczenia na św. Jakuba Starszego (divi Jacobi) [25 lipca], 50 złotych na św. Jedenastu tysięcy dziewic [21 października], 50 złotych na św. Nawrócenia św. Pawła [25 stycznia], 50 złotych na św. Wojciecha [23 kwietnia], 50 złotych na św. Jakuba (sancti Jacobi) [22 czerwca]. Mają w sprawach z umową związanych stawiać się bez zwłoki przed sądem grodzkim chęcińskim, lub zadwornym. W imieniu rajców miasta umowę podpisali: Wawrzyniec Zgoda, rajca, Wojciech Michałek, jeden z dwunastu mężów, Krzysztof Porzozek. j. łac. MK 133, k.493v.-494 Warszawa, na sejmie walnym, 8 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza dożywocie Przecława Pieniążka na mieście Grybowie (Grebow), w województwie krakowskim i rozszerza je na jego żonę Agnieszkę Myszkowską. Prawo to Pieniążek otrzymał od Zygmunta Augusta. Potrącona ma być ¼ z sum zapisanych na tych dobrach. j. łac. MK 133, k.494-494v. Warszawa, na sejmie walnym, 9 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza iż bracia: Jan, sekretarz królewski i Sebastian, jezuita, Skargowie, synowie zmarłego Stanisława Czarnolasa, złożyli zeznanie przed księgami wierzytelnymi kancelarii koronnej zrzeczenia się swoich praw do do dóbr ruchomych i nieruchomych w i pod miastem Grójec (Grodziecz) na rzecz swego krewnego, Franciszka Skargi1. Relacja Jana Zamoyskiego. j. łac. 1 W dokumencie Skargowie występują już jako szlachta, generosi, ich pochodzenie było jednak plebejskie. J. Tazbir, Piotr Skarga, Warszawa 1983, s. 10, PSB, T.XXXVIII, s.43-44.

MK 133, k.494v.-495v. Warszawa, 10 stycznia 1591 Zygmunt III potwierdza lenne prawa Waltera Ebertha (in. Gberch, Eberck), zamieszkałego w powiecie laudońskim, do połowy haka (pulhaka) ziemi w powiecie laudońskim w Inflantach. Król przyjął w tej sprawie jego zeznanie i świadectwo rewizorów wysłanych do zamków nad Dźwiną w Inflantach za czasów Stefana Batorego: Teodora Skumina [Tyszkiewicza]1, podskarbiego [ziemskiego] litewskiego i starosty brasławskiego, olkienickiego, a także Jerzego de Rozen, wydane w Laudon 11 lipca 1582 r. Poświadczyli oni, że ziemia ta pozostawała w posiadaniu rodziny Ebertha ponad sto lat, nadana im przez arcybiskupa ryskiego Kaspra2, przywilej zaginął podczas najazdu moskiewskiego. Przed rewizorami świadczyli w tej sprawie Hanus Tesmer i Gerard Hirkin. Po odzyskaniu powiatu laudońskiego Eberth dostał tę ziemię ponownie w użytkowanie od Dembińskiego3. j. łac., j. pol. 1 Urzędnicy centralni i dostojnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego X